Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data"

Transkript

1 Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder indenfor udvalgte personalegrupper og gennemført analyser af lønforskellene, jf. tabel 1 5 i Bilag A. Opgørelserne og analyserne er så vidt muligt gennemført på både landsplan og på kommuneniveau. I det følgende beskrives hovedkonklusioner, datagrundlag og lønbegreber mv. samt gives en læsevejledning til tabeller i Bilag A: Kvinders og mænds løn, udvalgte stillingsgrupper, november Hovedkonklusioner på rapportens statistiske lønanalyser Målt på gennemsnitslønninger på landsplan er kvinders gennemsnitlige lokalløn lavere end mænds indenfor 21 af de i alt 23 stillingsgrupper, der er undersøgt (se nedenstående afsnit 3 omkring udvælgelse af stillingsgrupper mv.). For stillingsgrupperne Pædagogmedhjælpere og Hus/Ren samlet gælder det, at kvinder har mere i lokalløn end mænd, i gennemsnit. De tilsvarende tal på kommuneplan tegner samme billede som landstallene, på den måde, at der generelt er flere kommuner, hvor mænds lokalløn er højere end kvinders, end hvor kvinders lokalløn er højest. Billedet nuanceres ved, at der for de udvalgte stillingsgruppers vedkommende er mindst 2 kommuner, hvor kvinders lokalløn er højere end mænds. Endvidere gælder det for en række af de udvalgte stillingsgrupper, at de kun er analyseret i et mindre antal kommuner, idet det ene køn ikke er repræsenteret i data i en stor del af de 98 kommuner (typisk er kravet om mindst 5 mænd ikke opfyldt). For pædagogmedhjælpere, Hus/Ren samlet og SOSU-hjælpere gælder det, at der er flere kommuner, hvor kvinders lokalløn er højere end mænds, end omvendt. For gruppen SOSU-assistenter gælder det dog, at der er næsten lige så mange kommuner, hvor kvinders lokalløn er højest, som der er kommuner, hvor mænds lokalløn er højest. Analyserne viser, at forskelle i anciennitetsfordeling mellem kvinder og mænd har betydning i forhold til lønforskelle mellem mænd og kvinder indenfor knap halvdelen af de udvalgte stillingsgrupper. Kvinders lokalløn i pct. af mænds lokalløn (KM-lokallønsratio) ændres ikke (dvs. med højest et procentpoint) for 13 stillingsgrupper, når der korrigeres for anciennitet. For 10 stillingsgrupper ændres KM-lokallønsratioen mere end et procentpoint. Lønanalyser korrigeret for anciennitetsforskelle mellem mænd og kvinder viser, at mænd har mere i lokalløn end kvinder inden for samme anciennitetsgruppering. Pædagogmedhjælpere og Hus/Ren samlet er de eneste af de udvalgte grupper, hvor kvinders lokalløn er højere end mænds, målt ved gennemsnitslønnen på landsplan. For pædagogmedhjælpere og Hus/ren samlet viser analysen, at kvinders lokalløn er lavere end mænds, når der korrigeres indenfor anciennitetsgrupperingerne. Analyserne viser i øvrigt, at for 6 personalegrupper bliver lønforskellene mellem mænd og kvinder mindre, når der korrigeres for anciennitet, og for 4 personalegrupper bliver lønforskellene mellem mænd og kvinder større. Det bemærkes, at lønanalyser korrigeret for anciennitetsforskelle mellem mænd og kvinder, må tages med et vist forbehold. Dels er analyserne baseret på intervalmæssige grupperinger af anciennitet på mellem 2 og 6 år, jf. bilag 3, som således kan dække over en vis spredning i anciennitet. Dels kan lokale lønaftaler skabe en vis usikkerhed om medarbejderes anciennitetsindplaceringer generelt (uddybes i afsnit 4).

2 Helt overordnet viser analyserne, at mænds lokalløn er højere end kvinders lokalløn gennemsnitligt set for de udvalgte personalegrupper på landsplan, og at mænds lokalløn er højere end kvinders lokalløn gennemsnitligt set inden for samme anciennitetsgruppering for de udvalgte grupper på landsplan. Det understreges, at det ikke deraf er muligt at konkludere, at forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder er udtryk for en lønmæssig kønsdiskrimination, da forskelle kan skyldes forskelle i opgaver, ansvar, funktioner, kvalifikationer mv. 1 Lønanalyser med korrigeret anciennitet er ligeledes gennemført på kommuneplan, i det omfang, det var muligt. Opdeling på anciennitetsgrupperinger er kun muligt, hvis der er tilstrækkeligt mange ansatte i gruppen. Det har derfor kun været muligt at gennemføre 66 analyser af 15 forskellige stillingsgrupper fordelt på 29 forskellige kommuner, hvor der korrigeres for anciennitet. De fleste stillingsgrupper har kun kunnet undersøges i en eller få kommuner. De kommuneorienterede opgørelser viser, at der er 13 ud af de 66 stillingsgrupper i forskellige kommuner, hvor kvinder har højere lokalløn end mænd. Opgørelserne viser endvidere, at det er 9 ud af de 66 stillingsgrupper, hvor kvinder har højere lokalløn end mænd, når der tages højde for anciennitetsforskelle. De kommuneorienterede analyser nuancerer således billedet lidt i forhold til landstallene, men over en bred kam viser kommunetallene, at kvinders lokalløn generelt er lavere end mænds. 2. Datagrundlag og lønbegreber mv. Projektgruppen har fastlagt datagrundlaget i samråd med FLD. Analyserne er lavet på grundlag af data i FLD s månedsstatistik for november måned. November måned er valgt, da det er en forholdsvis stabil måned, og da måneden ligger sidst på året, hvor det kan forventes, at alle lokalt aftalte lønforbedringer er udmøntet. Personalegrupper er afgrænset som stillingsgrupper på 5 cifret stillingskodeniveau (i henhold til FLD s stillingskodenomenklatur). Afgrænsningen på 5 cifret niveau er valgt med henblik på at sikre, at de ansatte mænd og kvinder i de enkelte personalegrupper er omfattet af ens centralt fastsatte lønvilkår, samt at der er tale om relativt homogene grupper. Populationen af ansatte er afgrænset til at omfatte månedslønnede tjenestemænd og overenskomstansatte. Ekstraordinært ansatte, ansatte i fleksjob, elever samt timelønnede er ikke medtaget i analyserne. Analyserne er gennemført på flere lønbegreber: Lokalløn = Løndelen decentrale tillæg (for visse personalegrupper) Lokalløn = Yderpunktsberegning 2 (for visse personalegrupper) 3 1 Fx er der stor forskel mellem kvinders og mænds lokalløn for stillingsgruppen socialpædagoger i Næstved kommune. Her udgør lokalløns andel af nettoløn 21,1% for mænd og 8,8% for kvinder. Forskellen er umiddelbart meget stor men forklaringen er, at der i Næstved findes nogle døgninstitutioner, hvor der gives høje funktionstillæg (til både mænd og kvinder). Men ved disse institutioner er der en høj andel mænd til forskel fra andre typer institutioner, hvor der er høj andel kvinder ansat og hvor der ikke i samme grad gives høje funktionstillæg. 2 Læs mere om yderpunktberegning i afsnit 4. 3 Yderpunktsberegninger er gennemført for følgende personalegrupper: Andre chefer, Assistenter (kontor- og itpersonale), Ledere (kontor- og it-personale), Specialister (kontor- og it-personale), Pædagoger (daginst. mv.) souschefer/afd.ledere (daginst. mv.), Ledere dag og døgn (pædagogisk uddannede), Socialrådgivere, Specialarbejdere, Tekniske servicemedarbejdere.

3 Nettoløn = Grundløn + centrale tillæg + decentrale tillæg Projektets fokus er forskelle i lokalløn mellem kvinder og mænd. Derfor er lønbegrebet Lokalløn anvendt i analyserne. Lokalløn er således opgjort forskelligt for forskellige personalegrupper, nogle som lokale tillæg, andre som yderpunktsberegning. Der er således en vis usikkerhed ved lønbegrebet lokalløn. Som en kontrolberegning er analyserne derfor også gennemført på grundlag af lønbegrebet Nettoløn. 3. Udvælgelse af stillingsgrupper til analyserne Opdeling på køn i analyserne har betydet væsentlige begrænsninger i forhold til hvilke stillingsgrupper, som kan indgå i analysen. Kun ca. 23 % af de ansatte i kommunerne er mænd, og de er ikke fordelt ligeligt på stillingsgrupperne. Statistisk er en diskretionsgrænse på 5 personer/fuldtidsbeskæftigede pr. undersøgelsesfelt et minimum. Der er alene foretaget en analyse af stillingsgrupper med mindst 500 personer/fuldtid pr. køn på landsplan. På baggrund af ovenstående overvejelser opstillede projektgruppen en bruttoliste over stillingsgrupper, der antalsmæssigt havde mulighed for at indgå i analyserne. Bruttolisten findes som tabel 1 i Bilag A. Bruttolisten viser endvidere kvinders lokalløn i procent af mænds lokalløn (K/M-ratio). Det fremgår, at der kun er relativt få stillingsgrupper, som antalsmæssigt kan indgå i analyserne. For 21 af de i alt 23 stillingsgrupper 4 på listen ses det, at kvinders gennemsnitlige lokalløn er lavere end mænds. For stillingsgrupperne Pædagogmedhjælpere og Hus/Ren samlet 5 har kvinderne mere lokalløn end mænd. For de tre stillingsgrupper på skoleområdet lærere/ grundløn, lærere/kombinationsløn og ledere/undervisningsområdet ses det dog, at forskellene i lokalløn mellem kvinder og mænd er meget små. På den baggrund har projektgruppen valgt at foretage analyser af lønninger korrigeret for anciennitet på samtlige stillingsgrupper på landsplan. På kommuneplan er der ikke foretaget analyser korrigeret for anciennitet for de tre stillingsgrupper indenfor skoleområdet. 4. Analyser på baggrund af FLD data Projektgruppen har analyseret i hvilket omfang, lønforskelle mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe kan forklares med statistisk konstaterbare forhold. Projektgruppen har konstateret, at det ikke på baggrund af tilgængelige statistiske oplysninger er muligt at gennemføre analyser om betydningen af uddannelse, opgaver, ansvar, kompetenceudvikling, særlige funktioner og efter- og videreuddannelse. Disse elementer indgår i et vist omfang i den gennemførte kvalitative analyse i fase 3 i projektet. 4 Gruppen Pædagogisk uddannede ledere er i analyserne opdelt i 2 stillingsgrupper: daginstitutionsledere og ikkedaginstitutionsledere (dvs. døgn-/special-institutionsleder). Gruppen er opdelt ved hjælp af indberetninger om IMkontonummer. 5 Hus/Ren samlet består af de tre stillingsgrupper: husassistenter, rengørings-køkkenmedhjælpere og rengøringsassistenter. Grupperne er slået sammen i analyserne, idet de i et vist omfang udfører sammenlignelige jobfunktioner, og de er omfattet af ens centralt fastsatte lønvilkår.

4 Konkret har projektgruppen undersøgt, om lønforskellene kan forklares med forskelle mellem mænd og kvinder i geografisk fordeling eller i anciennitet. Undersøgelsen er gennemført ved at opgøre K/M-ratioen i faste vægte, dvs. således at mænds og kvinders løn er vægtet ens, enten i forhold til geografi eller i forhold til anciennitet. Vægtningen er foretaget således at mænd og kvinders løn er beregnet som om de var fordelt som alle ansatte i stillingsgruppen, i forhold til fordeling på anciennitet eller geografi (kommuner). Beregningen i faste vægte tilstræber således at ophæve eventuelle forskelle mellem kvinder og mænd i forhold til geografisk fordeling (kommune), samt i forhold til anciennitet. Opgørelserne i faste vægte for stillingsgrupperne på landsplan viste, at geografisk fordeling ikke kunne bidrage til at forklare de kønsmæssige lønforskelle. Der er minimale forskelle mellem K/M-rationen og K/Mratioen i faste vægte med hensyn til geografi. Projektgruppen har derfor ikke udarbejdet tabeller vedrørende fastvægtsberegningerne i forhold til geografi. Med hensyn til analyser korrigeret for anciennitet viser opgørelserne i faste vægte, at forskelle i anciennitetsfordeling især for visse grupper er væsentlige i forhold til opgørelser af lønforskelle mellem mænd og kvinder. Projektgruppen har derfor valgt at udarbejde opgørelser heraf på både landsplan og på kommuneplan (i det omfang, som det var statistisk muligt). Til lønanalyserne korrigeret for anciennitet er der defineret mellem 5 og 7 anciennitetsgrupperinger for hver stillingsgruppe. Anciennitetsgrupperingen har vist sig nødvendig af hensyn til at opnå et tilstrækkeligt statistisk grundlag dvs. mindst 5 fuldtidsbeskæftigede pr. gruppe pr. køn for at kunne gennemføre opgørelser af lokalløn for mænd og kvinder på kommuneplan. Anciennitetsgrupperingen er udformet på baggrund af overenskomsternes anciennitetsforløb for de enkelte stillingsgrupper, og under hensyn til anciennitetsfordelingen indenfor stillingsgrupperne. Det er FLD s indtryk, at FLD s data generelt er af høj kvalitet og pålidelige, men at der er en vis usikkerhed, hvis omfang ikke kendes. Som bemærket ovenfor, må lønanalyser med korrigeret anciennitet tages med et vist forbehold. Dels som følge af, at analyserne er baseret på intervalmæssige grupperinger af anciennitet på mellem 2 og 6 år, og som således kan dække over en vis spredning i anciennitet indenfor intervallerne. Dels fordi der i analyserne på kommuneplan indgår et lavt antal mænd i nogle af anciennitetsgrupperingerne, og der kan være en usikkerhed forbundet med en gennemsnitlig løn eller lokal løn for en gruppe på 5 mænd, sammenlignet med et gennemsnit for 100+ kvinder. Derudover er der en usikkerhed knyttet til den enkelte medarbejders lønanciennitet. Usikkerheden har at gøre med forskelligheder i lokale lønaftaler og forskellige måder at implementere lønaftaler på, som kan påvirke anciennitetsindplaceringer og fordelingen mellem lokale og centrale tillæg. Dette sker eksempelvis, hvis kommunerne justerer medarbejdernes lønanciennitet, således at medarbejderne opnår højere centralt aftalt kvalifikationstrin, i stedet for at yde et lokalt tillæg/løntrin. Hvordan lokale aftaler konkret håndteres i kommunerne vides ikke. Den eventuelle forskel i håndteringen af lokale aftaler mellem kommunerne, kan slå igennem i forhold til opgørelserne af mænds og kvinders lønninger, hvis der er forskelle mellem kønsfordelingen på kommune- og landsplan. Anciennitetsgrupperingerne er også anvendt i forbindelse med de ovennævnte standardberegninger. De gennemførte analyser med korrigeret anciennitet er således udtryk for det muliges kunst statistisk set i forhold til at forsøge at tage højde for forskelle i mænd og kvinders anciennitet i relation til lokalløn.

5 I FLD s lønstatistik registreres grundlønnen altid som centralt aftalt, selvom oprykning til en højere grundløn er sket efter en lokal aftale. For at belyse denne problemstilling, blev der i forbindelse med lønkommissionens arbejde udviklet en metode kaldet en Yderpunktsberegning. I yderpunktsberegningen konverteres alle tillæg, der ligger udover den mindste grundlønsindplacering inkl. de anciennitetsbestemte stigninger, til lokale tillæg. Med denne metode konverteres alle trintillæg og kronetillæg, som ligger udover den centralt fastsatte minimumsbetaling til lokale tillæg. Den metode skulle dermed vise det maksimale niveau for den lokale løndannelse for den pågældende personalegruppe. I yderpunktsberegningen anvender FLD den indberettede oplysning om lønanciennitet, da der i denne beregning skal tages højde for de anciennitets bestemte lønstigninger. Hvis den indberettede lønanciennitet til FLD ikke er den korrekte, vil denne beregning muligvis ikke vise det korrekte billede af yderpunktsberegningen af den lokale løndannelse. 5. Oversigt over/læsevejledning til tabel 1 5 i Bilag A Tabel 1: Bruttoliste over stillingsgrupper, løn, K/M-ratio, nov Som nævnt i afsnit 3 ovenfor omfatter tabel 1 en bruttoliste over stillingsgrupper, som antalsmæssigt kunne inddrages i analysen. Endvidere viser tabel 1 gennemsnitlig nettoløn og lokalløn for kvinder og mænd, samt de kønsmæssige lønrelationer udtrykt ved kvinders løn i pct. af mænds. Endelig fremgår det af tabel 1 for hvilke grupper lokalløn er opgjort på baggrund af en yderpunktsberegning. Tabel 2: Lokalløn, andel kvinder, K/M-ratio lokalløn, nov. 2010, udvalgte stillingsgrupper på kommuneplan Tabel 2 viser gennemsnitlig lokallønstillæg for mænd og kvinder, lokallønnens andel nettolønnen, samt de kønsmæssige lønrelationer udtrykt ved kvinders løn i pct. af mænds. Tabel 3: Oversigt over anciennitetsgrupperinger i analyserne, for de udvalgte stillingsgrupper Tabel 3 er en oversigt over de anciennitetsgrupperinger for de enkelte stillingsgrupper, som anvendt bl.a. i forbindelse med opgørelserne i faste vægte mht. anciennitet, jf. tabel 4-9, og afsnit 4 ovenfor. Tabel 4: Gennemsnitlig nettoløn og lokalløn og kvinders andel af mænds løn, nov. 2010, på landplan, samt standardberegning mht. anciennitet Tabel 4 omfatter en opgørelse af gennemsnitlig nettoløn og lokalløn for hver stillingsgruppe, opgjort på landsplan. Tabellen omfatter endvidere en opgørelse af gennemsnitlig nettoløn og lokalløn, der er beregnet i faste vægte mht. anciennitet. Endelig er K/M-ratioen beregnet i tabellen. Tabel 5: Gennemsnitlig nettoløn og lokalløn og kvinders andel af mænds løn, nov. 2010, på kommuneplan, samt standardberegning mht. anciennitet Tabel 5 omfatter en opgørelse af gennemsnitlig nettoløn og lokalløn for hver stillingsgruppe, opgjort på kommuneplan. Tabellen omfatter endvidere en opgørelse af gennemsnitlig nettoløn og lokalløn, der er beregnet i faste vægte mht. anciennitet. Endelig er K/M-ratioen beregnet i tabellen. Tabel 5 svarer således til tabel 4, blot opgjort på kommuneplan i stedet for landsplan 6. 6 Jf. afsnit 3 og 4 ovenfor er der antaget en diskretionsgrænse på 5 i analyserne. Det har derfor kun været muligt at lave fastvægtsberegninger mht. anciennitet, for et mindre antal kommuner og stillingsgrupper. Det har været muligt at gennemføre beregninger mv. for i alt 68 stillingsgrupper i forskellige kommuner.

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1 Kommissorium og arbejdsgruppens medlemmer...3 1.2 Arbejdsgruppens opsamling

Læs mere

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 6 3 Data og metode... 6 3.1 Fordele og ulemper ved de to datakilder...

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

Lønmodeller del 1 Regressioner

Lønmodeller del 1 Regressioner Lønmodeller del 1 Regressioner Af Rikke Ibsen og Niels Westergård Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Lønmodeller del 1 1 Indledning...3

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik.

Vejledning til udarbejdelse. af lokal lønstatistik. Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik. februar 2001 Vejledning til udarbejdelse af lokal lønstatistik Styringsgruppe: Kontorchef Det fælleskommunale Løndatakontor Kjeld Fisker, formand Københavns

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud

Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan. Personale og børn i kommunernes dagtilbud Camilla Dalsgaard, Katrine Nøhr og Anne Line Tenney Jordan Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden 2007-2012 Personale og børn i kommunernes dagtilbud En undersøgelse af perioden

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 24. januar 2006 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse 1999-2003\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 af Leif Husted Eskil Heinesen

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Hvad vil lovforslaget om Barnets Reform. VAKKS-undersøgelse af udvalgte dele af lovforslaget om Barnets Reform

Hvad vil lovforslaget om Barnets Reform. VAKKS-undersøgelse af udvalgte dele af lovforslaget om Barnets Reform Hvad vil lovforslaget om Barnets Reform betyde for kommunernes administration og selvstyre? VAKKS-undersøgelse af udvalgte dele af lovforslaget om Barnets Reform VAKKS- Hvad vil indførelse af lovforslaget

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere