Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den Acadre dok Myndighedsafdelingen MTM 1

2 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de konkrete afgørelser og den leverede hjælp. Den tildelte hjælp gives ud fra en helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer og med udgangspunkt i en individuel tilpasning i forhold til den enkeltes borgers behov og ressourcer. 2. Lovgivningen Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til udvikling af færdigheder til personer der, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for omsorg, støtte samt optræning. 3. Antal boliger i Norddjurs kommune Boligerne udlejes efter lejelovens bestemmelser. Hjælpen bevilges efter servicelovens 85 og omfatter følgende bofællesskaber: Dolmer Have, Dolmerhave 6-24, 8500 Grenaa. 10 boliger. Skovstjernen, Tove Ditlevsensvej, 4,8500 Grenaa. 38 boliger. Ålunden 18-20, 8500 Grenaa 10 lejligheder. Mellemgården, Mellemstrupvej 30, 8500 Grenaa. 5 værelser. Kærvang, Sygehusvej 27, Ørsted. 18 lejligheder. Skovvang, Sygehusvej 29, Ørsted 14 lejligheder. Stadionparken, 8961 Allingåbro. 8 lejligheder. Broagervej, Broagervej 2, 8961 Allingåbro. 6 lejligheder. Centervej, Centervej 18 og 20, Auning. 22 lejligheder. Valmuevej, Glesborg. 16 lejligheder. Åparken, Åparken 6, 8585 Ørum. 6 lejligheder. Kornvænget, Kornvænget 2, 8586 Ørum. 6 lejligheder 2

3 I forbindelse med ombygning af almene boliger (ældrebolighandlingsplanen) udlejes følgende almene boliger i 2012 med hjælp og bistand efter servicelovens 85: Dolmer Have, Dolmerhave 2 4, 8500 Grenaa. 10 lejligheder Vestervang Ørum. I alt 21 lejligheder. (Oprindelig 27 lejligheder, men de 6 lejligheder udlejes i henhold til SEL 108). Der er fast budget i de enkelte bofællesskaber. Der tilbydes døgndækning i Kærvang, Skovvang, Skovstjernen, Dolmer Have og Vestervang. I de øvrige bofællesskaber er der alene personaledækning i dag- og aftentimerne. 4. Politik, visioner og værdier Serviceniveauet skal være i overensstemmelse med Norddjurs Kommunes overordnede værdier og handicappolitik. 4.1 Norddjurs Kommunes værdier I Norddjurs Kommune er det besluttet, at der skal arbejdes efter følgende værdier: åbenhed ligeværdighed dialog Den sunde fornuft skal være til at få øje på i hverdagen. Der ønskes samtidig en kultur, hvor der er mulighed for at eksperimentere og udføre prøvehandlinger, med det formål at yde den bedst mulige service for borgerne. 4.2 Handicappolitik Det fremgår af Norddjurs Kommunes handicappolitik, at børn og voksne med handicap skal sikres ligeværd og lige muligheder ud fra egne præmisser. Personer med handicap består af en stor og mangfoldig gruppe. Der er borgere med så svære handicaps, at de hele deres liv vil have stor afhængighed af andres støtte og pleje, og der er personer med handicap, der stort set kan klare sig selv og leve et almindeligt liv både familie- og arbejdsmæssigt. Politikken udmøntes gennem en individuel, fleksibel og helhedsorienteret indsats både på det generelle område og i forhold til den enkelte persons handicap. Norddjurs Kommune ønsker, at borgere med handicap kan fungere godt i de lokale samfund gennem ligebehandling og lige tilgængelighed til både viden, informationer, aktiviteter og bygninger. Handicappolitikken skal være retningsangivende i alle beslutninger, som Norddjurs Kommune træffer i det daglige arbejde. Handicappolitikken skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes øvrige politikker. Handicappolitikken skal fremgå af kommunens hjemmeside. 3

4 5. Sagsbehandling, visitation og klageadgang Når en borger har behov for et botilbud/bostøtte, rettes der henvendelse til Myndighedsafdelingen i Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa. Der udarbejdes i samarbejde med borgeren en handleplan i henhold til Servicelovens 141, hvori de kortsigtede og langsigtede mål for indsatsen beskrives. Visitator foretager en vurdering af den enkelte borgers støttebehov. Kriteriet for tildeling af bostøtte efter 85 er, at borgeren, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for betydelig hjælp og støtte. Formålet med optagelse i et bofællesskab kan blandt andet være følgende: borgeren har behov for særlige støtteforanstaltninger borgeren har behov for støtte på uforudsigelige tidspunkter borgeren kan profitere af samvær. Myndighedsafdelingen sagsbehandler og afgør en ansøgning hurtigst muligt. Den maksimale sagsbehandlingstid er 6 uger efter modtagelse af alle relevante oplysninger. Borgeren modtager, i forbindelse med visitationen, en skriftlig afgørelse. Der er mulighed for at klage over den skriftlige afgørelse. Klagevejledning vedlægges afgørelsen. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen, Torvet 3, Norddjurs kommune. Her genvurderes afgørelsen. Hvis Myndighedsafdelingen fastholder afgørelsen, bliver klagen, med begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen, sendt videre til Det Sociale Nævn til afgørelse. Klagefristen er 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Der aftales forbesøg og informations/forventningsmøde inden indflytning. 6. Struktur, ydelser og hverdagen i botilbuddet Den tildelte hjælp gives ud fra en konkret individuel helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Der lægges vægt på den anerkendende tilgang som bl.a. rummer omsorg, indføling, faglighed og rummelighed. Hjælpen skal udføres i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder. 4

5 Der arbejdes ud fra de grundprincipper, at møde mennesket hvor det er. Det er vigtigt, at medarbejderne engagerer sig og er deltagende i det daglige liv. Støtten tager sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske og det personlige plan. Bostøtten samarbejder tæt med beboernes aktivitets-, samværs- eller uddannelsestilbud. 6.1 Struktur i boligerne Hver borger lever i egen selvstændig bolig værelse/lejlighed med mulighed for socialt fællesskab i større køkken/allrum i husets levegruppe. 6.2 Ydelserne Der tilbydes generelt hjælp og bistand til: ernæring forebyggelse og behandling administration af lægeordineret medicin (dosispakning) personlig pleje nødvendige indkøb rengøring tøjvask hjælp til administration af borgerens økonomi støtte til etablering og opretholdelse af socialt netværk hjælp til at arrangere fritidsaktiviteter og evt. transport der arrangeres årstidsarrangementer og traditioner samt små dagsture der kan indpasses i dagligdagen. For eksempel aftentur til Bønnerup, bytur og udflugter. Det enkelte bofællesskab har en prisliste for valgfrie ydelser. Fastsættelsen af taksten for de valgfi ydelser følger de regler, som er vedtaget i kommunalbestyrelsen. 6.3 Ledsagelse Ledsagelse i henhold til Servicelovens 97 kan tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen administreres af Socialafdelingen og omfatter 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter, som borgeren selv beslutter. Der kan opspares timer inden for en periode på 6 måneder. Ledsagerne har ingen pædagogisk uddannelse. I det enkelte tilbud kan der købes ekstra ledsagelse til blandt andet: ledsage borgeren til større personlige fester/arrangementer følge borgeren til specialister udenfor lokalområdet, hvis borgeren selv har valgt en tilsvarende i nærområdet fra. 5

6 aktiviteter, ferierejser. Eksempel på tilkøb er ferieture med overnatning i ind- eller udland m.v. ud over det, der fremgår af visitationen og kvalitetsstandarden. Der betales for konkrete og dokumenterede lønudgifter, ledsagers udgifter, udflugter, transport, kost entreer m.v. Der skal foreligge en konkret beregning før ekstra ledsagelse m.v. aftales og påbegyndes. Betalingen opkræves af tilbuddet, der betales ikke direkte til ledsager. 6.4 Praktiske opgaver Efter en individuel vurdering af borgerens behov tilbydes praktisk hjælp, som udføres på hverdage og omfatter rengøring og tøjvask. Rengøring tilbydes som udgangspunkt en gang hver 14. dag og kan indeholde: støvsugning gulvvask aftørring rengøring af badeværelse renholdelse af hjælpemiddel sengeredning og skift af sengetøj rengøring af fælles arealer og boenhedens fælles køkken-allrum. Det skal være nemt og praktisk for personalet at kunne komme til at gøre rent. I ferieperioder og ved sygdom, vil der være tilfælde hvor der ikke i fuldt omfang kan tilbydes denne rengøring. Der tilbydes ikke hovedrengøring og vinduespudsning. Tøjvask tilbydes som udgangspunkt en gang om ugen og omfatter: vask i maskine i bolig eller fælles vaskeri. ophængning af tøj eller tørretumbling. sammenlægning og tøj tilbage i boligen. Der kan i begrænset omfang ydes hjælp til nødvendige indkøb. 6.5 Personlig hjælp og pleje Ydes efter individuel vurdering af borgerens behov. Personlig hjælp kan omfatte: daglig hygiejne bad hårvask af- og påklædning toiletbesøg hjælp vedr. hjælpemidler forflytninger I weekends og ved ferie og sygdom kan forventes et reduceret serviceniveau. 6

7 6.6 Kost og ernæring Der tilbydes kostordning. Dette er en valgfri ydelse fra stamprislisten. Kostordningen kan omfatte: anretning samling hvor beboeren kan nyde godt af det sociale fællesskab. Beboeren kan dog efter eget ønske indtage måltidet i egen bolig. Kostordningen arrangeres i fællesskab, og borgeren forventes medinddraget. 6.7 Forebyggelse og behandling Alle borgere har egen læge/tandlæge/fysioterapeut m.m. i nærmiljøet. Der tilbydes ved behov ledsagelse til lægebesøg, tandlægebesøg og ordineret fysioterapeut. Ledsagelsen tilbydes til nærmeste relevante behandler. Det forebyggende arbejde foregår ved at inddrage beboeren mest muligt i udførelsen af hverdagens gøremål og sigter på at støtte beboeren i at bevare, udvikle eller udskyde tab af færdigheder. Indsatsen fremgår af den pædagogiske helhedsplan for den enkelte borger. 6.8 Medicinhåndtering Der tilbydes hjælp til administration og indtagelse af lægeordineret medicin ved dosispakning fra apoteket. 6.9 Hjælp til administration af egen økonomi Der er mulighed for en gang årligt at lave grundlæggende budgetoversigt kaldet administrationsaftale, hvor der budgetlægges efter den enkelte borgers behov og hvor der laves aftale om køb af valgfrie ydelser fra stamprislisten. Der tilbydes, alt efter borgerens behov, hjælp til betaling af alle daglige fornødenheder samt til opsparing. Der samarbejdes aktivt med pårørende/værge Støtte til etablering og opretholdelse af socialt netværk og aktiviteter Der tilbydes hjælp til at skabe og opretholde kontakt til pårørende og venner ved brev, mail eller telefonopkald. Der tilbydes hjælp til at arrangere besøg i eget eller pårørendes/venners hjem. Når det kan indpasses i hverdagen, ydes ledsagelse til besøg. Der kan tilbydes køb af ledsagelse. Der skal foreligge en konkret beregning før evt. ekstra ledsagelse m.v. aftales og påbegyndes. Betalingen opkræves af tilbuddet. Der betales ikke direkte til ledsager Aktiviteter Der tilbydes aktiviteter, der tager udgangspunkt i at skabe et hjem med hjemlige aktiviteter. Der tilbydes hjælp til at arrangere fritidsaktiviteter evt. transport. 7

8 Der tilbydes årstidsarrangementer og traditioner samt små dagsture og udflugter i ferier og weekends. Nærmiljøets faciliteter som skov, strand, kultur arrangementer samt fritidstilbud benyttes Valgfrie serviceydelser I de fleste tilbud er der mulighed for tilkøb af ydelser. Tilbuddet har en prisliste for disse valgfrie ydelser. 7. Generel information 7.1 kontaktperson Der arbejdes efter et kontaktpersonsystem. Kontaktpersonen er ansvarlig for den pædagogisk helhedsplan, varetager den enkeltes overordnede økonomi og overordnede planlægning samt kontakt til pårørende. 7.2 pædagogisk helhedsplan Det socialpædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en pædagogisk helhedsplan. Helhedsplanen består af følgende afsnit: 1. siden sidst 2. fysisk udvikling 3. psykisk og social udvikling 4. fritid 5. fremtid, håb og drømme 6. beskæftigelse, dagtilbud, arbejde Der evalueres på den pædagogiske helhedsplan ved opfølgningsmøde efter behov og mindst 1 gang om året. 7.3 Bruger- og pårørenderåd Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der nedsættes bruger- og pårørende råd i tilknytning til kommunens botilbud på voksen- og psykiatriområdet. Brugere og pårørende udgør et flertal i rådet. Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser, og rådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i de pågældende boligenheder, herunder retningslinier for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. Arbejdet i bruger- og pårørenderådet tager sit udgangspunkt i de overordnede mål, nemlig at sikre brugernes tarv og indflydelse på ønsker til deres dagligdag. Uanset brugernes funktionsniveau har alle noget værdifuldt at bibringe. Brugere, pårørende, ledelsen og medarbejdere har et fælles ansvar for at samarbejde om at sikre brugerne så gode og trygge forhold og så tilfredsstillende en hverdag som muligt. 8

9 Rådets udformning og intentioner er med til at sikre bredde i mulighederne for at organisere sig i de enkelte tilbud, således at det bedst muligt rammer brugernes funktionsniveau. 8. Samarbejdet med pårørende og værge samt samtykkeerklæring Et aktivt og gensidigt samarbejde med de pårørende anses for meget vigtig i forhold til den enkelte borgers gode liv. Det er derfor vigtig for personalet at fastholde og udvikle denne kontakt både ved mødeaktivitet og fælles arrangementer. Nogle borgere kan have en værge. Der er forskellige former for værgemål, der bl.a. kan omfatte en økonomisk eller personlig værge. Værgemål afgøres af Statsforvaltningen og kriteriet for værgemål er, om man selv er i stand til at varetage økonomiske og personlige anliggender. Personalet skal acceptere gældende lovgivning om tavshedsreglerne og må ikke videregive personlige og økonomiske oplysninger om den enkelte borger til pårørende og andre, uden at borgeren har givet tilsagn herom og underskrevet en samtykkeerklæring. 9. Tilsyn Myndighedsafdelingen afvikler 2 årlige tilsyn i det enkelte botilbud. Et uanmeldt og et anmeldt. Formålet med tilsynet er: at påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet at sikre at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet indeholder desuden opfølgning på anden relevant lovgivning, som omfatter regler om magtanvendelse, værgemål samt bruger- og pårørenderåd. På denne måde får Kommunalbestyrelsen et samlet billede af de juridiske og kvalitetsmæssige forhold på kommunens tilbud indenfor psykiatri- og handicapområdet. Tilsynet skal gennemføres og tilrettelægges på en sådan måde, at det: styrker borgernes tillid til den kommunale service sandsynliggør sammenhængen mellem de politiske mål og den service og indsats, der udføres i tilbuddene i Norddjurs Kommune. 9

10 Ved at organisere tilsynene ud fra en faglig indfaldsvinkel, skabes mulighed for at kombinere tilsyn, information og læring. Den faglige vinkel på tilsynet kan være medvirkende til en styrkelse af kvaliteten i indsatsen på de enkelte tilbud. Ved tilsynet lægges vægt på høring af brugere og pårørende, dels gennem høring under selve tilsynet, og dels gennem fremlæggelse af den endelige tilsynsrapport. 10. Magtanvendelse Tilbuddet er underlagt de retningslinier for magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er, at der ikke må anvendes magt. 10

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere