Tomme huse med muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tomme huse med muligheder"

Transkript

1 Tomme huse med muligheder - forfinelse giver fortjeneste Anbefalinger fra projekt Grøn nedrivning i landdistrikter 1

2 Forsidefoto: Firlænget gård: Maglehøjvej 182, Dannemare, foto: KL 1

3 Nedrivninger af tomme bygninger bør ses som et aktiv Tusindevis af boliger, offentlige bygninger og erhvervs- og landbrugsbygninger vil stå tomme de kommende år. De tomme huse skæmmer i landskabet og forfalder. Men de mange bygninger kan også ses som en ressource. Nogle materialer kan på ny anvendes i byggeriet eller forfines til fx unika møbler. Tomme huse giver en masse muligheder Der er ingen tvivl om at de tomme huse er en stor udfordring de kommende år. Hvis genanvendelse af funktionstømte bygninger ikke er en mulighed, bør vi udnytte ressourcerne fra nedrivning bedre, end vi gør i dag. Men vi skal gøre det optimalt det vil sige fjerne de skadelige stoffer og begrænse affaldsproduktionen i alle led i værdikæden via genbrug og genanvendelse af materialer fra de tomme bygninger. Med ressourcestrategi Danmark uden affald, ressourceplan for affaldshåndtering og PCB handlingsplanens initiativer, sætter regeringen fokus på at begrænse spredning af de miljøog sundhedsfarlige stoffer og sikre en bedre kvalitet i genbrug og genanvendelsen. Samtidig betyder 400 millioner kroner fra Pulje til Landsbyfornyelse, som udmøntes i 2014 og 2015, at mange kommuner er i gang med et stort antal nedrivninger. Puljemidlerne kan bruges til at støtte istandsættelse, nedrivning og fjernelse af skrot og affald eller til at opkøbe ejendomme til nedrivning eller istandsættelse. Desuden er der en del af den ordinære byfornyelsesramme, der bliver brugt i landdistrikterne til bl.a. nedrivninger og istandsættelser. I 2014 udgør den ordinære udgiftsramme ca. 146 mio. kr. Det er godt med ambitioner om mere og bedre nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald i Danmark generelt og for tomme huse på landet i særdeleshed. Der ligger mange strategiske overvejelser bag nedrivning af huse, og en nedrivning kan derfor have mange formål og mange aktører involveret. Det kræver omtanke og samarbejde mellem mange aktører, hvis nedrivning af bygninger skal gøres optimalt og blive et aktiv en ressource, som kan udnyttes. Samarbejde om Grøn nedrivning i landdistrikter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), Miljøstyrelsen (MST) og Kommunernes Landsforening (KL) har sammen udviklet projektet Grøn nedrivning i landdistrikterne. Projektet har haft fokus på både metoder til og fordele og ulemper i forhold til at gennemføre en grøn nedrivning, som tilgodeser miljøet og kan bidrage til at generere nye ressourcer, når affaldet nyttiggøres ved nyt byggeri eller forfines og bearbejdes til helt nye produkter. KL har gennem hele projektet været den udførende part, hvor Lolland Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune har bidraget som cases i forhold til udvikling, gennemførelse og rapportering af projektet, ligesom en række virksomheder og private aktører har medvirket aktivt, hvilket de skal have stor tak for! Formålet med projektet har været at give myndigheder, virksomheder, organisationer og lokale aktører og ildsjæle inspiration til og mere viden om, hvad der skal til for at fremme en mere miljørigtig og ressourceoptimerende nedrivning af tomme bygninger, og som samtidig kan bidrage til at skabe mere og ny beskæftigelse i lokalområdet. 3

4 Ringkøbing-Skjern og Lolland, foto: KL 1

5 Målsætninger for grøn nedrivning At ressourcerne bundet i bygninger sættes i fokus At der skabes flere grønne jobs lokalt i landdistrikterne At spredning af miljøgifte og farlige stoffer begrænses At viden og andre kompetencer skal i spil At få afdækket lokale økonomiske drivers At metoden i nedrivning sættes i fokus, ikke kun antallet At folk ikke bliver syge EU-kommissionen anslår at byggesektoren alene står for % af verdens ressourceforbrug. Det store ressourceforbrug sektoren bidrager med, anses som en væsentlig negativ miljøpåvirkning. Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen siger: Vi bruger over de næste år samlet set cirka 700 millioner kr. på nedrivning og istandsættelse i vores landdistrikter. Derfor er det oplagt, at vi kigger på, hvordan grøn nedrivning kan give flere lokale jobs og dermed også en positiv udvikling for lokalområderne. Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen: Danmark er i forandring, og projektet her viser kompleksiteten i at få omsat de ressourcer, vi har brugt gennem tiderne, til at blive til aktiver igen. De mange tomme bygninger er jo et meget synligt tegn på et ændret erhvervs- og bosætningsmønster. Det vil derfor være glædeligt, hvis huse, der ikke kan bruges til andre formål, kan ses som et aktiv. Men det kræver en fælles offentlig indsats med midler, koordinering og videndeling, og det sætter KL fokus på i den kommende tid. Miljøminister Kirsten Brosbøl siger: Det er vigtigt, at vi får genanvendt og genbrugt alt det vi kan, når vi river huse ned. Der kan være mange værdier bundet i husene, så vi ønsker at sætte fokus på genbrug og genanvendelse af materialer, så ressourcerne på den måde holdes i omløb, i stedet for at ende som affald. Men det er samtidig vigtigt, at vi håndterer materialerne rigtigt, så at vi undgår spredning af de miljøfarlige stoffer, der kan være brugt gennem tiderne. 5

6 Anbefalinger til initiativer der fremmer grøn nedrivning 1. Nedrivningerne bør ses som et aktiv. Både prioriteringen af nedrivninger, processen, arealerne der er tilbage og de mange materialer, der i dag anses for affald, bør sættes i spil som lokale ressourcer. På den måde kan boligpolitik, bosætningsindsats, socialpolitik og miljøpolitik tænkes sammen på en ny måde. 2. Genbrug knyttet til udvikling. Generelt er der en stigende interesse for at genbruge og genanvende materialer. Design og miljørigtige/bæredygtige løsninger vinder frem. Hvis potentialerne i nedrivningerne skal udnyttes optimalt, skal prioriteringerne knyttes til yderkommunernes udviklingsstrategier. Det gælder både hvilke konkrete bygninger og områder der skal forvandles, og hvilke fordele der kan indtænkes i projekterne mht. forskønnelse, renovering og naturgenopretning, som forsøgsprojekter indenfor natur og kultur. 3. Nye arbejdsgange. Generelt kan det anbefales at kommunerne gennemtænker organisering af arbejdsgangene i forbindelse med administration af puljemidlerne og de nye krav i Affaldsbekendtgørelsen om screening af bygningen og anmeldelse af affald. Typisk skal flere af kommunens afdelinger inddrages med en systematisk tilgang og der er behov for mere koordination. 4. Aktørerne samles. Kommunen bør facilitere samarbejde mellem leverandører og kunder der kan efterspørge genanvendelige materialer. Fremadrettet anbefales det, at kommunerne allerede fra start i processen medtænker udnyttelse af materialer fra de tomme bygninger, når de giver tilsagn fra puljemidlerne til de forskellige typer af aktiviteter, herunder både til istandsættelse af nedslidte bygninger og nedrivning af tomme bygninger. 5. Stordrift giver muligheder. Både i forbindelse med miljøscreening og nedrivning kan opgaverne med fordel udbydes samlet for flere bygninger. Denne type stordrift vil kunne fremme en forretningsmodel for grøn nedrivning. 6. Overblik over bygningerne. Kendskab til bygningsmassen ved hjælp af digitale redskaber, kombineret med udviklingsplaner, vil styrke kommunernes muligheder for at koordinere indsatsen med nedrivninger bedre og nyttiggøre materialer til renovering. 7. Kompetenceløft til alle involverede parter vil sikre optimale nedrivninger, hvor miljøkrav bedre overholdes og potentialer ved grøn nedrivning bedre udnyttes. Grundig screening og kortlægning af bygningens materialer inden udbud er essentielt, både for miljø og økonomi, og udbud skal indeholde udgifter til fjernelse af uforudsete farlige stoffer. 8. Markeds- og samfundsværdi skal fremmes. Der skal sikres bedre økonomi i nedrivning med fokus på genbrug, genanvendelse og upcycling, så markedet fremmes. Markedet for upcyclede byggematerialer kan modnes, hvis der kommer efterspørgsel efter byggeri med lavere CO2 forbrug. Dette vil igen styrke mulighederne for genbrug og upcycling i større skala. Flere af de aktører, der har været involveret, har påpeget, at der ikke er meget økonomi i at sælge materialerne videre uforarbejdet, men at en værdiforøgelse ligger i at forfine og forarbejde materialerne til nye produkter. Fx vil det være en fordel hvis det i tilbuddet fra entreprenører på en opgave sandsynliggøres, hvad der kan genanvendes. Derfor bør dette fremgå som et element i udbudsmaterialet fra kommunen. 6

7 Eksempel på processkema for nedrivning SKAT 4 vurdering Køb på tvangsauktion Anmod om berigtigelse Købsaftale til sælger Orientering: TDC vedr. kabel REFA vedr. nedrivning VVS, EL, Kloak Tjek betaling Orienter Borgerservice Evt. sløjfning af brønd - Orienter miljø afd. (modtag dokumentation når brønd er sløjfet) Indhent tilbud (to uger) Svar + accept af tilbud Affaldsskema + sløjfningsskema Meddel ejersifte til: - Vand/kloak - Varme - Skorsten - SEAS - ReFA Opsig forsikringer Anmod om deponering Indhent: - BBR - Ejeroplysninger - FBB (Fredningsstatus - Folkeregisteroplysninger - Luftfoto - Tingbog (pant, ejer) - Jordforurening - Billeder - Panthaver accept - Frivillig nedrivningsaftale Anmeldelse af nedrivning Afventer melding om nedrevet Orienter om nedrivning Meddel slutudgift Besigtigelse Evt. afsluttende brev til ejer 7

8 Potentialer 2000 gamle mursten giver 1 ton sparet CO2 Til et parcelhus bruges mursten Bygge- og anlægsaffald udgør ca. 1/3 del af vores affaldsproduktion i Danmark. Som samfund har vi i mange år genanvendt tæt på 90 % af bygge-anlægsaffaldet, men der er problemer med kvaliteten bl.a. fordi de problematiske stoffer ikke i tilstrækkeligt omfang identificeres og udsorteres. En stor del af affaldet mange steder en afvikling og funktionstømning - det giver tomme bygninger. En systematisk tilgang med at skabe overblik over den samlede bygningsmasse, ejerforhold, alder og beliggenhed m.m. kan give indikationer om, hvor stort potentialet er i kommunen eller lokalområdet. fra nedrivninger nedknuses, hvor det alternativt kunne udnyttes bedre ved en mere systematisk upcycling af materialerne, når de skadelige stoffer fjernes. Fremadrettet står vi med materialestrømme på op mod 10 mio. ton fra de titusindvis af tomme huse. Det er et meget stort potentiale, som kan udnyttes med den rette systematik. En del kommuner står med store udfordringer i forhold til at skabe lokal vækst og udvikling i stedet opleves Særligt tiloversblevne kommunale bygninger rummer store potentialer i årene fremover. I Lolland er der fx 400 kommunale matrikler med ejendomme, der er blevet overflødige på grund af funktionstømning, som skal rives ned eller bruges til nye formål. Hvor de private huse kan være af lav kvalitet, så er de kommunale bygninger fra stationsbygninger, børnehaver og skoler ofte af bedre kvalitet. Nogle kan anvendes til andre formål, men der er et betydeligt overskud. Derfor er genbrug af de kommunale byggematerialer oplagte, fx i forbindelse med kommunens byggeri og renovering andre steder. Anvendelsen af materialer fra nedrivninger af bygninger - ikke bare mursten - skal i højere grad kunne nyttiggøres til renovering, nyt byggeri eller andre nye anvendelsesformer. Hvis mængderne er store nok, er udviklingen af effektive håndteringsmetoder mere interessante, og dermed en mulig økonomisk attraktiv forretning. For at nå dette mål skal leverandører og kunder bringes sammen. Både markedet og reguleringen kan på både lokalt niveau og landsplan udvikles og forbedres, så de i langt højere grad understøtter et mere bæredygtigt forbrug af ressourcer. En række samfundsøkonomiske parametre for kommunerne i landdistrikterne kan Ifølge Skive Kommune kan der ved nedbrydning af et typisk byhus fra 50 erne frigøres ca. 160 tons materialer for 80 m2. stort hus. Heraf udgør muresten ca. 50 tons, og hvis de kan renses og sælges for 3 kroner stykket, vil det teoretisk give en omsætning på kr. Der vil tillige være en CO2 reduktion ved at bygge med de gamle sten frem for nye på 25 tons CO2. I 2011 og 2012 fjernede Skive Kommune mere end 150 gamle huse, og det ville have givet en samlet omsætning til murstens-rensning på mio. kroner og fast arbejde til 5-8 ufaglærte medarbejdere. 8

9 med fordel sammentænkes med grøn nedrivning og lokale udviklingsstrategier. Prisen for en nedrivning af et typisk parcelhus ligger i størrelsesordenen kr. Der er forskellige prisklasser for nedrivninger alt efter størrelser, herunder er forekomsten af miljø- og sundhedsfarlige stoffer en udslagsgivende parameter for om prisen går op eller ned. Hvis videresalg af materialer indgår som et direkte parameter i udbuddet fremmes nyttiggørelse af materialerne og gennemskueligheden af tilbuddene. 9

10

11

12 Barrierer Der er helt åbenlyst en række barrierer i forhold til at få udviklet grøn nedrivning og derigennem få omsat de ressourcer der er i de tomme bygninger til nye (bygge)- materialer i kredsløbet: Det er omkostningstungt at identificere og fjerne miljø- og sundhedsfarlige stoffer. Der er miljøfarlige stoffer i stort set alle bygninger, der skal rives ned eller renoveres. Der fokuseres ofte på den billigste bortskaffelse og ikke på den bedste samfundsmæssige og miljømæssige løsning, eller på om materialerne kunne have værdi ved forfinelse til møbler eller andet. Det er ofte mere arbejdskraftkrævende, og dermed mere omkostningstungt, at udtage materialer selektivt fra de tomme bygninger. Omvendt kan det også være med til at skabe nye arbejdspladser. Udgifter til at betale de ekstra lønomkostninger er en udfordring for både staten, kommuner, virksomheder og private bygherrer. Mange materialer bliver derfor nedknust i stedet for at blive upcyclet. Frivillige ildsjæle er en mulighed, men er svære at sætte i system og vil netop afhænge af lokale forhold og personers ressourcer. I projektet har det generelt været en udfordring at få inddraget og aktiveret lokalsamfund og lokale ildsjæle, selv om enkelte innovative entreprenører har været på banen. Aktiveringsprojekter som medspiller er udfordret af, at feltet kræver høje faglige kvalifikationer. Muligheden er, at de aktiverede indgår i eksisterende firmaer og opkvalificeres. 12

13 Det er kommunerne, der har tilsynsforpligtigelsen over for affaldsbekendtgørelsens regler. Denne forpligtigelse udfører kommunen stikprøvebaseret i forbindelse med nedrivninger. Som reglerne er i dag følger anmeldelsen eller en kvittering på anmeldelsen ikke affaldet. I dag anvendes i et vist omfang vejesedler til kontrollen. Men kontrollen er ikke effektiv. Små prisforskelle på tilbud fra nedrivere kan betyde stor forskel i kvalitet. Der har været indbrud i ca. 75 % af bygningerne, inden nedriverne kommer. Foruden bosættelse og almindelig tyveri kan der være fjernet værdier som fx vinduer og radiatorer mm. Der er således et sort marked for genbrugsmaterialer omvendt begrænser det en forretningsmodel for nyttiggørelse, at materialerne ikke kan sikres mod tyveri. Nogle nedrivere videresælger selv relevante materialer. At materialerne ikke kan sikres, udgør også en sundheds- og sikkerhedsrisiko, fordi private ikke ved, hvilke materialer der kan indeholde miljøgifte. Dette er også grunden til, at private ikke kan få adgang til de tomme huse og finde materialer til direkte genbrug. Dette kræver kvalificerede folk. Kommunerne står i et dilemma, mellem på den ene side hurtige nedrivninger, som tilgodeser at materialerne ikke er ødelagte af fx skimmel, og på den anden side langsigtede udviklingsplaner, som giver mulighed for at pulje huse i nærområder og dermed opnå større volumen både i nedrivning og genbrugsmaterialer. 13

14 Markedet for genbrug, genanvendelse og forarbejdning af byggematerialer Dansk Byggeri vurderer, at nedrivningsbranchen omsætter for mellem 3 og 6 mia. om året. Fjernelse af miljøfarlige stoffer udgør 35 % heraf. Markedet rækker naturligt udover det lokale niveau. I simpelt genbrug tages fx materialer som vinduer og døre ud af bygningen, og sælges enten direkte eller efter en større eller mindre istandsættelse. Ved genanvendelse omforarbejdes materialerne og bruges til det oprindelige formål eller andre formål, som fx gipsaffald, der anvendes til produktion af nye gipsplader. Værditilvæksten af de udtagne materialer fra de tomme huse kommer primært i forbindelse med upcycling, dvs. tilvirkning, omdannelse eller branding, der giver produktet en ekstra værdi på markedet. Det er særligt denne ekstra værdi, som det er vanskeligt at tilføre processerne umiddelbart, og dermed gøre til en forretningsmodel. Få virksomheder udnytter den stigende interesse i særligt storbyområderne for f.eks. møbler produceret af genbrugte materialer, som gymnastikgulve, havnetræ og vestkystbunkers. Eksempler på markedet for genanvendelse Gamle Mursten virksomhed som renser og videresælger genbrugsmursten. Gamle Mursten beskæftiger for tiden 20 personer, flest i Svendborg. De skal til at starte et samarbejde med Skive Kommune, hvor der opstilles en rensemaskine. Det er i samarbejde med den sociale kapitale fond (Tryg) omkring det rummelige arbejdsmarked alle er lønnet ifølge overenskomst. Claus Juul Nielsen fra Gamle Mursten mener, de kunne ansætte 400, hvis de fik leveret nok nedrevne mursten. 190 mio. mursten knuses hvert år i stedet for at blive genbrugt. Den store barriere er, at de ikke kan få de lokale nedrivere og affaldsselskaber (som på Lolland og i Sønderjylland) til at aflevere stenene. Pt. må nedbrydere selv bestemme, om de vil knuse på stedet eller levere sten ind og det fastholder nedbryderne i at knuse, hvilket er en klar barriere, mener Gamle Mursten. De får flest sten leveret fra Københavnsområdet. De er afhængige af, at nedrivere betaler penge for at komme af med sten, og det holder prisen på gamle sten nede. Nedbryderne betaler 100 kr. pr. ton sten. Gamle Mursten afsætter til Starck og Bygma byggemarkeder, og til en del offentlige byggerier, hvor arkitekten anbefaler gamle sten. Prisen er 5-7 kr., pr. stk. hvilket er næsten som nye sten. Sønderborg Produktionshøjskole, bygget med gamle mursten. 14

15 GenByg virksomhed som videresælger genbrugsmaterialer og forarbejdet genbrugsdesign. Det er forarbejdningen og forfinelsen, som giver fortjenesten, mener Genbyg. Ved kommunale nedrivninger betaler GenByg, ikke kommunen, for de ting de tager. Det er svært at få kommunerne med, mener GenByg for genbrug er ikke med i licitationerne. GenByg advarer mod at lave aktiveringsprojekter som i Malmø. Her får de kun dårlige ting ind og renser sten som for 15 år siden tjener 1 mio., får 10 i støtte. Det er ikke økonomisk bæredygtigt. Opfordringen fra GenByg er at lave samarbejder med dem, som har opfundet og udviklet noget den nye generation. GenByg, foto: genbyg.dk 15

16 Eksempler på muligheder i tomme huse Et mindre gult murstenshus med rødt tegltag. Der er svamp i huset, som er tydeligt synligt på væggene, og luften føles tung. Der er lidt inventar i huset så som lænestole og et skab. I tilhørende garager ligger ting spredt ud over gulvet. Haven og de øvrige udendørsområder var alle overgroet, men forholdsvis fri for affald. Prøverne fra huset har ikke påvist PCB eller asbest, men der er fundet bly i mængder, som overstiger grænseværdierne, også for farligt affald. Følgende er ifølge screeningsrapporten undersøgt for bly: Maling er udtaget som stikprøver og dækker oftest flere rum, Taginddækning, Kabler, Glaserede fliser og tegl, Farvet sanitet. Der er fundet bly i den udvendige facademaling, i maling på de indvendige dørkarme og ved fliserne på badeværelset samt i malingen på badeværelset. Murstenene i huset kan genanvendes. Der er fundet et højt indhold af bly i malingen på dørkarme, og de vil derfor ikke kunne genbruges. Trægulvet kan bruges til f.eks. borde, men det er et meget lille areal med trægulv. Inventar kan genbruges hvis det ikke er fugtskadet. Genbrugsdesigner Thomas Dambo, som i forbindelse med projektet var med til at besigtige en række huse, viste interesse for trægulvet, men han har brug for en del mere, end der var at finde i det lille hus. Han fandt også noget inventar, som kunne bruges. Murstenshus: Almindevej 31, Søllested, foto: KL 16

17 Maglehøjvej 182, Dannemare En firlænget gård opført i bindingsværk. Taget på stuehuset og de fleste længer er eternitplader, mens en enkelt længe er dækket med metalplader. I længerne er de fleste vinduer gamle støbejernsvinduer, de fleste med hele ruder. I huset er der stadig en del småt inventar såsom bøger og køkkenredskaber, spredt ud over gulvet. I længerne er der også stadig inventar, f.eks. stole og reoler. Lidt for sig selv står en bygning med halvtag, hvor taget er faldet sammen. En mindre garage er fyldt med gamle, ødelagte havemøbler. Ifølge screeningsrapporten er der ikke fundet PCB over grænseværdierne, men der er fundet asbest og høje indhold af bly. Bly er fundet i de malede dørkarme og i de sorte loftsbjælker i husets stue. Også i den udvendige maling, er der fundet bly. Asbest er fundet i mørtel bag fliserne i køkkenet. Der er mange bjælker, som er af godt træ, men prøverne har vist, at der er høje indhold af bly i. Støbejernsvinduerne kan muligvis sælges. Dele af gulvet kan bruges til møbler. 17

18 Institutionsbygning i gule mursten fra 1961, der er sket ombygning i 1981, og i 1993 er der opført en bygning mere. Bygningen er placeret tæt på en skole. Grunden har et større areal med græs og beplantning, og en større del med sand og grus, hvor der er legeplads. Der står flere mindre legehuse i træ fordelt på grunden. Af kortlægningsrapporten fremgår det, at der er taget prøver flere steder i huset. Der er fundet for højt indhold af bly i malingen på de indvendige døre. Det vurderes ikke, at der er PCB eller asbest i hovedbygningen, som kan nyttiggøres. Der er derimod benyttet asbestholdige eternitplader i forbindelse med den anden bygning, hvor der ikke er fundet tegn på PCB og bly. Et skur på grunden er ligeledes opført i asbestholdige eternitplader. Skolegade 32, Lem 18

19 LINKS til relevant lovgivning og vejledninger Regulering af bygge- og anlægsaffald Lovgivning og vejledning der regulerer bygge- og anlægsaffald: Affaldsrammedirektivet (2008/98/EF) Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26/06/2010), Bekendtgørelse om affald (BEK nr af 12/12/2011), Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (BEK 1662 af 21/12/2010), Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (BEK 719 af 24/06/2011) Bekendtgørelse om affaldsdatasystemet (BEK nr af 17/12/2012) PCB-guiden med vejledninger: Vejledning til affaldsdatasystemet Bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven Vækstplan DK Pulje til landsbyfornyelse Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefon: KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt København K Telefon:

20 1

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Gamle Mursten. med sjæl og historie

Gamle Mursten. med sjæl og historie Gamle Mursten med sjæl og historie Gamle Mursten har som de eneste løst udfordringen med rensning af gamle mursten på forsvarlig vis. Med en patenteret teknologi kan Gamle Mursten rense 5-6000 mursten

Læs mere

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Revision 3 Dato 13-03-2010 Udarbejdet

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

N OTAT. Afrapportering af projekt om erfaringer med den norske model for producentansvar på termoruder. Formål

N OTAT. Afrapportering af projekt om erfaringer med den norske model for producentansvar på termoruder. Formål N OTAT Afrapportering af projekt om erfaringer med den norske model for producentansvar på termoruder Formål Dette notat har til formål at undersøge og beskrive den norske model for producentansvar på

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 13.07.2015 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 15.07.2015 Bad og vægge, se under bemærkninger

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 30.04.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 10.05.2012 Bad og vægge, se under bemærkninger

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 RENOVERING OG VEDLIGEHOLD www.byggeteknik.com 1 BYGGE- OG MILJØTEKNIK A/S Carsten Pietras Direktør Bygge- og Miljøteknik A/S Mobil telefon 0045 3070

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier:

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier: Dato: 06.08.2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: 2012-482 Midtvejsevaluering af Indsatspuljen I. Baggrund og formål II. Sammenfatning III. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse IV. Resultater og opgørelse

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

RESTTRÆ GENERISK CASE

RESTTRÆ GENERISK CASE RESTTRÆ GENERISK CASE Forår 2015 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne.

Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne. nnoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne. Indledning Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne har Ministeriet for By,

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. 48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. Indholdsfortegnelse 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling... 3 2. Hvem kan søge... 3 3. Hvad

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkommen til dialogmøde mellem Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkomst ved Gert Mortensen Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Dagsorden 1

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere