Tomme huse med muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tomme huse med muligheder"

Transkript

1 Tomme huse med muligheder - forfinelse giver fortjeneste Anbefalinger fra projekt Grøn nedrivning i landdistrikter 1

2 Forsidefoto: Firlænget gård: Maglehøjvej 182, Dannemare, foto: KL 1

3 Nedrivninger af tomme bygninger bør ses som et aktiv Tusindevis af boliger, offentlige bygninger og erhvervs- og landbrugsbygninger vil stå tomme de kommende år. De tomme huse skæmmer i landskabet og forfalder. Men de mange bygninger kan også ses som en ressource. Nogle materialer kan på ny anvendes i byggeriet eller forfines til fx unika møbler. Tomme huse giver en masse muligheder Der er ingen tvivl om at de tomme huse er en stor udfordring de kommende år. Hvis genanvendelse af funktionstømte bygninger ikke er en mulighed, bør vi udnytte ressourcerne fra nedrivning bedre, end vi gør i dag. Men vi skal gøre det optimalt det vil sige fjerne de skadelige stoffer og begrænse affaldsproduktionen i alle led i værdikæden via genbrug og genanvendelse af materialer fra de tomme bygninger. Med ressourcestrategi Danmark uden affald, ressourceplan for affaldshåndtering og PCB handlingsplanens initiativer, sætter regeringen fokus på at begrænse spredning af de miljøog sundhedsfarlige stoffer og sikre en bedre kvalitet i genbrug og genanvendelsen. Samtidig betyder 400 millioner kroner fra Pulje til Landsbyfornyelse, som udmøntes i 2014 og 2015, at mange kommuner er i gang med et stort antal nedrivninger. Puljemidlerne kan bruges til at støtte istandsættelse, nedrivning og fjernelse af skrot og affald eller til at opkøbe ejendomme til nedrivning eller istandsættelse. Desuden er der en del af den ordinære byfornyelsesramme, der bliver brugt i landdistrikterne til bl.a. nedrivninger og istandsættelser. I 2014 udgør den ordinære udgiftsramme ca. 146 mio. kr. Det er godt med ambitioner om mere og bedre nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald i Danmark generelt og for tomme huse på landet i særdeleshed. Der ligger mange strategiske overvejelser bag nedrivning af huse, og en nedrivning kan derfor have mange formål og mange aktører involveret. Det kræver omtanke og samarbejde mellem mange aktører, hvis nedrivning af bygninger skal gøres optimalt og blive et aktiv en ressource, som kan udnyttes. Samarbejde om Grøn nedrivning i landdistrikter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), Miljøstyrelsen (MST) og Kommunernes Landsforening (KL) har sammen udviklet projektet Grøn nedrivning i landdistrikterne. Projektet har haft fokus på både metoder til og fordele og ulemper i forhold til at gennemføre en grøn nedrivning, som tilgodeser miljøet og kan bidrage til at generere nye ressourcer, når affaldet nyttiggøres ved nyt byggeri eller forfines og bearbejdes til helt nye produkter. KL har gennem hele projektet været den udførende part, hvor Lolland Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune har bidraget som cases i forhold til udvikling, gennemførelse og rapportering af projektet, ligesom en række virksomheder og private aktører har medvirket aktivt, hvilket de skal have stor tak for! Formålet med projektet har været at give myndigheder, virksomheder, organisationer og lokale aktører og ildsjæle inspiration til og mere viden om, hvad der skal til for at fremme en mere miljørigtig og ressourceoptimerende nedrivning af tomme bygninger, og som samtidig kan bidrage til at skabe mere og ny beskæftigelse i lokalområdet. 3

4 Ringkøbing-Skjern og Lolland, foto: KL 1

5 Målsætninger for grøn nedrivning At ressourcerne bundet i bygninger sættes i fokus At der skabes flere grønne jobs lokalt i landdistrikterne At spredning af miljøgifte og farlige stoffer begrænses At viden og andre kompetencer skal i spil At få afdækket lokale økonomiske drivers At metoden i nedrivning sættes i fokus, ikke kun antallet At folk ikke bliver syge EU-kommissionen anslår at byggesektoren alene står for % af verdens ressourceforbrug. Det store ressourceforbrug sektoren bidrager med, anses som en væsentlig negativ miljøpåvirkning. Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen siger: Vi bruger over de næste år samlet set cirka 700 millioner kr. på nedrivning og istandsættelse i vores landdistrikter. Derfor er det oplagt, at vi kigger på, hvordan grøn nedrivning kan give flere lokale jobs og dermed også en positiv udvikling for lokalområderne. Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen: Danmark er i forandring, og projektet her viser kompleksiteten i at få omsat de ressourcer, vi har brugt gennem tiderne, til at blive til aktiver igen. De mange tomme bygninger er jo et meget synligt tegn på et ændret erhvervs- og bosætningsmønster. Det vil derfor være glædeligt, hvis huse, der ikke kan bruges til andre formål, kan ses som et aktiv. Men det kræver en fælles offentlig indsats med midler, koordinering og videndeling, og det sætter KL fokus på i den kommende tid. Miljøminister Kirsten Brosbøl siger: Det er vigtigt, at vi får genanvendt og genbrugt alt det vi kan, når vi river huse ned. Der kan være mange værdier bundet i husene, så vi ønsker at sætte fokus på genbrug og genanvendelse af materialer, så ressourcerne på den måde holdes i omløb, i stedet for at ende som affald. Men det er samtidig vigtigt, at vi håndterer materialerne rigtigt, så at vi undgår spredning af de miljøfarlige stoffer, der kan være brugt gennem tiderne. 5

6 Anbefalinger til initiativer der fremmer grøn nedrivning 1. Nedrivningerne bør ses som et aktiv. Både prioriteringen af nedrivninger, processen, arealerne der er tilbage og de mange materialer, der i dag anses for affald, bør sættes i spil som lokale ressourcer. På den måde kan boligpolitik, bosætningsindsats, socialpolitik og miljøpolitik tænkes sammen på en ny måde. 2. Genbrug knyttet til udvikling. Generelt er der en stigende interesse for at genbruge og genanvende materialer. Design og miljørigtige/bæredygtige løsninger vinder frem. Hvis potentialerne i nedrivningerne skal udnyttes optimalt, skal prioriteringerne knyttes til yderkommunernes udviklingsstrategier. Det gælder både hvilke konkrete bygninger og områder der skal forvandles, og hvilke fordele der kan indtænkes i projekterne mht. forskønnelse, renovering og naturgenopretning, som forsøgsprojekter indenfor natur og kultur. 3. Nye arbejdsgange. Generelt kan det anbefales at kommunerne gennemtænker organisering af arbejdsgangene i forbindelse med administration af puljemidlerne og de nye krav i Affaldsbekendtgørelsen om screening af bygningen og anmeldelse af affald. Typisk skal flere af kommunens afdelinger inddrages med en systematisk tilgang og der er behov for mere koordination. 4. Aktørerne samles. Kommunen bør facilitere samarbejde mellem leverandører og kunder der kan efterspørge genanvendelige materialer. Fremadrettet anbefales det, at kommunerne allerede fra start i processen medtænker udnyttelse af materialer fra de tomme bygninger, når de giver tilsagn fra puljemidlerne til de forskellige typer af aktiviteter, herunder både til istandsættelse af nedslidte bygninger og nedrivning af tomme bygninger. 5. Stordrift giver muligheder. Både i forbindelse med miljøscreening og nedrivning kan opgaverne med fordel udbydes samlet for flere bygninger. Denne type stordrift vil kunne fremme en forretningsmodel for grøn nedrivning. 6. Overblik over bygningerne. Kendskab til bygningsmassen ved hjælp af digitale redskaber, kombineret med udviklingsplaner, vil styrke kommunernes muligheder for at koordinere indsatsen med nedrivninger bedre og nyttiggøre materialer til renovering. 7. Kompetenceløft til alle involverede parter vil sikre optimale nedrivninger, hvor miljøkrav bedre overholdes og potentialer ved grøn nedrivning bedre udnyttes. Grundig screening og kortlægning af bygningens materialer inden udbud er essentielt, både for miljø og økonomi, og udbud skal indeholde udgifter til fjernelse af uforudsete farlige stoffer. 8. Markeds- og samfundsværdi skal fremmes. Der skal sikres bedre økonomi i nedrivning med fokus på genbrug, genanvendelse og upcycling, så markedet fremmes. Markedet for upcyclede byggematerialer kan modnes, hvis der kommer efterspørgsel efter byggeri med lavere CO2 forbrug. Dette vil igen styrke mulighederne for genbrug og upcycling i større skala. Flere af de aktører, der har været involveret, har påpeget, at der ikke er meget økonomi i at sælge materialerne videre uforarbejdet, men at en værdiforøgelse ligger i at forfine og forarbejde materialerne til nye produkter. Fx vil det være en fordel hvis det i tilbuddet fra entreprenører på en opgave sandsynliggøres, hvad der kan genanvendes. Derfor bør dette fremgå som et element i udbudsmaterialet fra kommunen. 6

7 Eksempel på processkema for nedrivning SKAT 4 vurdering Køb på tvangsauktion Anmod om berigtigelse Købsaftale til sælger Orientering: TDC vedr. kabel REFA vedr. nedrivning VVS, EL, Kloak Tjek betaling Orienter Borgerservice Evt. sløjfning af brønd - Orienter miljø afd. (modtag dokumentation når brønd er sløjfet) Indhent tilbud (to uger) Svar + accept af tilbud Affaldsskema + sløjfningsskema Meddel ejersifte til: - Vand/kloak - Varme - Skorsten - SEAS - ReFA Opsig forsikringer Anmod om deponering Indhent: - BBR - Ejeroplysninger - FBB (Fredningsstatus - Folkeregisteroplysninger - Luftfoto - Tingbog (pant, ejer) - Jordforurening - Billeder - Panthaver accept - Frivillig nedrivningsaftale Anmeldelse af nedrivning Afventer melding om nedrevet Orienter om nedrivning Meddel slutudgift Besigtigelse Evt. afsluttende brev til ejer 7

8 Potentialer 2000 gamle mursten giver 1 ton sparet CO2 Til et parcelhus bruges mursten Bygge- og anlægsaffald udgør ca. 1/3 del af vores affaldsproduktion i Danmark. Som samfund har vi i mange år genanvendt tæt på 90 % af bygge-anlægsaffaldet, men der er problemer med kvaliteten bl.a. fordi de problematiske stoffer ikke i tilstrækkeligt omfang identificeres og udsorteres. En stor del af affaldet mange steder en afvikling og funktionstømning - det giver tomme bygninger. En systematisk tilgang med at skabe overblik over den samlede bygningsmasse, ejerforhold, alder og beliggenhed m.m. kan give indikationer om, hvor stort potentialet er i kommunen eller lokalområdet. fra nedrivninger nedknuses, hvor det alternativt kunne udnyttes bedre ved en mere systematisk upcycling af materialerne, når de skadelige stoffer fjernes. Fremadrettet står vi med materialestrømme på op mod 10 mio. ton fra de titusindvis af tomme huse. Det er et meget stort potentiale, som kan udnyttes med den rette systematik. En del kommuner står med store udfordringer i forhold til at skabe lokal vækst og udvikling i stedet opleves Særligt tiloversblevne kommunale bygninger rummer store potentialer i årene fremover. I Lolland er der fx 400 kommunale matrikler med ejendomme, der er blevet overflødige på grund af funktionstømning, som skal rives ned eller bruges til nye formål. Hvor de private huse kan være af lav kvalitet, så er de kommunale bygninger fra stationsbygninger, børnehaver og skoler ofte af bedre kvalitet. Nogle kan anvendes til andre formål, men der er et betydeligt overskud. Derfor er genbrug af de kommunale byggematerialer oplagte, fx i forbindelse med kommunens byggeri og renovering andre steder. Anvendelsen af materialer fra nedrivninger af bygninger - ikke bare mursten - skal i højere grad kunne nyttiggøres til renovering, nyt byggeri eller andre nye anvendelsesformer. Hvis mængderne er store nok, er udviklingen af effektive håndteringsmetoder mere interessante, og dermed en mulig økonomisk attraktiv forretning. For at nå dette mål skal leverandører og kunder bringes sammen. Både markedet og reguleringen kan på både lokalt niveau og landsplan udvikles og forbedres, så de i langt højere grad understøtter et mere bæredygtigt forbrug af ressourcer. En række samfundsøkonomiske parametre for kommunerne i landdistrikterne kan Ifølge Skive Kommune kan der ved nedbrydning af et typisk byhus fra 50 erne frigøres ca. 160 tons materialer for 80 m2. stort hus. Heraf udgør muresten ca. 50 tons, og hvis de kan renses og sælges for 3 kroner stykket, vil det teoretisk give en omsætning på kr. Der vil tillige være en CO2 reduktion ved at bygge med de gamle sten frem for nye på 25 tons CO2. I 2011 og 2012 fjernede Skive Kommune mere end 150 gamle huse, og det ville have givet en samlet omsætning til murstens-rensning på mio. kroner og fast arbejde til 5-8 ufaglærte medarbejdere. 8

9 med fordel sammentænkes med grøn nedrivning og lokale udviklingsstrategier. Prisen for en nedrivning af et typisk parcelhus ligger i størrelsesordenen kr. Der er forskellige prisklasser for nedrivninger alt efter størrelser, herunder er forekomsten af miljø- og sundhedsfarlige stoffer en udslagsgivende parameter for om prisen går op eller ned. Hvis videresalg af materialer indgår som et direkte parameter i udbuddet fremmes nyttiggørelse af materialerne og gennemskueligheden af tilbuddene. 9

10

11

12 Barrierer Der er helt åbenlyst en række barrierer i forhold til at få udviklet grøn nedrivning og derigennem få omsat de ressourcer der er i de tomme bygninger til nye (bygge)- materialer i kredsløbet: Det er omkostningstungt at identificere og fjerne miljø- og sundhedsfarlige stoffer. Der er miljøfarlige stoffer i stort set alle bygninger, der skal rives ned eller renoveres. Der fokuseres ofte på den billigste bortskaffelse og ikke på den bedste samfundsmæssige og miljømæssige løsning, eller på om materialerne kunne have værdi ved forfinelse til møbler eller andet. Det er ofte mere arbejdskraftkrævende, og dermed mere omkostningstungt, at udtage materialer selektivt fra de tomme bygninger. Omvendt kan det også være med til at skabe nye arbejdspladser. Udgifter til at betale de ekstra lønomkostninger er en udfordring for både staten, kommuner, virksomheder og private bygherrer. Mange materialer bliver derfor nedknust i stedet for at blive upcyclet. Frivillige ildsjæle er en mulighed, men er svære at sætte i system og vil netop afhænge af lokale forhold og personers ressourcer. I projektet har det generelt været en udfordring at få inddraget og aktiveret lokalsamfund og lokale ildsjæle, selv om enkelte innovative entreprenører har været på banen. Aktiveringsprojekter som medspiller er udfordret af, at feltet kræver høje faglige kvalifikationer. Muligheden er, at de aktiverede indgår i eksisterende firmaer og opkvalificeres. 12

13 Det er kommunerne, der har tilsynsforpligtigelsen over for affaldsbekendtgørelsens regler. Denne forpligtigelse udfører kommunen stikprøvebaseret i forbindelse med nedrivninger. Som reglerne er i dag følger anmeldelsen eller en kvittering på anmeldelsen ikke affaldet. I dag anvendes i et vist omfang vejesedler til kontrollen. Men kontrollen er ikke effektiv. Små prisforskelle på tilbud fra nedrivere kan betyde stor forskel i kvalitet. Der har været indbrud i ca. 75 % af bygningerne, inden nedriverne kommer. Foruden bosættelse og almindelig tyveri kan der være fjernet værdier som fx vinduer og radiatorer mm. Der er således et sort marked for genbrugsmaterialer omvendt begrænser det en forretningsmodel for nyttiggørelse, at materialerne ikke kan sikres mod tyveri. Nogle nedrivere videresælger selv relevante materialer. At materialerne ikke kan sikres, udgør også en sundheds- og sikkerhedsrisiko, fordi private ikke ved, hvilke materialer der kan indeholde miljøgifte. Dette er også grunden til, at private ikke kan få adgang til de tomme huse og finde materialer til direkte genbrug. Dette kræver kvalificerede folk. Kommunerne står i et dilemma, mellem på den ene side hurtige nedrivninger, som tilgodeser at materialerne ikke er ødelagte af fx skimmel, og på den anden side langsigtede udviklingsplaner, som giver mulighed for at pulje huse i nærområder og dermed opnå større volumen både i nedrivning og genbrugsmaterialer. 13

14 Markedet for genbrug, genanvendelse og forarbejdning af byggematerialer Dansk Byggeri vurderer, at nedrivningsbranchen omsætter for mellem 3 og 6 mia. om året. Fjernelse af miljøfarlige stoffer udgør 35 % heraf. Markedet rækker naturligt udover det lokale niveau. I simpelt genbrug tages fx materialer som vinduer og døre ud af bygningen, og sælges enten direkte eller efter en større eller mindre istandsættelse. Ved genanvendelse omforarbejdes materialerne og bruges til det oprindelige formål eller andre formål, som fx gipsaffald, der anvendes til produktion af nye gipsplader. Værditilvæksten af de udtagne materialer fra de tomme huse kommer primært i forbindelse med upcycling, dvs. tilvirkning, omdannelse eller branding, der giver produktet en ekstra værdi på markedet. Det er særligt denne ekstra værdi, som det er vanskeligt at tilføre processerne umiddelbart, og dermed gøre til en forretningsmodel. Få virksomheder udnytter den stigende interesse i særligt storbyområderne for f.eks. møbler produceret af genbrugte materialer, som gymnastikgulve, havnetræ og vestkystbunkers. Eksempler på markedet for genanvendelse Gamle Mursten virksomhed som renser og videresælger genbrugsmursten. Gamle Mursten beskæftiger for tiden 20 personer, flest i Svendborg. De skal til at starte et samarbejde med Skive Kommune, hvor der opstilles en rensemaskine. Det er i samarbejde med den sociale kapitale fond (Tryg) omkring det rummelige arbejdsmarked alle er lønnet ifølge overenskomst. Claus Juul Nielsen fra Gamle Mursten mener, de kunne ansætte 400, hvis de fik leveret nok nedrevne mursten. 190 mio. mursten knuses hvert år i stedet for at blive genbrugt. Den store barriere er, at de ikke kan få de lokale nedrivere og affaldsselskaber (som på Lolland og i Sønderjylland) til at aflevere stenene. Pt. må nedbrydere selv bestemme, om de vil knuse på stedet eller levere sten ind og det fastholder nedbryderne i at knuse, hvilket er en klar barriere, mener Gamle Mursten. De får flest sten leveret fra Københavnsområdet. De er afhængige af, at nedrivere betaler penge for at komme af med sten, og det holder prisen på gamle sten nede. Nedbryderne betaler 100 kr. pr. ton sten. Gamle Mursten afsætter til Starck og Bygma byggemarkeder, og til en del offentlige byggerier, hvor arkitekten anbefaler gamle sten. Prisen er 5-7 kr., pr. stk. hvilket er næsten som nye sten. Sønderborg Produktionshøjskole, bygget med gamle mursten. 14

15 GenByg virksomhed som videresælger genbrugsmaterialer og forarbejdet genbrugsdesign. Det er forarbejdningen og forfinelsen, som giver fortjenesten, mener Genbyg. Ved kommunale nedrivninger betaler GenByg, ikke kommunen, for de ting de tager. Det er svært at få kommunerne med, mener GenByg for genbrug er ikke med i licitationerne. GenByg advarer mod at lave aktiveringsprojekter som i Malmø. Her får de kun dårlige ting ind og renser sten som for 15 år siden tjener 1 mio., får 10 i støtte. Det er ikke økonomisk bæredygtigt. Opfordringen fra GenByg er at lave samarbejder med dem, som har opfundet og udviklet noget den nye generation. GenByg, foto: genbyg.dk 15

16 Eksempler på muligheder i tomme huse Et mindre gult murstenshus med rødt tegltag. Der er svamp i huset, som er tydeligt synligt på væggene, og luften føles tung. Der er lidt inventar i huset så som lænestole og et skab. I tilhørende garager ligger ting spredt ud over gulvet. Haven og de øvrige udendørsområder var alle overgroet, men forholdsvis fri for affald. Prøverne fra huset har ikke påvist PCB eller asbest, men der er fundet bly i mængder, som overstiger grænseværdierne, også for farligt affald. Følgende er ifølge screeningsrapporten undersøgt for bly: Maling er udtaget som stikprøver og dækker oftest flere rum, Taginddækning, Kabler, Glaserede fliser og tegl, Farvet sanitet. Der er fundet bly i den udvendige facademaling, i maling på de indvendige dørkarme og ved fliserne på badeværelset samt i malingen på badeværelset. Murstenene i huset kan genanvendes. Der er fundet et højt indhold af bly i malingen på dørkarme, og de vil derfor ikke kunne genbruges. Trægulvet kan bruges til f.eks. borde, men det er et meget lille areal med trægulv. Inventar kan genbruges hvis det ikke er fugtskadet. Genbrugsdesigner Thomas Dambo, som i forbindelse med projektet var med til at besigtige en række huse, viste interesse for trægulvet, men han har brug for en del mere, end der var at finde i det lille hus. Han fandt også noget inventar, som kunne bruges. Murstenshus: Almindevej 31, Søllested, foto: KL 16

17 Maglehøjvej 182, Dannemare En firlænget gård opført i bindingsværk. Taget på stuehuset og de fleste længer er eternitplader, mens en enkelt længe er dækket med metalplader. I længerne er de fleste vinduer gamle støbejernsvinduer, de fleste med hele ruder. I huset er der stadig en del småt inventar såsom bøger og køkkenredskaber, spredt ud over gulvet. I længerne er der også stadig inventar, f.eks. stole og reoler. Lidt for sig selv står en bygning med halvtag, hvor taget er faldet sammen. En mindre garage er fyldt med gamle, ødelagte havemøbler. Ifølge screeningsrapporten er der ikke fundet PCB over grænseværdierne, men der er fundet asbest og høje indhold af bly. Bly er fundet i de malede dørkarme og i de sorte loftsbjælker i husets stue. Også i den udvendige maling, er der fundet bly. Asbest er fundet i mørtel bag fliserne i køkkenet. Der er mange bjælker, som er af godt træ, men prøverne har vist, at der er høje indhold af bly i. Støbejernsvinduerne kan muligvis sælges. Dele af gulvet kan bruges til møbler. 17

18 Institutionsbygning i gule mursten fra 1961, der er sket ombygning i 1981, og i 1993 er der opført en bygning mere. Bygningen er placeret tæt på en skole. Grunden har et større areal med græs og beplantning, og en større del med sand og grus, hvor der er legeplads. Der står flere mindre legehuse i træ fordelt på grunden. Af kortlægningsrapporten fremgår det, at der er taget prøver flere steder i huset. Der er fundet for højt indhold af bly i malingen på de indvendige døre. Det vurderes ikke, at der er PCB eller asbest i hovedbygningen, som kan nyttiggøres. Der er derimod benyttet asbestholdige eternitplader i forbindelse med den anden bygning, hvor der ikke er fundet tegn på PCB og bly. Et skur på grunden er ligeledes opført i asbestholdige eternitplader. Skolegade 32, Lem 18

19 LINKS til relevant lovgivning og vejledninger Regulering af bygge- og anlægsaffald Lovgivning og vejledning der regulerer bygge- og anlægsaffald: Affaldsrammedirektivet (2008/98/EF) Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26/06/2010), Bekendtgørelse om affald (BEK nr af 12/12/2011), Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (BEK 1662 af 21/12/2010), Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (BEK 719 af 24/06/2011) Bekendtgørelse om affaldsdatasystemet (BEK nr af 17/12/2012) PCB-guiden med vejledninger: Vejledning til affaldsdatasystemet Bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven Vækstplan DK Pulje til landsbyfornyelse Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefon: KL Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt København K Telefon:

20 1

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Gen Byg Data. Datadrevet genanvendelse af byggematerialer. Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune

Gen Byg Data. Datadrevet genanvendelse af byggematerialer. Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune Gen Byg Data Datadrevet genanvendelse af byggematerialer Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune 1 Hvorfor blev projektet etableret? Tre globale tendenser former fundamentet

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Statusrapport November 2013 Danwaste Consult ApS Nordsøvej 4 2150 Nordhavn Tlf: 33 66 30 63 Indhold 1 Indledning 1 2 Interview af parterne 1 2.1 Farum Sten & Grus

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990)

RGS 90 A/S (Råstof og Genanvendelsesselskabet af 1990) DAKOFA konference Grøn vækst i affaldssektoren hvad skal der til? 11. december 2012 Udfordringer ved nyttiggørelse og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. RGS 90 A/S arbejder stedse for at fremme nyttiggørelse

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Netværk for byggeog anlægsaffald

Netværk for byggeog anlægsaffald Netværk for byggeog anlægsaffald 19. marts 2014 Ressourcekredsløbet Byggeri/anlæg Byggematerialer Screening/kortl ægning Afsætning og transport Miljøsanering Behandling og forarbejdning Transport Sortering

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ)

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Opsummering nr. 1 krav til kortlægning Definitioner Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Miljøkortlægning: En detaljeret

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Møde i ATV Jord og Grundvand om Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse

Møde i ATV Jord og Grundvand om Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse Møde i ATV Jord og Grundvand om Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse Miljøkvaliteten skal være i orden - det skal være et trygt valg v/jens Arre Nord, RGS90 Når bygningen først er

Læs mere

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Erik K. Lauritzen Lauritzen Advising Mængder og strømme af bygge- og anlægsaffald Kortlægning af strømme B&AA, jf. netværkets arbejdsprogram. Opdatering af PROBA,

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO 2 genanvender 2.000 mursten BUSINESS 4 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB DE OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB GIVER VISUELLE SHOWCASES I DET OFFENTLIGE RUM Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra Odenses borgeres byggeaffald.

Læs mere

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Natur & Miljø 2013, Nyborg den 29. maj 2013 v. Bo Alslev, NIRAS Program Procedurer og dokumentationsbehov Hvornår er nok,

Læs mere

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter Forhåbentlig også erfaringsdeling Håndtering Udvikling af nye og bedre

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse HØRINGSNOTAT Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 29.06.2015 Side 1 af 5 J.nr. 11.5.11.2/RMR Dansk Affaldsforening Vodroffsvej

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Susanne Holm - sendt til: S.Holm@hillebrandgroup.com Dato: 19-06-2013 Ref: PAL J.nr.: 20130530019 GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Ejendom: Malmmosevej 113 Idet Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget ansøgning

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer D. 11. november 2016 Dansk Affaldsforening v. Katrine Hauge Smith, Indeklima og Bygningsundersøgelser, Teknologisk Institut Bygge og anlægsaffald Vi arbejder

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Gen Byg Data. Datadrevet genanvendelse af byggematerialer. Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune

Gen Byg Data. Datadrevet genanvendelse af byggematerialer. Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune Gen Byg Data Datadrevet genanvendelse af byggematerialer Projektleder Gunnar Rønning Sigaard Energibyen Skive, Skive Kommune Præsentation Skive Kommune Vi er en lille landkommune Vi har kun 47.000 indbyggere

Læs mere

KL høringssvar til Danmark uden Affald 2 - Udkast til Strategi for Affaldsforebyggelse

KL høringssvar til Danmark uden Affald 2 - Udkast til Strategi for Affaldsforebyggelse NOTAT KL høringssvar til Danmark uden Affald 2 - Udkast til Strategi for Affaldsforebyggelse KL har modtaget udkast til Strategi for affaldsforebyggelse. Vi skal på den baggrund udtale følgende, i det

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis din renovering

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Nedbrydningssektionen Krav til kompetencer ved selektiv nedbrydning

Nedbrydningssektionen Krav til kompetencer ved selektiv nedbrydning Nedbrydningssektionen Krav til kompetencer ved selektiv nedbrydning DAKOFA Netværket for bygge- og anlægsaffald Kompetencepakker 1. Dansk byggeri 2. Formænd/medarbejdere miljøsanering 3. Formænd/medarbejdere

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011

DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 DANSK BYGGERI UNDERSØGELSE AF INDSATSPULJEN I 2010 OG 2011 Revision 3 Dato 13-03-2010 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Vision. Bæredygtig forretning. Sociale aspekter

Vision. Bæredygtig forretning. Sociale aspekter Vision Inspirere til bæredygtig tankegang Afskaffe brug og smid væk og indføre mere direkte genbrug Skabe lokale arbejdspladser - også sociale Hjælpe dem der har mindst Samarbejde med hjælpeorganisationerne

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere