Erasmus+ Programvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erasmus+ Programvejledning"

Transkript

1 Erasmus+ Programvejledning I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 1 (2015): 01/10/2014

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 DEL A GENERELLE OPLYSNINGER OM ERASMUS+-PROGRAMMET... 9 Erasmus+-programmets mål og hovedelementer Hvordan er Erasmus+-programmet struktureret? Hvad er budgettet? Hvem gennemfører Erasmus+-programmet? Hvem kan deltage i Erasmus+-programmet? DEL B OPLYSNINGER OM DE AKTIONER, DER ER OMFATTET AF DENNE VEJLEDNING Uddannelse Unge Tre nøgleaktioner Nøgleaktion 1: Enkeltpersoners læringsmobilitet Hvilke aktioner modtager støtte? Mobilitetsprojekter på uddannelses- og ungeområdet Hvad er formålet med mobilitetsprojekter? Hvad er et mobilitetsprojekt? Mobilitetsprojekter for studerende og personale på videregående uddannelser Mobilitetsprojekter for elever og personale på erhvervsuddannelser Mobilitetsprojekter for personale på skoleuddannelser Mobilitetsprojekter for personale på voksenuddannelser Mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere Store arrangementer under den europæiske volontørtjeneste Fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus Lån til Erasmus+-masteruddannelser Nøgleaktion 2: Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis Hvilke aktioner modtager støtte? Strategiske partnerskaber på uddannelses- og ungeområdet Videnalliancer Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet Nøgleaktion 3: Støtte til politisk reform Hvilke aktioner modtager støtte? Struktureret dialog: møder mellem unge og beslutningstagere på ungdomsområdet Jean Monnet-aktiviteter Hvilke aktioner modtager støtte?

4 Jean Monnet-moduler Jean Monnet-professorater Jean Monnet-ekspertisecentre Jean Monnet-støtte til institutioner og sammenslutninger Jean Monnet-netværk (politisk debat med den akademiske verden) Jean Monnet-projekter (politisk debat med den akademiske verden) Idræt Hvilke aktioner modtager støtte? Samarbejdende partnerskaber Almennyttige europæiske idrætsarrangementer DEL C INFORMATION TIL ANSØGERNE Hvordan indsender man en Erasmus+-ansøgning? Trin 1: Tilmeld organisationen på deltagerportalen Trin 2: Tjek, at programmets kriterier er opfyldt Trin 3: Tjek, at de økonomiske betingelser er opfyldt Trin 4: Udfyld og indsend ansøgningsskemaet Hvad sker der, når ansøgningen er indsendt? Hvad sker der, når ansøgningen er godkendt? Tidsfrister i projektet og retningslinjer for udbetaling Andre vigtige kontraktlige bestemmelser BILAG I SÆRLIGE BESTEMMELSER OG OPLYSNINGER OM MOBILITETSAKTIVITETER, STRATEGISKE PARTNERSKABER OG KAPACITETSOPBYGNING INDEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSE BILAG II FORMIDLING OG UDNYTTELSE AF RESULTATER BILAG III ORDLISTE OVER CENTRALE TERMER BILAG IV NYTTIGE REFERENCER OG KONTAKTOPLYSNINGER

5 FORKORTELSER EACEA: Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency) ECAS: Europa-Kommissionens autentifikationssystem (European Commission Authentication System) ECHE: Erasmus-chartret for videregående uddannelse ECTS: Det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (European Credit Transfer and Accumulation System) ECVET: europæisk meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse. EHEA: Det europæiske område for videregående uddannelse (European Higher Education Area) EIB: Den Europæiske Investeringsbank ELL: Den Europæiske Sprogpris (European Language Label) EMJMD: Fælles masteruddannelse under Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree) EP: Europa-Parlamentet EQAR: Det europæiske kvalitetssikringsregister (European Quality Assurance Register) EQAVET: Den europæiske referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelser (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) EQF: Europæisk referenceramme for kvalifikationer (European Qualifications Framework) ESCO: Europæisk klassifikationssystem for færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv (European Skills, Competences, Qualifications & Occupations) EU: Den Europæiske Union FF: Finansforordningen GD EAC: Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur HEI: Videregående uddannelsesinstitution HERE: Eksperter i reform af de videregående uddannelser (Higher Education Reform Experts) IKT: Informations- og kommunikationsteknologi ISP: Intensivt studieprogram NA: Nationalt agentur (National Agency) NARIC: Nationalt informationscenter vedrørende akademisk anerkendelse (National Academic Recognition Information Centre) NEO: Nationalt Erasmus+-kontor (National Erasmus+ Office) NQF: Nationale referencerammer for kvalifikationer (National Qualifications Framework) OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (Organisation of Economic Cooperation and Development) OER: Åbne uddannelsesressourcer (Open Educational Resources) OMC: Den åbne koordinationsmetode PIC: Deltagerkode (Participant Identification Code) URF: Fælles registreringssystem (Unique Registration Facility) VET: Erhvervsuddannelse (Vocational Education and Training) 5

6

7 INDLEDNING Denne programvejledning er et redskab for enhver, der ønsker omfattende kendskab til Erasmus+-programmet. Dokumentet henvender sig primært til dem, der ønsker at være: deltagende organisationer: organisationer, institutioner eller organer, som tilrettelægger aktiviteter, der modtager støtte fra programmet deltagere: enkeltpersoner (studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere, fagfolk inden for uddannelse, ungdom og idræt osv.), som er involveret i aktiviteter, der tilrettelægges af de deltagende organisationer. Hvert år indsendes der tusindvis af projektansøgninger fra organisationer i Europa, som ønsker finansiel støtte fra Erasmus+-programmet. Derfor har Kommissionen indført en gennemskuelig evalueringsproces, der skal sikre, at der ydes støtte til de bedste projekter: Hvad angår de fleste aktioner, er alle reglerne og betingelserne for modtagelse af tilskud fra programmet angivet i denne programvejledning. Hvad angår øvrige aktioner, som blot er nævnt i programvejledningen, er reglerne og betingelserne for modtagelse af tilskud beskrevet i specifikke indkaldelser af forslag, som offentliggøres af eller på vegne af Kommissionen. I forbindelse med planlægningen af en ansøgning kan potentielle deltagende organisationer også lade sig inspirere af og finde oplysninger i andre referencedokumenter. Nogle af disse dokumenter er anført i bilag IV til denne vejledning. SÅDAN LÆSES PROGRAMVEJLEDNINGEN Programvejledningen er opdelt i tre hoveddele: Del A er en generel oversigt over programmet og indeholder oplysninger om programmets mål, prioriteter og hovedtræk, programlandene, gennemførelsesstrukturerne og det samlede budget. Denne del henvender sig til dem, der ønsker et samlet overblik over programmets anvendelsesområde og struktur. Del B indeholder specifikke oplysninger om de programaktioner, der er omfattet af denne vejledning. Denne del henvender sig primært til dem, der er interesseret i at vide mere om, hvilken type projekter der modtager støtte fra programmet. Oplysningerne i denne del er nærmere beskrevet i bilag I til denne vejledning. Del C indeholder detaljerede oplysninger om procedurerne for ansøgning om tilskud og udvælgelsen af projekter samt de økonomiske og administrative bestemmelser, der gælder for tildelingen af et Erasmus+tilskud. Denne del henvender sig til alle dem, der har til hensigt at indsende et projektforslag som led i Erasmus+-programmet. Vejledningen indeholder desuden følgende bilag: Bilag I: Yderligere bestemmelser og oplysninger om de aktioner, der er omfattet af programvejledningen Bilag II: Retningslinjer for støttemodtageres formidling Bilag III: Ordliste over de centrale termer i programvejledningen Bilag IV: Nyttige referencer og kontaktoplysninger. 7

8

9 Del A Generelle oplysninger om Erasmus+-programmet DEL A GENERELLE OPLYSNINGER OM ERASMUS+-PROGRAMMET Erasmus+ er EU's program for uddannelse, ungdom og idræt for perioden Områderne uddannelse, ungdom og idræt kan i høj grad bidrage til at tackle de samfundsøkonomiske forandringer, som er de største udfordringer i Europa frem til udgangen af dette årti, og støtte gennemførelsen af Europa 2020-strategien for vækst, beskæftigelse, social lighed og integration. For mange unge forlader skolen for tidligt og er i stor fare for at blive arbejdsløse og socialt marginaliserede. Bekæmpelse af den stigende arbejdsløshed navnlig blandt unge er blevet en af de mest presserende opgaver for de europæiske regeringer. Der er også stor risiko for arbejdsløshed blandt lavtuddannede voksne arbejdstagere. Teknologier ændrer den måde, hvorpå samfundet fungerer, og det er nødvendigt at sørge for, at de udnyttes bedst muligt. EU's erhvervsliv skal blive mere konkurrencedygtigt ved hjælp af talent og innovation. Velfungerende uddannelsessystemer og ungdomspolitikker kan bidrage til at tage hånd om disse udfordringer ved at give borgerne de kvalifikationer, der er behov for på arbejdsmarkedet og i økonomien, og samtidig give dem mulighed for at spille en aktiv rolle i samfundet og indfri deres personlige potentiale. Reformer på uddannelses- og ungeområdet kan bidrage til at nå disse mål med udgangspunkt i en fælles vision for politiske beslutningstagere og interessenter, solid dokumentation og samarbejde på tværs af forskellige områder og niveauer. En anden udfordring vedrører udviklingen af social kapital blandt unge, de unges indflydelse og deres evne til at deltage aktivt i samfundet i overensstemmelse med Lissabontraktatens bestemmelser om at "fremme unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa". Denne udfordring kan også håndteres ved hjælp af ikke-formel læring, som sigter mod at forbedre de unges kvalifikationer og kompetencer og fremme deres aktive medborgerskab. Derudover er det nødvendigt at give ungdomsorganisationer og ungdomsarbejdere uddannelses- og samarbejdsmuligheder for at udvikle de unges faglige evner og ungdomsarbejdets europæiske dimension. Erasmus+-programmet skal støtte programlandenes indsats for effektivt at udnytte Europas menneskelige talent og sociale potentiale og samtidig bekræfte princippet om livslang læring ved at lade støtten være betinget af formel, ikke-formel og uformel læring på uddannelses- og ungdomsområderne. Programmet øger også mulighederne for samarbejde og mobilitet mellem partnerlandene, navnlig inden for videregående uddannelse og ungeområdet. I overensstemmelse med en af nyskabelserne i Lissabontraktaten støtter Erasmus+ også aktiviteter, som skal udvikle den europæiske dimension inden for idræt ved at fremme samarbejde mellem ansvarlige myndigheder på idrætsområdet. Programmet fremmer oprettelsen og udviklingen af europæiske netværk, som giver mulighed for samarbejde mellem interessenter og udveksling og overførsel af viden og knowhow inden for idræt og fysisk aktivitet. Det øgede samarbejde vil navnlig medvirke til at udvikle potentialet i Europas menneskelige kapital ved at bidrage til at begrænse de sociale og økonomiske omkostninger ved fysisk inaktivitet. Generelt støtter programmet aktioner, samarbejde og redskaber, der er i tråd med Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer, f.eks. "Unge på vej" og "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job". Programmet bidrager desuden til som led i den åbne koordinationsmetode at nå målsætningerne i strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet og den europæiske strategi for unge. Denne investering i viden, kvalifikationer og kompetencer vil være til gavn for enkeltpersoner, institutioner, organisationer og samfundet som helhed ved at bidrage til vækst og sikre velfærd og social integration i og uden for Europa. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ( 9

10 Programvejledning Erasmus+-programvejledningen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens årlige arbejdsprogram for Erasmus+ og vil derfor kunne revideres for at tilgodese de prioriteringer og arbejdsområder, der defineres i de årlige arbejdsprogrammer, som vedtages i de kommende år. Gennemførelsen af vejledningen forudsætter, at de bevillinger, der er afsat i budgetforslaget, er til rådighed efter budgetmyndighedens vedtagelse af budgettet eller inden for rammerne af ordningen med foreløbige tolvtedele. ERASMUS+ BYGGER PÅ TIDLIGERE ERFARINGER OG SER FREMAD Erasmus+-programmet bygger på resultaterne af over 25 års europæiske programmer for uddannelse og ungdom, som omfatter både europæisk og internationalt samarbejde. Erasmus+ udspringer af følgende europæiske programmer, der blev gennemført af Kommissionen i perioden : Programmet for livslang læring Programmet "Aktive unge" Erasmus Mundus-programmet Tempus-programmet Alfa-programmet Edulink-programmet Programmer for samarbejde med industrialiserede lande om videregående uddannelse. Disse programmer har støttet aktioner inden for videregående uddannelse (herunder deres internationale dimension), erhvervsuddannelse, almen skoleuddannelse, voksenuddannelse og ungdomsaktiviteter (herunder den internationale dimension). Erasmus+ skal gå videre end disse programmer ved at fremme synergi og samspil mellem uddannelses- og ungdomsaktiviteter på forskellige områder, fjerne kunstige grænser mellem de forskellige aktions- og projektformater, hjælpe nye idéer på vej, tiltrække nye aktører fra arbejdsmarkedet og civilsamfundet og tilgodese nye samarbejdsformer. Erasmus+ skal blive et mere effektivt redskab til at opfylde de reelle behov for menneskelig og social udvikling i og uden for Europa. Det er derfor afgørende, at det nye program bliver et stærkt brand, der er bredt anerkendt. Derfor vil alle aktioner og aktiviteter, der modtager støtte fra programmet, først og fremmest skulle formidles ved brug af "Erasmus+"-brandet. For at hjælpe deltagere og modtagere i de tidligere programmer med at finde vej til Erasmus+ kan følgende navne dog anvendes i forbindelse med kommunikation og formidling af de aktioner, der er rettet mod en specifik sektor, som tilføjelse til det fælles "Erasmus+"-brandnavn: "Erasmus+: Comenius" i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører almen skoleuddannelse "Erasmus+: Erasmus" i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører videregående uddannelse og er målrettet programlande "Erasmus+: Erasmus Mundus" i forbindelse med fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus "Erasmus+: Leonardo da Vinci" i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører erhvervsuddannelse "Erasmus+: Grundtvig" i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører voksenuddannelse "Erasmus+: Aktive unge" i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører ikke-formel og uformel læring på ungdomsområdet "Erasmus+: Jean Monnet" i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører europæiske studier "Erasmus+: Idræt" i forbindelse med de programaktiviteter, der udelukkende vedrører idræt. 10

11 Del A Erasmus+-programmets mål og hovedelementer ERASMUS+-PROGRAMMETS MÅL OG HOVEDELEMENTER OVERORDNET MÅL Erasmus+-programmet skal bidrage til at: nå målene i Europa 2020-strategien, herunder det overordnede uddannelsesmål 2 nå målene i strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), herunder benchmarkværdierne gennemføre partnerlandes bæredygtige udvikling inden for videregående uddannelse nå de overordnede mål for det fornyede europæiske samarbejde på ungdomsområdet ( ) nå målet om at udvikle den europæiske dimension inden for idræt, navnlig breddeidræt, i overensstemmelse med EU's arbejdsplan for sport og fremme europæiske værdier i overensstemmelse med artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union 3. HOVEDELEMENTERNE I ERASMUS+-PROGRAMMET Nedenstående aspekter af programmet fortjener særlig opmærksomhed. Nogle af dem er beskrevet nærmere på Kommissionens websted. ANERKENDELSE OG VALIDERING AF FÆRDIGHEDER OG KVALIFIKATIONER Erasmus+ støtter EU's gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer i forbindelse med færdigheder og kvalifikationer navnlig Europass, Youthpass, den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF), det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (EQF), det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET), den europæiske referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (EQAVET), det europæiske kvalitetssikringsregister (EQAR), Den Europæiske Sammenslutning for Kvalitetssikringsorganisationer inden for Videregående Uddannelse (ENQA) samt EU-netværk inden for uddannelse, som støtter disse værktøjer, navnlig det nationale informationscenter vedrørende akademisk anerkendelse (NARIC), Euroguidance-netværket, de nationale Europass-centre og de nationale koordinationspunkter for den europæiske referenceramme for kvalifikationer. Et fælles formål med disse værktøjer er at sikre, at færdigheder og kvalifikationer lettere kan anerkendes og bedre forstås, inden for og på tværs af de nationale grænser, i alle dele af uddannelsessystemerne og på arbejdsmarkedet, uanset om de blev opnået gennem formel uddannelse eller gennem andre læringserfaringer (f.eks. arbejdserfaring, frivilligt arbejde eller onlinelæring). Værktøjerne skal også sikre, at uddannelses- og ungdomspolitikker bidrager til at nå de overordnede mål for uddannelse og beskæftigelse og Europa 2020-målene for konkurrenceevne, beskæftigelse og vækst gennem mere vellykket integration på arbejdsmarkedet og en højere grad af mobilitet. For at nå disse mål skal værktøjerne tilpasses til formålet. De skal kunne imødekomme nye fænomener som internationaliseringen på uddannelsesområdet og den stigende anvendelse af digital læring og fremme fleksible læringsforløb i tråd med de studerendes behov og mål. Det betyder, at værktøjerne måske skal udvikles fremadrettet. Denne udvikling skal styrke sammenhængen mellem værktøjer og forenkle dem samt fremme et Europa, hvor færdigheder og kvalifikationer anerkendes og kan bruges på tværs af landegrænser, og hvor studerende og arbejdstagere kan bevæge sig frit efter job- eller uddannelsesmuligheder. Flere oplysninger findes på: FORMIDLING OG UDNYTTELSE AF PROJEKTRESULTATER Formidling og udnyttelse af resultater er en af de vigtigste dele af Erasmus+-projekternes livscyklus. Det giver de deltagende organisationer mulighed for formidling og udbredelse af projektresultater og andre produkter, hvilket sikrer, at projekterne har større effekt, bliver mere bæredygtige og øger den merværdi, som Erasmus+ tilfører Europa. For at sikre en vellykket formidling og udnyttelse af projektresultaterne anmodes de organisationer, der er involveret i Erasmus+-projekterne, om i tilstrækkelig grad at lade formidlings- og udnyttelsesaktiviteter indgå i udformningen og gennemførelsen af deres projekt. Sådanne aktiviteters omfang og intensitet skal stå i rimeligt 2 Det overordnede uddannelsesmål er at reducere andelen af unge, der forlader skolen tidligt, til under 10 % og øge andelen af befolkningen, der gennemfører en videregående uddannelse, til mindst 40 % inden Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. 11

12 Programvejledning forhold til målsætningerne, anvendelsesområdet og målene for de forskellige aktioner i Erasmus+-programmet. Resultater opnået i et specifikt projekt kan være meget relevante og interessante også inden for områder, der ikke er omfattet af projektet, og det er op til de enkelte projektdeltagere at udvikle strategier og metoder, der sikrer, at andre har let adgang til det, der er udviklet og produceret. Specifikke retningslinjer herfor findes i bilag II til denne programvejledning. KRAV OM FRI ADGANG TIL UNDERVISNINGSMATERIALER, DOKUMENTER OG MEDIER UDARBEJDET AF ERASMUS+ Erasmus+ fremmer fri adgang til materialer, dokumenter og medier, der er nyttige for læring, undervisning, uddannelse og ungdomsarbejde, og som er udarbejdet i forbindelse med projekter, der modtager støtte fra programmet. Modtagere af Erasmus+-tilskud, som udarbejder sådanne materialer, dokumenter og medier som led i finansierede projekter, skal stille dem til rådighed for offentligheden i digital form og frit tilgængeligt via internettet under åbne licenser. Modtagerne må dog definere det mest hensigtsmæssige niveau for fri adgang, herunder begrænsninger (f.eks. forbud mod tredjeparters kommercielle udnyttelse), hvis det er relevant for projektets karakter og materialetypen. Kravet om fri adgang tilsidesætter ikke støttemodtagernes intellektuelle ejendomsrettigheder. DEN INTERNATIONALE DIMENSION Erasmus+ har en stærk international dimension (samarbejde med partnerlande), navnlig inden for videregående uddannelse og ungeområdet. Inden for videregående uddannelse støtter Erasmus+ følgende hovedaktioner, som er målrettet mod samarbejde med partnerlande: Enkeltpersoners internationale mobilitet (meritoverførsel) og fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus (under nøgleaktion 1), som fremmer studerendes og personales mobilitet mellem partnerlande Kapacitetsopbygningsprojekter inden for videregående uddannelse (under nøgleaktion 2), som fremmer samarbejde og partnerskaber, der har indflydelse på moderniseringen og internationaliseringen af videregående uddannelsesinstitutioner og -systemer i partnerlande, med særlig fokus på partnerlande, som grænser op til EU Politisk dialog (under nøgleaktion 3) gennem netværket af eksperter inden for reform af de videregående uddannelser i nabopartnerlande, den internationale alumnesammenslutning, politisk dialog med partnerlande og internationale pr-arrangementer Jean Monnet-aktiviteter, der har til formål at fremme undervisning, forskning og analyse inden for EUstudier verden over. På ungeområdet støtter Erasmus+ følgende hovedaktioner: Mobilitetsprojekter for unge og ungdomsarbejdere (under nøgleaktion 1), der fremmer udvekslingsophold for unge, den europæiske volontørtjeneste og mobilitet for ungdomsarbejdere, i samarbejde med nabopartnerlande Kapacitetsopbygningsprojekter på ungdomsområdet (under nøgleaktion 2), der fremmer samarbejds- og mobilitetsaktiviteter, som gavner den kvalitative udvikling af ungdomsarbejde, ungdomspolitikker og systemer vedrørende unge samt anerkendelsen af ikke-formel læring i partnerlande, navnlig i lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, Asien og Latinamerika Inddragelse af unge og ungdomsorganisationer fra nabopartnerlande i den strukturerede dialog på ungdomsområdet (under nøgleaktion 3) ved at tilskynde dem til at deltage i internationale møder, konferencer og arrangementer, der fremmer dialog mellem unge og beslutningstagere. Desuden er andre af programmets aktioner (strategiske partnerskaber, alliancer vedrørende viden og sektorspecifikke færdigheder og samarbejdende partnerskaber) også åbne for organisationer fra partnerlande, hvis deres deltagelse har en merværdi for projektet (yderligere oplysninger findes i del B i denne vejledning). 12

13 Del A Erasmus+-programmets mål og hovedelementer FLERSPROGETHED Flersprogethed er en af hjørnestenene i det europæiske projekt og et stærkt symbol på EU's ønske om at være forenet i mangfoldighed. Fremmedsprog har en fremtrædende rolle blandt de kvalifikationer, der skal gøre det muligt for borgerne at klare sig bedre på arbejdsmarkedet og udnytte de tilgængelige muligheder optimalt. EU har som mål, at alle borgere skal have mulighed for fra en tidlig alder at lære mindst to fremmedsprog. Forbedring af sprogundervisningen og sprogindlæringen og fremme af den sproglige mangfoldighed er et af Erasmus+-programmets specifikke mål. Manglende sproglige kompetencer er en af de vigtigste hindringer for deltagelse i europæiske uddannelses- og ungdomsprogrammer. De muligheder, der iværksættes for at yde sproglig støtte, skal sikre mere effektiv mobilitet og forbedre læringen og dermed bidrage til programmets specifikke mål. Sproglig støtte er tilgængelig for det sprog, der anvendes af deltagerne i forbindelse med studier, praktikophold eller volontørtjeneste i udlandet som led i langsigtede mobilitetsaktiviteter, der modtager støtte under nøgleaktion 1. Der vil primært blive ydet sproglig støtte online, fordi e-læring giver lettere adgang og større fleksibilitet i sprogindlæringen. Onlinestøtten omfatter obligatorisk vurdering af sproglige kompetencer og frivillige sprogkurser. Sprogvurdering er et afgørende aspekt af initiativet, som skal sikre den rette forberedelse af de enkelte deltagere og indsamling af dokumentation om sprogfærdigheder hos deltagerne i EUmobilitetsprojekterne. Der vil således blive foretaget en sprogvurdering af deltagerne inden mobilitetsaktiviteten, og der vil blive foretaget en ny vurdering ved udgangen af mobilitetsperioden for at følge fremskridtene i de sproglige kompetencer. Uanset resultatet af den sprogvurderingstest, deltagerne tager før afgang, udelukker testen dem ikke fra at deltage i mobilitetsaktiviteten. Indtil onlineværktøjernes kapacitet kan udvides til at omfatte alle sprog, vil deltagere i mobilitetsprojekter få tilskud til sproglig støtte på de sprog, der ikke er tilgængelige gennem Kommissionens onlinetjeneste. Strategiske partnerskaber inden for sprogundervisning og sprogindlæring vil blive fremmet under nøgleaktion 2. Innovation og god praksis, som skal fremme sprogfærdigheder, kan f.eks. omfatte undervisnings- og vurderingsmetoder, udvikling af undervisningsmateriale, forskning, computerformidlet sprogindlæring og iværksætterinitiativer, der bruger fremmedsprog. Derudover kan der om nødvendigt ydes tilskud til sproglig støtte til modtagere af tilskud til strategiske partnerskaber, der tilrettelægger længerevarende uddannelses- og undervisningsaktiviteter for personale, ungdomsarbejdere og studerende. Hvad angår Den Europæiske Sprogpris, opfordres de nationale agenturer til på frivillig basis at afholde nationale konkurrencer i programlandene hvert eller hvert andet år. Den Europæiske Sprogpris skal fungere som et incitament til at udnytte og formidle toppræstationer inden for flersprogethed og øge offentlighedens interesse for sprogindlæring. LIGHED OG INTEGRATION Erasmus+-programmet sigter mod at fremme lighed og integration ved at lette adgangen for dårligt stillede studerende med begrænsede muligheder i forhold til deres medstuderende. Disse personer er dårligere stillet som følge af personlige vanskeligheder eller forhindringer, der begrænser eller udelukker deres deltagelse i tværnationale projekter. De forhindringer eller vanskeligheder, som disse personer kan stå over for, er kategoriseret nedenfor: handicap (dvs. deltagere med særlige behov): personer med mentale (udviklingshæmning, kognitive handicap, indlæringsvanskeligheder), fysiske, sensoriske eller andre handicap uddannelsesmæssige vanskeligheder: unge med indlæringsvanskeligheder, unge, der forlader skolen for tidligt, lavtuddannede, unge, der klarer sig dårligt i skolen økonomiske hindringer: personer med lav levestandard eller lav indkomst, personer, der er afhængige af sociale ydelser, unge langtidsledige eller fattige unge, hjemløse, personer med gæld eller økonomiske problemer kulturelle forskelle: flygtninge eller indvandrere eller andengenerationsindvandrere eller -flygtninge, personer, der tilhører et nationalt eller etnisk mindretal, personer, der har problemer med sproglig tilpasning og kulturel integration helbredsproblemer: personer med kroniske helbredsproblemer, alvorlige sygdomme eller psykiske lidelser sociale hindringer: personer, der udsættes for forskelsbehandling på grund af køn, alder, etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering, handicap osv., personer med begrænsede sociale kompetencer eller med asocial eller risikobetonet adfærd, personer i en usikker situation, (tidligere) kriminelle, (tidligere) stof- eller alkoholmisbrugere, unge og/eller enlige forældre og forældreløse geografiske hindringer: personer fra fjerntliggende områder eller landdistrikter, personer, der bor på små øer eller i regioner i den yderste periferi, personer fra problemområder i byerne, personer fra områder med begrænsede tjenester (begrænset offentlig transport, dårlige faciliteter). 13

14 Programvejledning På ungeområdet er der udviklet en strategi for integration og mangfoldighed som en fælles ramme for støtte af deltagelse og integration af unge med begrænsede muligheder i Erasmus+. Strategien findes på Kommissionens websted. SIKKERHED OG BESKYTTELSE AF DELTAGERNE Beskyttelse af og sikkerhed for de deltagere, der er involveret i Erasmus+-projekterne, er vigtige principper i programmet. Alle personer, der deltager i Erasmus+-programmet, skal have mulighed for at drage fuld nytte af mulighederne for personlig og faglig udvikling og læring. Det kan kun opnås i et sikkert miljø, hvor alle personers rettigheder er beskyttet. Derfor skal de enkelte organisationer, der deltager i Erasmus+-programmet, have indført effektive procedurer og systemer til at fremme og garantere beskyttelse af og sikkerhed for deltagerne i deres projekt. For at sikre dette skal alle studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, personale og frivillige, der er involveret i en mobilitetsaktivitet under nøgleaktion 1 eller 2 i Erasmus+-programmet, være forsikret mod de risici, der er forbundet med deltagelsen i aktiviteterne. Bortset fra den europæiske volontørtjeneste, der anvender en særlig forsikringsordning (se bilag I til denne vejledning), fastlægger Erasmus+ ikke én bestemt forsikringsform, og der anbefales heller ikke bestemte forsikringsselskaber. Programmet overlader det til projektlederne at finde den mest egnede forsikring afhængigt af, hvilken type projekt der gennemføres, og hvilke forsikringsformer der er tilgængelige på nationalt niveau. Det er desuden ikke nødvendigt at tegne en projektspecifik forsikring, hvis deltagerne allerede er omfattet af eksisterende forsikringspolicer tegnet af projektlederne. Under alle omstændigheder skal følgende områder være dækket: rejseforsikring (herunder mistet eller beskadiget bagage), hvor dette er relevant, civilretligt erstatningsansvar (herunder, alt efter hvad der er relevant, erhvervsansvarsforsikring eller ansvarsforsikring) ulykke og alvorlig sygdom (herunder vedvarende eller midlertidig uarbejdsdygtighed), dødsfald (herunder hjemsendelse i forbindelse med projekter i udlandet). Hvis det er relevant, anbefales det på det kraftigste, at deltagere i tværnationale projekter er i besiddelse af et europæisk sygesikringskort. Kortet er gratis og giver adgang til medicinsk nødvendige, offentligt betalte sundhedsydelser under midlertidigt ophold i et af de 28 EU-lande, Island, Liechtenstein og Norge på de samme betingelser og til samme pris (gratis i nogle lande) som for personer, der er forsikret i det pågældende land. Flere oplysninger om kortet og om, hvordan man skaffer det, findes på følgende adresse: Endelig skal de deltagende organisationer, hvis projekterne involverer unge på under 18 år, indhente forudgående samtykke til deltagelsen fra deres forældre eller værge. 14

15 Del A Hvordan er Erasmus+-programmet struktureret? HVORDAN ER ERASMUS+-PROGRAMMET STRUKTURERET? For at nå målene for Erasmus+-programmet gennemføres følgende aktioner: NØGLEAKTION 1 ENKELTPERSONERS MOBILITET Denne nøgleaktion støtter: Studerendes og personales mobilitet: muligheder for, at studerende, praktikanter, unge og frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og personale i uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer kan tage en uddannelse og/eller opnå faglig erfaring i et andet land Fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus: integrerede internationale studieprogrammer på højt niveau udbudt af konsortier af videregående uddannelsesinstitutioner, der tildeler fulde stipendier til de bedste masterstuderende verden over Erasmus +-studielån til masteruddannelser: Studerende på videregående uddannelser fra programlande kan få et lån, der er garanteret under programmet, til at tage en fuld masteruddannelse i udlandet. De studerende skal selv henvende sig til nationale banker eller institutter, der er specialiseret i studielån. NØGLEAKTION 2 SAMARBEJDE OM INNOVATION OG UDVEKSLING AF GOD PRAKSIS Denne nøgleaktion støtter: Tværnationale strategiske partnerskaber med sigte på at udvikle initiativer, som vedrører et eller flere uddannelses- og ungdomsområder og fremmer innovation, udveksling af erfaringer og knowhow mellem forskellige typer organisationer, som er involveret i uddannelses- og ungdomsområdet eller andre relevante områder. Visse mobilitetsaktiviteter modtager støtte, forudsat at de bidrager til projektets målsætninger Videnalliancer mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder med det formål at fremme innovation, iværksættelse, kreativitet, jobmuligheder, udveksling af viden og/eller tværfaglig undervisning og læring Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer, som støtter udformning og levering af fælles erhvervsrettede pensa, programmer og undervisnings- og uddannelsesmetoder, der trækker på dokumentation for tendenser inden for en specifik økonomisk sektor og de kvalifikationer, der er nødvendige for at præstere inden for et eller flere fagområder Kapacitetsopbygningsprojekter, der støtter samarbejde med partnerlande inden for videregående uddannelse og ungdom. Kapacitetsopbygningsprojekter sigter mod at støtte organisationer/institutioner og systemer i deres moderniserings- og internationaliseringsprocesser. I visse støtteberettigede partnerlande modtager mobilitetsaktiviteter støtte, forudsat at de bidrager til projektets målsætninger It-platforme, f.eks. etwinning, European Platform for Adult Learning (EPALE europæisk platform for voksenuddannelse) og Den Europæiske Ungdomsportal, der tilbyder virtuelle samarbejdsfora, databaser over muligheder, praksisfællesskaber og andre onlinetjenester til undervisere, kursusledere og andre aktører på skole- og voksenuddannelsesområdet samt til unge, frivillige og ungdomsarbejdere i og uden for Europa. NØGLEAKTION 3 STØTTE TIL REFORM AF POLITIKKER Denne nøgleaktion støtter: Viden på områderne uddannelse og ungdom med henblik på at sikre beslutningstagning og overvågning, der bygger på dokumentation, inden for rammerne af Europa 2020, navnlig: o landespecifikke og tematiske analyser, bl.a. via samarbejde med akademiske netværk o peerlæring og peerevalueringer som led i den åbne koordinationsmetode på uddannelses- og ungeområdet Initiativer til politisk innovation, der skal fremme innovativ udvikling af politikker blandt interessenter og 15

16 Programvejledning gøre det muligt for de offentlige myndigheder at undersøge, om de innovative politikker fungerer effektivt, gennem feltforsøg baseret på hensigtsmæssige vurderingsmetoder Støtte til europæiske politiske værktøjer med henblik på at fremme gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af merit, kvalitetssikring, validering af ikke-formel og uformel læring, forvaltning af kvalifikationer og vejledning. Denne aktion omfatter også støtte til netværk, der fremmer tværeuropæisk udveksling, borgernes lærings- og jobmobilitet samt udvikling af fleksible læringsforløb på tværs af de forskellige uddannelses- og ungeområder Samarbejde med internationale organisationer med anerkendt ekspertise og analytisk kapacitet (såsom OECD og Europarådet) med henblik på at øge indvirkningen og merværdien af politikker på uddannelses- og ungdomsområdet Dialog med interessenter og promovering af politikker og programmet over for offentlige myndigheder og udbydere og interessenter på uddannelses- og ungdomsområdet er nødvendigt for at øge kendskabet til Europa 2020, ET 2020, den europæiske strategi for unge og andre europæiske sektorspecifikke politiske dagsordener samt den eksterne dimension af europæiske uddannelses- og ungdomspolitikker. Dialogen og promoveringen er også afgørende for at udvikle interessenternes evne til konkret at støtte gennemførelsen af politikker ved at fremme effektiv udnyttelse af programmets resultater og skabe håndgribelige resultater. JEAN MONNET-AKTIVITETER Jean Monnet-aktiviteterne støtter: Akademiske moduler, professorater og ekspertisecentre med henblik på at udvide undervisningen på området europæiske integrationsstudier som en del af et officielt pensum på en videregående uddannelsesinstitution og gennemføre, overvåge og føre tilsyn med forskningen i EU-indhold, også på andre uddannelsesniveauer, såsom uddannelse af undervisere og obligatorisk skolegang. Disse aktioner skal desuden sikre grundig undervisning i europæiske integrationsanliggender for kommende fagfolk, som i stigende grad efterspørges på arbejdsmarkedet, og samtidig fremme incitamenter, rådgivning og mentorordninger for den yngre generation af undervisere og forskere inden for europæisk integration. Politisk debat med den akademiske verden støttet gennem: a) netværk, som skal styrke samarbejdet mellem forskellige universiteter i Europa og resten af verden, fremme samarbejde og skabe en omfattende platform for udveksling af viden med deltagelse af offentlige aktører og Kommissionens tjenestegrene vedrørende yderst relevante EU-emner, b) projekter vedrørende innovation og samspil mellem samt udbredelse af EU-indhold, som skal fremme drøftelser og overvejelser om EU-anliggender og øge kendskabet til EU og EU's processer Støtte til institutioner og sammenslutninger til planlægning og gennemførelse af vedtægtsmæssige aktiviteter for sammenslutninger, der beskæftiger sig med EU-studier og EU-anliggender, og udbredelse af fakta om EU til et bredere publikum med henblik på at fremme et aktivt europæisk medborgerskab. Jean Monnet-aktiviteter tildeler også driftstilskud til udvalgte institutioner, hvis formål er af europæisk interesse. Undersøgelser og konferencer, som skal give politiske beslutningstagere ny indsigt og konkrete forslag via kritiske uafhængige akademiske synspunkter og give mulighed for overvejelser om aktuelle EUspørgsmål, særlig gennem den årlige store internationale konference om yderst politiske emner med deltagelse af politiske beslutningstagere, civilsamfundet og akademikere på topniveau. IDRÆT Aktioner på idrætsområdet støtter: Samarbejdende partnerskaber, som arbejder på at fremme integritet inden for idræt (antidoping, kampen mod aftalt spil, beskyttelse af mindreårige), støtte innovative tilgange til gennemførelse af EU's principper om god forvaltning inden for idræt, EU's strategier for social integration og lige muligheder, fremme deltagelse i idræt og fysisk aktivitet (støtte gennemførelsen af EU's retningslinjer for fysisk aktivitet, frivilligt arbejde samt beskæftigelse og uddannelse inden for idræt) og støtte gennemførelsen af EU's retningslinjer for dobbelte karrierer for idrætsudøvere. Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje, hvor støtten tildeles til individuelle organisationer, der står for forberedelsen, tilrettelæggelsen og opfølgningen af et bestemt arrangement. De 16

17 Del A Hvordan er Erasmus+-programmet struktureret? involverede aktiviteter omfatter tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter for sportsudøvere og frivillige op til arrangementet, åbnings- og afslutningsceremonier, konkurrencer, aktiviteter i tilknytning til idrætsarrangementet (f.eks. konferencer og seminarer) samt gennemførelse af efterfølgende aktiviteter, f.eks. evalueringer eller opfølgningsaktiviteter. Styrkelse af videnbasen til udformning af politikker gennem studier, dataindsamling, undersøgelser, netværk, konferencer og seminarer, som udbreder god praksis fra programlande og idrætsorganisationer og styrker netværk på EU-niveau, således at nationale medlemmer af sådanne netværk drager fordel af synergier og udvekslinger med deres partnere Dialog med relevante europæiske interessenter, primært EU's årlige sportsforum og støtte til idrætsaktiviteter i forbindelse med EU-formandskabet tilrettelagt af den medlemsstat, der varetager EUformandskabet. Der kan også efter behov tilrettelægges andre ad hoc-møder og seminarer med relevans for sikring af en optimal dialog med interessenter på idrætsområdet HVAD ER BUDGETTET? Programmet har en samlet vejledende finansieringsramme på 14,774 mia. EUR under udgiftsområde 1 og på 1,680 mia. EUR under udgiftsområde 4 i EU's budget over syv år ( ). Det årlige budget vedtages af budgetmyndigheden. De forskellige trin i vedtagelsen af EU's budget kan følges på: Oplysninger om det tilgængelige budget fordelt på aktion, forventet antal projekter, som skal ydes støtte, og 4 vejledende gennemsnitlige tilskud findes i det årlige arbejdsprogram for Erasmus+ for 2015 ( 4 Aktioner inden for videregående uddannelse, som er målrettet mod mobilitet og samarbejde med partnerlande, støttes også med midler under udgiftsområde 4 tildelt i det årlige arbejdsprogram for 2014 ( 17

18 Programvejledning HVEM GENNEMFØRER ERASMUS+-PROGRAMMET? EUROPA-KOMMISSIONEN Kommissionen er endeligt ansvarlig for driften af Erasmus+-programmet. Kommissionen forvalter budgettet og fastlægger løbende prioriteter, mål og kriterier for programmet. Derudover styrer og overvåger Kommissionen den generelle gennemførelse, opfølgning og evaluering af programmet på europæisk niveau. Kommissionen bærer også det overordnede ansvar for tilsynet med og koordineringen af de strukturer, der er ansvarlige for at gennemføre programmet på nationalt niveau. På europæisk plan er Kommissionens Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (forvaltningsorganet) ansvarligt for gennemførelsen af de centrale aktioner under Erasmus+-programmet. Forvaltningsorganet er ansvarligt for forvaltningen af disse projekter i hele deres livscyklus, fra fremme af programmet over behandling af tilskudsansøgningerne og overvågning af projekter på stedet til formidling af projekterne og programresultaterne. Det er endvidere ansvarligt for specifikke indkaldelser af forslag vedrørende visse af programmets aktioner, der ikke er omfattet af denne vejledning. Kommissionen er desuden, navnlig via forvaltningsorganet, ansvarlig for at: gennemføre undersøgelser inden for de områder, der modtager støtte fra programmet gennemføre forskning og evidensbaserede aktiviteter via Eurydice-netværket øge programmets synlighed og systemiske effekt gennem formidling og udnyttelse af programmets resultater varetage kontraktforvaltning og finansiering af organer og netværk, der modtager støtte fra Erasmus+programmet forvalte udbud vedrørende levering af tjenesteydelser som led i programmet. DE NATIONALE AGENTURER Erasmus+-programmet gennemføres primært ved indirekte forvaltning, dvs. at Kommissionen overdrager budgetgennemførelsen til de nationale agenturer. Formålet med denne tilgang er at bringe Erasmus+ så tæt som muligt på programmets modtagere og sikre, at det er tilpasset til de forskelligartede nationale uddannelses- og ungdomssystemer. Til dette formål har de enkelte programlande udpeget et eller flere nationale agenturer (kontaktoplysninger findes i bilag IV til denne vejledning). Disse nationale agenturer fremmer og gennemfører programmet på nationalt niveau og fungerer som forbindelsesled mellem Kommissionen og de deltagende organisationer på lokalt, regionalt og national niveau. Det er deres opgave at: stille relevante oplysninger til rådighed om Erasmus+-programmet gennemføre en retfærdig og gennemsigtig udvælgelsesproces i forbindelse med ansøgninger om finansiering af projekter i deres land overvåge og evaluere gennemførelsen af programmet i deres land hjælpe projektansøgere og deltagende organisationer i hele projektets livscyklus samarbejde effektivt med netværket af nationale agenturer og Kommissionen sikre programmets synlighed fremme formidling og udnyttelse af programresultaterne på lokalt og nationalt niveau. Desuden spiller de nationale agenturer en vigtig rolle som mellemliggende strukturer i den kvalitative udvikling af Erasmus+-programmet ved at: gennemføre aktiviteter ud over opgaverne med forvaltning af projekterne i hele deres livscyklus som bidrager til den bedst mulige gennemførelse af programmet og/eller fører til udvikling af politikker på de områder, der modtager støtte fra programmet støtte nytilkomne og mindre fordelagtigt stillede målgrupper ved at fjerne hindringerne for deres fulde deltagelse i programmet indgå i samarbejde med eksterne organer for at øge effekten af programmet i deres land. Formålet med denne støtte fra de nationale agenturers side er at hjælpe programmets brugere gennem alle faser, fra den første kontakt med programmet over ansøgningsprocessen og til gennemførelsen af projektet og den endelige evaluering. Dette princip er ikke i strid med princippet om retfærdige og gennemskuelige udvælgelsesprocedurer. Det tager derimod udgangspunkt i tanken om, at det for at sikre lige muligheder for alle er nødvendigt at hjælpe visse målgrupper for programmet mere end andre via rådgivning, vejledning, overvågning og coaching, der er tilpasset deres behov. 18

19 Del A Hvem gennemfører programmet? HVILKE ANDRE ORGANER ER INVOLVERET I GENNEMFØRELSEN AF PROGRAMMET? Ud over de ovenfor nævnte organer stiller følgende strukturer yderligere ekspertise til rådighed ved gennemførelsen af Erasmus+-programmet: EURYDICE-NETVÆRKET Eurydice-netværket fokuserer primært på den måde, hvorpå uddannelse i Europa er struktureret og tilrettelagt på alle niveauer, og har til formål at bidrage til større gensidig forståelse af uddannelsessystemerne i Europa. Netværket stiller sammenlignende analyser på europæisk niveau og landespecifikke oplysninger om uddannelse og unge til rådighed for de aktører, der er ansvarlige for uddannelsessystemer og -politikker i Europa, og hjælper dem dermed i deres beslutningstagning. Eurydice-netværket producerer omfattende informationskilder, herunder detaljerede beskrivelser og oversigter over de nationale uddannelsessystemer (nationale uddannelsessystemer og -politikker), sammenlignende tematiske rapporter om specifikke emner af fællesskabsinteresse (tematiske rapporter), indikatorer og statistikker (nøgledataserier) og en række fakta og tal vedrørende uddannelse, f.eks. om nationale uddannelsessystemer, skolekalendere og sammenligninger af underviseres løn og obligatoriske undervisningstimer i de forskellige lande og på forskellige uddannelsesniveauer (fakta og tal). Netværket består af en central koordinationsenhed i forvaltningsorganet og nationale enheder med base i samtlige Erasmus+-programlande samt Albanien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro og Serbien. Yderligere oplysninger findes på forvaltningsorganets websted. ETWINNINGS NATIONALE STØTTEENHEDER Undervisere og skoler, der deltager i etwinning, modtager støtte fra deres nationale støtteenheder (National Support Services NSS). Der er tale om organisationer, der udpeges af de kompetente nationale myndigheder. De yder bistand til skoler i forbindelse med registreringsprocessen og søgningen efter partnere og projektaktiviteter, udbreder kendskabet til aktionen, uddeler priser og kvalitetsmærker og tilrettelægger faglige udviklingsaktiviteter for undervisere. De nationale støtteenheder koordineres af en central støtteenhed (Central Support Service CSS), der også er ansvarlig for udviklingen af etwinning-internetplatformen og tilrettelæggelsen af faglige udviklingsaktiviteter for undervisere på europæisk niveau. Listen over alle enhederne og flere oplysninger om dem findes på: EPALE Den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa kaldet EPALE er et nyt initiativ, der modtager støtte under Erasmus+-programmet. Platformen er åben for undervisere, kursusledere og frivillige samt politiske beslutningstagere, forskere og akademikere, som er involveret i voksenuddannelse. Webstedet tilbyder interaktive netværk, som gør det muligt for brugere at kommunikere med andre i hele Europa, deltage i debatter og udveksle bedste praksis. En kalender over europæiske og nationale arrangementer holder brugerne opdateret om muligheder for faglig udvikling og kan være nyttig i forbindelse med forberedelsen af mobilitetsaktiviteter. Muligheder for søgning efter partnere kan også være en støtte i forbindelse med forberedelsen af samarbejdsprojekter. Et bibliotek med materiale, news feeds og featureartikler fra førende eksperter inden for voksenuddannelse sikrer, at de seneste politikker og debatter vedrørende voksenuddannelse er tilgængelige for brugerne af EPALE. EPALE implementeres af en central støtteenhed og et netværk af nationale støtteenheder i Erasmus+-programlande, som er ansvarlige for at identificere interessant information og tilskynde interessenter til at bruge og bidrage til platformen. EPALE findes på: NATIONALE ERASMUS+-KONTORER I de enkelte partnerlande (lande i det vestlige Balkan, lande i det østlige og sydlige Middelhavsområde, Rusland og Centralasien) bistår de nationale Erasmus+-kontorer Kommissionen, forvaltningsorganet og de lokale 19

20 Programvejledning myndigheder i gennemførelsen af Erasmus+-programmet. De er knudepunkterne i de pågældende lande for de interessenter, der er involveret i Erasmus+-programmet inden for videregående uddannelse. De bidrager til at øge kendskabet til samt synligheden, relevansen, effektiviteten og effekten af Erasmus+-programmets internationale dimension. De nationale Erasmus+-kontorer er ansvarlige for at: oplyse om Erasmus+-aktiviteter inden for videregående uddannelse, der er åbne for deltagelse for deres lande rådgive og yde bistand til potentielle ansøgere overvåge Erasmus+-projekter koordinere det lokale team af eksperter i reform af de videregående uddannelser overvåge de resterende dele af Tempus IV-programmet ( ) bidrage til undersøgelser og arrangementer bidrage til dialog om politikker opretholde kontakten med de lokale myndigheder og EU-delegationerne følge den politiske udvikling inden for videregående uddannelse i deres land. NETVÆRK AF EKSPERTER I REFORM AF DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER De nationale team af eksperter i reform af de videregående uddannelser i de enkelte partnerlande (lande i det vestlige Balkan, lande i det østlige og sydlige Middelhavsområde, Rusland og Centralasien) fungerer som ekspertisepuljer for de lokale myndigheder og interessenter i deres bestræbelser på at fremme reform og sikre fremskridt inden for videregående uddannelse. De deltager i udviklingen af politikker for de videregående uddannelser i deres respektive lande. Netværkets aktiviteter er baseret på "peer to peer"-kontakter. De enkelte nationale team består af 5-15 medlemmer. Der er tale om eksperter inden for videregående uddannelse (rektorer, vicerektorer, dekaner, ledende akademikere, medarbejdere inden for internationale relationer, studerende osv.). Eksperternes opgaver omfatter støtte til: udvikling af politikker i deres respektive lande ved at fremme modernisering, reformprocesser og strategier inden for videregående uddannelse i tæt samarbejde med de lokale myndigheder dialog med EU om politikker for videregående uddannelse uddannelses- og rådgivningsaktiviteter rettet mod lokale interessenter, navnlig videregående uddannelsesinstitutioner og deres personale Erasmus+-projekter (navnlig dem, der gennemføres under aktionen kapacitetsopbygning) ved formidling af deres resultater, navnlig bedste praksis og innovative initiativer, og udnyttelse af disse til uddannelsesformål. EUROGUIDANCE-NETVÆRKET Euroguidance er et europæisk netværk af nationale ressource- og informationscentre. Alle Euroguidance-centre har to fælles mål: at fremme den europæiske dimension i vejledningsaktiviteter inden for uddannelse og erhvervsuddannelse at give god information om livslang vejledning og mobilitet med henblik på uddannelse. Den største målgruppe for Euroguidance er vejledere og politiske beslutningstagere på både uddannelses- og beskæftigelsesområdet i alle europæiske lande. Yderligere oplysninger findes på: NATIONALE EUROPASS-CENTRE Europass har til formål at hjælpe enkeltpersoner med at redegøre for og fremlægge deres kompetencer og kvalifikationer på en klar og gennemsigtig måde i hele Europa. Kommunikation mellem jobsøgende og arbejdsgivere samt mobilitet med henblik på beskæftigelse eller uddannelse fremmes gennem dette initiativ. Et nationalt Europass-center i hvert enkelt land (EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt Makedonien og Tyrkiet) koordinerer samtlige aktiviteter i forbindelse med Europass-dokumenterne. Europasscentrene er det første kontaktpunkt for en person eller organisation, der er interesseret i at bruge eller få mere at vide om Europass. Flere oplysninger findes på: 20

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 2 (2016): 07/02/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORKORTELSER...

Læs mere

Erasmus+ Programguide

Erasmus+ Programguide Erasmus+ Programguide I tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogudgaverne har den engelske udgave forrang. Version 3 (2015): 16/12/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORKORTELSER... 5 INDLEDNING... 7 DEL A GENERELLE

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse Om Erasmus+ - muligheder og udfordringer i en national kontekst Jean Monnet Tempus Youth in Action Erasmus Mundus Programmet for Livslang Læring Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig Tværgående Program Erasmus+

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/17 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/10/14 Under Erasmus+Programmet Nøgleaktion 3: Støtte til

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 16.10.2013 ARBEJDSDOKUMENT om Erasmus+ det nye flerårige program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012 EU s politiske processer på EUD området Søren Nielsen Forsker-Praktiker Netværket 19 September 2012 Struktur for oplæg Konteksten EU den politiske proces EU policy rammerne Education and training 2020

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

ERASMUS+ for de kreative og kulturelle sektorer

ERASMUS+ for de kreative og kulturelle sektorer ERASMUS+ for de kreative og kulturelle sektorer December 2015 et med denne rapport er at danne overblik over, hvilke af Erasmus+-programmerne for 2016-17 der er særligt relevante for kulturinstitutioner

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2015 (OR. en) 8407/15 NOTE fra: til: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8093/15

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0427 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0427 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.7.2008 KOM(2008) 427 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om den

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

14206/17 bh 1 DGE 1C

14206/17 bh 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14206/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne EDUC 406 JEUN 141 EMPL 540 SOC 708 Tidl.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/2328(INI) 18.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE419.851v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008)0423

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 22.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1194/2011/EU af 16. november 2011 om oprettelse af et EU-tiltag

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat EU s regelgrundlag for Erasmus Mundus programmet Indholdsoversigt 1. Hvad er Erasmus Mundus programmet? 2. Hvilke

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer

Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Internationale muligheder for hele skolen & for den enkelte lærer Ina Winther Groth, iwg@iu.dk Den internationale dimension i undervisningen, 10. november 2011 - Aalborg Styrelsen for Universiteter og

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation Erasmus + og Videregående Uddannelser Lars Kolind Jensen Kontoret for Uddannelsesprogrammer

Ministeriet for Forskning, Innovation Erasmus + og Videregående Uddannelser Lars Kolind Jensen Kontoret for Uddannelsesprogrammer Erasmus+ 2014-2020 Nyheder Formentlig 14 milliarder euro Enklere, simplere og mindre bureaukratisk Mulighed for samarbejde mellem uddannelser, virksomheder og uformelle aktører International mobilitet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.10.2014 C 382/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/31/2014 Erasmus+-Programmet, Nøgleaktion 3 Støtte til politisk reform Civilsamfundssamarbejde

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Muligheder for internationale støtte til projekter

Muligheder for internationale støtte til projekter Muligheder for internationale støtte til projekter bl.a. eksemplificeret ved projekt LL4S med støtte fra Cirius Anne Kathrine Skibelund anneks@roskilde.dk Roskilde Bibliotekerne Souschefmøde d. 6. marts

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman)

Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) Ofte stillede spørgsmål Praktikophold for universitetsuddannede (Schuman) 1. Hvilket uddannelsesniveau forlanges der? Du skal have opnået en universitetsgrad for mindst tre års studier (en bachelor eller

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3201 uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3201 uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3201 uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt 15. november 2012 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 26. - 27. november 2012 Uddannelse og ungdom Uddannelse

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere