P R O J E K T. Det tekniske Fakultet Bygningsteknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P R O J E K T. Det tekniske Fakultet Bygningsteknik"

Transkript

1 P R O J E K T Det tekniske Fakultet Bygningsteknik Lavt boligbyggeri Fra byggeprogram til dispositionsforslag 1. semester Afleveringstidspunkt 19. december 2012 Mikkel Løvenskjold Larsen, Ulrik, Philip, Pernille & Louise

2 Resumé Denne rapport omhandler flere emner, som indgår i enhver bygningsingeniørs kundskaber. Emnerne består af byggemodning, som er hvorledes et område gøres klar til bebyggelse. Der er projekteret veje, dimensioneret vandrør, samt lagt ledninger mm. Bygningsdesign, som er hvordan en bygning skal designes, hvilke materialer der skal anvendes, således det er fugtsikret, energioptimeret og overholder de gældende lovkrav mm.. Planlægning og økonomi, hvor huset prissættes, rækkefølgen af aktiviteterne bestemmes og bemandingen planlægges, og til slut energi og varmetab, hvor det beregnes om huset overholder gældende lovkrav. Rapporten udmunder i en konklusion, hvori der konkluderes om gældende love og regler overholdes indenfor de fire forskellige delemner. Abstract This report covers several topics included in any constructional engineer skills. The skills consist of planning of infrastructures, services and industrial settlements, which is how an area is made ready for building. There are planned roads, pipes and wires. Design of buildings, which are how a building should be designed, the materials to be used, so it is moisture-proof, energy-efficient and comply with applicable legal requirements etc. Planning and Economy, where the house is priced, the sequence of activities determined and staffing plans made, and finally energy and heat loss where it is calculated, if the house complies with applicable legal requirements. The report ends with a conclusion, where it is concluded if applicable laws and regulations are complied with, within the four different subtopics. Side 2 af 69

3 Underskrifter Mikkel Løvenskjold Larsen Philip Louise Ulrik Pernille Side 3 af 69

4 Forord Denne rapport er et eksamensprojekt udført i efteråret/vinteren 2012 ved Syddansk universitet i Odense. Projektets titel er Lavt boligbyggeri Fra byggeprogram til dispositionsforslag og er udført af Ulrik, Mikkel Løvenskjold Larsen, Philip, Pernille & Louise. Resultatet af denne rapport er et skitseprojekt med tilhørende dispositionsforslag for et enfamilieshus, byggemodning af området B1 i Bellinge Fælled, energiberegninger for det projekterede hus og til sidst prisoverslag, samt planlægningsafsnit. Side 4 af 69

5 Indledning Et område der er valgt til bebyggelse, skal, før det kan bebygges, byggemodnes. Dvs. der skal planlægges hvordan matrikler skal placeres, hvordan vejene og forskellige ledninger skal lægges osv. Byggemodningen er en essentiel del af nybyggerier, f.eks. ved større fabriksområder. Hvis der ikke, under byggemodningen, er taget højde for f.eks. de store lastbiler, som skal kunne køre i området, kan dette resultere i en ødelagt vej. Figur 1: Billedet viser en bygning med misfarvede mursten, grundet fugt. [16] Når en matrikel er udstykket, er den principielt klar til bebyggelse. Når en nybolig, skal dimensioneres, er det vigtigt at følge gældende regler og normer. Hvis ikke disse regler og retningslinjer bliver overholdt, kan huset f.eks. ende med ødelæggende fugtskader. Derfor udarbejdes der forslag for disse nybygninger, hvor der er lavet tegninger, der viser hvordan bygningen skal laves, samt et byggeprogram der beskriver materialevalgene der er foretaget. Når huset er tegnet, og materialerne er valgt, kan der laves energiberegninger. Disse energiberegninger fortæller om huset overholder de gældende regler fra BE10. Der skal udføres u-værdiberegninger og varmetabsberegninger, således at de fundne værdier for bygningen, kan sammenlignes med kravene, og eventuelt ændre konstruktionerne i bygningen, hvis de ikke overholder reglerne. Det sidste der udføres ved en nybygning, er prissættelsen og planlægning af projektet. Dette indebærer, at der indhentes tilbud fra de forskellige håndværkere, der skal udfører arbejdet, og at arbejdet planlægges på en sådan måde at arbejdsdelingen bliver bedst. Det vil sige at håndværkerne skal lave noget konstant, imens de er sat på, og ikke skulle vente fordi andet arbejde ikke er gjort færdig. Side 5 af 69

6 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Abstract... 2 Underskrifter... 3 Forord... 4 Indledning... 5 Projektforudsætninger Byggemodning Landmåling Geologi Oversigtsplan Udstykningsplan Veje i Bellinge Fælled Dimensionering af befæstelser Tværprofiler Linjeføring Afgravning og påfyldning Længdeprofiler Generelt Fordelingsvej Fordelingsvej Fordelingsvej Fordelingsvej Fordelingsvej Fordelingsvej Boligvej Sti Sti Sti Side 6 af 69

7 Sti Sti Sti Hastighedsdæmpende foranstaltninger Kryds Dimensionering af vendepladser Parkeringspladser Matrikler Grønne områder Affaldshåndtering Dimensionering af vandrender på fordelingsvejene Fordelingsvej Fordelingsvej Fordelingsvej Fordelingsvej Fordelingsvej Fordelingsvej Dimensionering af regnvandsbede for Boliggaden Afløbssystem Spildevands- og regnvandsrør Kabler Kommunikationskabler El-kabler Vandrør Fjernvarmerør Tilslutninger Bygningsdesign Skitseprojekt Projekteringskrav Kravene til projektet: Kravene fra lokalplanen: Styrke og stivhed Side 7 af 69

8 Byggeprogram for skitseprojektet Dispositionsforslag det færdige hus Ydervægge Vindue Sidefals Vindue Øvre Fals Vindue Nedre Fals Glasfacade Fundament og kældervæg Terrændæk Etageadskillelse mellem kælder og stue Etageadskillelse mellem stue og 1. sal Gulvbelægning Tag Kip Indvendige vægge Døre og Vinduer Trapper Hårde hvidevarer mm Fugt i bygningen Varmetab i bygningen Planlægning og økonomi Prisberegning PERT-diagram Den kritiske vej Tidsgitter Bemandingshistogram Stavdiagram (Gantt kort) Varmetab og varmebehov Varmetab Krav og regler Valg der er truffet Beregning af u-værdier Vinduer Ventilation Side 8 af 69

9 Bestemmelse af ventilationstab Dimensionerende varmetab Varmetabsrammen Energirammen Konklusion Evaluering af gruppearbejde Litteraturliste Side 9 af 69

10 Projektforudsætninger Dette projekt omhandler lokalplanen, 6 698, Bellinge Fælled område 1 og derfor udarbejdes i denne rapport ikke noget indenfor område 2. I lokalplanen er der en række krav der skal overholdes. Disse krav er, at grundene i området 1 skal ligge mellem Fordelingsvejene i området skal anlægges med knæk på 30 til 60 grader og skal afsluttes med vendepladser. De skal have en bredde på 8 til 10, hvor kørebanebredden skal være mellem 4 og 6 og så skal der være plads til både biler, cyklister og gående. Fordelingsvejene skal udføres enten i in situ beton, betonbelægning eller tegl. I midten af fordelingsvejene skal der være en vandrende og i rabatten plantes enkeltstående træer. Boliggaden må kun befærdes af cyklister og gående. De skal have en bredde på 5 til 20. På boliggaden skal der være en gangsti som skal udføres i in situ beton, betonbelægning eller tegl. Beplantningen på boliggaden skal være mindre grupper af opstammede træer eller skal der etableres regnbede/minibiotoper, hvor overfladevandet kan ledes til. Cykelstierne skal have en bredde på 3, hvoraf de 2 er befæstet med in situ beton, betonbelægningssten eller tegl. Gangstiernes befæstelse skal være leret grus eller græssti. Vendepladserne skal beplantes med træer eller regnbede/minibiotoper. Der vil i området 1 være mulighed for 2 parkeringspladser pr. bolig, dog der skal der være mindst være 1 parkeringsplads pr. bolig. De sidste parkeringspladser bliver etableret ved vendepladserne og ved vejknæk, hvor der er plads til det. Afstanden fra indgang til parkering må for åben/lav bebyggelse, som område 1 er, ikke overstige 50. På grundene må terrænet ikke ændres med mere end +/- 0,5. På den enkelte matrikel må den samlede beboelsesbygning i grundplanen ikke være større end 150, og bebyggelsesprocenten må ikke være højere end 30 %, dog kan bebyggelsesprocenten hæves til 40, når beboelsesbygninger opføres i mere end 1 plan, altså 1½ til 2 plan. Bygningernes facade i område 1, skal fremstå som træbeklædning, natursten eller som muret byggeri. Tagene skal være i tegl, skifer, græs, sedum eller lignende samt betontagsten og have en hældning på 10 til 30 grader. Side 10 af 69

11 Friarealerne skal i Bellinge Fælled repræsentere tre landskabstyper; Sø, Fælled og Park. I område 1 er der en sø, som også er et regnvandsbassin. Der skal være beplantning rundt om regnvandsbassinet. Det er op til den enkelte matrikel at kunne aflede intensiteten af en 5 års regn. Overfladevandet på vejene i område 1, skal ledes væk i åbne vandrender. Disse render skal være med filtermuld og olieudskiller, da vandet skal ledes ud i regnvandsbassinet. Affaldshåndtering af storskrald må ikke være synligt. Byggemodning Før at område B1 i Bellinge Fælled kan tages i brug, skal det byggemodnes. Byggemodningen består af flere forskellige delemner. Der skal projekteres veje, udstykkes matrikler, herudover skal der laves afvandingsplaner, samt ledningsplaner mm. Landmåling Før et område kan byggemodnes, skal en landmåler have været ude og foretage et nivellement af området, således højdekurver kan bestemmes. Dette gør det muligt at projektere veje og vide om der skal ske en påfyldning eller afgravning. Det er også landmålerens opgave, at afsætte skel til matrikler. Der er i semesteret lavet en rapport om landmåling, hvor der er foretaget linjenivellement, vinkelmåling, fladnivellement og afsætning af hus. Denne rapport kan ses i bilag 1 Landmålingsrapport. Geologi Der har flere gange i Jordens historie været frysehusperioder, hvor klimaet var så koldt, at der fandtes gletschere på Jorden. Disse kolde perioder er blevet afløst af drivhusperioder, hvor klimaet har været så varmt, at der ikke fandtes gletschere. Tiden i dag kaldes Kvartærtiden, som er en frysehusperiode. Klimaet har i Kvartærtiden vekslet mellem kolde istider, (glacialtider) og varme mellemistider, (interglacialtider). Under istiderne har store isskjolde dækket 30 % af Jordens landareal. Side 11 af 69

12 Der har i Kvartærtiden været mange istider, men i Danmark er der kun sikre fund, fra de tre sidste istider, den tredjesidste Elster, den næstesidste Saale og den sidste Weichsel. Ved Elster istiden, er der kun fundet få aflejringer i Jylland og på Fyn. Hvorimod aflejringer fra Saale istiden i dag danner små bakkeøer, som er landoverfladen i Vestjylland. I resten af landet, inklusiv Bellinge, dækker yngre sedimenter fra Weichsel istiden Saale istidens aflejringer. Ved Saale istiden kom der tre store isfremstød. Det første store isfremstød kom fra Sydnorge og dækkede hele Danmark, inklusiv Bellinge. Aflejringer fra dette isfremstød, danner det indre af mange jyske bakkeøer. Efter dette isfremstød, kom det største, såkaldte Drenthe isfremstød. Under Drenthe isfremstødet bredte Det Skandinaviske Isskjold sig ind over Danmark, fra nordøstlige retninger og aflejrede en sandet till (moræneaflejring) med sten og blokke fra Sverige og fra bunden af Kattegat. Saale istidens sidste store Warthe isfremstød, skød frem gennem Østersølavningen. Den kom ind over Danmark, inklusiv Bellinge, fra østlige og sydøstlige retninger. Dette efterlod et morænelandsskab, bestående af en leret, kridt- og flintrig till med sten og blokke fra Østersøens bund. Ved Weichsel istiden nåede Det Skandinaviske Isskjold sin største udbredelse under tre større isfremstød. Det første isfremstød kom fra Sydnorge gennem Kattegat. Det næste isfremstød også kaldet Hovedfremstødet, kom fra Sverige og til sidst kom der et isfremstød kaldet de Ungbaltiske. Disse kom fra sydøst gennem Østersølavningen. De Ungbaltiske isfremstød har på Nordfyn og Bellinge dannet moræneflader, hvor der er aflejret en blanding af sand, grus og ler (moræneler). Dette betyder, at for området Bellinge Fælled er jorden moræneler, hvilket er en god jord at bygge på. Oversigtsplan For at anskueliggøre hvorledes, området Bellinge Fælled, er placeret i forhold til det nuværende område er der lavet en oversigtsplan, se oversigtsplan, OP oversigtsplan. Oversigtsplanen er i målestok 1:2500 for at give den bedst mulige oversigt. Navnene på de 2 større eksisterende veje, som kan ses på tegningen, er Flintagergårdvej og Assensvej. Bellinge Fælled skal vejbetjenes via Flintagergårdvej. Side 12 af 69

13 Udstykningsplan Veje i Bellinge Fælled I Bellinge Fælled skal der placeres 2 typer veje udover forskellige stier, som også skal være beliggende i området. Der er tale om fordelingsveje, hvor biler, cykler og gående skal befærdes, boliggader der leder ned til huse, hvor biler ikke er tilladt, samt cykelstier og gangstier. Dimensionering af befæstelser For at kunne vurdere hvorledes befæstelserne skal opbygges på de forskellige veje og stier, skal der udregnes i hvilke trafikklasser vejene og stierne er placeret. Til dette benyttes følgende formel for dimensionering af trafikklasser. Den tager udgangspunkt i antal lastbiler der kører på vejen, og ved at lave et ækvivalent for 10- tonsaksel tryk, ud fra hvor mange biler der kører på vejen. Æ = ( Æ ) Hvor er trafikstigningen. Den vil være en konstant tilvækst, der skønnes til 1 % årlig tilvækst, da der forventes udvidelse i arealanvendelsen for boligområdet., er en korrektionsfaktor, der tager højde for lastbilernes fordeling på vejen. Den bliver sat til 0,5 som er svarende til 2-sporede veje, ifølge tabel 2 [3]., er en korrektionsfaktor for kanalisering og den sættes til 1, hvilket betyder at der ikke er kanalisering, ifølge tabel 3 [3]., er korrektionsfaktoren for rundkørsler. Da der ikke er planer om rundkørsler i boligområdet, sættes denne faktor til 1, ifølge tabel 4 [3]. ##, er en korrektionsfaktor, der tager højde for om lastbilerne kører med super single dæk. Da der ikke regnes med, at så store lastbiler skal ind i området sættes den også til 1, ifølge tabel 5 [3]. Æ, er en korrektionsfaktor, der tager højde for hvilke typer køretøjer der kører på vejen. Der er her valgt køretøjer i længdegruppen 5,8 til 12,5 i bygader, da dette både kan indebære busser og lastbiler. Denne værdi er derfor 0,25, ifølge tabel 7 [3]., er antal lastbiler og busser pr. år, der kører i begge retninger på vejene. Denne værdi kan findes ved følgende formel: Side 13 af 69

14 =Å%& 365 ' % 100 ( 0,86 Hvor Å%& er årsdøgnstrafikken som er sat til 365., er lastbilsprocenten som skønnes til 1 %, da Bellinge Fælled er et boligareal uden større erhverv. Derfor bliver : = ' ( 0,86=1145,74 Før formlen for Æ kan benyttes skal findes. er defineret som: =* +1+(* 1) - 2. Hvor * er dimensioneringsperioden, som her er valgt til 10 år. - er den årlige stigning i ækvivalent af 10 tonsaksel belastning, som er sat til 1 %. =10 '1+(10 1) 1 2 (=55 Alle værdier kan nu indsættes for at finde Æ : Æ =55 0,5 1 1 (0, ,74)=7876,96 Resultatet er det ækvivalente 10-tonsaksel tryk i en 10 års periode. Ved at dividere med 10 fås det ækvivalente 10-tonsaksel tryk pr. år: Æ å1 =7876,96 =787, Dette betyder at vejene, hvor der kører biler, er i trafikklasse &2, ifølge tabel 1 [3]. Stier og boliggader skønnes til at være i trafikklasse &0, da der ikke forventes at der kommer biler eller lastbiler. Der skal dog kunne køre akutbiler, som f.eks. brandbiler, samt sneryddervogne om vinteren, men dette ses som værende minimalt og derfor tages der ikke højde for disse køretøjer. Da trafikklassen kendes, kan opbygningen af vejen nu dimensioneres. Det vides at området Bellinge Fælled har frosttvivlsom undergrund og der kan derfor, ved opslag i tabel 11 [3], bestemmes hvilke typer af opbygning vejene skal have. Generelt er vejene opbygget af et lag betonbelægningssten, et lag afretningsgrus, et lag stabil grus og til slut et lag bundsikring. Side 14 af 69

15 Nedenfor ses dimensioneringen af de forskellige vejtyper. På udstykningsplanen, UP 1 - udstykningsplan, kan beliggenheden af de forskellige veje ses. Tværprofiler Der er for området 1 i Bellinge Fælled, konstrueret tværprofiler, således det tydeligt kan ses, hvorledes vejene er dimensioneret. I følgende afsnit vil opbygningen af vejene blive gennemgået. Fordelingsvej Fordelingsvejene skal ifølge lokalplanen være indrettet til færdsel for gående, cyklende og bilister og vil fungere som hovedvejene i Bellinge Fælled. Den skal udlægges med varierende bredde på 8 til 10. Vejene må maksimalt have knæk mellem 30 og 60 grader. Udover dette skal denne vej udlægges i enten in situ beton, betonbelægning eller tegl. Det specielle ved fordelingsvejen er, at der skal placeres en vandrende til afledning af overfladevandet. Dimensioneringen af vandrenden kan ses under afsnittet, Dimensionering af vandrender på fordelingsvejene. Fordelingsvejen skal derudover indrettes til en maksimal hastighed på 20 2/4. Der er derfor valgt ud fra oplysningerne i lokalplanen, at opbygge vejen med først en 1 bred vandrende. Derefter kommer der, på hver side af renden, en vejbane på 3, der er beregnet til både gående, cyklister og bilister. En normal vejsporsbredde, på en vej med hastighedsklasse /4, er 2,5. Da der både skal være plads til gående og cyklister skønnes det, at en halv meter ekstra vejbredde burde være nok. Til slut er der 1,5 yderrabat i hver side. Den store rabat giver plads til beplantning som ifølge lokalplanen bør være enkeltstående træer. Da der skal ledes vand væk fra vejen via en vandrende, hælder vejen ind mod midten. Køresporene hælder med 25 ind mod midten. Rabatterne hælder ligeledes ind mod vandrenden, dog med 30 hældning. Opbygningen af befæstelserne sker efter tabel 16 [3]. Der blev i foregående afsnit beregnet at fordelingsvejen er i trafikklasse &2. Dermed er belægningsopbygningen: 80 Betonbelægningssten 30 Afretningsgrus 190 Stabilgrus Side 15 af 69

16 200 Bundsikring Da der i yderrabatten skal gro beplantning udlægges der, derfor et lag muld på 100. Opbygningen af tværprofilen kan ses på tegning, TP 1.00 Tværprofiler - Fordelingsvej. Eksisterende Flintagergårdvej For at kunne håndtere den trafik der vil forekomme efter udvidelse af området, er der valgt at udvide den eksisterende Flintagergårdvej. Den eksisterende vej har et kørespor på 3,25, hvilket vil blive udvidet med yderligere 3,25, således at der er 2 kørespor. Herudover er der mellem vejen og lokalplanområdet lagt en dobbeltrettede fællessti med en bredde på 3. Kørebanerne hælder med 25 ud mod siderne, hvorimod den dobbeltrettede fællessti kun hælder med 20 ud mod vejen, da en større hældning vil forårsage ubehag hos evt. kørestolsbrugere. Opbygningen af befæstelserne sker efter tabel 16 [3]. Flintagergårdvej er i trafikklasse &2. Dermed er belægningsopbygningen: 80 Betonbelægningssten 30 Afretningsgrus 190 Stabilgrus 200 Bundsikring Den dobbeltrettede fællessti er placeret i trafikklasse &0, idet biler og lastbiler ikke skal færdes på stien. Dermed er opbygningen af den dobbeltrettede fællessti: 60 Betonbelægningssten 30 Afretningsgrus 120 Stabilgrus 150 Bundsikring Der hvor bilerne skal passere fællesstien for at komme ind i lokalplanområdet, er det nødvendigt at ændre opbygningen i overgangene, til trafikklasse &2, for at kunne håndtere bilerne. Side 16 af 69

17 Boliggade Boliggaden skal ifølge lokalplanen indrettes til færdsel for cyklister og gående. Bredden skal varierer mellem , og der skal anlægges en sti i enten in situ beton, betonbelægning eller tegl. Resten af vejen skal være i grus eller lignende. Der er valgt, at stien skal udlægges som en dobbeltrettet cykelsti, da gående personer har mulighed for at gå på gruset. Den dobbeltrettede cykelsti er lavet med et tvesidigt fald på hver 25, ifølge punkt [4], og en bredde på 2,5, ifølge figur 19 [19]. Det tvesidige fald skyldes, at hvis en kørestolsbruger skal igennem boliggaden, kan gruset, som egentlig er påregnet de gående, ikke så let forceres. Derfor vil cykelstien, højst sandsynligt blive benyttet af kørestolsbrugere, og hvis cykelstien havde et ensidigt fald på 25, kunne dette resultere i at kørestolsbrugere kunne føle ubehag ved at færdes der. Som det ses på tegning, TP 1.01 tværprofiler - Boligvej, er der påtegnet 1,25 grusbelægning på hver side af cykelstien. Det er her de gående er påregnet til at gå. Grusbelægningen hælder ind mod midten med en hældning på 30, hvilket er det samme som en yderrabats normale hældning. Den samlede bredde på boliggaden er derfor 5,5. Dette skyldes, at der ifølge kortbilag 4 i lokalplanen, kunne fremmåles at der var plads til en boligvej på 5,5 bredde. Da det er en boliggade i trafikklassen &0, opbygges gadens belægning således, ifølge tabel 16 [3]: 60 Betonbelægningssten 30 Afretningsgrus 120 Stabilgrus 150 Bundsikring Tværprofilet af boligvejen kan ses på tegning TP 1.01 Tværprofiler - Boligvej. Cykelsti Ifølge lokalplanen skal cykelstier udføres med en bredde på 3 og 2 befæstelse, men da det ses som nødvendigt at lave en dobbeltrettet cykelsti skal befæstelsen udvides til 2,5, da dette er et krav fra vejdirektoratet. Hvis ikke der etableres en dobbeltrettet cykelsti kan det Side 17 af 69

18 blive et problem, når mange cyklister skal cykle på samme sti, hvilket kunne resultere i sammenstød. Samtidig lægges der i lokalplanen, vægt på at folk skal tage cyklen frem for bilen. Indretningen af cykelstierne er dimensioneret, således at de føles indbydende at cykle på, hvilket kan fremme cyklingen. Da der hverken skal køre biler eller lastbiler, er cykelstien placeret i trafikklasse &0 og opbygningen bliver dermed: 60 Betonbelægningssten 30 Afretningsgrus 120 Stabilgrus 150 Bundsikring Gangsti Gangstier er placeret som det kan ses på udstykningsplan, UP 1 - udstykningsplan. Da disse stier ifølge lokalplanen skal udlægges i enten grus eller græs, er det valgt at de skal udlægges som græsstier. Dette er valgt, da det betyder at der ikke vil være et større arbejde med at vedligeholde dem. Udover dette vil stierne, som det kan ses på tegningen, varierer meget i bredde. Derfor udlægges stierne i den bredde der er plads til. Dette vil sige, at stierne som løber imellem matriklerne, varierer alt efter hvor tæt matriklerne er. For at være sikker på at der vil gro græs på stierne er stierne belagt med 100 muld. Linjeføring For at anskueliggøre hvorledes vejene i Bellinge Fælled placeres horisontalt og hvordan de forløber optegnes der linjeføringer. Disse linjeføringer kan ses på udstykningsplan, UP 1 - udstykningsplan. Vejene er rent principielt afsat som i lokalplanen kortbilag 2A fremtidig forhold. Fordelingsvejene Da området skal dimensioneres således, at det indbyder til at folk cykler, samt at biler skal køre med en hastighed på maks. 20 2/4 på fordelingsvejene, betyder det at visse ting bør opfyldes. Hvor vejen svinger, bør den mindste radius være 27, som er mindsteradiussen, ved 30 2/4., ifølge figur 5 [4]. Selvom det æstetisk ville se pænere ud med en større radius i svingene, er dette ikke valgt. Hvis radierne i svingene bliver større, kan dette give bilisterne en større lyst til, at køre for stærkt, da større sving virker indbydende til store hastigheder. Side 18 af 69

19 Udover dette er de 27 radiusser valgt, da det for de 302/4 betyder, at stopsigtet er overholdt, hvis der er et 2 bredt areal uden for kørebanen. Vejene er dimensioneret således, at der er en 1,5 bred yderrabat i hver side, hvilket betyder, at mindsteradiussen på 27 ikke er stor nok. Der vurderes dog her, at fordi vejene er beregnet til en hastighed på 102/4 til 202/4, samt at vejene er 0,5 bredere som tillæg til cykler og gående, at den 1,5 brede yderrabat er nok til at overholde stopsigtet. Dog betyder den lave radius, at der ikke overholdes mødesigteafstanden i kurven, hvilket betyder, at der skal laves en dobbelt spærrelinje i svinget, ifølge punkt [4]. Boliggaden I området 1 i Bellinge Fælled er der kun én boliggade. Da gaden her er indrettet til gående og cyklende, og vejen i sig selv stort set er lige, er der ikke valgt at lave noget specielt ved linjeføringen. Gangstier Der er ikke lavet speciel linjeføring for gangstierne i området, idet folk kan færdes som de lyster mellem matriklerne. Cykelstier Cykelstiernes linjeføring er dimensioneret således, at der tages højde for eventuel knallerttrafik. Dette betyder, at der i svingende er valgt en svingradius på 105, som sikrer både stopsigte og modsigte for knallerter. Linjeføringerne samt de valgte navne for de forskellige veje, kan ses på udstykningsplan, UP 1 - udstykningsplan. Afgravning og påfyldning Alt efter hvorledes terrænet er, i område 1 i Bellinge Fælled, er der optegnet hvor der henholdsvis skal afgraves og påfyldes når vejene udlægges. Afgravninger og påfyldninger kan ses på tegning, AOP 1.00 Afgravning og påfyldning. Side 19 af 69

20 Længdeprofiler For at beskrive hvorledes vejene løber vertikalt, og hvordan de ligger i forhold til terrænet er der tegnet vertikalkurver, som kan ses i vejenes forskellige længdeprofiler. Disse længdeprofiler kan ses på tegninger længdeprofilerne, LP 1.01 til og med LP Længdeprofilerne giver også oplysninger om vejenes længder, terrænets koter, vejenes koter og om vejen drejer. Generelt Vertikalkurverne udføres så vidt muligt med hensyn til det naturlige terrænprofil. Dette gøres da der ønskes den bedste jordbalance. Dette vil sige, at den jord der afgraves for at gøre plads til vejene, skal fyldes derhen hvor jorden kommer til at mangle. Grunden til at der ønskes en god jordbalance er, at det normalt er dyrt at skille sig af med overskudsjord. Dette er dog ikke et stort problem i dette projekt, da der ifølge lokalplanen, skal etableres en støjvold mod Assensvej, og det overskydende jord kan benyttes her. Da vertikalkurver ved terræn, der ændrer sig meget, ikke kan tegnes som en lang linje, må linjerne samles med buer. Disse vertikalkurver, laves som cirkelbuer med forskellige dimensioner. Vertikalkurverne der skal laves ved topper af bakker, kaldes konvekse vertikalkurver og i dale kaldes de for konkave vertikalkurver. Vertikalkurver for veje med ønsket hastighed på 30 2/4 eller derunder er mindst 60, dermed undgår lastbiler og bussers undervogne at støde mod kørebanen. Kurven må gerne være meget større pga. æstetik [4]. Da der i lokalplanen er beskrevet i hvilke retninger vandet skal løbe, for at komme ned til de planlagte regnvandsbassiner, se eventuelt kortbilag 5 i lokalplanen, skal disse retninger overholdes. For at opnå at afvandingen af vejene sikres, laves der mindst en hældningsgradient på 5. Den største gradient på vejene bør maks. være 50. Gradienten ved kryds må ikke overstige 25. Hvor vejene skal tilsluttes andre veje er det vigtigt at koterne er ens og disse koter kan ses på længdeprofilerne, LP 1.01 til og med LP Nedenfor er beskrevet korte afsnit, som forklarer hvordan de forskellige vejes vertikale linjeføring ser ud. Side 20 af 69

21 Fordelingsvej 1 Vejen er 161 lang og har 24 gradient op fra den eksisterende Flintagergårdvej. Vejen er forbundet med Fordelingsvej 2 og Fordelingsvej 3, samt sti 6. Vejen drejer to steder til venstre når man følger vejen fra Flintagergårdvej begge med radiusser på 27. Se Længdeprofil LP Fordelingsvej 2 Vejen er 129 lang og har en gradient på 16, dvs. den går ned fra Fordelingsvej 1. Vejen er forbundet med Sti 1 og Sti 2. Se Længdeprofil LP Fordelingsvej 3 Vejen er den længste i området med en længde på 247 og gradienten er på 6. Vejen starter fra Fordelingsvej 1 og er forbundet med Sti 2, Sti 5, Fordelingsvej 4, samt Boligvej 1. Vejen har 5 sving, alle med radius på 27. Se Længdeprofil LP Fordelingsvej 4 Vejen er 53 lang med en gradient på 23. Der er et sving i vejen med radius på 27. Vejen ligger under det naturlige terræn, dermed skal der afgraves meget jord. Grunden til at vejen ligger så lavt i forhold til det naturlige terræn er, at der tilstræbes at overholde de anbefalinger der er i (BT-hæfterne) med hensyn til maks. anbefalet gradient i vejkrydsene som er 25. Da vejen er forholdsvis kort er der valgt ikke at lave et nyt knæk med en anden gradient. Se Længdeprofil LP Fordelingsvej 5 Vejen er 55 lang med en gradient på 6. Pga. det naturlige flade terræn, kommer vejen til at ligge over terrænprofilet. Det vil sige, at der skal påfyldes jord. Se Længdeprofil LP Fordelingsvej 6 Vejen er 58 lang med en gradient på 7. Vejen har et sving med radie på 27. Vejen er forbundet med Fordelingsvej 5. Se Længdeprofil LP Side 21 af 69

22 Boligvej Boliggaden er 53 lang og dens hældning er pga. det naturligt flade terræn, på 5. Når man går op fra Fordelingsvej 3 er der et sving til venstre med radius på 27. Vejen er ikke beregnet til kørsel af biler eller andre køretøjer. Se Længdeprofil LP Sti 1 Sti 1 er 30 lang og hælder 31. Stien er forbundet med Fordelingsvej 2. Se Længdeprofil LP Sti 2 Sti 2 er 62 lang og hælder 32. Stien er forbundet med Sti 3 og starter fra Fordelingsvej 2, og slutter i Fordelingsvej 3. Stien ligger under det naturlige terræn. Dette er valgt for at få stien til at forbinde fordelingsvejene med de samme koter der er på fordelingsvejene lige der hvor de er forbundet. Se Længdeprofil LP Sti 3 Sti 3 er den længste sti med en længde på 129. Stien er forbundet med Sti 4. Stien har en knæk, hvor stierne er forbundet. Knækket er placeret af hensyn til afvandingsplanerne i lokalplanen. Konkavkurven er på Stien har flere sving og radiusserne er valgt til at være forskellige af æstetiske grunde. Se Længdeprofil LP Sti 4 Sti 4 er 39 lang med en hældning på 8. Stien starter fra Sti 3. Se Længdeprofil LP Sti 5 Sti 5 er 42 lang med en hældning på 39. Stien starter fra Fordelingsvej 3. Stien ligger under det naturlige terræn. Dette er valgt pga. æstetiske grunde og for ikke at overstige den maksimale promilles hældning, som er 50. Se Længdeprofil LP Sti 6 Sti 6 er 89 lang med en hældning på 7. Stien starter fra Fordelingsvej 1. Stien har flere sving med forskellige radiusser pga. æstetiske grunde. Se Længdeprofil LP Side 22 af 69

23 Hastighedsdæmpende foranstaltninger Hastighedsklassen i Bellinge Fælled område 1 er /4 [3]. For at sørge for at disse hastigheder bliver overholdt, er der i område 1 dimensioneret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der bør som minimum ved hastighedsklasse /4 være placeret hastighedsdæmpende foranstaltninger ved hver 50., ifølge figur 4,47 [5] og oftest ved hver 20.. Der er ud fra disse oplysninger valgt, at placere 3 bump i området, da radiussen i svingende er 27 og dermed hastighedsdæmpende i sig selv. Bumpene der er valgt, er 2 sporede cirkelbump, som ved en hastighed på 20 2/4 skal have en radius på 11 og kordelængde på 3, ifølge figur 4.13 [5]. Der er valgt 2 sporede cirkelbump frem for trapezbump, da lastbiler, busser og andre tunge køretøjer bedre kan passere et cirkelbump, med den ønskede hastighed, ifølge punkt [5]. Det ene bump er placeret, hvor der starter en sti på Fordelingsvej 1 se udstykningsplan, UP 1, de andre 2 bump er placeret før en stikrydsning på Fordelingsvej 2 og 3, se udstykningsplan, UP 1. Grunden til at bumpene er placeret som de er, er at dette vil betyde en sikrere overfart for cyklister ved stikrydsninger, da bilisterne vil sænke farten, ifølge punkt [5]. Kryds Hvor fordelingsvejene er forbundet i Bellinge Fælled, skal der placeres vejkryds. I alt er der 4 steder i område 1, hvor der er valgt at placere kryds. Disse kryds projekteres, som prioriterede T-kryds. Dette gøres fordi lokalvejene (fordelingsvejene) udmunder i andre lokalveje. Ved alle udmundinger er der fastlagt, om den enkelte vej er en primærvej, som vil være den gennemgående vej, eller om det er en sekundær vej, der vil have ubetinget vigepligt. Nedenfor ses en liste over hvilke veje der er primærveje: Fordelingsvej 1 Fordelingsvej 3 (I forhold til fordelingsvej 4) Fordelingsvej 5 Side 23 af 69

24 De to vejkryds ud mod Flintagergårdvej projekteres, som sidevejstilslutninger med overkørsler, hvor overkørslerne vil blive lagt i en anden belægning, idet at trafikken skal krydse den dobbeltrettede fællessti, som er placeret ved Flintagergårdvej ind mod lokalplanområdet. Ved overgangen mellem vejen og fællesstien fjernes kantstenen. Der vil således fremkomme en blød overgang, så der ikke kommer en voldsom højdeforskel, som kan være til gene for bilisterne, når de skal krydse fællesstien, for at komme ind i lokalplanområdet. Radierne i krydsene er valgt til 8. Denne radie er valgt ud fra opslag figur 4.33 [24], som beskriver hvilken tilslutningsradie, der skal benyttes ved forskellige vejbredder. Da vejbredden for fordelingsvejene er 6 i det hele, kan det ses ud fra tabellen at radien bør være mindst 6. Dette betyder, at de 8 er udmærket, da dette vil give ekstra plads til større køretøjer som f.eks. lastbiler og renovationsvogne. Krydsene kan ses på UP 1 - udstykningsplan. Dimensionering af vendepladser Der skal ifølge lokalplanen være mulighed for, at vende for enden af fordelingsvejene. Derfor er der valgt, at placere 4 vendepladser i boligområdet 1. Vendepladserne er ikke ens, da der for enden af de pågældende fordelingsveje, ikke er lige meget plads til, at anlægge samme type vendeplads. For enden af Fordelingsvej 1, er der anlagt en vendeplads formet som et symmetrisk hammerhoved, som er dimensioneret efter en distributionsbil uden bakning, ifølge figur 4.27 og 4.28 [6]. For enden af Fordelingsvej 2 og 6, er der anlagt vendepladser formet som asymmetriske hammerhoveder, som er dimensioneret efter en distributionsbil uden bakning, ifølge figur 4.29 og 4.30 [6]. For enden af Fordelingsvej 3, er der anlagt en cirkelformet vendeplads, som er dimensioneret efter en distributionsbil uden bakning, ifølge figur 4.25 og 4.26 [6]. Alle vendepladser kan ses på udstykningsplan, UP 1. Som det kan ses i ovenstående tekst, er alle vendepladser dimensioneret efter en distributionsbil uden bakning. Grunden til dette valg, er at der i området ikke er butikker eller andet større erhverv, der skal have fragtet varer ved brug af lastbiler. Side 24 af 69

25 Vendepladserne skal ifølge lokalplanen beplantes med træer, der enten skal være solitære og udvikle sig til fuldkronede træer eller i mindre grupper. Hvis intet af dette ønskes kan der i stedet etableres en eller flere regnbede/minibiotoper, hvortil vejvandet kan ledes. Parkeringspladser Ifølge lokalplanen, skal der udlægges arealer, således at der er plads til to parkeringspladser pr. bolig. I boligområde 1 skal der som minimum være én p-plads, på egen matrikel. Ud fra dette, er der projekteret 55 parkeringspladser omkring i området, hvor der er plads til det. Da der er 70 matrikler i det projekterede område, betyder dette at 15 matrikler må etablere 2 p- pladser på egen matrikel. Parkeringspladserne kan ses på udstykningsplanen UP 1. Ved parkeringspladserne er der etableret render med filtermuld og olieudskiller, således at regnvandet der skal afledes, ikke bliver forurenet med den olie, der vil komme fra de parkerede biler. Dimensionerne på parkeringspladserne er 2,5 8 5, hvilket er et standardmål. Der bør normalt etableres handicapparkeringspladser, men da dette er et boligområde, anses det ikke som nødvendigt, da handicappede kan parkere på egen matrikel. Matrikler Matriklerne i boligområdet B1 i Bellinge Fælled, er udlagt i varierende størrelse mellem , som er et krav fra lokalplanen. Matriklerne kan ses på udstykningsplanen, UP 1. Grønne områder I Bellinge Fælled ønskes det, at bevare den bakkede karakter der er i landskabet. Dette betyder at terrænet ikke må ændres med mere end +/ 0,5. Der er i lokalplanen lagt op til at friarealerne skal repræsentere tre landskabstyper; Sø, Fælled og Park. I område B1 er der derfor anlagt en sø, der også er et regnvandsbassin. Regnvandsbassinet er udformet så det har form som en amøbe, så det passer naturligt ind i terrænet. Arealerne rundt om regnvandsbassinet er anlagt med græs og forskellige former af buske og enkeltstående træer. Overgangene mellem regnvandsbassinet og land er udført med beplantning, hvor noget af det er siv og vandplanter. Der er dog ikke beplantning hele vejen rundt, da der skal være mulighed for at kunne komme ned og røre vandet. I overgangen Side 25 af 69

26 mellem de private matrikler og fordelingsvejene, skal der anlægges levende hegn eller en klippet hæk, som minimum skal være 309 inde på den private matrikel. Der skal mellem private matrikler og friarealerne anlægges et 2-rækket hegn af fritvoksende buske. Disse hegn skal bestå af en eller flere forskellige slags træer der når de er fuldt udvokset bliver mellem 2 4 høje. Affaldshåndtering Ifølge lokalplanen ønskes der er at storskraldet ikke er synligt. Derfor er det et krav fra lokalplanen at storskrald, bliver en del af pladserne og de grønne friarealer. Der er derfor valgt at placere 3 underjordiske affaldscontainer. Deres placering kan ses på udstykningsplanen, UP 1.. Grunden til at affaldscontainerne er placeret som de er, er at der er mulighed for at grave dem ned, således de bliver en integreret del af fordelingsvejenes pladser og det er æstetisk pænt. Affaldscontainernes dimensioner er ,5, da de skal kunne håndtere meget affald. Dimensionering af vandrender på fordelingsvejene I lokalplanen punkt 9.23 står der Alle matrikler skal på egen grund kunne håndtere lokal afledning af regnvand ved intensiteten af en 5 års regnskyl. Dette kan eksempelvis ske ved etablering af faskiner, regnvandsbede og grønne tage på den enkelte matrikel. På baggrund af dette skal der sørges for, at kun overfladevandet på vejene i Bellinge Fælled bliver afledt ved intensiteten af en 5 års regn. Derfor bliver der i det følgende afsnit beregnet om vandrenden, som ifølge lokalplanen skal placeres i midten af fordelingsvejene, i sig selv er nok til at aflede intensiteten af en 5 års regn eller om der skal opsættes nedløbsriste i vandrenden, så vandrenden ikke oversvømmes. Jordtypen i Bellinge Fælled er anslået til at være moræneler, som har følgende infiltrationskapacitet, ifølge tabel 3.1 [2]. :=0,1 ;/< = 1 10 => /< Alle vandrender på fordelingsvejene har en dybde på ϕ værdier (afløbskoefficienter) for moræneler og betonbelægningssten er henholdsvis 0,1 og 0,7, ifølge tabel 5.5 [2]. Side 26 af 69

27 Tømmetiden, som er hvor hurtigt vandet ledes væk, er bestemt ved denne formel, ifølge formel 7.3 [2]: 4? : hvor og :=F*:FG41B4F6*<2BHB9F4E4. Dermed fås følgende: 4? = 0, => /< =10J < & = 5 å1, da der dimensioneres efter en 5 års regn. Den nødvendige volumen til at afvande vandrenden aflæses i figur 7.6 [2]. K()=(10 J ;5 å1)=37 Tømmetiden er den samme ved alle fordelingsveje, da dimensionerne og jordtypen er den samme. Det reducerede areal, M N, af alle fordelingsveje bestemmes vha. formel 10.1 [2]: M N =M O Hvor O er afløbskoefficienten og M er arealet af vejen samt rabatterne. Til at beregne om de forskellige fordelingsveje kan håndtere intensiteten af en 5 års regn, bruges formel 7.2 [2]: K P M P M N +M P Hvor, M P E::E24FAE [ ] Fordelingsvej 1 Det reducerede areal, M N af Fordelingsvej 1, der har en længde på 160 inklusiv et bump på 3, en vejbredde på 7 og en rabatbredde på 3 er: M STU =160 7 =1120 M NVWV??TN =160 3 =480 ΣM N =(1120 0,7)+(480 0,1)=832 Nedenfor beregnes om vandrenden kan håndtere intensiteten af en 5 års regn: M SVYZNTYZT D]H) M SVYZNTYZT =(160 3 ) 1 =157 Side 27 af 69

28 K P M P 0,1 157 = M N +M P =15,89 Ud fra beregningerne kan det ses, at vandrenden ikke alene, med de nuværende dimensioner afvande vejen ved intensiteten af en 5 års regn. Da der ikke ønskes at ændre i længden eller dybden af vandrenden, beregnes i stedet hvor ofte der skal placeres en nedløbsrist i vandrenden, så vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Nedenfor beregnes hvor stor afstanden skal være imellem nedløbsristende på Fordelingsvej 1: 37 = 0,1 157 (G 7)+157, G=38,2 For hver 38 skal der som minimum placeres en nedløbsrist, for at sikre at vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Fordelingsvej 2 Det reducerede areal, M N af Fordelingsvej 2, der har en længde på 129 inklusiv et bump på 3, en vejbredde på 7 og en rabatbredde på 3 er: M STU =129 7 =903 M NVWV??TN =129 3 =387 ΣM N =(903 0,7)+(387 0,1)=670,8 Nedenfor beregnes om vandrenden kan håndtere intensiteten af en 5 års regn: M SVYZNTYZT D]H) M SVYZNTYZT =(129 3 ) 1 =126 K P M P 0,1 126 = M N +M P 670, =15,8 Ud fra beregningerne kan det ses, at vandrenden ikke alene, med de nuværende dimensioner afvande vejen ved intensiteten af en 5 års regn. Da der ikke ønskes at ændre i længden eller Side 28 af 69

29 dybden af vandrenden, beregnes i stedet hvor ofte der skal placeres en nedløbsrist i vandrenden, så vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Nedenfor beregnes hvor stor afstanden skal være imellem nedløbsristende på Fordelingsvej 2: 37 = 0,1 126 (G 7)+126, G=30,65 For hver 30 skal der som minimum placeres en nedløbsrist, for at sikre at vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Fordelingsvej 3 Det reducerede areal, M N af Fordelingsvej 3, der har en længde på 247 inklusiv et bump på 3, en vejbredde på 7 og en rabatbredde på 3 er: M STU =247 7 =1729 M NVWV??TN =247 3 =741 ΣM N =(1729 0,7)+(741 0,1)=1284,4 Nedenfor beregnes om vandrenden kan håndtere intensiteten af en 5 års regn: M SVYZNTYZT D]H) M SVYZNTYZT =(247 3 ) 1 =244 K P M P 0,1 244 = M N +M P 1284, =15,96 Ud fra beregningerne kan det ses, at vandrenden ikke alene, med de nuværende dimensioner afvande vejen ved intensiteten af en 5 års regn. Da der ikke ønskes at ændre i længden eller dybden af vandrenden, beregnes i stedet hvor ofte der skal placeres en nedløbsrist i vandrenden, så vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Nedenfor beregnes hvor stor afstanden skal være imellem nedløbsristende på Fordelingsvej 3: Side 29 af 69

30 37 = 0,1 244 (G 7)+244, G=59,35 For hver 59 skal der som minimum placeres en nedløbsrist, for at sikre at vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Fordelingsvej 4 Det reducerede areal, M N af Fordelingsvej 4, der har en længde på 54, en vejbredde på 7 og en rabatbredde på 3 er: M STU =54 7 =378 M NVWV??TN =54 3 =162 ΣM N =(378 0,7)+(162 0,1)=280,8 Nedenfor beregnes om vandrenden kan håndtere intensiteten af en 5 års regn: M SVYZNTYZT M SVYZNTYZT =54 1 =54 K P M P 0,1 54 = M N +M P 280,8 +54 =16,13 Ud fra beregningerne kan det ses, at vandrenden ikke alene, med de nuværende dimensioner afvande vejen ved intensiteten af en 5 års regn. Da der ikke ønskes at ændre i længden eller dybden af vandrenden, beregnes i stedet hvor ofte der skal placeres en nedløbsrist i vandrenden, så vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Nedenfor beregnes hvor stor afstanden skal være imellem nedløbsristende på Fordelingsvej 4: 37 = 0,1 54 (G 7)+54, G=13,14 For hver 13 skal der som minimum placeres en nedløbsrist, for at sikre at vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Side 30 af 69

31 Fordelingsvej 5 Det reducerede areal, M N af Fordelingsvej 5, der har en længde på 56, en vejbredde på 7 og en rabatbredde på 3 er: M STU =56 7 =392 M NVWV??TN =56 3 =168 ΣM N =(392 0,7)+(168 0,1)=291,2 Nedenfor beregnes om vandrenden kan håndtere intensiteten af en 5 års regn: M SVYZNTYZT M SVYZNTYZT =56 1 =56 K P M P 0,1 56 = M N +M P 291,2 +56 =16,12 Ud fra beregningerne kan det ses, at vandrenden ikke alene, med de nuværende dimensioner afvande vejen ved intensiteten af en 5 års regn. Da der ikke ønskes at ændre i længden eller dybden af vandrenden, beregnes i stedet hvor ofte der skal placeres en nedløbsrist i vandrenden, så vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Nedenfor beregnes hvor stor afstanden skal være imellem nedløbsristende på Fordelingsvej 5: 37 = 0,1 54 (G 7)+56, G=13,62 For hver 13 skal der som minimum placeres en nedløbsrist, for at sikre at vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Fordelingsvej 6 Det reducerede areal, M N af Fordelingsvej 6, der har en længde på 59, en vejbredde på 7 og en rabatbredde på 3 er: M STU =59 7 =413 Side 31 af 69

32 M NVWV??TN =59 3 =177 ΣM N =(413 0,7)+(177 0,1)=306,8 Beregn om vandrenden kan håndtere intensiteten af en 5 års regn M SVYZNTYZT M SVYZNTYZT =59 1 =59 K P M P 0,1 59 = M N +M P 306,8 +59 =16,13 Ud fra beregningerne kan det ses, at vandrenden ikke alene, med de nuværende dimensioner afvande vejen ved intensiteten af en 5 års regn. Da der ikke ønskes at ændre i længden eller dybden af vandrenden, beregnes i stedet hvor ofte der skal placeres en nedløbsrist i vandrenden, så vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Nedenfor beregnes hvor stor afstanden skal være imellem nedløbsristende på Fordelingsvej 6: 37 = 0,1 59 (G 7)+59, G=14,35 For hver 14 skal der som minimum placeres en nedløbsrist, for at sikre at vandrenden ikke oversvømmes ved intensiteten af en 5 års regn. Dimensionering af regnvandsbede for Boliggaden Der skal i boliggaden oprettes regnbede til afledning af overfladevandet. For at finde ud af hvor store disse regnbede skal være, beregnes først hvor meget overfladevand der skal ledes væk, når der dimensioneres efter en 5 års regn og vanddybden ikke må overstige 209 [7]. En 5 års regn er fastsat til 247 G/< H1._B F 10 F* [1]. Nedenfor er beregnet hvor meget vand der falder ved en 5 års regn: 247 G < 600 <= _B =14,82 Side 32 af 69

33 Nedenfor er beregnet størrelsen af regnbedene, når boliggaden har en længde på 53 og en bredde på 5,5 : M W`abccVZT M W`abccVZT =53 5,5 =291,5 H1. B1EBG W`abccVZT 291,5 =4320 =4,320 e M NTcYWTZT = M NTcYWTZT = 4,320 0,2 =21,6 Som det kan ses ud fra beregningerne skal der være 21,6 regnbede til at lede overfladevandet fra boliggaden væk. Der er derfor valgt at placere 8 regnbede a 2,75, 4 i hver side af Boliggaden. Dette er valgt for at det skal være symmetrisk og se idyllisk ud. Afløbssystem Spildevands- og regnvandsrør I Bellinge Fælled har hver matrikel sin egen spildevandsbrønd, hvor husstandens spildevand skal ledes hen til. For at lede spildevandet helt væk, er spildevandsbrøndene tilkoblet et spildevandsrør, som er gravet 1,25 ned i jorden med placeringer lidt forskudt fra midten af vejene. Spildevandsrøret er lavet af PVC, da det anvendes i jord og er let at arbejde med. Grunden til, at regnvandsrørene ligger i midten af vejen, er at vandrenden, der skal aflede regnvandet, ligger i midten af vejen, herudover ønskes der ikke, at skulle lægge mange ekstra meter rør, for at få ledt vandet ned til rør under rabatten. Der er valgt et separatsystem, der holder spildevand og regnvand adskilt. Side 33 af 69

34 Figur 2: Placering af spildevands- og regnvandsledninger Grunden til dette valg er, at det mest anvendte ved nyanlæg er separatsystem. Derudover er der også mange fordele. Iblandt fordelene er, at der er små dimensioner for spildevandsledninger, der vil være en mindre lægningsdybde for regnvandsledning, samt i rensningsanlægget renses den totale spildevandsmængde og der er en jævn belastning. Der er også mulighed for, at vælge forskellige recipienter for spildevand og regnvand. Ulemperne ved separatsystemet er, at der er krydsene ledninger, der skal være 2 stikledninger til alle huse, der er risiko for fejlkobling, spildevandsledninger skal lægges i stor lægningsdybde, samt er der ingen renskyldning af spildevandsledninger under regn. Spildevandsledingen har på grund af kælderafløb en lille dimension og stor lægningsdybde, hvor regnvandsledningen, som har til opgave at aflede regnvand fra befæstede overflader og tagarealer, har stor dimension og mindre lægningsdybde. Det er almindeligt, at regnvandet ved et separatsystem udledes direkte i recipienten, men da der i lokalplanen står, at alt vejvand og vand fra p-pladser skal renses forud for nedsivning, skal vandrenden, som regnvandet løber ned i være med filtermuld og olieudskiller, et såkaldt sandfangs dræn, inden det ledes ud i recipienten. Dette kan ses på tværprofilerne, TP 1.00 og TP Herudover kan afløbsnettet kan ses på Afledningsplanen, AP Kabler For at indbyggerne i Bellinge Fælled skal kunne få leveret el, internet og vand mm., skal der lægges kabler i vejene. Kablerne der skal lægges, består af vandrør, kommunikationskabler (internet, telefon mm.), og elkabler. Derudover skal indbyggerne i Bellinge Fælled have mulighed for levering af fjernvarme, og derfor skal der etableres fjernvarmerør. Side 34 af 69

35 Kommunikationskablet bliver lagt som ét rør, hvor der er plads til at trække de forskellige kabler, der vil være brug for. Da der skal kabler rundt til alle husstande lægges der både kabler og rør i fordelingsvejen, samt i boliggaden. Alle kablerne lægges i rabatten, idet hvis der skulle opstå problemer, som vil give anledning til reparationer, ville det være en fordel, da man dermed vil kunne undgå, at skulle grave vejen op. Kommunikationskabler Kommunikationskablerne består, som nævnt før, af alle de kabler som bruges til kommunikation. Dette betyder, at der skal lægges et rør, hvor der kan trækkes flere kabler. I Bellinge Fælled, er der derfor valgt, at lægge et rør med en ydre diameter på 50. Dette burde give rigeligt plads til, at lægge de forskellige kabler, som skal benyttes i området. Det er valgt, at placerer kommunikationskablerne i venstre rabat, hvis vejens linjeføring følges. Kommunikationskablerne lægges i en dybde af 0,3. Denne dybde er valgt, idet kommunikationskabler generelt må lægges lige under befæstelsen i byen [8], men da der i dette tilfælde ikke er nogen befæstelse og kablerne ligger i rabatten, øges dybden. Hvis dybden er under 300 vil småbeplantningens rødder, som skal plantes i rabatten, kunne ødelægge kablerne, samt gøre det meget svært at komme til, hvis kablerne skal repareres. Derudover er kablet placeret 300 fra rabattens slutning, og er derfor det yderste kabel der lægges i denne side. Tværprofilet for vejen og kablernes placering kan ses i tegningen, TP Kablerne er lagt, således at de følger rabattens ende. Der er derfor ingen knæk, i kablet. Se ledningsplan, LED El-kabler For at beboerne i Bellinge Fælled skal kunne få elektricitet, skal der også trækkes el-kabler. Kablerne der trækkes, skal kunne håndtere en spænding på 1 2K til 30 2K. Disse kabler er valgt, da de eksisterende el-kabler, som skal kobles til de nye kabler i Bellinge Fælled, transporterer 10 kv [9]. Diameteren på kablet som udlægges, er 50. Denne størrelse rør er valgt, fordi området der skal forsynes med el ikke er meget stort. Hvis området havde været større, havde en Side 35 af 69

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065 Lokalplan for boliger nord for alvejen i Vinge Vedtaget d. 2. april 2015 Lokalplan nr. 065 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed og eksisterende forhold... 3 Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Greve Kommune Vedtaget den 25. maj 2010 Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Nyt boligområde med 61 parcelhuse og 93 rækkehuse Rendebjergvej forlænges til Grevevej Lokalplanen er udarbejdet af Center for

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Boligområde i Svinninge

Boligområde i Svinninge LOKALPLAN NR. 10.01 Boligområde i Svinninge området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej Kalundborgvej Ledegårdsvej Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 OG LOKALPLANFORSLAG 14 Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 Kildedal Ferie- og oplevelsesområde Udgivet af: Egedal Kommune Bygge- og plancenter og

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

4. Casestudy: København

4. Casestudy: København 4. Casestudy: København Præsentation Den valgte location - Registrering - Beregninger - Begrønningspotentialer Begrønningsscenarier Scenarie 1: Nul-alternativet Scenarie 2: Begrønning ud fra tagets bæreevne

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen

Bæredygtigt byggeri. Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Bæredygtigt byggeri Grønne tage i projektering og renovering. Jais Hammer Eriksen Titelblad: Titel: Bæredygtigt byggeri, - Grønne tage i projektering og renovering. Forfatter: Jais Hammer, BKAR73P Uddannelsessted:

Læs mere

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER Afvandingskonstruktioner December 2009 Vejregelrådet FORORD Denne vejregel omhandler konstruktion og vedligehold af afvandingskonstruktioner. Vejregel for afvandingskonstruktioner

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere