Praktisk hjælp til årige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk hjælp til 18-65- årige"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til årige Februar 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne om praktisk hjælp Lovmæssig baggrund for vurdering af sagerne Hovedresultater for den materielle vurdering Overensstemmelse med regler og praksis Sagens oplysning og dokumentationsniveau Konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne Varigt eller midlertidigt behov Stillingtagen til alle anmodninger om hjælp Kontaktperson, erstatningshjælp og bytteret Kommunernes brug af kvalitetsstandarder for praktisk hjælp 23 3 Formel vurdering af sagerne om praktisk hjælp Hovedresultater for den formelle vurdering Afgørelsernes form og indhold 28 4 Karakteristika Praktisk hjælp Vurderingen af funktionsevnen Inddragelse af borgeren Funktionsniveau og ydelse 45 Bilag 1 Metode 48 Bilag 2 Regelgrundlag 51 Bilag 3 Principafgørelser 53 Bilag 4 Indkaldelsesbrev 56 Bilag 5 Kommunefordelte tabeller 59 Bilag 6 Høringssvar 63 Titel Praktisk hjælp til årige Udgiver Ankestyrelsen februar 2012 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har med denne praksisundersøgelse vurderet, om kommunerne foretager en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers behov ved tildelingen af praktisk hjælp. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som borgere i aldersgruppen år, der ikke selv kan udføre praktiske opgaver på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Der er i undersøgelsen særligt fokus på, om der i sagerne er det nødvendige grundlag for at træffe en afgørelse og på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udmålingen af den praktiske hjælp. Ankestyrelsen har desuden ønsket at belyse, i hvilket omfang og hvordan kommunernes kvalitetsstandarder bliver brugt ved udmålingen af den praktiske hjælp. Der indgår 169 afgørelser med tilhørende akter i undersøgelsen fra i alt 17 kommuner. 1.1 Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsen viser, at 86 procent af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området, hvorimod 14 procent ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen, som en klagesag. I 96 procent af sagerne har kommunerne foretaget den lovbestemte konkrete og individuelle vurdering af borgerens funktionsevne som foreskrevet. Titel Praktisk hjælp til årige_Bilag Udgiver Ankestyrelsen, ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

4 Undersøgelsen viser endvidere, at kommunerne i 86 procent af sagerne har foretaget den foreskrevne individuelle vurdering af, om der er forhold, der gør, at serviceniveauet konkret skal fraviges Oplysningsgrundlaget i sagerne Kommunerne er forpligtede til at påse, at de enkelte sager er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes afgørelse. Dette har kommunerne overholdt i hovedparten af sagerne. Samlet set er 91 procent af sagerne oplyst som foreskrevet. 81 procent af sagerne indeholder alle relevante oplysninger, og 10 procent mangler kun enkelte eller mindre væsentlige oplysninger. Derimod mangler 9 procent af sagerne så væsentlige eller afgørende oplysninger, at de alene af den grund ville blive hjemvist eller ændret, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen. Selv om oplysningsgrundlaget er fyldestgørende i hovedparten af sagerne, så finder Ankestyrelsen, at der alligevel er et potentiale for forbedringer, således at borgeren i højere grad får kendskab til, hvilke oplysninger afgørelsen bygger på og hvilke forhold, der har været bestemmende for afgørelsens udfald. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad søger at oplyse borgeren om det oplysningsgrundlag de faktiske oplysninger - som afgørelsen er baseret på Kommunernes brug af kvalitetsstandarder Kommunerne skal mindst én gang årligt revidere kvalitetsstandarden for praktisk hjælp i kommunen. Standarden skal indeholde generel serviceinformation om det niveau for hjælp og støtte, som borgeren kan forvente, hvis behovet for hjælp opstår. Undersøgelsen viser, at kommunerne i 114 ud af 167 sager henviser til kvalitetsstandarderne, når der træffes afgørelse om praktisk hjælp. I mindre end en tredjedel af de 114 sager har kommunerne dog samtidig orienteret borgeren ved at vedlægge kvalitetsstandarden eller på anden måde orientere borgeren om indholdet af kvalitetsstandarden. Ankestyrelsen finder, at borgerne bør sikres kendskab til det serviceniveau, som kommunen har lagt, når de ansøger kommunen om praktisk hjælp. Det er vigtigt, at borgeren har mulighed for at afstemme forventningerne på forhånd eller undervejs i forløbet. Det er især vigtigt, at dette kendskab sikres i forbindelse med, at der træffes afgørelse om borgerens ret til hjælp.

5 Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i forbindelse med ansøgningen om praktisk hjælp orienterer borgeren om, hvilken hjælp borgeren er berettiget til og kan forvente Kommunerne orienterer borgeren om serviceniveauet via de udarbejdede kvalitetsstandarder Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad søger at gøre kvalitetsstandarden tilgængelig for borgeren Det er Ankestyrelsens vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt i afgørelsen at henvise til en beskrivelse af hjælpen, som denne er beskrevet i kvalitetsstandarden, såfremt der i kvalitetsstandarden alene er gengivet eksempler på, hvad den praktiske hjælp kan bestå af, og det ikke samtidig fremgår præcist af afgørelsen, hvilken hjælp, der er bevilget og omfanget heraf. I denne undersøgelse får det den betydning, at særligt en enkelt kommune kommer til at fremstå med en høj fejlprocent for så vidt angår spørgsmålet, om afgørelsen er i overensstemmelse med lovgivning og praksis Kontaktperson, erstatningshjælp og fleksibel hjemmehjælp Kommunen skal informere modtagerne af praktisk hjælp om, hvem der er kontaktperson samt om muligheden for erstatningshjælp og muligheden for at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp, hvilket vil sige retten til at bytte de tildelte ydelser. I mere end halvdelen af sagerne har kommunerne undladt at oplyse borgeren om muligheden for erstatningshjælp. Det samme gælder muligheden for at benytte fleksibel hjemmehjælp. I en tredjedel af sagerne har kommunerne ikke oplyst, hvem kontaktpersonen er. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne indarbejder en fast procedure, der gør, at borgeren automatisk bliver oplyst om disse rettigheder. Derved forbedres den enkelte borgers indflydelse på modtagelsen og tilrettelæggelsen af hjælpen. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at borgeren altid oplyses om kontaktperson, erstatningshjælp og fleksibel hjemmehjælp

6 1.1.4 Skriftlige afgørelser og klagevejledning Borgeren har krav på en skriftlig afgørelse, der oplyser, hvilke ydelser kommunen har bevilget. Borgerens ret gælder alle typer af afgørelser. Undersøgelsen viser, at kommunerne overholder dette i hovedparten af sagerne. I 89 procent af sagerne foreligger således en skriftlig afgørelse. Kravet om skriftlig afgørelse betyder også, at der altid skal gives klagevejledning, medmindre borgerens behov er blevet imødekommet fuldt ud. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad efterlever kravene om, at borgeren skal have en skriftlig afgørelse og at afgørelsen skal være ledsaget af en klagevejledning, hvis borgeren ikke har fået fuldt ud medhold Henvisning til lovregler Undersøgelsen viser, at det kun i 1 ud af 6 sager i høj grad er klart, hvilket lovgrundlag afgørelsen er truffet på. I lidt over halvdelen af sagerne fremgår dette i nogen grad, mens det i den resterende tredjedel af sagerne ikke er tilstrækkeligt klart, hvilke lovbestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad henviser til de lovbestemmelser, som ligger til grund for afgørelsen Ensartet metode og afgørelsespraksis Ankestyrelsen har set nærmere på, i hvor høj grad anvendelsen af en ensartet metode i kommunen påvirker kvaliteten af sagsbehandlingen. Undersøgelsen viser, at en udbredt anvendelse af en form for metode ved vurderingen af funktionsniveauet mv. er med til at sikre en mere ensartet afgørelsespraksis. Indplaceringen på et funktionsniveau kan være et vigtigt pejlemærke for, om der er truffet en rigtig afgørelse, og om den vurdering af funktionsniveauet, som den anvendte metode viser, også kommer til udtryk i afgørelsens resultat. Ankestyrelsen anbefaler, at den enkelte kommune anvender en standardiseret metode ved vurderingen af funktionsniveauet, idet det er med til at sikre en ensartet afgørelsespraksis

7 2 Materiel vurdering af sagerne om praktisk hjælp Ankestyrelsen vil med denne praksisundersøgelse belyse, hvorvidt kommunerne foretager en individuel vurdering af den enkelte borgers konkrete behov ved tildelingen af praktisk hjælp efter servicelovens 83. Afgørelser om personlig hjælp og pleje samt madservice er ikke en del af undersøgelsen. Praksisundersøgelsen omfatter i alt 175 sager indkaldt fra 17 forskellige kommuner. Kommunerne er - afhængigt af kommunens størrelse blevet bedt om at indsende henholdsvis 5 eller 15 sager. Af de 175 sager er de 169 sager fundet egnet til at indgå i undersøgelsen. Der er i undersøgelsen særligt fokus på, om der i sagerne er det nødvendige grundlag for at træffe en afgørelse og på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udmålingen af den praktiske hjælp. I den forbindelse har Ankestyrelsen ønsket at belyse i hvilket omfang og hvordan, kommunernes kvalitetsstandarder bliver brugt ved udmålingen af den praktiske hjælp. Ankestyrelsen har valgt at indhente de nyeste sager på området og har i den forbindelse anmodet kommunerne om at indsende såvel sager om bevilling af praktisk hjælp, som sager om afslag på praktisk hjælp. Sagerne er indkaldt den 10. juni 2011, og undersøgelsen omfatter således afgørelser truffet umiddelbart forinden. 1 Personkredsen i undersøgelsen er defineret som borgere i aldersgruppen år, der ikke selv kan udføre praktiske opgaver på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Sager, hvor borgeren modtager hjælp efter servicelovens 96 i form af borgerstyret personlig assistance, såkaldte BPA-ordninger, er på forhånd fravalgt. Årsagen til dette er, at behovet for hjælp i disse sager typisk vil have et større omfang end hjælp efter servicelovens 83, og at borgeren får dækket behovet for praktisk hjælp gennem den borgerstyrede personlige assistance. 2.1 Lovmæssig baggrund for vurdering af sagerne Kommunen skal tilbyde praktisk hjælp til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven. 1 Se Bilag 4: Indkaldelsesbrev

8 Reglerne om praktisk hjælp fremgår af servicelovens kapitel 16. Selve reglen om praktisk hjælp, som undersøgelsen har taget udgangspunkt i, findes i 83, stk. 1, nr. 2. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Serviceloven 83, stk. 2 Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. Når denne vurdering foretages, skal kommunen også fravige det serviceniveau, som kommunen har fastlagt, og som kommer til udtryk i kvalitetsstandarderne, hvis borgerens behov nødvendiggør dette. Videre skal kommunen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra borgeren. Ligesom kommunen skal vurdere, om der er behov for andre former for hjælp og støtte, når ansøgningen om praktisk hjælp behandles. 2 Serviceloven 88, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren Der gælder et skriftlighedskrav for alle afgørelser om praktisk hjælp. I forbindelse med afgørelsen om praktisk hjælp skal kommunen samtidig oplyse om, hvem der er kontaktperson i tilfælde af spørgsmål fra borgeren, om selve den praktiske hjælp, eller i tilfælde af manglende levering af hjælpen. 2 Dette fremgår af retssikkerhedsloven 5

9 Serviceloven 89, stk. 1 I forbindelse med afgørelsen skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en skriftlig oplysning herom til borgeren Serviceloven 89, stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter 83 oplyse om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis modtageren af hjælpen har spørgsmål vedrørende den personlige og praktiske hjælp, eller hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen Kommunen skal endelig oplyse om muligheden for erstatningshjælp og om muligheden for fleksibel hjemmehjælp, det vil sige retten til at bytte de tildelte ydelser Hovedresultater for den materielle vurdering Undersøgelsen viser, at kommunerne i 86 procent af sagerne har truffet afgørelser, der samlet set er rigtige, det vil sige i overensstemmelse med regler og praksis. Undersøgelsen viser endvidere, at dette er sket på baggrund af et oplysningsgrundlag, der er vurderet til at være tilstrækkeligt i 91 procent af sagerne. Videre viser undersøgelsen, at kommunerne i hele 96 procent af sagerne har foretaget den lovbestemte konkrete og individuelle vurdering af borgerens funktionsevne. I 86 procent af sagerne har kommunerne foretaget den foreskrevne individuelle vurdering af, om der er forhold, der gør, at serviceniveauet konkret skal fraviges. Undersøgelsen viser imidlertid også, at kommunerne i 67 procent af sagerne henviser til kommunens kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, uden samtidig at orientere borgeren om indholdet af disse. Videre viser undersøgelsen, at kommunerne i en tredjedel af sagerne ikke oplyser om, hvem der er borgerens kontaktperson. Ligesom kommunerne undlader at oplyse om muligheden for erstatningshjælp og muligheden for fleksibel hjemmehjælp, det vil sige retten til at bytte de tildelte ydelser (bytteretten). Overordnet set viser undersøgelsen således et positivt billede af håndteringen af sagsbehandlingen om praktisk hjælp i kommunerne. 3 Dette fremgår af serviceloven 90 og 94a

10 1.2.1 Profil af modtageren Profil af den typiske modtager af praktisk hjælp 4 Undersøgelsen har vist, at den typiske modtager af praktisk hjælp har følgende profil: Det er en kvinde Hun er 52 år Hun får bevilliget rengøring hver 2. uge Hun har selv har søgt om praktisk hjælp Hun er vurderet til at have et funktionsniveau med moderate til svære begrænsninger Overensstemmelse med regler og praksis Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne i 86 procent af sagerne har truffet en afgørelse, der er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området, jf. tabel Tabel 2.1 Er afgørelsen samlet set rigtig? Antal Procent Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt Der resterer således en mindre gruppe af afgørelser, hvor afgørelsen ville blive ændret eller sagen ville blive hjemvist, hvis der havde været tale om en klagesag. Denne gruppe udgør 24 sager, svarende til 14 procent af de samlede sager, der er indgået i praksisundersøgelsen. Ankestyrelsen har set på de bagvedliggende forhold, der har ført til denne vurdering, jf. figur Profilen er sammensat af data for den typiske bruger (den hyppigst forekommende variabel i hver kategori) på nær alder, der er et gennemsnit af samtlige personer i undersøgelsen. 5 Funktionsbeskrivelse efter Fællessprog II. Se afsnit for en uddybning af funktionsniveauerne.

11 Figur 2.1 Forhold, der har ført til, at sagen samlet set er vurderet til ikke at være korrekt Henvist til kommunens kvalitetsstandard uden en konkret vurdering af, om borgerens behov nødvendiggør, at serviceniveauet bliver fraveget Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst Fremgår ikke klart hvilken afgørelse der er truffet Kravene til begrundelsen i afgørelsen er ikke opfyldt Fremgår ikke klart med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet Ikke foretaget en konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne Sager Note: Flere af de ovenstående forhold kan gøre sig gældende i de enkelte sager. I 15 af de 24 sager har sagen ikke været tilstrækkeligt oplyst. Det vil sige, at flere og/eller væsentlige oplysninger har manglet eller også har helt afgørende oplysninger manglet. I disse tilfælde kan det ikke udelukkes, at afgørelsen kan være korrekt, men oplysningsgrundlaget har været for utilstrækkeligt til, at det har kunnet vurderes. Se som et eksempel på dette: Sag nr. 031 Borgeren har ansøgt om hjælp til opvask og udskæring af frugt i pinsen, hvor ægtefællen ikke er hjemme. Kommunen har bevilget den ansøgte hjælp. Der er imidlertid ingen funktionsvurdering på sagen, eller en form for beskrivelse af borgerens funktionsniveau. Muligvis er borgeren kendt i kommunen i forvejen, men der indgår ingen akter herom i sagen, hvorfor sagen derfor reelt er umulig at prøve på det sparsomme grundlag. Det skal bemærkes, at Ankestyrelsen ved indkaldelsen af sager til undersøgelsen har understreget, at alt relevant materiale skal indsendes, jf. også nærmere nedenfor i afsnit 2.4 om sagens oplysning og dokumentationsniveau. Alene i 6 ud af de 24 sager har kommunen undladt at foretage en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsevne. Endvidere har kommunen i 16 af de 24 sager, hvor kommunen har henvist til kommunens kvalitetsstandard/generelle serviceniveau,

12 undladt at foretage en konkret vurdering af, om borgerens behov nødvendiggør, at serviceniveauet bliver fraveget. Videre viser undersøgelsen, at det i 15 ud af de 24 sager ikke klart fremgår, hvilken afgørelse der er truffet, og at det i 13 af sagerne heller ikke klart fremgår, med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet. I 15 af de 24 sager er kravene til begrundelsen i afgørelsen enten slet ikke opfyldt eller kun opfyldt i ringe grad. 2.4 Sagens oplysning og dokumentationsniveau Undersøgelsen viser, at afgørelserne typisk ses at være truffet med udgangspunkt i en funktionsbeskrivelse udarbejdet af den kommunale visitator på baggrund af et visitationsbesøg, uden at der er indhentet lægelige oplysninger. Ofte fremgår det ikke, om oplysningerne om borgerens helbredsforhold, funktionsniveau, sociale forhold m.v. stammer fra en læge, fra borgeren selv eller om det er visitators egen vurdering. 6 Selvom der ingen lægelige oplysninger er på sagen, så har dette ikke medført, at sagen bliver betragtet som dårligt oplyst. Dette gælder også, selvom det tydeligt fremgår, at oplysningerne stammer fra eksempelvis en lægeerklæring eller en hospitalsjournal, som ikke er på sagen, eller at oplysningerne er hentet fra en af borgerens øvrige sager, men ikke er medsendt den konkrete sag om praktisk hjælp. Sagen er alene blevet betragtet som dårligt oplyst, hvis det konkret er blevet vurderet, at sagen burde have været oplyst nærmere. Det kunne være, hvis der reelt kan rejses tvivl om, hvorvidt funktionsniveauet i virkeligheden er så dårligt som anført af borgeren og sagen derfor burde have været oplyst nærmere, inden den praktiske hjælp ydes. Der er således ikke fundet grundlag for at stille krav om, at der foreligger en lægeerklæring på funktionsniveau og specifik diagnose i selve sagen, da det er visitators funktionsbeskrivelse, der danner udgangspunkt for afgørelsen. Ankestyrelsen kan på grundlag af disse forudsætninger konstatere, at oplysningsgrundet har været i orden i den overvejende del af sagerne, som det fremgår af tabel 2.2. Tabel 2.2 I hvilket omfang er sagen oplyst? Antal Procent Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler 9 5 Afgørende oplysninger mangler 6 4 I alt Se bilag 1: Metode

13 Ankestyrelsen finder dog, at der er et potentiale for forbedringer for kommunerne, således at borgeren i højere grad får kendskab til, hvilke faktuelle oplysninger afgørelsen bygger på, og hvilke forhold, der har været bestemmende for vurderingen og afgørelsens udfald. Borgeren får derved et bedre indblik i, hvilke forhold det er, der konkret har ført til afgørelsen og kan sammenholde dette med det af kommunen udmeldte serviceniveau. Samtidig får borgeren også bedre mulighed for at forstå hvilke hensyn, der har været udslagsgivende. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad oplyser borgeren om det oplysningsgrundlag de faktiske oplysninger - som afgørelsen er baseret på 2.5 Konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne Undersøgelsen viser, at kommunerne i størstedelen af sagerne har foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne, som loven foreskriver, i forbindelse med behandlingen af anmodninger om praktisk hjælp. Tabel 2.3 Er der i sagen foretaget en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsevne? Antal Procent I høj grad I nogen grad I ringe grad 0 0 Nej 7 4 I alt Den konkrete individuelle vurdering er foretaget i høj grad i 86 procent af sagerne og i nogen grad i 10 procent af sagerne, det vil samlet set sige, at vurderingen er foretaget som foreskrevet i 96 procent af de målte sager, jf. tabel 2.3. Dette skal samtidig sammenholdes med det faktum, at det alene i 14 procent af sagerne, svarende til 24 sager, 7 er vurderet, at afgørelsen ville blive ændret, eller sagen ville blive 7 Jf. figur 2.1 ovenfor i afsnit 2.3 om overensstemmelse med regler og praksis

14 hjemvist, hvis der havde været tale om en klagesag. Hertil kommer at det alene var i 6 ud af de 24 nævnte sager, at kommunen havde undladt at foretage en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsevne. Det må således kunne lægges til grund, at ikke blot er kommunerne yderst konsekvente med hensyn til at få foretaget en funktionsvurdering; meget tyder på, at funktionsvurderingen samtidig bliver anvendt korrekt. 8 Eksempler på, at der bliver bevilget hjælp uden, at der er foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne, kan ses i følgende sager: Sag nr. 023 En 45-årig kvinde ringer til kommunen for at få hjælp til rengøring, da hun ikke længere kan overkomme at gøre rent på grund af nervebetændelse i både arme og ben. Hun havde året forinden fået bevilliget praktisk hjælp, men frasagde sig hjælpen, da hun mente, at hun selv kunne overkomme det. På baggrund af den mundtlige henvendelse bliver kvinden bevilliget hjælp til gulvvask, støvsugning, fejning og til at få ordnet badeværelse hver 14. dag. Det fremgår ikke af sagen, hvad borgeren tidligere har fået bevilliget, og der foreligger heller ikke en skriftlig afgørelse på den nye bevilling i sagen. Endelig foreligger der ikke en funktionsvurdering på afgørelsestidspunktet. På denne baggrund har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelsen er materielt forkert. Afgørende for denne vurdering har været, at der ikke er foretaget en konkret og individuel vurdering af kvindens funktionsevne på det tidspunkt, hvor hjælpen bliver bevilget. Bestemmelsen om, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre, må betragtes som en regel, der har karakter af en egentlig garantiforskrift, som er med til at sikre, at afgørelsen er lovlig og rigtig. Sag nr. 024 Der er tale om en 60-årig kvindelig pensionist med en ryglidelse. Hendes ægtefælle er i kemobehandling på grund af tarmkræft med levermetastaser. Kvinden bliver bevilliget hjælp til rengøring hver 14. dag, så længe hendes mand er i kemobehandling. Bevillingen finder sted på baggrund af en telefonopringning. Kvindens funktionsniveau er ikke beskrevet i sagen, og sagen er i øvrigt meget dårligt oplyst. Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er materielt forkert, særligt på baggrund af det forhold, at der ikke er foretaget en funktionsvurdering i forbindelse med bevillingen af hjælpen. Et eksempel på, at der er foretaget en konkret og individuel vurdering kan ses i følgende sag: Sag nr. 041 En enlig kvinde med uhelbredelig cancer med metastaser bliver bevilget rengøring hver anden uge i overensstemmelse med kvalitetsstandarden. Efter operation for brystcancer er der opstået recidiv med spredning til mave, hals og bækken. Kvinden kan ikke magte den grove rengøring, da hun udtrættes hurtigt og får smerter i højre side 8 Se mere om funktionsniveau i kapitel 4 om karakteristika

15 af kroppen. Hun har betydelige hukommelsesproblemer og vidste under visitationen ikke, hvilken ugedag det var. Hun har svært ved at huske at tage sin medicin og får daglige besøg til omsorgsrelaterede opgaver. Borgeren er selv i stand til at købe ind og kan tilberede og anrette sine måltider. Borgeren er vurderet til at ligge i funktionsgruppe 2 efter funktionsgruppevurderingen. Ifølge kvalitetsstandarden gives der rengøring hver anden uge til personer, hvis funktionsniveau gør det muligt selv at udføre dele af det huslige arbejde (f.eks. almindelig oprydning, ordne håndvask mm.) Ved afgørelsen er der taget udgangspunkt i en vurdering af borgerens evne til at klare dele af den almindelige husførelse, og hun er tildelt en hjælp, som passer til hendes funktionsniveau. 2.6 Varigt eller midlertidigt behov Kommunen har pligt til at sikre, at borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for praktisk hjælp, kan få tilbud om hjælp hertil. Kommunen skal endvidere tage stilling til, om borgerens behov for hjælp er midlertidigt eller varigt, herunder om det er hele hjælpen eller kun dele af hjælpen, der er midlertidig. Dette kan have betydning for, om modtageren skal betale for hjælpen, hvorfor det er vigtigt, at det konkret bliver vurderet, om behovet må antages at være midlertidigt eller varigt. Følgende sag er et eksempel på, at manglende oplysninger om omfanget af betalingen i forbindelse med bevillingen af midlertidig hjælp, har ført til, at Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med regler og praksis: Sag nr. 170 En 58-årig kvinde bliver i forbindelse med udskrivning fra hospitalet bevilget midlertidig hjælp til rengøring og tøjvask. Sagen er vurderet til ikke at være i overensstemmelse med regler og praksis, da der er fastsat en egenbetaling på 24 kr. i timen, men det ikke fremgår ikke af sagen, hvor mange timer hjælp, der ydes. Kvinden kender således ikke den økonomiske forpligtelse, der er forbundet med hjælpen. Tilsvarende gjorde sig gældende i følgende sag: Sag nr. 069 En 64-årig kvinde, der er hofteopereret, bliver bevilget midlertidig hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask. Der er egenbetaling, men kvinden er ved afgørelsen hverken orienteret om den tidsmæssige udstrækning af hjælpen eller om størrelsen af det beløb, som hun skal betale i timen, hvorfor hun ikke kender til omfanget af egenbetalingen. Hvis hjælpen bevilges varigt, som følge af en permanent nedsættelse af funktionsniveauet hos borgeren, kan der som udgangspunkt ikke opkræves betaling. Et eksempel på, at der ikke opkræves betaling, kan ses i følgende sag, hvor hjælpen er bevilget midlertidigt, men opkrævning af betaling undlades:

16 Sag nr. 114 Sagen omhandler en 62-årig kvinde diagnosticeret med Lupus, en gigtsygdom, der angriber væv og organer, hvilket giver smerter og træthed i musklerne. Kvinden får bevilget hjælp til rengøring midlertidigt. Hjælpen tildeles uden egenbetaling, da der er tale om en kronisk lidelse. Tilsvarende gør sig gældende i følgende sag: Sag nr. 042 En fysisk og psykisk dårligt fungerende kvinde bevilges midlertidigt rengøring hver anden uge. Der er ikke stillet krav om betaling for hjælpen. Kvinden bor med sin ægtefælle, som har været ramt af stress og psykisk nedslidning i en periode. Han er netop begyndt at arbejde igen, efter at have været sygemeldt i en periode. Kvinden er tidligere medicin- og alkoholmisbruger og har nedsat lever- og nyrefunktion samt diabetes, dårligt blodomløb og hjerteflimmer. Hun var for nogle år siden ved at dø af organsvigt. Kvinden har fået diagnosen maniodepressiv psykose i forbindelse med manisk brug af parrets penge. Ægtefællen sørger for alt husligt og varetager betydelige opgaver i forbindelse med psykisk støtte og guidning af kvinden. Kvinden går ikke selv i gang med opgaver, hvis hun ikke bliver sat i gang. Ankestyrelsen vurderer, at det på baggrund af kvindens betydelige hjælpebehov, og ægtefællens fortsatte stressbetingede sygdomsfølger, er rigtigt at yde praktisk hjælp til familien. Ankestyrelsen vurderer samtidig, at det er rigtigt at gøre hjælpen midlertidig, indtil ægtefællen kan overtage opgaverne i hjemmet. Som eksempel på en sag, hvor hjælpen ikke burde have været tildelt midlertidigt, men varigt, og der dermed heller ikke burde have været opkrævet egenbetaling, kan henvises til følgende sag: Sag nr. 059 Der er tale om en 53-årig mand med en lungesygdom. Lungernes funktion bliver dårligere og dårligere, og lungekapaciteten er på afgørelsestidspunktet alene svarende til 30 procent. Manden har balanceproblemer og kan meget lidt selv. Han har søgt om hjælp til ophængning/nedtagning af vasketøj. Hjælpen bevilges midlertidigt med egenbetaling. Der er oplysninger om, at borgerens helbred forværres. Ankestyrelsen vurderer, at det på denne baggrund er vanskeligt at se begrundelsen for, hvorfor hjælpen er givet midlertidigt og dermed med egenbetaling, og har vurderet at sagen ikke er i overensstemmelse med regler og praksis. Afgørelsen ville derfor blive ændret eller sagen hjemvist, hvis der havde været tale om en klagesag. Undersøgelsen viser, at kommunerne i 86 procent af sagerne har taget stilling til, om borgerens behov for hjælp er midlertidigt eller varigt, jf. tabel 2.4.

Praktisk hjælp til årige

Praktisk hjælp til årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade

Kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation til tilbud efter serviceloven til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Dagligvarer udbringning uden betaling

Dagligvarer udbringning uden betaling Dagligvarer udbringning uden betaling Lov om social service 83 Praktiske opgaver i hjemmet. 1. Indledning 2. Kvalitetsstandard 3. Lovgrundlag og ankeafgørelse. 02 Den 1. august 2007 1 1. Indledning Indledning:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Notat om Ankestyrelsens praksis undersøgelse: hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat om Ankestyrelsens praksis undersøgelse: hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/01994 Dato: 11-02-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat om Ankestyrelsens praksis undersøgelse: hjælp til boligindretning eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Klagerådets årsberetning 2009

Klagerådets årsberetning 2009 Klagerådets årsberetning 2009 Ringsted Kommune Sundhedsforvaltningen Voksen-ældreområdet Februar 2010 Lovgrundlag og vedtægter Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 34-36,

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere