Måling og simulering af vandindhold og vandtransport i umættet zone på lokal skala

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling og simulering af vandindhold og vandtransport i umættet zone på lokal skala"

Transkript

1 Måling og simulering af vandindhold og vandtransport i umættet zone på lokal skala ULLA LYNGS LADEKARL Ladekarl, U.L : Måling og simulering af vandindhold og vandtransport i umættet zone på lokal skala. DGF Grundvandsmøde Geologisk Tidsskrift 2005 hæfte 2, pp. 7 11, København. Viden om vandindholdet og vandets transport i den umættede zone er grundlæggende for forståelsen af både vandbalance og stoftransport på lokal skala. Vandets transport i sandjord adskiller sig væsentligt fra transporten i lerjord. I sandjord kan man ofte antage, at vandets bevægelse er lodret, og afstrømningen er da lig med grundvandsdannelsen. På lerjord er det mere reglen, at en del af vandet transporteres sideværts til dræn, grøfter eller vandløb. I sådanne jorde er den umættede zone stærkt påvirket af ændringer i grundvandsspejlet. I sandjorde med en dyb umættet zone er der bedre mulighed for at studere vanddynamik, sammenhænge mellem tekstur og strømning og få et godt overblik over grundvandsdannelsen. Der findes et utal af metoder til bestemmelse af vandbalance, vandindhold, vandets transporthastighed og strømningsveje på lokal skala. I Boks 1 er vist nogle eksempler på gængse modeltyper. Kalibrering og validering af modellerne kan foregå ved at måle en række parametre som jordvandsindhold og jordvandspotentiale samt nedsivning med lysimetermetoder og tracere. Fordelen ved empiriske modeller er, at de ikke kræver mange input parametre. Muligheder for kalibrering er dog begrænsede, og de giver ikke en detaljeret forståelse af vandbevægelsen eller vandindholdet i rodzonen. Med numeriske modeller fås større nøjagtighed og detaljegrad, men de stiller også større krav til modelløren. De to øvrige modeller/ metoder i Boks 1 er mere simple metoder til beskrivelse af nedsivning og transport. De kan f.eks. også bruges til validering af en vandbalancemodel, fordi de giver en alternativ beskrivelse af nedsivningen. Generelle målemetoder Præsentation af lokaliteter, feltforsøg Til illustration af måling i felten og bestemmelse af vandindhold og transport benyttes to sandjordslo- DGF Grundvandsmøde 27. oktober

2 undersøgt i ringe grad. Bøgeskoven er grøftet, og der er målt klimaparametre, transpiration og nedsat TDR-prober i rodzonen. COUP-modellen er opstillet for skoven, og valideret på målinger af den totale fordampning (vanddampflux; Ladekarl et al. 2005b). Fig. 1. Feltlokaliteter. kaliteter i Midtjylland (Hjelm Hede og Hald Ege) og en lerjordslokalitet på Sjælland (Lille Bøgeskov, Sorø; Fig. 1). Lokaliteterne er valgt fordi de giver to forskellige indgangsvinkler til bestemmelse af vandbalancen. På sandjordslokaliteterne er nedsivningen studeret i detaljer, og på lerjordslokaliteten er fordampningen brugt som kontrol på beregningen af den totale afstrømning. Studierne af vandbalance og nedsivning har været led i et Ph.D. studie, og desuden har Hjelm Hede og Lille Bøgeskov indgået som lokaliteter i Statens Miljøforskningsprojekt I og II. På sandjordslokaliteterne er den umættede zone dyb, hhv. 21 og 35 m, og der er udført sporstofforsøg, målt jordvandsindhold med TDR (Time Domain Reflectometry) i rodzonen og under rodzonen i en 6 7 m dyb brønd. På begge lokaliteter er der målt klimaparametre og opstillet en numerisk model, COUP. Til validering af den numeriske model er der opstillet en klorid massebalance og nedsivningshastigheden er bestemt ud fra bromidtracer forsøg med CXTFIT2. Begge lokaliteter er semi-naturlige i den forstand, at der har været hhv. hede og egeskov i mange hundrede år. Udførlige kalibrerings- og valideringsresultater er vist i Ladekarl et al. (2005a). På lerjordslokaliteten varierer grundvandsspejlet mellem 0,2 og > 2 meter under terræn. Lokaliteten består både af en 80 år gammel bøgeskov og en mark i omdrift, men den umættede zone på marken er kun Måling og simulering af vandindhold og vandtransport på sandjord, dyb umættet zone Vandbalancemodellen COUP er kalibreret på målinger af jordvandsindholdet med lodrette TDR-prober i rodzonen i egeskoven og på heden. I egeskoven er målinger med vandrette prober brugt til at validere modellen. Målinger af jordvandsindhold i brøndene er brugt til at kalibrere modellerne under rodzonen. I brønden i Hald Ege viste det sig, at vandindholdet varierer både horisontalt, vertikalt og med tiden (Fig. 2). Den horisontale variation kan ses i niveauer med 2 prober, hvor vandindholdet ved den ene udviser en tydelig årstidsvariation, mens den anden probe kun viser en svagt stigende tendens i vandindholdet (300, 350 og 400 cm; 700 cm). Målingerne viser, at nogle horisonter, eller afgrænsede områder i den umættede zone, ikke fugtes op, selvom både over- og underliggende lag bliver fugtige. I andre horisonter eller områder foregår opfugtningen meget langsomt og følger ikke den generelle nedsivningsfront, som genfindes i 7 m dybde. Strømningen er formentlig karakteriseret af både fingerog tragtstrømning. Fingerstrømning skyldes horisontale og vertikale poreskalavariationer. Hvis fint materiale ligger over groft, vil vandet stuves op i det fine indtil trykket er stort nok til, at vandet kan trænge ind i de store porer i det underliggende grove materiale. Der hvor trykket er størst, eller hvor porerene er mindst i det grove materiale, siver vandet ned, og der dannes våde fingre i det grove materiale. Fingrene udvides langsomt ved opfugtning. Ved tragtstrømning strømmer vandet oven på et hældende groft lag indtil der sker en ændring i porestørrelse. Det er ikke sandsynligt, at makroporer har nogen effekt under rodzonen. Ganske vist kan enkelte rødder nå dybere end den effektive roddybde, som karakteriserer rodzonen, men det vil være meget få rødder. Ormegange er selvfølgelig udelukket og sprækker forekommer ikke i smeltevandssand. På begge lokaliteter er de opstillede modellers estimat af sporstoftransport sammenlignet med målinger af bromidkoncentrationer i jordvæsken ned til maksimalt 20 m dybde. På Hjelm Hede er nettonedbøren lidt større end i Hald Ege og nedsivningshastigheden er større. Det giver mulighed for lokalt 8 Geologisk Tidsskrift 2005 / 2

3 Fig. 2. Måling og simulering af vandindhold i 7 m dyb brønd i Hald Ege. Fig. 3. Måling og simulering af bromidkoncentrationer på Hjelm Hede. meget hurtig stoftransport, som det ses i Fig. 3 øverst, hvor der er fundet bromid i 14 meters dybde, 26 dage efter stoffet er blevet spredt på jordoverfladen. Figur 3 illustrerer, at selvom en model simulerer en gennemsnitlig transporthastighed og en nogenlunde spredning af stoffet vil der i en jord med foretrukne strømretninger være mulighed for, at noget af stoffet faktisk er kommet langt dybere, end simuleringen viser. For at få et bedre estimat af den stedvise hurtige strømning er det en mulighed at opstille en stokastisk stoftransportmodel. Det kræver så en del målinger at få et overblik over modellens fit til virkeligheden. Foretrukne strømretninger giver en voksende variation i vandindhold med dybden (Fig. 4). Det ville være naturligt, at variationen i stofkoncentrationen fulgte samme mønster, og det gør den sandsynligvis også i mere homogene jorde. I en permanent vegetation som i egeskoven er der udover fingerstrømning også mange makroporer i de øverste 2 m. Det giver en stor variation i stofkoncentration men ikke i vandindhold, fordi vandet er til stede i mere eller mindre grad hele tiden. Variationen i stofkoncentration og vandindhold gør det vanskeligt at kalibrere modellerne, og det er derfor vigtigt også at kunne validere modellerne. På begge sandlokaliteter er transporthastighed bestemt med bromidtracer og kloridmassebalance brugt til at validere vandbalancemodellerne (Ladekarl 2001). Kloridmassebalancen er dog stærkt usikker, fordi man sammenholder et års kloridinput med et output fra en given dybde under rodzonen, som helt sikkert stammer fra et andet år. Metoden er bedst i mere tørre områder, hvor der er relativ lille variation årene imellem. Bromid tracer kan derimod bruges, så længe der er nogenlunde ensartet vandindhold fra ter- DGF Grundvandsmøde 27. oktober

4 Fig. 4. Variationskoefficient for vand og stof med dybden. I beregningerne indgår generelt flere replikater i de øverste 4 meter af jorden end dybere. Fig. 5. Sammenligning af grundvandsdannelse estimeret med COUP-modellen og bromid tracer test i Hald Ege. ræn og ned til bromidfronten, fordi man bruger det gennemsnitlige vandindhold til beregningen (se Boks 1). I Fig. 5 ses, at der er stor overensstemmelse mellem bromidtracertesten og COUP-modellens estimering af grundvandsdannelsen. I de første 81 dage efter traceren er spredt på overfladen, er tracerfronten stadig i rodzonen, hvor vandindholdet er nogenlunde ensartet fra overfladen og ned. Efter 545 dage er bromidfronten et stykke under rodzonen og vandindholdet varierer fra få procent til måske 30 procent i rodzonen. Det gør det vanskeligt at bruge metoden til stor dybde. Kalibrering og validering af vandbalancemodel på lerjord med lille umættet zone I Lille Bøgeskov ved Sorø er vandbalancemodellen, COUP, kalibreret på lodrette målinger af vandindholdet i rodzonen, gennemfald og målinger af transpirationen i træernes ved. Modellen er valideret på målinger af den totale fordampning, dvs. vanddampflux målt over skoven. Grundvandsspejlet står i rodzonen om vinteren og det meste af foråret, så træerne kan optage vand direkte fra grundvandet. Ved nedbør fugter jorden op Fig. 6. Hurtig opfugtning af jorden langs en bøgestamme. Den øverste figur viser vandindholdet i forskellige dybder og afstande fra en bøgestamme før en nedbørsbegivenhed. Den nederste figur viser vandindholdet samme sted, men efter 14 mm nedbør. Fra Ladekarl (2001). 10 Geologisk Tidsskrift 2005 / 2

5 Fig. 7. Sammenligning af målt (flux) og simuleret fordampning (EA). Flux-data er beregnede af Forskningscenter Risø og ligger til grund for resultater i Ladekarl et al. (2005b). vurdere nedsivningshastighed og mængde. Det er især vigtigt at have styr på vandindholdet i rodzonen, fordi variationen i vandindholdet stiger med dybden og det er upraktisk at måle i dybden. Der er generelt større spredning på stofkoncentrationer end vandindhold, og det gør det vanskeligere at bruge stofkoncentrationer til kalibrering og validering. På lerjorde er det vanskeligt at holde styr på i hvilken grad afstrømningen foregår horisontalt eller vertikalt, og om den kapillære stigning er af betydning for fordampningen. Specielt ved højtstående grundvandsspejl er det vanskeligt at estimere både afstrømning og fordampning. Det er derfor vigtigt at kunne kalibrere en model på andre parametre end vandindhold. Det kan f.eks. være fordampning eller pejlinger og grøft/drænafstrømning. meget hurtigt langs trærødder, som det ses i Fig. 6. Målingerne i Fig. 6 er foretaget i august måned, hvor grundvandsspejlet er dybere end 2 meter under terræn. På lerjorden er det vanskeligt at vurdere afstrømningen på baggrund af målinger af jordvandsindholdet, fordi variationen i vandindholdet er stor, og den kapillære stigning og grundvandsspejlets niveau spiller en rolle. For at få styr på afstrømningen er det en mulighed at opstille en vandbalancemodel for området med pejlinger og vandføringsmålinger i grøfter i skoven som kalibreringsparametre. Det var dog ikke inde i overvejelserne, da projektet startede. I stedet var det vigtigt at kende fordampningen nøje, og det har derfor været muligt at kalibrere modellen på interceptionstab og transpiration, og validere den på målinger af vanddampflux. Det eneste led i fordampningen, der ikke er målt direkte, er fordampningen fra jordoverfladen. En sammenligning af målt og simuleret fordampning over alle tre måleår er vist i Fig. 7. Nedbørsdage er udeladt fordi vindfølerne ikke måler korrekt, når de er våde. Dage med høje vindhastigheder er ligeledes udeladt, fordi luften da kan stamme fra andre områder end over skoven. Konklusion Jordtypen og grundvandsspejlets beliggenhed er væsentlige for hvilke metoder, man bør vælge til bestemmelse af afstrømningen på lokal skala. På sandjorde, hvor man kan betragte afstrømningen som lig med nedsivning og lig med grundvandsdannelse, er det muligt via relativt simple målemetoder at Referencer Hansen, S. 2002: Daisy, a flexible soil plant atmosphere system model. (Daisy-modellens hjemmeside: Jansson, P-E & Karlberg, L. 2004: Coupled heat and mass transfer model for soil plant atmosphere systems, 435 pp. Stockholm: Royal Institute of Technolgy, Department of Civil and Environmental Engineering. (ftp://www.lwr.kth.se/coup- Model/CoupModel.pdf) Ladekarl, U.L. 2001: Soil moisture, evapotranspiration and groundwater recharge in forest and heathland. Aarhus Geoscience, Ph.D. Thesis 11. Ladekarl, U.L., Rasmussen, K.R., Christensen, S., Jensen K.H., & Hansen, B. 2005a: Groundwater recharge and evapotranspiration for two natural ecosystems covered with oak and heather. Journal of Hydrology 300, Ladekarl, U.L., Beier, C. & Dellwik, E. 2005b: Fordampning fra landbrug og skov. Vand og Jord 12(2), Olesen, J.E. & Heidmann, T. 1990: EVACROP. Et program til beregning af aktuel fordampning og afstrømning fra rodzonen. Version Afdeling for Jordbrugsmeteorologi, Statens Planteavlsforsøg, Arbejdsnotat 9 Starr, M Watbal: A model for estimating monthly water balance components, including soil water fluxes. I: Kleemola, S. & Forsius, M. (red.). 8th Annual Report UN ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems. The Finnish Environment 325, Toride, N., Leij, F.J., van Genuchten, M.Th. 1995: The CXTFIT code for estimating transport parameters from laboratory or field tracer experiments. Version 2.0. U.S. Salinity Laboratory, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, Research Report 137, 121 pp. Wood, W.W. 1999: Use and misuse of the chloride mass balance method in estimating ground water recharge. Ground Water 37(1), 2 3. Ulla Lyngs Ladekarl, Watertech, Søndergade 53, 8000 Århus C, e-post: DGF Grundvandsmøde 27. oktober

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL Britt S.B. Christensen og Hans Jørgen Henriksen, Hydrologisk afdeling, GEUS Indledning Med henblik på at validere DK-modellens rodzonemodul sammenlignes data fra rodzonemodulet

Læs mere

Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn

Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn Flerdimensional modellering af vandstrømning og stoftransport i de øverste 1-2m af jorden i systemer med markdræn Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 138, 2012 Titel: Flerdimensional modellering

Læs mere

Standardopstillinger til Daisy-modellen

Standardopstillinger til Daisy-modellen Standardopstillinger til Daisy-modellen Vejledning og baggrund Udarbejdet af: DHI - Institut for Vand og Miljø Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Dansk Jordbrugsforskning WaterTech Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG

DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Kapitel 7 STED DISKRETISERING AF MODELOMRÅDET I TID OG Adam Brun Afdeling for Grundvand, Affald og Mikrobiologi, DHI - Institut for Vand og Miljø Nøglebegreber: Randbetingelser, stationær, ikke stationær,

Læs mere

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande (Delprojekt 1 om oplande) Claus Holst Iversen, GEUS, Thomas Wernberg, ALECTIA og o Thomas

Læs mere

Klimaeffekter på hydrologi og grundvand (Klimagrundvandskort)

Klimaeffekter på hydrologi og grundvand (Klimagrundvandskort) D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 2 / 1 1 6 Klimaeffekter på hydrologi og grundvand (Klimagrundvandskort) Hans Jørgen Henriksen, Anker

Læs mere

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2)

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) AGWAPLAN Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) Christen D. Børgesen 1, Søren K. Hvid 2, Uffe Jørgensen 1, Inge T. Kristensen 1, Karin H. Nilsson 3, Christian

Læs mere

Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund

Fra boringsdatabasen JUPITER til DK- grund Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund Hans Jørgen Henriksen Danmarks forsyningssituation med ferskvand er enestående, den er baseret på grundvand med hele 99%. Vi har i Danmark en decentral forsyningsstruktur,

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon

Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon Opdatering af JAGG projektkatalog Thomas Hauerberg Larsen Orbicon Miljøprojekt Nr. 1210 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

VANDRESSOURCE- OG STOFTRANSPORT- MODELLERING I KALK: STATUS OG MULIGHEDER

VANDRESSOURCE- OG STOFTRANSPORT- MODELLERING I KALK: STATUS OG MULIGHEDER VANDRESSOURCE- OG STOFTRANSPORT- MODELLERING I KALK: STATUS OG MULIGHEDER Seniorforsker Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Ståbi i grundvandsmodellering, Henriksen et al. (red) 21/56 GEUS Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Hans Jørgen Henriksen Hydrologisk afdeling, GEUS

Læs mere

KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL

KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Kapitel 13 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Torben Obel Sonnenborg Hydrologisk afdeling, GEUS Nøglebegreber: Kalibreringsprotokol, identificerbarhed, entydighed, parameterestimation, sensitivitetsanalyse,

Læs mere

Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse. Miljøministeriet, 2013

Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse. Miljøministeriet, 2013 Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse Miljøministeriet, 2013 Titel: Risiko for forurening af grundvandet ved forskellige typer glatførebekæmpelse Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

SKALAFORHOLD OG HETEROGENITET

SKALAFORHOLD OG HETEROGENITET Kapitel 11 SKALAFORHOLD OG HETEROGENITET Torben Obel Sonnenborg og Karsten Høgh Jensen Geologisk Institut, Københavns Universitet Nøglebegreber: Geostatistik, effektive parametre, skalaafhængighed opskalering,

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg

Bilag 10. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg Bilag 1. Korrelationsmetoder og resultater GEUS: Jim Rasmussen, Per Rosenberg I dette bilag beskrives først de to metoder anvendt ved korrelationsanalyserne, efterfølgende gennemgås fremgangsmåde ved datafortolkningen

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Hans Jørgen Henriksen og Jens Christian Refsgaard, GEUS Kapitel 9 Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang 1 9.1

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

Jordbund og klima på Grønland

Jordbund og klima på Grønland Jordbund og klima på Grønland Af Bo Elberling Jordbunden er en vigtig del af et økosystem, som repræsenterer et lager af næringsstoffer og vand, der er helt afgørende for liv i og på jorden. Næringsstofferne

Læs mere

Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger

Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 38 Klimaeffekter på ekstremværdi afstrømninger Fase 2 usikkerhedsvurdering Hans Jørgen Henriksen, Bo Pang, Martin Olsen, Torben Sonnenborg,

Læs mere

God praksis i hydrologisk modellering

God praksis i hydrologisk modellering God praksis i hydrologisk modellering Jens Christian Refsgaard, Lars Troldborg, Hans Jørgen Henriksen, Anker Lajer Højberg, Rasmus Rønde Møller, Anne Mette Nielsen GEO-VEJLEDNING 7 G E U S God praksis

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Potentialekortlægning

Potentialekortlægning Potentialekortlægning Vejledning i udarbejdelse af potentialekort Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen GEO-VEJLEDNING 4 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET

Læs mere

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 74 Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering

Læs mere