Husorden og Vedligeholdelsesreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden og Vedligeholdelsesreglement"

Transkript

1 Husorden og Vedligeholdelsesreglement Revideret: 6. marts 2015

2 2

3 Indhold - Husorden Indledning... 5 Du må Du må ikke Affald Altaner Antenner Bad og toilet Banke- og borestøj Barnevogne, cykler, legeredskaber m.m Cykling og knallertkørsel Campingvogne Friarealer, beplantninger og haver Husdyr Leg eller hærværk Musik Parkering Pulterrum og kælderrum Skader, forsikringer eller fejl Trapper og trappevask Udluftning og indeklima Vaskemaskiner og fællesvaskerier Uoverensstemmelser Tvister, klagenævn, boligret A-ordningen kort fortalt Generelt

4 23 Overtagelse af boligen ved indflytning Vedligeholdelse i boperioden Ved fraflytning...24 APPENDIX: Uddrag af lov om leje af almene boliger...27 HAB s rygepolitik...29 Dine egne notater:

5 HUSORDEN Indledning Dette Husordensreglement er endeligt vedtaget på HAB s generalforsamling den , og gælder alle afdelinger i HAB. Reglerne er udarbejdet med udgangspunkt i Lov om leje af almene boliger kapitel 13, som kan ses i nærværende dokuments apendix A Ifølge HAB s vedtægter 17, stk. 6, kan en afdeling på et afdelingsmøde vedtage supplerende regler for husorden i afdelingen. Nærværende Husorden og vedligeholdelsesreglement samt afdelingens eventuelle supplerende regler udleveres til lejeren ved overtagelsen af en lejlighed. Du må Du må ikke Som lejer og andelshaver i en almen boligorganisation, her HAB, er der en række bestemmelser for, hvordan tingene skal behandles, og hvordan man tager hensyn til hinanden. Med indgåelsen af en lejekontrakt med boligorganisationen er man underlagt love gældende for almene boligorganisationer, selve lejekontrakten, HAB s vedtægter og nærværende vedtagne husordens- og vedligeholdelsesreglement. Reglementet er således et tillæg til den indgåede boligoverenskomst/- lejekontrakt. 5

6 Som lejer og andelshaver er det dig/jer som lejere, der er ansvarlig for, at du selv, din familie og eventuelle gæster overholder reglerne. Reglerne og retningslinjerne skal medvirke til at skabe et godt bomiljø blandt boligorganisationens beboere og til at værne om boligafdelingens værdier, således at afdelingens driftsudgifter kan holdes lavest mulige. Der er i det følgende nærmere forklaret hvordan husordensreglerne bedst muligt efterleves og hvor eventuelle grænser kan ligge. 1 Affald Man er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for behandling af affald i kommunen. Alt restaffald skal være indpakket i affaldsposer, før det anbringes i nedstyrtningsskakter, containere, miljøstationer eller lignende anviste steder. Flasker, glasskår, aviser, papkasser og andre ting skal anbringes på de anviste steder. For at undgå rotter i bebyggelsen må der ikke henkastes madrester i områderne omkring bygningerne eller fodres fugle fra altanen. Boligafdelingen eller afdelingsmødet kan tage beslutning om at oprette særlige miljøstationer og eksempelvis beslutte at lukke nedstyrtningsskakterne. Beboernes håndtering af affald og storskrald har sammen med en fornuftig kildesortering stor indflydelse på din afdelings husleje og regnskab. Følg derfor givne vejledninger herom. 6

7 2 Altaner Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade hos andre beboere. Tøjtørring på altaner må kun finde sted under brystningshøjde. Brug af kulfyret grill på altan må ikke finde sted. Det er tilladt at opsætte markiser og solsejl efter aftale med boligorganisationen. 3 Antenner Der må ikke opsættes nogen form for antenne eller parabolantenner på altan, tag eller andre steder uden boligorganisationens forudgående tilladelse. Der må ikke opsættes paraboler, såfremt det ønskede program kan modtages igennem afdelingens fællesantenneanlæg eller tilslutning til by kabelnettet. Kan man påvise, at de programmer, man ønsker at modtage, ikke i forvejen kan modtages via fællesantenneanlægget, indgives skriftlig ansøgning om opsætning af en parabol eller om at danne en alternativ antenneorganisation. Boligorganisationen giver skriftlig anvisning på, hvor og hvordan en parabol skal opsættes. 7

8 4 Bad og toilet Engangsbleer, vat, avispapir og lignende må aldrig henkastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i VVS-installationerne og vådrumsspærre skal omgående meddeles til servicelederen eller HAB s kontor. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad man skyller ud gennem vasken og i toilettet. Af hensyn til natteroen i boligblokken henstilles der til, at der ikke bades mellem kl og kl Banke- og borestøj Aktiviteter med værktøjer som boremaskinero.l. må kun foretages i nedenstående tidsrum: Hverdage mellem kl Lørdage mellem kl Søndage mellem kl Støjende værktøjer må ikke benyttes i erhvervsøjemed i lejlighederne. Da brugen af boremaskiner, hammer og lignende i bygningsdele er til stærk gene for beboerne i tilgrænsende lejligheder, bør sådant værktøj kun benyttes til ophængning af billeder, gardiner og lignende. 8

9 6 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.m. Disse ting må kun henstilles i de rum, som er stillet til rådighed af afdelingen. Af sikkerhedsmæssige årsager må cykler, barnevogne og lignende ikke stilles i gangarealer, i indgange, trappeopgange eller kældergange. Benyt anviste rum og / eller cykelstativer. Det er ikke tilladt at opbevare andre private effekter, såsom fodtøj, legetøj o.l. i trappeopgangene, idet disse effekter kan udgøre en risiko ved benyttelse af trappeopgangen som flugtvej ved brand. Da boligorganisationen er ansvarlig for overholdelse af brandmyndighedernes påbud om frie flugtveje, vil henstillede genstande blive fjernet af servicepersonalet. 7 Cykling og knallertkørsel Knallertkørsel og cykling er ikke tilladt på bebyggelsens fortove, gangstier eller på områdets græsarealer. Ved færdsel på gangstier og langs boligblokke foregår al færdsel på de gåendes præmisser. Det er tilladt for mindre børn at cykle på gangstier under hensyntagen til de gående. Overtrædelse af ovenstående kan medføre politianmeldelse. 9

10 8 Campingvogne Campingvogne og trailere må kun parkeres i boligområderne, såfremt der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med forårs- og efterårsklargøring må campingvogne dog parkeres i boligområdet i max. 72 timer. 9 Friarealer, beplantninger og haver I rækkehushaver holdes græs og beplantning i og omkring haverne af beboeren, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder ryddelig og vedligeholdt. Klipning af hæk, der er plantet omkring haven, påhviler beboeren. Det samme gør snerydning ud til fælles vej. Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne både store og små til dagligt vil gøre deres til at værne om beplantninger og de fælles anlæg, kan vi fortsat have en indbydende bebyggelse. Servicepersonalets tidsforbrug på oprydning, rengøring og vedligehold er en dyr post i regnskabet og har en stor indflydelse på din husleje. Såfremt en beboer, på trods af skriftlig påmindelse, ikke vedligeholder egen have / hæk i fornødent omfang, vil dette blive udført ved boligorganisationens foranstaltning for den pågældende beboers regning. 10

11 10 Husdyr Det er generelt ikke tilladt at holde husdyr i HAB s boliger. Dog er husdyrhold et afdelingsanliggende, og der henvises derfor til afdelingens supplerende husordensregler. Hovedreglen er, at hund og kat og tilsvarende eller større dyr ikke er tilladt i lejligheden. Dette gælder også, selv om du måske havde dyret, da du søgte boligen. Afdelingen kan dog på afdelingsmødet vedtage, at der må holdes dyr i afdelingen under visse forudsætninger. 11 Leg eller hærværk Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens facader, træeller murværk, eller på anden måde beskadige bygningerne eller ejendommens haveanlæg og beplantninger. De opsatte legeredskaber bør behandles med omtanke, så alle kan få glæde af dem. Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også i kældre og opgange. 11

12 12 Musik Brug af musikanlæg, fjernsyn og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. I de sene aftentimer skal der udvises særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe for lyden, så andres ønske om anden musik eller nattero respekteres. I særlige tilfælde (fester og lignende) bør man orientere naboer i god tid i forvejen. Dette er dog ikke en tilladelse til at spille uhæmmet højt musik. 13 Parkering Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede parkeringspladser. Ikke-indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområderne eller på P-pladserne. Bilerne vil blive fjernet af politiet. Parkering af motorkøretøjer over kg er ikke tilladt i afdelingerne. Motorkøretøjer under kg må dog ikke overstige en total længde på 6 meter. Parkering af traktorer og entreprenørmateriel er ligeledes ikke tilladt. For at sikre de bedst mulige parkeringsforhold i boligområderne må afdelingernes eventuelle garager og carporte kun anvendes af den beboer, der lejer garagen. Vi henstiller til, at der vises hensyn og køres med forsigtighed i boligområdet. 12

13 Motorkøretøjer henstillet på p-pladser eller garageanlæg, må ikke køre i tomgang i mere end max. 1 minut. 14 Pulterrum og kælderrum Rummene skal holdes lukkede og låste. Der må ikke opbevares nogen form for brandfarlige, eksplosionsfarlige eller ætsende væsker. Sådanne må ikke påfyldes eller omhældes i kældre eller på flisearealer. De til lejlighederne tilhørende kælderrum bør altid være aflåst, uanset at de ikke benyttes af lejeren. Ligeledes bør vinduer i kældre være lukkede. Man må ikke i opbevare ejendele i kælderrum eller pulterrum, som har en større værdi end det, lejeren selv har forsikret eller kunne forsikre. 15 Skader, forsikringer eller fejl Opståede skader eller fejl på bygningsdele og installationer skal straks meldes til områdets Serviceleder eller til HAB s kontor. Boligorganisationen har alene forsikret sig mod visse bygnings beskadigelser. Alt privat indbo skal forsikres af lejeren selv. Boligorganisationen har for ejendommene tegnet bygningsbrandforsikring samt hus- og grundejerforsikring. Skader på dit indbo uanset årsag er ikke dækket af organisationens forsikringer. Du skal selv tegne en indboforsikring, hvis du ønsker dit indbo dækket. Dette gælder også for indbo og lignende, som opbevares i pulter- og kælderrum. 13

14 16 Trapper og trappevask På trapper og trappegange må flasker, fodtøj, legeredskaber m.m. ikke henstilles. Se også punkt 6. Trapper holdes rene af lejerne efter en aftalt turnus. I afdelinger, der består af etageejendomme, foretages renholdelse og vask af trapper normalt på skift mellem den enkelte opgangs beboere. Såfremt afdelingsmødet ikke har vedtaget andet, påhviler det således hver etages beboere skiftevis at renholde trappeopgangen, herunder afvaskning af vægge, lamper og vinduer og foretage almindelig trappevask mindst en gang ugentligt. Såfremt en beboer, på trods af skriftlig påmindelse, ikke overholder sin pligt til at vaske trapper, vil dette blive udført ved boligorganisationens foranstaltning for den pågældende beboers regning. 17 Udluftning og indeklima For at undgå fugtdannelse og dermed efterfølgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, skal beboerne sikre en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. For at undgå kondens og em dannelser på vægge, lofter og øvrige bygningsdele, skal lejer sikre en tilstrækkelig opvarmning og en effektiv udluftning. En fuldstændig udluftning bør ske 5-10 minutter mindst 3 gange dagligt. 14

15 Ved langvarig udluftning bør der lukkes ned for radiatorerne. Der bør også foretages udluftning af indbyggede skabe m.v. Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler. 18 Vaskemaskiner og fællesvaskerier Installationer af vaskemaskiner og opvaskemaskiner må kun udføres af autoriseret installatør. I etageboliger må installation af vaskemaskine kun foretages efter indhentet skriftlig tilladelse fra HAB s administration. Installation af tørretumbler må kun finde sted efter forud indhentet skriftlig tilladelse og anvisning. Indgreb i og tilslutninger til el- eller vandinstallationer skal altid foretages af en autoriseret installatør. Ved brug af private vaskemaskiner i etagelejligheder følges samme regler som brug af støjende værktøjer. Se punkt 5. Er der i boligområdet/afdelingen etableret fællesvaskerier eller kollektive vaskemaskiner, skal disse primært anvendes. I disse afdelingers vaskerier vil der være særlige regler og anvisninger gældende, som er vedtaget i det pågældende boligområde. Det er ikke tilladt personer under 15 år at færdes i vaskeriet uden opsyn af voksne. Vaskerierne er kun beregnet for beboerne - ikke til vask for familie og venner. 15

16 I tilfælde af fejl ved maskinerne skal fejlkortet hænges på, og fejlen skal omgående meddeles til områdets servicepersonale. 16

17 19 Uoverensstemmelser Man kan klage over personer eller lejere, der udøver en adfærd, der groft generer øvrige beboeres færden og ophold i boligerne eller tilsidesætter god skik og orden og overtræder denne gældende husorden. Følgende overtrædelser af husordenen kan føre til opsigelse eller ophævelse af lejemålet: - Vold, eller trusler om vold. - Adfærd til fare for andre, herunder anvendelse af våben og opbevaring af farlige materialer. - Adfærd, der skaber generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø, uhensigtsmæssig påvirkning af ejendommens børn og unge og sundhedsmæssige risici. - Chikane. - Støj til væsentlig gene, fx støjende adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj. - Ødelæggelse af ejendommen. - Vanrøgt af boligen. - Husdyr, der er til væsentlig gene. - Generende adfærd for ejendommen eller dens beboere. - Overtrædelse af betingelserne ved en betinget opsigelse. - At holde husdyr i modstrid med husordenen. Klager skal sendes til HAB s administration. For at sikre sig mod tilfældige eller uberettigede klager, er det en hovedregel, at en klage skal indsendes skriftligt og være underskrevet af mindst 3 beboere, der kan bekræfte klagens indhold. 17

18 Klagen skal indeholde: - En udførlig beskrivelse af problemerne. - En redegørelse for, på hvilke tidspunkter det foregår, gerne angivelse af både datoer og klokkeslæt. Organisationen vil herefter skrive til den, der klages over, og give: - En beskrivelse af den eller de ting, der klages over. - En generel påmindelse og en advarsel om, at gentagelser kan betyde ophævelse af lejemålet. Der henvises i øvrigt til Lov om leje af almene boliger, kapitel Tvister, klagenævn, boligret Hvis man er uenige i tolkningen af de gældende regler eller har andre uoverensstemmelser i forhold til gældende lejekontrakt, så kan sagen af begge parter indbringes for Beboerklagenævnet. For hver sag, som indbringes, betales et gebyr til nævnet. Beboerklagenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for domstolene. Afgørelser, som beboerklagenævnet kan træffe: - Erklære, om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig. - Afgøre, om en klager har ret. - Sende en advarsel til en beboer. - Give en beboer en betinget opsigelse, det vil sige, at opsigelsen kun føres ud i livet, hvis vedkommende gentager sin forsyndelse. - Ophæve et lejemål, i værste fald udflytning uden varsel. Afgørelserne er ikke nødvendigvis endelige. 18

19 Både en beboer og en boligorganisation, som er utilfreds med en afgørelse i Beboerklagenævnet, kan gå videre med sagen ved at gå til boligretten. Dog er eventuelle advarsler endelige. Foranstående husordensregler er vedtaget på Haderslev Andels Boligorganisations ordinære generalforsamling den 27. oktober Udlejer er HAB Lejekontrakten er overenskomsten mellem udlejer og lejer. Overenskomsten er baseret på: a) Lov om leje af almene boliger. b) Lov om almene boliger. c) Boligorganisationens vedtægter. d) Lovbekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger m.v. e) Boligorganisationens/afdelingens vedligeholdelsesreglement. f) Boligorganisationens/afdelingens HUSORDENs-reglement. I øvrigt gældende er landets love, politivedtægter og kommunale regulativer m.v. HAB Kontor: Varbergvej 63, 6100 Haderslev Tlf.:

20 Vedligeholdelses reglement 21 A-ordningen kort fortalt Du sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering af vægge og lofter samt gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du er forpligtiget til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes bortset fra almindelig slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører HAB en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. 22 Generelt Med virkning fra den 14. januar 2004 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer jfr. ændret lovgivning. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning, der står i lejekontrakten, og skal derfor betragtes som et tillæg til denne. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver part indbringes for Beboerklagenævnet. Afdelingen overtager gradvist udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning, jfr. afsnittet Ved fraflytning. Overtagelsen sker i forhold til den periode, som den enkelte boligtager har haft lejemålet. 20

21 Afdelingen overtager udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning med 1% pr. måned, regnet fra indflytning og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil afdelingen helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen ved en fraflytning. Hvis fraflytning sker, inden afdelingen helt har overtaget udgiften til den normale istandsættelse, betaler boligtageren kun den andel, som afdelingen ikke har overtaget. Istandsættelsesudgifter som følge af misligholdelse påhviler den fraflyttede uanset boperiodens længde. Det er at betragte som misligholdelse, når der konstateres forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af boligtageren, medlemmer af dennes husstand, eller andre som boligtageren har givet adgang til boligen. 23 Overtagelse af boligen ved indflytning Ved overdragelsen til indflytteren fremtræder lofter og vægge som nyistandsat. Kun hvor der efter boligforeningens skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat. Indflytteren må acceptere, at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af det slid, der må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende alder. Indflytteren må ligeledes acceptere, at der på malet træværk og inventar er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i indflytterens smag. Grundlaget for bedømmelsen af boligens vedligeholdelsesstand fremgår af afsnittene Vedligeholdelse i boperioden og Ved fraflytning, samt den vedligeholdelsesvejledning, der er gældende i afdelingen. 21

22 Når lejemålet begynder, foretager boligforeningen et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen. Indflytteren indkaldes til synet. Ved indflytningssynet udarbejder boligforeningen en indflytningsrapport, hvor indflytter kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til indflytter ved synet, eller sendes til indflytteren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet. Hvis indflytteren ved overtagelsen af boligen konstaterer mangler, skal indflytter senest 2 uger efter overtagelsen skriftligt påtale disse på fejlog mangellisten, der udleveres ved indflytningen. Skønner boligforeningen, at manglen er mindre væsentlig, kan afhjælpning undlades, men fejl- og mangellisten vil blive vedlagt lejekontrakten, og boligtageren hæfter ikke for udbedring af denne mangel ved fraflytning. At en mindre væsentlig mangel ikke afhjælpes, fritager ikke indflytteren fra sin vedligeholdelsesforpligtigelse. Indflytteren vil ikke, uden forudgående skriftlig aftale med boligforeningen, få refunderet afholdte udgifter til mangelafhjælpning. 24 Vedligeholdelse i boperioden Boligtageren sørger for og afholder udgiften til at vedligeholde det lejede med hvidtning, maling, tapetsering af vægge og lofter samt gulvbehandling i boperioden. Boligtageren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at det lejede ikke forringes ud over, hvad følger af almindeligt slid og ælde. Medmindre boligforeningen og boligtageren aftaler en ændret overfladebehandling, 22

23 skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malede, tapetsering af tapetserede flader etc. Forvoldte skader på inventar skal udbedres af boligtager. Afdelingen påtager sig: - Vedligeholdelse og fornøden udskiftning af låse, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret i afdelingen. - Reparation eller udskiftning af det faste inventar og dettes tilbehør, som er installeret af eller skriftligt godkendt som overtaget af afdelingen. Desuden udskiftning af belægninger på gulve og køkkenborde, når disse belægninger er udført af, eller i forvejen skriftligt godkendt af boligforeningen. Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af de i stk. 23 nævnte bygningsdele, foretages af boligforeningen når, og i det omfang, det herfra skønnes nødvendigt. I den enkelte afdeling kan det besluttes, at afdelingen påtager sig indvendig vedligeholdelse ud over det, der fremgår af stk. 23. Såfremt der opstår skader på boligen, skal boligtageren omgående anmelde dette til boligforeningen. Hvis det ikke anmeldelse, vil boligtageren blive pålagt at erstatte eventuelle merudgifter som følge af den manglende anmeldelse. Beboerne har ret til at udføre nærmere fastlagte forbedringer m.v. af boligen med ret til en vis økonomisk godtgørelse ved fraflytning efter ganske bestemte forudsætninger. Alle sådanne forbedringer skal altid skriftligt anmeldes til boligforeningen forinden iværksættelsen, og afskrivningsgrundlaget skal være aftalt skriftligt. Indhent de gældende råderetsregler for boligafdelingen hos boligforeningens administration. 23

24 25 Ved fraflytning Ved fraflytning udføres den normale istandsættelse, der omfatter: - Hvidtning eller maling af lofter og overvægge eller afvaskning af trælofter. - Maling af i forvejen malede vægge. - Tapetsering af vægge med tapet til standardpris. - Al rengøring af boligen. Disse arbejder betales af fraflytteren og afdelingen efter reglerne i afsnittet Generelt. Hvor der i forbindelse med tapetsering af vægge foretages afrensning af gammelt tapet, betales afrensning fuldt ud af afdelingen. Normalistandsættelse ved fraflytning jvnf. 1. afsnit dette punkt, skal i almindelighed altid udføres, medmindre boligen for alle, eller nogle af de pågældende bygningsoverflader, fremtræder nyistandsat. I forbindelse med fraflytning, skal der foretages syn af boligen. Synet foretages af en af boligforeningen udpeget person. Når fraflytteren har opsagt sin bolig og HAB har modtaget oplysninger om fraflytterens fremtidige adresse, skal fraflytteren oplyses en dato for syn af boligen. Der gives mindst 1 uges varsel. Fraflytterens andel af den normale istandsættelse samt udgiften til øvrige istandsættelsesarbejder, som fraflytteren skal betale fuldt ud, vil om muligt blive oplyst under synet. Hvis fraflytteren har givet oplysning om sin fremtidige adresse, skal der gives oplysning om istandsættelsens omfang og pris senest 2 uger efter synsdatoen. 24

25 Det må accepteres, at der ved den endelige afregning kan være en overskridelse af boligtagerens andel på højst 10% i forhold til den oplyste pris. Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer i det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang uanset de forannævnte begrænsninger. Fraflytteren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse jvnf. afsnittet Generelt. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. betragtes det som misligholdelse, og udgiften hertil betales fuldt ud af fraflytteren jvnf. afsnittet Generelt. Arbejdet vil blive udført på boligforeningens foranledning på grundlag af synsrapporten. Ved bytning af lejligheder gælder samme bestemmelser som ved fraflytning. I henhold til reglementets afsnit Generelt, godtgør afdelingen 1% pr. måned i forhold til boperioden i den pågældende lejlighed af regningen til selve normalistandsættelsen. Efter en boperiode på 100 måneder (8 år og 4 måneder) betaler afdelingen således hele normalistandsættelsen. 25

26 Eksempler på fordeling af udgifter ved normalistandsættelser Efter at have Godtgør afdelingen af Betaler fraflytter af boet fulde normalistandsættelsen normalistandsættelsen 6 måneder 6% 94% 12 måneder (1 år) 12% 88% 60 måneder (5 år) 60% 40% 100 måneder (8 år og 4 måneder) 100% 0% Bestyrelsen har under hensyntagen til de til enhver tid gældende lovregler ret til at foretage ændringer i eller tilføjelser til dette reglement. Foranstående vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement er godkendt på boligforeningens generalforsamling, den 14. Januar HAB Kontor: Varbergvej 63, 6100 Haderslev Tlf.:

27 Uddrag af lov om leje af almene boliger (Der er kun medtaget relevante kapitler / paragraffer /afsnit og uddraget er derfor ikke fyldestgørende afskrift.) Kapitel 13 ( 78 82) Lejerens brug af det lejede 81. En lejer kan pålægges rets følger efter 82, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen: 1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer. 2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede. 3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko. 4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer. 5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gen for de pågældende personer i form af uacceptabel støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj. 6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer. 7) Når lejeren vanrøgter det lejede. 8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse. 9) Når lejeren uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for de pågældende personer. 10) Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer. 11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer. Stk.2. En lejer kan desuden pålægges rets følger efter 82, når lejeren holder husdyr i strid med lejeaftale eller husorden, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller de i stk. 1. nævnte personer. Stk. 3. Lejeren kan pålægges rets følger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. 82. Har lejeren tilsidesat god skik og orden, jf. 81 kan lejeren pålægges en af følgende rets følger: 1) Lejeforholdet kan gøres betinget således, at der, hvis lejeren indenfor 1 år efter afgørelsen overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel 14 og 15. 2) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden jf. 81, kan føre til, at lejemålet kan gøres betinget efter nr. 1 eller til at lejemålet kan opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel 14 og 15. Stk. 2. Det er en betingelse for, at en lejer kan pålægges rets følger for tilsidesættelse af god skik og orden efter stk. 1, at tilsidesættelsen sker trods udlejerens påmindelse. 27

28 Kapitel 14 ( 84 89) Opsigelse 85. Udlejeren kan opsige lejeaftalen i følgende tilfælde: 1). 2). 3) Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. 81, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. 82, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. 4) Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. 82, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. 89. Udlejerens opsigelse efter 85 skal være skriftlig og indeholde oplysninger om lejerens adgang til at gøre indsigelse efter stk. 2. Udlejerens opsigelse skal endvidere indeholde oplysning om opsigelsesgrunden. Indeholder opsigelsen ikke disse oplysninger, er den ugyldig. Stk. 2. Vil lejeren ikke godkende opsigelsen, skal lejeren senest 6 uger efter, at opsigelsen er kommet frem til lejeren, fremsætte skriftlig indsigelse tover for udlejeren. Udlejeren må da anlægge sag ved boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at opretholde opsigelsen. Kapitel 15 ( 90-92) Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen 90. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde: 1) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidig, jf. stk. 2. 2) Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed. 3) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil, jf. kapitel 7. 4) Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren. 5) Når lejeren vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter udlejerens krav bringer det lejede i stand. 6) Når lejerren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil og trods udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. 7) Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. 81 stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. 82, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter at lejerens flytning er påkrævet. 8) Når lejeren har tilsidesat betingelserne i et betinget lejeforhold, jf. 82, stk. 1, nr. 1, og forholdet er af en sådan karakter, at lejeren flytning er påkrævet. 9-11) Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte og betale leje m.v. for tiden, indtil lejeren kunne flytte med sædvanligt varsel, jf. 88. Lejeren skal endvidere erstatte udlejeren ethvert tab, herunder lejetab og omkostninger ved lejerens udsættelse af det lejede. Stk. 2.. Stk. 3. Udlejeren skal bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning i det i stk. 1 nævnte tidsrum, skal fragå i udlejerens krav over for lejerren. 28

29 HAB s rygepolitik Folketinget har vedtaget en rygepolitik, der er trådt i kraft den 15. august Der må som hovedregel ikke længere ryges på offentlige og private arbejdspladser, på institutioner og skoler for børn og unge, på øvrige uddannelsesinstitutioner, i indendørs lokaler, hvor offentligheden har adgang, i kollektive transportmidler og taxaer og på serveringssteder. HAB har i forlængelse heraf været forpligtet til at udarbejde en rygepolitik for boligforeningens ansatte, lejere m.v. Sådan er reglerne for rygning: Den nye rygelov betyder, at der ikke må ryges i lokaler m.v., hvor HAB ansatte har deres færden. Det betyder, at der fremover er rygeforbud i trappeopgange, elevatorer, kældergange og i fællesvaskerier. Arrangementer i fælleshuse/selskabslokaler er røgfri i alle afdelinger - hvis der er offentlig adgang - hvis der deltager nogen form for personale f.eks. serveringspersonale - hvis man i afdelingen har besluttet, at fælleshuse/selskabslokaler altid er røgfri 29

30 Afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder er røgfri i alle afdelinger - hvis der deltager nogen form for personale - hvis afdelingsbestyrelsen i øvrigt har besluttet det Reglerne gælder for såvel beboere som ansatte ved HAB Da loven skal sikre, at ingen medarbejdere udsættes for passiv rygning gælder reglerne ikke kun for ansatte, men også for lejere, som færdes i fælles lokaler, f.eks. trapper, kældre/opgange, vaskerier og fælleshuse/selskabslokaler. Hvor må der ryges? Det er tilladt at ryge udendørs - eller i specielt indrettede rygerum/rygekabiner, hvis HAB vurderer, at der er behov for separat rygerum. Hvad sker der, hvis forbuddene overtrædes? Ansatte vil få en påtale, og i gentagelsestilfælde kan ansættelsesophør komme på tale. Lejere vil få en påtale, og i gentagelsestilfælde kan opsigelse af lejemål komme på tale. Tilbud om rygestop Ansatte tilbydes hjælp til rygestop gennem rygestopkurser og eventuelt nikotinerstatningsprodukter. Rimelige omkostninger afholdes af HAB efter aftale. HAB s Medudvalg December

31 Dine egne notater: 31

32 32

33

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning)

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning) Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A (med istandsættelse ved fraflytning) I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af bolig- overenskomsten Fraflytningsordningen 1. Med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Husorden og vedligeholdelsesreglement

Husorden og vedligeholdelsesreglement Husorden og vedligeholdelsesreglement 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 16 16 17 18 20 INDHOLD HUSORDEN Indledning Du må Du må ikke Affald Altaner Antenner Bad og toilet Banke- og borestøj

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- OG ISTANDSÆTTELSESREGLEMENT FOR BOMIVA. Sallings Gård 16, 7800 Skive Tlf. 97 52 29 99

VEDLIGEHOLDELSES- OG ISTANDSÆTTELSESREGLEMENT FOR BOMIVA. Sallings Gård 16, 7800 Skive Tlf. 97 52 29 99 VEDLIGEHOLDELSES- OG ISTANDSÆTTELSESREGLEMENT FOR BOMIVA Sallings Gård 16, 7800 Skive Tlf. 97 52 29 99 Kontortid: Mandag Torsdag kl. 10.00 14.00 Tirsdag endvidere kl. 100 17.30 Fredag kl. 09.30 130 NORMAL-VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 260 Skolestien mfl. Godkendt på afdelingsmødet den 12.11.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Affald... 2 Antenner...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 9 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Godkendt på afdelingsmødet 29. januar 2002 Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd Rughavevej 10-54

Vedligeholdelsesreglement for afd Rughavevej 10-54 udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 11, Kastetvej 105, C. V. Jessens Gade 1 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 41 Rendsborgvej Afd. 41 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 12 - Houlkærvænget

Vedligeholdelsesreglement for afd. 12 - Houlkærvænget Vedligeholdelsesreglement for afd. 12 - Houlkærvænget udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse A-ordning ved fraflytning Kapitel 1 Generelt Reglernes krafttræden. 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere