Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?"

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1

2 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer er der gennemført?...3 Lejeloven...3 Boligreguleringsloven...3 Hvad retter indgrebet over for udlejning til videreudlejning (lejelovens 1) sig mod?...4 Hvad er konsekvenserne af indgrebet over for udlejning til videreudlejning?...4 Er udlejning til videreudlejning omfattet af lejeloven? Og er det et boliglejemål?...5 Gælder lejeloven også, hvis der udlejes flere boliger eller en hel ejendom på én lejekontrakt?. 6 Gælder blanketreglen i lejelovens 5 for lejeaftalerne?...6 Brug typeformular A, 8. udgave...6 Gælder boligreguleringsloven for lejeaftalerne?...6 Istandsættelse ved fraflytning...7 Erstatning ved ophævelse...7 Tvistebehandling...8 Hvad skal man gøre som udlejer?...8 Hvad gør Ejendomsforeningen Danmark?...9 Skematisk oversigt...9 2

3 Folketinget vedtog den 4. juni 2010 socialministerens lovforslag om blandt andet indgreb mod udlejning af boliglejemål til videreudlejning (lovforslag L 200 af 26. marts 2010 om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene). Lejelovens 1 er derfor blevet ændret uanset, at Ejendomsforeningen Danmark har advaret kraftigt imod gennemførelsen af ændringen af lejeloven. Denne ændring af lejeloven er trådt i kraft den 13. juni 2010, hvilket er dagen efter, at loven blev bekendtgjort i Lovtidende. De øvrige ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven træder i kraft den 1. juli Ejendomsforeningen Danmark mener, at det er absolut nødvendigt, at der hurtigt skabes klarhed over reglerne, således at udlejning af boliger til videreudlejning kan ske under trygge juridiske rammer i de situationer, hvor der uomtvisteligt er et behov for denne form for udlejning. Dette papir beskriver Ejendomsforeningen Danmarks fortolkning af de nye regler. Hvilke ændringer er der gennemført? Vedtagelsen af lovforslaget medfører, at der sker en række ændringer af lejeloven og boligreguleringsloven. Den for Ejendomsforeningen Danmark absolut mest betydningsfulde ændring er naturligvis indgrebet imod udlejning til videreudlejning. Ændringen består i følgende tilføjelse til lejelovens 1: Lejelovens 1 (før ændringen): Loven gælder for leje herunder fremleje af hus eller husrum. Lejelovens 1 (efter ændringen): Loven gælder for leje herunder fremleje af hus eller husrum, uanset om lejeren er en person eller en virksomhed mv. (juridisk person). Nedenfor er lavet en ganske kort oversigt over de øvrige ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven. Lejeloven 34 Fremlejetagere er berettiget til at erlægge depositum til fremlejegiver i form af deponering, bankgaranti eller andet 46 j Ret for udlejer til at kræve vandmålere installeret, hvis udlejer er forpligtet hertil efter anden lovgivning Boligreguleringsloven Diverse ændringer vedrørende Grundejerns Investeringsfonds aktiviteter 3

4 Hvad retter indgrebet over for udlejning til videreudlejning (lejelovens 1) sig mod? Når det skal forsøges at fastlægge, hvad indgrebet over for udlejning til videreudlejning dvs. ændringen af lejelovens 1, stk. 1 retter sig mod, er der tre ting, som helt indledningsvist skal slås fast. 1. Kun virkning for retsforholdet mellem udlejer (ejendommens ejer) og fremlejegiver Det er meget vigtigt at holde sig for øje, at ændringen af lejelovens 1 alene retter sig imod den lejeaftale, som indgås mellem ejendommens ejer og den fysiske eller juridiske person, der som fremlejegiver skal videreudleje boliglejemålet. Ændringen medfører ingen ændringer i retsforholdet mellem en fremlejegiver og en fremlejetager, der anvender boliglejemålet som sin bolig. Ønskes yderligere forklaring af lejerforholdet, har Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet en skematisk oversigt. 2. Kun virkning for lejeaftaler, som indgås efter lovens ikrafttræden Det er også meget vigtigt at holde sig for øje, at ændringen af lejelovens 1 alene finder anvendelse på lejeaftaler, som indgås efter lovens ikrafttræden, hvilket skete den 13. juni 2010, jf. ovenfor. I denne relation må datoen for underskriften på lejeaftalen være afgørende. Om det så er den første underskrift typisk lejers eller den anden underskrift typisk udlejers må afhænge af de konkrete omstændigheder, men det må anses for sandsynligt, at første underskrift er afgørende, hvis det er lejers underskrift. Det betyder, at lejeaftaler om boliglejemål til videreudlejning, som er indgået før lovens ikrafttræden, er helt upåvirkede af lovændringen, og disse lejeaftaler løber derfor videre helt som hidtil. Et eventuelt skifte af fremlejetager dvs. i retsforholdet mellem fremlejegiver og fremlejetager har ingen betydning i denne sammenhæng, idet der ikke sker ændringer i retsforholdet mellem udlejer og fremlejegiver. 3. Boliglejemål kan stadig udlejes med henblik på videreudlejning Ændringen af lejelovens 1 indebærer ikke, at det bliver ulovligt eller ugyldigt at udleje boliglejemål til videreudlejning. Det følger allerede af det ovenfor anførte, men for klarhedens skyld skal det gentages/præciseres her. Der er således stadig intet til hinder for, at et boliglejemål udlejes til en fysisk eller til en juridisk person med henblik på, at lejeren videreudlejer boliglejemålet. Derimod er det overordentligt uklart, på hvilke vilkår mv. sådan en udlejning kan finde sted, jf. nedenfor. Hvad er konsekvenserne af indgrebet over for udlejning til videreudlejning? Det er ganske vanskeligt at fastslå, hvad konsekvenserne af indgrebet over for udlejning til videreudlejning reelt er. Det er der to hovedårsager til. Den første hovedårsag er, at Socialministeriet har valgt at gennemføre indgrebet på en højest utraditionel for ikke at sige betænkelig måde. Dette kommenterede Ejendomsforeningen Danmark allerede i sit høringssvar af 11. januar 2010 til Socialministeriet, men det er også behandlet umiddelbart nedenfor. Den anden hovedårsag er, at Socialministeriet i bemærkningerne til lovforslaget overhovedet ikke har forsøgt at redegøre for, hvad de konkrete juridiske konsekvenser af den foreslåede lovændring ville blive. I bemærkninger er alene anført nogle helt overordnede betragtninger om det hensigtsmæssige i, at ligestille udlejning til 4

5 videreudlejning med traditionel udlejning og ønsket om at undgå spekulationsmuligheder. Det er sågar anført i bemærkningerne til lovforslagets pkt. 1, at lovforslaget skal afklare retsstillingen på området. Med lovændringen har man opnået det absolut modsatte. Uagtet dette skal det dog forsøges at udlede nogle mere eller mindre klare konsekvenser af lovændringen. Er udlejning til videreudlejning omfattet af lejeloven? Og er det et boliglejemål? Som det er de fleste bekendt, er det tidligere fastslået i retspraksis, at en lejeaftale, hvormed et boliglejemål udlejes med henblik på videreudlejning, er omfattet af erhvervslejeloven. Begrundelsen for dette er, at den anvendelse, som lejeren dvs. fremlejegiveren skal gøre af lejemålet, ikke er beboelse, men videreudlejning dvs. en anden anvendelse end beboelse. Da det følger af erhvervslejelovens 1, 1. stk. 1, at erhvervslejeloven gælder for udlejning til andet end beboelse, er en sådan lejeaftale altså omfattet af erhvervslejeloven. Samtidig fremgår det af lejelovens 2, at lejeloven ikke gælder i det omfang, en lejeaftale er omfattet af andre særlige regler i anden lovgivning i dette tilfælde erhvervslejeloven Indholdet i den lovændring, som ministeriet har fået gennemført, er, at udlejning af et boliglejemål vil være omfattet af lejeloven, uanset om lejeren er et fysisk person eller en juridisk person. Der er imidlertid ikke samtidig foretaget en ændring i erhvervslejeloven eller en ændring af lejelovens 2. Allerede af denne årsag er det meget vanskeligt at udlede, hvad konsekvensen af lovændringen egentlig er. På den ene side er der altså nu en bestemmelse i lejeloven, som fastslår, at en lejeaftale er omfattet af lejeloven, uanset hvem lejeren er. Dette tyder på, at ministeriets intention har været, at lejeaftaler om boliglejemål til videreudlejning skal være omfattet af lejeloven og ikke af erhvervslejeloven. På den anden side er der altså dels en helt uændret bestemmelse i erhvervslejelovens 1, stk. 1, som har resulteret i, at domstolene anser sådanne lejeaftaler for erhvervslejeaftaler, dels en bestemmelse i lejelovens 2, som fastslår at lejeloven ikke gælder, hvis eksempelvis erhvervslejeloven gælder for lejeforholdet. På baggrund af dette er det vanskeligt at konkludere andet end, at lovændringen har resulteret i en helt grundlæggende regelkonflikt vedrørende karakteriseringen af en lejeaftale om boliger til videreudlejning henholdsvis som en lejeaftale, der er omfattet af lejeloven, eller som en lejeaftale, der er omfattet af erhvervslejeloven. Samtidig er det såfremt lejeaftalerne faktisk er omfattet af lejeloven - uklart, om lejeaftalen er en beboelseslejeaftale, eller om lejeaftalen er en erhvervs-lejeaftale, som blot ulig andre erhvervslejeaftaler er omfattet af lejeloven. Det sidste forekommer nærmest at være en absurd retstilstand, men det er nødvendigt at foretage overvejelsen, idet lejeloven stadig som en reminiscens fra tiden før vedtagelsen af erhvervslejeloven indeholder nogle bestemmelser som udelukkende gælder for boliglejemål. Ministeriets lovforslag har altså overhovedet ikke medført en afklaring af retsstilling, men derimod det absolut modsatte. Uanset at lovændringen har resulteret i en overordentlig uklar retsstilling, vil det i det følgende baseret på hvad der må antages at have været ministeriets intentioner med lovændringen blive lagt til grund, at lejeaftaler om boliglejemål til videreudlejning nu har karakter af beboelseslejeaftaler, eller i hvert fald er lejeaftaler (erhvervslejeaftaler?), som er omfattet af lejeloven og ikke af erhvervslejeloven. 5

6 Gælder lejeloven også, hvis der udlejes flere boliger eller en hel ejendom på én lejekontrakt? I bemærkningerne til lovforslaget er der som nævnt i realiteten ingen kommentarer af juridisk karakter. Det fremgår derfor heller ikke, om lovændringen kun retter sig imod de tilfælde, hvor en enkelt bolig udlejes med henblik på videreudlejning, eller om lovændringen også omfatter de situationer, hvor flere boliger udlejes på én lejeaftale. Endeligt fremgår det ikke, om lovændringen omfatter de situationer, hvor en hel ejendom med et større antal boliglejemål udlejes på én lejeaftale. Der synes imidlertid ikke af formuleringen af lejelovens 1, stk. 1, at kunne udledes nogen begrænsning i anvendelsesområdet i relation til, om en lejeaftale vedrører en eller flere boliger. Der synes derfor ikke at være grundlag for at konkludere andet end, at såvel udlejning af en enkelt bolig som udlejning af et større antal boliger eller eventuelt en hel ejendom med flere boliger er omfattet af lejelovens 1, stk. 1. Gælder blanketreglen i lejelovens 5 for lejeaftalerne? Hvis udlejning af boliger til videreudlejning er omfattet af lejeloven, vil lejelovens 5 også gælde for lejeaftalerne. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at 5, stk. 2, efter ordlyden kun finder anvendelse på lejeaftaler om boliglejemål. Alt efter om en lejeaftale om en bolig til videreudlejning karakteriseres som en beboelseslejeaftale eller som en ikke-beboelseslejeaftale, der er omfattet af loven, kan der således være forskel på, i hvilket omfang lejelovens 5 finder anvendelse. Lejelovens 5 indebærer ikke, at man er forpligtet til at anvende autoriserede blanketter (p.t. typeformular A, 8. udgave) ved indgåelse af lejeaftaler. Der er for så vidt intet til hinder for, at en udlejer udarbejder individuelle lejekontrakter efter sit eget hoved. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det er overordentligt risikabelt at udarbejde sine egne individuelle lejekontrakter, idet der er stor risiko for, at de vil blive karakteriseret som enten blanketter, jf. lejelovens 5, stk. 1, eller lejeaftaler med standardiserede vilkår, jf. lejelovens 5, stk. 3. Det vil, som det er de fleste bekendt, indebære en betydelig risiko for, at nogle vilkår i lejeaftalen er ugyldige. Brug typeformular A, 8. udgave Konsekvensen af det ovenfor anførte må derfor være, at det må anbefales, at typeformular A, 8. udgave, altid anvendes ved indgåelse af lejeaftaler mellem en udlejer og en lejer hvad enten lejer er en fysisk eller ikke-fysisk person når boliglejemålet skal anvendes af lejer til videreudlejning. For personer med erfaring i udlejning af boliger er det velkendt, at typeformular A, 8. udgave, i forvejen er ganske besværlig og ufleksibel at anvende, og det er derfor indlysende, at anvendelse af typeformularen er særligt uhensigtsmæssig, når formålet med udlejningen ikke er beboelse for lejeren, men beboelse for lejerens lejer. I de tilfælde, hvor der udlejes flere boliger på én lejekontrakt, eller hvor en hel ejendom med flere boliglejemål udlejes på én kontrakt, bliver situationen nærmest absurd. Typeformularen egner sig absolut kun til udlejning af enkeltstående boliger, og det vil derfor være overordentligt vanskeligt at udarbejde en lejeaftale for et lejemål, som omfatter et større antal boliger, ved hjælp af typeformularen. Alternativet er at man udarbejder sin egen individuelle lejekontrakt for lejemålet, men det er også ganske problematisk på grund af de betydelige risici, som gyldighedsbetingelserne i lejelovens 5 indebærer. Det er derfor reelt ikke muligt at give nogen anbefalinger til, hvorledes lejekontrakterne bør indgås i disse situationer. Gælder boligreguleringsloven for lejeaftalerne? Når en lejeaftale er omfattet af lejeloven, gælder boligreguleringslovens kap. II-IV også for lejeforholdet, jf. boligreguleringslovens 4, stk. 1, selvfølgelig forudsat, at boligreguleringsloven gælder i beliggenhedskommunen. Det fremgår dog også af boligreguleringslovens 4, stk. 1, at reglerne kun gælder, hvis det lejede helt eller delvis skal anvendes til beboelse. 6

7 Når det skal vurderes, hvilke lejefastsættelsesregler der gælder for en lejeaftale om et boliglejemål, der er udlejet til videreudlejning, bliver det således helt afgørende om lejeaftalen må karakteriseres som en beboelseslejeaftale eller som en ikke-beboelses-lejeaftale, som blot er omfattet af lejeloven. Er det en beboelseslejeaftale, skal lejefastsættelse og -regulering ske efter boligreguleringslovens regler om omkostningsbestemt leje i kapitel II eller efter boligreguleringslovens regler om huslejeregulering for mindre ejendomme i kapitel IV A. Det er dog også muligt, at lejefastsættelse og -regulering skal ske efter nogle af de øvrige særbestemmelser i boligreguleringsloven. Er det en ikke-beboelses-lejeaftale, som blot er omfattet af lejeloven, skal lejefastsættelse og -regulering ske efter lejelovens regler i kapitel VIII. De nærmere detaljer og indbyrdes forskelle i disse lejefastsættelses- og -reguleringsregler skal ikke gennemgås her, da det forudsættes, at de fleste er mere eller mindre bekendt med disse regler. Her skal blot konstateres, at det er overordentligt uheldigt, at der opstår så betydelig uvished om lejefastsættelsen i disse regler. Istandsættelse ved fraflytning Hvis lejeaftaler om boliger til videreudlejning er omfattet af lejeloven, er lejers forpligtelse til istandsættelse ved fraflytning er endnu et område, som de nye regler har konsekvenser for. Efter erhvervslejeloven er der intet til hinder for, at lejeren pålægges at aflevere det lejede i bedre stand end ved indflytningen. Det er derimod ikke muligt efter lejeloven, jf. lejelovens 98, stk. 1, 3. pkt. Her fremgår, at det ikke kan pålægges lejeren at aflevere det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede. Når en udlejer indgår lejeaftale med en virksomhed eller en person om et eller flere lejemål til en virksomhed, som skal anvende boligerne til sine eventuelt skiftende - ansatte eller lignende, kan der være meget gode grunde til, at fraflytningsopgørelsen ved lejeaftalens ophør mellem udlejer og virksomheden ikke skal ske efter meget rigide vurderinger af, om en afslået flis på et køkkenbord eller et ødelagt dørhåndtag allerede var der, inden lejeforholdet blev påbegyndt. Det forekommer derfor helt besynderligt, at de erhvervsvirksomheder, som måtte indgå sådanne lejeaftaler med udlejere såfremt de kan få sig selv til det skal kunne påberåbe sig sådanne juridiske spidsfindigheder, for at slippe for en istandsættelsesforpligtelse, som de måtte have påtaget sig i henhold til lejekontrakten. Erstatning ved ophævelse Et andet område, hvor det i enkelte tilfælde kan få betydelige konsekvenser, hvis lejeaftaler om boliger til videreudlejning er omfattet af lejeloven, er lejers forpligtelser, hvis lejeaftalen bliver ophævet af udlejer. Efter erhvervslejelovens 71, stk. 1, 2. pkt., skal lejeren, efter udlejers eventuelle ophævelse af lejeaftalen, betale leje, indtil lejeren kunne fraflytte med aftalt varsel. I de tilfælde, hvor en lejeaftale er tidsbegrænset uden mulighed for opsigelse fra lejers side, samt i de tilfælde, hvor lejeaftalen indeholder en uopsigelighedsperiode, vil lejers forpligtelse omfatte hele denne periode. Efter lejelovens 95, stk. 1, 1. pkt., skal lejeren efter udlejers eventuelle ophævelse af lejeaftalen alene betale leje, indtil lejeren kunne fraflytte med sædvanligt varsel, hvilket i de fleste tilfælde betyder 3 måneders varsel. En virksomhed eller en person, som har indgået en lejeaftale med en udlejer om et eller flere boliglejemål med henblik på videreudlejning, vil altså kunne spekulere i at misligholde betalingerne i lejeforholdet i forventning om, at udlejer som konsekvens heraf ophæver lejeaftalen. Lejeren vil således kunne komme ud af en eventuel flerårig uopsigelighed ved betaling af 3 måneders leje. 7

8 Dette skaber især problemer i de situationer, hvor udlejer ønsker at udleje en ejendom eller et antal boliger til en lejer, som har særlige behov, fx hvis der udlejes boliger til en institution, som anvender ejendommen til sociale formål. Hvis der skal foretages ombygninger eller udføres særlige installationer inden lejeaftalen indgås for at imødekomme lejerens særlige behov, medfører lovændringen en betydelig risiko for udlejer. For udlejer vil det være afgørende, at lejeaftalen med sikkerhed løber i en vis periode, for at de særlige investeringer bliver rentable, og det vil typisk blive sikret ved, at der aftales en uopsigelighedsperiode for lejeren. Med lovændringen vil en sådan uopsigelighedsperiode imidlertid reelt blive indholdsløs, idet lejeren hvis han eller hun virkelig ønsker det altid vil kunne komme ud af lejekontrakten med en absolut minimal betaling. Det forekommer helt uforståeligt, at lejere, som har behov for boliger til deres ansatte, eller som skal anvende boliger til løsning af sociale opgaver eller lignende, skal tillægges så urimelige rettigheder, særligt i betragtning af, at aftalen mellem udlejer og lejeren i alle andre henseender end den lejeretlige er en ren forretningsbetinget aftale. Tvistebehandling Et tredje område, hvor det vil få store konsekvenser, hvis lejeaftaler om boliger til videreudlejning er omfattet af lejeloven, er tvistebehandlingen. Som bekendt har huslejenævnene kompetence til at behandle en lang række tvister vedrørende de lejeaftaler, som er omfattet af lejeloven. Huslejenævnet er således første instans i disse tvister, og det er ikke muligt for en af parterne i tvisten at indbringe sagen direkte for boligretten, hvis huslejenævnet har kompetencen. I givet fald vil sagen blive afvist af boligretten, formentlig uanset om modparten i tvisten protesterer. Det betyder, at en række tvister mellem udlejeren og lejeren skal indbringes for huslejenævnene, inden sagerne efterfølgende kan indbringes for domstolene. Det er besynderligt, når nu begge parter i sådanne aftaler helt typisk vil være erhvervsdrivende, at huslejenævnene skal være tvisteorgan, idet huslejenævnene netop har til formål at løse tvister mellem udlejere, der typisk er erhvervsdrivende, og lejere, der typisk må karakteriseres som forbrugere. Hvad skal man gøre som udlejer? Som det fremgår ovenfor, er det meget vanskeligt at rådgive udlejerne om, hvorledes de skal gribe sagen an, hvis de ønsker at udleje boliger til virksomheder og personer, som skal anvende boligerne til videreudlejning til ansatte, forskere og andre personer. Den betydelige retsuvished, som lovændringen medfører, betyder, at det er meget vanskeligt at give en forsvarlig rådgivning, førend domstolene har haft lejlighed til at træffe afgørelse om de juridiske konsekvenser af lovændringen. Indtil retsstillingen omkring disse lejekontrakter er blevet afklaret, er det bedste råd, man kan give, nok, at udlejerne skal bestræbe sig på at sikre fremskaffelsen af boliger til særlige behov eller personer ved at lade den relevante virksomhed eller institution anvise den person, som skal anvende boligen, hvorefter lejeaftalen indgås direkte med den pågældende person. Men det indebærer naturligvis, at udlejer så må tåle det betydelige administrative besvær og de økonomiske ulemper, som er forbundet med hyppige lejerskifte og jævnlige ind- og udflytninger, i de situationer, hvor der er behov for boliger til skiftende, korttidsansat arbejdskraft, eller til personer, som af sociale årsager har behov for en midlertidig bolig. 8

9 Hvad gør Ejendomsforeningen Danmark? Ejendomsforeningen Danmark har gjort meget for at undgå den situation, der nu er opstået. At det ikke er lykkedes skyldes efter foreningens opfattelse ikke manglende kvalitet og kvantitet i arbejdet det skyldes snarere, at saglige argumenter nu om stunder kommer til kort, når der går politik i den. Ejendomsforeningen Danmark vil dog fremadrettet forsøge at skabe klarhed over konsekvenserne af lovændringen. Det vil i første omgang formentlig blive udmøntet i en henvendelse til Socialministeriet med anmodning om kommentarer til blandt andet de problemer, som er skitseret ovenfor. Hvis der er medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark, som vælger eller bliver nødt til at føre huslejenævnssager eller retssager, som er forårsaget af de nye regler, vil Ejendomsforeningen Danmark også være villig til at overveje at yde juridisk eller økonomisk støtte til sådanne sager. En eventuel beslutning om ydelse af støtte vil dog ske efter ansøgning og på grundlag af en indgående vurdering af den enkelte sag. Det skal understreges, at Ejendomsforeningen Danmark under ingen omstændigheder finder det rimeligt, hvis reglerne om udlejning af boliglejemål til videreudlejning anvendes til at fratage fremlejetagere deres rimelige rettigheder. Skematisk oversigt Udlejning af boliger til til videreudlejning FØR Udlejer Lejekontrakt 1 Lejer Lejekontrakt 2 (Fremlejegiver) Lejer (Fremlejetager) Her gælder alene erhvervslejeloven. Det vil sige, at udlejer og lejer kan fastsætte de lejevilkår, som de kan blive enige om. Her gælder lejeloven og boligreguleringsloven. Fremlejetager er således beskyttet af lejelovgivningen, herunder af lovgivningens regler om maksimering af lejen, indbringelse af frister for huslejenævnet mv. NU (Efter vedtagelsen af lovforslag L 200 af 26. marts 2010) Udlejer Lejekontrakt 1 Lejer Lejekontrakt 2 (Fremlejegiver) Lejer (Fremlejetager) Dette lejeforhold bliver nu omfattet af lejeloven og boligreguleringsloven. Det vil sige, at udlejer og lejer ikke længere kan fastsætte de vilkår, som de er enige om. Der kan således fx ikke indgås aftale om pristalsregulering af lejen, eller aftale om en samlet leje for flere lejligheder under ét. Her gælder lejeloven og boligreguleringsloven. Fremlejetager er således beskyttet af lejelovgivningen, herunder af lovgivningens regler om maksimering af lejen, indbringelse af frister for huslejenævnet mv. 9

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Juridisk Nyt NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD. Clemens Advokater. Overblik. Nye regler. Immaterialret (IPR) og proces.

Juridisk Nyt NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD. Clemens Advokater. Overblik. Nye regler. Immaterialret (IPR) og proces. Maj, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Immaterialret (IPR) og proces I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på følgende emner: NYE REGLER OM MIDLERTIDIGE FORBUD OG PÅBUD Nye regler

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere