1 STAMOPLYSNINGER GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE Parkeringsbehov OPP-udbud Alternativ til OPP-projekt...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt..."

Transkript

1

2 1 STAMOPLYSNINGER GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE Parkeringsbehov OPP-udbud Alternativ til OPP-projekt FUNKTIONSBESKRIVELSE LOKALISERING TIDSPERSPEKTIV INTERESSENTER RISIKO Anlægsøkonomi Driftøkonomi Tid Øvrige risici ØKONOMI OPP-leverandørens omkostninger Deponering Øvrige omkostninger ENERGI OG MILJØ PROJEKTERINGS-, UDBUDS- OG ENTREPRISEFORM PROJEKTORGANISATION KONKLUSION...10

3 3 1 STAMOPLYSNINGER Projektomfang: Nyt p-anlæg omfattende ca. 425 p-pladser i parkeringshus samt 120 p-pladser på terræn - i alt 545 p-pladser. Adresse: Det nye parkeringsanlæg er beliggende ved Kirketerpsvej umiddelbart øst for Regionshospitalet Randers. Arealet anvendes i dag til terrænparkering i forbindelse med regionshospitalet. Arealet er angivet på nedenstående situationsplan som det grønne felt yderst til højre. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE 2.1 Parkeringsbehov I forbindelse med etablering af ny fælles akutafdeling ved Regionshospitalet i Randers vil det være nødvendigt permanent at nedlægge i alt 194 parkeringspladser ved Skovlyvej for at give plads til nybyggeri.

4 4 2.2 OPP-udbud Det nuværende parkeringsbehov på Regionshospitalet (ekskl. Psykiatrisk Afdeling) er opgjort til ca. 860 parkeringspladser i spidsbelastningsperioden. Med de samlet antal parkeringspladser på 784 er der således i dag en underkapacitet på ca. 76 pladser, som der kompenseres for ved parkering udenfor de udlagte parkeringsarealer til gene for både brugerne og hospitalets naboer. Regionshospitalet Randers har, i samarbejde med bygherrerådgiver og rådgiver med kompetencer indenfor trafikplanlægning, analyseret det fremtidige behov. Det er sket ud fra en benchmarking i forhold til andre projekter og egen brugerundersøgelse af de ambulante patienters behov. Sammenholdt med en analyse af den demografiske fremskrivning frem til 2018 vurderes det, at det fremtidige parkeringsbehov vil være på ca parkeringspladser i spidsbelastningsperioden. Det vurderes at der i første omgang er nødvendigt at udvide den samlede parkeringskapacitet til ca. 930 pladser. I henhold til den udarbejdede masterplan for Regionshospitalet Randers skal den fremtidige parkeringsudvidelse finde sted på nuværende parkeringsareal ved Kirketerpsvej øst for hospitalsbygningerne i form af et parkeringshus på ca. 425 parkeringspladser suppleret med ca. 120 parkeringspladser i form af terrænparkering. Det forudsættes, at de resterende parkeringspladser for at nå kapacitetsbehovet i 2018 kan etableres på det tidspunkt frigjorte arealer. Regionshospitalet Randers har i samarbejde med bygherrerådgiver og revisionsfirma screenet projektet og finder det velegnet som et OPP-projekt, hvor private virksomheder finansierer, opfører og driver parkeringshuset. Driften af et parkeringshus anses ikke for at være en af hospitalets kerneydelser, og det vurderes derfor, at private firmaer har større kompetencer på området. Opførelsen af parkeringshuset som et OPP-projekt kan kun realiseres hvis den tilbudsgivende leverandør kan opnå en rentabel forretning. Regionshospitalet Randers har i samarbejde med bygherrerådgiver og revisionsfirma analyseret driftsøkonomien for det fremtidige parkeringshus, hvilket kræver indførelse af betalingsparkering for parkeringshuset og hospitalets øvrige parkeringspladser. Dog vil hospitalet finde en løsning i forhold til de patientgrupper som besøger hospitalet ugentlig over en længere periode som f.eks. dialysepatienter. Regionshospitalet Randers ønsker som udgangspunkt at projektet økonomiske kan hvile i sig selv. Endvidere ønsker Regionshospitalet, at have indflydelse på såvel timetaksten og parkeringslicenserne til personaleparkering Alternativ til OPP-projekt Som alternativ til et OPP-projekt kan p-huset opføres i en traditionel udbudsform, hvor Regionshospitalet Randers ejer og driver det. Det giver mulighed for enten at fortsætte med betalingsfri parkering, eller gennem indførelse af betalingsparkering at opnå en løbende indtægt på p-huset.

5 5 Alternativerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE Det nye p-anlæg skal anvendes dels til personaleparkering, og dels til parkering for patienter og besøgende på hospitalet. Det skal ved parkeringsanlæggets disponering sikres, at parkeringsforholdene tilrettelægges under hensyn til både patienter, besøgende og personale. Der skal tages særlige hensyn til patienter med ugentlige besøg og patienter med nedsat mobilitet. Det prioriteres, at der bliver tale om et funktionelt parkeringsanlæg, hvor det er let at færdes og manøvrere. Til P-hus inkl. div. tilkørselsveje, ramper m.v. forudsættes det, at der skal afsættes ca. 25 m² pr. p-plads, svarende til at samlet etageareal i p-huset på ca m². Til terrænparkering afsættes ca. 24 m² pr. p-plads svarende til i alt ca m². P-huset forudsættes opført i 4 etager, således at det bebyggede areal vil udgøre ca m². 4 LOKALISERING Som nævnt forudsættes parkeringsanlægget etableres ved Kirketerpvej øst for hospitalet. En evt. fremtidig udvidelse kan også etableres her, idet der på det areal, der udlægges til terrænparkering, kan etableres endnu et p-hus, der i givet fald kan supplere med yderligere ca. 375 p-pladser. Arealet ejes af Regionshospitalet Randers, og der vil således ikke være behov for tilkøb. 5 TIDSPERSPEKTIV Som anført under pkt. 2 skal etableringen af p-pladserne bl.a. gøre det muligt at frigive de eksisterende p-pladser ved Skovlyvej, således at der bliver plads til nybyggeri i forbindelse med ny akutmodtagelse. Da det er et ønske, at byggeriet af 1. etape af ny akutmodtagelse kan opstartes primo 2012, skal parkeringsanlægget være klar og ibrugtaget på dette tidspunkt, så de eksisterende p-pladser ved Skovlyvej kan rømmes for igangsætning af byggeriet. Denne forudsætning lægges til grund for tidsplanen.

6 6 Tidsplan Udarbejdelse af programoplæg Januar/marts 2010 Godkendelse i Regionsrådet April 2010 * Udarbejdelse af byggeprogram Maj - juni 2010 Div. forundersøgelser m.v. Maj - juni 2010 Forberedelse og planlægning af udbud Maj - juni 2010 Prækvalifikation Maj - juni 2010 Tilbudsperiode Juni - august 2010 Bedømmelse af tilbud September 2010 Godkendelse i Regionsrådet November 2010 * Kontrahering November2010 Projektering December februar 2011 Udførelse Marts december 2011 Ibrugtagning 1. januar 2012 * * Milepæle / afhængigheder 6 INTERESSENTER Projektet planlægges etableret som OPP-projekt (Offentligt Privat Partnerskab). De væsentligste eksterne interessenter vil således være den OPP-leverandør, der udvælges til at forestå udførelsen og den efterfølgende drift af parkeringsanlægget. Randers kommune er planmyndighed på området. Der pågår pt. udarbejdelse af lokalplan for hospitalsområdet, som vil give mulighed for etablering af p-huset. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget medio/ultimo 2010, således at byggeriet kan igangsættes i overensstemmelse med tidsplanen. Der er primo 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter/besøgende på hospitalet med henblik på at afdække parkeringsbehovet for disse grupper. Denne undersøgelse er lagt til grund for behovsopgørelsen for disse grupper. Der vil i løbet af foråret 2010 blive gennemført en undersøgelse blandt hospitalets ansatte med henblik på at verificere det antagne behov for parkering til denne gruppe samt at afdække adfærd til brug for beskrivelse af driften i forbindelse med gennemførelse af OPP-udbuddet.

7 7 7 RISIKO 7.1 Anlægsøkonomi 7.2 Driftøkonomi 7.3 Tid 7.4 Øvrige risici Projektet gennemføres som OPP-projekt. Det er således OPP-leverandøren, der bærer risikoen for, at anlægget kan etableres til den tilbudte pris. Med henblik på at styre dette tænkes udbuddet gennemført med en fastsat, maksimal økonomisk ramme jf. nedenstående pkt. 8. Ved at vælge denne fremgangsmåde konkurreres på projektets funktion og udformning samt på den løbende betaling til OPP-leverandøren. Risikoen i projektet vil således ikke være anlægsøkonomien, men projektets omfang samt driftsøkonomien. I forbindelse med udarbejdelsen af driftsbudgettet har det været en målsætning, at projektet driftsøkonomisk kan hvile i sig selv. Som en forudsætning for beregningen er dels forudsat en fast indtægt på salg af parkeringslicenser til hospitalets ansatte og dels en variabel indtægt på timebetaling. For at opnå den bedste konkurrencesituation beskrives i udbudsmaterialet, hvor stort et antal betalende parkanter, OPP-leverandøren kan forudsætte. Dette lægges til grund for hans udarbejdelse af tilbud. Risikoen for, at det forudsatte antal betalende parkanter er korrekt, påhviler således Regionshospitalet Randers. Såfremt omfanget bliver mindre end forventet, og OPP-leverandørens indtægt derved også mindre en forventet, skal Regionshospitalet godtgøre OPP-leverandøren den manglende indtægt. Risikoen vurderes at ligge indenfor er margin på pr. år. Såfremt projektet ikke kan gennemføres i henhold til den under pkt. 5 anførte tidsplan, vil det have betydning for muligheden for igangsætning af ny hospitalstilbygning primo På baggrund af de økonomiske og funktionsmæssige forudsætninger, der lægge til grund, vurderes projektet ikke at være behæftet med yderligere betydende risici.

8 8 8 ØKONOMI 8.1 OPP-leverandørens omkostninger 8.2 Deponering Det forudsættes, at projektet gennemføres som OPP-projekt, og at der skal ske deponering i overensstemmelse med gældende regler. Det lægges til grund, at p-huset kan etableres til en m²-pris på kr. og terrænparkeringen kan etableres til en m²-pris på kr., hvortil kommer diverse vejomlægninger m.v. Endvidere omfatter den samlede anlægsudgift etablering af nye bomanlæg m.v. på eksisterende parkeringsområder (anslået kr ) samt diverse projektomkostninger (anslået kr ). Den samlede anskaffelsespris inkl. div. omkostninger anslås således til 56,8 mio. kr. (De enkelte poster i anlægssummen er baseret på indhentede enhedspriser i forbindelse med opførte parkeringsanlæg samt bygherrerådgiverens kalkulationer.) Deponeringsforpligtelsen beregnes på grundlag af anlæggets anvendelse til henholdsvis medarbejdere med parkeringslicenser og timebetaling (medarbejdere uden parkeringslicens, patienter og besøgende), således at der skal deponeres en %-del af anlægssummen svarende til den andel af anvendelsen, der udgøres af medarbejdere med parkeringslicenser. I nærværende projekt er denne andel opgjort til ca. 72,7%, hvorfor der skal deponeres et beløb svarende til ca. 72,7% af anlægssummen. Deponeringsomkostningen beregnes på dette grundlag til at udgøre ca. 41,3 mio. kr. I de første 10 år efter deponeringen forrentes beløbet, og renterne udbetales til Region Midtjylland. Efter 10 år tilbagebetales deponeringsbeløbet inkl. renter over 15 år med 1/15 hvert år. 8.3 Øvrige omkostninger Foruden deponeringsforpligtelsen, der betales i takt med selve opførelsen af parkeringsanlægget, vil projektet omfatte omkostninger til bygherrerådgivning, økonomisk og juridisk rådgivning samt trafikanalyse, hvoraf omkostningerne til bygherrerådgivning er omfattet af tidligere bevilling.

9 9 Endvidere vil der være omkostninger i forbindelse med etablering af permanente og midlertidige parkeringspladser samt cykelparkering. Disse omkostninger budgetteres til i alt kr ENERGI OG MILJØ Projektet vurderes overordnet set at være miljø- og energineutralt i forhold til alternative muligheder for at løse parkeringsbehovet ved Regionshospitalet Randers. 10 PROJEKTERINGS-, UDBUDS- OG ENTREPRISEFORM Projektet udbydes som OPP-projekt. Udbuddet gennemføres med en fastlåst, maksimal anlægsøkonomi, således at der konkurreres på projekt (omfang, funktion og arkitektur) samt på den løbende betaling til OPP-leverandøren. OPP-leverandøren bærer derefter risikoen for anlægsøkonomien samt alle omkostninger i forbindelse med anlæggets drift. Se i øvrigt pkt. 7 og PROJEKTORGANISATION Byggeprocessen gennemføres med denne projektorganisation: Regionshospitalet Randers/Grenaa Bygherrerådgiver Juridisk/økonomisk rådgiver OPP-leverandør Projektrådgivere Entreprenør Finansiering Driftoperatør

10 10 12 KONKLUSION På baggrund af undersøgelserne vedr. parkeringsbehov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles At At At At der gennemføres et EU-udbud af OPP-projektet med henblik på at opføre et parkeringsanlæg på 550 p-pladser ved Regionshospitalet Randers det afledte deponeringskrav på 41,3 mio. kr. finansieres af regionens anlægsbudget for 2011, såfremt det ikke lykkes Danske Regioner at opnå en generel deponeringsfritagelse for parkeringshuse der af det afsatte anlægsbudget i 2010 udmøntes kr. til rådgivning og relaterede aktiviteter til aflastning af parkeringsbehovet i byggeperioden. driftsomkostninger i forbindelse med anlægget afholdes over Regionshospitalet Randers driftsbudget, at renter af det deponerede beløb tilgår Region Midtjylland, og at tilbagebetalingen af det deponerede beløb tilgår Region Midtjylland.

11 j:\29xxx\29407 regionshospitalet i randers\06 projekt\p-hus\programoplæg_rev03.doc 11

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

REGIONSHOSPITALET VIBORG

REGIONSHOSPITALET VIBORG REGIONSHOSPITALET VIBORG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN, 26-05-2010 RESUME 00 PROJEKTBESKRIVELSE 01 PROJEKTOPLYSNINGER 02 DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03 FLEKSIBILITET I BYGGERIET 04 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget

Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Forslag til anlægsønsker - Økonomiudvalget Nr. Dato: 12.08.08 1000 kr. 2009 2010 2011 2012 Økonomiudvalget (Skattefinansieret) Note: anlægsønsker er angivet i prioriteret rækkefølge 1 Rådhusudbygning -35.000-35.000-10.000

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 3. JUNI 2015 5 LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 1. Opgave Bestyrelsen skal drøfte fremtidig konstruktion ift. ejerforhold omkring Bagsværd Sø, herunder

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge

STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge STYRINGSMANUAL for gennemførelse af universitetssygehuset i Køge Dato: 26-04-2012 Sagsnummer 1-60-0279-11 Kvalitet & Udvikling KU Byg Alleén 15 4180 Sorø D:\Adlib Express Server\Files\MNJ_09052012093657611\fcs_2369799208.doc

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet

Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet 19. april 2015 Svar på spørgsmålet stillet under byrådsmødet 26-01-2015 om parkeringskælder under Torvet Under byrådsmødet 26. januar 2015 stillede 4 byrådsmedlemmer i alt 25 spørgsmål vedrørende parkeringskælderen

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere