Praktisk hjælp til årige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk hjælp til 18-65- årige"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til årige Februar 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne om praktisk hjælp Lovmæssig baggrund for vurdering af sagerne Hovedresultater for den materielle vurdering Overensstemmelse med regler og praksis Sagens oplysning og dokumentationsniveau Konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne Varigt eller midlertidigt behov Stillingtagen til alle anmodninger om hjælp Kontaktperson, erstatningshjælp og bytteret Kommunernes brug af kvalitetsstandarder for praktisk hjælp 23 3 Formel vurdering af sagerne om praktisk hjælp Hovedresultater for den formelle vurdering Afgørelsernes form og indhold 28 4 Karakteristika Praktisk hjælp Vurderingen af funktionsevnen Inddragelse af borgeren Funktionsniveau og ydelse 45 Bilag 1 Metode 48 Bilag 2 Regelgrundlag 51 Bilag 3 Principafgørelser 53 Bilag 4 Indkaldelsesbrev 56 Bilag 5 Kommunefordelte tabeller 59 Bilag 6 Høringssvar 63 Titel Praktisk hjælp til årige Udgiver Ankestyrelsen februar 2012 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har med denne praksisundersøgelse vurderet, om kommunerne foretager en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers behov ved tildelingen af praktisk hjælp. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som borgere i aldersgruppen år, der ikke selv kan udføre praktiske opgaver på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Der er i undersøgelsen særligt fokus på, om der i sagerne er det nødvendige grundlag for at træffe en afgørelse og på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udmålingen af den praktiske hjælp. Ankestyrelsen har desuden ønsket at belyse, i hvilket omfang og hvordan kommunernes kvalitetsstandarder bliver brugt ved udmålingen af den praktiske hjælp. Der indgår 169 afgørelser med tilhørende akter i undersøgelsen fra i alt 17 kommuner. 1.1 Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsen viser, at 86 procent af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området, hvorimod 14 procent ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen, som en klagesag. I 96 procent af sagerne har kommunerne foretaget den lovbestemte konkrete og individuelle vurdering af borgerens funktionsevne som foreskrevet. Titel Praktisk hjælp til årige_Bilag Udgiver Ankestyrelsen, ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

4 Undersøgelsen viser endvidere, at kommunerne i 86 procent af sagerne har foretaget den foreskrevne individuelle vurdering af, om der er forhold, der gør, at serviceniveauet konkret skal fraviges Oplysningsgrundlaget i sagerne Kommunerne er forpligtede til at påse, at de enkelte sager er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes afgørelse. Dette har kommunerne overholdt i hovedparten af sagerne. Samlet set er 91 procent af sagerne oplyst som foreskrevet. 81 procent af sagerne indeholder alle relevante oplysninger, og 10 procent mangler kun enkelte eller mindre væsentlige oplysninger. Derimod mangler 9 procent af sagerne så væsentlige eller afgørende oplysninger, at de alene af den grund ville blive hjemvist eller ændret, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen. Selv om oplysningsgrundlaget er fyldestgørende i hovedparten af sagerne, så finder Ankestyrelsen, at der alligevel er et potentiale for forbedringer, således at borgeren i højere grad får kendskab til, hvilke oplysninger afgørelsen bygger på og hvilke forhold, der har været bestemmende for afgørelsens udfald. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad søger at oplyse borgeren om det oplysningsgrundlag de faktiske oplysninger - som afgørelsen er baseret på Kommunernes brug af kvalitetsstandarder Kommunerne skal mindst én gang årligt revidere kvalitetsstandarden for praktisk hjælp i kommunen. Standarden skal indeholde generel serviceinformation om det niveau for hjælp og støtte, som borgeren kan forvente, hvis behovet for hjælp opstår. Undersøgelsen viser, at kommunerne i 114 ud af 167 sager henviser til kvalitetsstandarderne, når der træffes afgørelse om praktisk hjælp. I mindre end en tredjedel af de 114 sager har kommunerne dog samtidig orienteret borgeren ved at vedlægge kvalitetsstandarden eller på anden måde orientere borgeren om indholdet af kvalitetsstandarden. Ankestyrelsen finder, at borgerne bør sikres kendskab til det serviceniveau, som kommunen har lagt, når de ansøger kommunen om praktisk hjælp. Det er vigtigt, at borgeren har mulighed for at afstemme forventningerne på forhånd eller undervejs i forløbet. Det er især vigtigt, at dette kendskab sikres i forbindelse med, at der træffes afgørelse om borgerens ret til hjælp.

5 Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i forbindelse med ansøgningen om praktisk hjælp orienterer borgeren om, hvilken hjælp borgeren er berettiget til og kan forvente Kommunerne orienterer borgeren om serviceniveauet via de udarbejdede kvalitetsstandarder Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad søger at gøre kvalitetsstandarden tilgængelig for borgeren Det er Ankestyrelsens vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt i afgørelsen at henvise til en beskrivelse af hjælpen, som denne er beskrevet i kvalitetsstandarden, såfremt der i kvalitetsstandarden alene er gengivet eksempler på, hvad den praktiske hjælp kan bestå af, og det ikke samtidig fremgår præcist af afgørelsen, hvilken hjælp, der er bevilget og omfanget heraf. I denne undersøgelse får det den betydning, at særligt en enkelt kommune kommer til at fremstå med en høj fejlprocent for så vidt angår spørgsmålet, om afgørelsen er i overensstemmelse med lovgivning og praksis Kontaktperson, erstatningshjælp og fleksibel hjemmehjælp Kommunen skal informere modtagerne af praktisk hjælp om, hvem der er kontaktperson samt om muligheden for erstatningshjælp og muligheden for at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp, hvilket vil sige retten til at bytte de tildelte ydelser. I mere end halvdelen af sagerne har kommunerne undladt at oplyse borgeren om muligheden for erstatningshjælp. Det samme gælder muligheden for at benytte fleksibel hjemmehjælp. I en tredjedel af sagerne har kommunerne ikke oplyst, hvem kontaktpersonen er. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne indarbejder en fast procedure, der gør, at borgeren automatisk bliver oplyst om disse rettigheder. Derved forbedres den enkelte borgers indflydelse på modtagelsen og tilrettelæggelsen af hjælpen. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne sikrer, at borgeren altid oplyses om kontaktperson, erstatningshjælp og fleksibel hjemmehjælp

6 1.1.4 Skriftlige afgørelser og klagevejledning Borgeren har krav på en skriftlig afgørelse, der oplyser, hvilke ydelser kommunen har bevilget. Borgerens ret gælder alle typer af afgørelser. Undersøgelsen viser, at kommunerne overholder dette i hovedparten af sagerne. I 89 procent af sagerne foreligger således en skriftlig afgørelse. Kravet om skriftlig afgørelse betyder også, at der altid skal gives klagevejledning, medmindre borgerens behov er blevet imødekommet fuldt ud. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad efterlever kravene om, at borgeren skal have en skriftlig afgørelse og at afgørelsen skal være ledsaget af en klagevejledning, hvis borgeren ikke har fået fuldt ud medhold Henvisning til lovregler Undersøgelsen viser, at det kun i 1 ud af 6 sager i høj grad er klart, hvilket lovgrundlag afgørelsen er truffet på. I lidt over halvdelen af sagerne fremgår dette i nogen grad, mens det i den resterende tredjedel af sagerne ikke er tilstrækkeligt klart, hvilke lovbestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad henviser til de lovbestemmelser, som ligger til grund for afgørelsen Ensartet metode og afgørelsespraksis Ankestyrelsen har set nærmere på, i hvor høj grad anvendelsen af en ensartet metode i kommunen påvirker kvaliteten af sagsbehandlingen. Undersøgelsen viser, at en udbredt anvendelse af en form for metode ved vurderingen af funktionsniveauet mv. er med til at sikre en mere ensartet afgørelsespraksis. Indplaceringen på et funktionsniveau kan være et vigtigt pejlemærke for, om der er truffet en rigtig afgørelse, og om den vurdering af funktionsniveauet, som den anvendte metode viser, også kommer til udtryk i afgørelsens resultat. Ankestyrelsen anbefaler, at den enkelte kommune anvender en standardiseret metode ved vurderingen af funktionsniveauet, idet det er med til at sikre en ensartet afgørelsespraksis

7 2 Materiel vurdering af sagerne om praktisk hjælp Ankestyrelsen vil med denne praksisundersøgelse belyse, hvorvidt kommunerne foretager en individuel vurdering af den enkelte borgers konkrete behov ved tildelingen af praktisk hjælp efter servicelovens 83. Afgørelser om personlig hjælp og pleje samt madservice er ikke en del af undersøgelsen. Praksisundersøgelsen omfatter i alt 175 sager indkaldt fra 17 forskellige kommuner. Kommunerne er - afhængigt af kommunens størrelse blevet bedt om at indsende henholdsvis 5 eller 15 sager. Af de 175 sager er de 169 sager fundet egnet til at indgå i undersøgelsen. Der er i undersøgelsen særligt fokus på, om der i sagerne er det nødvendige grundlag for at træffe en afgørelse og på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udmålingen af den praktiske hjælp. I den forbindelse har Ankestyrelsen ønsket at belyse i hvilket omfang og hvordan, kommunernes kvalitetsstandarder bliver brugt ved udmålingen af den praktiske hjælp. Ankestyrelsen har valgt at indhente de nyeste sager på området og har i den forbindelse anmodet kommunerne om at indsende såvel sager om bevilling af praktisk hjælp, som sager om afslag på praktisk hjælp. Sagerne er indkaldt den 10. juni 2011, og undersøgelsen omfatter således afgørelser truffet umiddelbart forinden. 1 Personkredsen i undersøgelsen er defineret som borgere i aldersgruppen år, der ikke selv kan udføre praktiske opgaver på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Sager, hvor borgeren modtager hjælp efter servicelovens 96 i form af borgerstyret personlig assistance, såkaldte BPA-ordninger, er på forhånd fravalgt. Årsagen til dette er, at behovet for hjælp i disse sager typisk vil have et større omfang end hjælp efter servicelovens 83, og at borgeren får dækket behovet for praktisk hjælp gennem den borgerstyrede personlige assistance. 2.1 Lovmæssig baggrund for vurdering af sagerne Kommunen skal tilbyde praktisk hjælp til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven. 1 Se Bilag 4: Indkaldelsesbrev

8 Reglerne om praktisk hjælp fremgår af servicelovens kapitel 16. Selve reglen om praktisk hjælp, som undersøgelsen har taget udgangspunkt i, findes i 83, stk. 1, nr. 2. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Serviceloven 83, stk. 2 Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. Når denne vurdering foretages, skal kommunen også fravige det serviceniveau, som kommunen har fastlagt, og som kommer til udtryk i kvalitetsstandarderne, hvis borgerens behov nødvendiggør dette. Videre skal kommunen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra borgeren. Ligesom kommunen skal vurdere, om der er behov for andre former for hjælp og støtte, når ansøgningen om praktisk hjælp behandles. 2 Serviceloven 88, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren Der gælder et skriftlighedskrav for alle afgørelser om praktisk hjælp. I forbindelse med afgørelsen om praktisk hjælp skal kommunen samtidig oplyse om, hvem der er kontaktperson i tilfælde af spørgsmål fra borgeren, om selve den praktiske hjælp, eller i tilfælde af manglende levering af hjælpen. 2 Dette fremgår af retssikkerhedsloven 5

9 Serviceloven 89, stk. 1 I forbindelse med afgørelsen skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en skriftlig oplysning herom til borgeren Serviceloven 89, stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter 83 oplyse om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis modtageren af hjælpen har spørgsmål vedrørende den personlige og praktiske hjælp, eller hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen Kommunen skal endelig oplyse om muligheden for erstatningshjælp og om muligheden for fleksibel hjemmehjælp, det vil sige retten til at bytte de tildelte ydelser Hovedresultater for den materielle vurdering Undersøgelsen viser, at kommunerne i 86 procent af sagerne har truffet afgørelser, der samlet set er rigtige, det vil sige i overensstemmelse med regler og praksis. Undersøgelsen viser endvidere, at dette er sket på baggrund af et oplysningsgrundlag, der er vurderet til at være tilstrækkeligt i 91 procent af sagerne. Videre viser undersøgelsen, at kommunerne i hele 96 procent af sagerne har foretaget den lovbestemte konkrete og individuelle vurdering af borgerens funktionsevne. I 86 procent af sagerne har kommunerne foretaget den foreskrevne individuelle vurdering af, om der er forhold, der gør, at serviceniveauet konkret skal fraviges. Undersøgelsen viser imidlertid også, at kommunerne i 67 procent af sagerne henviser til kommunens kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, uden samtidig at orientere borgeren om indholdet af disse. Videre viser undersøgelsen, at kommunerne i en tredjedel af sagerne ikke oplyser om, hvem der er borgerens kontaktperson. Ligesom kommunerne undlader at oplyse om muligheden for erstatningshjælp og muligheden for fleksibel hjemmehjælp, det vil sige retten til at bytte de tildelte ydelser (bytteretten). Overordnet set viser undersøgelsen således et positivt billede af håndteringen af sagsbehandlingen om praktisk hjælp i kommunerne. 3 Dette fremgår af serviceloven 90 og 94a

10 1.2.1 Profil af modtageren Profil af den typiske modtager af praktisk hjælp 4 Undersøgelsen har vist, at den typiske modtager af praktisk hjælp har følgende profil: Det er en kvinde Hun er 52 år Hun får bevilliget rengøring hver 2. uge Hun har selv har søgt om praktisk hjælp Hun er vurderet til at have et funktionsniveau med moderate til svære begrænsninger Overensstemmelse med regler og praksis Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne i 86 procent af sagerne har truffet en afgørelse, der er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området, jf. tabel Tabel 2.1 Er afgørelsen samlet set rigtig? Antal Procent Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt Der resterer således en mindre gruppe af afgørelser, hvor afgørelsen ville blive ændret eller sagen ville blive hjemvist, hvis der havde været tale om en klagesag. Denne gruppe udgør 24 sager, svarende til 14 procent af de samlede sager, der er indgået i praksisundersøgelsen. Ankestyrelsen har set på de bagvedliggende forhold, der har ført til denne vurdering, jf. figur Profilen er sammensat af data for den typiske bruger (den hyppigst forekommende variabel i hver kategori) på nær alder, der er et gennemsnit af samtlige personer i undersøgelsen. 5 Funktionsbeskrivelse efter Fællessprog II. Se afsnit for en uddybning af funktionsniveauerne.

11 Figur 2.1 Forhold, der har ført til, at sagen samlet set er vurderet til ikke at være korrekt Henvist til kommunens kvalitetsstandard uden en konkret vurdering af, om borgerens behov nødvendiggør, at serviceniveauet bliver fraveget Sagen er ikke tilstrækkeligt oplyst Fremgår ikke klart hvilken afgørelse der er truffet Kravene til begrundelsen i afgørelsen er ikke opfyldt Fremgår ikke klart med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet Ikke foretaget en konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne Sager Note: Flere af de ovenstående forhold kan gøre sig gældende i de enkelte sager. I 15 af de 24 sager har sagen ikke været tilstrækkeligt oplyst. Det vil sige, at flere og/eller væsentlige oplysninger har manglet eller også har helt afgørende oplysninger manglet. I disse tilfælde kan det ikke udelukkes, at afgørelsen kan være korrekt, men oplysningsgrundlaget har været for utilstrækkeligt til, at det har kunnet vurderes. Se som et eksempel på dette: Sag nr. 031 Borgeren har ansøgt om hjælp til opvask og udskæring af frugt i pinsen, hvor ægtefællen ikke er hjemme. Kommunen har bevilget den ansøgte hjælp. Der er imidlertid ingen funktionsvurdering på sagen, eller en form for beskrivelse af borgerens funktionsniveau. Muligvis er borgeren kendt i kommunen i forvejen, men der indgår ingen akter herom i sagen, hvorfor sagen derfor reelt er umulig at prøve på det sparsomme grundlag. Det skal bemærkes, at Ankestyrelsen ved indkaldelsen af sager til undersøgelsen har understreget, at alt relevant materiale skal indsendes, jf. også nærmere nedenfor i afsnit 2.4 om sagens oplysning og dokumentationsniveau. Alene i 6 ud af de 24 sager har kommunen undladt at foretage en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsevne. Endvidere har kommunen i 16 af de 24 sager, hvor kommunen har henvist til kommunens kvalitetsstandard/generelle serviceniveau,

12 undladt at foretage en konkret vurdering af, om borgerens behov nødvendiggør, at serviceniveauet bliver fraveget. Videre viser undersøgelsen, at det i 15 ud af de 24 sager ikke klart fremgår, hvilken afgørelse der er truffet, og at det i 13 af sagerne heller ikke klart fremgår, med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet. I 15 af de 24 sager er kravene til begrundelsen i afgørelsen enten slet ikke opfyldt eller kun opfyldt i ringe grad. 2.4 Sagens oplysning og dokumentationsniveau Undersøgelsen viser, at afgørelserne typisk ses at være truffet med udgangspunkt i en funktionsbeskrivelse udarbejdet af den kommunale visitator på baggrund af et visitationsbesøg, uden at der er indhentet lægelige oplysninger. Ofte fremgår det ikke, om oplysningerne om borgerens helbredsforhold, funktionsniveau, sociale forhold m.v. stammer fra en læge, fra borgeren selv eller om det er visitators egen vurdering. 6 Selvom der ingen lægelige oplysninger er på sagen, så har dette ikke medført, at sagen bliver betragtet som dårligt oplyst. Dette gælder også, selvom det tydeligt fremgår, at oplysningerne stammer fra eksempelvis en lægeerklæring eller en hospitalsjournal, som ikke er på sagen, eller at oplysningerne er hentet fra en af borgerens øvrige sager, men ikke er medsendt den konkrete sag om praktisk hjælp. Sagen er alene blevet betragtet som dårligt oplyst, hvis det konkret er blevet vurderet, at sagen burde have været oplyst nærmere. Det kunne være, hvis der reelt kan rejses tvivl om, hvorvidt funktionsniveauet i virkeligheden er så dårligt som anført af borgeren og sagen derfor burde have været oplyst nærmere, inden den praktiske hjælp ydes. Der er således ikke fundet grundlag for at stille krav om, at der foreligger en lægeerklæring på funktionsniveau og specifik diagnose i selve sagen, da det er visitators funktionsbeskrivelse, der danner udgangspunkt for afgørelsen. Ankestyrelsen kan på grundlag af disse forudsætninger konstatere, at oplysningsgrundet har været i orden i den overvejende del af sagerne, som det fremgår af tabel 2.2. Tabel 2.2 I hvilket omfang er sagen oplyst? Antal Procent Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler 9 5 Afgørende oplysninger mangler 6 4 I alt Se bilag 1: Metode

13 Ankestyrelsen finder dog, at der er et potentiale for forbedringer for kommunerne, således at borgeren i højere grad får kendskab til, hvilke faktuelle oplysninger afgørelsen bygger på, og hvilke forhold, der har været bestemmende for vurderingen og afgørelsens udfald. Borgeren får derved et bedre indblik i, hvilke forhold det er, der konkret har ført til afgørelsen og kan sammenholde dette med det af kommunen udmeldte serviceniveau. Samtidig får borgeren også bedre mulighed for at forstå hvilke hensyn, der har været udslagsgivende. Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne i højere grad oplyser borgeren om det oplysningsgrundlag de faktiske oplysninger - som afgørelsen er baseret på 2.5 Konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne Undersøgelsen viser, at kommunerne i størstedelen af sagerne har foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne, som loven foreskriver, i forbindelse med behandlingen af anmodninger om praktisk hjælp. Tabel 2.3 Er der i sagen foretaget en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsevne? Antal Procent I høj grad I nogen grad I ringe grad 0 0 Nej 7 4 I alt Den konkrete individuelle vurdering er foretaget i høj grad i 86 procent af sagerne og i nogen grad i 10 procent af sagerne, det vil samlet set sige, at vurderingen er foretaget som foreskrevet i 96 procent af de målte sager, jf. tabel 2.3. Dette skal samtidig sammenholdes med det faktum, at det alene i 14 procent af sagerne, svarende til 24 sager, 7 er vurderet, at afgørelsen ville blive ændret, eller sagen ville blive 7 Jf. figur 2.1 ovenfor i afsnit 2.3 om overensstemmelse med regler og praksis

14 hjemvist, hvis der havde været tale om en klagesag. Hertil kommer at det alene var i 6 ud af de 24 nævnte sager, at kommunen havde undladt at foretage en konkret, individuel vurdering af borgerens funktionsevne. Det må således kunne lægges til grund, at ikke blot er kommunerne yderst konsekvente med hensyn til at få foretaget en funktionsvurdering; meget tyder på, at funktionsvurderingen samtidig bliver anvendt korrekt. 8 Eksempler på, at der bliver bevilget hjælp uden, at der er foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne, kan ses i følgende sager: Sag nr. 023 En 45-årig kvinde ringer til kommunen for at få hjælp til rengøring, da hun ikke længere kan overkomme at gøre rent på grund af nervebetændelse i både arme og ben. Hun havde året forinden fået bevilliget praktisk hjælp, men frasagde sig hjælpen, da hun mente, at hun selv kunne overkomme det. På baggrund af den mundtlige henvendelse bliver kvinden bevilliget hjælp til gulvvask, støvsugning, fejning og til at få ordnet badeværelse hver 14. dag. Det fremgår ikke af sagen, hvad borgeren tidligere har fået bevilliget, og der foreligger heller ikke en skriftlig afgørelse på den nye bevilling i sagen. Endelig foreligger der ikke en funktionsvurdering på afgørelsestidspunktet. På denne baggrund har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelsen er materielt forkert. Afgørende for denne vurdering har været, at der ikke er foretaget en konkret og individuel vurdering af kvindens funktionsevne på det tidspunkt, hvor hjælpen bliver bevilget. Bestemmelsen om, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre, må betragtes som en regel, der har karakter af en egentlig garantiforskrift, som er med til at sikre, at afgørelsen er lovlig og rigtig. Sag nr. 024 Der er tale om en 60-årig kvindelig pensionist med en ryglidelse. Hendes ægtefælle er i kemobehandling på grund af tarmkræft med levermetastaser. Kvinden bliver bevilliget hjælp til rengøring hver 14. dag, så længe hendes mand er i kemobehandling. Bevillingen finder sted på baggrund af en telefonopringning. Kvindens funktionsniveau er ikke beskrevet i sagen, og sagen er i øvrigt meget dårligt oplyst. Ankestyrelsen vurderer, at afgørelsen er materielt forkert, særligt på baggrund af det forhold, at der ikke er foretaget en funktionsvurdering i forbindelse med bevillingen af hjælpen. Et eksempel på, at der er foretaget en konkret og individuel vurdering kan ses i følgende sag: Sag nr. 041 En enlig kvinde med uhelbredelig cancer med metastaser bliver bevilget rengøring hver anden uge i overensstemmelse med kvalitetsstandarden. Efter operation for brystcancer er der opstået recidiv med spredning til mave, hals og bækken. Kvinden kan ikke magte den grove rengøring, da hun udtrættes hurtigt og får smerter i højre side 8 Se mere om funktionsniveau i kapitel 4 om karakteristika

15 af kroppen. Hun har betydelige hukommelsesproblemer og vidste under visitationen ikke, hvilken ugedag det var. Hun har svært ved at huske at tage sin medicin og får daglige besøg til omsorgsrelaterede opgaver. Borgeren er selv i stand til at købe ind og kan tilberede og anrette sine måltider. Borgeren er vurderet til at ligge i funktionsgruppe 2 efter funktionsgruppevurderingen. Ifølge kvalitetsstandarden gives der rengøring hver anden uge til personer, hvis funktionsniveau gør det muligt selv at udføre dele af det huslige arbejde (f.eks. almindelig oprydning, ordne håndvask mm.) Ved afgørelsen er der taget udgangspunkt i en vurdering af borgerens evne til at klare dele af den almindelige husførelse, og hun er tildelt en hjælp, som passer til hendes funktionsniveau. 2.6 Varigt eller midlertidigt behov Kommunen har pligt til at sikre, at borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for praktisk hjælp, kan få tilbud om hjælp hertil. Kommunen skal endvidere tage stilling til, om borgerens behov for hjælp er midlertidigt eller varigt, herunder om det er hele hjælpen eller kun dele af hjælpen, der er midlertidig. Dette kan have betydning for, om modtageren skal betale for hjælpen, hvorfor det er vigtigt, at det konkret bliver vurderet, om behovet må antages at være midlertidigt eller varigt. Følgende sag er et eksempel på, at manglende oplysninger om omfanget af betalingen i forbindelse med bevillingen af midlertidig hjælp, har ført til, at Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med regler og praksis: Sag nr. 170 En 58-årig kvinde bliver i forbindelse med udskrivning fra hospitalet bevilget midlertidig hjælp til rengøring og tøjvask. Sagen er vurderet til ikke at være i overensstemmelse med regler og praksis, da der er fastsat en egenbetaling på 24 kr. i timen, men det ikke fremgår ikke af sagen, hvor mange timer hjælp, der ydes. Kvinden kender således ikke den økonomiske forpligtelse, der er forbundet med hjælpen. Tilsvarende gjorde sig gældende i følgende sag: Sag nr. 069 En 64-årig kvinde, der er hofteopereret, bliver bevilget midlertidig hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask. Der er egenbetaling, men kvinden er ved afgørelsen hverken orienteret om den tidsmæssige udstrækning af hjælpen eller om størrelsen af det beløb, som hun skal betale i timen, hvorfor hun ikke kender til omfanget af egenbetalingen. Hvis hjælpen bevilges varigt, som følge af en permanent nedsættelse af funktionsniveauet hos borgeren, kan der som udgangspunkt ikke opkræves betaling. Et eksempel på, at der ikke opkræves betaling, kan ses i følgende sag, hvor hjælpen er bevilget midlertidigt, men opkrævning af betaling undlades:

16 Sag nr. 114 Sagen omhandler en 62-årig kvinde diagnosticeret med Lupus, en gigtsygdom, der angriber væv og organer, hvilket giver smerter og træthed i musklerne. Kvinden får bevilget hjælp til rengøring midlertidigt. Hjælpen tildeles uden egenbetaling, da der er tale om en kronisk lidelse. Tilsvarende gør sig gældende i følgende sag: Sag nr. 042 En fysisk og psykisk dårligt fungerende kvinde bevilges midlertidigt rengøring hver anden uge. Der er ikke stillet krav om betaling for hjælpen. Kvinden bor med sin ægtefælle, som har været ramt af stress og psykisk nedslidning i en periode. Han er netop begyndt at arbejde igen, efter at have været sygemeldt i en periode. Kvinden er tidligere medicin- og alkoholmisbruger og har nedsat lever- og nyrefunktion samt diabetes, dårligt blodomløb og hjerteflimmer. Hun var for nogle år siden ved at dø af organsvigt. Kvinden har fået diagnosen maniodepressiv psykose i forbindelse med manisk brug af parrets penge. Ægtefællen sørger for alt husligt og varetager betydelige opgaver i forbindelse med psykisk støtte og guidning af kvinden. Kvinden går ikke selv i gang med opgaver, hvis hun ikke bliver sat i gang. Ankestyrelsen vurderer, at det på baggrund af kvindens betydelige hjælpebehov, og ægtefællens fortsatte stressbetingede sygdomsfølger, er rigtigt at yde praktisk hjælp til familien. Ankestyrelsen vurderer samtidig, at det er rigtigt at gøre hjælpen midlertidig, indtil ægtefællen kan overtage opgaverne i hjemmet. Som eksempel på en sag, hvor hjælpen ikke burde have været tildelt midlertidigt, men varigt, og der dermed heller ikke burde have været opkrævet egenbetaling, kan henvises til følgende sag: Sag nr. 059 Der er tale om en 53-årig mand med en lungesygdom. Lungernes funktion bliver dårligere og dårligere, og lungekapaciteten er på afgørelsestidspunktet alene svarende til 30 procent. Manden har balanceproblemer og kan meget lidt selv. Han har søgt om hjælp til ophængning/nedtagning af vasketøj. Hjælpen bevilges midlertidigt med egenbetaling. Der er oplysninger om, at borgerens helbred forværres. Ankestyrelsen vurderer, at det på denne baggrund er vanskeligt at se begrundelsen for, hvorfor hjælpen er givet midlertidigt og dermed med egenbetaling, og har vurderet at sagen ikke er i overensstemmelse med regler og praksis. Afgørelsen ville derfor blive ændret eller sagen hjemvist, hvis der havde været tale om en klagesag. Undersøgelsen viser, at kommunerne i 86 procent af sagerne har taget stilling til, om borgerens behov for hjælp er midlertidigt eller varigt, jf. tabel 2.4.

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Flytning til særligt botilbud

Flytning til særligt botilbud Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Flytning til særligt botilbud Jf. servicelovens 129 stk. 2. Det Sociale Nævn Indhold 1. Resume og konklusion 2 2. Skematisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. maj 2013 Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 283 Offentligt HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. maj 2013 Sag 313/2012 (2. afdeling) Ældre Sagen som mandatar for A og B (advokat Ebbe

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere