Projekt Mols i udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Mols i udvikling"

Transkript

1 Projekt Mols i udvikling bilag til projektansøgning August 2014 Aktivitetsområde Bygaden Kulturtrappen Kultur og bevægelsesstrøget = Park for kultur, leg og bevægelse Den Grønne Allé Stadion

2 Carsten Blomberg Hansen Chefkonsulent Lokaludvikling Bo Fisker Projektleder tegnestuen Finn Refslund Arkitekt MAA Netværk tegnestuen Christine Vistoft Arkitekt MAA Dorte Mariager Arkitekt MAA Netværk - tilknyttet Praktikanter tegnestuen Erik Muff Reinert Art Director Arkitekt MAA Netværk - tilknyttet Studerende tegnestuen Marie Hundahl Erbs Arkitekt MAA Søren S. Bendixen Teknisk rådgiver Skydebaner Vollentør tegnestuen

3 Opdrag er af IF Mols blevet bedt om hjælp til udvikling af et projekt, der baserer sig på samarbejdet mellem foreningerne på Mols og de off. institutioner. Visionen for samarbejdet er at skabe øget aktivitet og udvikling af de fysiske rammer omkring hallen, som det nye mødested for, af og med borgerne på Mols. En vision, der er modnet af planerne om at placere et nyt fælles børnehavehus i Knebel og som ved en placering i området omkring hallen vil være en løftestang for udviklingen. Projektet har to formål: 1) udvikling og organisering af samarbejdet mellem aktive aktører på Mols 2) fysisk planlægning i form af en masterplan I processen omkring opstart af projektet er følgende lokale aktører inddraget: IF Mols v. Søren Ibsen Molshallen v. halinspektør Flemming Jensen Borgerforeningen Mols v. formand Jørgen Ørgård Molsskolen v. skoleleder Claus Peter Olesen Fællesbestyrelsen på Mols v. formand Louise Juul er en sammenlægning af det tidligere DGI-huse og haller, Projekt og Landsskabsværkstedet og Landdistrikternes Hus. Sammenlægningen er pr. 1. januar 2014 en afdeling i DGI. arbejder sammen med DGI s landsdelsforeninger for at udvikle tidssvarende lokalsamfund med gode faciliteter, rum og rammer til idræt, be-vægelse og fællesskaber. Vi hjælper for at andre kan nå deres mål Vi udfordrer for at skabe udvikling og forandring Vi fokuserer for at opnå resultater og løsninger Vi involverer for at skabe samarbejde og udvikling Der arbejdes med udgangspunkt i tre faglige tilgange til løsning af opgaver og projekter: Udvikling og analyse af drift og organisering af idrætsfaciliteter Udvikling af lokalsamfund og områder Udvikling og planlægning af fysiske rum og rammer for idræt og bevægelse Projektudviklingen og opgaveløsningen tager udgangspunkt i involveringen af de forskellige interessenter i processen og i planlægningen. Det tætte samspil fører til fælles ejerskab og grobunden for udviklingen af stedets kultur. Dialog er dermed en integreret del af s arbejde. Foreningslivet og borgerne er de lokale eksperter. Den ekspertviden er helt afgørende at få med, når der skal udvikles og defineres nye funktioner, aktiviteter, organisationsformer og drømme for et givent sted. er en del af en landsdækkende organisation, med dybe og brede kompetencer i forhold til foreningsliv, lokalsamfund og faciliteter. En forståelse for borgernes adfærd og motivation, der skaber holdbare løsninger og resultater. s tegnestue er en tværfaglig tegnestue og et projektværksted, som fysisk er placeret på DGI Karpenhøj. Projektværkstedet og tegnestuen arbejder tværfagligt og målrettet i opgaveløsningen sammen med opdragsstilleren for at styrke idrættens fysiske rum og rammer. Tegnestuen løser opgaver både internt i DGI og overfor externe samarbejdspartnerer, når der er tale om fysisk planlægning og udvikling af rum og rammer for bevægelse, idræt, friluftsliv og kultur. Vingsted Skovvej Bredsten Tegnestuen Karpenhøj Dragsmurvej Knebel

4 Mols i udvikling - hvordan kan vi være med til at understøtte det aktive liv på Mols med nye organiseringsformer og fysiske rammer? Vilkår Menneske Kultur Rum Hus Samfund Politik, samfund og økonomi. Fx er stigende børnetal og kommunens økonomiske rammer et vilkår. Udgangspunktet i de menneske der bruger de nuværende faciliteter og alle dem der gerne vil. Samarbejde mellem de forskellige kulturer er afgørende for hvordan de fysiske rammen kan udvikles Rummene skabes som rammer for det liv og de funktioner som de forskellige kulturer ønsker at skabe. Rummene organiseres i et samhængende område. Flere huse/bygninger med flere forskellige funktioner. Et nyt kulturområde skal være med til at understøtte hele områdets identitet

5 ø Kommune e Eriksen Mols i udvikling - proces og opgaveløsning Mols i Udvikling Vi ser vi mange spændende muligheder for at bidrage til en markant udvikling af Mols som bosted, base for erhvervslivet mindre enheder samt ikke mindst turisme og oplevelse. Indgangen til projekt Mols i Udvikling bør være prioriteret, hvilket vil ske gennem Vejle d. det 1. kommende juli 2014 arbejde med borgerinvolvering og organisation. Det anses for væsentligt at der tages udgangspunkt i primært at skabe et godt liv for nuværende og kommende borgere på mols. Gennem projektet og indenfor de kommende 12 måneder vil projektet have som mål og fokus at skabe følgende udvikling: Mols i Udvikling En stærk organisation og et solidt sammenhold på Mols, hvor Med udgangspunkt alle motiveres til i et at bidrage inspirerende til udviklingen. og lærende møde forleden, ser vi mange spændende En muligheder involverende for og at forpligtigende skabe markant plan for udvikling i de af enkelte Mols lokal- som bosted, base for er- samfund, men primært i en fælles indsats for Mols. hvervslivets mindre enheder og endelig turisme og oplevelse. Rækkefølgen er prioriteret og Et vi primært skal understrege mødested på at Mols, det hvad anse angår for væsentligt børnehave, skole, at Mols i Udvikling tager ud- Etablering af en fælles børnehave i Knebel. gangspunkt idræt og i at socialt skabe samvær. et godt Dette liv mødested for nuværende understøttes og kommende af lokale enhe- borgere. der, som indgår i et koordinerende netværk. Etablering af faciliteter der matcher de behov der defineres Det udarbejdede gennem projektet. materiale er inddelt i nogle faser, som gennem processen kan forandres, men En fælles de giver kommunikationsplatform, et billede af de forskellige hvor alle informationer elementer og i skabelsen af en blivende og data samles. Denne platform understøttes af allerede eksistekontinuerlig udvikling. En stærk organisation og et solidt sammenhold, skaber den vision der definerer en løbende udvikling. rende kommunikationskanaler. Såvel trykte som digitale. Flere fokuspunkter kan komme til gennem projektet, som overordnet har til sigte at skabe et stærkt sammenhold og motivation i forhold til udvikling af Målet er at skabe et stærkt sammenhold og se det enkelte lokalsamfund i en helhed. Mols. Et bæredygtigt samfund for mennesker og mursten. Lokalt, som en enhed på mols og som en del af Syddjurs Kommune. Denne model vil blive benyttet gennem processen. Projektbeskrivelse En planlægning af processen kunne overordnet tegne et billede af et efterår, hvor vi påbegynder arbejdet med helhedsplanen, arbejder med etablering af en stærk organisation bag Mols i Udvikling, samt gør de første overvejelser i forhold til facilitering Forslag af til primært proces den nye og fælles opgaveløsning børnehave i Knebel. Sidstnævnte forholdt til den senere færdiggørelse af helhedsplanen omkring hal og skolen, samt udendørs Nedenstående arealer. en gennemgang af processen, med udgangspunkt i den viden vi har til rådighed i dag. Måske vil der gennem processen opstå nye behov for ressourcer og anden opgaveløsning, hvorfor der skal forventes tilpasninger og forandring løbende. Fase 1 juli august 2014 a. Fase Udarbejdelse 1 August af September en projektbeskrivelse 2014 for Mols i Udvikling med ud - gangspunkt Projektbeskrivelse i de kendte forudsætninger. Beskrivelsen skal signalere enighed a) mellem Udarbejdelse aktørerne af en i projektbeskrivelse lokalsamfundet og for i særdeleshed Mols i Udvikling fokusere med udgangspunkt på en løsning i forhold de kendte til børnehaverne. forudsætninger. Beskrivelsen skal signalerer enighed mellem aktørerne i lokalsamfundet og i særdeleshed fokusere på en løsning i forhold til børnehaverne. b. Projektbeskrivelsen fremsendes til Syddjurs Kommune inden den 11. august b) Projektbeskrivelsen fremsendes til Syddjurs Kommune inden den 11. august. c. Projektbeskrivelsen er samtidig arbejdsredskabet for det kommende arbejde c) med Projektbeskrivelsen at skabe en stærk er samtidig organisation arbejdsredskabet på Mols og parallelt for det kommende med dette arbejde faciliteter, at skabe der en kan stærk skabe organisation det centrale på mødested Mols og parallelt for borgerne med dette i hele de døgnet. faciliteter der med kan skabe det centrale mødested for borgerne i hele døgnet. Fase 2 September December 2014 Organisation Fase 2 September December 2014 Organisation a. a) Med Med udgangspunkt i mødedeltagerne mødedeltagere på seneste møde, samles alle alle aktører aktører i lokal- i lokal-samfundet. Udgangspunktet Udgangspunktet er at alle er at foreninger/grupperinger alle foreninger/grupperinger inviteres, inviteres, det samme det gælder samme institutionerne gælder institutionerne samt erhvervslivet. samt erhvervslivet. Hver af disse inviteres med en repræsentant eller eventuelt gennem deres samlende enhed. Udover disse inviteres b. Den udvalgte gruppe indkaldes til opstartsmøde, hvor vi gennemgår eventuelle ressourceborgere. Det er svært at definerer disse, men det er borgere projektets forskellige dele og opgaver. På mødet etablerer vi en styregruppe, som gør en særlig indsats for udviklingen, bør disse inviteres i fællesskabet. Udgangspunktet er at ingen må føle sig holdt udenfor, så hellere en for meget end en hvor alle grupperinger er repræsenteret. Denne styregruppe er sammen med undertegnede, ansvarlig for at projektet gennemføres. for lidt. c. Udover styregruppen nedsættes der et antal arbejdsgrupper, som arbejder b) med Den kommunikation, udvalgte gruppe indkaldes borgerinddragelse til opstartsmøde, og andre hvor indsatsområder, vi gennemgår projektets der vælges løbende. Nogle af disse grupper er måske allerede eksisterende forskellige dele og opgaver. På mødet etablerer vi en styregruppe, hvor alle grupperinger er repræsenteret. Denne styregruppe er sammen med undertegnede, ansvarlig for at projektet gennemføres. c) Udover styregruppen nedsættes der et antal arbejdsgrupper, som arbejder med kommunikation, borgerinddragelse og andre indsatsområder, der vælges løbende.

6 Mols i udvikling - proces og opgaveløsning d. Organisationen kunne se således ud: d) Organisationen kunne se således ud: c. På borgermødet gennemføres workshops, hvor den enkelte borger får mulighed for at påvirke valget af de forskellige indsatsområder. På mødet fortæller Mols i Udvikling tillige hvorledes de ønsker at arbejde med udviklingen. d. Efter borgermødet udarbejdes et idékatalog, som er en liste med alle forslag fra borgermødet. Det er herefter styregruppens opgave sammen med kommunen at skabe en prioriteret liste for indsatser i de mindre lokalsamfund og samlet. e. Der forventes i perioden afviklet 1 borgermøde, 2 styregruppemøder, og en række møder i arbejdsgrupperne. Fase 4 April. Etablering a. Efter gennemførelse af borgermødet fastlægger styregruppen for Mols i Udvikling sammen med Syddjurs Kommune, visionen og de strategiske indsatsområder for en periode på 3 5 år. Der tages udgangspunkt i de prioriteringer undersøgelserne og de prioriteringer borgermødet har synliggjort. e. e) Kommunikation til borgerne i forhold til til at at projektet igangsættes, udarbejdes, og og en gennemføres. beskrivelse Hvornår af hvorledes inddrages det borgerne gennemføres og hvordan? og kommunikeres. Hvornår inddrages fyldig borgerne og hvordan? f. Planlægning af et borgermøde. Tid og sted og dagsorden udsendes senere, f) når Planlægning der har været af et borgermøde. tid til at arbejde Tid og med sted processen. og dagsorden udsendes senere, når der har været tid til at arbejde med processen. g. Borgerundersøgelsen planlægges med forskellige elementer, tidslinje og målgrupper. Flere tiltag forventes igangsat. Tillige gennemføres flere mindre g) Borgerundersøgelsen planlægges med forskellige elementer, tidslinje og målgrupper. Flere tiltag forventes igangsat. Tillige gennemføres flere mindre lokale under- lokale undersøgelser i forhold til grupperinger, interesse, køn, alder m.m. søgelser i forhold til grupperinger. Interesse, køn, alder m.m. h. Der forventes i perioden afviklet 2 styregruppemøder, og en række møder i nedsatte arbejdsgrupper. h) Der forventes i perioden afviklet 2 styregruppemøder, og en række møder i nedsatte årets arbejdsgrupper. afslutning er der skabt en styregruppe / bestyrelse for Mols I ud- i. Ved vikling, samt en række arbejdende grupper i forhold til kommunikationsplatform, Ved årets borgerinddragelse afslutning der og skabt kommende styregruppe borgermøde, / bestyrelse samt de for valgte Mols I indsats- udvik- i) områder ling, vedtægter, retningslinjer m.m. samt en række arbejdende grupper i forhold til kommunikationsplatform, borgerinddragelse og kommende borgermøde, samt j. Åben de valgte tegnestue indsatsområder på DGI s tegnestue på Karpenhøj. Her kan alle interesserede få kvalificering af deres projekter og idéer. j) Åben tegnestue på DGI s tegnestue på Karpenhøj. Her kan alle interesserede få k. Tegnestuen indgår i dialog med planafdelingen i Syddjurs Kommune vedrørende nyt børnehus og sammenhæng med kvalificering af deres projekter og ideer. planområdet. b. Der nedsattes eventuelt nye arbejdsgrupper for hvert af indsatsområderne og styregruppen deltager med et medlem i hver gruppe, men påtager sig ikke formands-rollen. Syddjurs Kommune deltager i de grupper, hvor fysisk planlægning eller andet fordrer det. Hver af disse arbejdsgrupper skal som det første løse opgaven med at beskrive indsats, mål, tidslinje og handlinger. c. Et af disse indsatsområder er de fysiske rammer for et sammenhængende kultur-, uddannelses- og bevægelsesområde for alle aldre udformet i en masterplan. Masterplanen behandler: reaktualisering af eksisterende bygningsmasse som hal og skole, omstrukturering og aktivering af eksisterende grønne arealer og tilførsel af ny bygningsmasse og funktioner omkring børnehus og kulturhus som mødested på Mols. Tegnestuen inddrager relevante arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen. d. Der udarbejdes en Udviklingsplan / helhedsplan for Mols i Udvikling. Elementer til planen findes allerede gennem det arbejder der er pågået de seneste måned. Planen udarbejdes og formidles til kommune og borgere. Hvert år skabes en proces, hvor planen ajourføres / tilpasses. e. Der gennemføres 3 styregruppemøder i perioden. Samt et ukendt antal arbejds-gruppemøder. k) Tegnestuen indgår i dialog med planafdelingen i Syddjurs Kommune vedrørende nyt børnehus og sammenhæng med planområdet. Fase 3 Januar Marts 2015 Borgerinvolvering Fase 3 Januar Marts 2015 a. Borgerinvolvering Borgerundersøgelserne formuleres til tekstanalyse med grafer og anden form a) Borgerundersøgelserne for illustration. Elementer formuleres fra undersøgelsen til tekstanalyse præsenteres med grafer i og forbindelse anden form med for illustration. borgermødet. Elementer fra undersøgelsen præsenteres i forbindelse med borgermødet. b. Borgermødet gennemføres i marts måned. På mødes fremlægges det allerede gennemførte arbejde med Mols i Udvikling og mulighederne for inddragelse b) Borgermødet gennemføres i marts måned. På mødet fremlægges det allerede gennemførte arbejde med Mols i Udvikling og mulighederne for inddragelse af borger- af borgerne i de efterfølgende arbejdsgrupper. ne i de efterfølgende arbejdsgrupper. Side 4

7 Cowi Masterplan - på vej mod et mødested for, med og af borgerne på Mols Formål Formålet med masterplanen er at: - skabe et sammenhængende kultur, uddannelses- og bevægelsesområde for alle aldre. - reaktualisere eksisterende bygningsmasser - hal og skole - omstrukturere eksisterende grønne arealer - de grønne mellemrum og gårdrum - tilføre ny bygningsmasse og funktioner - børnehus og kulturhus Pejlemærker for projektet Fleksibilitet: Det nye Kultur- uddannelse- og bevægelsesområde skal være fleksibelt. Det skal kunne rumme forskellige aktiviteter på forskellige tider. Det skal kunne danne rammen om skolens undervisning, skolens fritidstilbud, idrætsforeningens aktiviteter, selvorganiserede aktiviteter, foredrag, mindre forestillinger og fester, hænge ud efter sport, værksteder for kreative aktiviteter og det gode børneliv. Åbenhed: Området skal være åbent både fysisk og i overført betydning. Arkitektonisk og planlægningsmæssigt skal området vende sig ud mod omgivelserne i tæt kontakt med de udendørs faciliteter. Den nye kultur- og bevægelsespark skal binde områdets bygninger sammen. Desuden skal det være muligt og interessant at bruge og komme i husene - området selvom man ikke har et fastlagt ærinde der. Socialt mødested med mad-hus og borgerservice: Der skal være plads og rum i det nye og gamle bygningskompleks til at mødes og samles med venner før og efter aktiviteter. Derudover skal stedet også være indbydende for ikke aktive, som kan bruge huset og området som socialt samlingssted. Der skal desuden være et tilbud om sunde måltider til brugerne et måltid som vil samle borgerne på tværs. Sammenhæng: Sidst men ikke mindst skal området kunne samle forskellige grupper i lokalområdet som helhed. Det skal være i dette nye Kultur- uddannelse- og bevægelsesområde at borgerne på Mols og omegn samles og udvikler lokalsamfundet i fremtiden. Her finder vi iværksættergrupper og frivillighedshuset genbrugs biblioteket og der er mulighed for at få en kontorplads. Knebel en aktiv blomsterende landsby på Mols Mols i udvikling Molsskolen Fra den funktionsopdelte tankegang til den rumfleksible tankegang

8 Kulturel samtænkning - som arbejdsmodel for udarbejdelse af en masterplan Kulturel- og funktionel integrering - i hvilken grad kultur samtænkes i forhold til plan og struktur. Graden af samtænkning er med til at sætte rammerne for plan og struktur Hensigt Overordnet arbejdes der med et sammenhængende område, som i videst mulig grad tilgodeser forskellige interessenter. Tilgang For at kunne diskutere en plan for området, hvor udgangspunktet for arbejdet tager afsæt i holdninger og visioner fra en bred vifte af interessenter, finder vi det nødvendigt at opstille en række principper for arbejdsprocessen. kultur skolekultur struktur foreningskultur områdets kultur skolekultur foreningskultur selvorganiseret områdets kultur områdets kultur foreningskultur selvorganiseret skolekultur Fleksibilitet Aktiviteterne er en fusion mellem rekreation, idræt, skole, pasning og kulturaktiviteter Flere funktioner sammenlægges for at muliggøre driftgrundlag og lokal involvering Sammenlægning af aktiviteter for at optimere udnyttelsen af nuværende bygningsmasse og fremtidig faciliteter Sikre en multifunktionel mangfoldighed - genkendelig variation Åbenhed Byggeri og område skal været præget af gennemsyn og synlighed Aktiviteterne skal kunne forandres over tid Etablere faciliteter for uforudsete, fremtidige aktiviteter, dvs. være multifunktionelle Aktiviteterne er til gensidig inspiration - skaber liv, Det lokale Stedets identitet udspringer af særpræget i bygningsmassens placering og områdets placering samt de nuværende funktioner Fremtidens mødested bør differentierer sig markant fra tilstødende haller/kulturanlæg i området Udnytte placeringen og de forskellige kulturers tilknytning Sammenhæng De forskellige kulturers samarbejde er en forudsætning for en forandringsproces Der skal være plads til flere forskellige kulturelle aktivitetsformer Kultur og mødestedet for alle Kultur, facilitet, organisering og kommunikation hænger tæt sammen for kultur, idræt og skole for kultur, idræt og skole for kultur, idræt og skole Jvf. oplæg til organisationsudvikling

9 Masterplan - et centerområde med mange huse En aktiv involverende skole i et aktivt lokalt område. En aktiv idrætsforening der inviterer til idræt og bevægelse Et hus der skaber historisk forankring - lokalarkivet Kontorpladser iværtsætterhus projektværksted Et børnehus med idræts- og naturprofil med salitetter i området Skoleliv Erhvervsliv Kulturliv Familieliv Børneliv Ungdomsliv Værksteder inde og ude, Udstilling, Kulturhus, Kunst, Musik, Teater Instutionsliv Foreningsliv Et frivillighedshus med muligheder for igangsættelse af projekter Et aktivt kulturliv i et aktivt lokalt område Et aktivt erhvervsliv i et aktivt lokalt område Et aktivt foreningsliv i et aktivt lokalt område Et spisehus, der servicerer skolen, hallen, institutionerne og borgerne

10 Masterplan - planlægnings-område skole hal skole og SFO grøn aktivitetszone stadionanlæg dagpleje grønt mellemrum børnehave

11 Masterplan - foreløbige analyser og overvejelser vedr. hovedgreb for planlægnings-området bygade og kulturallè med bygningsmæssig mellemrumsfortætning og funktionsadskildelse bygade og kulturallè med indre bygningsmæssig fortætning Aktivitetsområde Aktivitetsområde Bygaden Bygaden Kulturtrappen Kultur og bevægelsesstrøget Kulturtrappen Park for kultur, leg og bevægelse Kultur og bevægelsesstrøget Park for kultur, leg og bevægelse Den Grønne Allé Den Grønne Allé Stadion bygade og kulturallè med bygningsmæssig vinkelforlængelse og funktionsadskildelse Stadion bygade og kulturallè med bygningsmæssig funktionsfortætning omkring hallen Aktivitetsområde Aktivitetsområde Bygaden Bygaden Kulturtrappen Kulturtrappen Kultur og bevægelsesstrøget Park for kultur, leg og bevægelse Park for kultur, leg og bevægelse Kultur og bevægelsesstrøget Den Grønne Allé Den Grønne Allé Stadion Stadion Hovedakse som forbinder og kobler funktioner op Placering af ny bebyggelse Forbindelseslinier

Projekt Mols i udvikling projektansøgning

Projekt Mols i udvikling projektansøgning Projekt Mols i udvikling projektansøgning August 2014 = DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projekt Mols i udvikling Arbejdsgruppen Mols i udvikling. Molsskolen v. skoleleder Claus Peter Olesen IF Mols v.

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere