HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 14. juni 2011 og af Østre Landsrets 19. afdeling den 11. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Jon Stokholm, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Jan Schans Christensen. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Anbringender Ejendomsselskabet X-gade ApS har navnlig anført, at X-gade 16, 2. tv., pr. 1. januar 1995 var ulovlig som helhed, og at de to beboelseslejemål i 2. tv. på daværende tidspunkt hver især var ulovlige, fordi der ikke blev givet byggetilladelse til opdelingen af 2. tv i Opdelingen var endvidere i strid med bygningsreglement 1982, der var gældende i 1990 og den 1. januar 1995, idet der fra den forreste del af lejligheden ikke var fri og uhindret adgang til bagtrappen som flugtvej, og da køkkentrappen, der blev benyttet som den primære adgangsvej af lejeren i

2 - 2 - den bageste lejlighed, med en fri bredde på 0,7 m ikke opfyldte kravet til en primær adgangsvej om en fri bredde på minimum 1 m. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har den 5. december 2011 givet påbud om lovliggørelse af 2. tv. ved at genskabe forholdene som tidligere og ved brev af 3. april 2012 meddelt afslag på en ansøgning om at bibeholde forholdene. Det afgørende er, om 2. tv. var lovlig pr. 1. januar 1995, ikke om 2. tv. kunne være lovliggjort forud for eller efter denne dato. Ejendomsselskabets opretholdelse af den ulovlige opdeling af 2. tv. efter den 1. januar 1995 er derfor også sagen uvedkommende. Begrebet beboelseslejligheder i boligreguleringslovens 4, stk. 5, skal fortolkes i overensstemmelse med den almindelige lejeret. Parternes aftale er ikke afgørende for, om der er tale om en beboelseslejlighed. Beboelse må i lejeretlig sammenhæng forstås som lovlig beboelse. Ulovlige beboelseslejemål skal derfor ikke medregnes ved opgørelsen af, om en ejendom pr. 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder. En anden opfattelse ville medføre en række særdeles uhensigtsmæssige konsekvenser og usikkerheder i relation til fortolkning og anvendelse af de lejeretlige regler. Det ville også være i strid med det almindelige princip om, at et retskrav ikke kan baseres på et ulovligt forhold. Det bemærkes i den forbindelse, at opdelingen af 2. tv. blev foretaget af B som tidligere udlejer, og hvis han får medhold i sin påstand, vil han støtte ret på sin egen ulovlige oprettelse af de to lejemål. Det er også mest hensigtsmæssigt alene at lægge vægt på beboelseslejemålets objektivt konstaterbare lovlighed pr. 1. januar 1995 frem for forhold af konkret karakter. 2. tv. udgjorde den 1. januar 1995 således ikke to beboelseslejligheder, og X-gade 16 omfattede på daværende tidspunkt dermed 6 eller færre beboelseslejligheder, hvorefter huslejen skal reguleres i overensstemmelse med boligreguleringslovens kapitel IV A. Det er uden betydning for den objektive vurdering heraf, om ejendomsselskabet hidtil i praksis har anvendt et forkert regelsæt. A har navnlig anført, at når parternes lejeaftale vedrører beboelse, kan den lokalitet, der udlejes til beboelse efter lejelovgivningen, kun være enten et enkeltværelse eller en beboelseslejlighed. Der findes ikke nogen mellemløsning til lejligheder, der måtte være ulovlige i større eller mindre grad. Om der er tale om et enkeltværelse eller en beboelseslejlighed afhænger først og fremmest af de fysiske forhold. Den enhed, der udlejes, er en beboelseslejlighed, når den pågældende lokalitet er forsynet med selvstændigt køkken og har indlagt vand og afløb, hvilket var tilfældet for begge lejemål i X-gade 16, 2. tv., pr. 1. januar Da der på daværende tidspunkt således var 7 beboelseslejligheder i ejendommen, finder reglerne i boligregu-

3 - 3 - leringslovens kapitel IV A ikke anvendelse for ejendommen, jf. boligreguleringslovens 4, stk. 5, og 29 b. Disse bestemmelser bryder ikke med den beskrevne grundlæggende lejeretlige struktur. Hvis kun lovlige beboelseslejemål skulle medregnes efter disse bestemmelser, måtte det udtrykkeligt fremgå af bestemmelsernes ordlyd eller forarbejderne hertil. Om en lejlighed er ulovlig i større eller mindre grad er således uden betydning. Et lovlighedskriterium ville desuden være umuligt at anvende, da begrebet ulovligheder dækker over et uendeligt register over forhold af større eller mindre betydning. Ulovligheder af meget begrænset betydning, som til trods herfor ville kunne udløse et påbud svarende til påbuddet i denne sag, bør ikke tillægges betydning for afgrænsningen af ejendomme omfattet af kapitel IV A. Der foreligger endvidere ikke sådanne særlige forhold eller omstændigheder, at det er nødvendigt at fravige eller modificere rækkevidden af bestemmelserne. Ejendomsselskabet har haft den indtægt, der udsprang af opdelingen af 2. tv., og ejendomsselskabet må bære følgerne af sine dispositioner over ejendommen. Intet i sagen antyder, at forholdene ikke ville kunne lovliggøres og være blevet godkendt efter de dagældende regler. Dette er ikke afklaret ved ejendomsselskabets henvendelse af 31. januar 2012 til Københavns Kommune. Det forekommer indlysende, at det almindelige princip om, at et retskrav ikke kan baseres på ulovlige forhold, ikke kan have til følge, at den udlejer, der undlader at afhjælpe ulovlige forhold, får en bedre retsstilling end den udlejer, som lever op til sine forpligtelser. Hvis et sådan princip findes, kan det vendes mod udlejer selv, som herefter er afskåret fra at påberåbe sig den omstændighed, at udlejer ulovligt har undladt at opfylde bygningsmæssige krav, som grundlag for en forbedret retstilling i forhold til lejerne. Udlejer har i øvrigt i al sin adfærd, i al korrespondance, alle bilag og alle kontrakter betegnet de to enheder i 2. tv. som beboelseslejligheder og oven i købet efter 1. januar 1995 gennemført lejeforhøjelser efter reglerne i kapitel II- IV. Den omstændighed, at 2. tv. er indrettet af B som tidligere udlejer og nuværende lejer, er uden betydning for A, der ikke har kunnet have nogen anelse om ulovlighederne i 2. tv. og har modtaget varslinger om og betalt lejeforhøjelser i henhold til reglerne om omkostningsbestemt leje. B har navnlig anført, at lejlighedsbegrebet i boligreguleringslovens 4, stk. 5, skal bedømmes efter de faktiske forhold. Begrebet beboelseslejlighed er generelt i den juridiske teori og i lejelovgivningen defineret som beboelseslokaliteter med dertil hørende selvstændigt køkken, normalt med afløb og indlagt vand. Beboelsesenhederne i X-gade 16, 2. tv., havde begge pr.

4 januar 1995 selvstændigt køkken med indlagt vand, særskilt afløb, komfur og særskilt bad. De to enheder udgjorde således to beboelseslejligheder. Ejendommen omfattede dermed pr. 1. januar 1995 mere end 6 beboelseslejligheder. Der er derfor ikke i boligreguleringslovens 4, stk. 5, grundlag for at undtage ejendommen fra hovedreglerne i boligreguleringslovens kapitel II. Det er uden betydning, om beboelseslejlighederne var lovlige. Ejendomsselskabet har desuden ikke godtgjort, at den i 1990 foretagne opdeling af 2. tv. i to beboelseslejligheder ikke kunne være lovlig. X-gade 16, 2. tv., har altid været godkendt og anvendt til beboelse. Det vil ikke have vidtrækkende konsekvenser at fortolke det lejeretlige lejlighedsbegreb efter den faktiske anvendelse uden hensyn til andre forhold. Ejendomsselskabet kan heller ikke påberåbe sig, at en eventuel ulovlig udlejning er påbegyndt før ejendomsselskabets ejertid, da ejendomsselskabet som ny ejer af ejendommen er indtrådt i alle forpligtelser over for lejerne. Ejendomsselskabet har efterfølgende opretholdt disse forhold ved at udleje en del af 2. tv. som en lejlighed til en ny lejer pr. 1. januar Der var truffet beslutning om opdelingen af 2. tv. før B købte ejendommen ved endeligt skøde af 27. juni 1990, og Bs udlejning til C i 1990 og D i 1993, er foretaget før reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A blev foreslået indført. Bs udlejning er således ikke foretaget med henblik på at få ejendommen ind under et bestemt regelsæt. Ejendommens status kan heller ikke være afhængig af, om en af lejerne tidligere har været ejer af ejendommen. Ejendomsselskabet har selv foranlediget og opretholdt den anvendelse, som ejendomsselskabet nu påberåber sig som ulovlig. Det er endvidere ubestridt i sagen, at lejen for samtlige lejemål i ejendommen, indtil de omtvistede varslinger i 2008/2009, kun er reguleret efter reglerne om omkostningsbestemt leje. Højesterets begrundelse og resultat Spørgsmålet i sagen er, om Ejendomsselskabet X-gade ApS er berettiget til at forhøje huslejen vedrørende lejemålene X-gade 16, 3. th. og 4. tv., efter reglerne i boligreguleringslovens kapitel IV A om småhuse, eller om lejeregulering skal ske efter reglerne om omkostningsbestemt leje i lovens kapitel II. Det er ubestridt, at der ud over X-gade 16, 2. tv., pr. 1. januar 1995 var fem beboelseslejligheder i ejendommen. Det er herefter afgørende, om X-gade 16, 2. tv., anses for at omfatte to beboelseslejligheder eller ej. X-gade 16, 2. tv., som oprindelig var én enhed, blev forud for den 1. januar 1995 efter ombygning og opdeling udlejet i to enheder, der begge indeholdt køkken med indlagt vand og

5 - 5 - afløb. Højesteret finder herefter, at der pr. 1. januar 1995 forelå to beboelseslejligheder, således som dette begreb almindeligvis forstås i lejeretlig sammenhæng. Der er ikke i ordlyden af eller forarbejderne til boligreguleringslovens 4, stk. 5, og 29 b holdepunkter for et krav om, at en beboelseslejlighed i henseende til disse bestemmelser skal forstås som en beboelseslejlighed, der er opført og anvendt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder byggelovgivningen. Højesteret finder herefter, at det afgørende ved anvendelsen af de nævnte bestemmelser er, hvorledes forholdene faktisk er, ikke om de faktiske forhold er lovlige. Det kan dog få betydning, at de faktiske forhold ikke er lovlige, idet den ene part i et lejeforhold, f.eks. udlejer, efter omstændighederne kan være afskåret fra at påberåbe sig faktiske forhold, som han har tilvejebragt ulovligt. Heri ligger imidlertid ikke, at udlejer kan afskære lejer fra at påberåbe sig sådanne ulovligt tilvejebragte faktiske forhold. I den foreliggende sag kan ejendomsselskabet herefter ikke kræve, at der ses bort fra den faktiske opdeling og udlejning af X-gade 16, 2. tv., i to beboelseslejligheder forud for 1995, under henvisning til at opdelingen blev gennemført af den daværende udlejer i strid med byggelovgivningen, at byggemyndigheden har givet påbud om lovliggørelse, eller at X-gade 16, 2. tv., nu er udlejet i sin helhed som én beboelseslejlighed. Det kan ikke føre til andet resultat, at B, der er en af de lejere, der berøres af afgørelsen, tidligere som udlejer har medvirket ved opdelingen af 2. tv. i to enheder. Højesteret finder på denne baggrund, at lejeforholdene er omfattet af boligreguleringslovens regler i kapitel II om omkostningsbestemt leje, og varslingerne af lejeforhøjelse pr. 1. december 2008, der er sket i medfør af reglerne i lovens kapitel IV A om huslejeregulering for småhuse, er derfor ugyldige. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes.

6 - 6 - I sagsomkostninger for Højesteret skal Ejendomsselskabet X-gade ApS betale kr. til A og kr. til B. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde »Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Lejeaftalen er en formueretlig aftale. Såvel i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen som under aftalens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 224/2009 (1. afdeling) Anne Merser og Kristian Merser (advokat Jan Presfeldt) mod Carsten Beck og Eva Fjellerup (advokat Janus Fürst, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål et kludetæppe af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Siden 1. verdenskrig har dansk ret indeholdt særlige regler, der begrænser aftalefriheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3983007 - HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Lotte Virkelyst Johansen (kst.)). 19. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere