KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR"

Transkript

1 KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP

2 Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg... 4 Hvem er omfattet af det frie leverandørvalg?... 4 Hvad er»personlig og praktisk hjælp«... 5 Ældreområdets organisering i Vejen Kommune... 5 Fritvalgsområder... 6 Kvalitetskrav... 6 Kvalitetsmål og kvalitetsstandarder... 6 Leverandørkrav... 6 Generelle krav... 6 Godkendelsesprocedure og Kapacitet... 7 Personlige forhold... 7 Økonomisk og finansiel kapacitet... 8 Teknisk kapacitet... 9 Faglig kapacitet... 9 Underleverandører... 9 Efterlevelse af Vejen Kommunes værdier og ældreområdets vision... 9 Overholdelse af visitation Start af hjælpen Revisitation Erstatningshjælp Bytteydelser Akutsituationer Oplysningspligt til Vejen Kommune Beredskabskrav Beredskabskrav Igangsættelse af opgaver Skift af leverandør Nødkald og akut hjælp Dokumentation og kommunikation Kommunikation Dokumentation Administrative funktioner Kvalifikationskrav til medarbejdere Medarbejdere som yder personlig pleje Medarbejdere som yder praktisk bistand Yderligere krav Uddannelsespligt i forhold til SOSU-uddannelserne Arbejdsmiljø arbejdsmiljøredskaber

3 Det sociale kapitel Samarbejdsproces og driftssamarbejde Samarbejde Udviklingsaftale Klager og borgertilfredshed Opfølgning og tilsyn Opfølgning Tilsyn Kvalitets- og udviklingsmøder Øvrige forhold Betaling for ydelser Timepriser Afregning Kontrol Godkendelsesprocedure Almindelige bestemmelser om godkendelse af leverandører Overdragelse af opgaverne og ændringer i ejerforhold Underleverandører Ophævelse Almindelig ophævelse af godkendelsen Misligholdelse Force majeure

4 Indledning og baggrund Nærværende dokument indeholder en beskrivelse af de krav og vilkår, som leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp skal leve op til for at opnå godkendelse i Vejen Kommune. Ved leverandør forstås både private og kommunale leverandører. Materialet er således udtryk for Vejen Kommunes kvalitetskrav. Lovgrundlag I henhold til Servicelovens 83 har kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Loven fastsætter således, at kommunen har myndighedsfunktionen. Myndighedsfunktionen indebærer, at det er kommunen, der som offentlig forvaltning træffer afgørelse om tildeling og udmåling af hjemmehjælpen. Denne visitation sker ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp inden for rammerne af det serviceniveau, som kommunen har fastlagt. Som myndighed er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med, at opgaverne til stadighed udføres forsvarligt. Desuden er kommunen forpligtet til at sikre, at opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med den kvalitet og de målsætninger, som er politisk besluttet. Udførelsen af opgaverne skal ske ud fra et rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende sigte, ud fra principperne om hjælp til selvhjælp. Målet med hjælpen er at sætte borgeren i stand til at klare sig selv eller, hvor det ikke er muligt, gøre borgeren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Dette skal bl.a. fremmes ved, at borgeren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at borgeren i videst muligt omfang er aktiv deltager og får indflydelse på opgaveudførelsen. Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf? Frit leverandørvalg Borgere som er visiteret til personlig eller praktisk hjælp efter servicelovens 83, er omfattet af frit leverandørvalg. Det indebærer, jf. Servicelovens 91, at borgeren skal kunne vælge mellem to til flere leverandører. Leverandørerne skal være godkendt af Vejen kommune. Hvem er omfattet af det frie leverandørvalg? Jf. Servicelovens 93 gælder frit valg ikke for borgere, som er bosat på plejehjem / plejeboligbebyggelse/ ældrecentre/ plejecentre. Det betyder, at borgere bosiddende på følgende institutioner/beboelser ikke er omfattet af det frie leverandørvalg: 4

5 Plejecenter Birkely, Askov Plejecenter Kærdalen, Vejen Boligerne ved Lindecenteret, Bække Boligerne ved Dixensminde, Jels Boligerne ved Enghaven, Rødding Blomsterengen Ældrecenter, Holsted Åparken Ældrecenter, Holsted Åstruplund Ældrecenter, Holsted Plejehjemmet Lundtoft, Brørup I forbindelse med bevilling af personlig og praktisk hjælp samt madservice, vil visitator informere borgeren om de godkendte leverandører og udlevere deres informationsmateriale. På baggrund heraf vælger borgeren leverandør. Det fremgår af den enkelte kvalitetsstandard om hjælpen er omfattet af frit valg af leverandør. Information kan ses på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen, Social & Ældre. Hvad er»personlig og praktisk hjælp«personlig hjælp omfatter følgende: Praktisk hjælp omfatter følgende: Personlig pleje Ernæring Psykisk støtte og omsorg Målrettede pædagogiske opgaver Ledsagelse Rengøring Tøjvask Indkøb Private leverandører kan fravælge personlig pleje i nattevagten. Eventuelle nødkald og ydelser vil blive løst af den offentlige leverandør. For at vedligeholde borgernes ressourcer og fastholde principperne om hjælp til selvhjælp er det vigtigt, at der i enhver opgave fokuseres på at medinddrage, træne og aktivere borgerne. Hjælp til selvhjælp implementeres i de daglige opgaver. Ældreområdets organisering i Vejen Kommune Social- og ældreområdet er organiseret med udgangspunkt i en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager model). Det betyder, at bestillerfunktionen og udfører funktionen er klart adskilt i kommunen.»personlig og praktisk hjælp«bevilges i henhold til Serviceloven og hører budgetmæssigt under social- og ældreområdet. 5

6 Fritvalgsområder Vejen Kommune er centralt beliggende i det sydjyske område mellem Kolding og Esbjerg. Kommunen har ca indbyggere og et geografisk areal på ca. 814 km 2. Ældreområdet er inddelt i 3 fritvalgsområder, som er følgende: 1. Vejen og opland. 2. Rødding og opland. 3. Holsted/Brørup og opland. Kvalitetskrav Kvalitetskravene relaterer sig til den enkelte indsats, som der skal leveres. Kvalitetsmål og kvalitetsstandarder Leverandøren skal arbejde efter de, af Byrådet, til enhver tid opstillede kvalitetsmål og kvalitetsstandarder. Endvidere har leverandøren pligt til at efterleve lovgivningens krav om fleksibilitet vedr. borgernes mulighed for at bytte ydelser. Kvalitetsmål og kvalitetsstandarder fremgår af Vejen Kommunes kvalitetsstandarder vedr. pleje og praktisk bistand. Indsatsområderne i kvalitetsstandarden opdateres som udgangspunkt én gang årligt, men ændringer i lovgivning og byrådsbeslutninger kan medføre hyppigere ændringer. Kommunen vil orientere leverandørerne, såfremt der sker ændringer i serviceniveauet. Ændringer som finder sted i kontraktperioden samles, som udgangspunkt, op én gang årligt. Her vurderer kommunen, om der skal foretages ændringer i kravene til leverandørerne og / eller i timeprisen. Leverandørerne skal implementere ændringer i kravene med de tidsfrister, som fastsættes af byrådet eller lovgivningen anviser. Leverandøren har pligt til at kende og kunne handle ud fra indholdet af de til enhver tid gældende standarder i Vejen Kommune. Leverandørkrav Afsnittet anskueliggør, hvilke krav leverandøren til enhver tid skal kunne opfylde. Kravene skal imødekommes af leverandøren og vil danne baggrund for kommunens løbende tilsyn med leverandøren. Generelle krav Leverandøren udfører opgaver på vegne af Vejen Kommune og er således forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne for god offentlig forvaltningsskik. Herunder er leverandøren underlagt reglerne i blandt andet forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven, serviceloven og sundhedsloven. Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at lovgivningen overholdes. Eksempelvis gælder reglerne om tavshedspligt, klageadgang og notatpligt. 6

7 Tavshedspligt Leverandøren skal sikre, at alle medarbejdere underskriver og efterlever en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderen har tavshedspligt omkring alle forhold, som vedkommende måtte blive bekendt med i forbindelse med sit arbejde ved levering af ydelser til borgere i Vejen Kommune, jf. sundhedslovens 40, forvaltningslovens 27, og straffelovens 152. Klageadgang»Personlig og praktisk hjælp«er omfattet af lovgivningens regler for klageadgang. Dette indebærer, at borgere der er visiteret til»personlig og praktisk hjælp«, har mulighed for at indbringe en eventuel klage over udmålingen af hjælp til Ankestyrelsen. I den forbindelse skal leverandøren medvirke til sagens oplysning og behandling, herunder ved aktivt at medvirke til at fremskaffe relevante oplysninger. Notatpligt Leverandøren har pligt til at notere oplysninger om den enkelte borger ud fra de til en hver tid gældende retningslinjer. Leverandøren har således pligt til at gøre brug af kommunens dokumentations- og kommunikationssystem efter gældende regler. Borgernes generelle retssikkerhed må således ikke svækkes. Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgerne. Godkendelsesprocedure og Kapacitet Godkendelse vil ske på baggrund af en konkret vurdering af leverandørens personlige forhold samt leverandørens økonomiske, finansielle, faglige og tekniske forhold. Manglende fremsendelse af nedenstående oplysninger og dokumentation kan medføre at der ikke sker godkendelse som leverandør. Sagsbehandlingsfristen er på 2 måneder fra ansøgningen er modtaget. Kommunen kvitterer for modtagelse af ansøgningen, og meddeler skriftligt leverandøren om godkendelse. Borgerne kan fra godkendelsesdatoen vælge leverandøren efter de gældende retningslinjer. Personlige forhold Tro og love erklæring - bilag A anvendes. Bilag A skal udfyldes og underskrives. Det er tro og love erklæring om, i hvilket omfang leverandøren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Forsikring bilag B anvendes. Til besvarelse skal anvendes bilag B. Leverandøren forpligtes til at have tegnet en Arbejdsskadeforsikring og en Erhvervs- og produktansvars forsikring, der for hver forsikringsbegivenhed mindst dækker op til 5 mill. for personskade og 2 mill. for tingskade. 7

8 Leverandøren forpligter sig til at opretholde disse forsikringer i godkendelsesperioden. Der skal vedlægges dokumentation for tegnede forsikringer og dokumentationen skal indeholde oplysninger om at forsikringen er i kraft. Leverandøren skal én gang årligt dokumentere overfor kommunen, at forsikringen er i kraft. Det sker ved at leverandøren fremsender kopi af forsikringspolicen inden udgangen af januar måned. (Anvender leverandøren freelance medarbejdere, skal disse være forsikret svarende til det fastansatte personale.) Firmaoplysninger bilag G anvendes. Til besvarelse anvendes bilag G. De hvide felter udfyldes. Økonomisk og finansiel kapacitet Til besvarelse skal anvendes bilag C. For leverandører søm ønsker godkendelse til at kunne levere personlig pleje: I muligt omfang dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges erklæring indeholdende følgende nøgletal: Leverandørens resultater før skat for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Egenkapital for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Ud over bilag C skal vedlægges en Ledelseserklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i leverandørens økonomiske situation. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i leverandørens økonomiske situation, skal der vedlægges en redegørelse om hvorfor og på hvilken måde der er sket ændringer. Ved negativ egen kapital i seneste afsluttet regnskabsår, skal leverandøren vedlægge en redegørelse for den negative egenkapital. Hvis kommunen ikke finder redegørelsen tilfredsstillende, kan godkendelse afvises. For leverandører som ønsker godkendelse til at leverer praktisk bistand: Leverandørens resultater før skat for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Egenkapital for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. For leverandører som først er etableret indenfor 12 måneder og ikke har et regnskab, skal der vedlægges en periodeopgørelse, som dokumenterer deres økonomi per måned. Hvis kommunen ikke finder periodeopgørelsen tilfredsstillende, kan anmodningen om godkendelse afvises. Leverandøren afgiver oplysninger på tro og love. Kommunen kan efterfølgende forlange, at få revisorpåtegnet erklæring på de nævnte tal. Hvis den revisorpåtegnede erklæring indeholder forbehold, vil leverandøren ikke blive godkendt. Dokumentationen anvendes til vurdering af leverandørens egnethed til at løfte opgaven som leverandør af praktisk bistand og/eller personlig pleje til borgere i kommunen. Hvis den medsendte dokumentation sår berettiget tvivl om 8

9 leverandørens egnethed til at løfte opgaven, forbeholder kommunen sig ret til undlade godkendelse af leverandøren. Teknisk kapacitet Til besvarelse skal bilag D benyttes. I muligt omfang, dvs. afhængig af hvornår leverandøren blev etableret vedlægges dokumentation/referenceliste over tilsvarende opgaver som leverandør af personlig pleje og/eller praktisk bistand, har udført i løbet af de sidste 3 år. Listen skal indeholde beskrivelse af ydelserne og angive kontaktpersoner. Kommunen har ret til at kontakte, de på referencelisten angivne kontaktpersoner og at anvende de fra kontaktpersonerne givne oplysninger til vurderingen af leverandørens evne til at varetage opgaven. Nyetablerede leverandører, hvor der ikke kan fremlægges referencer, kan i stedet for sende kopi af CV for leverandørens indehaver. Faglig kapacitet Til besvarelse anvendes bilag E og bilag F. Leverandøren beskriver i de hvide felter, hvordan man påtænker at leve op til kommunens faglige krav. Underleverandører Anvender leverandøren underleverandører, skal leverandøren oplyse kommunen herom, så der kan iværksættes en godkendelsesprocedure overfor underleverandøren. Proceduren svarer til godkendelsesproceduren for hovedleverandøren. Ønsker leverandøren efter godkendelsesdatoen at indgå aftaler med underleverandører, skal dette meddeles kommunen, så en godkendelsesprocedure kan iværksættes, herunder forsikringsforhold. Anvender leverandøren underleverandører uden kommunens viden, betragtes det som misligholdelse af godkendelsen og kommunen vil trække godkendelsen tilbage. Efterlevelse af Vejen Kommunes værdier og ældreområdets vision Kommunen har fastlagt et værdigrundlag, som kommunen gerne vil kendes ved og kendes på, og som leverandøren forventes at efterleve. Værdigrundlaget bygger på 4 overordnede kerneværdier: Nytænkning Anerkendelse Sammenhæng Ansvarlighed Inden for Ældreområdet lægger kommunen vægt på, at hjælpen altid udføres af engagerede og ansvarlige medarbejdere, som tænker nyt og ser muligheder inden for de givne rammer til gavn for borgerne. 9

10 Borgernes livsværdier, holdninger og erfaringer skal respekteres, og de skal anerkendes for deres indsigt i egne behov, ønsker og evne til at mestre eget liv. Udgangspunktet for kommunens indsats er rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse, og indsatsen vil i alle tilfælde have fokus på at hjælpe og støtte borgeren i målrettede forløb. Medarbejderne skal kunne håndtere såvel motivator-, som hjælperollen og situationsbestemt kunne skifte mellem rollerne. Medarbejdere skal kunne tænke i helheder og sammenhængende forløb for borgerne, såvel på tværs af sektorerne som på tværs af afdelinger og funktioner. Det forventes, at der etableres gode relationer til borger, pårørende og samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne anerkendes som ligeværdige parter, hvor de dels bidrager til den fælles indsats omkring borgeren og dels bidrager til at skabe sammenhæng på tværs af såvel sektorer, som afdelinger og funktioner. Leverandøren og dennes medarbejdere tager ansvar for indgåede aftaler og for at hjælpen lever op til kommunens kvalitetskrav. Ældreområdets vision Ældreområdet har fokus på en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp samt har en forebyggende og sundhedsfremmede indfaldsvinkel. Indsatsen tager udgangspunkt i kommunens værdier og borgernes individuelle behov. Området yder service af høj faglig kvalitet og skaber sammenhæng og tryghed for borgerne. Overholdelse af visitation Det er et ufravigeligt krav, at leverandøren overholder den aftale om hjælp, der er indgået mellem borgeren og kommunens visitationskontor. Hjælpen fremgår af det senest udarbejdede Aftaleskema. Den visiterede tidsramme fastsættes individuelt på baggrund af en konkret individuel vurdering og er udtryk for et netto-tidsforbrug hos borgeren. Hjælpen udmøntes i visiterede opgaver, som skal løses inden for tidsrammen, som er summen af den visiterede tid. Tidspunktet for gennemførelsen af opgaven aftales mellem borgeren og leverandøren, med udgangspunkt i borgerens ønsker. Start af hjælpen Leverandøren skal sikre, at en erfaren medarbejder medvirker ved opstart af hjælpen, og at den medarbejder der skal udføre opgaven er kvalificeret til at udføre denne. Revisitation Vejen Kommune gennemfører automatisk revisitation hos borgere, der modtager personlig og / eller praktisk hjælp. Revisitationerne gennemføres for praktisk bistand hvert andet år eller ved behov, og for personlig pleje hvert år eller ved behov. 10

11 Erstatningshjælp Leverandøren skal overholde de generelle retningslinjer, byrådet har fastsat for erstatningshjælp ved aflysninger. Personlig pleje kan ikke aflyses fra leverandørens side af. Hvis plejeopgaven undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal erstatningshjælpen ydes snarest samme dag, med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. Eventuel flytning af opgaven skal planlægges mellem borger og leverandøren. Praktisk bistand kan ikke aflyses, men der kan foretages ændringer i aftaletidspunktet. Ændringer i aftaletidspunktet planlægges mellem borger og leverandør. Bytteydelser Serviceloven 94a stiller krav om at den tildelte hjælp skal udføres fleksibelt. Det betyder, at der er mulighed for at bytte til en anden ydelse end den, der er truffet aftale om. Det er leverandøren, der i den konkrete situation fagligt vurderer, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for en anden hjælp. Akutsituationer Der må ikke leveres en ydelse, som ikke er visiteret. Undtaget er dog en akutsituation. Såfremt der opstår en akutsituation, hvor leverandøren bliver bekendt med, at en borger har behov for øjeblikkelig hjælp, er leverandøren forpligtet til at reagere, og hjælpe den pågældende borger. Oplysningspligt til Vejen Kommune Leverandøren og dennes medarbejdere er forpligtet til at give visitationskontoret besked, såfremt der opstår et akut behov for hjælp hos en borger eller behovet for hjælp til borgeren enten stiger eller falder. Visitationen vil på baggrund af henvendelsen revisitere hjælpen. Information om ændring i hjælpen gives elektronisk til visitationskontoret. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at give visitationskontoret meddelelse ved borgers død eller hvor borgeren gentagne gange aflyser visiteret hjælp. Ophør af hjælp kan kun finde sted efter en revisitation eller efter dokumenterbar aftale med borgeren. For borgere, som alene har modtaget midlertidig hjælp, og hvor der er tydelig angivelse af tidsrammen for hjælpen, stoppes denne umiddelbart efter tidsrammens udløb. Hjælpen kan dog fortsætte i det tilfælde, hvor der forinden er sket henvendelse til visitationskontoret, og de har givet tilsagn om fortsat hjælp til borgeren. Beredskabskrav Beredskabskrav Da ældreområdet er kendetegnet ved at servicere mere eller mindre svage borgere med varierende behov, skal alle leverandører kunne præstere et vist beredskab. 11

12 Leverandøren; Er forpligtet til at kunne løse alle de opgaver, som Vejen Kommune til enhver tid måtte visitere til inden for serviceydelsen»personlig og praktisk hjælp«. Skal kunne betjene alle nye borgere og kan således ikke fravælge borgere og/eller opgaver. Skal kunne betjene aktuelle borgere, der er visiteret til personlig hjælp, alle døgnets timer og alle ugens dage. Er forpligtet til at levere praktisk hjælp i tidsrummet mellem kl på hverdage Skal i forbindelse med sygefravær, ferie, orlov m.v. kunne tilkalde vikarer eller andre, der sikrer at hjælpen leveres. Igangsættelse af opgaver En visiteret opgave til Praktisk hjælp skal være igangsat senest 14 dage efter, at leverandøren har modtaget aftaleskemaet. En visiteret opgave til Personlig hjælp skal være igangsat senest dagen efter at leverandøren har modtaget aftaleskema. I særlige situationer, hvor ydelserne skal igangsættes straks, kan en afgørelse om personlig hjælp meddeles til leverandøren pr. telefon. Aftaleskemaet fremsendes efterfølgende elektronisk. Ved pludselige ændringer i borgerens funktionsevne, hvor behovet for hjælp til personlig pleje øges, skal hjælpen igangsættes straks. Såfremt behovet overstiger 2 timer pr. uge og stadig er gældende efter 14 dage, vil der ske en revisitation. Skift af leverandør Borgeren har mulighed for at skifte til en anden leverandør fra udgangen af den måned, der følger efter, at pågældende har anmodet om et leverandørskifte. Hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. alvorlige uoverensstemmelser mellem borger og leverandør, kan den generelle frist fraviges. Nødkald og akut hjælp Leverandører, som er godkendt til at levere personlig pleje, skal 24 timer alle ugens dage kunne modtage og respondere på nødkald fra borgere som modtager personlig pleje. Leverandører, som er godkendt til at levere personlig pleje, skal modtage nødkald fra borgere som de alene leverer praktisk bistand til, i de tilfælde hvor borgeren ikke har en leverandør af personlig pleje. Leverandøren skal have et fastnet telefonnummer, som alarmcentralen kan anvende til at kontakte leverandøren på, i det tilfælde at der er nedbrud af mobilnettet. 12

13 Leverandøren skal sikre det nødvendige kommunikationsudstyr for at kunne modtage og besvare nødkald. Leverandøren skal kunne assistere kommunens sygeplejersker ved nødkald, f. eks. i situationer, hvor der er behov for to personer. Leverandøren skal på stedet kunne yde nødvendig akut hjælp, eksempelvis til en borger der er faldet eller på anden måde er akut syg, og skal altid kontakte kommunens sygeplejersker. Dokumentation og kommunikation Kommunikation Leverandører af praktisk hjælp skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommune i tidsrummet kl alle hverdage. Leverandører af personlig hjælp skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen 24 timer i døgnet alle ugens dage. Dokumentation Leverandøren er forpligtiget til at anvende de i kommunen til en hver tid anvendte dokumentations- og kommunikationsredskaber, samt andre gængse styringsmæssige redskaber. Vejen Kommunes ældreområde anvender KMD Care som elektronisk patientjournal. Leverandørens medarbejdere skal kunne anvende KMD Care og dets funktionaliteter og imødekomme enhver naturlig udvikling af systemet. Leverandøren skal udpege en medarbejder, som er superbruger på systemet. Medarbejdere, som ikke kan anvende Care på brugsniveau, skal sikres oplæring i systemet. Leverandøren skal etablere en internetadgang og anskaffe den fornødne hardware til at kunne koble op på KMD Care. Kommunen udleverer smartphones til leverandørens medarbejdere. Administrative funktioner Leverandøren skal deltage i administrative funktioner eksempelvis i henhold til arkivlovgivningen, og forpligtes i øvrigt til at udføre opgaverne i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning, således at borgerens generelle retssikkerhed ikke svækkes. Kvalifikationskrav til medarbejdere Leverandøren skal sikre at kvalitative krav overholdes, herunder at opgaverne til enhver tid varetages af personale, som aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Medarbejdere som yder personlig pleje Fastansat personale som yder Personlig hjælp skal som minimum have et uddannelsesbevis som social- og sundhedshjælper. I korte perioder, eksempelvis sommerferieperioden, kan ikke uddannede medarbejdere varetager personlig pleje. Det skal ske i tæt samspil med og under vejledning af uddannede medarbejdere. Det skal sikres at afløsere får tilstrækkelig oplæring til at kunne udføre opgaverne på tilfredsstillende vis. 13

14 Medarbejdere som yder praktisk bistand For medarbejdere som yder praktisk bistand er der ikke krav om en specifik faglig baggrund, men det er krav om at de kan; Arbejde rehabiliterende i indsatsen. Observere og handle på ændringer i borgerens funktionsniveau. Yde støtte og praktisk hjælp til borgerens daglige livsførelse Yde støtte og hjælp til almindelige omsorgsmæssige behov Leverandøren skal for begge ydelser, kunne leve op til kvaliteten beskrevet i Kvalitetsstandarden for Pleje og Praktisk bistand. Yderligere krav Udover de faglige krav skal leverandøren sikre, at Der ydes en venlig og imødekommende betjening. Medarbejderne optræder velsoignerede og præsentable. Medarbejderne til hver en tid er vidende og velorienteret i det job de udfører. Medarbejderne behersker dansk i skrift og tale. Skriftsproget skal være på et sådant niveau, at der kan skrives en forståelig besked. Leverandøren skal sikre at følgende er gennemgået med alle medarbejdere: Notatpligt. Tavshedspligt. Oplysnings- og tilbagemeldingspligt. Takt og tone. Varetagelse af medarbejderens personlige hygiejne hos borger, herunder sikring mod multiresistente bakterier. Gældende kvalitetsstandarder, vejledninger og instrukser. Brug af Hjemmeplejens arbejdsmappe og notatpligt. Medarbejderne skal bære synlig ID og skal på forlangende kunne legitimere sig. Leverandøren skal sikre sig, at medarbejdere ikke har forhold i deres straffeattest, som gør dem uegnede til at løse opgaver for Vejen kommune. Leverandøren skal informere kommunen såfremt det er tilfældet. Kommunen forbeholder sig retten til at gøre indsigelser, mod at pågældende medarbejder løser opgaver for kommunen. Leverandøren skal løbende holde kommunen orienteret, såfremt medarbejdere har eller får anmærkninger i straffeattesten. Leverandøren skal sikre, at der indhentes en ren børneattest, i de tilfælde hvor medarbejderne, som led i udførelsen af deres opgaver, færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse. Uddannelsespligt i forhold til SOSU-uddannelserne Leverandøren har pligt til at deltage i uddannelsen af Social- og sundhedshjælperelever, såfremt leverandøren har en leverance af visiterede timer på over 250 timer / uge, og der eksisterer et behov. Forpligtigelsen gælder dog ikke, såfremt leverandøren udelukkende er godkendt til at levere praktisk hjælp. 14

15 Leverandøren skal leve op til kommunens krav til uddannelses- og praktiksteder, og er omfattet af aftalerne omkring elevernes arbejdsværdi og afregningen herfor. Arbejdsmiljø arbejdsmiljøredskaber Leverandøren skal som minimum overholder den danske arbejdsmiljølovgivning. Efter aftale med social- og ældreområdets arbejdsmiljøkonsulent stilles arbejdsmiljøredskaber gratis til rådighed for leverandøren, såfremt der er grundlag for en bevilling. Det sociale kapitel Leverandøren skal være indstillet på, at opfylde kravene om at fremme formålet i lov om en aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herunder tænkes på forhold om at bevare og udbygge arbejdspladsens rummelighed samt initiativer, der medvirker til forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Samarbejdsproces og driftssamarbejde Samarbejde For at sikre kvalitet og kontinuiteten for den enkelte borger, er leverandøren forpligtiget til at sikre, at det altid er muligt at komme i kontakt med leverandøren. Leverandøren er ligeledes forpligtiget til at deltage i samarbejdsmøder med kommunen med henblik på koordinering og gensidig orientering. Der forudsættes et tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, samt terapeutgruppen. Ved akut behov er leverandøren forpligtiget til at deltage i samarbejdsmøder den dag, behovet opstår. Leverandøren har pligt til at medvirke ved lægeordineret undersøgelse og behandling, som kræver at det daglige personale involveres f.eks. vægtkontrol, væskeskema, dokumentation af særlige observationer m.m. Leverandøren har pligt til at medvirke ved visitationer / revisitationer efter aftale med visitationskontoret, og leverandøren skal acceptere, at pårørende og andre inviteres til at deltage ved visitationer/revisitationer, såfremt der er ønske herom. Leverandøren skal, på kommunens foranledning, være indstillet på at levere diverse statistikker/registreringer. Udviklingsaftale Leverandøren er forpligtet af en årlig udviklingsaftale, som udgør grundlaget for de gensidige aftaler og regler, der skal gælde mellem social- og ældreafdelingen og leverandøren. Udviklingsaftalen synliggør de mål, som leverandøren skal arbejde med og udgør dermed et redskab til dialog om samarbejdet. Klager og borgertilfredshed Visitation af Personlig og praktisk hjælp er omfattet af lovgivningens regler om klageadgang. 15

16 Dette indebærer, at borgere der får leveret Personlig og praktisk hjælp, har mulighed for at indbringe en eventuel klage over den udmålte hjælp til Ankestyrelsen. Klager over kvaliteten af den leverede hjælp rettes til Social- og ældreafdelingen. I forbindelse med klager over såvel udmåling af hjælpen, som kvaliteten af hjælpen, skal leverandøren medvirke til sagens behandling med bl.a. levering af oplysninger og opfølgning på sagen. Opfølgning og tilsyn Det er en grundlæggende forudsætning i det frie leverandørvalg, at ansvaret for opfølgning og tilsyn i forhold til kvalitets- og leverandørkrav påhviler kommunen som myndighed. Opfølgning I forbindelse med re-visitationer vil kommunens visitatorer følge op på Om leverandøren har leveret den visiterede hjælp i overensstemmelse med målsætningen. Om dokumentationen er fyldestgørende. Om der er reageret fagligt forsvarligt på funktionsforbedringer og svækkelser hos borgeren. Leverandøren skal være indforstået med, at Visitationen aflægger borgere tilknyttet leverandøren besøg såvel rutinemæssigt som med baggrund i afvigelser fra de indgåede aftaler. Leverandøren skal være indforstået med, at der tages stikprøver af kvaliteten ud over den almindelige kvalitetskontrol, der bl.a. gennemføres ved registrering af klagesager og borgeranalyser m.v. Resultatet af en stikprøve skal gennemgås med leverandøren. I det omfang leverandøren kan rette op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, aftales det skriftligt. Tilsyn Kommunen skal jf. Servicelovens 151, stk. 2 som et led i tilsynsforpligtelsen, hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg. Tilsynet følger op på, hvorvidt borgeren får den pleje og de aktivitetsydelser, de er visiteret til og om hjælpen dækker behovet. Endelig skal tilsynet afdække, om den leverede hjælp er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder. Der kan aflægges ekstraordinært uanmeldt tilsyn ved behov. Det kan være i forbindelse med klagesager. Leverandøren forpligtes til at deltage i og følge op på tilsynet. 16

17 Kvalitets- og udviklingsmøder Møderne skal sikre en samlet opfølgning på det uanmeldte tilsyn og udviklingsaftalen, samt andre projekter og tiltag på det faglige område, så indsatsen evalueres og der sikres udvikling og kvalitet af tilbuddene til borgerne. Øvrige forhold Den private leverandør kan tilbyde borgerne tilkøbsydelser. Hvis der indgås kontrakt mellem borgeren og den private leverandør om tilkøbsydelser, er afregning og betingelser herfor Vejen Kommune uvedkommende. Tilkøbsydelser kan aldrig dække opgaver, der skal udføres inden for den af Visitationskontoret fastlagte tidsramme. Betaling for ydelser Afregning af private leverandører, sker efter leveret ydelser/tid, og tager udgangspunkt i budget og regnskab for Vejen Kommunes levering af praktisk hjælp og pleje på frit valgs området. Timeprisen er beregnet ud fra BTP modellen, som angiver hvilke elementer timeprisen dækker. BTP modellen kan rekvireres ved henvendelse til chefkonsulenten for myndighedsområdet for ældreområdet. Afregning for de kommunale leverandører tager udgangspunkt i BTP modellen for kommunale leverandør. Timepriser Prisen pr. visiteret time kan findes på Fritvalgsdatabasen. Prisen er inklusiv moms, og dækker samtlige omkostninger forbundet med at levere hjælpen til borgeren og øvrige forpligtelser i henhold til denne godkendelse. Der udregnes timepriser for følgende ydelser: Praktisk hjælp Personlig hjælp i dagtimerne Personlig hjælp på ubekvemme tider Nat. Hvis der er behov for uddannelsespladser og praktikvejledning hos de private leverandør, vil der blive indgået en aftale om elevernes arbejdsværdi og afregning for praktikvejledning. Timepriserne reguleres med pris- og lønfremskrivning ved årsskiftet. Det beredskab leverandøren skal have for at imødekomme et straks behov for mere hjælp i en akut situation eller ved borgerens udskrivelse fra sygehuset, er indeholdt i timeprisen. Der er ikke krav om varsling af den årlige prisregulering med pris- og lønfremskrivningen. Der er mulighed for at den private leverandør kan frasige sig natdækningen. I så fald, vil borgeren ved behov få tilhørsforhold til den kommunale leverandør. 17

18 Timeprisen beregnes ud fra om der er natdækning ved den private leverandør eller den kommunale leverandør. Hvis den private leverandør ønsker at benytte sig af dette, vil det gælde for hele det område den private leverandør er godkendt til at dække. Der vil kunne blive tale om efterbetaling af private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end den kommunale leverandørvirksomheds gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp (Jf. Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. nr af 12/ ). Reguleringen finder sted efter afsluttet regnskab for det tidligere år og vil finde sted i august måned det efterfølgende år, efter politisk behandling af regnskabet. Afregning Der afregnes efter leveret timer. Afregningen starter fra og med første dato for visitering af ydelser. Afregningen stopper fra og med dato for sidste visitering af ydelser. Der afregnes ikke for leveret timer i følgende situationer: Hvis borgeren ikke har behov for pleje eller praktisk hjælp i en periode, i forbindelse med ferie, midlertidigt ophold, sygehusindlæggelser eller ophold på hospice. Leverandøren kan ikke modtage betaling fra kommune for andet end de ydelser, der er indgået aftale om mellem kommunen og borgeren. Leverandøren sender faktura med følgende oplysninger: borgerens cpr-nummer og navn opdeling af visiteret tid hos borgeren på bekvem, ubekvem, nat og praktisk hjælp visiteret tid for borgeren i minutter leveret tid for borgeren i minutter Skema udarbejdet af Vejen Kommune skal bruges og medsendes fakturaen. Fakturaen sendes elektronisk til EAN NR: Opgørelsen vil være i Excel-format og sendes til leverandøren via mail. Kontrol Betaling fra Vejen kommune til leverandørerne sker på baggrund af oplysninger i KMD Care. Leverandøren er forpligtet til at dokumentere overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser. Dokumentationen skal ske via omsorgsjournalen, hvor de planlagte besøg skal fremgå af disponeringen. Kommunen fører løbende kontrol med, hvor vidt der er overensstemmelse mellem visiteret og disponeret tid. I det 18

19 tilfælde, at der ikke er overensstemmelse, vil visitationen vurdere om der skal ske en revisitering. Kommunen forbeholder sig, at opgaven udføres af legal arbejdskraft, samt at leverandører og eventuelle underleverandører foretager korrekt indberetning og afregning af skatter, bidrag, afgifter m.v. Leverandøren anerkender kommunens ønske om løbende opfølgning på, om dette er tilfældet, og bidrager loyalt med at fremlægge oplysninger og dokumentation, som kan give kommunen en sikker overbevisning. På forlangende fremlægger leverandøren inden for 2 hverdage dokumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst og A-skat for de medarbejder, der er antruffet på arbejdsstedet. Godkendelsesprocedure Almindelige bestemmelser om godkendelse af leverandører Anmodning om godkendelse skal fremsendes til Vejen kommune, Social og ældreafdelingen, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen. Helt konkret handler det om at udfylde bilagene A til G. Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til godkendelsesmaterialet og processen skal rettes til chefkonsulenten for visitationen på ældreområdet. Kommunen træffer beslutning om godkendelse på baggrund af det indkomne materiale, evt. suppleret med indhentelse af yderligere oplysninger og/eller et møde med leverandøren. I tilfælde af, at leverandøren ikke godkendes, meddeles dette skriftligt med en konkret begrundelse. Godkendes leverandøren fremsendes en kontrakt til underskrivelse. Hvis ikke andet er aftalt, løber godkendelsen fra den 1.ste efter at kontrakten er modtaget retur i underskrevet stand. Leverandørens omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesanmodning og efterfølgende dokumentation mv. er Vejen Kommune uvedkommende. Kommunen sikrer at godkendte leverandører offentliggøres i Fritvalgsdatabasen under Socialstyrelsen. Overdragelse af opgaverne og ændringer i ejerforhold Såfremt den bestemmende indflydelse i leverandørens virksomhed overgår til en ny ejer, skal kommunen orienteres herom. Kommunen forbeholder sig retten til at vurdere, hvorvidt leverandøren skal godkendes på ny. 19

20 Underleverandører Den godkendte virksomhed er i alle forhold ansvarlig over for kommunen uanset, om opgaven udføres af underleverandører eller af leverandøren selv. Der stilles samme betingelser til en eventuel underleverandør, som til den godkendte virksomhed. Såfremt leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til kommunen, som herefter er berettiget til at betragte en sådan ændring som en ansøgning som en ny godkendelse. I givet fald underretter kommunen skriftligt leverandøren herom og iværksætter godkendelsesproceduren. Ophævelse Almindelig ophævelse af godkendelsen Leverandøren kan ophæve godkendelsen når som helst med et varsel på 90 dage regnet til den 1. i en måned. Kommunen kan såfremt der foreligger en situation hvor der er behov for at opsige alle eller en gruppe af leverandørkontrakter foretage sådanne ophævelser med 90 dages varsel til den 1. i en måned. Såfremt leverandøren misligholder sine forpligtelser, uden at der dog foreligger væsentlig misligholdelse, vil kommunen være berettiget til - ekstraordinært - at ophæve godkendelsen med forkortet varsel. Ophævelsesvarslet skal ved sådanne ekstraordinære situationer fastsættes så det er rimeligt for begge parter Leverandøren er forpligtet til at levere til alle borgere som har valgt den pågældende leverandør. Misligholdelse Misligholdelse af leverandørens forpligtelser inddeles i grønne, gule og røde påbud, dog kan leverandøren ved groft tilsidesættelse af de aftaler kontrakten omfatter opsiges med øjeblikkelig varsel. Grønt påbud, anvendes i tilfælde af at kommunen har behov for at få uddybet en begivenhed eller problemstilling i relation til opgavevaretagelsen. Leverandøren skal levere en redegørelse for begivenheden/problemstillingen inklusiv en handleplan, hurtigst muligt og inden for 7 kalenderdage fra modtagelsen af et grønt påbud. Såfremt der i 12 på hinanden følgende måneder har været gentagne grønne påbud, vil kommunen vurdere om der foreligger misligholdelse af godkendelse i en sådan grad at der kan ske opsigelse af godkendelsen med 90 dages varsel. Gult påbud, anvendes ved konstatering af misligholdelse / formodning om misligholdelse af kontrakten. Fx hvis en borger bringes i en risikofyldt situation eller ved systematisk fejl og mangler. Leverandøren skal herefter hurtigst muligt og inden 20

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted.

Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted. Fritvalgsordning Kontrakt Mellem Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted I det følgende benævnt kommunen og Leverandør xxx i det følgende benævnt leverandøren Kontrakten

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af personlig pleje, praktisk hjælp, ikke kompleks sygepleje og håndtering af nødkald i Gladsaxe Kommune. 30. september 20 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Udbud af genoptræning og vedligeholdende træning

Udbud af genoptræning og vedligeholdende træning Nærværende rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for varetagelsen af ydelsen vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning som udbudt af Rebild Kommune. Rammeaftalebilaget skal ses

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere