Projekt "Design-et-hus"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt "Design-et-hus""

Transkript

1 Projekt "Design-et-hus" Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af projektet...1 Projektets overordnede udviklingssigte...1 Elevernes forudsætninger...2 Eleverne udbytte af projektet...2 Mulighed for udvidelse af projektet...2 Design af forløbet...3 Produktkravene...3 Hvordan gik det?...3 Produktkravene...4 Evaluering af udbyttet...5 Konklusion...5 Forslag til styring af elevernes arbejdsproces...5 Bilag: Arbejdsark til eleverne...6 Overordnet beskrivelse af projektet Projektet blev gennemført i to 1.g-matematikerklasser på Holstebro Gymnasium og HF i foråret 2005 af Gitte Alstrup Jensen og Agnete Nørskov Nielsen. Projektet egner sig nok bedst til at gennemføres i slutningen af 1.g. Udgangspunktet for projektet er, at eleverne har været igennem trigonometri (ikke analytisk) som beskrevet på det nuværende B-niveau. Denne matematik skal eleverne i projektet arbejde videre med, men under ganske andre rammer end de sædvanlige. Projektet går kort sagt ud på, at eleverne skal besvare et brev fra en kunde, som ønsker designet et hus, som skal opfylde en del ønsker og samtidig naturligvis overholde lokalplaner og bygningsreglementer. Projektets overordnede udviklingssigte Målet er, at lærerens indblanding i elevernes arbejde bliver minimal. Eleverne får et oplæg til projektet, og derfra fungerer læreren udelukkende som en konsulent eleverne aktivt skal opsøge, hvis de ønsker hjælp. Elevoplægget og produktkravene er forsøgt konstrueret på en sådan måde, at der på den ene side skabes en åben ramme omkring projektet, hvor der ikke på forhånd er givet en rigtig og eneste løsning, mens projektet på den anden side er så veldefineret, at eleverne kan sættes fri og arbejde selvstændigt med matematikken. Det har samtidig været et udviklingssigte for læreren at øve sig i rollen som konsulent for eleverne. Side 1 af 8

2 Elevernes forudsætninger Basal geometri og trigonometri er gennemgået på mere eller mindre traditionel vis i klassen. Eleverne har arbejdet intensivt med standardopgaver omkring retvinklede og vilkårlige trekanter samt beviserne for cosinus- og sinusrelationerne. Rette linjer er også gennemgået men ikke nødvendigvis koordinatgeometri. Eleverne udbytte af projektet Hovedformålene med projektet er en kombination af udvidet, selvstændigt arbejde med trigonometri og en modelleringsøvelse. Læreren opstiller hovedproblemet, som er en "fælde", som så at sige skal tvinge eleverne til selvstændig anvendelse af bl.a. trigonometriske metoder. Eleverne har dog udstrakt metodefrihed i projektet. Projektet er på forhånd testet til at være lidt svært på den måde, at det er vanskeligt at bygge et hus der er så stort (og dermed så højt) som kunden ønsker, hvis lokalplanen og byggereglementet skal overholdes. På denne måde tvinges eleverne til selvstændig problemløsning og modelopstilling. Fra lærerens side er det tænkt, at eleverne ud over en allerede opnået instrumentel brug af trigonometri tvinges til selvstændig implementering af allerede kendte metoder og refleksion over emnet. Dette sker via modelopstilling fra elevernes side. Det er ganske vist en simpel, statisk model, men stadig noget som vil tvinge eleverne til en konstant abstrakt (ubevidst) overgang mellem model og virkelighed. Dermed er også dele af bekendtgørelsens krav om arbejde med modeller opfyldt. Yderligere er følgende mål for forløbet: - Øvelse i at give en fyldestgørende redegørelse for en anvendt metode. - Konkretisering og repetition af emnet (stadig trigonometri) for svagere elever. - Projektet fungerer eksemplarisk: Erfaring med anvendt matematik bør kunne overføres til andre (senere) emner og dermed virke motiverende. - Som en bonus vil eleverne få øvelse i at afkode matematikken i en tekst. Mange elever finder dette svært, og det vil være en god øvelse selvom det ikke er hovedfokus her. Mulighed for udvidelse af projektet Da projektet blev gennemført på Holstebro Gymnasium i 2005 fik eleverne mulighed for at opmåle det færdige hus (og grunden) v.h.a. professionelt landmålingsudstyr. Dette anbefales absolut, hvis man kan få adgang til noget sådant udstyr. Yderligere kan man udnytte projektet til at lægge vægt på at bevidstgøre eleverne om kvaliteten af det samarbejde der foregår i grupperne og deres egen indflydelse på det. I det hele taget kan projektet udvides med diskussioner af arbejdsprocessen. D.v.s. man kan udnytte projektet til at arbejde med - gruppearbejde - matematikfaglig modellering - problemopstilling Side 2 af 8

3 Design af forløbet For en mere konkret beskrivelse af forløbet se det udleverede arbejdsark. Emnet er valgt, så det har en passende sværhedsgrad til 1.g, men det er nok for uoverskueligt for helt nye 1.g'ere. Gruppedannelse: Projektet fungerer fint med "blandede" grupper. D.v.s. der bør være både stærke og svage elever (i normal matematikfaglig forstand) i alle grupper. Alle kan nemlig bidrage med noget i projektet. Materialer: Eleverne får udleveret projektmaterialet. Herefter skal eleverne selv disponere deres tid og evt. rette henvendelse til læreren, hvis der er problemer. Logbog: Eleverne bør føre en logbog, hvor de for hver dag beskriver (i meget kort punktform) hvad de har beskæftiget sig med den dag, hvordan de gjorde og hvad de hver i sær skal forberede til næste gang. Dette vil hjælpe elevere til at give fyldestgørende forklaringer i den færdige rapport. Logbogen bør være elektronisk, så læreren kan følge med. Produktkravene Der er flere produktkrav: - Et brev til kunden, hvor kundens spørgsmål besvares. Brevet skal være formuleret på almindelig dansk, og skal kunne læses og forstås af folk uden speciel matematikfaglig viden. Dette vil tvinge eleverne til at forklare (og dermed gennemtænke) deres arbejdsproces og formulere den i almindeligt sprog. - En teknisk rapport stilet til læreren. Heri skal være omfattende og fyldestgørende tekniske forklaringer på alt hvad eleverne har beregnet. Når læreren ikke har deltaget i projektet bør eleverne være mere bevidste om, at alt skal forklares tydeligt. - Man kan som nævnt ovenfor tilføje produktkrav som en opmåling af grunden med huset eller en evaluering af samarbejdet i gruppen. Rapporterne blev evalueret efter i hvor høj grad eleverne havde læst projektet grundigt og løst de stillede opgaver, og om de havde overholdt afleveringsfristen. Især blev der lagt vægt på om eleverne på fyldestgørende vis havde redegjort for deres arbejdsproces herunder tekniske forklaringer på resultaterne. Dette blev tydeliggjort overfor eleverne ved tilbageleveringen, hvor hver gruppe fik en karakter for deres rapport sammen med en halv til en hel A4-side med kommentarer. Hvordan gik det? Eleverne tog i allerhøjeste grad projektet til sig. De ville gerne lege med, så at sige. Igen bør det understreges, at emnet nok egner sig bedst til de lidt yngre elever. Det er ikke sikkert, at man kan få hærdede 3.g'ere med på ideen. Konkurrenceelementet i projektet hjælper også. Eleverne var desuden meget dygtige til selvstændigt at inddrage "virkeligheden" i modelopstillingen. Skal man f.eks. have etageadskillelser med i modellen? Er det realistisk, at nogen vil leve med en 5 meter høj skrænt i baghaven? Er husets størrelse realistisk? Projektet byder på mange af den slags åbne spørgsmål. Kun nogle var tilsigtede. Efterhånden som projektet udvikler sig kan nogle af kundens spørgsmål forekomme "dumme" d.v.s. de passer ikke længere til situationen, hvilket tvinger eleverne til at overveje deres svar på en måde de ikke er vant til. Side 3 af 8

4 Et eksempel på, at eleverne tog projektet til sig er et skænderi mellem to grupper, som udspillede sig i et frikvarter mellem to lektioner: Gruppe 1 til gruppe 2: Hvor højt blev jeres hus? Gruppe 2: 9 meter. Gruppe 1: Det kan ikke lade sig gøre! I må have regnet forkert. Gruppe 2: Nej. Vores hus er godt nok. Gruppe 1: Det tror vi ikke på - I må have snydt. Må vi se? (diskussionen fortsatte). Det gik altså fint med at styre eleverne inden for den opstillede ramme uden af den grund at ødelægge elevernes selvstændige arbejde med modellen. Grupperne arbejdede generelt efter to metoder: Enten gik de umiddelbart ud fra en pænt design og skulle derefter tilpasse modellen til de opstillede krav. Eller de tog udgangspunkt i kravene og skulle derefter tilpasse huset til virkeligheden (kan man f.eks. tillade sig at bygge et hus med en sidelængde på kvadratrod 10 på en grund der er kvadratrod 1000?). Eleverne fik altså arbejdet med modeller kontra virkelighed, men de var nok sjældent bevidste om dette. Eleverne opstiller derfor problemer, men der er ikke i projektets nuværende form lagt op til bevidstgørelse om problemopstillingen. Dette skal måske tilføjes, hvis projektet skal indgå i en overordnet uddannelse i problemorienteret projektarbejde. Eleverne lagde generelt lidt rigeligt vægt på designprocessen, men da de selv skal disponere deres tid, og da der er klare produktkrav er der ingen grund til at styre deres arbejdsproces på dette punkt. Nogle grupper var imidlertid så fokuserede på design af f.eks. have og indretning, at det tog lidt overhånd. Derfor har vi i det vedlagte reviderede arbejdsark til eleverne lavet en tilføjelse om, at kunden selv tager sig af udformningen af husets indretning. Gruppearbejdet fungerede generelt fint. Alle elever kunne bidrage med noget. Dog viste det sig, at det var grupperne med flere af de normalt dygtige elever (i matematik) der havde problemer med at samarbejde. Fagligt er vi nok skuffede over, hvor lidt eleverne benyttede trigonometri i den indledende fase af projektet. Det var netop her eleverne ikke benyttede den sidst lærte metode, men tyede til metoder fra folkeskolen. Til gengæld gik det fint med modelopstillingen. Her diskuterede eleverne meget frem og tilbage (som før nævnt) mellem model og virkelighed. Flere af de elever som fik mulighed for opmåling af grunden fik også nogle meget kraftige aha-oplevelser, da deres model og opmålingen faktisk stemte overens. Efter at have afsat grunden og husets hjørner ud fra en grundlinie og vinkler målt herfra var det utroligt for dem, at de målepinde, som i følge tegningen skulle stå 6 meter fra hinanden rent faktisk stod 6 meter (nåja, måske 6,1) fra hinanden! Her stod matematikkens praktiske anvendelse meget tydelig for dem (måske for første gang?). Produktkravene Elevernes rapporter var skuffende. De havde ikke formået at beskrive og argumentere for deres arbejdsproces. Der er derfor i det reviderede arbejdsark stillet flere (og mere klare og tydelige) krav til, at de skal være bevidste om deres arbejdsproces. Dog kunne flere af problemerne løses ved at eleverne viste en ligeså seriøse indstilling til afrapporteringen som til selve gruppearbejdet. Det er vigtigt, at eleverne er bevidste om, at rapporten er lærerens eneste indblik i deres arbejde. Side 4 af 8

5 Evaluering af udbyttet Eleverne springer desværre for manges vedkommende over hvor gærdet er lavest. De benytter ikke "sidst lærte metode", men går for mange gruppers vedkommende tilbage til kendte metoder fra folkeskolen (de tegner modeller på millimeterpapir). Det anbefales, at man simpelthen lader være med at udlevere millimeterpapir til eleverne. Yderligere skal eleverne være bevidste om deres ansvar for, at alle i gruppen er med på alt. Dette stod igen klart efter den mundtlige årsprøve i juni Det var tydeligt, at projektet ikke i elevernes bevidsthed indgik i undervisningen på niveau med standardundervisningen selvom der i spørgsmålene blev opfordret til at inddrage projektet. Ingen elever valgte (trods mange spørgsmål i trigonometri) at inddrage den praktiske brug af trigonometri i deres prøve. Konklusion Forløbet fungerede godt, men elevernes arbejdsproces skal styres mere, og eleverne skal være meget mere bevidste om arbejdsprocessen. Det bør understreges kraftigt over for eleverne, at alle gruppemedlemmer har ansvar for, at alle i gruppen følger med og forstår hvad der foregår og forstår alle beregninger. Vi kan ikke se anden løsning end at gøre eleverne opmærksomme på dette og slå dem lidt i hovedet med, at rapporterne kan ende som eksamenspensum. Forslag til styring af elevernes arbejdsproces Eleverne bør IKKE have udleveret millimeterpapir. Eleverne falder med dette hjælpemiddel tilbage til folkeskolemetoder. Eleverne bør ideelt set benytte skitser og trigonometriske beregninger i arbejdsprocessen. Hvis muligt, så bør man stille krav om, at der benyttes et MathCad-ark (eller lignende) som der arbejdes i fra starten. Alle beregninger og overvejelser skal fremgå der. Dette er en del af logbogen og den skal afleveres elektronisk efter hver dag. Læreren kan så kontrollere arbejdet og skride ind hvis det er for tyndt. Side 5 af 8

6 Bilag: Arbejdsark til eleverne 2005 Gitte Alstrup Jensen og Agnete Nørskov Nielsen Projekt 1.u april 2005 I repræsenterer et arkitektfirma, som deltager i en konkurrence om en ordre på en villa til en mulig kunde. Kunden har sendt følgende brev, som I har fået af chefen: Kære firma Jeg ønsker et hus i to etager med 75 m 2-90 m 2 i grundplan i det nye område (40a) på Skovbjergvej i Vestby, Holstebro Kommune. Jeg overvejer på sigt at opsætte solpaneler på den sydvendte side af taget. Jeg ønsker et realistisk forslag til grundens form, husets form og huset placering. Jeg tager mig selv af udformningen og indretningen af husets indre. Yderligere ønsker jeg svar på følgende spørgsmål: 1) Hvor højt bliver huset? Hvor meget hælder taget? Hvor høj blive den lodrette skrænt nord for huset? Hvor meget jord skal køres væk for at plane grunden (alle 1000 m 2 skal ligge i samme vandrette plan)? Det er måske ikke så vigtigt, men jeg synes, at et hus bør have så høj en taghældning som muligt. 2) Jeg overvejer at opsætte solceller på den ene side af taget. Den optimale hældning for solceller er 45 i forhold til vandret. En lodret stang under hvert solpanel kan evt. hæve solcellerne til 45. Hvor lang skal sådan en stang være? 3) Jeg vil meget gerne have et godt forhold til naboerne. Lad os sige, at en person, som er 1.80 høj, kigger ud af et vindue på 1.sal. Bestem den mur- eller hækhøjde i begge sider, som er tilstrækkelig for at forhindre personens udsyn til grundene nord og syd for huset. Hvor meget af nabogrunden kan ikke ses af personen på 1. sal, hvis murene bygges i den reglementerede højde på 1.80 m? Jeg stoler på, at jeres forslag overholder gældende bestemmelser for området. Side 6 af 8

7 mvh Erik Svendsen Tekniske oplysninger Beskrivelse af området Grunden på 1000 m 2 skal graves ud af en skråning, som har en hældning på 5 ned mod syd. Skovbjergvej går stik nord-syd på skråningen. Kundens hus er det første hus som skal ligge i området, så man må frit vælge den rektangulære form på grunden, som dog skal ligge ud til vejen. Uddrag fra Lokalplan nr. 42 Nyt parcelhusområde For området nr. 40a Skovbjergvej i Vestby For området gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: Lokalplanen, der træffer bestemmelser for området skal sikre Afstand til skel og vej at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager, og bygningshøjden ikke overstiger 3 m + 0,50 gange afstanden til naboskel og vej. Solfangere at solfangere og solceller skal enten indarbejdes som mindre elementer i ydermuren eller som en integreret del af tagfælden og må maksimalt udgøre 30% af mur/tagflade. Bygningsreglement uddrag fra Vedtaget af Holstebro byråd d. 22. maj Beboelsesrum og køkkener Stk. 1. Højden i beboelsesrum og køkken skal være mindst 2,5 m. (4.3.2, stk. 1) Hvis loftet ikke er vandret, måles højden som gennemsnitshøjden. Ved beregning af gennemsnitshøjden medregnes kun frie højder på 2,0 m og derover. 7.3 Klimaskærm Stk. 4. Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. (7.3, stk. 4) Dette vil sædvanligvis være opfyldt, hvis hældningen på tagfladen er større end 1:40 svarende til 2,5 cm pr. m. Side 7 af 8

8 Logbog I skal ved slutningen af hver matematiktime føre logbog over dagens arbejde. Logbogen sendes pr. mail til hvert medlem i gruppen og til læreren (eller lægges i en passende konference). Logbogen skal indeholde et kort referat af dagens arbejde og skal som et minimum besvare følgende spørgsmål: Hvad har I arbejdet med i dag? Hvordan løste I opgaverne i dag? Hvor langt er I nået? Hvilke problemer har I evt. haft? Lykkedes det at løse eventuelle problemer? Hvilke arbejdsopgaver har I hver især som lektie til næste gang? Til logbogen hører den MathCad-fil, hvor I arbejder hele tiden. Det er vigtigt, at I gemmer jeres beregninger, så (når I skal skrive rapporten) I kan huske hvordan I regnede alting ud. Produktkrav I skal aflevere en rapport stilet til kunden med jeres bud på en løsning på problemstillingerne. Rapporten skal kunne læses og forstås af kunden, som man ikke kan forvente har specielle matematiske kundskaber. De tilhørende beregninger (med udførlige forklaringer!) skal vedlægges som bilag bagest i rapporten. I rapporten skal naturligvis indgå en plantegning af huset og grunden (både set fra oven og fra siden) i et passende størrelsesforhold. I har 10 lektioner til forløbet. Rapporten skal afleveres d. <indsæt dato>. Mulige tilføjelser til produktkravene: - I skal planlægge en opmåling af grunden (d.v.s. vinkler og afstande til alle hjørner på grunden og i huset ud fra et fast målepunkt). - I skal hver dag eller til sidst evaluere samarbejdet i gruppen. - I skal hver dag opskrive hvilke problemer I stødte på, hvordan I løste dem og hvorfor. Side 8 af 8

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik C Angela

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Kirsten

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

Lille Georgs julekalender 07. 1. december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden?

Lille Georgs julekalender 07. 1. december. Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden? 1. december Hvor mange løbere kan der opstilles på et skakbræt uden at de truer hinanden? Svar: 14 Forklaring: Der kan godt stå 14, f.eks. sådan: Men kunne der stå flere hvis man stillede dem endnu snedigere

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Evaluering af matematik 0. klasse

Evaluering af matematik 0. klasse Evaluering af matematik 0. klasse Undervisningsplan Emne: Af jord er du kommet Tema: Hedens dyr og planter Opstart: August 2013 Lyngen er et pragtfuld tæppe skrev H. C. Andersen efter han i 1860 var på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Matematik C Ashuak Jakob France

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUC

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Matematik A MT 3.a Matematik Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Matematik C Lise A.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hf Matematik C Dorte Christoffersen

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed...

GrønBo...huse med personlighed... GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Du/I sidder sikkert lige nu og drømmer om et helårs hus til familien, eller et sommerhus, der kan rumme alle Jeres

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere