Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?"

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1

2 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer er der gennemført?...3 Lejeloven...3 Boligreguleringsloven...3 Hvad retter indgrebet over for udlejning til videreudlejning (lejelovens 1) sig mod?...4 Hvad er konsekvenserne af indgrebet over for udlejning til videreudlejning?...4 Er udlejning til videreudlejning omfattet af lejeloven? Og er det et boliglejemål?...5 Gælder lejeloven også, hvis der udlejes flere boliger eller en hel ejendom på én lejekontrakt?. 6 Gælder blanketreglen i lejelovens 5 for lejeaftalerne?...6 Brug typeformular A, 8. udgave...6 Gælder boligreguleringsloven for lejeaftalerne?...6 Istandsættelse ved fraflytning...7 Erstatning ved ophævelse...7 Tvistebehandling...8 Hvad skal man gøre som udlejer?...8 Hvad gør Ejendomsforeningen Danmark?...9 Skematisk oversigt...9 2

3 Folketinget vedtog den 4. juni 2010 socialministerens lovforslag om blandt andet indgreb mod udlejning af boliglejemål til videreudlejning (lovforslag L 200 af 26. marts 2010 om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene). Lejelovens 1 er derfor blevet ændret uanset, at Ejendomsforeningen Danmark har advaret kraftigt imod gennemførelsen af ændringen af lejeloven. Denne ændring af lejeloven er trådt i kraft den 13. juni 2010, hvilket er dagen efter, at loven blev bekendtgjort i Lovtidende. De øvrige ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven træder i kraft den 1. juli Ejendomsforeningen Danmark mener, at det er absolut nødvendigt, at der hurtigt skabes klarhed over reglerne, således at udlejning af boliger til videreudlejning kan ske under trygge juridiske rammer i de situationer, hvor der uomtvisteligt er et behov for denne form for udlejning. Dette papir beskriver Ejendomsforeningen Danmarks fortolkning af de nye regler. Hvilke ændringer er der gennemført? Vedtagelsen af lovforslaget medfører, at der sker en række ændringer af lejeloven og boligreguleringsloven. Den for Ejendomsforeningen Danmark absolut mest betydningsfulde ændring er naturligvis indgrebet imod udlejning til videreudlejning. Ændringen består i følgende tilføjelse til lejelovens 1: Lejelovens 1 (før ændringen): Loven gælder for leje herunder fremleje af hus eller husrum. Lejelovens 1 (efter ændringen): Loven gælder for leje herunder fremleje af hus eller husrum, uanset om lejeren er en person eller en virksomhed mv. (juridisk person). Nedenfor er lavet en ganske kort oversigt over de øvrige ændringer i lejeloven og boligreguleringsloven. Lejeloven 34 Fremlejetagere er berettiget til at erlægge depositum til fremlejegiver i form af deponering, bankgaranti eller andet 46 j Ret for udlejer til at kræve vandmålere installeret, hvis udlejer er forpligtet hertil efter anden lovgivning Boligreguleringsloven Diverse ændringer vedrørende Grundejerns Investeringsfonds aktiviteter 3

4 Hvad retter indgrebet over for udlejning til videreudlejning (lejelovens 1) sig mod? Når det skal forsøges at fastlægge, hvad indgrebet over for udlejning til videreudlejning dvs. ændringen af lejelovens 1, stk. 1 retter sig mod, er der tre ting, som helt indledningsvist skal slås fast. 1. Kun virkning for retsforholdet mellem udlejer (ejendommens ejer) og fremlejegiver Det er meget vigtigt at holde sig for øje, at ændringen af lejelovens 1 alene retter sig imod den lejeaftale, som indgås mellem ejendommens ejer og den fysiske eller juridiske person, der som fremlejegiver skal videreudleje boliglejemålet. Ændringen medfører ingen ændringer i retsforholdet mellem en fremlejegiver og en fremlejetager, der anvender boliglejemålet som sin bolig. Ønskes yderligere forklaring af lejerforholdet, har Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet en skematisk oversigt. 2. Kun virkning for lejeaftaler, som indgås efter lovens ikrafttræden Det er også meget vigtigt at holde sig for øje, at ændringen af lejelovens 1 alene finder anvendelse på lejeaftaler, som indgås efter lovens ikrafttræden, hvilket skete den 13. juni 2010, jf. ovenfor. I denne relation må datoen for underskriften på lejeaftalen være afgørende. Om det så er den første underskrift typisk lejers eller den anden underskrift typisk udlejers må afhænge af de konkrete omstændigheder, men det må anses for sandsynligt, at første underskrift er afgørende, hvis det er lejers underskrift. Det betyder, at lejeaftaler om boliglejemål til videreudlejning, som er indgået før lovens ikrafttræden, er helt upåvirkede af lovændringen, og disse lejeaftaler løber derfor videre helt som hidtil. Et eventuelt skifte af fremlejetager dvs. i retsforholdet mellem fremlejegiver og fremlejetager har ingen betydning i denne sammenhæng, idet der ikke sker ændringer i retsforholdet mellem udlejer og fremlejegiver. 3. Boliglejemål kan stadig udlejes med henblik på videreudlejning Ændringen af lejelovens 1 indebærer ikke, at det bliver ulovligt eller ugyldigt at udleje boliglejemål til videreudlejning. Det følger allerede af det ovenfor anførte, men for klarhedens skyld skal det gentages/præciseres her. Der er således stadig intet til hinder for, at et boliglejemål udlejes til en fysisk eller til en juridisk person med henblik på, at lejeren videreudlejer boliglejemålet. Derimod er det overordentligt uklart, på hvilke vilkår mv. sådan en udlejning kan finde sted, jf. nedenfor. Hvad er konsekvenserne af indgrebet over for udlejning til videreudlejning? Det er ganske vanskeligt at fastslå, hvad konsekvenserne af indgrebet over for udlejning til videreudlejning reelt er. Det er der to hovedårsager til. Den første hovedårsag er, at Socialministeriet har valgt at gennemføre indgrebet på en højest utraditionel for ikke at sige betænkelig måde. Dette kommenterede Ejendomsforeningen Danmark allerede i sit høringssvar af 11. januar 2010 til Socialministeriet, men det er også behandlet umiddelbart nedenfor. Den anden hovedårsag er, at Socialministeriet i bemærkningerne til lovforslaget overhovedet ikke har forsøgt at redegøre for, hvad de konkrete juridiske konsekvenser af den foreslåede lovændring ville blive. I bemærkninger er alene anført nogle helt overordnede betragtninger om det hensigtsmæssige i, at ligestille udlejning til 4

5 videreudlejning med traditionel udlejning og ønsket om at undgå spekulationsmuligheder. Det er sågar anført i bemærkningerne til lovforslagets pkt. 1, at lovforslaget skal afklare retsstillingen på området. Med lovændringen har man opnået det absolut modsatte. Uagtet dette skal det dog forsøges at udlede nogle mere eller mindre klare konsekvenser af lovændringen. Er udlejning til videreudlejning omfattet af lejeloven? Og er det et boliglejemål? Som det er de fleste bekendt, er det tidligere fastslået i retspraksis, at en lejeaftale, hvormed et boliglejemål udlejes med henblik på videreudlejning, er omfattet af erhvervslejeloven. Begrundelsen for dette er, at den anvendelse, som lejeren dvs. fremlejegiveren skal gøre af lejemålet, ikke er beboelse, men videreudlejning dvs. en anden anvendelse end beboelse. Da det følger af erhvervslejelovens 1, 1. stk. 1, at erhvervslejeloven gælder for udlejning til andet end beboelse, er en sådan lejeaftale altså omfattet af erhvervslejeloven. Samtidig fremgår det af lejelovens 2, at lejeloven ikke gælder i det omfang, en lejeaftale er omfattet af andre særlige regler i anden lovgivning i dette tilfælde erhvervslejeloven Indholdet i den lovændring, som ministeriet har fået gennemført, er, at udlejning af et boliglejemål vil være omfattet af lejeloven, uanset om lejeren er et fysisk person eller en juridisk person. Der er imidlertid ikke samtidig foretaget en ændring i erhvervslejeloven eller en ændring af lejelovens 2. Allerede af denne årsag er det meget vanskeligt at udlede, hvad konsekvensen af lovændringen egentlig er. På den ene side er der altså nu en bestemmelse i lejeloven, som fastslår, at en lejeaftale er omfattet af lejeloven, uanset hvem lejeren er. Dette tyder på, at ministeriets intention har været, at lejeaftaler om boliglejemål til videreudlejning skal være omfattet af lejeloven og ikke af erhvervslejeloven. På den anden side er der altså dels en helt uændret bestemmelse i erhvervslejelovens 1, stk. 1, som har resulteret i, at domstolene anser sådanne lejeaftaler for erhvervslejeaftaler, dels en bestemmelse i lejelovens 2, som fastslår at lejeloven ikke gælder, hvis eksempelvis erhvervslejeloven gælder for lejeforholdet. På baggrund af dette er det vanskeligt at konkludere andet end, at lovændringen har resulteret i en helt grundlæggende regelkonflikt vedrørende karakteriseringen af en lejeaftale om boliger til videreudlejning henholdsvis som en lejeaftale, der er omfattet af lejeloven, eller som en lejeaftale, der er omfattet af erhvervslejeloven. Samtidig er det såfremt lejeaftalerne faktisk er omfattet af lejeloven - uklart, om lejeaftalen er en beboelseslejeaftale, eller om lejeaftalen er en erhvervs-lejeaftale, som blot ulig andre erhvervslejeaftaler er omfattet af lejeloven. Det sidste forekommer nærmest at være en absurd retstilstand, men det er nødvendigt at foretage overvejelsen, idet lejeloven stadig som en reminiscens fra tiden før vedtagelsen af erhvervslejeloven indeholder nogle bestemmelser som udelukkende gælder for boliglejemål. Ministeriets lovforslag har altså overhovedet ikke medført en afklaring af retsstilling, men derimod det absolut modsatte. Uanset at lovændringen har resulteret i en overordentlig uklar retsstilling, vil det i det følgende baseret på hvad der må antages at have været ministeriets intentioner med lovændringen blive lagt til grund, at lejeaftaler om boliglejemål til videreudlejning nu har karakter af beboelseslejeaftaler, eller i hvert fald er lejeaftaler (erhvervslejeaftaler?), som er omfattet af lejeloven og ikke af erhvervslejeloven. 5

6 Gælder lejeloven også, hvis der udlejes flere boliger eller en hel ejendom på én lejekontrakt? I bemærkningerne til lovforslaget er der som nævnt i realiteten ingen kommentarer af juridisk karakter. Det fremgår derfor heller ikke, om lovændringen kun retter sig imod de tilfælde, hvor en enkelt bolig udlejes med henblik på videreudlejning, eller om lovændringen også omfatter de situationer, hvor flere boliger udlejes på én lejeaftale. Endeligt fremgår det ikke, om lovændringen omfatter de situationer, hvor en hel ejendom med et større antal boliglejemål udlejes på én lejeaftale. Der synes imidlertid ikke af formuleringen af lejelovens 1, stk. 1, at kunne udledes nogen begrænsning i anvendelsesområdet i relation til, om en lejeaftale vedrører en eller flere boliger. Der synes derfor ikke at være grundlag for at konkludere andet end, at såvel udlejning af en enkelt bolig som udlejning af et større antal boliger eller eventuelt en hel ejendom med flere boliger er omfattet af lejelovens 1, stk. 1. Gælder blanketreglen i lejelovens 5 for lejeaftalerne? Hvis udlejning af boliger til videreudlejning er omfattet af lejeloven, vil lejelovens 5 også gælde for lejeaftalerne. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at 5, stk. 2, efter ordlyden kun finder anvendelse på lejeaftaler om boliglejemål. Alt efter om en lejeaftale om en bolig til videreudlejning karakteriseres som en beboelseslejeaftale eller som en ikke-beboelseslejeaftale, der er omfattet af loven, kan der således være forskel på, i hvilket omfang lejelovens 5 finder anvendelse. Lejelovens 5 indebærer ikke, at man er forpligtet til at anvende autoriserede blanketter (p.t. typeformular A, 8. udgave) ved indgåelse af lejeaftaler. Der er for så vidt intet til hinder for, at en udlejer udarbejder individuelle lejekontrakter efter sit eget hoved. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det er overordentligt risikabelt at udarbejde sine egne individuelle lejekontrakter, idet der er stor risiko for, at de vil blive karakteriseret som enten blanketter, jf. lejelovens 5, stk. 1, eller lejeaftaler med standardiserede vilkår, jf. lejelovens 5, stk. 3. Det vil, som det er de fleste bekendt, indebære en betydelig risiko for, at nogle vilkår i lejeaftalen er ugyldige. Brug typeformular A, 8. udgave Konsekvensen af det ovenfor anførte må derfor være, at det må anbefales, at typeformular A, 8. udgave, altid anvendes ved indgåelse af lejeaftaler mellem en udlejer og en lejer hvad enten lejer er en fysisk eller ikke-fysisk person når boliglejemålet skal anvendes af lejer til videreudlejning. For personer med erfaring i udlejning af boliger er det velkendt, at typeformular A, 8. udgave, i forvejen er ganske besværlig og ufleksibel at anvende, og det er derfor indlysende, at anvendelse af typeformularen er særligt uhensigtsmæssig, når formålet med udlejningen ikke er beboelse for lejeren, men beboelse for lejerens lejer. I de tilfælde, hvor der udlejes flere boliger på én lejekontrakt, eller hvor en hel ejendom med flere boliglejemål udlejes på én kontrakt, bliver situationen nærmest absurd. Typeformularen egner sig absolut kun til udlejning af enkeltstående boliger, og det vil derfor være overordentligt vanskeligt at udarbejde en lejeaftale for et lejemål, som omfatter et større antal boliger, ved hjælp af typeformularen. Alternativet er at man udarbejder sin egen individuelle lejekontrakt for lejemålet, men det er også ganske problematisk på grund af de betydelige risici, som gyldighedsbetingelserne i lejelovens 5 indebærer. Det er derfor reelt ikke muligt at give nogen anbefalinger til, hvorledes lejekontrakterne bør indgås i disse situationer. Gælder boligreguleringsloven for lejeaftalerne? Når en lejeaftale er omfattet af lejeloven, gælder boligreguleringslovens kap. II-IV også for lejeforholdet, jf. boligreguleringslovens 4, stk. 1, selvfølgelig forudsat, at boligreguleringsloven gælder i beliggenhedskommunen. Det fremgår dog også af boligreguleringslovens 4, stk. 1, at reglerne kun gælder, hvis det lejede helt eller delvis skal anvendes til beboelse. 6

7 Når det skal vurderes, hvilke lejefastsættelsesregler der gælder for en lejeaftale om et boliglejemål, der er udlejet til videreudlejning, bliver det således helt afgørende om lejeaftalen må karakteriseres som en beboelseslejeaftale eller som en ikke-beboelses-lejeaftale, som blot er omfattet af lejeloven. Er det en beboelseslejeaftale, skal lejefastsættelse og -regulering ske efter boligreguleringslovens regler om omkostningsbestemt leje i kapitel II eller efter boligreguleringslovens regler om huslejeregulering for mindre ejendomme i kapitel IV A. Det er dog også muligt, at lejefastsættelse og -regulering skal ske efter nogle af de øvrige særbestemmelser i boligreguleringsloven. Er det en ikke-beboelses-lejeaftale, som blot er omfattet af lejeloven, skal lejefastsættelse og -regulering ske efter lejelovens regler i kapitel VIII. De nærmere detaljer og indbyrdes forskelle i disse lejefastsættelses- og -reguleringsregler skal ikke gennemgås her, da det forudsættes, at de fleste er mere eller mindre bekendt med disse regler. Her skal blot konstateres, at det er overordentligt uheldigt, at der opstår så betydelig uvished om lejefastsættelsen i disse regler. Istandsættelse ved fraflytning Hvis lejeaftaler om boliger til videreudlejning er omfattet af lejeloven, er lejers forpligtelse til istandsættelse ved fraflytning er endnu et område, som de nye regler har konsekvenser for. Efter erhvervslejeloven er der intet til hinder for, at lejeren pålægges at aflevere det lejede i bedre stand end ved indflytningen. Det er derimod ikke muligt efter lejeloven, jf. lejelovens 98, stk. 1, 3. pkt. Her fremgår, at det ikke kan pålægges lejeren at aflevere det lejede i bedre stand end den, hvori han overtog det lejede. Når en udlejer indgår lejeaftale med en virksomhed eller en person om et eller flere lejemål til en virksomhed, som skal anvende boligerne til sine eventuelt skiftende - ansatte eller lignende, kan der være meget gode grunde til, at fraflytningsopgørelsen ved lejeaftalens ophør mellem udlejer og virksomheden ikke skal ske efter meget rigide vurderinger af, om en afslået flis på et køkkenbord eller et ødelagt dørhåndtag allerede var der, inden lejeforholdet blev påbegyndt. Det forekommer derfor helt besynderligt, at de erhvervsvirksomheder, som måtte indgå sådanne lejeaftaler med udlejere såfremt de kan få sig selv til det skal kunne påberåbe sig sådanne juridiske spidsfindigheder, for at slippe for en istandsættelsesforpligtelse, som de måtte have påtaget sig i henhold til lejekontrakten. Erstatning ved ophævelse Et andet område, hvor det i enkelte tilfælde kan få betydelige konsekvenser, hvis lejeaftaler om boliger til videreudlejning er omfattet af lejeloven, er lejers forpligtelser, hvis lejeaftalen bliver ophævet af udlejer. Efter erhvervslejelovens 71, stk. 1, 2. pkt., skal lejeren, efter udlejers eventuelle ophævelse af lejeaftalen, betale leje, indtil lejeren kunne fraflytte med aftalt varsel. I de tilfælde, hvor en lejeaftale er tidsbegrænset uden mulighed for opsigelse fra lejers side, samt i de tilfælde, hvor lejeaftalen indeholder en uopsigelighedsperiode, vil lejers forpligtelse omfatte hele denne periode. Efter lejelovens 95, stk. 1, 1. pkt., skal lejeren efter udlejers eventuelle ophævelse af lejeaftalen alene betale leje, indtil lejeren kunne fraflytte med sædvanligt varsel, hvilket i de fleste tilfælde betyder 3 måneders varsel. En virksomhed eller en person, som har indgået en lejeaftale med en udlejer om et eller flere boliglejemål med henblik på videreudlejning, vil altså kunne spekulere i at misligholde betalingerne i lejeforholdet i forventning om, at udlejer som konsekvens heraf ophæver lejeaftalen. Lejeren vil således kunne komme ud af en eventuel flerårig uopsigelighed ved betaling af 3 måneders leje. 7

8 Dette skaber især problemer i de situationer, hvor udlejer ønsker at udleje en ejendom eller et antal boliger til en lejer, som har særlige behov, fx hvis der udlejes boliger til en institution, som anvender ejendommen til sociale formål. Hvis der skal foretages ombygninger eller udføres særlige installationer inden lejeaftalen indgås for at imødekomme lejerens særlige behov, medfører lovændringen en betydelig risiko for udlejer. For udlejer vil det være afgørende, at lejeaftalen med sikkerhed løber i en vis periode, for at de særlige investeringer bliver rentable, og det vil typisk blive sikret ved, at der aftales en uopsigelighedsperiode for lejeren. Med lovændringen vil en sådan uopsigelighedsperiode imidlertid reelt blive indholdsløs, idet lejeren hvis han eller hun virkelig ønsker det altid vil kunne komme ud af lejekontrakten med en absolut minimal betaling. Det forekommer helt uforståeligt, at lejere, som har behov for boliger til deres ansatte, eller som skal anvende boliger til løsning af sociale opgaver eller lignende, skal tillægges så urimelige rettigheder, særligt i betragtning af, at aftalen mellem udlejer og lejeren i alle andre henseender end den lejeretlige er en ren forretningsbetinget aftale. Tvistebehandling Et tredje område, hvor det vil få store konsekvenser, hvis lejeaftaler om boliger til videreudlejning er omfattet af lejeloven, er tvistebehandlingen. Som bekendt har huslejenævnene kompetence til at behandle en lang række tvister vedrørende de lejeaftaler, som er omfattet af lejeloven. Huslejenævnet er således første instans i disse tvister, og det er ikke muligt for en af parterne i tvisten at indbringe sagen direkte for boligretten, hvis huslejenævnet har kompetencen. I givet fald vil sagen blive afvist af boligretten, formentlig uanset om modparten i tvisten protesterer. Det betyder, at en række tvister mellem udlejeren og lejeren skal indbringes for huslejenævnene, inden sagerne efterfølgende kan indbringes for domstolene. Det er besynderligt, når nu begge parter i sådanne aftaler helt typisk vil være erhvervsdrivende, at huslejenævnene skal være tvisteorgan, idet huslejenævnene netop har til formål at løse tvister mellem udlejere, der typisk er erhvervsdrivende, og lejere, der typisk må karakteriseres som forbrugere. Hvad skal man gøre som udlejer? Som det fremgår ovenfor, er det meget vanskeligt at rådgive udlejerne om, hvorledes de skal gribe sagen an, hvis de ønsker at udleje boliger til virksomheder og personer, som skal anvende boligerne til videreudlejning til ansatte, forskere og andre personer. Den betydelige retsuvished, som lovændringen medfører, betyder, at det er meget vanskeligt at give en forsvarlig rådgivning, førend domstolene har haft lejlighed til at træffe afgørelse om de juridiske konsekvenser af lovændringen. Indtil retsstillingen omkring disse lejekontrakter er blevet afklaret, er det bedste råd, man kan give, nok, at udlejerne skal bestræbe sig på at sikre fremskaffelsen af boliger til særlige behov eller personer ved at lade den relevante virksomhed eller institution anvise den person, som skal anvende boligen, hvorefter lejeaftalen indgås direkte med den pågældende person. Men det indebærer naturligvis, at udlejer så må tåle det betydelige administrative besvær og de økonomiske ulemper, som er forbundet med hyppige lejerskifte og jævnlige ind- og udflytninger, i de situationer, hvor der er behov for boliger til skiftende, korttidsansat arbejdskraft, eller til personer, som af sociale årsager har behov for en midlertidig bolig. 8

9 Hvad gør Ejendomsforeningen Danmark? Ejendomsforeningen Danmark har gjort meget for at undgå den situation, der nu er opstået. At det ikke er lykkedes skyldes efter foreningens opfattelse ikke manglende kvalitet og kvantitet i arbejdet det skyldes snarere, at saglige argumenter nu om stunder kommer til kort, når der går politik i den. Ejendomsforeningen Danmark vil dog fremadrettet forsøge at skabe klarhed over konsekvenserne af lovændringen. Det vil i første omgang formentlig blive udmøntet i en henvendelse til Socialministeriet med anmodning om kommentarer til blandt andet de problemer, som er skitseret ovenfor. Hvis der er medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark, som vælger eller bliver nødt til at føre huslejenævnssager eller retssager, som er forårsaget af de nye regler, vil Ejendomsforeningen Danmark også være villig til at overveje at yde juridisk eller økonomisk støtte til sådanne sager. En eventuel beslutning om ydelse af støtte vil dog ske efter ansøgning og på grundlag af en indgående vurdering af den enkelte sag. Det skal understreges, at Ejendomsforeningen Danmark under ingen omstændigheder finder det rimeligt, hvis reglerne om udlejning af boliglejemål til videreudlejning anvendes til at fratage fremlejetagere deres rimelige rettigheder. Skematisk oversigt Udlejning af boliger til til videreudlejning FØR Udlejer Lejekontrakt 1 Lejer Lejekontrakt 2 (Fremlejegiver) Lejer (Fremlejetager) Her gælder alene erhvervslejeloven. Det vil sige, at udlejer og lejer kan fastsætte de lejevilkår, som de kan blive enige om. Her gælder lejeloven og boligreguleringsloven. Fremlejetager er således beskyttet af lejelovgivningen, herunder af lovgivningens regler om maksimering af lejen, indbringelse af frister for huslejenævnet mv. NU (Efter vedtagelsen af lovforslag L 200 af 26. marts 2010) Udlejer Lejekontrakt 1 Lejer Lejekontrakt 2 (Fremlejegiver) Lejer (Fremlejetager) Dette lejeforhold bliver nu omfattet af lejeloven og boligreguleringsloven. Det vil sige, at udlejer og lejer ikke længere kan fastsætte de vilkår, som de er enige om. Der kan således fx ikke indgås aftale om pristalsregulering af lejen, eller aftale om en samlet leje for flere lejligheder under ét. Her gælder lejeloven og boligreguleringsloven. Fremlejetager er således beskyttet af lejelovgivningen, herunder af lovgivningens regler om maksimering af lejen, indbringelse af frister for huslejenævnet mv. 9

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Ændring af lejelovens 1, stk. 1

Ændring af lejelovens 1, stk. 1 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 24. august 2010 Jour. nr.: 20-01-006-09 Ref: md Juridisk konsulent Mogens Dürr Telefon +45 33 12 03 30 md@ejendomsforeningen.dk Ændring af lejelovens

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene 2007/2 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. april 2008 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Thomas Jensen (S) og Nanna Westerby (SF) Forslag

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over Boligudvalget 2009-10 L 200 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

LEJE AF FAST EJENDOM:

LEJE AF FAST EJENDOM: LEJE AF FAST EJENDOM: Brugsret og servitutret - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 NYE REGLER Flyttesyn obligatorisk Lejelov 9, stk. 2 om indflytning Lejelov 98, stk. 2-3 om

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Sagsbehandlingstider ved domstolene

Sagsbehandlingstider ved domstolene Justitsminister Lars Barfoed Slotsholmsgade 10 1216 København K 9. december 2010 Jour. nr.: 30-01-014-10 Ref: md Juridisk konsulent Mogens Dürr Telefon +45 33 12 03 30 md@ejendomsforeningen.dk Sagsbehandlingstider

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere