VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013

2 Indhold 1. Indledning Relevante bestemmelser i selskabsloven Hvilke typer virksomheder kan komme under rekonstruktionsbehandling? Forløbet for rekonstruktionsbehandling Indledning af rekonstruktionsbehandling Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling Overtager rekonstruktøren ledelsens beføjelser? Gennemførelse af rekonstruktionsbehandling Rekonstruktionsbehandlingens ophør Genoptagelse af selskaber under rekonstruktionsbehandling Indsendelse af årsrapport i forhold til rekonstruktionsbehandling Overblik over hvad der skal registreres hvor December

3 1. Indledning Reglerne om rekonstruktionsbehandling blev indført ved lov nr. 718 af 25. juni 2010 og findes hovedsageligt i konkurslovens Afsnit I A, der består af kapitel 2-2 f. Lovændringen medførte en række konsekvensændringer i relateret lovgivning, herunder i selskabsloven. Bestemmelserne vedrørende rekonstruktionsbehandling blev sat i kraft den 1. april 2011 ved bekendtgørelse nr. 208 af 15. marts Reglerne om rekonstruktionsbehandling erstattede reglerne om betalingsstandsning og forhandling om tvangsakkord, og i henhold til forarbejderne til lovændringen var formålet med indførelsen af rekonstruktionsinstituttet at forbedre mulighederne for, at virksomheder, der har økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at erklæres konkurs. Lovændringen skabte således de lovgivningsmæssige rammer for at understøtte bestræbelser på at videreføre levedygtige virksomheder, samtidig med at fordringshavernes interesser kunne tilgodeses. Denne vejledning vedrører primært forholdene omkring registrering i Erhvervsstyrelsens itsystem set i forhold til forløbet for en rekonstruktionsbehandling. Vejledningen er således ikke en fuldstændig gennemgang af reglerne for rekonstruktionsbehandling. 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven Følgende bestemmelser blev indført i selskabsloven i anledningen af indførelsen af rekonstruktionsinstituttet: Forbud mod at stifter er under rekonstruktionsbehandling, jf. 24, stk. 2. Suspension af 3 måneders fristen for anmeldelse af genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning, hvis selskabet kommer under rekonstruktionsbehandling, jf. 232, stk. 2, 2. pkt. En bestemmelse om, at der er yderst begrænsede muligheder for at beslutte og registrere ændringer i et selskab under rekonstruktionsbehandling, hvori rekonstruktøren har overtaget ledelsen, jf. 233, stk. 5. En navnebestemmelse om at et selskab under rekonstruktionsbehandling skal bibeholde sit navn med tilføjelsen under rekonstruktionsbehandling, jf. 234, stk. 1. Herudover blev der foretaget en række konsekvensændringer i selskabsloven i følgende bestemmelser: 37, stk. 1, om vurderingsmænd. 233, stk. 1-3, om indgivelse af konkursbegæring, der blev udvidet til også at omfatte indgivelse af begæring om rekonstruktionsbehandling. December

4 349, stk. 3, 1. pkt., om statusændring for filialers udenlandske hovedselskaber. 367, stk. 1, der opregner, hvilke bestemmelser i selskabsloven der er strafsanktionerede. 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under rekonstruktionsbehandling? Der kan foretages registreringer vedrørende rekonstruktionsbehandling for følgende typer sammenslutninger, hvor der er begrænset hæftelse: Aktieselskaber Anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber Partnerselskaber Erhvervsdrivende fonde Virksomheder, som i henhold til Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder er registreret hos Erhvervsstyrelsen, eksempelvis andelsselskaber med begrænset ansvar samt kommanditselskaber og interessentskaber, hvor alle interessenterne, henholdsvis komplementarerne, er aktieselskaber, partnerselskaber, anpartsselskaber eller selskaber med tilsvarende retsform. For så vidt angår filialer af udenlandske kapitalselskaber skal man være opmærksom på, at filialer ikke selvstændigt kan komme under rekonstruktionsbehandling, men at filialen omfattes heraf, hvis det udenlandske hovedselskab kommer under rekonstruktionsbehandling, da en filial er en afdeling af det udenlandske selskab. Den danske filials navn skal ændres som følge af ændring af det udenlandske selskabs status, jf. selskabslovens 349, stk. 3, 1. pkt., men filialer ændrer ikke status deraf. Der skal ske anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, hvis et udenlandsk hovedselskab kommer under rekonstruktionsbehandling. I praksis vil størstedelen af rekonstruktionsbehandlinger omhandle aktie- og anpartsselskaber, som samlet set betegnes kapitalselskaber. Vejledningen vedrører således kapitalselskaber, men det anførte vil tilsvarende gøre sig gældende i forhold til andre virksomhedsformer, der kan komme under rekonstruktionsbehandling. December

5 2. Forløbet for rekonstruktionsbehandling I det følgende vil forløbet for en rekonstruktionsbehandling blive gennemgået med fokus på relevante forhold i forbindelse med, hvad der skal registreres eller offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system. For en gennemgang af det fuldkomne forløb for en rekonstruktionsbehandling henvises til konkurslovens bestemmelser herom samt forarbejderne hertil. 2.1 Indledning af rekonstruktionsbehandling Udgangspunktet for, at en skyldner kan tages under rekonstruktionsbehandling, er at skyldneren er insolvent 1. Skyldneren kan være såvel en fysisk som juridisk person, men denne vejlednings fokus er som tidligere nævnt på kapitalselskaber, hvorfor der fokuseres på skyldneren som juridisk person. Rekonstruktionsbehandling kan begæres både af en fordringshaver eller af skyldneren selv. Når skyldneren er et selskab, og det ønsker at indlede en rekonstruktionsbehandling, kan begæring om rekonstruktionsbehandling kun indgives på selskabets vegne af det centrale ledelsesorgan 2. Det vil sige bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse, og ellers direktionen 3. Hvis en fordringshaver begærer rekonstruktionsbehandling mod et selskab som skyldner, kan rekonstruktionsbehandlingen indledes uden skyldnerens samtykke. Det er dog alene skifteretten, der endeligt kan beslutte indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Når skifteretten imødekommer en begæring om rekonstruktionsbehandling, beskikker skifteretten altid en rekonstruktør samt en regnskabskyndig tillidsmand. I tilfælde af større og komplekse rekonstruktionsbehandlinger kan skifteretten beskikke flere rekonstruktører. Det er skifteretten, der træffer beslutning om, hvorvidt der er behov for en eller flere rekonstruktører. Rekonstruktøren skal i samarbejde med skyldneren undersøge mulighederne for at rekonstruere det nødlidende selskab, mens tillidsmanden skal bistå skyldneren og rekonstruktøren med regnskabskyndig kompetence, herunder ved foretagelse af vurderingsopgaver mv. 1 I henhold til konkurslovens Hvis selskabet er under likvidation, kan begæring om rekonstruktionsbehandling kun begæres af likvidator på vegne af selskabet. 3 Selskabslovens 233, stk. 1, jf. selskabslovens 5, nr. 4 December

6 Rekonstruktøren vil først og fremmest have til opgave at vurdere, hvorvidt selskabet isoleret set kan betragtes som levedygtigt, når der ses bort fra de aktuelle økonomiske vanskeligheder. Samtidig med indledningen af rekonstruktionsbehandlingen indkalder skifteretten til møde med fordringshaverne for at drøfte rekonstruktørens forslag til rekonstruktionsplan for selskabet. Skifteretten indrykker straks mødeindkaldelsen i Statstidende. Mødet skal afholdes senest fire uger efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Hvis skyldneren er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren straks offentliggøre mødeindkaldelsen i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. konkurslovens 11 a, stk. 2. Denne mødeindkaldelse kan alene offentliggøres via Offentliggørelse af denne mødeindkaldelse medfører ikke, at selskabet ændrer status til at være under rekonstruktionsbehandling, jf. nedenfor om anmeldelse af et selskabs indtræden i rekonstruktion. Når rekonstruktionsbehandlingen er besluttet af skifteretten, skal under rekonstruktionsbehandling tilføjes selskabets navn, jf. selskabslovens 234, stk. 1. Dette gøres ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om indledning af rekonstruktionsbehandlingen. Det er ikke en ændring af selskabets navn, men anmeldelse om en ændring af selskabets status, som man kender det i forbindelse med eksempelvis konkurs. Fristen for anmeldelse af denne tilføjelse til selskabets navn er 2 uger fra datoen for skifterettens beslutning om indledning af rekonstruktionsbehandling, jf. selskabslovens 9. Det er således denne registrering, som medfører en reel ændring af selskabets status. Det fremgår ikke klart af hverken konkursloven eller selskabsloven, hvem der er ansvarlig for at anmelde indledningen af rekonstruktionsbehandlingen til Erhvervsstyrelsen. I henhold til selskabslovens 9 påhviler der dog selskabets centrale ledelsesorgan et generelt ansvar for at anmelde registreringspligtige oplysninger til styrelsen. Styrelsen oplever ofte, at rekonstruktionsbehandlingen aldrig bliver anmeldt. Det er problematisk, da det er vigtigt, at selskabets omverden kender til selskabets reelle status, og det kan have stor betydning i forhold til visse frister over for Erhvervsstyrelsen, eksempelvis indsendelse af årsrapport. Senest en uge efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, skal rekonstruktøren sende en meddelelse til samtlige kendte fordringshavere om rekonstruktionsbehandlingen. Hvis skyldneren er et selskab, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren samtidig offentliggøre meddelelsen i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. konkurslovens 11 b, stk. 1, 2. December

7 pkt. Dette kan alene gøres via Offentliggørelse af denne mødeindkaldelse medfører ikke, at selskabet ændrer status til at være under rekonstruktionsbehandling, jf. ovenfor om anmeldelse af et selskabs indtræden i rekonstruktion. For et overblik over hvem der skal foretage hvilke registreringer se også skema i kapitel Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling I henhold til konkurslovens 12 er udgangspunktet i rekonstruktionsbehandlingen, at skyldneren bevarer rådigheden over selskabet, der er under rekonstruktionsbehandling, hvilket betyder, at rekonstruktøren ikke overtager ledelsen af selskabet. Skyldneren må dog ikke foretage dispositioner af væsentlig betydning uden rekonstruktørens samtykke 4. Som eksempler på dispositioner, der kun må foretages med rekonstruktørens samtykke, kan nævnes større vareindkøb, der ikke er led i den daglige drift, salg af fast ejendom eller værdifulde maskiner eller bortforpagtning af en væsentlig del af virksomheden. Hvis rekonstruktionsbehandlingen er indledt uden skyldnerens samtykke medfører det automatisk, at skifteretten i forbindelse med beslutning om indledning af rekonstruktionsbehandling bestemmer, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af selskabet 5. Hermed overtager rekonstruktøren retten til at forpligte og tegne selskabet, og i øvrigt træffe afgørelse i virksomhedens forhold 6. Når skyldneren er et selskab, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, og er rekonstruktionsbehandlingen indledt med skyldnerens samtykke kan skifteretten også efterfølgende bestemme, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af selskabet, jf. konkurslovens 12 a eller 12 b Overtager rekonstruktøren ledelsens beføjelser? Hvis rekonstruktøren har overtaget ledelsen af et selskab, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, er det alene rekonstruktøren, der kan træffe afgørelse i selskabets forhold i det omfang, denne kompetence tilkommer selskabets ledelsesorganer. Det betyder, at rekonstruktøren ikke kan træffe afgørelse om forhold, hvor generalforsamlingen har beslutningskompetencen, herunder eksempelvis til at foretage vedtægtsændringer. 4 Jf. konkurslovens 12, stk. 1 5 Jf. konkurslovens 11 a, stk. 3 6 Jf. konkurslovens 12, stk. 5 December

8 En valgt revisor fratræder ikke ved rekonstruktørens overtagelse af ledelse af selskabet, men rekonstruktøren kan under rekonstruktionsbehandlingen udpege en anden revisor 7, selvom denne kompetence tilfalder generalforsamlingen. Ordningen svarer til det, der i dag kendes fra selskaber under tvangsopløsning, hvor skifteretten kan udpege revisor. Når rekonstruktøren overtager ledelsen, skal rekonstruktøren registrere sig i Erhvervsstyrelsens it-system 8. I den forbindelse bliver medlemmerne af den hidtidige ledelse registreret som fratrådt, og tegningsreglen ændres, så det alene er rekonstruktøren, der kan forpligte selskabet. Erhvervsstyrelsen har set eksempler på, at rekonstruktøren registrerer sig ind i selskabets ledelse som direktør. Dette er ikke i overensstemmelse med lovgivningen, da rekonstruktøren skal registreres som rekonstruktør. Registrering af rekonstruktøren som direktør betyder i øvrigt også, at tegningsreglen ikke bliver ændret i overensstemmelse med skifterettens beslutning om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen. Det er således vigtigt, at rekonstruktøren registreres i Erhvervsstyrelsen som rekonstruktør, hvis denne overtager ledelsens beføjelser. Det er rekonstruktøren selv, der har ansvaret for at registrere sig i Erhvervsstyrelsen. Det bemærkes, at skifteretten kan afsætte en rekonstruktør, hvis særlige grunde taler for det, jf. konkurslovens 11 g, stk. 1. Hvis rekonstruktøren, der afsættes, har haft overtaget ledelsen af selskabet, skal en ny rekonstruktør være opmærksom på at få registreret sig i Erhvervsstyrelsen, hvis denne ligeledes overtager ledelsen af selskabet. Rekonstruktøren skal lede selskabet i henhold til den relevante selskabslovgivning, og den pågældende er herved undergivet de samme rettigheder og forpligtelser, som påhviler selskabets ledelsesorganer. Rekonstruktøren kan dog ikke indtræde i bemyndigelser, som efter de selskabsretlige regler er tildelt den tidligere ledelse af generalforsamlingen, eksempelvis til at foretage kapitalforhøjelser. Generalforsamlingen beholder som udgangspunkt sine beføjelser til at træffe beslutninger, selvom en rekonstruktør har overtaget ledelsens beføjelser. For at generalforsamlingens beslutninger kan få virkning, er det dog en betingelse, at rekonstruktøren samtykker i beslutningen 9. Hvis rekonstruktøren ikke samtykker i generalforsamlingens beslutning, betragtes den pågældende beslutning som virkningsløs. Hvis rekonstruktøren samtykker i 7 Jf. konkurslovens 12, stk. 6, 1. pkt. 8 Jf. konkurslovens 12, stk. 6, 3. pkt. 9 Jf. konkurslovens 12, stk. 6, 2. pkt. December

9 beslutninger truffet af generalforsamlingen, er det rekonstruktørens ansvar at anmelde relevante beslutninger til Erhvervsstyrelsen. Der kan ikke foretages registreringer i Erhvervsstyrelsens it-system vedrørende et selskab under rekonstruktionsbehandling, bortset fra ændringer som er vedtaget af generalforsamlingen med rekonstruktørens samtykke 10. Som tidligere nævnt fratrædes ledelsen automatisk, når rekonstruktøren overtager ledelsen af selskabet. Det medfører, at generalforsamlingen ikke kan vælge medlemmer til selskabets ledelsesorganer, og der kan derfor heller ikke registreres ændringer i ledelsen. Udpeges der en ny rekonstruktør, kan denne naturligvis registreres. Valg af medlemmer til selskabets ledelse kan dog ske, hvis det sker i så tæt tilknytning til rekonstruktionsbehandlingens ophør, at valget kan anmeldes til registrering i forbindelse med rekonstruktionsbehandlingens ophør eller umiddelbart herefter. Dette har betydning i de tilfælde, hvor rekonstruktionsbehandlingen ophører, fordi der stadsfæstes en rekonstruktion, der indeholder bestemmelser om tvangsakkord, eller i øvrigt fordi skyldneren ikke er insolvent. I disse tilfælde får ledelsesorganerne deres kompetencer tilbage, når rekonstruktionsbehandlingen ophører og virksomheden fortsætter 11. Skal der foretages ændringer i et selskab under rekonstruktionsbehandling, er det således vigtigt at holde sig for øje, hvorvidt rekonstruktøren har overtaget ledelsen eller ej. Når et selskab er registreret som under rekonstruktionsbehandling i Erhvervsstyrelsens itsystem, og rekonstruktøren har overtaget ledelsen, vil adgangen til at foretage ændringer i selskabet via være begrænset. I disse tilfælde skal der ske anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. 2.3 Gennemførelse af rekonstruktionsbehandling Rekonstruktøren udarbejder et forslag til, hvordan skyldnerens virksomhed skal rekonstrueres. Senest 6 måneder efter mødet med fordringshaverne, skal der holdes et møde med henblik på afstemning om rekonstruktørens rekonstruktionsforslag. Hvis skyldneren er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren så vidt muligt senest 14 dage før dette møde offentliggøre en meddelelse i Erhvervsstyrelsens it-system, hvoraf det fremgår, at materialet er 10 Jf. selskabslovens 233, stk Dette uddybes i afsnit 2.4 December

10 udsendt og ligger klar til gennemsyn i skifterretten 12. Skifteretten indkalder fordringshaverne til mødet ved en bekendtgørelse i Statstidende Rekonstruktionsbehandlingens ophør Rekonstruktionsbehandling kan ophøre af flere årsager, som fremgår af konkurslovens 15. Hvis en rekonstruktionsbehandling ophører af andre grunde end stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelser om tvangsakkord, eller at skyldneren ikke er insolvent, tages skyldnerens bo straks under konkursbehandling 14. Hvis ikke skyldnerens bo tages under konkursbehandling samtidig med rekonstruktionsbehandlingens ophør, skal skifteretten bekendtgøre rekonstruktionsbehandlingens ophør i Statstidende. Hvis selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen, er det rekonstruktørens ansvar at registrere ophøret af rekonstruktionsbehandlingen i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. konkurslovens 15 b. Ved rekonstruktionsbehandlingens ophør bortfalder skifterettens bestemmelse om rekonstruktørens overtagelse af ledelsen af selskabet, jf. konkurslovens 11 a, stk. 3, 12 a eller 12 b 15. Det er ligeledes rekonstruktørens ansvar at få registreret dette i Erhvervsstyrelsens it-system. Når rekonstruktørens overtagelse af ledelsens beføjelser ophører, får selskabets ledelse igen kompetence til at forpligte selskabet i overensstemmelse med de tegningsregler, der gælder for selskabet. Det gælder dog ikke, hvis selskabet tages under konkursbehandling i umiddelbart forlængelse af rekonstruktionsbehandlingens ophør. Hvis rekonstruktionsbehandlingen afsluttes ved, at selskabet kan fortsætte, og derved får normal status igen, bør rekonstruktøren generelt sikre sig, at selskabet ikke lider af selskabsretlige mangler, der ville betyde, at selskabet ikke ville kunne fortsætte. Er der eksempelvis ikke valgt en ny ledelse inden rekonstruktionsbehandlingens ophør, bør rekonstruktøren sørge for, at der indkaldes til en generalforsamling med henblik på valg af en ny ledelse. Det vil også være relevant i forhold til eventuelt valg af ny revisor, godkendelse af årsrapport mv. Er der på tidspunktet for rekonstruktionsbehandlingens ophør ikke valgt en ny 12 Jf. konkurslovens 13, stk. 2, 2. pkt. 13 Jf. konkurslovens 13, stk Jf. konkurslovens 15, stk Jf. konkurslovens 15 a December

11 ledelse, kan den ledelse, der fratrådte, da rekonstruktøren overtog ledelsens beføjelser, dog anmeldes som genindtrådt ved rekonstruktionsbehandlingens ophør. Rekonstruktøren bør i forbindelse med anmeldelse af rekonstruktionens ophør, anmelde den fremtidige ledelse, hvad enten det drejer sig om en nyvalgt af generalforsamlingen, eller det drejer sig om den tidligere ledelse, der genindtræder. Der er dog ikke lovgivningsmæssige krav om, at rekonstruktøren genetablerer ledelsen ved rekonstruktionsbehandlingens ophør. En ny ledelse skal anmeldes til registrering eller registreres inden 2 uger fra beslutningen, jf. selskabslovens 9. Hvis selskabet ved rekonstruktionsbehandlingens ophør kan fortsætte uden at komme under konkursbehandling, bliver selskabets status ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen relevant. Det har betydning for Erhvervsstyrelsens sanktionering i forhold til en eventuel opløsningstrussel grundet eksempelvis manglende ledelse. 3. Genoptagelse af selskaber under rekonstruktionsbehandling Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at tvangsopløse et kapitalselskab i henhold til selskabslovens 225. På linje med selskaber med normal status, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse selskaber, der er taget under rekonstruktionsbehandling. Det kan eksempelvis være på grund af manglende ledelse eller revisor. Har Erhvervsstyrelsen anmodet skifteretten om at tvangsopløse et selskab med normal status, kan selskabet indgive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om, at skifteretsbehandlingen afbrydes, og selskabet genoptages 16. Anmeldelsen om genoptagelse skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at opløse selskabet. Er selskabet under rekonstruktionsbehandling, suspenderes denne 3 måneders frist, jf. selskabslovens 232, stk. 2, 2. pkt. Det vil i praksis sige, at 3 måneders fristen sættes i bero, hvis selskabet kommer under rekonstruktionsbehandling. Dette sker automatisk, når rekonstruktionsbehandlingens indledning registreres i Erhvervsstyrelsens it-system. Hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører, uden at selskabet tages under konkursbehandling, og selskabet dermed kan fortsætte, løber fristen videre fra datoen, hvor skifteretten beslutter at afslutte 16 Jf. selskabslovens 232 December

12 rekonstruktionsbehandlingen. Dette sker ligeledes automatisk, når rekonstruktionsbehandlingens ophør registreres i styrelsens system. Dette underbygger vigtigheden af at registrere indledning og ophør af rekonstruktionsbehandlingen i Erhvervsstyrelsens it-system. Suspensionen af 3 måneders fristen i forhold til genoptagelse gælder, hvad enten rekonstruktionsbehandlingen indledes før eller efter, at selskabet er oversendt til skifteretten til tvangsopløsning. 4. Indsendelse af årsrapport i forhold til rekonstruktionsbehandling I henhold til årsregnskabslovens 140 kan Erhvervsstyrelsen tillade, at selskabets årsrapport indberettes, så den modtages senest 1 måned efter rekonstruktionsbehandlingens ophør. Selskabet vil således ikke blive sendt til tvangsopløsning på grund af manglende regnskab, mens det er under rekonstruktionsbehandling, hvis Erhvervsstyrelsen er vidende om, at selskabet er under rekonstruktionsbehandling. Dog kan styrelsen anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet eksempelvis på grund af manglende revisor som tidligere nævnt. Har selskabet umiddelbart før indledningen af rekonstruktionsbehandling modtaget en opløsningstrussel fra Erhvervsstyrelsen som følge af manglende indberetning af årsrapport, vil denne frist til at indberette årsrapporten blive annulleret ved registrering af indledning af rekonstruktionsbehandling i Erhvervsstyrelsen it-system. Selskabet vil efter datoen for skifterettens beslutning om ophør af rekonstruktionsbehandlingen have 1 måned til at indberette selskabets årsrapport. Denne frist løber automatisk, når rekonstruktionsbehandlingens ophør registreres i styrelsens system. Hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører, uden at selskabet tages under konkursbehandling, og selskabet dermed kan fortsætte i normal status, vil selskabet modtage en ny opløsningstrussel, hvis årsrapporten fortsat ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen 1 måned efter datoen for skifterettens beslutning om ophør af rekonstruktionsbehandlingen. Det er derfor endnu en gang vigtigt at pointere vigtigheden af at registrere indledning og ophør af rekonstruktionsbehandlingen i Erhvervsstyrelsens it-system. December

13 5. Overblik over hvad der skal registreres hvor De forhold, der skal anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling, er: Indledning af rekonstruktionsbehandling for at selskabet kan få tilføjet under rekonstruktionsbehandling til sit navn, jf. selskabsloven 234. Ophør af rekonstruktionsbehandling, jf. konkurslovens 15 b. Tiltræden af rekonstruktør, hvis denne skal overtage ledelsen af virksomheden, og KUN i dette tilfælde, jf. konkurslovens 12, stk. 6. Fratræden af rekonstruktør, hvis der har været anmeldt tiltræden. Følgende meddelelser skal offentliggøres via Indkaldelsen til møde med fordringshaverne, jf. konkurslovens 11 a, stk. 2. Meddelelsen om rekonstruktionsbehandling, jf. konkurslovens 11 b, stk. 1. Meddelelsen om at rekonstruktionsforslag m.m. er udsendt og ligger til gennemsyn, jf. konkurslovens 13, stk. 2. NB! Offentliggørelse af en af disse tre meddelelser medfører ikke registrering af indledning af rekonstruktionsbehandlingen. Det er styrelsens erfaring, at mange fejlagtigt tror, at når disse meddelelser er offentliggjorte via så er selskabet registreret under rekonstruktionsbehandling. Dette er dog ikke tilfældet. Det er vigtigt, at der indsendes en særskilt anmeldelse til Erhvervsstyrelsen til om indledning af rekonstruktionsbehandlingen, så selskabet kan få tilføjet under rekonstruktionsbehandling til sit navn. Sammen med selskabsblanketten skal der indsendes bevis for, at skifteretten har besluttet at tage selskabet under rekonstruktionsbehandling. Dette kan dokumenteres i form af udskrift fra retsbogen, hvoraf det tydeligt bør fremgå, hvorvidt rekonstruktøren overtager ledelsens beføjelser i forbindelse med indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Du finder selskabsblanketten på Ved anmeldelse om ændringer i selskaber under rekonstruktionsbehandling eller ophør af rekonstruktionsbehandling skal selskabsblanketten også benyttes. Hvorvidt man kan anvende afhænger af, om rekonstruktøren har overtaget ledelsen af selskabet. Har rekonstruktøren overtaget ledelsens beføjelser, kan styrelsen forlange dokumentation for at rekonstruktøren har tilsluttet sig generalforsamlingens beslutning. December

14 Skemaet nedenfor er lavet for at skabe overblik over, hvilke forhold der skal anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen. Skemaet skal endvidere illustrere, hvad der skal offentliggøres i henholdsvis Statstidende og Erhvervsstyrelsen, og hvem der er ansvarlig herfor. December

15 Indkaldelse til møde med fordringshaverne KL 11 a, stk. 2 Meddelelse om rekonstruktionsbehandling KL 11 b, stk. 1 Rekonstruktøren overtager ledelsen af virksomheden Offentliggørelse i Statstidende Ja Ansvarlig: Skifteretten Ja Ansvarlig: Skifteretten Offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system via Ja, hvis det drejer sig om et selskab registreret i Erhvervsstyrelsen Ansvarlig: Rekonstruktøren Ja, hvis det drejer sig om et selskab registreret i Erhvervsstyrelsen Ansvarlig: Rekonstruktøren Skal anmeldes/registreres i Erhvervsstyrelsen Ja Ansvarlig: Rekonstruktøren Meddelelse om at rekonstruktionsforslag m.m. er udsendt og ligger til gennemsyn KL 13, stk. 2 Under rekonstruktionsbehandling skal tilføjes virksomhedens navn SL 234, stk. 1 Rekonstruktionsbehandlingens ophør KL 15 b KL 12 a eller 12 b Ja, medmindre skyldnerens bo tages under konkursbehandling. Ja, hvis det drejer sig om et selskab registreret i Erhvervsstyrelsen Ansvarlig: Rekonstruktøren KL 12, stk. 6 Ja Ansvarlig: Det centrale ledelsesorgan og rekonstruktøren Ja, hvis det drejer sig om et selskab registreret i Erhvervsstyrelsen Ansvarlig: Skifteretten Ansvarlig: Rekonstruktøren Rekonstruktør fratræder efter at have haft overtaget ledelsens beføjelser KL 15 b KL 15 b Ja Ansvarlig: Rekonstruktør

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indhold 1. Ledelsesændringer... 2 1.1. Bestyrelse og tilsynsråd... 3 1.2. Direktion... 3 2. Revisorændringer...

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

VEJLEDNING OM. Tegningsregler

VEJLEDNING OM. Tegningsregler VEJLEDNING OM Tegningsregler UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Tegningsregler for aktie- og anpartsselskaber.... 2 1.1 Begrænsninger i tegningsreglen:... 3 1.2 Fortolkningstvivl...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen: Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts 2015 10. marts 2015. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder LBK nr 1295 af 15/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.2013-0035914 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. november 2013 (J.nr. 2013-0033574) Afgift som følge

Læs mere

Koncerner og filialer, selskabsers ophør

Koncerner og filialer, selskabsers ophør Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Koncerner og filialer, selskabsers ophør Lektion 14 WWW.PLESNER.COM Dagens program Koncerner og filialer JSC kap. 22 Selskabers ophør JSC kap. 23

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktieog anpartsselskaber 56 UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 29. juni 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. februar 2011 (J.nr. 2010-0022384)

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 1466 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9681 Senere ændringer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner UDKAST af 12. december 2006 revideret 9. november 2007 og 21. januar 2008 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 243 af 10/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2037 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. april 2012 (J.nr. 2011-0025346) Registrering

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere