Varmemesteren Varmemesteren har kontortid mandag-fredag kl Kontoret har til huse Vistoftparken 106. Kontorets telefonnummer er

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmemesteren Varmemesteren har kontortid mandag-fredag kl. 09.30-10.00. Kontoret har til huse Vistoftparken 106. Kontorets telefonnummer er 8694 9484"

Transkript

1 Ordensregler

2 I Fagbo afdeling 23 gælder boligorganisationens generelle ordensregler, men på nogle områder, har afdelingsmødet vedtaget andre regler, som fremgår af dette hæfte, og de er gældende i afdelingen. Varmemesteren Varmemesteren har kontortid mandag-fredag kl Kontoret har til huse Vistoftparken 106. Kontorets telefonnummer er Nyttige numre Hvis der - uden for almindelig arbejdstid - opstår skader, f. eks. en dør, der ikke kan låses, alvorlige el-fejl eller en kloak, der stopper til, kan hjælp rekvireres hos Århus Låsecenter Tlf Mobil Mundelstrup El Tlf Mobil Kloakservice Tlf Vagt: eller Tømrermester Poul Pedersen & Søn Tlf Mobil VVS/Flemming Sørensen Tlf Dette gælder kun skader, som ikke kan vente til varmemesteren træffes.

3 Udlejningsregler for Fagbo afdeling 21, Højagerparken og afdeling 23, Ranunkelvei. Afdelingerne består af seniorboliger som er etableret som individuelle bofællesskaber efter reglerne i Lov om almene boliger. Udlejningen sker efter følgende retningslinier: 1) Der etableres en særlig venteliste til den enkelte afdeling og tildeling af ledige boliger sker efter særlige sociale kriterier efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Der betales et årligt gebyr for at stå på ventelisten. Bolighavende i seniorboligafdelingen har ikke fortrinsret til ledige boliger i andre af foreningens afdelinger. Dog har bolighavende fortrinsret til ledige boliger i egen afdeling, når beboeren har boet ét år i samme bolig og er optaget på en særlig venteliste. Tildeling af ledige boliger efter ventelisten sker efter anciennitet, og der betales et årligt gebyr for at stå på listen. 2) Ledige boliger udlejes fortrinsvis til personer/husstande, hvor mindst et medlem på indflytningstidspunktet er fyldt 55 år. 3) Ved optagelse på ventelisten skal personen eller det ældste medlem i husstanden være fyldt 52 år. 4) Ved tildeling af ledige boliger er enlige og par ligestillede. 5) Ved tildeling af ledige boliger kan særlige sociale forhold indgå i tildelingskriterierne, herunder akut behov for en et-plans, handicapvenlig bolig, behov for at bo tæt ved familie eller hensynet til en hensigtsmæssig beboersammensætning. 6) Boligforeningens administration forestår udlejning af ledige boliger på grundlag af de aftalte kriterier. Forinden lejekontrakten underskrives, anmodes indflytter om at deltage i et møde med afdelingsbestyrelsen, således alle parter er bekendt med de særlige forhold, det indebærer at flytte ind i et bofællesskab af denne type. I helt særlige tilfælde kan afdelingsbestyrelsen anmode boligforeningens administration om, at boligen tilbydes en anden fra ventelisten. Såfremt afdelingsbestyrelsen og administrationen ikke kan blive enige om, til hvem udlejning skal finde sted, forelægges sagen til endelig afgørelse ved Tilsynet med boligforeninger i Århus Kommune. 17. marts 2010

4 Om at bo i 55+-bolig En 55+-bolig, som dem vi har i Fagbo afdeling 23, er en seniorbolig, som ikke må forveksles med en ældrebolig, hvortil man skal visiteres. Seniorboligerne er fortrinsvis for folk, som ved indflytningen er selvhjulpne, altså kan klare sig selv. Idéen med seniorboliger er at samle folk, som gerne vil være noget for hinanden, i et bofællesskab. Her skal man være indstillet på at tage hensyn til hinanden, hjælpe hinanden, når nogen har hjælp behov, og komme hinanden ved, uden at man derfor render hinanden på dørene. Det forventes, at beboerne har en positiv indstilling til at yde en indsats for fællesskabet. Det kan ske i den daglige omgang med de øvrige beboere, ved at deltage i arrangementer i den udstrækning, man overkommer og har tid til, ved at hjælpe med at vedligeholde de fælles ting, som ejendomsfunktionærerne ikke tager sig af, som f. eks. at være villige til at påtage sig hvervet som flaggast, hjælpe med at vedligeholde de fælles havemøbler, hjælpe med at vedligeholde petanque-banen eller være medlem af aktivitetsudvalget, som står for en række arrangementer i årets løb. Kommer man med den rette indstilling, vil man hurtigt falde ind i sammenholdet, og man vil få et godt og positivt otium sammen med ligestillede. Afdelingsbestyrelsen August 2009

5 Husorden (Særlige regler, som afdelingsmødet har vedtaget) Affald Hver husstand får leveret affaldsposer i et antal, som skulle kunne række til et års forbrug. Der stilles derfor krav om, at alt affald kommer i plasticposer/sække. Det gælder også haveaffald. Lukkede plasticdunke må kommes direkte i containeren. Skulle de udleverede poser ikke være store nok, må man selv anskaffe plasticsække og bruge dem til affaldet. Husk knuden på affaldsposerne så affaldet ikke kan falde ud. Hensigten er at undgå lugtgener. Større genstande som møbler og lign. skal henstilles ved containerne. Cykelskur Cykler kan henstilles i stativerne i cykelskuret, der ikke må bruges som oplagsplads for cykler, som aldrig bruges, eller for kasserede ting. Cykelkurve skal placeres på hylden. I vinterhalvåret opmagasineres afdelingens havemøbler i skuret. El-stik Ved indgangsdøren til Fælleshuset findes et el-stik, som må bruges ved støvsugning af bil. Der vil normalt altid være tændt for kontakten, som findes inden for døren til højre (Skulle der være slukket for kontakten, kan et bestyrelsesmedlem åbne og tænde). Egen støvsuger skal benyttes. Fælleshus Se Regler for Fælleshuset. Gaver Afdelingen giver gaver ved mærkedage som fødselsdage, runde bryllupsdage og bisættelse/begravelse. Gaverne afleveres på afdelingens vegne af et bestyrelsesmedlem eller anden person med særlig tilknytning til pågældende. Gaverne gives ved 60, 70, 75, 80, 90 og 100 års fødselsdage, ved sølvbryllup, guldbryllup osv. samt ved bisættelse eller begravelse. En forudsætning for, at afdelingen kan give gaver, er, at afdelingsbestyrelsen orienteres om de pågældende begivenheder. Ved runde fødselsdage, sølv- og guldbryllup mv. gives for ca. 150 kr. Ved begravelse/bisættelse for ca. 500 kr.

6 Husdyr a. Generelt Det er tilladt at holde hund og kat. Hunde skal, hvad enten det er en beboers eller en gæsts, altid føres i snor på afdelingens område, og deres efterladenskaber skal samles op. Katte skal holdes inden for det lejede område. Det vil sige, at de skal holdes i bånd, når de er i haven. Overtrædes reglerne giver boligforeningen skriftlige advarsler. Tre af slagsen kan medføre, at lejemålet opsiges b. Muskel- og kamphunde Det er ikke tilladt at anskaffe eller have besøg af nogen form for muskel- eller kamphund i Fagbos afdeling 23. Med muskel- og kamphunde menes blandt andet følgende racer samt blandinger deraf: Amerikansk Stafforshire Terrier (Amstaff), Pitt Bullterrier, Bullterrier, Bullmastiff, Dogo Vanarian, Doga Aragentino, Doug de Bordeaux samt Amerikansk Bullterrier. Hvis der er tvivl om en hund er en muskel- eller kamphund, skal den ansvarlige lejer for egen regning skaffe skriftlig dokumentation til udlejer. Dokumentationen skal være underskrevet af en dansk dyrlæge. Hvis en lejer holder eller har besøg af en muskel- eller kamphund vil udlejer straks sende en skriftlig advarsel om at få hunden fjernet inden for en kort frist. Hvis hunden ikke fjernes, vil sagen blive sendt til vurdering i beboerklagenævnet. Parkering Parkering skal for beboere og deres gæster ske i de afmærkede parkeringsbåse. Er alle båse optaget, må to biler parkeres langs med fælleshuset. Øvrige biler henvises til Ranunkelvej. Der må ikke parkeres mellem granitbedene op mod nr. 65. Her skal ejendomsfunktionærerne kunne komme til. Det samme skal renovationsbilerne, og endelig må ingen holde i vejen for evt. udrykningskøretøjer. Aflæsning af passagerer og varer er tilladt på pladsen, når blot bilerne fjernes straks efter. I glat føre må dårligt gående godt køre derop, hvis de straks efter får en anden til at flytte bilen hen i en P-bås. Petanquebanen Beboerne og deres gæster er velkomne til at bruge petanquebanen, men de skal rydde op efter sig. Det vil sige, at banen skal glattes med det redskab, som står i cykelskuret, evt. affald som papir, flasker og cigaretskod skal fjernes. Bænke skal sættes på plads.

7 TV Der er i dag flere muligheder for at få TV- og radiokanaler. Beboerne afgør selv, hvem de ønsker som leverandør Der må dog ikke opsættes antenner eller paraboler på bygninger, men det er tilladt at opsætte en antenne i haven. Dog må denne ikke have en højde, som er over 1,2 m. og den må ikke være synlig fra P-plads eller gangstier.. Betaling for TV-og radiokanaler sker direkte til leverandøren. Udendørsområder Se haveregulativ.

8 Regler for Fælleshuset (Marts 2010) Fælleshuset er beboernes hus, hvor de kan samles i større eller mindre tal til aktiviteter, møder og fester. De kan også leje huset til deres private sammenkomster eller fester, og de kan leje gæsteværelset til overnattende gæster. Fælleshuset bestyres af én af beboerne. Bestyrerjobbet er ikke lønnet. Når bestyreren er bortrejst på ferie eller lignende finder denne en afløser til jobbet. Bestyreren fører en kalender, hvoraf det fremgår, hvornår huset eller værelset er optaget. Kalenderen er ophængt i opslagskassen. Det angives med sort streg ud for datoen, når huset er udlejet. Rød streg angiver, at værelset er udlejet. Bestyreren kontrollerer efter udlejning, at rengøring af værelse og hus er udført omhyggeligt. Er det ikke tilfældet foranstalter husbestyreren rengøringen udført for lejerens regning. Også efter aktiviteter, møder og fester kontrollerer bestyreren, at rengøring, opvask m.v. er udført efter forskrifterne. Bestyreren udfærdiger lejekontrakt i tre eksemplarer, ét til lejer, ét til udlejer og ét til Boligkontoret, som opkræver lejen og evt. andre tilkomne beløb over huslejen.

9 Leje af fælleshus m. gæsteværelse I selskabslokalet er der borde, stole og service og duge til 42 personer i henhold til inventarliste. Køkkenet er udstyret med det fornødne service, koge- og opvarmningsmuligheder samt køkkengrej. Glas og service, der slås i stykker, skal erstattes efter aftale med husets bestyrer. (Se prisliste) Glas og service, der slås i stykker under afdelingens og aktivitetsudvalgets egne arrangementer, erstattes af afdelingen. Rengøringsmidler til rengøring af lokalerne, står på badeværelset. (Se ordensregler for fælleshuset). Lokalerne må kun lejes af afdelingens beboere, og må uden betaling bruges af de forskellige aktivitetsgrupper i afdelingen. Der gives mulighed for, at beboere kan leje huset til afholdelse af den nærmeste families fester. Fester/sammenkomster med familie, venner og evt. beboere (m. gæsteværelse) Lejeren disponerer over Fælleshuset på dagen fra kl til den følgende dag kl eller efter aftale med bestyreren. Lejen er kr. 300,-. Ønsker man at råde over Fælleshuset eksempelvis et eller flere døgn før eller efter, er lejen kr. 100,- ekstra pr. døgn. Huset skal rengøres inden kl. 11 den følgende dag. Huset kan reserveres seks måneder forud. Dagsammenkomster med familie, venner og evt. beboere (uden brug af gæsteværelse) Ved leje af fælleshuset om dagen fra kl til kl er prisen kr. 100,-. Huset skal rengøres inden kl. 11 den følgende dag. Aftensammenkomster med familie, venner og evt. beboere (uden brug af gæsteværelse) Ved leje af fælleshuset om aftenen fra mandag til og med torsdag fra kl til kl er prisen kr. 100,-. Huset skal rengøres inden kl. 11 den følgende dag. Dag- eller aftensammenkomster for alle beboere Beboere, som i forbindelse med mærkedage ønsker at bruge huset til en sammenkomst for alle øvrige beboere, kan låne huset uden vederlag. Der må da ikke deltage personer, som ikke bor i afdeling 23, udover højst to hjælpere i køkkenet. Huset skal rengøres inden kl. 11 den følgende dag. Aktiviteter Aktivitetsudvalget må vederlagsfrit bruge fælleshuset til sine arrangementer, bankospil, mandagshygge, malestue og lignende. Deri må deltage ikke blot afdelingens beboere, men også beboere fra Fagbos andre afdelinger i Sabro. Dog skal afdelingens beboere altid være i flertal. Huset skal efterlades rengjort. Beboere, som har sat aktiviteter for mindre kredse i gang kan uden betaling låne fælleshuset, når der deltager mindst seks personer. Ovenstående regler gælder også her. Endvidere må de vige, når fælleshuset er optaget af afdelingsbestyrelsens eller aktivitetsudvalgets arrangementer, og når fælleshuset er udlejet. Huset skal efterlades rengjort. Nøglerne til hus og sal skal hentes og afleveres på de tidspunkter, der er aftalt med bestyreren..

10 ORDENSREGLER FOR FÆLLESHUSET Det er til enhver tid lejeren, der er ansvarlig for fælleshuset og dets inventar m.v. Optælling og syn foretages efter brug af huset. Lejeren bedes kontrollere inventarlisten inden fælleshuset tages i brug. Lejeren er ansvarlig for, at festen forløber på en sådan måde, at musik og støj ikke unødigt generer de omkringboende. Dette gælder også, når selskabet forlader området. Rengøringen omfatter: 1. Oprydning og opvask. Service, gryder og pander sættes på plads i skabene. 2. Køkkenet rengøres. Køleskab og fryser tømmes, rengøres og slukkes. Komfuret - også ovnen - rengøres. 3. Borde og stole stilles som vist på den ophængte skitse. Alle gulve fejes og vaskes (Se vejledning på sæbedunken, som står i skabet i badeværelset) 4. Badeværelset rengøres. Fliserne vaskes af, spejlet pudses, armaturer skal tørres af, toilet og håndvask skal rengøres grundigt og gulvet skal vaskes (Brug sæbe til klinker). Rengøringsmidler findes på badeværelset. 5. Lysestager rengøres for stearin. 6. Skraldespande og kurve tømmes, affald sorteres og bringes til affaldscontainer. Rengøring, som ikke er udført tilfredsstillende i henhold til disse regler, vil blive foretaget for lejerens regning. Manglende, ituslåede eller ødelagte effekter skal betales ved aflevering af nøgle. (Evt. defekte ting bedes efterladt på køkkenbordet). Inventar skal forblive i Fælleshuset. Fælleshuset har ingen forsikring, der dækker for tyveri eller ødelagte effekter, der måtte tilhøre lejeren eller dennes gæster. Nøglen afleveres til Jytte Bay i nr. 61. Telefon Marts 2010

11 Leje af gæsteværelset Gæsteværelset er udstyret med to senge med dyner, puder. rullemadrasser og sengetæpper, samt skab og bord. Gæsteværelset kan kun lejes af afdelingens beboere samt af beboerne i afd Højagerparken.. Lejen pr. nat er 50 kr. Reservation af gæsteværelset kan ske fire uger forud. Der disponeres over værelset fra normalt kl på udlejningsdagen og til den følgende dag kl eller efter aftale med bestyreren. Værelset og badeværelset skal afleveres rengjort. (Se ordensregler for gæsteværelset) Nøglen skal hentes og afleveres på det tidspunkt, det er aftalt med bestyreren. Aftale om leje sker med Jytte Bay i nr. 61. Betalingen opkræves over huslejen. ORDENSREGLER FOR GÆSTEVÆRELSET Lejeren disponerer normalt over gæsteværelset fra kl til den følgende dag kl eller efter aftale med bestyreren. Yderdøre i fælleshuset skal være aflåst, både når man opholder sig i fælleshuset, og når dette forlades (også kortvarigt). Efter endt ophold skal lejeren sørge for oprydning og rengøring af gæsteværelse, gang og badeværelse. Rengøringen omfatter: 1. På værelset skal luftes ud, støvsuges, tørres støv af og dyner, puder og sengetæpper lægges sammen i enden af sengene. Gulvet skal vaskes (Se vejledning på sæbedunken). 2. I gangen luftes ud, støvsuges og gulvet vaskes (Se vejledning på sæbedunken). 3. På badeværelset skal fliserne - også i brusekabinen - tørres af, spejlet pudses, armaturer skal tørres af, toilet og håndvask skal rengøres grundigt og gulvet skal vaskes (Brug sæbe til klinker) 4. Rengøringsmidler findes på badeværelset. 5. Affaldsspanden skal tømmes over i plastposer, som lægges i affaldscontaineren. 6. Vinduet lukkes forsvarligt. Rengøring, som ikke er udført tilfredsstillende i henhold til disse regler, vil blive foretaget for lejerens regning. Nøglen afleveres til Jytte Bay i nr. 61. Telefon Oktober 2008

12 HAVEREGULATIV (Marts 2005) Såfremt der er punkter, der ikke fremgår af dette regulativ, er det foreningens generelle haveregulativ, der er gældende. Skån de grønne anlæg Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne dagligt vil gøre deres til at værne om beplantninger og anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse til glæde og gavn for alle beboere. Til din bolig hører et stykke have, som har direkte forbindelse med boligen. Generelt Dette stykke have skal vedligeholdes af dig som lejer. Arealerne skal altid holdes i sømmelig stand, bede luges, fliser renholdes og græsarealer og hække holdes velklippede. Ud over de anførte punkter i dette regulativ, er Boligforeningen Fagbo s generelle ordensregler, regler for vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning samt eventuel afdelingens egne retningslinier/vejledninger gældende som supplement. Beplantning Der må ikke på havearealerne plantes træer, buske eller anden beplantning, der ved deres højde og bredde kan genere beboerne eller ødelægge bygningen. Beplantning må ikke være til gene for vedligeholdelse af træværk, mur eller andre bygningsdele. Du er som lejer ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af denne. Hækkene omkring haverne må ikke, ved deres højde genere naboerne. Maksimum højde for hække plantet i skellet mellem haverne fastsættes til 180 cm. Anden beplantning i haverne (træer, buske etc.) må, ved deres højde og bredde, ikke genere naboerne eller ødelægge bygningen. Hvis andet ikke er aftalt i enighed mellem naboerne, er maksimum højde på beplantning 4 m. Vokser grene ind over haveskel må den berørte nabo skære generende grene over.

13 Hegn Der må kun opsættes flethegn. Max. højde 180 cm. Dette hegn må ikke opstilles langs hele hækkens længde, så haven bliver lukket inde af hegn. Dog kan hegn opsættes i max. 3 m. længde ved hække der udgør naboskel. Skure Da der hører et skur til boligen, skal du være opmærksom på, at den indvendige vedligeholdelse er pålagt lejeren. Fritliggende drivhus er ikke tilladt, dog kan mindre vægdrivhus på max. 3 m² tillades. Faste overbyggede terrasser og udestuer mod bygningen, er ikke tilladt Vedligeholdelse Arealerne skal holdes fri for ukrudt ved hakning eller lignende, så der ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler. Gødning af arealerne skal så vidt muligt foregå med naturlige gødningsmidler og så moderat brug af kunstgødning som muligt. Vinterforanstaltninger Ved glatføre i vinterperioden må der anvendes en blanding af salt og vand. Spørg varmemesteren vedrørende glatførebekæmpelse. Diverse Beboere med lukkede haver, kan for egen regning etablere en låge eller åbning ind i haven. Låger eller åbninger må dog max. have en bredde på 0,90 m. Det skal godkendes af afdelingsbestyrelsen/administrationen. Lejeren har vedligeholdelsespligten i boperioden. Administrationen afgør ved flytning, om der skal ske vedligeholdelse for lejers regning, eller der kræves retablering. Er du i tvivl om et eller andet kontakt afdelingsbestyrelsen.

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012

Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 Husorden for PAB afd. 8 Gældende fra 17. september 2012 1. Et godt klima er meget værd En boligforening med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Infomappe for Kristianslund

Infomappe for Kristianslund BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler

PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE. Indhold. Afdelingsbestyrelsen Administration/Hovedbestyrelse. Generelle ordensregler PAB Holdkærs Ager BEBOERMAPPE Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Afsnit 15 Afsnit 16 Rettelsesblade

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Beboerinformation Juni 2011

Beboerinformation Juni 2011 Besøg også vores webside www.noeddehegnet.com Bestyrelsen har kontortid den første mandag I hver måned kl. 19:00 20:00. I Nøddehegnet nr. 62.. Dog ikke I juli og august. I tilfælde af ALVORLIGE problemer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Afd. 044 Rytterkasernen HUSORDEN

Afd. 044 Rytterkasernen HUSORDEN Afd. 044 Rytterkasernen HUSORDEN Generelt 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Husorden. For. 4709-4 Egebjergvang. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. 4709-4 Egebjergvang. Ballerup Ejendomsselskab For 4709-4 Egebjergvang Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En almen boligafdeling med mange beboere er et minisamfund, hvor alle er mere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken

Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken Feggesundvej Aggersundvej Sebbersundvej Information til nyere beboere Afdeling 8 Kære nye beboer. Vi byder jer hjerteligt velkommen i Boligforeningen

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse.

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse. Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 Tlf. nr. 55 72 39 16 - Fax nr.

Læs mere