BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET"

Transkript

1 BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

2 Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller personlig hjælp og pleje. 1. Vores værdier Holbæk Kommune ønsker at tage udgangspunkt i dine ressourcer og behov. Vi vil investere i sundhedsfremme, forebyggelse og generhvervelse af færdigheder, fordi det kan komme alle til gode. Et socialt netværk samt fysisk og psykisk sundhed er grundlaget for at kunne klare dig selv og hverdagen- også som handicappet, syg eller ældre. Derfor er det vigtigt, at du holder dig i gang. Vi ønsker at flytte fokus fra passiv hjælp til aktiv selvhjælp gennem målrettet vedligeholdende træning og genoptræning. Hjælpen skal basere sig på dine ressourcer, ønsker og valg, og vurderingen skal ske i dialog med og respekt for dig. Vi arbejder ud fra devisen Lad os hjælpe dig med, at hjælpe dig selv. 2. Holbæk Kommune kan tilbyde dig At fremme dine muligheder for at klare din hverdag uafhængig af andre. At lette de daglige aktiviteter ved vejledning, træning, hjælpemidler og hjælp. Vejledning i at fremme din sundhed. Vejledning i teknologiske muligheder. Vejledning i tilrettelæggelse og løsning af opgaver. Vejledning i brug af redskaber og hjælpemidler. 3. Hvornår kan du få hjælp? Du kan tilbydes hjælp til at genvinde dine funktioner, samt til at forebygge funktionstab. Du kan få hjælp, hvis du ikke, eller kun med stor vanskelighed, kan varetage opgaven. En vurdering af din samlede situation vil danne grundlag for tilbuddet om hjælp. I vurderingen indgår, om der er andre personer i husstanden eller i dit netværk, der kan deltage i udførelsen af opgaverne. 4. Hvilken hjælp kan du få? En visitator kan ud fra en konkret individuel vurdering tilbyde dig hjælp til: Personlig hjælp og pleje Madservice Rengøring Tøjvask Indkøb af dagligvarer Sygepleje Nødkald 2

3 Genoptræning og vedligeholdende træning Aflastning eller afløsning i hjemmet Plejeorlov og pasning af nærtstående Ældre- eller plejebolig 5. Hvilken hjælp kan du ikke få? Du kan ikke få hjælp til de opgaver, som andre personer i husstanden eller i dit netværk kan og har mulighed for at hjælpe dig med. Du kan ikke få hjælp til oprydning og rengøring efter dine gæster eller husdyr. Opgaverne løses altid ud fra arbejdsmiljøloven så de udføreres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Du kan ikke få udført opgaverne der strider mod arbejdsmiljøloven. Visitatoren vil ud fra din situation vejlede dig om, hvad du ikke kan få hjælp til. 6. Yderligere information Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for de ydelser, som Holbæk Kommune kan tilbyde dig. Kvalitetsstandarderne findes på Holbæk Kommune hjemmeside: Kvalitetsstandarderne beskriver omfang, hyppighed og kvalitet på indsatsen. 7. Hvem skal du kontakte? Du kan selv henvende dig, eller en anden kan henvende sig efter aftale med dig til Holbæk Kommune pr. mail eller telefon. Holbæk Kommune Sundhed- og Ældreområdet Visitation Kanalstræde Holbæk Kommune Tlf , hverdage kl Hjemmeside: Når du søger om hjælp, har du krav på at blive vurderet af en visitator. En visitator vil aftale et møde med dig. Ved mødet kan en bisidder deltage efter dit ønske. Vi opfordrer dig til at benytte dig af muligheden for at en bisidder deltager i mødet. Ved mødet udarbejder visitator en Helhedsvurdering. Helhedsvurderingen tager udgangspunkt i dine ønsker for dit liv og tanker om din hverdag, samt drøftelse af dine muligheder for at varetage følgende funktioner: Personlig pleje Spise og drikke Mobilitet 3

4 Daglig husførelse Aktivitet Socialt samvær og netværk Mental og psykisk tilstand Sygdom / handicap Boligens indflydelse på din samlede funktionsevne Med udgangspunkt i helhedsvurderingen fastsættes formål og mål med den tildelte hjælp, samt hvilken hjælp du tildeles. Visitator udarbejder en skriftlig afgørelse i henhold til lovgivning og kvalitetsstandarder. Afgørelsen giver begrundelse for tilsagn eller afslag på ansøgningen. Helhedsvurdering, Afgørelsen, lovgrundlag og klagevejledning sendes til dig efterfølgende. I situationer, hvor hjælpen skal iværksættes med det samme, kan dette aftales med visitator. 8. Midlertidig eller varig hjælp Du skal være opmærksom på, at der er to former for hjælp midlertidig eller varig hjælp. Ud fra helhedsvurderingen vurderer visitator om hjælpen tilbydes som midlertidig eller varig hjælp. Midlertidig hjælp: Hvis der er udsigt til eller mulighed for, at du selv kan varetage opgaven efter en given periode. Varig hjælp: Hvis der ikke umiddelbart er udsigt til eller mulighed for, at du selv kan varetage opgaven. Varig hjælp kan bringes til ophør efter fornyet vurdering af din situation. 9. Betalingsregler For ydelser efter Servicelovens 83 (personlig og praktisk hjælp): Midlertidig hjælp: Varig hjælp: Hvis du bevilliges midlertidig hjælp kan der være egenbetaling. Visitator er behjælpelig med at få beregnet din eventuelle betaling. Egenbetalingen udregnes efter husstandens økonomiske forhold i henhold til Serviceloven 161. Hvis du modtager varig hjælp, er denne gratis. For ydelser efter Lov om Sundhed: Hvis du modtager hjælp efter Lov om Sundhed, er denne gratis Visitator er behjælpelig med at forklare hvilken hjælp, du skal betale for. 4

5 10. Hvem leverer hjælpen? Tilbydes du hjælp efter Servicelovens 83, kan du vælge mellem kommunens godkendte leverandører. Visitator informerer om og udleverer pjecer fra de leverandører, der kan vælges i mellem, når ydelsen er omfattet af lovgivningen om frit valg af leverandør. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leverandøren eller Holbæk Kommunes hjemmeside. Du kan frit skifte leverandør. Skift af leverandør skal ske hurtigst muligt, dog senest indenfor 4 uger. Du har også mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre arbejdet. Hjælperen skal ifølge lovgivningen godkendes, indgå kontrakt med og lønnes af Holbæk Kommune. Tildeles du mere end 20 timer hjælp ugentligt, kan du vælge at få udbetalt et kontant tilskud til en hjælper, du selv ansætter. Visitator vurderer, om du opfylder betingelserne for at få kontant tilskud. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard, om hjælpen er omfattet af lovgivningen om frit valg af leverandør. 11. Fleksibilitet i hjælpen eller bytteydelser Du kan i samarbejde med leverandøren bytte hele eller dele af den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp. Det betyder, at du inden for samme leverandør for eksempel kan bytte hjælpen til støvsugning til en gåtur indenfor den vejledende tidsramme. Hvis du for eksempel vil bytte støvsugningen til et bad, skal du være tildelt både personlig og praktisk hjælp, have valgt samme leverandør og medarbejderen skal have kvalifikationer og faglige kompetencer til at udføre den ydelse, du ønsker at bytte til. Den indsats du ønsker at bytte til, skal kunne varetages indenfor arbejdsmiljølovens regler. Medarbejderen skal vurdere, om det er forsvarligt at fravælge en ydelse, for eksempel undlade badet hvis du let får hudproblemer. Såfremt du gentagne gange fravælger hele eller dele af den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp, skal der ske en fornyet vurdering af dit behov for hjælpen. 12. Leverandørens forpligtigelser At tilrettelægge hjælpen så dine muligheder for at klare din hverdag selv helt eller delvist styrkes. Hjælpen udføres så du selv deltager i de daglige aktiviteter i størst muligt omfang ved vejledning, træning og brug af hjælpemidler. At sikre helhed og kvalitet i udførelsen af hjælpen. At være bekendt med kommunens kvalitetsstandarder og den tildelte hjælp. At udarbejde arbejdspladsvurdering. At kontakte dig senest 5 hverdage efter overdragelse af opgaven med henblik på at aftale start af hjælpen og tildeling af kontaktperson. 5

6 At starte hjælpen senest 10 hverdage efter overdragelsen af opgaven. I særlige situationer i værksættes hjælpen med det samme. At hjælpen ydes som tildelt og aftalt. Hjælpen kan ikke aflyses, men leverandøren kan efter aftale med dig udføre opgaven på et andet tidspunkt. At give dig besked hvis hjælpen bliver forsinket mere end ½ time. At reagere, hvis du ikke træffes hjemme eller ikke lukker op ved aftalt besøg. Praktisk hjælp kan udføres af såvel ufaglært medarbejder, som er instrueret i opgaven, som af faguddannet medarbejder. Personlig hjælp og pleje skal primært udføres af faguddannet medarbejder svarende til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske. Arbejdet kan dog udføres af en ikke-uddannet medarbejder, der er instrueret til arbejdet. At observere ændringer i din helbredstilstand og reagere på dette. At dokumentere ændringer i din helbredstilstand, beskrive de iværksatte handlinger og sikre opfølgning på hændelsen. At medarbejderen skal bære uniform, legitimationskort med navn, titel og billede samt overholde tavshedspligten. At medarbejderen er venlig og imødekommende og udviser medmenneskelig interesse og respekt for din levevis samt dit køn, din race, din alder og din religion. At medarbejderen respekterer din medbestemmelse med hensyn til, hvordan hjælpen udføres. At oplyse dig navn på din kontaktperson hos leverandøren. 13. Dine forpligtigelser Du har ansvar for dig selv og din familie. Det indebærer blandt andet, at du skal tage imod tilbud om træning og hjælpemidler samt samarbejder om eventuelle ændringer i boligindretningen, når det vurderes at din funktionsevne eller medarbejdernes arbejdsmiljø kan øges via disse tiltag. At medvirke til at få oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp du er berettiget til. For eksempel helbredsoplysninger fra læge. At oplyse visitator og leverandør, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for, hvilken hjælp du er berettiget til. 6

7 At vælge leverandør indenfor tre hverdage, hvis den bevilligede hjælp er omfattet af frit valg af leverandør. At melde afbud til leverandør så tidligt som muligt, senest samme dag mellem kl Hvis du ikke træffes hjemme som aftalt, skal du betale for eventuel låsesmed til at skaffe adgang til hjemmet. Dette vil betyde, at du får en regning fra låsesmed for, at medarbejderen kan komme ind i hjemmet og sikre dit velbefindende. Du skal være opmærksom på, at du har en kontaktperson hos leverandøren. Du, din familie og dit netværk skal være venlige, imødekommende og udvise medmenneskelig respekt for visitator og leverandør, herunder udvise respekt for deres køn, race, alder og religion. At samarbejde med leverandøren om at udarbejde arbejdspladsvurdering. Hensigten med arbejdspladsvurderingen er at forebygge arbejdsskader og sætte fokus på arbejdsmiljø og arbejdsmiljøbelastende faktorer. Arbejdspladsvurderingen skal blandt andet sikre, at medarbejderen ikke udsættes for forkerte løft, sundhedsmæssige belastninger, passiv rygning, at adgangsforholdene er fremkommelige og oplyste, at husdyr ikke er til gene for medarbejderen og at el-artikler og arbejdsredskaber er i forsvarlig stand. 14. Visitators forpligtigelser At vejlede dig om mulighederne for, at du selv, din familie eller dit netværk, hjælpemidler eller teknologiske løsninger vil kunne bevare eller fremme din egenomsorg. At vejlede dig om at bevare og fremme din sundhed. At sikre helhed og kvalitet i opgaveløsningen. At oplyse dig om mulighed for at have en bisidder med ved visitationsbesøget. At behandle din ansøgning. At kontakte dig og aftale hjemmebesøg senest fem hverdage efter din henvendelse. At tilbyde dig et besøg i dit hjem inden ti hverdage efter din henvendelse. At være venlig og imødekommende, udvise medmenneskelig interesse og respekt for din levevis samt dit køn, din race, din alder og din religion. At udarbejde begrundet skriftlig afgørelse med bevilling senest 15 hverdage efter visitationsbesøget. Dog under forudsætning af, at vurderingsgrundlaget er fuldt oplyst og du har valgt leverandør. Visitator giver besked til leverandør senest to hverdage herefter. At udarbejde begrundet skriftlig afgørelse med afslag senest 15 hverdage efter visitationsbesøget. 7

8 15. Opfølgning på hjælpen Opfølgning på dit behov for hjælp - såkaldt revisitering - sker løbende ved ændret behov ellers minimum hvert andet år. Opfølgningen sker blandt andet ved, at leverandøren efter aftale med dig videregiver nødvendige oplysninger til visitator til brug for opfølgning på hjælpen. Tilfredshedsundersøgelser gennemføres løbende. Resultatet af tilfredshedsundersøgelser samt antallet af klagesager i forhold til den enkelte leverandør fremlægges for Udvalget for Voksne og offentliggøres på kommunens hjemmeside. 16. Klagemulighed Du får en klagevejledning sammen med den skriftlige afgørelse. Ved manglende tilfredshed med samarbejdet med leverandøren eller med det arbejde medarbejderne udfører, rettes henvendelse til den leverandør, som du har valgt til løsning af opgaven. Ved manglende tilfredshed med samarbejdet med visitator eller afgørelsen rettes henvendelse til Sundheds- og Ældreområdet. Såfremt du ikke får helt eller delvis medhold i din klage ved genvurdering af din sag, fremsender Sundheds- og Ældreområdet klagen til Det Sociale Nævn. Du kan til enhver tid rette henvendelse til borgerrådgiveren på telefon eller telefon Borgerrådgiveren kan kontaktes på mail: eller 17. Ikrafttrædelse Denne kvalitetsstandard er godkendt i Udvalget for Voksne den 24. september Lovgrundlag Lov om social service. Lov om sundhed. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 8

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere