FYSIKØVELSER Fysik B 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSIKØVELSER Fysik B 2015/2016"

Transkript

1 NAVN: Horsens d. 23. september 2015 FYSIKØVELSER Fysik B 2015/2016 I. Naturvidenskabelige rapporter... 1 II. Sikkerhed i laboratoriet... 3 III. Databehandling på computer med FPro... 4 IV. Usikkerhedsberegning MASSEFYLDE & VARMELÆRE RADIOAKTIVITET LYS: Bølgelængde GASLOVE & ABSOLUT NULPUNKT SVINGNINGER VARMETRANSPORT & AFKØLING PLANCKKURVER SKRÅ KAST ELLÆRE - BRINTCELLER PROJEKT C:\Users\AC\OneDrive\_fyB\Forsoeg\Oevelsesvejledninger_fyB.wpd

2 I. Naturvidenskabelige rapporter Rapporten udarbejdes, så den indeholder de relevante af nedenstående punkter. I vejledningen kan det være nærmere præciseret hvad der skal laves. Forside: Den fortrykte forside skal anvendes og udfyldes korrekt (orange i kemi; gul i fysik; grøn i biologi; blå i geografi). Formål: Her beskrives formålet med forsøget/øvelsen. Teori: Her beskrives med egne ord den teori, der er nødvendig for at forstå forsøget. Inspiration kan findes f.eks. i øvelsesvejledningen, i lærebøger eller ved lærerens gennemgang - brug eventuelt henvisninger. Her kan med fordel inddrages reaktionsligninger, formler, udtryk, m.m. Apparatur og materialer: Her skrives en liste over alle anvendte apparaturer, kemikalier og andre materialer. Her kan også medtages eventuelle tabelværdier for materialer mv. Eventuelle afvigelser fra øvelsesvejledningen beskrives. Fremgangsmåde: Her beskrives med egne ord, hvordan forsøget er udført. Gør det så kort og klart som muligt og i logisk rækkefølge. Gerne på punktform. Der kan med fordel indsættes en illustration/billede med tilhørende forklaring af forsøgsopstillingen. Data: Relevante iagttagelser og målinger skal med i rapporten. Af hensyn til overskueligheden skal data så vidt det er muligt anføres i skema- / tabel- / figurform. Store datamængder som eksempelvis computerudskrifter skal placeres som bilag sidst i rapporten Databehandling: På baggrund af data foretages ofte beregninger. Hvis samme beregning udføres flere gange, blot med forskellige tal, vises kun ét beregningseksempel. Husk dog at de resterende resultater skal anføres. Pas på med antal decimaler/betydende cifre. Måleusikkerhed: Overslag over måleusikkerhed laves hvis relevant. Hvis det fremgår af øvelsesvejledningen eller lærerens instruktion laves usikkerhedsberegning. Usikkerhedsberegning laves i Excel Fejlkilder: Mulige fejlkilder skal angives, og betydningen vurderes. De kan evt. være med til at forklare unøjagtige eller uventede resultater. Diskussion: Forsøgsresultaterne diskuteres/vurderes ved, at man beskriver, analyserer og fortolker de opnåede resultater. Ofte indeholder øvelsesvejledningen nogle spørgsmål, der skal besvares under dette punkt. Konklusion: Her overvejes, om formålet er opfyldt, og om forsøget er gået som forventet ifølge jeres formål. Mens diskussionen som regel er fyldig og bredt formuleret, skal konklusionen være kortfattet og så præcis som muligt. Lad læreren afgøre, om det er et vellykket forsøg. Generelt om rapporten: Rapporten skal være formuleret præcist, og den skal være saglig og objektiv. Det skal fremstå klart for læseren, hvorledes resultaterne er fremkommet, og konklusionen skal være velbegrundet. Med 1

3 andre ord: et mislykket forsøg skal fremstå som sådant, og der skal ikke pyntes hverken på resultater eller konklusion. Rapporten skal være velformuleret og letlæselig for modtageren. Rapporten skal kunne forstås af personer på samme faglige niveau som dig selv. Opstillingen skal være klar og overskuelig med en tydelig markering af overskrifterne til hvert afsnit, så man kan se hvad der er formål, teori, fremgangsmåde osv. Dispositionen på side 1 er en bruttoliste, så vær opmærksom på at visse afsnit kan udelades afhængig af det pågældende fag og eksperiment. I nogle tilfælde kan punkterne i rapporten efter aftale med læreren erstattes med fortrykte bilag eller afsnit kan udelades. Med mindre andet aftales med læreren skal rapporten være baseret på dine egne målinger/iagttagelser. Hver person afleverer sin egen rapport. Generelt om journalen: En journal har i princippet samme disposition som en rapport, men vil ofte være mere kortfattet. Teoriafsnittet kan blot være en henvisning til de enkelte sider i lærebogen, som danner baggrunden for forsøget. Det er i høj grad op til den enkelte person, hvor meget man vil gøre ud af journalskrivningen. Journaler skal ikke afleveres til læreren, men de kan blive inddraget i forbindelse med mundtlig eksamen. Bekendtgørelseskrav samt skolens krav: I løbet af undervisningstiden skal der udføres laboratoriearbejde med dertil hørende rapport- eller journalskrivning. Omfanget af laboratoriearbejdet afhænger af det specifikke fag. Når der nedenfor tales om laboratoriearbejde indbefatter det derfor også aflevering af rapporter. Såfremt du ikke udfører laboratoriearbejdet, skal du på laboratoriekursus. Tilmeldingsfristen er som regel i januar. Du er selv ansvarlig for at overholde fristen tilmelding foregår hos studievejlederne. Hvis du ikke har udført laboratoriearbejdet på skolen eller været på laboratoriekursus, kan du ikke gå til eksamen. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at hvis du forsømmer laboratoriearbejdet efter fristen for tilmelding til laboratoriekursus, afskærer du dig fra muligheden for at gå til eksamen, hvilket igen kan have konsekvenser for eksempelvis SU. Det er læreren, der afgør, om dit laboratoriearbejdet er tilstrækkeligt til, at du ikke skal på laboratoriekursus. Rapporterne rettes og kommenteres af læreren. Det er en forudsætning, at aftalte tidsfrister overholdes. Såfremt læreren godkender rapporten, betyder det, at han/hun har vurderet, at rapporten har en standard, som gør den til et egnet redskab i forbindelse med mundtlig eksamen. Såfremt rapporten ikke godkendes, har du mulighed for at udføre rettelser og genaflevere rapporten. Alternativt kan du vælge ikke at foretage dig noget, da der ikke er krav om, at rapporter skal godkendes. Du skal dog være opmærksom på, at en ikke godkendt rapport, ikke vurderes som et egnet eksamensværktøj af din lærer, og at kravene til eksamen er de samme uanset, om rapporten er godkendt eller ej. Med mindre andet er aftalt med læreren, må du under eksamen kun bruge rapporter/journaler du selv har lavet. Journaler skal ikke afleveres til din lærer, men vær opmærksom på at også journaler kan blive inddraget under mundtlig eksamen. Såfremt du er forhindret i at møde til laboratorieforsøg aftales med læreren hvornår forsøget laves i stedet. Du skal i så fald være villig til at møde i de af læreren angivne værkstedstimer hvor det eventuelt vil være en anden end din egen lærer, der er til stede. 2

4 II. Sikkerhed i laboratoriet I laboratoriet SKAL man: Bære kittel når der arbejdes med kemikalier eller lignende. Bruge beskyttelsesbriller hvis angivet af læreren eller øvelsesvejledningen. Såfremt dine egne briller dækker dine øjne ordentligt, er det dog tilstrækkeligt. Rydde op efter udført forsøg: Kemikalieaffald skal i de dertil hørende beholdere. Glasvarer, der er gået itu, samt brugte objekt- og dækglas kommes i en beholder til glasaffald. Brugte blodlancetter skal afleveres i en gul affaldsbeholder. Alt brugt glas, keramik mm. skal i opvaskemaskinen. Bemærk: bundfald skal skylles af, inden opvaskemaskinen tages i brug. Buretter og pipetter må ikke komme i opvaskemaskinen. Ting, der er hentet i skabe og skuffer, skal retur til samme plads. Hvis du er i tvivl om tingenes placering så spørg. Bord og vask skal tørres af. I laboratoriet må man IKKE: Løbe rundt eller foretage pludselige bevægelser, der kan forskrække andre. Sidde på bordene. Indtage mad (herunder slik) eller drikke. Opbevare tasker og overtøj i lokalet, når der laves forsøg (undtagelsesvis kan de placeres på bordene ved vinduet). Hvis der sker noget UVENTET skal man hurtigst muligt tilkalde læreren. Men man kan selv begynde med førstehjælp: Hvis der sker ting, man ikke kan overskue, men der ikke er kommet nogen personer til skade, så begræns om muligt skaden eller se at komme væk og advar andre. Er der spildt kemikalier på legemsdele, så skyl straks med rigelige mængder vand. Det er vigtigt, at man kommer hurtigt i gang med at skylle! En finger eller lignende holdes under en rindende vandhane. Hvis der er tale om større legemsdele, benyttes bruseren, der er placeret ved katederet. Hvis nødvendigt tages tøj først af, og man lader vandet løbe ud på gulvet. Er kemikalierne kommet i øjnene benyttes øjenskylleflasken, der hænger ved vinduerne. Hvis man brænder sig, er kuren den samme som ved kemikaliespild. Såfremt der opstår ild i en person, kan ilden slukkes med brandtæppet, der hænger ved vinduerne. Brand kan desuden bekæmpes med pulverslukkeren der hænger ved vinduerne, men bemærk at pulverslukkeren aldrig må benyttes til mennesker. Sker der uheld i forbindelse med brugen af gas, slukkes der om muligt ved arbejdspladsen. Er dette ikke muligt, sidder der en nødafbryder i laboratoriet ved døren ud til gangen. Sker der uheld i forbindelse med brugen af el, slukkes der om muligt ved arbejdspladsen. Er dette ikke muligt, sidder der en nødafbryder i laboratoriet ved døren ind til forberedelseslokalet. Husk at tage hensyn til rengøringspersonalet og dem der kommer efter dig! 3

5 III. Databehandling på computer med FPro Programmet FPro bruges til dataopsamling og databehandling. Til hver sæt målinger hentes en fil, som sørger for at det rigtige bliver målt. Du skal eventuelt indstille hvor mange gange og lignende. De FPro-filer du skal bruges hentes alle lettest på de bærbare PC ere i mappen D:\FPRO. Udover dataopsamling kan FPro også bruges til den efterfølgende behandling af måleresultater. Så det vi har lært at lave med usikkerhed, statistik og regression kan alt sammen laves direkte i FPro. Fordelen ved at bruge FPro er alene, at tallene ellers skal overføres til Excel, og det går som regel galt. Regression mv. kan også være direkte indbygget i målefilerne, så det hele går af sig selv. Fælderne i forbindelse med FPRo er først og fremmest disse: 1) Lad computeren passe sig selv mens FPro måler 2) Filnavne i FPro SKAL være i det gamle 8.3-format, dvs højst 8 bogstaver eller tal (mellemrum og underlige tegn må derfor ikke bruges). Efter de 8 tegn afsluttes med.fpr. Et gyldigt eksempel kunne være 01_A_13.fpr. ( _ er nemlig ikke et underligt tegn!). Et ugyldigt filnavn kunne være 01 A massefylde,fpro (Find 5 fejl!) 3) Før du går i gang med databehandling af måleresultater, skal du altid gemme måleresultaterne på et personlig drev/mappe, da databehandlingen kan gå i fisk, og ødelægge dine måleresultater. Gem igen under nyt navn efter databehandlingen - det sikrer at du altid kan starte forfra igen uden nye målinger. Gem også før du laver udskrifter. 4) Udskrift I FPro foregår på en lidt sofistikeret måde: Vinduet man vil skrive ud markeres, hvorefter kun dette vindue udskrives. 4

6 IV. Usikkerhedsberegning Det du skal bruge til usikkerhedsberegning er gennemgået i forbindelse med demonstrations-forsøg jvf Indledning i Undervisningsbeskrivelser.Alle nødvendige filer findes på: eller i mappen D:\FPRO på de bærbare PC ereder kan bruges uden netadgang. De bærbare skal være sluttet til nettet via ledning, hvis du vil bruge printeren i laboratoriet. Tilslut altid oplader til de bærbare PC ere. Når spredning beregnes eller når computeren giver usikkerheder på hældningskoefficienter og skæring med y-aksen, er det en beregnet usikkerhed på baggrund af de foretagne målinger - der indgår ingen overvejelser om målingens nøjagtighed. Mangler der for eksempel en cm på linealen, så vores målinger systematisk er en cm for store, vil spredningen ikke afsløre dette. Spredningen fanger altså ikke systematiske fejl, men kun tilfældige fejl grundet egentlig måleusikkerhed. Spredningen giver en bedre vurdering af usikkerheden, men kan altså ikke stå alene; der skal stadig være en vurdering af hele målingens pålidelighed og fejlkilder. Samme sted som ovenfor finder du også filerne der skal bruges til regression. 5

7 1. MASSEFYLDE & VARMELÆRE FORMÅL: A: Finde massefylden for nogle faste stoffer. B: Finde varmekapaciteten for nogle faste stoffer. C: Finde isens smeltevarme. APPARATUR: - Vægt - Skydelære/mikrometerskrue - Lodder - Isterninger. - Kalorimeter - Termometre - Elkedel (kun elkedler mærket Fys ) må bruges TEORI: A: Massefylde Massefylden er givet ved formlen: [1.1] m V Vi måler massen og rumfanget på nogle terninger mv. Usikkerhed på hver måling skønnes. For en enkelt af terningerne og et par klodser laves usikkerhedsberegning vha. Usikkerhed.xlsx. (Først findes usikkerhed på V = labah og derefter på D=m/V) B: Varmekapacitet Teorien til varmelæren er beskrevet i Fysikbogen kapitel 7 - emne 2 i undervisningsbeskrivelsen. Hvis et legeme med massen m opvarmes fra temperaturen T 1 til T 2 er den tilførte varmeenergi ifølge formlen side 156: [1.2] Q cm ( T T) 2 1 hvor c er den såkaldte specifikke varmekapacitet, der fortæller hvor meget varme der kan oplagres i stoffet pr. masseenhed. Vi vil bestemme stoffers specifikke varmekapacitet c ved at nedsænke varme lodder i koldt vand: Ved hjælp at næsten kogende vand varmer vi lodder op til starttemperaturen T L. Det kolde vand har starttemperaturent v. Når det varme lod sænkes ned i vandet, vil det efter kort tids omrøring have samme temperatur som det omgivende vand, der nu har sluttemperaturen T S Da der er energibevarelse gælder følgende ligning, idet der ikke regnes med fortegn: [1.3] Q Q tilført modtaget eller i vores tilfælde [1.4] Q Q Lod Vand Indsættes [1.2] heri fås [1.5] c m ( T T ) c m ( T T ) L L L S v v S V Alle temperaturer og masser måles. c v slås op i Databogen. c L kan nu findes ved at løse ligningen. Sammenlign med tabelværdierne. 6

8 C: Smeltevarme Når et fast stof smelter kræver det, at der tilføres energi. Ifølge Fysikbogen side 161 er formlen for energien [1.6] Q ml S hvor L s kaldes den specifikke smeltevarme. Bemærk at der ikke indgår en temperatur her, idet smeltningen foregår ved smeltepunktet. Formålet med øvelse er at vi skal bestemme L s. For at bestemme L s nedsænker vi noget is i noget lunt vand. Når isen er smeltet og alt vandet har samme temperatur, har det lune vand afgivet energien Q Lunt vand i tre processer: - Q is : isen er opvarmet fra fryserens temperatur T i til 0/C. (Formel [1.2]). - Q smelte : isen er smeltet. (Formel [1.6]). - Q smeltevand : smeltevandet er opvarmet fra 0/C til den fælles sluttemperatur T S.(Formel [1.2]) Det giver disse ligninger: [1.7] Qlunt vand Qis Qsmelte Qsmeltvand [1.8] c m ( T T ) c m(0 C T) m L c m( T 0 C) v v V S i i i i S v i S Alle temperaturer og masser måles - formlen fortælle hvilke! Varmekapaciteter slås op i Databogen. L s kan nu bestemmes fra ligning [1.8] og sammenlignes med tabelværdien. Rapportens indhold: I denne rapport skal du IKKE skrive teori - der henvises blot til øvelsesvejledningen og Kap 7. Du skal fokusere på: Formål: (afskrift af afsnittet herom ovenfor) Apparatur og anvendte materialer samt deres data. Forsøgets udførelse Databehandling incl usikkerhedsberegning via regneark i Excel Fejlkilder Konklusion, hvor der gøres rede for om formålet er opfyldt og hvorfor ikke. Konklusionen skal være konkret, dvs hvilke data har I fundet og hvor meget er de forkerte. Hertil bruges procentvise afvigelser. Evt henvises til et passende skema tidligere i rapporten. 7

9 4. GASLOVE & ABSOLUT NULPUNKT FORMÅL: A: At finde sammenhængen mellem tryk (p) og volumen (V) i en gas ved konstant temperatur. B: At finde sammenhængen mellem tryk (p) og temperatur (T) i en gas ved konstant volumen. C: At bestemme det absolutte nulpunkt på Celcius-temperaturskalaen. TEORI: I øvelsen eftervises formlerne = konstant for fastholdt temperatur. (Boyles-Mariottes Lov) p/t = konstant for fastholdt volumen. (Gay-Lussacs 1. Lov) (T i kelvin) Antag at vi har en gas med p 0,V 0, T 0 der påvirkes, så størrelserne ændres til p, V, T. Så siger tilstandsligningen for ideale gasser at [4.1] pv T p0v0 T 0 Vi viser at dette er sandt for henholdsvis fastholdt temperatur og volumen. Ud fra dette kan matematisk vises at ligningen gælder generelt - det skal I få lov at slippe for. For idealgasligningen er det vigtigt, at det er tilstandsligningen der er eftervist. Det absolutte nulpunkt på Celciusskalaen findes ved beregning ud fra forskriften. Idet p = 0 fås: [4.2] [4.3] Usikkerheden på T beregnes med usikkerhed.xlsx ud fra oplysningerne i regressionsanalysen. APPARATUR: - Trykmåler (pas på ikke at overbelaste denne, max 200kPa) - Termometre - Plasticstempel - Kogekedel - Gasbeholder af metal MÅLINGER\RAPPORTENS INDHOLD: (Husk at tegne opstillingerne) A: Boyle-Mariottes Lov Der laves målinger med gas i stempel, hvor temperaturen er lig omgivelsernes temperatur. For hver måling beregnes V og til sidst beregnes gennemsnit og spredning heraf. Du skal bruge statistik.xlsx. B: Gay-Lussacs 1- Lov Der laves mange målinger! Ved hjælp af isafkølet vand og elkedel sørges for, at der er et stort temperaturinterval. Der laves lineær regression på (T, p)-grafen. Bemærk at der er en lineær sammenhæng når T måles i /C og proportionalitet når der regnes med K. Vær meget omhyggelig med målingerne - ellers bliver det hele noget rod! C: Temperaturskalaens absolut nulpunkt Der laves ingen særskilte målinger til dette punkt, idet resultaterne fra regressionsanalysen i B bruges. Rapportens indhold: Del op i tre dele, hvor der i C i vid udstrækning henvises til B. Formål, apparatur, kort teori, forsøgsbeskrivelse, databehandling incl usikkerhedsberegning der laves automatisk i de anvendte regneark, måleusikkerhed, fejlkilder, konklusion. 12

10 13

11 5. SVINGNINGER FORMÅL: A: Eftervise Hookes Lov F = -kax. B: Eftervise en formel for svingningstiden af et legeme ophængt i fjeder. C: Eftervise en formel for svingningstiden for et pendul. ANVENDT APPARATUR: Skriv ned undervejs hvad I bruger. Anvendte betegnelser: Der bruges følgende betegnelser: x fjederens udstrækning fra ligevægt l snorlængden (se Figur næste side) m loddets masse T svingningstiden (frem & tilbage eller op & ned) A: HOOKES LOV TEORI: Når en fjeder trækkes længden x væk fra ligevægt gælder: [5.1] F kx k kaldes fjederkonstanten. Formlen - som vi reelt har benyttet i forbindelse med vore forsøg med tyngdekraften - eftervises. MÅLINGER: Bestem F t = mag for forskellige længder ved at ophænge lodder i fjederen - ikke overbelaste!. Lav regression i FPro ( regr_lineær.xlsx ) på (x, F)-grafen. Bestem k med usikkerhed. At der optræder et minus i formlen skyldes at F og x er modsatrettede. Det kan man se bort fra i databehandlingen. B: SVINGNINGSTID FOR FJEDER TEORI: Når fjederen fra A sættes i lodrette svingninger, gælder at m 2 [5.2] T 2 T m k k Bemærk, at udsvingets størrelse ikke indgår i formlen. MÅLINGER: Formlen eftervises ved at tage tid på 25 svingninger for nogle forskellige masser. Alle i gruppen tager tid, og gennemsnittet bruges som måleresultat - ud fra afvigelser vurderes måleusikkerheden. Brug samme fjeder som i A, så k er kendt. Der laves lineær regression på (%&m,t)-grafen. 2 Kvadratrod indtastes i Excel som f.eks. kvrod(4,3). Fra regressionen findes hældningen a med usikkerhed og denne sammenlignes med k Er der overensstemmelse? Bemærk, at selvom den formel vi skal eftervise ikke er lineær, kan der alligevel laves lineær regression, når blot vi afsætter det %&m ud af x-aksen. En indvending mod den fremgangsmåde er dog, at man så på forhånd antager at T afhænger af %&m. Derfor gør vi noget andet i næste del. 14

12 C: SVINGNINGSTID FOR PENDUL TEORI: Det skal vises, at: [5.4] l 2 2 T 2 T l T l g g g ½ Sidste omskrivning forudsætter kendskab til potens-funktioner. Det er funktioner at typen a [5.5] y b x Det kan bevises, at - potensfunktioner har retlinede grafer i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem - at b er y-værdien svarende til x = 1 - at a er hældningen på den rette linie i det dobbeltlogaritmiske koordinatsystem Altså gælder i vores tilfælde 2 1 [5.6] b, a g 2 Dette skal eftervises ved at lave potens - regression i FPro/Excel ( regr_potens.xlsx ). MÅLINGER: Et lod ophænges som vist på figuren og sættes i svingninger. Der laves en måleserie med ca. 10 forskellige længder. Til hver længde tages tid på 25 svingninger - igen af alle i gruppen som ovenfor. Undersøg om loddets masse og udsvingets størrelse har nogen betydning for svingningstiden. BEMÆRKNING OM DATABEHANDLING: Bemærk, at i B og C kunne vi begge steder anvende både lineær- og potensregression. Når der er valgt to forskellige metoder, at det alene for at I skal se at begge metoder kan bruges. Generelt er metoden med potensregression lidt bedre, idet den efterviser om potensen virkelig er ½, hvilket antages med den lineære regression. Hvis potensen er lidt forskellig herfra, vil den lineære regression blot give en større usikkerhed og dårligere regressionskoefficient, hvorimod det kan ikke ses, at afvigelserne fra den rette linie i virkeligheden skyldes en lidt anderledes potens. Rapportens indhold: Del op i tre dele. Formål, apparatur, kort teori, forsøgsbeskrivelse, databehandling incl usikkerhedsberegning fra regneark, måleusikkerhed, fejlkilder, konklusion 15

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus VUC AARHUS Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus Fysik 0-C 2015 Indhold Rapporter og journaler... 3 1 Lydens hastighed i luft... 5 2 Bølgelængde af laserlys... 8 3 Brydning i akryl... 11 4 Hydrogenspektret...

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

John Iversen - 1 - Min eksterne hukommelse. Revideret 15. nov. 12

John Iversen - 1 - Min eksterne hukommelse. Revideret 15. nov. 12 Indholdsfortegnelse Begreber og enheder...2 Energi...2 Effekt...2 Måleenheder...3 Nyttevirkning....3 SI systemet...4 Kort om SI enhederne...5 Præfikser...5 Trykenheder...6 Usikkerhedsberegning...7 Om øvelser

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Samarbejde mellem matematik og kemi

Samarbejde mellem matematik og kemi Side 1/58 Samarbejde mellem matematik og kemi I forbindelse med udviklingsprojektet matematik-kemi, der er afviklet i 2007, har arbejdsgruppen bl.a. blevet arbejdet med de emner, der er beskrevet nedenfor:

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Energiproduktion. Varme og strøm En selvfølge?

Energiproduktion. Varme og strøm En selvfølge? Energiproduktion Varme og strøm En selvfølge? Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet i forbindelse med projektet: som er et projekt, der har til formål at styrke samspillet mellem uddannelse

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Rapportopgaver. Forord

Rapportopgaver. Forord Rapportopgaver Forord I forbindelse med indførelsen af prøveform c) til mundtlig eksamen i matematik kom der i læreplanerne krav om, at en betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således,

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Gymnasium. Forsøgsvejledning

Gymnasium. Forsøgsvejledning Gymnasium Forsøgsvejledning Gymnasium Indhold Delforløb 1 Introduktion til CanSatBox Dataopsamling Lær CanSatBox at kende Delforløb 2 Design af CanSat og faldskærm Delforløb 3 Opsendelse og dataopsamling

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Kemi 2008. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2008

Kemi 2008. Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2008 Kemi 2008 Evaluering af skriftlig eksamen i kemi Maj juni 2008 Undervisningsministeriet Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser Juli 2008 ermed udsendes evalueringsrapporten fra den skriftlige eksamen i

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-37-4

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Svend Runge Nielsen Indhold 1 Præsentation 2 2 Lærerens udviklingsmål 2 3 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet 2 4 Beskrivelse for forløbet 3

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere