Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse"

Transkript

1 Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer i forbindelse med brand. 60 af ofrene var 50 år eller ældre. I de sidste 25 år er op imod personer døde som følge af brand. Det svarer til mere end 77 i gennemsnit om året. I samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og TrygFonden har Beredskabsstyrelsen derfor taget initiativ til at udvikle Brandsikker Bolig, som er et nyt koncept inden for brandforebyggelse og er især målrettet disse risikogrupper. Statistikkerne viser bl.a., at: Flere mænd end kvinder omkommer ved brand Der omkommer flest personer mellem 50 og 66 år Uforsigtighed ved tobaksrygning er den brandårsag, der oftest fører til dødsbrande De fleste dødsbrande sker i boliger Der ses en svag tendens til, at der er flere dødsbrande i december og januar end i de øvrige måneder. Dødsbrande rammer langt overvejende private hjem, og svage ældre og andre udsatte grupper er som nævnt overrepræsenteret blandt ofrene. Beredskabsstyrelsen, FKB og Trygfonden er derfor enige om, at der bør være særlig fokus på disse grupper. Risikoen for at komme alvorligt til skade eller omkomme i en brand stiger med alderen. Hertil kommer, at personlige forhold som medicinpåvirkning, alkoholmisbrug, fysiske handicap og psykisk sygdom forhøjer risikoen. I op imod halvdelen af dødsbrandene angives tobaksrygning desuden som brandårsag. Med dette i tankerne ønsker Beredskabsstyrelsen, FKB og Trygfonden at lancere et projekt, hvor der netop sættes fokus på brandsikkerheden i private hjem og primært på de nævnte risikogrupper. Erfaringer fra lignende projekter i udlandet, herunder Sverige, Norge og England, viser, at risikoen for, at der opstår brand i en bolig, hvor der er blevet fortaget et brandforebyggende hjemmebesøg, er mange gange lavere sammenlignet med boliger, hvor der ikke er gennemført brandforebyggende hjemmebesøg.

2 Formålet med Brandsikker Bolig er at sætte fokus på brandsikkerhed i det enkelte hjem samt at påvirke den enkeltes holdninger og adfærd i forhold til brandsikkerhed Gennem Brandsikker Bolig tilvejebringes muligheden for, at den enkelte borger kan få de rette forudsætninger for at tage ansvar for egen brandsikkerhed. Borgeren bliver motiveret til at mindske risikoen for brand i eget hjem, og vil bedre vide, hvad der skal gøres i tilfælde af brand. Igangværende initiativer Brandsikker Bolig skal ses som et supplement til andre initiativer, der ligeledes har til formål at øge befolkningens viden, holdning og adfærd i forhold til brandforebyggelse med det formål at nedbringe antallet af brande samt antallet af brande med alvorlig tilskadekomst eller dødelig udgang. Til brug for grundskolen har Beredskabsstyrelsen udviklet et undervisningskoncept rettet mod forskellige klassetrin, herunder Lær om brand og Ild en farlig ven, som er henvendt til elever i hhv og 4-5. klasse. Gennem disse initiativer får eleverne i en tidlig alder kendskab til, hvad brand er, og hvordan de skal agere, hvis der opstår brand. For den almindelige borger, der er nysgerrig og gerne selv vil lære noget mere om brand og forebyggelse, findes bl.a. internetportalen Den interaktive hjemmeside blev etableret i 2009 og, har hidtil alene haft til formål at øge kommunalt og regionalt ansattes kendskab til brand. Målgruppen udvides nu, så portalen kan bruges af alle, der ønsker at øge deres viden om brand og brandforebyggelse, men ikke nødvendigvis ønsker at deltage i et egentligt brandbekæmpelseskursus. Den udsatte gruppe Dette efterlader en gruppe borgere, som er overrepræsenteret i dødsbrandstatistikken nemlig socialt udsatte personer, som i mange tilfælde er: Over 50 år Rygere eller/og påvirket af alkohol eller medicin Bevægelseshæmmede kendt af det kommunale system som hjemmepleje, sociale viceværter m.fl. Kommunikation til denne gruppe borgere skal være målrettet, hvor den direkte dialog er i centrum frem for gængse medieplatforme. Således bygger Brandsikker Bolig på et nyt koncept, hvor samarbejdet mellem kommunens hjemmepleje/visitation og det kommunale redningsberedskab er grundlaget for projektets succes. Målgruppe Brandsikker Bolig er primært tænkt som en nålestiksindsats rettet mod de svageste og mest udsatte i samfundet, da det som nævnt er dem, der har størst risiko for at omkomme ved brand i deres boliger. Det er vigtigt, at Brandsikker Bolig gennemføres sammen med de 2/7

3 sociale myndigheder, hjemmepleje el. lign. i kommunen, da disse ofte vil have kontakten til netop de mest udsatte borgere. For at hjemmeplejen kan udpege de borgere, der vil have mest gavn af et brandforebyggende hjemmebesøg, er der udarbejdet en screeningsliste til hjemmeplejen, der efterfølgende skal afleveres til det kommunale redningsberedskab. Dertil er Brandsikker Bolig også tænkt som et tilbud til andre borgere, som selv vurderer, at de kan have gavn af et brandforebyggende hjemmebesøg. Nedenfor fremgår de tre elementer af Brandsikker Bolig med hver sin målgruppe. Elementerne i Brandsikker Bolig Brandsikker Bolig består af tre elementer med de brandforebyggende hjemmebesøg som det bærende: Den udsatte borger visiterede brandforebyggende hjemmebesøg i samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og det kommunale redningsberedskab. Hjemmeplejen benytter en screeningsliste til at udpege de borgere, der skønnes at have mest brug for et brandforebyggende hjemmebesøg. Ved det brandforebyggende besøg tales der om brandsikkerheden i boligen, og hvordan denne evt. kan forbedres. Borgeren får tilbud om opsætning af røgalarm(er) med 10 års batterilevetid (uden økonomisk omkostning for borgeren). Besøget hos de mest udsatte borgere varer minutter og foretages af redningsberedskabet og gerne sammen med en repræsentant fra hjemmeplejen. Nabokuvert kuverter med informationsbrev om brandforebyggelse og tilbud om at bestille et brandforebyggende hjemmebesøg. Erfaringer viser, at borgere, der har oplevet brand i deres nabolag, ofte vil være særligt modtagelige for målrettet information om brand. Derfor kan brandvæsenet udlevere kuverter med et informationsbrev om brandforebyggelse til de borgere, som bor tæt på steder, hvor der netop har været brand. Kuverterne indeholder en række gode råd samt en opfordring til at bestille et brandforebyggende hjemmebesøg. Den selvhjulpne borger informationsmateriale med mulighed for at bestille et gratis brandforebyggende hjemmebesøg. Materialet hertil omfatter postkort med råd om brandsikkerhed samt oplysning om muligheden for at bestille et gratis brandforebyggende hjemmebesøg og en påmindelse om at teste røgalarmerne. Informationsmaterialerne forventes uddelt ved åbne arrangementer, på messer mv. Endvidere opfordres denne gruppe til at besøge 3/7

4 Gennemførelse De visiterede besøg Brandsikker Bolig bør lokalt tilrettelægges således, at den enkelte kommunes hjemmepleje/visitation benytter screeningslisten til at udvælge de borgere, som har mest behov for et brandforebyggende hjemmebesøg. Efterfølgende skal den udfyldte screeningsliste videregives til beredskabet, der vil gennemføre det brandforebyggende hjemmebesøg. Det skal nævnes, at dette indebærer et tæt samarbejde mellem beredskab og hjemmepleje i kommunen, hvorfor de involverede parter inden opstart bør aftale de eksakte præmisser for, hvordan projektet skal forløbe lokalt. Nabokuvert Hvert år bliver redningsberedskaberne alarmeret til mere end brande i boliger. Mange af disse brande skaber opmærksomhed i lokalområdet, bl.a. fordi der ofte kommer mange redningskøretøjer med udrykning på én gang. Denne opmærksomhed kan udnyttes positivt ved at sætte fokus på brandforebyggelse i lokalområdet, hvor de nærmeste naboer forventes at være modtagelige for målrettet information om brandsikkerhed umiddelbart efter, at en brand har fundet sted i deres nærområde. På den baggrund udarbejdes en kuvert, som redningsberedskaberne kan dele ud, når de har slukket en brand i en bolig. Det anbefales, at kuverten uddeles til fire-fem huse på hver side af den bolig, hvor der har været brand samt til huse overfor. I etageboliger kan der omdeles en kuvert i hver postkasse i opgangen. Formålet med nabokuverten og evt. efterfølgende besøg er at øge borgernes opmærksomhed på brandfarerne i eget hjem. Indsatsen forventes at ruste den enkelte borger til at foretage de nødvendige forebyggende tiltag og til bedre at tackle situationen, hvis der alligevel opstår brand. Kuverten vil indeholde: En folder med råd til fornuftig brandsikkerhed i hjemmet samt information om muligheden for få et gratis brandforebyggende hjemmebesøg. Kontaktinformation til det kommunale redningsberedskab. Succeskriterier Succeskriterierne for Brandsikker Bolig indeholder flere elementer, herunder både nationale og lokale mål. Beredskabsstyrelsen agter at følge begge dele med henblik på evaluering og løbende justering af konceptet. Hvad angår de visiterede besøg peges der på følgende opmærksomhedspunkter: Det forventes at ca. 40 af landets 98 kommuner har deltaget i Brandsikker Bolig inden udgangen af /7

5 Ved implementering af Brandsikker Bolig på landsplan, forventes det, at antallet af dødsbrande i Danmark er faldet ved udgangen af Ved implementering af Brandsikker Bolig på landsplan, forventes det, at antallet af dødsbrande med rygning som årsag er faldet ved udgangen af i Hvad angår nabokuverter og øvrigt informationsmateriale peges der på følgende opmærksomhedspunkter: Det forventes at ca. 40 kommunale redningsberedskaber har afprøvet konceptet med nabokuverter inden udgangen af Borgere er generelt bekendt med tilbuddet om et gratis brandforebyggende hjemmebesøg. Ved midtvejsevaluering foretages en måling af befolkningens kendskab til Brandsikker Bolig. Målparametre De visiterede brandforebyggende hjemmebesøg måles ud fra følgende parametre: Antal screeninger i kommunen Antal brandforebyggende hjemmebesøg i kommunen Antal opsatte røgalarmer i kommunen Antal dødsfald efter brandforbyggende hjemmebesøg i kommunen Opgørelse af landsdækkende/lokal presseomtale af Brandsikker Bolig Nabokuverten måles ud fra følgende parametre: Antal brande i kommunen, efter hvilke der blev udleveret en nabokuvert Antal brandforebyggende hjemmebesøg i kommunen på baggrund af nabokuverten Antal opsatte røgalarmer i kommunen Antal brande i kommunen efter uddeling af nabokuverter Projektmateriale Det centralt udarbejdede projektmateriale, herunder projektbeskrivelse, screeningslister, tjekskemaer, vejledninger m.m. kan findes på (alias for side under brs.dk). Her vil de enkelte elementer findes i pdf-versioner og word-versioner, som giver redningsberedskabet/kommunen mulighed for at sætte eget logo og navn på. Derfra kan materialet printes lokalt efter behov. Lokalt udarbejdet materiale kan evt. efterfølgende uploades til til inspiration for andre. Nabokuverter, røgalarmer og flyers skal bestilles hos Beredskabsstyrelsen. Røgalarmer til redningsberedskaberne Det anbefales, at der opsættes mindst én røgalarm i forbindelse med et brandforebyggende hjemmebesøg, da stadig mange boliger mangler en fungerende og opsat røgalarm. Da indkøb af røgalarmer kan være en stor omkostning for det enkelte redningsberedskab, har Beredskabsstyrelsen indgået en aftale med TrygFonden om indkøb af røgalarmer med batteri med en levetid på ti år. Disse røgalarmer kan redningsberedskaberne få fremsendt i forbindelse med gennemførelsen af brandforebyggende hjemmebesøg. TrygFonden har tilkendegivet at ville støtte Brandsikker Bolig med et beløb til indkøb af røgalarmer 5/7

6 øremærket til Brandsikker Bolig. Denne aftale løber indtil videre til og med 2015, hvorefter aftalen skal genforhandles. Tekniske hjælpemidler I nogle tilfælde vil en almindelig røgalarm ikke være tilstrækkelig eller den rette løsning i en bolig. Visse udsatte borgere har behov for yderligere tiltag, for at risikoen for at komme til skade i en brand mindskes. I nedenstående skema er eksempler på, hvilke hjælpemidler særligt udsatte borgere evt. kan have behov for. Produkt Cirkapris i kr. pr. stk. Vandforstøver 20,- Røgalarm med blik eller vibrator 1500,- Røgalarm (serieforbundne) 600,- Røgalarm til nødkald 1.500,- El-eftersyn 1.000,- Ubrandbart underlag 500,- Brandhæmmende sengetøj 1.000,- Mobilt vandtågeanlæg ,- Da disse hjælpemidler kan være forbundet med større omkostninger for den enkelte kommune, kan det være nødvendigt at søge støtte til indkøb af visse af disse produkter. Det vil være op til den enkelte kommune at afgøre, hvilke hjælpemidler der måtte være behov for, samt hvorledes de skal finansieres. Visse af ovennævnte hjælpemidler vil formentlig kunne visiteres med hjemmel i servicelovens 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Derudover kan det overvejes, om der er mulighed for at opsætte en nøgleboks, således at en nabo har mulighed for at få adgang til boligen. Dette forudsætter, at der træffes aftale med den enkelte nabo og evt. aftale om, at der er monteret en serieforbundet røgalarm i naboens bolig eller på trappen. Dette tiltag vil især være en fordel for personer, der er bevægelseshæmmede og kan betyde, at en evt. brand bliver opdaget og håndteret hurtigere end ellers. 6/7

7 Tidsplan Brandsikker Bolig lanceres tirsdag den 30. september 2014 ved afholdelse af et arrangement i Herlev Kommune, hvor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie deltager. Visse elementer, herunder nabokuverten, vil ikke være færdig udarbejdet til denne dato. Fra den 1. oktober 2014 forventes Brandsikker Bolig at være et kampagnekoncept, som tilbydes alle landets kommuner. Presse Beredskabsstyrelsen udarbejder pressemateriale til brug for landsdækkende og lokale medier. Med inspiration fra dette, kan de enkelte kommuner informere lokale medier, således at flest muligt borgere bliver bekendt med det nye tilbud. Videreudvikling af Brandsikker Bolig Brandsikker Bolig gennemføres i første omgang over en fireårig periode afhængig af efterspørgslen. Projektet vil løbende blive evalueret, og der gennemføres en midtvejsevaluering i Afhængig af evalueringen kan konceptet udvides til også at omfatte sommerhuse, kolonihaver og campingpladser m.v. I givet fald vil dette først blive en realitet fra 2018 og vil bero på en risikovurdering og/eller aktuelle hændelser i den enkelte kommune. Det bemærkes, at den enkelte kommune kan vælge at anvende materialet fra Brandsikker Bolig i de områder, hvor man vurderer, at der er behov for en særlig brandforebyggende indsats. Endvidere kan det overvejes, om Brandsikker Bolig kan udvides med fx nedenstående punkter: En app til Brandsikker Bolig-tjeklisten, således at de pågældende eftersyn også kan gennemføres ved hjælp af en mobil enhed. En systematisk indberetning af resultaterne fra hvert besøg til Beredskabsstyrelsen via webportal. Et overordnet borgerrettet informationsmateriale, om hvordan man forholder sig ved brand, og hvad man bør gøre for at forebygge det. Styregruppe Når Brandsikker Bolig er fast forankret i landets kommuner, vil der blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra hhv. Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, deltagerkommuner, Trygfonden og evt. andre relevante repræsentanter. Styregruppen skal følge projektet samt videreudvikle konceptet. Indberetning Beredskabsstyrelsen ønsker at udarbejde statistik på alle udførte hjemmebesøg. Således kan data fra Brandsikker Bolig sammenholdes med data om udrykninger til bygningsbrande generelt (Statistikbanken). Den enkelte kommune opfordres til at opbevare oplysninger om gennemførte screeninger og brandforebyggende hjemmebesøg. Beredskabsstyrelsen vil én gang årligt indhente oplysningerne hos den enkelte kommune med henblik på at udarbejde statistik til internt og eksternt brug. 7/7

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere

Brandsikkert Hjem. Fokus på kommunens særligt udsatte borgere Brandsikkert Hjem Fokus på kommunens særligt udsatte borgere Udarbejdet af Rasmus Stenshøj studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen Emelie Bjerkander studerende ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen

Læs mere

Dødsbrande i Danmark 2000-2005

Dødsbrande i Danmark 2000-2005 eredskabsstyrelsen Dødsbrande i Danmark 2-2 August 26 Indhold Forsidefoto: Kollage af diverse avisudklip Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Statistik og Analyse Datavej 16 46 Birkerød Telefon: 49 6 Fax: 49

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Side 1 af 18 Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Ældreorganisationernes anbefalinger til kommunerne Baggrund Dette dokument indeholder en række erfaringsbaserede anbefalinger til

Læs mere

Praksis blandt formidlingsaktører

Praksis blandt formidlingsaktører Praksis blandt formidlingsaktører AFs rolle i forbindelse med etablering af aktivering med løntilskud Kvalitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Guide til evaluering af forebyggelsesindsatser

Guide til evaluering af forebyggelsesindsatser Guide til evaluering af forebyggelsesindsatser 10 spørgsmål evalueringen skal svare på! Opfyldte forebyggelsesindsatsen sine mål? Har målgruppen opfattet, forstået og accepteret budskabet? Har målgruppen

Læs mere

Tema: Brand, side 4-14

Tema: Brand, side 4-14 nummer 2 Marts 2009 Tema: Brand, side 4-14 Frivilliges arbejde, side 16 Værdier i beredskabsforbundet, side 17 Landsdækkende skadeservice efter brand Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015 Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015 I ugerne 43 og 44 2015 gennemfører Sundhedsstyrelsen 2. kampagneperiode af Hjælp til rygestop kampagnen. Hjælp til rygestop

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune

Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen CASA Området for socialt udsatte og dets organisering i Århus Kommune Juni 2005 Finn Kenneth Hansen Center

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere