De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave"

Transkript

1 De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres - Høringsudgave

2 De nye regler i kolonihaveloven - Sådan bør de administreres Høringsudgave Høringsfrist til 5. maj 2014 Fotos: COLOURBOX Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen ISBN

3 Indhold 1. Indledning 4 2. Under markedspris Fastsættelse af markedsprisen Forskellige priser ved udlejning af flere arealer Forvaltningsretlig afgørelse 6 3. Ventelister Hvem er ansvarlig for hvad i forhold til ventelisterne Nærmere om lovkravet Udformning af ventelisteordningen For hvem og fra hvornår skal en venteliste føres Maksimumpriser og vurderingsregler Husstørrelser og overnatningsregler mv Særligt om kommunen som planmyndighed Eksempler på regulering af kolonihaver i lokalplaner 15

4 1. Indledning Kolonihaveloven blev ændret i juni Formålet med ændringen er at sikre, at kolonihaver fortsat skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen. Loven giver nu kommunalbestyrelserne (og staten) en mulighed for at fastsætte lejen af kolonihavearealerne under markedsprisen, og den er med til at sikre, at alle på lige fod kan komme i betragtning til en kolonihave ved at stille krav om oprettelse af ventelister. Denne vejledning indeholder information og vejledning om disse ændringer i kolonihaveloven og giver inspiration til yderligere mulige tiltag fra kommunernes side i form af maksimumpriser ved afhændelse af selve kolonihavehuset og regulering af husstørrelser. Disse muligheder har kommunerne dels som ejere af kolonihavearealerne og dels i deres egenskab af planlæggende myndighed for nye kolonihaveområder. Haveforeninger vil ligeledes kunne bruge vejledningen og lade sig inspirere af eksemplerne på vedtægtsbestemmelser. Det bemærkes, at der kan være forskelle på, hvordan de nye regler administreres mest hensigtsmæssigt i forhold til udlejning af arealerne, og vejledningen vil derfor ind i mellem sondre mellem følgende to situationer: 1. Udlejning af flere arealer eller et område, (typisk) til en haveforening. 2. Udlejning af enkelte arealer til en enkelt person. Det er kolonihaveloven, der fastsætter de bindende regler. Denne vejledning er ikke bindende. Dele af vejledningen afspejler bemærkningerne til loven og andre dele er alene forslag og er ikke en afspejling af reglerne. Om der ved indgåelse eller forlængelse af areallejeaftaler om kolonihaveområder eller ved lokalplanlægning for nye kolonihaveområder er behov for at fastsætte særlige krav til imødegåelse af stigende priser på kolonihavehuse og haveanlæg mv. i forbindelse med overdragelse af havelodder må vurderes konkret. Vejledningen ændrer ikke på den frihed, som arealejerne, herunder kommunerne, har til selv at udforme lejevilkår og lokalplanbestemmelser, men giver forskellige råd og Kort om begreberne Arealer til kolonihaveformål omfatter alle arealer, hvorpå der er kolonihaveområder som defineret i lovens 2, og både varige og ikke-varige kolonihaveområder er således omfattet. Den leje, som loven regulerer, angår den rene leje, det vil sige eksklusive ejendomsskatter, forbrugsafgifter, driftsomkostninger, omkostninger til byggemodning og kloakering mv. forslag til, hvordan denne frihed kan udnyttes indenfor rammerne af de eksisterende regler, med henblik på at opfylde målet om at alle kan få råd til en kolonihave. Vejledningen er primært rettet til kommunerne. Afsnit 2-5 er rettet til kommunerne, som ejere af ejendomme, og afsnit 6 er rettet til kommunerne, som planlæggende myndighed. 4 De nye regler i kolonihaveloven

5 2. Under markedspris Det er med ændringen af kolonihaveloven i juni 2013 (lov nr. 645 af 12. juni 2013 om ændring af lov om kolonihaver) blevet muligt for alle ejere af kolonihavearealer at udleje disse til en pris, der er lavere end markedsprisen. Denne mulighed blev indsat i loven, fordi statsforvaltningen i en udtalelse af 5. maj 2009 fastslog, at kommunerne efter de på det tidspunkt gældende regler ikke måtte udleje deres arealer til en pris, der var lavere end markedsprisen. Statsforvaltningen lagde vægt på, at der ville være tale om kommunal støtte til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner uden, at der er påvist en rimelig kommunal interesse. Hensynet bag lovændringen var at fjerne en væsentlig barriere for især de kommunale ejere, der, som nævnt, kun kunne udleje deres kolonihavearealer til markedsprisen, i forhold til at kunne sikre den mest optimale balance mellem omkostninger forbundet med ejerskabet af jorden og adgangen for så mange borgere som muligt til kolonihaveområderne under hensyn til de konkrete lokale forhold og ønsker. Denne barriere blev bekræftet med statsforvaltningens afgørelse fra 2009 Formålet med reglen er således at bidrage til at fastholde kolonihaveområderne som et økonomisk realistisk fritidstilbud til alle dele af befolkningen. Dette formål opfyldes allerede mange steder i landet, hvor arealer udlejes til så lave priser, at der er tale om et økonomisk realistisk fritidstilbud til alle, selvom kommunen ikke aktivt vurderer, om prisen bør være lavere end markedsprisen. Det skal i den forbindelse understreges, at lovændringen alene giver kommunerne en mulighed for at inddrage det hensyn ved fastsættelsen af lejen, og at der således ikke er tale om et krav. Det er op til kommunen, som arealejer, om den vil benytte sig af muligheden for at udleje til en pris, der er lavere end markedslejen. Man har derfor ikke som lejer krav på dette, hverken på nedsættelse af lejen eller på genforhandling af sin kontrakt med henblik på en nedsættelse. Hvis man i sin Det er op til kommunen, som arealejer, om den vil benytte sig af muligheden for at udleje til en pris, der er lavere end markedslejen. kontrakt har krav på genforhandling, fx ved lovændringer, medfører dette ikke et krav på nedsættelse af lejen. Muligheden for at udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere end markedslejen, gælder både ved udlejning af arealerne til haveforeninger og til enkeltpersoner. Arealejerne, som fx kommunerne, kan derfor beslutte at udleje arealerne til en pris, der er lavere end markedslejen, selvom de udlejer deres arealer til en kolonihaveforening, der igen udlejer arealerne til ejeren af kolonihavehuset. Kommunen bør i denne situation fastsætte et vilkår i lejekontrakten om, at kolonihaveforeningen skal udleje til tilsvarende lave pris. På den måde sikrer arealejeren, at de hensyn der ligger til grund De nye regler i kolonihaveloven 5

6 for afgørelsen om at fastsætte prisen lavere end markedslejen faktisk varetages overfor den enkelte lejer. 2.1 Fastsættelse af markedsprisen Ved markedsprisen forstås den pris, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer ville aftale for det pågældende lejeforhold, men loven regulerer i øvrigt ikke, hvilke principper der skal eller kan anvendes ved fastlæggelsen af markedsprisen for udlejning af arealer til kolonihaveformål. Statsforvaltningen udtalte i sin afgørelse fra 2009, følgende: Statsforvaltningen skal dog bemærke, at det forhold, at det måtte være vanskeligt at finde frem til en objektivt konstaterbar markedspris, ikke fritager kommunen for pligten til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser herpå, f.eks. ved undersøgelser af lejeniveauet for tilsvarende arealer. Ejere af arealerne skal derfor vurdere, hvad markedsprisen er i forhold til at kunne fastsætte prisen til markedsprisen eller under. For offentlige ejere, fx kommunerne, vil fastsættelsen af en konkret pris, der er lavere end markedsprisen, fortsat være underlagt almindelige krav om saglighed, lighed, forbud mod diskrimination m.v., som gælder i al offentlig virksomhed. De saglige kriterier som kommunen efter Naturstyrelsens vurdering kan lægge vægt på i en fastsættelse af markedsprisen og lejen kan være grundenes størrelser, områdernes beliggenhed og de geografiske forhold, om området er kloakeret, belysning af veje og stier m.v. samt at det skal være økonomisk muligt for alle at erhverve en kolonihave. 2.2 Forskellige priser ved udlejning af flere arealer En offentlig ejer af flere arealer til kolonihaveformål eller af flere havelodder vil kunne udleje nogle af disse til markedsprisen, og andre til en pris, der er lavere end markedsprisen. Dette er dog betinget af, at udvælgelsen af de arealer eller havelodder, der udlejes til en pris, der er lavere end markedsprisen, kan begrundes sagligt. Det vil som udgangspunkt være sagligt, at en kommune, der ejer flere kolonihavearealer rundt omkring i kommunen, kan vælge at udleje disse til samme pris, fordi det medfører administrative besparelser i kommunen. Dette er muligt, uanset om det medfører, at lejen for nogle arealer reelt er lavere end markedsprisen. Kommunen skal dog være opmærksom på, at den efter kommunalfuldmagtsreglerne ikke kan udleje arealerne til en pris, der er højere end markedsprisen. Et af de spørgsmål, der kan opstå i den forbindelse, er om kolonihavereglerne nu giver de offentlige ejere af kolonihavearealer en mulighed for at tilgodese en bestemt indkomstgruppe ved lejefastsættelsen, altså fx at bestemme, at pensionister generelt skal betale en lavere leje eller at visse foreninger, hvor lejen er lavere, kun er for pensionister. Dette spørgsmål reguleres ikke af reglerne i kolonihaveloven, så der er ikke tale om, at kommunerne med lovændringen kan tilgodese en bestemt indkomstgruppe. Kommunerne kan derimod tage hensyn til, at alle indkomstgrupper generelt skal have mulighed for at erhverve en kolonihave. Ændringen betyder derfor ikke, at kommunerne kan forbeholde enkelte eller flere kolonihaveområder særlige befolknings- eller indkomstgrupper. Tværtimod betyder ændringens krav om, at bl.a. kommunale ejere skal sikre, at de enkelte havelodder udlejes efter en venteliste, som enhver som udgangspunkt skal kunne optages på, at kredsen af berettigede ikke vil kunne begrænses til særlige indkomstgrupper m.v. Da kolonihaveloven ikke regulerer spørgsmålet om, hvorvidt bestemte indkomst- eller befolkningsgrupper kan tilgodeses, vil det være kommunalfuldmagtsreglerne, der gælder Forvaltningsretlig afgørelse Når en kommunal eller statslig ejer af et kolonihaveareal i en kontrakt fastsætter størrelsen af lejen af arealet, vil der være tale om en afgørelse efter forvaltningslovens regler. Statsforvaltningen udtalte sig om herom i udtalelsen fra 2009: En kommunes beslutning om, på baggrund af en anmodning, at yde støtte inden 6 De nye regler i kolonihaveloven

7 for kommunalfuldmagten må antages at være en afgørelse. Tilsvarende vil en kommunes afslag på at yde støtte f.eks. i form af udlejning af grundarealer til en pris, der er lavere end markedsprisen være en afgørelse. Hvor kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at yde støtte til et bestemt formål, vil kommunen således kunne beslutte ikke at yde støtte til formålet. Afgørelsen om ikke at yde støtte er imidlertid undergivet forvaltningslovens krav om partshøring, begrundelse m.v. Dette indebærer bl.a., at kommunens angivelser om de retsregler m.v., som er indeholdt i begrundelsen skal være objektivt korrekte. 1 2 Også når en kommune disponerer efter kommunalfuldmagtsreglerne er den underlagt de almindelige forvaltningsretlige krav om saglighed og lighed. Kommunens eventuelle afslag på at yde støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne skal således være sagligt begrundet og må ikke indebære en forskelsbehandling i forhold til sammenlignelige sager. Statsforvaltningen anser på denne baggrund kommunens afslag om at yde støtte ved at udleje kolonihavearealer til Kolonihaveforbundet til en pris, der er lavere end markedsprisen, for en afgørelse, som bl.a. skal træffes ud fra saglige hensyn. Som anført ovenfor finder statsforvaltningen, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. På denne baggrund kan det ikke anses for usagligt, at kommunen overfor Kolonihaveforbundet har afslået at udleje arealerne til en pris, der er lavere end markedslejen, med henvisning til, at dette ikke er lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne. Når der ses bort fra spørgsmålet om støtte, vil forhandlingerne mellem kommunen og Kolonihaveforbundet om lejens størrelse være af privatretlig karakter og dermed ikke omfattet af forvaltningsretlige regler. Se Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 5. maj 2009 på Se f.eks. Statsforvaltningen Sjællands udtalelse af 14. maj 2009 på De nye regler i kolonihaveloven 7

8 3. Ventelister Fra den 1. juli 2014 skal der føres og anvendes ventelister for alle offentligt ejede kolonihavearealer. Helt overordnet gælder, at hvis kommunen (eller den statslige myndighed) udlejer til enkeltpersoner, skal kommunen selv opfylde kravene i loven og føre ventelisten. Hvis kommunen udlejer flere arealer eller hele områder til en haveforening eller Kolonihaveforbundet, skal kommunen kræve i areallejekontrakten, at foreningen opfylder kravene i loven og fører ventelisten. Der gælder visse undtagelse til reglerne, se nærmere i afsnit Grunden til kravet om at føre og anvende en offentlig venteliste ved udlejning af de enkelte kolonihavelodder er ønsket om at sikre større gennemsigtighed og lige adgang for alle til kolonihaverne samtidig med, at muligheden for penge under bordet modvirkes. Problemet omkring penge under bordet er opstået i forbindelse med overdragelse af bygninger, opført på kolonihavelodder, som er underlagt værdiansættelsesregler. Disse regler kan betyde, at bygningerne ikke kan sælges så dyrt, som nogle ejere ville ønske. Det følger af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse, at kravet om ventelister kun gælder for lejekontrakter indgået efter bestemmelsens ikrafttræden den 1. juli 2014, se nærmere afsnit Hvem er ansvarlig for hvad i forhold til ventelisterne Alle offentlige ejere, det vil sige kommunerne og staten (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Banestyrelsen, Miljøministeriet og Forsvarsministeriet (men ikke DSB Ejendomme)), skal sikre, at der føres en venteliste, at den er offentligt tilgængelig, og at kolonihaverne tilbydes i prioriteret rækkefølge. Ansvaret for ventelisten ligger hos den offentlige ejer. Når ejeren samlet udlejer flere havelodder, skal kravet om en venteliste ved udlejning af de enkelte havelodder indføres i lejekontrakten for den samlede udlejning. Pligten til en venteliste gælder kun i forhold til udlejning til personer, så hvis fx en kommune vil udleje et helt kolonihaveområde til en haveforening, skal kommunen ikke i den forbindelse oprette og anvende en venteliste over haveforeninger. 3.2 Nærmere om lovkravet En udlejning af en havelod kan kun tilbydes personer, der er optaget på en venteliste i prioriteret rækkefølge i forhold til tidspunktet for anmodningen om optagelse på ventelisten. Nyoptagede personer kommer 8 De nye regler i kolonihaveloven

9 Genudlejning Familiemedlemmer Nødvendige oplysninger Hvis der i en lejekontrakt er fastsat et vilkår om, at lejeperioden løber i 10 år vil ejeren kunne bestemme, at lejeren kan leje havelodden igen, selvom der er oprettet en venteliste. Det samme gælder, hvis fx kontrakten opsiges på grund en forhandling om nye vilkår. En ejer af en havelod kan bestemme, at lejers familiemedlemmer kan overtage lejemålet ved lejers død. Det er op til den enkelte kommune, som ejer af arealet, at vurdere hvilke oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere personerne på ventelisten, og hvor disse skal offentliggøres. Kommunen bør dog være opmærksom på, at der findes regler om offentliggørelse af personfølsomme oplysninger. således nederst på listen, og kolonihaverne tilbydes øverst fra listen Anvende Pligten til at føre og anvende en venteliste forhindrer ikke, at tilbuddet om en kolonihave gøres betinget af accept af sædvanlige vilkår for lejeforholdet mv., som fx medlemskab af en haveforening eller et forbund af haveforeninger eller køb af bebyggelsen opført på havelodden til en pris fastsat af ejeren af bebyggelsen eller et eventuelt vurderingsudvalg mv. Havelodden skal blot tilbydes på samme vilkår til personerne på ventelisten i prioriteret rækkefølge. Det skal bemærkes, at fx et vilkår om personlig godkendelse af egenskaber i nogle tilfælde kan være en omgåelse af kravet om en venteliste i prioriteret rækkefølge, da man som følge af dette vilkår kan afskære personer øverst på listen fra at leje kolonihavelodden. Når man er ejer af et kolonihaveareal, der skal lejes ud, er der i to tilfælde mulighed for at bestemme, at ventelisten ikke skal anvendes: 1. Ejeren kan bestemme, at ventelisten ikke skal anvendes ved genudlejning til den person, der senest har lejet havelodden. 2. Ejeren kan bestemme, at en venteliste ikke skal anvendes ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejen haveloddet. Det drejer sig om slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder børn, børnebørn og forældre, ægtefællen, den registrerede partner og ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder fx ægtefællens særbørn. Disse undtagelser gælder både ved udlejning som følge af kontraktudløb og ved opsigelse mv., herunder ved lejerens død Offentlig tilgængelig Kravet om, at ventelisten skal være offentligt tilgængelig, indebærer efter Naturstyrelsens vurdering, at ventelisten skal kunne rekvireres i opdateret form. Dette kan fx være via en ejers (fx kommunens) eller en kolonihaveforenings hjemmeside, via en opslagstavle (hvortil alle har adgang) eller ved, at man henvender sig telefonisk. En ejer af arealet vil i areallejekontrakten kunne stille krav om, at ventelisten er offentligt tilgængelig på fx haveforeningens hjemmeside Enhver Kravet om at enhver skal kunne optages på ventelisten betyder, at kredsen af berettigede personer fx ikke kan begrænses til personer med tilknytning til de eksisterende lejere i kolonihaveområdet eller til særlige befolknings- eller indkomstgrupper, som eksempelvis pensionister. Enhver omfatter også statsborgere fra andre lande. Der gælder to undtagelser fra kravet om, at enhver skal kunne optages: De nye regler i kolonihaveloven 9

10 1. Ejeren kan bestemme, at kun personer, der er fyldt 16 år, skal kunne optages på listen. Denne alder kan ikke sættes højere eller lavere. Undtagelsen er begrundet i at give mulighed for at sikre, at det kun er personer, som med rimelig sandsynlighed selv har truffet beslutning om at ville leje en kolonihave og selv vil kunne passe den, kan optages på en venteliste. 2. Ejeren kan herudover bestemme, at alene personer med bopæl i den kommune, hvori et kolonihaveområde er beliggende, kan optages på venteliste til dette område. Formålet er at give særligt de kommunale ejere mulighed for at forbeholde kommunens kolonihaver deres egne borgere. En ejer vil også kunne bestemme, at alene personer med bopæl indenfor en gruppe af kommuner, hvori et kolonihaveområde er beliggende, kan optages på venteliste til dette område. Dette muliggør f.eks., at en hovedstadskommune kan forbeholde kommunens kolonihaver alle hovedstadsområdets borgere. Ejeren kan i begge tilfælde bestemme, at der alene skal være tale om en fortrinsret for de omfattede borgere Gebyr Ejeren af kolonihavearealet kan opkræve et gebyr for administration af ventelisten. Det gælder, både hvor han selv står for udlejningen af de enkelte havelodder og selv fører, tilgængeliggør og anvender en venteliste, og hvor selve udlejningen varetages af en kolonihaveforening, men det er ejeren selv, der fører ventelisten. Hvis haveforeningen administrerer listen, er det den, der kan opkræve gebyr, hvilket ikke kræver hjemmel. Det er kun, når man har udgifter til arbejdet, at man kan opkræve gebyr. De samlede gebyrindtægter må ikke overstige de omkostninger, der er forbundet med at administrere ventelisten. Der vil både kunne opkræves gebyr, når personer optages på listen og derefter, fx en gang om året. Beløbet skal svare til de løbende udgifter. 3.3 Udformning af ventelisteordningen Det overordnede udgangspunkt er, at det er den, der ejer arealet, der selv bestemmer, hvordan en ventelisteordning skal udformes. Ejeren kan dog også overlade dette til den haveforening, der lejer arealet, fx Kolonihaveforbundet. Grunden til dette udgangspunkt er bl.a., at en sådan ordning skal kunne tilpasses lokale forhold, og en ejer af arealet vil derfor kunne tage hensyn til bl.a. efterspørgsel. Hvis en efterspørgsel ikke er stor i kommunen, er det måske ikke nødvendigt med udførlige regler for udformningen af ventelisten. Dette er dog betinget af, at ventelisten ikke bliver illusorisk, og at lovens krav overholdes. Udgangspunktet om, at ejer eller en haveforening selv kan bestemme, betyder, at det kan bestemmes eksempelvis: om en venteliste skal dække flere kolonihaveområder, hvilke nærmere procedurer der skal følges ved fremsættelse af tilbud om leje, fx om én eller flere personer skal have tilbudt at leje arealet, om ventelistens længde skal være begrænset til et rimeligt antal personer i forhold til fx antallet af havelodder og udskiftningskvotienten, således at listen fx lukkes, hvis det viser sig, at folk står på listen i mange år uden at blive tilbudt en kolonihave samt om åbning af listen, om opskrivning alene skal være muligt indenfor begrænsede tidsrum, fx én gang årligt m.v Overtagelse af kolonihavehuset I forbindelse med fastsættelsen af krav om venteliste i areallejekontrakten for udlejning af flere arealer kan kommunen overveje, om der skal fastsættes vilkår om overtagelse af selve kolonihavehuset og til hvilken pris, fx ved værdiansættelsesregler. Hvis der i areallejeaftaler eller vedtægter er fastsat vilkår eller regler om vurdering og maksimalpriser, vil disse også være bindende i forholdet mellem sælger og køber. Sådanne regler vil medvirke til at sikre, at kolonihaverne ikke bliver urimeligt dyre på grund af de priser, der forlanges ved overdragelse af bebyggelsen på kolonihavelodderne. Hvis der udformes vilkår eller bestemmelser i vedtægten om, at der ikke er en pligt til at overtage huset, vil dette også kunne holde prisen på husene nede, da husene naturligt kan falde i værdi. Der er eksempler på, at en kommune 10 De nye regler i kolonihaveloven

11 gennem Kolonihaveforbundet har givet mulighed for at man, når man optages på en venteliste, kan opgive en maksimal købspris således at man ikke bliver tilbudt de huse der overstiger dette beløb. Hvis der i lejekontrakten er et krav om overtagelse af huset, og ingen vil overtage dette, er man nødt til at sætte prisen ned og tilbyde det til de personer, der står på listen, med de øverste først. Loven giver som udgangspunkt ikke mulighed for at tilbyde huset uden for listen. Hvis alle på listen har takket nej, skal en udefrakommende person skrive sig på listen for at kunne overtage kolonihaven. 3.4 For hvem og fra hvornår skal en venteliste føres Kravet om at føre og anvende en offentligt tilgængelig venteliste gælder for de statslige og kommunale ejere af kolonihavearealer. De skal derfor sikre, at lovens krav opfyldes. Dette kan de som nævnt overlade til fx haveforeninger gennem areallejekontrakten. Det følger af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse, at kravet om ventelister kun gælder for lejekontrakter indgået efter bestemmelsens ikrafttræden den 1. juli Det betyder, at: Før den 1. juli 2014 Kravet kan indføres frivilligt af kommunen eller staten i de kontrakter, der er under revision, eller hvis begge parter ønsker det. Efter den 1. juli 2014 Kravet skal indføres ved indgåelse af nye kontrakter, og når kontrakter skal fornyes, fordi de løber ud. Kravet skal indføres før kontraktudløb, hvis kommunen og staten i lejekontrakten har mulighed for at opsige eller ændre/genforhandle relevante vilkår: Ved udlejning af flere havelodder til fx Kolonihaveforbundet betyder det, at kommunen skal udnytte de muligheder, der eventuelt er i lejekontrakterne for opsigelse eller ændring af relevante lejevilkår og indføre kravet om ventelister i den eksisterende kontrakt eller i den kontrakt, der skal udarbejdes, fordi den eksisterende er opsagt. Det beror på en konkret fortolkning af reglerne i lejekontrakten om vilkårene kan ændres, så et krav om ventelister kan indføres. Ved udlejning af et enkelt havelod gælder tilsvarende men hvis lejekontrakten er indgået før 1. juli 2014, og den indeholder en bestemmelse om, at lejeren har ret til at bestemme, hvem havelodden skal udlejes til ved haveloddens ophør, kan der ikke indsættes et krav om venteliste, når lejemålet ophører. Hvis lejekontrakten åbner mulighed for ændring/genforhandling eller opsigelse, skal kommunen dog udnytte dette og fjerne lejerens ret til selv at bestemme. Det bemærkes, at en opsigelse eller en ændring i den forbindelse, ikke må medføre forringelser for lejeren i øvrigt i forhold til dennes vilkår efter den eksisterende kontrakt. Ventelister Havelodder skal ikke udlejes efter en venteliste, hvis en person har en kolonihave, hvor denne har lejet arealet direkte af kommunen før den 1. juli 2014, og lejekontrakten giver personen en ret til at bestemme, hvem der skal have kolonihaven efter denne, og der ikke står noget i kontrakten om, at man kan ændre vilkårene eller opsige lejemålet. Det bemærkes, at kommunen skal sørge for, at en ny lejer ikke får denne ret i sin lejekontrakt. De nye regler i kolonihaveloven 11

12 4. Maksimumpriser og vurderingsregler Andre tiltag end ventelister, der holder priserne nede For at imødekomme ønsket om at kolonihaver fortsat skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen, er der andre tiltag for ejerne af kolonihavearealer, nemlig fastsættelse af maksimalpriser eller vurderingsregler på kolonihavehusene. Dette er ikke et krav efter kolonihaveloven, det er alene en mulighed for arealejere. Dette kan være en god idé i meget attraktive områder eller områder med meget bebyggelse, da efterspørgslen er større, og man dermed kan sælge sit kolonihavehus dyrere. Sådanne regler kan også afhjælpe det forhold, at en lav lejeudgift på selve kolonihavearealet kan medføre, at ejer kan sætte prisen på huset højere, da de samlede udgifter pga. den lave leje stadig er acceptable for nogle købere. Det kan endvidere være med til at holde husene små. Dette gælder særligt i de områder, som ikke er omfattet af Kolonihaveforbundets regler. Hvis området er omfattet af Kolonihaveforbundets regler, vil disse dog kunne tilsidesættes af Kolonihaveforbundet i en afstemning efter Kolonihaveforbundets regler for ændringer af vedtægter, og det kan derfor stadig være nødvendigt at kræve reglerne overholdt i lejekontrakten for de samlede arealer. Der er mulighed for forskellige ordninger, og disse må tilpasses lokale behov og muligheder. Det kunne fx være en mulighed at samarbejde med andre kommuner, således at man ensarter regler og dermed mindsker muligheden for, at kolonihaver inden for en tæt geografisk afstand sælges med stor variation i prisen. Hvis en kommune lejer ud til Kolonihaveforbundet, kan det være en god idé at henvise til maksimalpriser/vurderingsreglerne i lejekontrakten mellem kommune og Kolonihaveforbundet. På Kolonihaveforbundets hjemmeside kan man se deres vurderingsregler og finde inspiration. En maksimal kvadratmeterpris er en nemmere måde at kontrollere salg af husene på. Denne måde er dog mere upræcis, idet der kan opstå tvivlspørgsmål i forhold til eventuelle udhuse og bygningernes stand og anvendelse af materiale. 12 De nye regler i kolonihaveloven

13 5. Husstørrelser og overnatningsregler mv. Andre tiltag end ventelister, der holder priserne nede Andre tiltag for kommunerne er at fastsætte regler for husstørrelser og overnatning ved kontraktindgåelsen. Begrænsede husstørrelser kan holde prisen ned, da det er begrænset, hvor mange penge en køber vil give for et lille hus. Herudover vil det bevare områdets kolonihavepræg. Overnatningsregler kan ligeledes holde priser nede, idet et hus der ikke kan anvendes til overnatning hele året ikke er lige så attraktivt. Det bemærkes her, at områder, der kan bruges til helårsbeboelse ikke er kolonihaveområder i kolonihavelovens forstand. Overnatningsregler skal derfor specificere, at området ikke må anvendes i visse perioder. Eksempler på kontraktsvilkår: Kolonihavebebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse. Natophold må ikke finde sted i tidsrummet 1. november 1. april, bortset fra i perioden 20. december 2. januar, i skolernes vinterferie samt i påskehelligdagene. eller Kolonihavebebyggelsen må ikke benyttes til overnatning, men alene til dagophold. Se også afsnit 6 om lokalplanlægning og bestemmelser om ikke-helårsbeboelse. De nye regler i kolonihaveloven 13

14 6. Særligt om kommunen som planmyndighed retten til havelodderne. I disse tilfælde kan kommunerne dog via lokalplanlægningen for nye kolonihaveområder medvirke til en begrænsning af væsentlige prisstigninger for havelodderne. Det bemærkes, at en lokalplan skal have en planlægningsmæssig begrundelse, og at en begrænsning af væsentlige prisstigninger for havelodderne ikke udgør en planlægningsmæssig begrundelse. De enkelte bestemmelser i lokalplanen skal også have en planlægningsmæssig begrundelse, se også nedenfor. Planloven indeholder særlige bestemmelser, som skal sikre, at planlægningen for kolonihaveområder fremmes, bl.a. ved krav om, at der i kommuneplanen fastsættes retningslinjer for beliggenheden af arealer til kolonihaveområder samt rammer for indholdet af lokalplaner til kolonihaveformål, jf. planlovens 11a, stk. 1, nr. 8, 11b, stk. 1, nr. 9, og 11 c. Når kommunen vil planlægge for arealer til kolonihaveformål, er kommunen ikke omfattet af kravet om ventelister, hvis den ikke er ejer af arealerne. Hvis der udlægges nye kolonihaveområder på arealer, som kommunen ikke selv er ejer af, har kommunen heller ikke mulighed for via en lejekontrakt at stille krav til, hvorledes der skal forholdes med værdiansættelse af huset i forbindelse med overgang af brugs- Når der i kommuneplanen er fastsat rammer herfor, kan der lokalplanlægges for kolonihaveområder. I lighed med andre lokalplaner skal alle lokalplanbestemmelserne have hjemmel i et af emnerne i lokalplankataloget i 15, stk. 2, ligesom bestemmelserne også i øvrigt skal være planlægningsmæssigt begrundede. Lokalplaner for kolonihaveområder har de samme retsvirkninger som andre lokalplaner. Det betyder bl.a., at der som udgangspunkt ikke er handlepligt for ejere eller brugere af de omfattede ejendomme, da en ny lokalplan ikke påvirker en eksiste- 14 De nye regler i kolonihaveloven

15 Når en lokalplan er offentliggjort, er den bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen. Lokalplanbestemmelser kan håndhæves efter planlovens regler rende lovlig anvendelse. Muligheden for at regulere den fremtidige udvikling i lokalplaner er derfor i praksis især relevant for nye kolonihaveområder. Det bemærkes dog, at fx bestemmelser for eksisterende områder om husstørrelser kan være med til at forhindre fremtidig udbygning af husene. Når en lokalplan er offentliggjort, er den bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen. Lokalplanbestemmelser kan håndhæves efter planlovens regler, jf. 51, og overtrædelse er strafbart. Håndhævelse efter disse regler er oftest enklere og lettere end håndhævelse af en lejeaftale efter civilretlige regler. Eksplicitte og præcise bestemmelser for et kolonihaveområdes anvendelse og udnyttelse kan derfor også være relevante, selv om de pågældende forhold også reguleres i areallejeaftalen. Nedenfor findes forskellige eksempler på forhold, der med fordel kan fastsættes bestemmelser om i et kolonihaveområde. Herefter omtales bestemmelsen i 15, stk. 2, nr. 20, hvorefter der i en lokalplan kan stilles krav om oprettelse af haveforeninger i nye kolonihaveområder. Der er alene tale om eksempler. Om der er behov for via lokalplanlægningen at imødegå risiko for penge under bordet og stigende priser i forbindelse med overdragelse af havelodder med tilhørende kolonihavehuse, må afhænge af de konkrete omstændigheder. Det er op til kommunalbestyrelsen at foretage en vurdering heraf med inddragelse af de konkrete forhold, herunder kolonihaveområdets geografiske placering og efterspørgslen på kolonihaver i området. Hvis der er et sådant behov, kan relevante lokalplanbestemmelser være et godt og stærkt styringsredskab. Hvis der modsat er tale om et område, hvor efterspørgslen er begrænset, og hvor der aldrig har været problemer med for høje priser, må det indgå i overvejelserne, at kommunen, ved at fastsætte udførlige bestemmelser med specifikke krav til indholdet af en haveforenings vedtægter i lokalplanen, hermed også påtager sig en opgave med hensyn til tilsyn og håndhævelse af lokalplanens overholdelse. 6.1 Eksempler på regulering af kolonihaver i lokalplaner Med hjemmel i lokalplankataloget i 15, stk. 2, har kommunerne som nævnt forskellige muligheder for at lokalplanlægge for kolonihaveområder, hvor interessen i at undgå en udvikling med meget dyre kolonihavehuse samtidig kan varetages. Det kan eksempelvis ske ved fastsættelse af bestemmelser og begrænsninger i kolonihaveområdes anvendelse og bebyggelsens omfang: Lokalplanens anvendelsesbestemmelse, 15, stk. 2, nr. 2: I anvendelsesbestemmelsen skal det præciseres, at lokalplanområdet eller delområdet udelukkende må anvendes til kolonihaver, hvilket i planlægningsmæssig henseende har karakter af et offentligt formål. Herudover kan anvendelsesbestemmelsen indeholde specifikke bestemmelser for særlige forhold, evt. anvendelsen af delområder til grønne arealer, fælleshus, mindre butikker mv. De nye regler i kolonihaveloven 15

16 Det er en del af definitionen på et kolonihaveområde, at bebyggelse i området ikke må anvendes til helårsbeboelse. Herved forstås, at bebyggelsen ikke må være bopæl for nogen i vinterhalvåret, hvilket dog ikke fremgår direkte af kolonihaveloven. Det må anbefales, at denne anvendelsesbegrænsning medtages i lokalplaner for nye kolonihaveområder. Det kan suppleres med, at overnatning undtagelsesvis kan ske til kortvarige ophold i vinterhalvåret. Hvis der er tale om daghaver, hvor overnatning ikke skal være muligt, skal dette også fremgå direkte af bestemmelsen: Eksempel: Området må kun anvendes til offentlige formål i form af kolonihaver. prisstigninger i forbindelse med overdragelse af havelodder, særligt hvis det sker i kombination med begrænsninger i kolonihavehusenes størrelse, jf. nedenfor. Det må dog afvejes i forhold til brugsværdien af havelodderne, hvilket fordrer en vis minimumsstørrelse. Eksempler: Området [evt. delområdet] må ikke udstykkes yderligere. Området [evt. delområdet] skal opdeles i kolonihavelodder, og den enkelte havelod må ikke være større end 400 m2 eller mindre end XX m2. eller Med sådanne bestemmelser kan det sikres, at kolonihaverne bliver udbygget og kommer til at fremtræde på den måde, som man har ønsket for netop dette område. Bestemmelser, der regulerer mulighederne for kolonihavehusenes størrelse og udformning, kan også medvirke til at begrænse omkostningerne ved opførelsen af kolonihavehusene, ligesom det undgås, at husene får karakter af mindre luksussommerhuse. Det kan også være et middel til at begrænse risikoen for prisstigninger og salg til overpriser. Eksempel: Der må på hver havelod opføres ét kolonihavehus med et bebygget areal på maksimalt [40] m2, inkl. overdækket terrasse. Tagudhæng må ikke være mere end 30 cm. Kolonihavebebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse., Ejendommens størrelse og afgrænsning, 15, stk. 2, nr. 3: Havelodderne i et kolonihaveområde udstykkes normalt ikke. Et senere ønske om udstykning fra ejeren eller fra haveforeningen kan imødegås ved at medtage et udstykningsforbud for kolonihaveområdet i lokalplanen. Det følger af kolonihaveloven, at havelodderne i et kolonihaveområde i gennemsnit ikke må være større end 400 m2. Den maksimale og evt. den mindste størrelse for havelodderne kan ligeledes præciseres, ligesom det maksimale og det mindste antal havelodder kan angives. Bestemmelser, som reducerer kolonihaveloddens størrelse, vil antagelig reducere risikoen for en udvikling med uønskede Området [evt. delområdet] skal opdeles i kolonihavelodder, hvis antal skal være mindst XX og ikke må overstige XX. Den enkelte havelod må ikke være større end 400 m2. Bebyggelsers beliggenhed på grunden omfang og udformning, 15, stk. 2, nr. 6 og 7: Der kan med en lokalplan stilles meget detaljerede krav til beliggenheden af bebyggelsen inden for lokalplanområdet samt til bebyggelsens omfang, såvel i relation til antallet af bygninger som i relation til størrelse af den enkelte bygning. Bebyggelsens højde kan reguleres, og der kan stilles krav til bebyggelsens ydre udformning. På hvert havelod må der herudover opføres én småbygning (drivhus, udhus, redskabsrum el. lign.) på maksimalt [10] m2. Kolonihavehuse skal placeres i en afstand af mindst [2,5] m fra [stikvej, nabolod, fællesarealer osv.]. Kolonihavehuset må ikke være højere end [4] m målt fra terræn. Småbygninger (drivhus, udhus, redskabsrum el. lign.) skal placeres i en afstand af mindst [1,0] m fra [stikvej, nabolod, fællesarealer osv.], og må ikke være højere end [2,5] m målt fra terræn. Sådanne bestemmelser kan i øvrigt suppleres med bestemmelser om udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, jf. 15, stk. 2, nr. 9. Det må vurderes konkret, om der er behov for 16 De nye regler i kolonihaveloven

17 De nye regler i kolonihaveloven 17

18 ejerforeninger, jf. 15, stk. 2, nr. 13, hjemmel til at pålægge en haveforening at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg mv. Haveforeningens forpligtelser i denne henseende vil oftest være reguleret i den lejeaftale, som er indgået med ejeren af området, og disse forpligtelser skal ikke fremgå af lokalplanen, men må udmøntes i vedtægterne og brugsretsaftalerne mellem haveforeningen og dens medlemmer. Der kan dog i lokalplanen stilles krav om, at haveforeningens vedtægter skal indeholde bestemmelser om disse forhold. eksempelvis bestemmelser om terrænreguleringer, beplantningsbælter og udformning af hegn mellem havelodderne. Krav om medlemspligt til haveforeninger for nye kolonihaveområder: Planlovens 15, stk. 2, nr. 20, indeholder en særlig bestemmelse om haveforeninger i nye kolonihaveområder. Det følger heraf, at der i en lokalplan kan optages bestemmelser om: oprettelse af haveforeninger for nye kolonihaveområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at vedtage bestemmelser, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, om opsigelse eller ophævelse af brugsretskontrakter og haveafståelser. Ifølge ordlyden gælder bestemmelsen kun for nye kolonihaveområder. Kolonihaveområder skal som nævnt fortolkes i overensstemmelse med definitionen i kolonihaveloven. Bestemmelsen blev indføjet i planloven i 2001 samtidig med vedtagelsen af kolonihaveloven, og har til formål at få etableret et fællesskab og en administration, som både kan varetage kolonisternes interesser indbyrdes og overfor myndighederne, og som kan medvirke til, at reglerne om anvendelsen af området overholdes. Hvis der med hjemmel i 15, stk. 2, nr. 20, stilles krav om, at der skal oprettes en haveforening, skal der i lokalplanen ligeledes fastsættes nærmere bestemmelser om haveforeningens formål og overordnede opgaver. Vedtægternes udformning skal ikke fremgå eksplicit af lokalplanen, men lokalplanens bestemmelser vil udgøre rammerne herfor. Der er ikke på samme måde som for grund- Ifølge lovbemærkningerne til kolonihaveloven skal vedtægtsbestemmelser om opsigelse eller ophævelse af brugsretskontrakter og værdifastsættelse af bebyggelsen i forbindelse med haveafståelse medvirke til at sikre, at kolonihaverne ikke bliver urimeligt dyre på grund af de priser, der forlanges ved overdragelse af bebyggelsen på kolonihavelodderne. Når der udarbejdes lokalplaner for nye kolonihaveområder, kan disse hensyn derfor indgå. Ved fastsættelse af bestemmelser i lokalplanen om indholdskrav til en haveforenings vedtægter i relation hertil kan der f.eks. søges inspiration i Kolonihaveforbundets standardvedtægter for haveforeninger og forbundets hovedbestemmelser for haveafståelser i kolonihaveområderne. Der er ikke hjemmel til i lokalplanen at bestemme, at foreningen eller de enkelte medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet. Det kan imidlertid i redegørelsen eller i bemærkningerne til 18 De nye regler i kolonihaveloven

19 bestemmelsen anføres, at vedtægter, som indholdsmæssigt svarer til Kolonihaveforbundets standardvedtægt på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse, kan forventes godkendt. Eksempel: Der skal etableres en haveforening med medlemspligt for alle, som har en brugsret til en havelod inden for lokalplanens område [evt. delområde nr. XX]. Haveforeningen skal oprettes, når kommunalbestyrelsen kræver det, og inden der opføres bebyggelse inden for lokalplanområdet. Haveforeningen skal varetage medlemmernes (kolonisternes) interesser indbyrdes og overfor myndighederne. Haveforeningen skal endvidere medvirke til, at reglerne om anvendelsen af området overholdes af foreningens medlemmer. Haveforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vedtægterne skal blandt andet indeholde bestemmelser om drift og vedligeholdelse af de fællesarealer, stier veje [og evt. andre fællesanlæg inden for det konkrete område], som fremgår af. [henvisning til konkrete bestemmelser eller kortbilag]. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om, at der skal indgås skriftlige brugsretskontrakter mellem foreningen og den enkelte lejer af en havelod, herunder om foreningens adgang til opsigelse og ophævelse af brugsretskontrakten samt regler om ventelister. Vedtægterne skal tillige indeholde bestemmelser om, hvorledes der forholdes med et udtrædende medlems bebyggelse og indbo mv. på havelodden, når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet. Det udtrædende medlems eventuelle ret til at sælge bebyggelse og indbo til den, som indtræder i lejeretten til den pågældende havelod, skal være beskrevet i vedtægterne, herunder at videresalg skal ske gennem haveforeningen, samt at retten til videresalg er betinget af en forudgående værdiansættelse af det, som indgår i salget. Vedtægterne skal endvidere indeholde bestemmelser, hvor principperne for værdiansættelsen er beskrevet nærmere, og hvor fremgangsmåden ved værdiansættelsen og salgets gennemførelse ligeledes er beskrevet. Hvis det ved lokalplanudarbejdelsen er oplyst, at området skal udlejes gennem Kolonihaveforbundet, vil forbundets vurderingsregler og bestemmelser om haveafståelser i kolonihaveområder, herunder ventelister, skulle anvendes i forbindelse med overdragelse af havelodder. Det kan derfor overvejes, om der ikke i disse tilfælde er behov for ligeledes i lokalplanen at fastsætte bestemmelser, der skal medvirke til at sikre, at kolonihaverne ikke bliver urimeligt dyre. Kolonihaveforbundets afhændelsesregler er fastsat i forbundets vedtægter og udmøntes i vedtægterne for den enkelte haveforening, som er medlem af forbundet og i de lejekontrakter, som indgås mellem foreningen og de enkelte brugere af havelodder. Afhændelsesreglerne kan derfor principielt ændres ved en ændring af Kolonihaveforbundets vedtægter, hvilket kommunen som planlægningsmyndighed ikke har nogen indflydelse på. Tilsvarende gælder, hvis der er tale om et område, som skal udlejes direkte til en haveforening, som imidlertid samtidig er medlem af Kolonihaveforbundet. Her kan haveforeningen opsige medlemskabet efter de gældende regler herfor, hvorefter der ikke er sikkerhed for, hvilke regler der gælder for afhændelse og vurdering af bebyggelse mv. Hvis der i området er behov for at imødegå risikoen for meget høje priser i forbindelse med overdragelse af kolonihaver, bør det derfor overvejes under alle omstændigheder at fastsætte bestemmelser herom i lokalplanen. Kommunen har herefter som planlægningsmyndighed mulighed for at håndhæve bestemmelser herom, hvis området på et tidspunkt ikke længere måtte blive administreret på grundlag af Kolonihaveforbundets regler. De nye regler i kolonihaveloven 19

20 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres Indhold 1. Indledning 4 2. Under markedspris 5 2.1 Fastsættelse af markedsprisen 6 2.2 Forskellige priser ved udlejning af flere arealer 6 3.

Læs mere

Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven

Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven VEJ nr 9961 af 26/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen J.nr. NST-100-00079 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010.

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. 1 Have 38 i Strandparken Have 38 i Strandparken Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. Huset har gennemgået

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD Nye standardvilkår Tidligere lejeaftale Status I lejeaftaler, hvor haveforeningen ikke ejer haveforeningens område, er grundlaget for lejeaftalen lejevilkår

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, parkeringspladser, fællesareal og beplantningsbælter.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, parkeringspladser, fællesareal og beplantningsbælter. LEJEKONTRAKT 1. Mellem Ringsted Kommune og Kolonihaveforbundets Midt og Østsjællands Kreds indgås følgende aftale om udlejning af arealer til kolonihaver. Omfattet af aftalen er følgende kolonihaveområder:

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver.

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. 2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt kommunen i forbindelse

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information beskriver regler for handel med kolonihavehuse. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning.

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 1. Formål med bestemmelserne Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver Lovforslag nr. L 214 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen

Læs mere

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004 LOKALPLAN 1.39 Lokalplan 1.39 Haveforeningen Ishøj Søndergård & Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune 2004 1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver 2012/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-101-00968 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen Materialesamling -4- Klage over 5 advokater Palle Flebo-Hansen De advokatetiske regler. Materialesamling -4-1 17.1. En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Indledning Miljøministeren sendte den 24.

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1

PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 Føljeton 1 Kredsen i Aarhus Materialesamling nr. 1 1 PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 2 PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 En omgåelse af de offenretlige er en så grov form

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planforhold for kolonihaveområdet Præstemosen NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 13/24476 27. august 2013 Status Dette notat

Læs mere

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune.

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune. Kapitel 3 Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune 1 Han bekræfter således at husene er 60 m2 2 Han bekræfter også at der bygges 10 m2 Skur Den, 01december 2009 sender formanden

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE

KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE Imellem Kolonihaveforbundet for Danmark og H/F Sundbyvang, i det følgende kaldet henholdsvis Forbundet og foreningen, oprettes hermed følgende genudlejningsaftale:

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument. Esbjerg Kommune. Bilag

PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument. Esbjerg Kommune. Bilag PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument Esbjerg Kommune Bilag 1 PFH Responsum 4. Kapitel 5.01-Arbejdsdokument Sagen handler om Esbjerg kommune. Indledningsvis skal jeg her referere til blandt andet

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 0 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER APRIL 1983 Lokalplan nr. ~~7for et offentligt område (kolonihaver) ved Karlstoftevej i Rødbyhavn. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER 2016-2018 Vurderingsreglerne er fastsat af kongressen, og beskriver de overordnede regler om vurdering. Købs- og Salgsudvalget har udarbejdet en vejledning til vurderingsreglerne,

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

Påstandsdokument PFH RESPONSUM

Påstandsdokument PFH RESPONSUM Påstandsdokument PFH RESPONSUM Lige regler Lige ret. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Vedr. Strandparken HF www.lovløsetidned.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Offentretslige aftale 1

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg

En kolonihaveforening på Vestegnen. Brøndby den 01.08.2015. Byggefolder. Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg Byggefolder 2015 Side 1/10 Byggefolder Byggebestemmelser / Vurderinger / Salg 1. Ønsker du at lave en ny, til eller ombygning af dit kolonihavehus, skal der ansøges om en byggetilladelse. Ved ansøgning

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune BRAMMING KOMMUNE LOKALPLAN nr. 103 for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune Udarbejdet i marts 1978 af teknisk forvaltning, Bramming Godkendelses- og vedtagelsesdatoer: Indstillet af teknisk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen

Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen januar 22 2012 Påstandsdokument 1 Naturklagenævnet har adskille afgørelser som siger; at kommunernes afgørelser er truffet i strid med de forvaltningsretlige

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TEKNIK OG MILJØ TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TEKNIK OG MILJØ TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2013 F S R O G A L U D V I D E L S E A F B YG G E M U L I G H E D I K O L O N I H AV E R UDVIDELSE AF BYGGEMULIGHED I KOLONIHAVER KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 56

Læs mere

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016 Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Program Præsentation af problemstilling Kommunen sælger fast ejendom Kommunen opfører byggeri til brug for kommunen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

H/F Sommervirke. Vedtægter

H/F Sommervirke. Vedtægter H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus Kommune. Februar TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus Kommune. Februar TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Aarhus Kommune Februar 2017 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune N O TAT O M U D V I K L I N G A F H A N D L E P L A N F O

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere