SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2"

Transkript

1 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode 2 3 Antagelser og resultater for de enkelte projekter Aabenraa Aalborg Aarhus Esbjerg Fredericia Grenaa I Grenaa II Hirtshals Horsens Hvide Sande Kalundborg I Kalundborg II Kolding Nakskov Odense Randers Thyborøn 32 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 3 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET SVTJ, SBD KONTROLLERET SBD/SVTJ GODKENDT SBD

2 2/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 1 Baggrund Danske Havne har samlet en række projekter, der alle vedrører forbedringer af adgangsforhold til havne rundt om i landet. Projekterne er samlet og beskrevet i Havnepakke 3, der dels omfatter en række såkaldte mega-projekter, en række vejprojekter, en række baneprojekter og en række projekter til uddybning af sejlrender og havnebassiner. Til kvalificering af de samfundsøkonomiske effekter, der er ved gennemførelse af de enkelte projekter, har Danske Havne bedt COWI lave samfundsøkonomiske screeninger af de vejprojekter, der er beskrevet i havnepakken. Resultatet af screeningerne er beskrevet og dokumenteret i denne rapport. 2 Metode De samfundsøkonomiske screeninger er gennemført med udgangspunkt i den gængse tilgang, der anvendes til samfundsøkonomiske analyser i transportsektoren. Mange af de samfundsøkonomiske effekter, der forventes når projekterne gennemføres, er endnu ikke opgjort kvantitativt, da projekterne befinder sig på meget indledende stadier. Screeningerne er derfor lavet på et meget indledende niveau og er langt hen ad vejen lavet som hvad-nu-hvis -vurderinger. Dvs. vurderinger af, hvor store de samfundsøkonomiske effekter vil være, hvis man gør sig en række antagelser om størrelserne på effekterne. Resultaterne af screeningerne skal derfor ses i sammenhæng med antagelserne. Hvis antagelserne forekommer rimelige, så er resultatet en indikation på den samfundsøkonomiske effekt. De centrale metodemæssige forudsætninger er vist i tabellen nedenfor. Tabel 2.1: Centrale beregningsforudsætninger Kalkulationsrente 5 % Kalkulationsperiode (år) 25 Skatteforvridningstab 20 % Prisniveau 2012 Anlægsår 2013 Kilde: Egen tilvirkning. Trafikmængder For flere af de samfundsøkonomiske effekter gælder, at størrelsen på effekten afhænger af trafikmængden i det berørte område. Derfor er trafikmængder et meget centralt input i screeningerne. De anvendte trafikmængder er dels baseret på oplysninger indhentet af Danske Havne og dels på trafikmængder hentet fra Vejdirektoratets hjemmeside ( I flere tilfælde er der desuden gjort en række antagelser om trafikken på de lokaliteter, der vil blive berørt af projektet (i screeningerne benævnes lokaliteterne flaskehalse ). Der er ikke gennemført analyser til fastsættelse af disse størrelser som

3 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 3/34 derfor er behæftet med stor usikkerhed og skal ses som hvad-nu-hvis - vurderinger. For nogle af projekterne har det ikke været muligt at fremskaffe tilstrækkeligt trafikgrundlag ad disse kanaler, og her har det derfor ikke været muligt at gennemføre en screening. Samfundsøkonomiske effekter De samfundsøkonomiske effekter, der er medtaget i screeningerne, er: Anlægsoverslag. Ændring i kørselsomkostninger for lastbiler og personbiler hvor relevant. Ændring i køretid for lastbiler og personbiler hvor relevant. Ændret risiko for uheld for hhv. lastbiler og personbiler på landet og i byområder. Skatteforvridningstab. Anlægsoverslag Kørselsomkostninger Beregningerne er baseret på anlægsoverslag formidlet af Danske Havne som er direkte anvendt i beregningerne. Jf. Transportministeriets notat Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område er det valgt at tillægge alle anlægsoverslag en korrektionsreserve på 50 pct. Dvs. at alle anlægsoverslag er øget med 50 pct. for at afspejle de usikkerheder, der er i anlægsoverslag på dette indledende niveau. For nogle af projekterne ændres køreafstand for lastbiler og evt. også for personbiler. Det vil f.eks. gælde, hvis der anlægges ny omfartsvej, der skal lede tung trafik uden om byområde, eller hvis der anlægges ny forbindelse til en havn, som afkorter ruten. I det første tilfælde kan kørselsomkostningerne stige som følge af længere køreafstand mens omkostningerne vil falde i det andet tilfælde. Ændringerne i køreafstande er estimeret på baggrund af Danske Havnes og COWIs bud på, hvordan de nye og eksisterende ruter forløber. Enhedspriser for kørselsomkostninger er baseret på Transportøkonomiske Enhedspriser, der er de officielle danske retningslinjer for enhedspriser til samfundsøkonomiske analyser. Værdierne vist i Tabel 2.2 er for 2012 og for øvrige år er værdierne fremskrevet jf. transportøkonomiske enhedspriser. Tabel 2.2: Enhedsomkostninger pr. kørt kilometer med personbil og lastbil, kr./km, priser Kr./køretøjskilometer 2012 Kørselsomkostninger, personbiler 2,45 Kørselsomkostninger, lastbiler 4,04 Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser. Køretid For nogle af projekterne forventes køretiden at blive ændret for personbiler og lastbiler på en eller flere strækninger. For eksempel kan øget kapacitet på en vejstrækning reducere køretiden. Køretiden med og uden projektet er estimeret ud fra antagelser om hvor hurtigt, der køres på strækninger uden trængsel og på strækninger hvor der er flaskehalse.

4 4/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Ændringen i køretid beregnes ud fra længden på strækningerne og den gennemsnitlige hastighed. Værdien af ændringen beregnes ved at gange ændringen i køretid med enhedspriser for køretid i henholdsvis bil og lastbil. Enhedsomkostningerne er baseret på Transportøkonomiske Enhedsomkostninger og er gengivet i Tabel 2.3 for 2012 og for øvrige år er værdierne fremskrevet jf. transportøkonomiske enhedspriser. Tabel 2.3: Tidsafhængige kørselsomkostninger for personbil og lastbil, kr./time, priser Kr./køretøjstime 2012 Personbiler 141 Lastbiler 419 Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser. Risiko for uheld En forbedret trafiksikkerhed er et væsentligt element i mange af de analyserede projekter. Det kan f.eks. være, hvis fodgængere og cyklister adskilles fra den øvrige trafik. Værdien af ændringer i risikoen for uheld er beregnet som antallet af kilometer kørt med hhv. personbil og lastbil ganget med en omkostning pr. kilometer, som udtrykker risikoen for uheld. Omkostningen pr. kilometer afhænger af, hvordan risikoen for uheld er for strækningen. Transportøkonomiske Enhedspriser skelner mellem 3 risikoklasser: lav, middel og høj, jf. Tabel 2.4. Tabel 2.4: Enhedsomkostninger pr. km for kørsel med hhv. personbil og lastbil i by og på landet ved forskellige uheldsrisici, kr./km, 2012-priser Kr./køretøjskilometer 2012 Veje i byer Lav Middel Høj Personbiler 0,24 0,31 0,41 Lastbiler 0,35 2,13 2,88 Veje på landet Lav Middel Høj Personbiler 0,11 0,14 0,19 Lastbiler 0,27 1,15 1,51 Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser. Det skal bemærkes, at ændringer i uheldsrisiko ikke er baseret på uheldsanalyser af de berørte vejstrækninger men alene er antaget ud fra en ændring i uheldrisikoen fra én kategori (f.eks. middel) til en anden (f.eks. høj). Skatteforvridningstab I samfundsøkonomiske analyser skal medregnes det såkaldte skatteforvridningstab, hvis omkostninger skal finansieres via beskatning. For de undersøgte projekter er det antaget, at hele finansieringen sker via offentlige midler, der stammer fra beskatning. Logikken bag skatteforvridningstabet er, at det ikke er omkostningsfrit for samfundet at omfordele via skattesystemet, da skatterne ofte medfører en forvridning af aktiviteten i økonomien. Eksempelvis formodes beskatningen af arbejdskraft at medføre et lavere arbejdsudbud end i en situation uden indkomstskatter. I bereg-

5 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 5/34 ningerne udgør skatteforvridningstabet 20 pct. at anlægsudgifterne (inkl. 50 % tillæg). Ikke medtagne effekter Effekter der ikke er medtaget er: Ændringer i udgifter til drift og vedligehold af ny eller ændret infrastruktur. Beskæftigelsesmæssige effekter. Effekter på miljø, klima og støj. Nettoafgiftsfaktor. De første tre effekter kan være væsentlige for nogle af de analyserede projekter, men det er valgt at se bort fra dem i forbindelse med denne første, overordnede screening. I screeningerne tages heller ikke højde for den såkaldte nettoafgiftsfaktor. Det kan have mindre betydning for resultaterne, men med de usikkerheder, der er på nuværende stadie, vurderes det ikke som afgørende for resultaterne af screeningerne. Resultat af screening Resultatet af screeningen for hvert enkelt projekt beregnes som en såkaldt nettonutidsværdi. Jf. Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomisk analyser er et investeringsprojekt rentabelt, hvis nettonutidsværdien er større end nul (NNV > 0). En positiv nettonutidsværdi indebærer, at projektet giver et afkast, som er større end den samfundsmæssige kalkulationsrente. Den samfundsmæssige kalkulationsrente afspejler på denne måde det afkast, som alternativt kunne have været opnået, såfremt investeringen var gået til anden anvendelse. 3 Antagelser og resultater for de enkelte projekter I de næste afsnit gennemgås vejprojekterne enkeltvist. Der gives først en kort beskrivelse af projektet og af de forventede effekter, der forventes ved at gennemføre projektet. Derefter gives et kort overblik over størrelsesordenerne for de forskellige effekter, som screeningen er baseret på, og til sidst vises resultaterne af den samfundsøkonomiske screening. Det skal igen understreges, at COWI ikke har gennemført analyser til fastsættelse af størrelserne for de forskellige effekter. Der er tale om antagelser og bedste bud, som skal illustrere hvor stort samfundsøkonomisk overskud, der vil være under de givne antagelser om effekternes størrelse. Beskrivelse af projektet 3.1 Aabenraa Projektet omfatter opgradering af eksisterende vej mellem motorvejen og havnen og anlæg af ny tilkørselsvej til havnen, for at lede den tunge trafik uden om byens centrum. Figur 3.1 viser den strækning, der opgraderes, og de øvrige strækninger, hvor trafikken påvirkes.

6 6/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Figur 3.1: Kort over det berørte område - projektet er markeret med rød rute Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er der følgende formål med projektet: Skabe sikker transportkorridor mellem motorvej og havn, så tung trafik har mindre kontakt med bløde trafikanter. Forbedre muligheder for at lange transporter (vindmøllevinger) kan køres til havnen og udskibes til havvindmølleparker. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet, som medtages i den samfundsøkonomiske screening: Øget trafiksikkerhed på indfaldsvejen til Aabenraa. Eliminering af flaskehalse, når tung trafik fortsætter direkte til havnen. Størrelse på effekter Screeningen er baseret på antagelser om, hvor store tidsbesparelser lastbiler og personbiler opnår som følge af forbedringerne på vejnettet. Disse antagelser er behæftet med stor usikkerhed. Ligeledes er screeningen baseret på antagelser om reduceret risiko for uheld på de dele af den berørte vejstrækning, der er i hhv. land- og byområde. Disse vurderinger er lavet ud fra gennemsnitsbetragtning om, at uheldsrisikoen reduceres fra middel i dagens situation til lav efter gennemførelse af projektet. Tabel 3.1 viser nogle centrale antagelser bag vurderingen af samfundsøkonomien i projektet.

7 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 7/34 Tabel 3.1: Centrale antagelser ved Aabenraa-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 50 Pris inkl. 50 % tillæg, mio. kr. 75 Trafik Køretøjer pr. døgn (ÅDT) Skønnet andel lastbiler 5 % Skønnet andel af personbiler, der kører ved flaskehals 50 % Skønnet andel af lastbiler, der kører ved flaskehals 100 % - lastbiler pr. døgn (ved flaskehals) 545 (545) - personbiler pr. døgn (ved flaskehals) (5.178) Køretid Reduceret trængsel til havnen pr. lastbil, min 2,5 Reduceret trængsel til havnen pr. personbil, min 0,1 Risiko for uheld Vejstrækning med reduceret uheldsrisiko, by, km 1,7 -uheldsrisiko, by, før (lav, middel, høj) -uheldsrisiko, by, efter (lav, middel, høj) middel lav Vejstrækning med reduceret uheldsrisiko, land, km 2,9 -uheldsrisiko, land, før (lav, middel, høj) -uheldsrisiko, land, efter (lav, middel, høj) middel lav Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne, Vejdirektoratet og Transportøkonomiske Enhedspriser. Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4 kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi af projektet beregnes til ca. kr. 1,4 millioner, jf. tabellen neden for. Tabel 3.2: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -71,4 Reduceret trængsel, lastbil (ved flaskehals) 50,9 Reduceret trængsel, personbil (ved flaskehals) 7,0 Kørselsomkostninger - Reduceret uheldsrisiko, by, lastbil 8,9 Reduceret uheldsrisiko, land, lastbil 7,7 Reduceret uheldsrisiko, by, personbil 6,9 Reduceret uheldsrisiko, land, personbil 5,8 Skatteforvridningstab -14,3 Nettonutidsværdi 1,4 Kilde: Egen tilvirkning. Screeningen viser, at med de anvendte forudsætninger er projektet samfundsøkonomisk set en god ide, omend den beregnede nettonutidsværdi er tæt på 0. Resultatet er derfor meget følsomt overfor ændringer i de anvendte antagelser.

8 8/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Beskrivelse af projektet 3.2 Aalborg Projektet omfatter opgradering af dele af vejen mellem Aalborg Østhavn og motorvej E45. I alt drejer det sig om 8 projekter, herunder især Udvidelse af Øster Uttrup vej til 4 spor. Ombygning af kryds på Øster Uttrup vej. Udvidelse af Tranholmvej til 4 spor. Samt en 2 sporet forsættelse af Øster Uttrup vej efter Tranholmvej mod østhavnen. Samt cykelstier på strækningen. Figur 3.2 viser de strækninger i Aalborg, der berøres af projektet. Figur 3.2: Kort over det berørte område, med berørte strækninger markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet, at fremtidssikre transportveje mellem den blå vandvej og den sorte motorvej. Størrelse på effekter Inden for rammerne af dette projekt har været muligt at indhente oplysninger om trafikken på Humlebakken, Tranholmvej og Øster UttrupVej. Desuden kan effekterne af projektet være relativt komplekse og svære at vurdere uden anvendelse af f.eks. trafikmodel og nærmere kendskab til projektet. Alene ombygning af kryds kan have meget stor betydning for trafikafviklingen i lokalområdet. Det har derfor ikke været muligt at vurdere effekten af projektet på trafikken i Aalborg. Derfor er det heller ikke muligt at foretage en samfundsøkonomisk screening af projektets fordelagtighed. Beskrivelse af projektet 3.3 Aarhus Projektet omfatter etablering af forbindelsesvej fra Marselistunnelen til den nye færgeterminal i Østhavnen. Figur 3.3 viser de berørte strækninger i Aarhus.

9 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 9/34 Figur 3.3: Kort over det berørte område - projektet er markeret med rød rute Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at flytte færgetrafikken fra havnens kerne, hvor den ligger i dag. Kørsel til og fra færgerne vil da ikke længere påvirke trafikken i midtbyen. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet, som medtages i den samfundsøkonomiske screening Færre lastbiler i midtbyen. Glidende trafik gennem tunnelen. En reduktion af køretiden på ca. 7 minutter fra motorvejsnettet til færgehavnen. Reduktion i CO 2. Opretholdelse af færgeruterne Størrelse på effekter Screeningen er baseret på Danske Havnes antagelser om, hvor store tidsbesparelser lastbiler og personbiler opnår som følge af forbedringerne på vejnettet. Disse antagelser er behæftet med stor usikkerhed, men illustrerer det samfundsøkonomiske resultat, hvis tidsbesparelsen er af den størrelsesorden. Der forventes ikke væsentlige effekter på trafiksikkerheden. Derfor regnes der ikke med gevinster ved bedre trafiksikkerhed. Der forventes heller ikke en effekt på omvejskørsel for lastbiler eller personbiler. Derfor indgår de effekter heller ikke i værdisætningen. Tabel 3.3 viser antagelserne bag den samfundsøkonomiske vurdering af projektet.

10 10/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Tabel 3.3: Centrale antagelser ved Aarhus-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 34 Pris inkl. 50% tillæg, mio. kr. 51 Trafik Køretøjer pr. døgn (ÅDT) Skønnet andel lastbiler 5 % Andel af oplyst ÅDT, der kører ved flaskehals 100 % - lastbiler pr. døgn 150 -personbiler pr. døgn Køretid Reduceret trængsel til havnen pr. lastbil, min 7 Reduceret trængsel til havnen pr. personbil, min 7 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne, Vejdirektoratet og Transportøkonomiske Enhedspriser. Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4, kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi af projektet beregnes til ca. kr. 252 millioner, jf. Tabel 3.4 neden for. Tabel 3.4: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -48,6 Reduceret trængsel, lastbil 39,1 Reduceret trængsel, personbil 270,7 Kørselsomkostninger - Reduceret uheldsrisiko - Skatteforvridningstab -9,7 Nettonutidsværdi 251,5 Kilde: Egen tilvirkning. Screeningen tyder således på, at de samfundsøkonomiske fordele ved projektet overstiger omkostningerne. Hvis tidsgevinsten for personbiler og lastbiler ikke er 7 minutter men derimod 3,5 minutter, så er den samlede samfundsøkonomiske værdi i stedet kr. 97 millioner. Beskrivelse af projektet 3.4 Esbjerg Dette projekt vil skabe forbindelse direkte mellem havnens industri og Esbjergs nordlige omfartsvej.

11 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 11/34 Figur 3.4: Kort over det berørte område - projektet er markeret med rød rute Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at Skabe hurtigere transportkorridorer nord om byen. Lede tung trafik væk fra områder med bløde trafikanter. Ifølge Danske Havne er det også disse forhold, det er relevant at vurdere projektet ud fra. Den nye vej vil gøre det lidt lettere at komme til havnen man kan dog allerede i dag køre til havnen via nordlig omfartsvej, Tarphagevej, Hjertingvej og dreje ind til havnen ad Bådebrogade. Inden for rammerne af dette projekt er det derfor ikke muligt at kvantificere størrelserne på de nævnte effekter. En anden effekt, der vil være ved projektet, er at kapaciteten i krydset kan ændres, hvilket kan give nogle rejsetidsbesparelser for alle trafikanter (ikke bare havnetrafikken). Dette er beskrevet i en rapport udarbejdet for Esbjerg Kommune 1. Ud fra rapporten kan effekten ved ændringen i krydset dog ikke beregnes, da man til sådanne beregninger skal bruge estimeret forsinkelsestid både med og uden projektet (rapporten fokuserer på ændringer og ikke på en uændret situation). Størrelse på effekter Den gennemførte samfundsøkonomiske screening er alene baseret på antagelser om tre forskellige scenarier for rejsetidsbesparelser for de trafikanter, der kører i det berørte kryds, når der er trængsel. De anvendte rejsetidsbesparelser er alene eksempler, og på baggrund af det modtagne materiale er der ikke grundlag for at vurdere hvilke scenarier, der er mest realistiske. 1 Krydset Tarphagevej/Hjertingvej, alternative krydsløsninger på skitseniveau, notat udarbejdet af COWI for Esbjerg Kommune, august 2011.

12 12/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Tabel 3.5: Centrale antagelser ved Esbjerg-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 28 Pris inkl. 50% tillæg, mio. kr. 42 Trafik Køretøjer pr. døgn (ÅDT) Ca Skønnet andel lastbiler 25 % Antaget andel af oplyst ÅDT, der kører ved trængsel 30 % - lastbiler pr. døgn, der kører ved trængsel 750 -personbiler pr. døgn, der kører ved trængsel Køretid Scenarie Reduceret trængsel pr. lastbil, min 0,5 1,0 1,0 Reduceret trængsel pr. personbil, min 0,5 0,7 1,0 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne. Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4, kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi for de tre scenarier for rejsetidsbesparelser beregnes til hhv. -19 mio. kr., 1 mio. kr. og 11 mio. kr., jf. Tabel 3.6 neden for. Tabel 3.6: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Scenarie Anlægsomkostninger -40,0-40,0-40,0 Reduceret trængsel, lastbil 14,0 28,0 28,0 Reduceret trængsel, personbil 15,3 21,4 30,5 Kørselsomkostninger Reduceret uheldsrisiko Skatteforvridningstab -8,0-8,0-8,0 Nettonutidsværdi -18,8 1,3 10,5 Kilde: Egen tilvirkning. Screeningen viser, at det samfundsøkonomiske resultat er meget følsomt overfor antagelser om rejsetidsbesparelser. I denne undersøgelse er der ikke grundlag for at vurdere hvilket scenarie, der er mest realistisk. Beskrivelse af projektet 3.5 Fredericia Projektet omfatter udretning af frakørselsramperne på afkørsel 59 på den østjyske motorvej. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at sikre en mere glidende afvikling af trafikken til og fra den østjyske motorvej. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet, som medtages i den samfundsøkonomiske screening

13 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 13/34 Mere glidende trafik. Aflastning af køer ved Lillebæltsbroen. Figur 3.5 viser det berørte område. Figur 3.5: Kort over det berørte område, med den berørte område markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Størrelse på effekter Screeningen er baseret på antagelser om, hvor store tidsbesparelser lastbiler og personbiler opnår som følge af forbedringerne på vejnettet. Disse antagelser er behæftet med stor usikkerhed. Der forventes ikke væsentlige effekter på trafiksikkerheden. Derfor regnes der ikke med gevinster ved bedre trafiksikkerhed. Der forventes heller ikke en effekt på omvejskørsel for lastbiler eller personbiler. Derfor indgår de effekter heller ikke i værdisætningen. Tabel 3.7 viser antagelserne bag den samfundsøkonomiske vurdering af Fredericia-projektet. Tabel 3.7: Centrale antagelser ved Fredericia-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 25 Pris inkl. 50 % tillæg, mio. kr. 37,5 Trafik Køretøjer pr. døgn Skønnet andel lastbiler 20 % Andel af lastbiler, der oplever flaskehals 50 % Andel af personbiler, der oplever flaskehals 25 % - lastbiler pr. døgn (der oplever problemet) (600) - personbiler pr. døgn (der oplever flaskehals som følge af problemet) (1.200) Køretid Reduceret trængsel ved flaskehals pr. lastbil, min 1 Reduceret trængsel ved flaskehals pr. personbil, min 1 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne, Vejdirektoratet og Transportøkonomiske Enhedspriser.

14 14/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4 kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi af projektet beregnes til ca. kr. -4,2 millioner, jf. Tabel 3.8 neden for. Tabel 3.8: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -35,7 Reduceret trængsel til havnen pr. lastbil 22,4 Reduceret trængsel til havnen pr. personbil 16,3 Kørselsomkostninger - Reduceret uheldsrisiko - Skatteforvridningstab -7,1 Nettonutidsværdi -4,2 Kilde: Egen tilvirkning. Screeningen tyder således på, at de samfundsøkonomiske fordele ved projektet er mindre end omkostningerne. Det skal dog bemærkes, at resultatet er særdeles følsomt overfor ændringer i de meget usikre antagelser om sparet rejsetid som følge af, at flaskehalsen fjernes. Hvis antagelsen om 1 minuts besparelser for de 1200 passagerbiler i døgnet ændres til det dobbelte (2 minutter pr. personbil), så ændrer nettonutidsværdien fra et negativt resultat på -4,2 mio. kr. til et positivt resultat på ca. 12,1 mio. kr. Beskrivelse af projektet 3.6 Grenaa I Projektet omfatter anlæg af omfartsvej på Rute 16 ved Auning. Figur 3.1 viser de berørte strækninger. Figur 3.6: Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at øge trafiksikkerheden for beboere i Auning (Rute 16) ved at lede den tunge trafik uden om byen. Projektet vil samtidig øge kapaciteten til Grenaa by og havn.

15 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 15/34 Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet, som medtages i den samfundsøkonomiske screening Øget trafiksikkerhed i Auning. Nemmere transport til og fra Djursland for alle trafikanter. Lastbiler og anden gennemkørende trafik ledes uden om skolevejen i byen. Størrelse på effekter Screeningen er baseret på antagelser om, hvor store tidsbesparelser lastbiler og personbiler opnår som følge af forbedringerne på vejnettet. Disse antagelser er behæftet med stor usikkerhed. Det antages, at projektet forbedrer trafiksikkerheden i forbindelse med kørsel gennem Auning. Denne effekt er dog også usikker. Tabel 3.9: Centrale antagelser bag Grenaa I-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 34 Pris inkl. 50 % tillæg, mio. kr. 51 Trafik Køretøjer pr. døgn (ÅDT) Skønnet andel lastbiler 18 % Andel af oplyst ÅDT, der kører ved flaskehals 100 % - lastbiler pr. døgn 550 -personbiler pr. døgn Køretid Reduceret køretid pr. lastbil, min 0,6 Reduceret køretid pr. personbil, min 0,6 Køreafstand Omvejskørsel, pr. lastbil, km 0,5 Omvejskørsel, pr. personbil, km 0,5 Risiko for uheld Vejstrækning med reduceret uheldsrisiko, by, km 3 -uheldsrisiko, by, før middel Vejstrækning med reduceret uheldsrisiko, land, km -3,5 -uheldsrisiko, land, efter lav Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne, Vejdirektoratet og Transportøkonomiske Enhedspriser. Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4 kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi af projektet beregnes til ca. kr. -22,5 millioner, jf. Tabel 3.10 neden for.

16 16/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Tabel 3.10: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -48,6 Reduceret trængsel, lastbil 12,3 Reduceret trængsel, personbil 19,9 Kørselsomkostninger, lastbil -5,8 Kørselsomkostninger, personbil -14,3 Reduceret uheldsrisiko, by, lastbil 19,0 Reduceret uheldsrisiko, land, lastbil -2,8 Reduceret uheldsrisiko, by, personbil 12,4 Reduceret uheldsrisiko, land, personbil -4,9 Skatteforvridningstab -9,7 Nettonutidsværdi -22,5 Kilde: Egen tilvirkning. Screeningen tyder således på, at de samfundsøkonomiske fordele ved projektet er mindre end omkostningerne. Beskrivelse af projektet 3.7 Grenaa II Projektet omfatter etablering af en forbindelse mellem Rute 16 og den østjyske motorvej. Figur 3.7 viser de berørte strækninger. Figur 3.7: Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at lede den tungeste trafik uden om Randers. Etablering af ruten er allerede besluttet og den ekstra investering, som vurderes i denne screening, er at hæve udvalgte broer på ruten, så også særligt høje transporter også kan benytte ruten.

17 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 17/34 Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet, som medtages i den samfundsøkonomiske screening Frie transportveje mellem midtjysk vindmølleindustri og Kattegats vindmølleparker. Størrelse på effekter Screeningen er baseret på antagelser om, hvor store tidsbesparelser lastbiler, som kører med særlige transporter, opnår som følge af forbedringerne på vejnettet. Disse antagelser er behæftet med stor usikkerhed. Køretidsreduktionen skyldes en kortere rute for de særlige transporter. Tabel 3.11 viser de antagelser, der ligger til grund for den samfundsøkonomiske vurdering af projektet. Tabel 3.11: Centrale antagelser bag Grenaa II-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 20 Pris inkl. 50 % tillæg, mio. kr. 30 Trafik Køretøjer pr. døgn Skønnet andel lastbiler 11 % Andel af lastbilerne, der oplever flaskehals 2 % - lastbiler pr. døgn (særlige transporter, der får effekt af projektet) (30) Køretid Reduceret køretid til havnen pr. lastbil, min 6,4 Reduceret køretid til havnen pr. personbil, min 0 Køreafstand Omvejskørsel, pr. lastbil, km -4,12 Omvejskørsel, pr. personbil, km 0 Risiko for uheld Reduceret risiko for uheld som følge af reduceret køreafstand for lastbiler -uheldsrisiko, land, før (lav, middel, høj) 4,12 Middel Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne, Vejdirektoratet og Transportøkonomiske Enhedspriser. Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4 kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi af projektet beregnes til ca. kr. -23,8 millioner, jf. Tabel 3.12 neden for.

18 18/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Tabel 3.12: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -28,6 Reduceret køretid til havnen pr. lastbil 7,1 Reduceret køretid til havnen pr. personbil - Omvejskørsel, pr. lastbil, km. 2,6 Omvejskørsel, pr. personbil, km. - Reduceret uheldsrisiko, sfa. reduceret køreafstand 0,8 Skatteforvridningstab -5,7 Nettonutidsværdi -23,8 Kilde: Egen tilvirkning. Screeningen tyder således på, at de samfundsøkonomiske fordele ved projektet er mindre end omkostningerne. Det skal også bemærkes, at antagelsen om, at 30 lastbiler i døgnet vil opleve flaskehalsen formentlig er højt sat. Nettonutidsværdien kan derfor forventes at være endnu lavere. Beskrivelse af projektet 3.8 Hirtshals Projektet omfatter etablering af indfaldsvej fra E39 til færge- og ro/ro-terminalen på NordsøTerminalen/Østhavnen. Figur 3.8 viser de berørte strækninger. Figur 3.8: Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at lede den del af trafikken, der går til færge- og ro/ro-terminalen på NordsøTerminalen/Østhavnen uden om industriområdet på havnen med en væsentlig effektivisering af trafikafviklingen som kon-

19 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 19/34 sekvens. Indfaldsvejen vil yderligere reducere mængden af krydsende trafik, med deraf følgende øget trafiksikkerhed. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet: Forbedret konkurrencedygtighed af Jyllandskorridoren. Øget effektivitet af trafikafviklingen. Øget trafiksikkerhed ved at lede færgetrafik direkte fra færgerne til motorvej E39. Størrelse på effekter Screeningen er baseret på antagelser om, hvor store tidsbesparelser lastbiler og personbiler opnår som følge af forbedringerne på vejnettet. Disse antagelser er behæftet med stor usikkerhed. Der kan opnås en effekt på trafiksikkerheden som følge af at trafikken ledes fra byområde til landområde. Tabel 3.13: Centrale antagelser bag Hirtshals-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 26 Pris inkl. 50 % tillæg, mio. kr. 39 Trafik Køretøjer pr. døgn Skønnet andel lastbiler 10 % Andel af oplyst ÅDT, der kører ved flaskehals 50 % - lastbiler pr. døgn (ved flaskehals) 700 (350) -personbiler pr. døgn (ved flaskehals) (3.100) Køretid Reduceret køretid til havnen pr. lastbil, min 0,4 Reduceret køretid til havnen pr. personbil, min 0,4 Risiko for uheld Vejstrækning ændret fra by til land, km 1,9 -uheldsrisiko, by, før (lav, middel, høj) -uheldsrisiko, land, efter (lav, middel, høj) middel Lav Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne, Vejdirektoratet og Transportøkonomiske Enhedspriser. Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4 kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi af projektet beregnes til ca. kr. -11,8 millioner, jf. Tabel 3.14 neden for.

20 20/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Tabel 3.14: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -37,1 Reduceret trængsel, lastbil 4,6 Reduceret trængsel, personbil 14,9 Kørselsomkostninger - Ændret uheldsrisiko sfa. vej ændret fra by til land, personbil Ændret uheldsrisiko sfa. vej ændret fra by til land, lastbil Skatteforvridningstab -7,4 Nettonutidsværdi -11,8 Kilde. Egen tilvirkning. 6,6 6,7 Screeningen tyder således på, at de samfundsøkonomiske fordele ved projektet er mindre end omkostningerne. Hvis tidsbesparelsen i stedet for 0,4 minutter er på 0,6 minutter for halvdelen af køretøjerne, så ændres resultatet fra -11,8 mio. kr. til 1,7 mio. kr. Resultatet er således meget følsomt overfor antagelserne om tidsbesparelser. Beskrivelse af projektet 3.9 Horsens Projektet omfatter anlæg af transportkorridor fra den østjyske motorvej til Horsens Havn inkl. ny til- og frakørsel på E45. Figur 3.9 viser de berørte strækninger. Figur 3.9: Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at mindske den tunge trafik gennem Horsens by. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet, som medtages i den samfundsøkonomiske screening Mindre tung trafik i bymidten til gavn for luftkvaliteten og trafiksikkerheden. Nemmere og hurtigere transport af gods til og fra havnen til gavn for erhvervslivet. Størrelse på effekter

21 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 21/34 Efter anlæg bliver det muligt for både lastbiler og personbiler at køre ad den nye rute til Horsens by og til havnen. I dag kører trafikken, der skal fortsætte ad eller kommer fra E45, via de to nuværende afkørsler ved Horsens. For trafik til/fra syd benyttes i dag afkørsel 57 og her vil en ny afkørsel afkorte afstanden fra motorvejen til havnen med ca. 2,7 km. Trafik til/fra nord benytter i dag afkørsel 56 og her vil den nye afkørsel gøre afstanden til havnen længere (ca. 1,6 km). Screeningen er baseret på antagelser om, at al lastbiltrafik (fra/til både syd og nord) fremover skal benytte den nye afkørsel og rute til havnen. For personbiler antages, at 25 % af trafikken fra syd vil benytte den nye rute og at resten benytter eksisterende ruter. Hvor store tidsbesparelser, lastbiler og personbiler opnår som følge af forbedringerne på vejnettet, er vist i nedenstående tabel. Disse antagelser er behæftet med stor usikkerhed. De estimerede ændringer i køreafstande som følge af den nye tilkørsel, fremgår også af tabellen. Tabel 3.15: Centrale antagelser bag Hirtshals-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 88 Pris inkl. 50 % tillæg, mio. kr. 132 Trafik Køretøjer pr. døgn Skønnet andel lastbiler 8 % Andel af oplyst ÅDT, der ændrer rute, lastbiler 100 % Andel af oplyst ÅDT, der ændrer rute, personbiler 25 % - lastbiler pr. døgn (der ændrer rute) (1.350) -personbiler pr. døgn (der ændrer rute) (3.725) Køretid Reduceret køretid pr. lastbil, gnsn. af nord og syd, min 0,38 Reduceret køretid pr. personbil, kun trafik fra syd, min 3,70 Køreafstand Omvejskørsel, pr. lastbil, km 0,5 Omvejskørsel, pr. personbil, km -1,6 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne og Vejdirektoratet. Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4, kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi af projektet beregnes til ca. kr. 111 millioner, jf. Tabel 3.14 neden for.

22 22/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Tabel 3.16: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -125,7 Reduceret trængsel, lastbil 19,1 Reduceret trængsel, personbil 187,0 Kørselsomkostninger, lastbil -13,4 Kørselsomkostninger, personbil 69,6 Skatteforvridningstab -25,1 Nettonutidsværdi 111,5 Kilde. Egen tilvirkning. Screeningen tyder således på, at de samfundsøkonomiske fordele ved projektet er større end omkostningerne. Beskrivelse af projektet 3.10 Hvide Sande Projektet omfatter opgradering af vejstrækningen fra Ringkøbing til Hvide Sande og udbygning af strækningen efter 2+1 princippet. Vejstrækningen bør tilpasses modulvogntog. Figur 3.10 viser de berørte strækninger. Figur 3.10 Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at gennemføre en forundersøgelse af infrastrukturforbedringen. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved anlæg af projektet: Mindre tung trafik fra Midt- og Østjylland. Øget trafiksikkerhed. Mindsket CO2 udslip fra transportsektoren, da afstandene forkortes.

23 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 23/34 Samfundsmæssig gevinst: nye virksomheder med i alt nye arbejdspladser forventes at ville etablere sig i oplandet. Størrelse på effekter Det projekt, der er omfattet af Havnepakke 3, omfatter alene forundersøgelsen til projektet. Anlægsoverslaget er kun for forundersøgelsen og der foreligger intet anlægsoverslag over selve udførelsen af projektet. Det er derfor ikke muligt at sammenholde omkostningerne ved projektet med de formodede gevinster og derfor heller ikke muligt at gennemføre screening af de samfundsøkonomiske effekter som for de øvrige projekter. For at kunne vurdere samfundsøkonomien i projektet er der desuden behov for en netværksbetragtning, hvor der tages højde for den grundlæggende ændring, der sker i områdets trafikale situation, når Hvide Sande havn bliver til godshavn ved udgangen af Beskrivelse af projektet 3.11 Kalundborg I Projektet omfatter opførelse af en direkte korridor mellem den nye motorvej på Rute 23 og Kalundborg Havn. Figur 3.11 viser de berørte strækninger. Figur 3.11: Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at sikre en transportkorridor mellem erhvervshavnen og den nye motorvej på Rute 23. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet: Glidende trafik mellem færger og motorvej. Øget trafiksikkerhed for bløde trafikanter. Færre trafikgener for beboere i byen. Størrelse på effekter Inden for rammerne af dette projekt har været muligt at indhente oplysninger om trafikken på de berørte vejstrækninger. Desuden kan effekterne af projektet være relativt komplekse og svære at vurdere uden anvendelse af f.eks. trafikmodel og nærmere kendskab til projektet. Det skyldes at projektet kan påvirke både trafikken til havnen men også den øvrige trafik i de berørte byområder.

24 24/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Det har derfor ikke været muligt at vurdere effekten af projektet på trafikken i Kalundborg. Derfor er det heller ikke muligt at foretage en samfundsøkonomisk screening af projektets fordelagtighed. Beskrivelse af projektet 3.12 Kalundborg II Projektet omfatter opgradering af den eksisterende Rute 22 mellem Kalundborg Havn og Slagelse/Vestmotorvejen. Opgradering skal gøre det muligt at køre med modulvogntog på strækningen. Dagligt kører ca lastbiler mellem Kalundborg og Slagelse, men ruten er ikke egnet til kørsel med modulvogntog. Figur 3.12 viser de berørte strækninger. Figur 3.12: Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at forbedre miljøet og forbedre tilgængeligheden af Kalundborg Havn. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet: Færre lastbiler på strækningen. Mindre CO2 udslip ved godstransport. Bedre økonomi i transport af gods. Størrelse på effekter Det har ikke været muligt at vurdere størrelsen af effekterne, fordi effekten på miljø og rejsetider afhænger af, hvordan transportvirksomhederne vælger at tilpasse deres brug af køretøjer og ruter efter en opgradering af vejstrækningen. Det afhænger igen af, hvilke typer transporter der sker mellem Kalundborg og Slagelse, og hvordan opgraderingen påvirker korridoren Jylland-Sjælland-Tyskland. Disse forhold har det ikke været muligt at afklare inden for rammerne af dette projekt.

25 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 25/34 Beskrivelse af projektet 3.13 Kolding Projektet omfatter ombygning af til- og frakørslen fra Jens Holms Vej til Fynsvej. Afkørslen fra Jens Holms Vej til Fynsvej er ikke dimensioneret til den mængde trafik, der dagligt kører på ruten. Hertil kommer, at stigningen til afkørslen i glat føre er for stejl til tunge lastbiler. De tvinges i stedet ind gennem byen. Ved en mindre ombygning af til- og frakørslen til Fynsvej kan lastbilerne helt undgå at køre gennem byen, men direkte til motorvejsnettet nord for byen. Figur 3.13 viser det berørte område. Figur 3.13: Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske havne er formålet med projektet at sikre, at lastbiler mellem Kolding Havn og motorvejen ikke kører gennem byen. Det vil fjerne mange farlige situationer. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet, som medtages i den samfundsøkonomiske screening Kan lede al tung trafik uden om Kolding by. Hurtig og effektiv afgang til motorveje året rundt. Størrelse på effekter Størrelsen af effekterne afhænger af, hvor mange køretøjer der berøres, og hvor meget køretid hvert køretøj sparer ved projektet. Hertil kommer effekten på trafiksikkerheden. Det har ikke været muligt at indsamle fakta til beregning af effekterne, men til illustration er det antaget, at der årligt kører lastbiler på strækningen svarende til 164 per dag i gennemsnit. Til illustration er det endvidere antaget, at 20 % af disse lastbiler oplever problemer med til- og frakørslen og at det for alle disse lastbiler betyder omvejskørsel. Det vurderes dog, at 20 % er højt sat. Tabel 3.17: Centrale antagelser bag Kolding-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 25 Pris inkl. 50% tillæg, mio. kr. 37,5

26 26/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Trafik Antal lastbiler pr. døgn 164 Skønnet andel af lastbilerne, der oplever flaskehals 20 % Køretid Reduceret trængsel til havnen pr. lastbil, min 6 Køreafstand Omvejskørsel, pr. lastbil, km 6 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne, Vejdirektoratet, Transportøkonomiske Enhedspriser, og på baggrund af COWIs antagelser. Med antagelserne vist i tabellen oven for, kan projektets samfundsmæssige nutidsværdi beregnes til kr. -31,3 mio. Resultatet er ikke særligt følsomt over for antagelserne om sparet tid eller antallet af lastbiler. For eksempel betyder en fordobling af antallet af lastbiler på strækningen eller en fordobling af tidsbesparelsen, at underskuddet falder til ca. 20 mio. kr. Tabel 3.18: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -35,7 Reduceret køretid 7,4 Kørselsomkostninger 4,2 Skatteforvridningstab -7,1 Nettonutidsværdi -31,3 Kilde: Egen tilvirkning. Beskrivelse af projektet 3.14 Nakskov Projektet omfatter etablering af en sikker forbindelse for cyklister og fodgængere mellem Rødbyvej, Winchellsgade og Nybro. Figur 3.14 viser den berørte strækning. Figur 3.14: Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne.

27 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 27/34 Ifølge Danske Havne er formålet med projektet øge trafiksikkerheden på indfaldsvejen Rødbyvej og ruten videre til havnen ad Winchellsgade og Nybro. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet: Forebygge problemer med stigende tung trafik fra havnen i forbindelse med Femern-forbindelsen. Sikre bløde trafikanter ved at isolere dem fra den tunge trafik. Derudover oplyser Lolland kommune, at projektet også vil reducere problemer med trængsel især i krydset Winchellsgade/Nybrogade. Størrelse på effekter Screeningen er baseret på antagelser om, hvor store forbedringerne af trafiksikkerheden vil være. Disse antagelser er behæftet med stor usikkerhed. Kommunen oplyser, at der i dag er stor kødannelse i krydset, og vurderer, at ca. 30 % af køretøjerne oplever kødannelse på op til 7-8 min. på især strækningen fra Winchellsgade/Nybrokrydset mod havnen. Kommunen oplyser videre, at problemet er knap så stort på strækningen Rødbyvej Winchellsgade, hvor det vurderes at ca. 10 % af køretøjerne oplever kødannelse på 2-3 min. Det er i screeningen antaget, at 10 % af alle køretøjer på strækningen opnår en reduceret køretid på 2 minutter som følge af ombygning af kryds. Dette er behæftet med stor usikkerhed. Tabel 3.19: Centrale antagelser bag Nakskov-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 15 Pris inkl. 50 % tillæg, mio. kr. 22,5 Trafik Køretøjer pr. døgn Skønnet andel lastbiler 5 % Andel af oplyst ÅDT, der oplever trængsel 10 % - lastbiler pr. døgn (der oplever trængsel) 387 (39) - personbiler pr. døgn (der oplever trængsel) (735) Køretid Reduceret køretid pr. lastbil, min 2 Reduceret køretid pr. personbil, min 2 Risiko for uheld Vejstrækning med reduceret uheldsrisiko, by, km 0,6 -uheldsrisiko, by, før (lav, middel, høj) -uheldsrisiko, by, efter (lav, middel, høj) Høj Lav Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne, Vejdirektoratet og Transportøkonomiske Enhedspriser. Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4 kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi af projektet beregnes til ca. kr. 5,8 millioner, jf. Tabel 3.20 neden for.

28 28/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Tabel 3.20: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -21,4 Reduceret køretid, lastbiler 2,9 Reduceret køretid, personbiler 20,0 Reduceret uheldsrisiko, by, lastbil 4,7 Reduceret uheldsrisiko, by, personbil 4,0 Skatteforvridningstab -4,3 Nettonutidsværdi 5,8 Kilde: Egen tilvirkning baseret på usikre estimater af effekternes størrelse. Screeningen viser således, at under de givne antagelser overstiger de samfundsøkonomiske fordele omkostningerne ved projektet. Resultatet er dog følsomt overfor antagelserne. Hvis køretidsbesparelsen er 1 minut i stedet for 2 minutter, så reduceres nettonutidsværdien til -5,6 mio. kr. Omvendt hvis køretidsbesparelsen på 2 minutter opnås af 30 % af bilisterne i stedet for 10 %, så øges nettonutidsværdien fra 5,8 mio. kr. til 51,5 mio. kr. Beskrivelse af projektet 3.15 Odense Projektet omfatter en udvidelse af Kertemindevej fra 2 til 4 spor samt opsætning af støjskærme på strækningen. Figur 3.15 viser de berørte strækninger. Figur 3.15: Kort over det berørte område, med den berørte strækning markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at reducere befolkningens gener af den tiltagende trafik. Ifølge Danske Havne er de forventede effekter ved projektet: Fjerne havnerelateret lastbiltrafik fra Odense by. Øget trafiksikkerhed i Odense by.

29 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 29/34 Bedre og hurtigere trafikforhold for Odenses erhvervsliv. Størrelse på effekter I denne undersøgelse er det ikke muligt at vurdere, hvor store effekter det har på trafikken i Odense by. Det er således alene muligt at medtage ændret køretid på Kertemindevej som følge af øget kapacitet. Til dette projekt har der ikke været tilgængelige beregninger af samlet ændret rejsetid som følge af den øgede kapacitet. Ændringer i rejsetiden er derfor alene baseret på beregninger af, hvor store effekterne vil være, under forskellige antagelser. Der er lavet følsomhedsbetragtninger for at illustrere hvor følsomme resultaterne er overfor ændringer i disse antagelser. Det er antaget, at det kun er 50 % af trafikken på Kertemindevej, der reelt får en køretidsbesparelse ved kapacitetsudvidelsen. Det er baseret på en antagelse om, at det kun er i perioder med relativt meget trafik, at den øgede kapacitet har betydning for rejsetiden. Der antages desuden en reduceret risiko for uheld på strækningen. Tabel 3.21: Centrale antagelser bag Odense-projektet Anlægsomkostninger Pris, mio. kr. 90 Pris inkl. 50 % tillæg, mio. kr. 135 Trafik Køretøjer pr. døgn Skønnet andel lastbiler 5 % Andel af oplyst ÅDT, der får gevinst af øget kapacitet 50 % - lastbiler pr. døgn (der får gevinst) (550) -personbiler pr. døgn (der får gevinst) (10.450) Køretid Reduceret trængsel pr. lastbil, min 1 Reduceret trængsel pr. personbil, min 1 Risiko for uheld Vejstrækning med reduceret uheldsrisiko, by, km 2,6 -uheldsrisiko, by, før (lav, middel, høj) -uheldsrisiko, by, efter (lav, middel, høj) middel Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra Danske Havne og Vejdirektoratet. Med udgangspunkt i de enhedsværdier, der er vist i Tabel Tabel 2.4 kan et overslag på den samlede samfundsøkonomiske værdi af projektet beregnes til ca. kr. 57 millioner, jf. Tabel 3.24 neden for. lav Tabel 3.22: Beregning af samfundsøkonomisk overskud Nettonutidsværdi, mio. kr., 2012 Anlægsomkostninger -128,6 Reduceret trængsel, lastbil 20,5 Reduceret trængsel, personbil 141,8 Reduceret uheldsrisiko, by, lastbil 27,5

30 30/34 SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 Reduceret uheldsrisiko, by, personbil 21,4 Skatteforvridningstab -25,7 Nettonutidsværdi 56,9 Kilde: Egen tilvirkning. Nettonutidsværdien på 57 mio. kr. opnås med en tidsbesparelse på 1 minutter for halvdelen af de biler og lastbiler, der kører på Kertemindevej. Hvis dette i stedet var 0,5 minut ville nettonutidsværdien reduceres til -24 mio. kr. Hvis tidsbesparelsen i stedet var 2 minutter ville nettonutidsværdien øges til 219 mio. kr. Beskrivelse af projektet 3.16 Randers Projektet omfatter Anlæg af ny adgangsvej til havnen. Udbygning og tilretning af vejen mellem havnen og E45. Der er behov for 4 ombygninger: Krydset Clausholmvej- Hammelvej. Sammenfletningen mellem Hammelvej og Grenåvej Krydset Grenåvej-Ørneborgvej skal ombygges. Udbygning og forlængelse af Ørneborgvej frem til det nye havneområde. Figur 3.16 viser de berørte strækninger. Figur 3.16: Kort over det berørte område, med de berørte strækninger markeret med rødt Kilde: Danske Havne. Ifølge Danske Havne er formålet med projektet at skabe en forbindelse til den nye sydhavn samt at skabe bedre tilgængelighed til det nye erhvervsområde og E45.

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed

Investeringer i vækst & beskæftigelse. Havnepakke 3. Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Investeringer i vækst & beskæftigelse Havnepakke 3 Infrastruktur giver vækst, beskæftigelse og trafiksikkerhed Titel: Investeringer i vækst & beskæftigelse - Havnepakke 3 Udgiver: Danske Havne, brancheorganisation

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Vejdirektoratet Side 1 Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: Resultatet af følsomhedsberegning på evalueringen og analysens resultater Besparelse

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein

COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. september 2011 COWI-rapport: Betalingsringen giver et samfundsøkonomisk underskud Af Specialkonsulent Mia Amalie Holstein S og SF

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund TRANSPORTMINISTERIET SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 1 1.1 Baggrund

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT TIL DI TRANSPORT DEN SAMFUNDSØKONOMISKE VÆRDI AF KOLLEKTIV TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Indledning DI Transport har

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN HOBRO KOMMUNE TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet 3. Limfjordsforbindelse 06. feb. 17 3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet v/ Seniorchefkonsulent Annette Samfundsøkonomi+ DI: Samfundsøkonomiske vurderinger skal suppleres med vurderinger

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Februar 2017 Hovedkonklusioner Der er ikke tradition for at indregne forventede teknologiske fremskridt, når der foretages cost-benefitanalyser.

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt

EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN INDHOLD. 1 Indledning. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 296 Offentligt SKAT/VEJDIREKTORATET EKSTERNE OMKOSTNINGER FRA LASTBILTRANSPORTEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse

Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Præsentation af: Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Morten Dam Jespersen, DAMVAD & Brian Gardner Mogensen, Grontmij Carl Bro 1 Vores opdrag - Bygge videre på eksisterende

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere