De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave"

Transkript

1 De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres - Høringsudgave

2 De nye regler i kolonihaveloven - Sådan bør de administreres Høringsudgave Høringsfrist til 5. maj 2014 Fotos: COLOURBOX Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen ISBN

3 Indhold 1. Indledning 4 2. Under markedspris Fastsættelse af markedsprisen Forskellige priser ved udlejning af flere arealer Forvaltningsretlig afgørelse 6 3. Ventelister Hvem er ansvarlig for hvad i forhold til ventelisterne Nærmere om lovkravet Udformning af ventelisteordningen For hvem og fra hvornår skal en venteliste føres Maksimumpriser og vurderingsregler Husstørrelser og overnatningsregler mv Særligt om kommunen som planmyndighed Eksempler på regulering af kolonihaver i lokalplaner 15

4 1. Indledning Kolonihaveloven blev ændret i juni Formålet med ændringen er at sikre, at kolonihaver fortsat skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen. Loven giver nu kommunalbestyrelserne (og staten) en mulighed for at fastsætte lejen af kolonihavearealerne under markedsprisen, og den er med til at sikre, at alle på lige fod kan komme i betragtning til en kolonihave ved at stille krav om oprettelse af ventelister. Denne vejledning indeholder information og vejledning om disse ændringer i kolonihaveloven og giver inspiration til yderligere mulige tiltag fra kommunernes side i form af maksimumpriser ved afhændelse af selve kolonihavehuset og regulering af husstørrelser. Disse muligheder har kommunerne dels som ejere af kolonihavearealerne og dels i deres egenskab af planlæggende myndighed for nye kolonihaveområder. Haveforeninger vil ligeledes kunne bruge vejledningen og lade sig inspirere af eksemplerne på vedtægtsbestemmelser. Det bemærkes, at der kan være forskelle på, hvordan de nye regler administreres mest hensigtsmæssigt i forhold til udlejning af arealerne, og vejledningen vil derfor ind i mellem sondre mellem følgende to situationer: 1. Udlejning af flere arealer eller et område, (typisk) til en haveforening. 2. Udlejning af enkelte arealer til en enkelt person. Det er kolonihaveloven, der fastsætter de bindende regler. Denne vejledning er ikke bindende. Dele af vejledningen afspejler bemærkningerne til loven og andre dele er alene forslag og er ikke en afspejling af reglerne. Om der ved indgåelse eller forlængelse af areallejeaftaler om kolonihaveområder eller ved lokalplanlægning for nye kolonihaveområder er behov for at fastsætte særlige krav til imødegåelse af stigende priser på kolonihavehuse og haveanlæg mv. i forbindelse med overdragelse af havelodder må vurderes konkret. Vejledningen ændrer ikke på den frihed, som arealejerne, herunder kommunerne, har til selv at udforme lejevilkår og lokalplanbestemmelser, men giver forskellige råd og Kort om begreberne Arealer til kolonihaveformål omfatter alle arealer, hvorpå der er kolonihaveområder som defineret i lovens 2, og både varige og ikke-varige kolonihaveområder er således omfattet. Den leje, som loven regulerer, angår den rene leje, det vil sige eksklusive ejendomsskatter, forbrugsafgifter, driftsomkostninger, omkostninger til byggemodning og kloakering mv. forslag til, hvordan denne frihed kan udnyttes indenfor rammerne af de eksisterende regler, med henblik på at opfylde målet om at alle kan få råd til en kolonihave. Vejledningen er primært rettet til kommunerne. Afsnit 2-5 er rettet til kommunerne, som ejere af ejendomme, og afsnit 6 er rettet til kommunerne, som planlæggende myndighed. 4 De nye regler i kolonihaveloven

5 2. Under markedspris Det er med ændringen af kolonihaveloven i juni 2013 (lov nr. 645 af 12. juni 2013 om ændring af lov om kolonihaver) blevet muligt for alle ejere af kolonihavearealer at udleje disse til en pris, der er lavere end markedsprisen. Denne mulighed blev indsat i loven, fordi statsforvaltningen i en udtalelse af 5. maj 2009 fastslog, at kommunerne efter de på det tidspunkt gældende regler ikke måtte udleje deres arealer til en pris, der var lavere end markedsprisen. Statsforvaltningen lagde vægt på, at der ville være tale om kommunal støtte til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner uden, at der er påvist en rimelig kommunal interesse. Hensynet bag lovændringen var at fjerne en væsentlig barriere for især de kommunale ejere, der, som nævnt, kun kunne udleje deres kolonihavearealer til markedsprisen, i forhold til at kunne sikre den mest optimale balance mellem omkostninger forbundet med ejerskabet af jorden og adgangen for så mange borgere som muligt til kolonihaveområderne under hensyn til de konkrete lokale forhold og ønsker. Denne barriere blev bekræftet med statsforvaltningens afgørelse fra 2009 Formålet med reglen er således at bidrage til at fastholde kolonihaveområderne som et økonomisk realistisk fritidstilbud til alle dele af befolkningen. Dette formål opfyldes allerede mange steder i landet, hvor arealer udlejes til så lave priser, at der er tale om et økonomisk realistisk fritidstilbud til alle, selvom kommunen ikke aktivt vurderer, om prisen bør være lavere end markedsprisen. Det skal i den forbindelse understreges, at lovændringen alene giver kommunerne en mulighed for at inddrage det hensyn ved fastsættelsen af lejen, og at der således ikke er tale om et krav. Det er op til kommunen, som arealejer, om den vil benytte sig af muligheden for at udleje til en pris, der er lavere end markedslejen. Man har derfor ikke som lejer krav på dette, hverken på nedsættelse af lejen eller på genforhandling af sin kontrakt med henblik på en nedsættelse. Hvis man i sin Det er op til kommunen, som arealejer, om den vil benytte sig af muligheden for at udleje til en pris, der er lavere end markedslejen. kontrakt har krav på genforhandling, fx ved lovændringer, medfører dette ikke et krav på nedsættelse af lejen. Muligheden for at udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere end markedslejen, gælder både ved udlejning af arealerne til haveforeninger og til enkeltpersoner. Arealejerne, som fx kommunerne, kan derfor beslutte at udleje arealerne til en pris, der er lavere end markedslejen, selvom de udlejer deres arealer til en kolonihaveforening, der igen udlejer arealerne til ejeren af kolonihavehuset. Kommunen bør i denne situation fastsætte et vilkår i lejekontrakten om, at kolonihaveforeningen skal udleje til tilsvarende lave pris. På den måde sikrer arealejeren, at de hensyn der ligger til grund De nye regler i kolonihaveloven 5

6 for afgørelsen om at fastsætte prisen lavere end markedslejen faktisk varetages overfor den enkelte lejer. 2.1 Fastsættelse af markedsprisen Ved markedsprisen forstås den pris, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer ville aftale for det pågældende lejeforhold, men loven regulerer i øvrigt ikke, hvilke principper der skal eller kan anvendes ved fastlæggelsen af markedsprisen for udlejning af arealer til kolonihaveformål. Statsforvaltningen udtalte i sin afgørelse fra 2009, følgende: Statsforvaltningen skal dog bemærke, at det forhold, at det måtte være vanskeligt at finde frem til en objektivt konstaterbar markedspris, ikke fritager kommunen for pligten til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser herpå, f.eks. ved undersøgelser af lejeniveauet for tilsvarende arealer. Ejere af arealerne skal derfor vurdere, hvad markedsprisen er i forhold til at kunne fastsætte prisen til markedsprisen eller under. For offentlige ejere, fx kommunerne, vil fastsættelsen af en konkret pris, der er lavere end markedsprisen, fortsat være underlagt almindelige krav om saglighed, lighed, forbud mod diskrimination m.v., som gælder i al offentlig virksomhed. De saglige kriterier som kommunen efter Naturstyrelsens vurdering kan lægge vægt på i en fastsættelse af markedsprisen og lejen kan være grundenes størrelser, områdernes beliggenhed og de geografiske forhold, om området er kloakeret, belysning af veje og stier m.v. samt at det skal være økonomisk muligt for alle at erhverve en kolonihave. 2.2 Forskellige priser ved udlejning af flere arealer En offentlig ejer af flere arealer til kolonihaveformål eller af flere havelodder vil kunne udleje nogle af disse til markedsprisen, og andre til en pris, der er lavere end markedsprisen. Dette er dog betinget af, at udvælgelsen af de arealer eller havelodder, der udlejes til en pris, der er lavere end markedsprisen, kan begrundes sagligt. Det vil som udgangspunkt være sagligt, at en kommune, der ejer flere kolonihavearealer rundt omkring i kommunen, kan vælge at udleje disse til samme pris, fordi det medfører administrative besparelser i kommunen. Dette er muligt, uanset om det medfører, at lejen for nogle arealer reelt er lavere end markedsprisen. Kommunen skal dog være opmærksom på, at den efter kommunalfuldmagtsreglerne ikke kan udleje arealerne til en pris, der er højere end markedsprisen. Et af de spørgsmål, der kan opstå i den forbindelse, er om kolonihavereglerne nu giver de offentlige ejere af kolonihavearealer en mulighed for at tilgodese en bestemt indkomstgruppe ved lejefastsættelsen, altså fx at bestemme, at pensionister generelt skal betale en lavere leje eller at visse foreninger, hvor lejen er lavere, kun er for pensionister. Dette spørgsmål reguleres ikke af reglerne i kolonihaveloven, så der er ikke tale om, at kommunerne med lovændringen kan tilgodese en bestemt indkomstgruppe. Kommunerne kan derimod tage hensyn til, at alle indkomstgrupper generelt skal have mulighed for at erhverve en kolonihave. Ændringen betyder derfor ikke, at kommunerne kan forbeholde enkelte eller flere kolonihaveområder særlige befolknings- eller indkomstgrupper. Tværtimod betyder ændringens krav om, at bl.a. kommunale ejere skal sikre, at de enkelte havelodder udlejes efter en venteliste, som enhver som udgangspunkt skal kunne optages på, at kredsen af berettigede ikke vil kunne begrænses til særlige indkomstgrupper m.v. Da kolonihaveloven ikke regulerer spørgsmålet om, hvorvidt bestemte indkomst- eller befolkningsgrupper kan tilgodeses, vil det være kommunalfuldmagtsreglerne, der gælder Forvaltningsretlig afgørelse Når en kommunal eller statslig ejer af et kolonihaveareal i en kontrakt fastsætter størrelsen af lejen af arealet, vil der være tale om en afgørelse efter forvaltningslovens regler. Statsforvaltningen udtalte sig om herom i udtalelsen fra 2009: En kommunes beslutning om, på baggrund af en anmodning, at yde støtte inden 6 De nye regler i kolonihaveloven

7 for kommunalfuldmagten må antages at være en afgørelse. Tilsvarende vil en kommunes afslag på at yde støtte f.eks. i form af udlejning af grundarealer til en pris, der er lavere end markedsprisen være en afgørelse. Hvor kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at yde støtte til et bestemt formål, vil kommunen således kunne beslutte ikke at yde støtte til formålet. Afgørelsen om ikke at yde støtte er imidlertid undergivet forvaltningslovens krav om partshøring, begrundelse m.v. Dette indebærer bl.a., at kommunens angivelser om de retsregler m.v., som er indeholdt i begrundelsen skal være objektivt korrekte. 1 2 Også når en kommune disponerer efter kommunalfuldmagtsreglerne er den underlagt de almindelige forvaltningsretlige krav om saglighed og lighed. Kommunens eventuelle afslag på at yde støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne skal således være sagligt begrundet og må ikke indebære en forskelsbehandling i forhold til sammenlignelige sager. Statsforvaltningen anser på denne baggrund kommunens afslag om at yde støtte ved at udleje kolonihavearealer til Kolonihaveforbundet til en pris, der er lavere end markedsprisen, for en afgørelse, som bl.a. skal træffes ud fra saglige hensyn. Som anført ovenfor finder statsforvaltningen, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. På denne baggrund kan det ikke anses for usagligt, at kommunen overfor Kolonihaveforbundet har afslået at udleje arealerne til en pris, der er lavere end markedslejen, med henvisning til, at dette ikke er lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne. Når der ses bort fra spørgsmålet om støtte, vil forhandlingerne mellem kommunen og Kolonihaveforbundet om lejens størrelse være af privatretlig karakter og dermed ikke omfattet af forvaltningsretlige regler. Se Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 5. maj 2009 på Se f.eks. Statsforvaltningen Sjællands udtalelse af 14. maj 2009 på De nye regler i kolonihaveloven 7

8 3. Ventelister Fra den 1. juli 2014 skal der føres og anvendes ventelister for alle offentligt ejede kolonihavearealer. Helt overordnet gælder, at hvis kommunen (eller den statslige myndighed) udlejer til enkeltpersoner, skal kommunen selv opfylde kravene i loven og føre ventelisten. Hvis kommunen udlejer flere arealer eller hele områder til en haveforening eller Kolonihaveforbundet, skal kommunen kræve i areallejekontrakten, at foreningen opfylder kravene i loven og fører ventelisten. Der gælder visse undtagelse til reglerne, se nærmere i afsnit Grunden til kravet om at føre og anvende en offentlig venteliste ved udlejning af de enkelte kolonihavelodder er ønsket om at sikre større gennemsigtighed og lige adgang for alle til kolonihaverne samtidig med, at muligheden for penge under bordet modvirkes. Problemet omkring penge under bordet er opstået i forbindelse med overdragelse af bygninger, opført på kolonihavelodder, som er underlagt værdiansættelsesregler. Disse regler kan betyde, at bygningerne ikke kan sælges så dyrt, som nogle ejere ville ønske. Det følger af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse, at kravet om ventelister kun gælder for lejekontrakter indgået efter bestemmelsens ikrafttræden den 1. juli 2014, se nærmere afsnit Hvem er ansvarlig for hvad i forhold til ventelisterne Alle offentlige ejere, det vil sige kommunerne og staten (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Banestyrelsen, Miljøministeriet og Forsvarsministeriet (men ikke DSB Ejendomme)), skal sikre, at der føres en venteliste, at den er offentligt tilgængelig, og at kolonihaverne tilbydes i prioriteret rækkefølge. Ansvaret for ventelisten ligger hos den offentlige ejer. Når ejeren samlet udlejer flere havelodder, skal kravet om en venteliste ved udlejning af de enkelte havelodder indføres i lejekontrakten for den samlede udlejning. Pligten til en venteliste gælder kun i forhold til udlejning til personer, så hvis fx en kommune vil udleje et helt kolonihaveområde til en haveforening, skal kommunen ikke i den forbindelse oprette og anvende en venteliste over haveforeninger. 3.2 Nærmere om lovkravet En udlejning af en havelod kan kun tilbydes personer, der er optaget på en venteliste i prioriteret rækkefølge i forhold til tidspunktet for anmodningen om optagelse på ventelisten. Nyoptagede personer kommer 8 De nye regler i kolonihaveloven

9 Genudlejning Familiemedlemmer Nødvendige oplysninger Hvis der i en lejekontrakt er fastsat et vilkår om, at lejeperioden løber i 10 år vil ejeren kunne bestemme, at lejeren kan leje havelodden igen, selvom der er oprettet en venteliste. Det samme gælder, hvis fx kontrakten opsiges på grund en forhandling om nye vilkår. En ejer af en havelod kan bestemme, at lejers familiemedlemmer kan overtage lejemålet ved lejers død. Det er op til den enkelte kommune, som ejer af arealet, at vurdere hvilke oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere personerne på ventelisten, og hvor disse skal offentliggøres. Kommunen bør dog være opmærksom på, at der findes regler om offentliggørelse af personfølsomme oplysninger. således nederst på listen, og kolonihaverne tilbydes øverst fra listen Anvende Pligten til at føre og anvende en venteliste forhindrer ikke, at tilbuddet om en kolonihave gøres betinget af accept af sædvanlige vilkår for lejeforholdet mv., som fx medlemskab af en haveforening eller et forbund af haveforeninger eller køb af bebyggelsen opført på havelodden til en pris fastsat af ejeren af bebyggelsen eller et eventuelt vurderingsudvalg mv. Havelodden skal blot tilbydes på samme vilkår til personerne på ventelisten i prioriteret rækkefølge. Det skal bemærkes, at fx et vilkår om personlig godkendelse af egenskaber i nogle tilfælde kan være en omgåelse af kravet om en venteliste i prioriteret rækkefølge, da man som følge af dette vilkår kan afskære personer øverst på listen fra at leje kolonihavelodden. Når man er ejer af et kolonihaveareal, der skal lejes ud, er der i to tilfælde mulighed for at bestemme, at ventelisten ikke skal anvendes: 1. Ejeren kan bestemme, at ventelisten ikke skal anvendes ved genudlejning til den person, der senest har lejet havelodden. 2. Ejeren kan bestemme, at en venteliste ikke skal anvendes ved udlejning til visse familiemedlemmer til den person, som senest har lejen haveloddet. Det drejer sig om slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder børn, børnebørn og forældre, ægtefællen, den registrerede partner og ægtefællens eller den registrerede partners slægtninge i ret op- og nedadstigende linje, herunder fx ægtefællens særbørn. Disse undtagelser gælder både ved udlejning som følge af kontraktudløb og ved opsigelse mv., herunder ved lejerens død Offentlig tilgængelig Kravet om, at ventelisten skal være offentligt tilgængelig, indebærer efter Naturstyrelsens vurdering, at ventelisten skal kunne rekvireres i opdateret form. Dette kan fx være via en ejers (fx kommunens) eller en kolonihaveforenings hjemmeside, via en opslagstavle (hvortil alle har adgang) eller ved, at man henvender sig telefonisk. En ejer af arealet vil i areallejekontrakten kunne stille krav om, at ventelisten er offentligt tilgængelig på fx haveforeningens hjemmeside Enhver Kravet om at enhver skal kunne optages på ventelisten betyder, at kredsen af berettigede personer fx ikke kan begrænses til personer med tilknytning til de eksisterende lejere i kolonihaveområdet eller til særlige befolknings- eller indkomstgrupper, som eksempelvis pensionister. Enhver omfatter også statsborgere fra andre lande. Der gælder to undtagelser fra kravet om, at enhver skal kunne optages: De nye regler i kolonihaveloven 9

10 1. Ejeren kan bestemme, at kun personer, der er fyldt 16 år, skal kunne optages på listen. Denne alder kan ikke sættes højere eller lavere. Undtagelsen er begrundet i at give mulighed for at sikre, at det kun er personer, som med rimelig sandsynlighed selv har truffet beslutning om at ville leje en kolonihave og selv vil kunne passe den, kan optages på en venteliste. 2. Ejeren kan herudover bestemme, at alene personer med bopæl i den kommune, hvori et kolonihaveområde er beliggende, kan optages på venteliste til dette område. Formålet er at give særligt de kommunale ejere mulighed for at forbeholde kommunens kolonihaver deres egne borgere. En ejer vil også kunne bestemme, at alene personer med bopæl indenfor en gruppe af kommuner, hvori et kolonihaveområde er beliggende, kan optages på venteliste til dette område. Dette muliggør f.eks., at en hovedstadskommune kan forbeholde kommunens kolonihaver alle hovedstadsområdets borgere. Ejeren kan i begge tilfælde bestemme, at der alene skal være tale om en fortrinsret for de omfattede borgere Gebyr Ejeren af kolonihavearealet kan opkræve et gebyr for administration af ventelisten. Det gælder, både hvor han selv står for udlejningen af de enkelte havelodder og selv fører, tilgængeliggør og anvender en venteliste, og hvor selve udlejningen varetages af en kolonihaveforening, men det er ejeren selv, der fører ventelisten. Hvis haveforeningen administrerer listen, er det den, der kan opkræve gebyr, hvilket ikke kræver hjemmel. Det er kun, når man har udgifter til arbejdet, at man kan opkræve gebyr. De samlede gebyrindtægter må ikke overstige de omkostninger, der er forbundet med at administrere ventelisten. Der vil både kunne opkræves gebyr, når personer optages på listen og derefter, fx en gang om året. Beløbet skal svare til de løbende udgifter. 3.3 Udformning af ventelisteordningen Det overordnede udgangspunkt er, at det er den, der ejer arealet, der selv bestemmer, hvordan en ventelisteordning skal udformes. Ejeren kan dog også overlade dette til den haveforening, der lejer arealet, fx Kolonihaveforbundet. Grunden til dette udgangspunkt er bl.a., at en sådan ordning skal kunne tilpasses lokale forhold, og en ejer af arealet vil derfor kunne tage hensyn til bl.a. efterspørgsel. Hvis en efterspørgsel ikke er stor i kommunen, er det måske ikke nødvendigt med udførlige regler for udformningen af ventelisten. Dette er dog betinget af, at ventelisten ikke bliver illusorisk, og at lovens krav overholdes. Udgangspunktet om, at ejer eller en haveforening selv kan bestemme, betyder, at det kan bestemmes eksempelvis: om en venteliste skal dække flere kolonihaveområder, hvilke nærmere procedurer der skal følges ved fremsættelse af tilbud om leje, fx om én eller flere personer skal have tilbudt at leje arealet, om ventelistens længde skal være begrænset til et rimeligt antal personer i forhold til fx antallet af havelodder og udskiftningskvotienten, således at listen fx lukkes, hvis det viser sig, at folk står på listen i mange år uden at blive tilbudt en kolonihave samt om åbning af listen, om opskrivning alene skal være muligt indenfor begrænsede tidsrum, fx én gang årligt m.v Overtagelse af kolonihavehuset I forbindelse med fastsættelsen af krav om venteliste i areallejekontrakten for udlejning af flere arealer kan kommunen overveje, om der skal fastsættes vilkår om overtagelse af selve kolonihavehuset og til hvilken pris, fx ved værdiansættelsesregler. Hvis der i areallejeaftaler eller vedtægter er fastsat vilkår eller regler om vurdering og maksimalpriser, vil disse også være bindende i forholdet mellem sælger og køber. Sådanne regler vil medvirke til at sikre, at kolonihaverne ikke bliver urimeligt dyre på grund af de priser, der forlanges ved overdragelse af bebyggelsen på kolonihavelodderne. Hvis der udformes vilkår eller bestemmelser i vedtægten om, at der ikke er en pligt til at overtage huset, vil dette også kunne holde prisen på husene nede, da husene naturligt kan falde i værdi. Der er eksempler på, at en kommune 10 De nye regler i kolonihaveloven

11 gennem Kolonihaveforbundet har givet mulighed for at man, når man optages på en venteliste, kan opgive en maksimal købspris således at man ikke bliver tilbudt de huse der overstiger dette beløb. Hvis der i lejekontrakten er et krav om overtagelse af huset, og ingen vil overtage dette, er man nødt til at sætte prisen ned og tilbyde det til de personer, der står på listen, med de øverste først. Loven giver som udgangspunkt ikke mulighed for at tilbyde huset uden for listen. Hvis alle på listen har takket nej, skal en udefrakommende person skrive sig på listen for at kunne overtage kolonihaven. 3.4 For hvem og fra hvornår skal en venteliste føres Kravet om at føre og anvende en offentligt tilgængelig venteliste gælder for de statslige og kommunale ejere af kolonihavearealer. De skal derfor sikre, at lovens krav opfyldes. Dette kan de som nævnt overlade til fx haveforeninger gennem areallejekontrakten. Det følger af lovens ikrafttrædelsesbestemmelse, at kravet om ventelister kun gælder for lejekontrakter indgået efter bestemmelsens ikrafttræden den 1. juli Det betyder, at: Før den 1. juli 2014 Kravet kan indføres frivilligt af kommunen eller staten i de kontrakter, der er under revision, eller hvis begge parter ønsker det. Efter den 1. juli 2014 Kravet skal indføres ved indgåelse af nye kontrakter, og når kontrakter skal fornyes, fordi de løber ud. Kravet skal indføres før kontraktudløb, hvis kommunen og staten i lejekontrakten har mulighed for at opsige eller ændre/genforhandle relevante vilkår: Ved udlejning af flere havelodder til fx Kolonihaveforbundet betyder det, at kommunen skal udnytte de muligheder, der eventuelt er i lejekontrakterne for opsigelse eller ændring af relevante lejevilkår og indføre kravet om ventelister i den eksisterende kontrakt eller i den kontrakt, der skal udarbejdes, fordi den eksisterende er opsagt. Det beror på en konkret fortolkning af reglerne i lejekontrakten om vilkårene kan ændres, så et krav om ventelister kan indføres. Ved udlejning af et enkelt havelod gælder tilsvarende men hvis lejekontrakten er indgået før 1. juli 2014, og den indeholder en bestemmelse om, at lejeren har ret til at bestemme, hvem havelodden skal udlejes til ved haveloddens ophør, kan der ikke indsættes et krav om venteliste, når lejemålet ophører. Hvis lejekontrakten åbner mulighed for ændring/genforhandling eller opsigelse, skal kommunen dog udnytte dette og fjerne lejerens ret til selv at bestemme. Det bemærkes, at en opsigelse eller en ændring i den forbindelse, ikke må medføre forringelser for lejeren i øvrigt i forhold til dennes vilkår efter den eksisterende kontrakt. Ventelister Havelodder skal ikke udlejes efter en venteliste, hvis en person har en kolonihave, hvor denne har lejet arealet direkte af kommunen før den 1. juli 2014, og lejekontrakten giver personen en ret til at bestemme, hvem der skal have kolonihaven efter denne, og der ikke står noget i kontrakten om, at man kan ændre vilkårene eller opsige lejemålet. Det bemærkes, at kommunen skal sørge for, at en ny lejer ikke får denne ret i sin lejekontrakt. De nye regler i kolonihaveloven 11

12 4. Maksimumpriser og vurderingsregler Andre tiltag end ventelister, der holder priserne nede For at imødekomme ønsket om at kolonihaver fortsat skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen, er der andre tiltag for ejerne af kolonihavearealer, nemlig fastsættelse af maksimalpriser eller vurderingsregler på kolonihavehusene. Dette er ikke et krav efter kolonihaveloven, det er alene en mulighed for arealejere. Dette kan være en god idé i meget attraktive områder eller områder med meget bebyggelse, da efterspørgslen er større, og man dermed kan sælge sit kolonihavehus dyrere. Sådanne regler kan også afhjælpe det forhold, at en lav lejeudgift på selve kolonihavearealet kan medføre, at ejer kan sætte prisen på huset højere, da de samlede udgifter pga. den lave leje stadig er acceptable for nogle købere. Det kan endvidere være med til at holde husene små. Dette gælder særligt i de områder, som ikke er omfattet af Kolonihaveforbundets regler. Hvis området er omfattet af Kolonihaveforbundets regler, vil disse dog kunne tilsidesættes af Kolonihaveforbundet i en afstemning efter Kolonihaveforbundets regler for ændringer af vedtægter, og det kan derfor stadig være nødvendigt at kræve reglerne overholdt i lejekontrakten for de samlede arealer. Der er mulighed for forskellige ordninger, og disse må tilpasses lokale behov og muligheder. Det kunne fx være en mulighed at samarbejde med andre kommuner, således at man ensarter regler og dermed mindsker muligheden for, at kolonihaver inden for en tæt geografisk afstand sælges med stor variation i prisen. Hvis en kommune lejer ud til Kolonihaveforbundet, kan det være en god idé at henvise til maksimalpriser/vurderingsreglerne i lejekontrakten mellem kommune og Kolonihaveforbundet. På Kolonihaveforbundets hjemmeside kan man se deres vurderingsregler og finde inspiration. En maksimal kvadratmeterpris er en nemmere måde at kontrollere salg af husene på. Denne måde er dog mere upræcis, idet der kan opstå tvivlspørgsmål i forhold til eventuelle udhuse og bygningernes stand og anvendelse af materiale. 12 De nye regler i kolonihaveloven

13 5. Husstørrelser og overnatningsregler mv. Andre tiltag end ventelister, der holder priserne nede Andre tiltag for kommunerne er at fastsætte regler for husstørrelser og overnatning ved kontraktindgåelsen. Begrænsede husstørrelser kan holde prisen ned, da det er begrænset, hvor mange penge en køber vil give for et lille hus. Herudover vil det bevare områdets kolonihavepræg. Overnatningsregler kan ligeledes holde priser nede, idet et hus der ikke kan anvendes til overnatning hele året ikke er lige så attraktivt. Det bemærkes her, at områder, der kan bruges til helårsbeboelse ikke er kolonihaveområder i kolonihavelovens forstand. Overnatningsregler skal derfor specificere, at området ikke må anvendes i visse perioder. Eksempler på kontraktsvilkår: Kolonihavebebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse. Natophold må ikke finde sted i tidsrummet 1. november 1. april, bortset fra i perioden 20. december 2. januar, i skolernes vinterferie samt i påskehelligdagene. eller Kolonihavebebyggelsen må ikke benyttes til overnatning, men alene til dagophold. Se også afsnit 6 om lokalplanlægning og bestemmelser om ikke-helårsbeboelse. De nye regler i kolonihaveloven 13

14 6. Særligt om kommunen som planmyndighed retten til havelodderne. I disse tilfælde kan kommunerne dog via lokalplanlægningen for nye kolonihaveområder medvirke til en begrænsning af væsentlige prisstigninger for havelodderne. Det bemærkes, at en lokalplan skal have en planlægningsmæssig begrundelse, og at en begrænsning af væsentlige prisstigninger for havelodderne ikke udgør en planlægningsmæssig begrundelse. De enkelte bestemmelser i lokalplanen skal også have en planlægningsmæssig begrundelse, se også nedenfor. Planloven indeholder særlige bestemmelser, som skal sikre, at planlægningen for kolonihaveområder fremmes, bl.a. ved krav om, at der i kommuneplanen fastsættes retningslinjer for beliggenheden af arealer til kolonihaveområder samt rammer for indholdet af lokalplaner til kolonihaveformål, jf. planlovens 11a, stk. 1, nr. 8, 11b, stk. 1, nr. 9, og 11 c. Når kommunen vil planlægge for arealer til kolonihaveformål, er kommunen ikke omfattet af kravet om ventelister, hvis den ikke er ejer af arealerne. Hvis der udlægges nye kolonihaveområder på arealer, som kommunen ikke selv er ejer af, har kommunen heller ikke mulighed for via en lejekontrakt at stille krav til, hvorledes der skal forholdes med værdiansættelse af huset i forbindelse med overgang af brugs- Når der i kommuneplanen er fastsat rammer herfor, kan der lokalplanlægges for kolonihaveområder. I lighed med andre lokalplaner skal alle lokalplanbestemmelserne have hjemmel i et af emnerne i lokalplankataloget i 15, stk. 2, ligesom bestemmelserne også i øvrigt skal være planlægningsmæssigt begrundede. Lokalplaner for kolonihaveområder har de samme retsvirkninger som andre lokalplaner. Det betyder bl.a., at der som udgangspunkt ikke er handlepligt for ejere eller brugere af de omfattede ejendomme, da en ny lokalplan ikke påvirker en eksiste- 14 De nye regler i kolonihaveloven

15 Når en lokalplan er offentliggjort, er den bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen. Lokalplanbestemmelser kan håndhæves efter planlovens regler rende lovlig anvendelse. Muligheden for at regulere den fremtidige udvikling i lokalplaner er derfor i praksis især relevant for nye kolonihaveområder. Det bemærkes dog, at fx bestemmelser for eksisterende områder om husstørrelser kan være med til at forhindre fremtidig udbygning af husene. Når en lokalplan er offentliggjort, er den bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen. Lokalplanbestemmelser kan håndhæves efter planlovens regler, jf. 51, og overtrædelse er strafbart. Håndhævelse efter disse regler er oftest enklere og lettere end håndhævelse af en lejeaftale efter civilretlige regler. Eksplicitte og præcise bestemmelser for et kolonihaveområdes anvendelse og udnyttelse kan derfor også være relevante, selv om de pågældende forhold også reguleres i areallejeaftalen. Nedenfor findes forskellige eksempler på forhold, der med fordel kan fastsættes bestemmelser om i et kolonihaveområde. Herefter omtales bestemmelsen i 15, stk. 2, nr. 20, hvorefter der i en lokalplan kan stilles krav om oprettelse af haveforeninger i nye kolonihaveområder. Der er alene tale om eksempler. Om der er behov for via lokalplanlægningen at imødegå risiko for penge under bordet og stigende priser i forbindelse med overdragelse af havelodder med tilhørende kolonihavehuse, må afhænge af de konkrete omstændigheder. Det er op til kommunalbestyrelsen at foretage en vurdering heraf med inddragelse af de konkrete forhold, herunder kolonihaveområdets geografiske placering og efterspørgslen på kolonihaver i området. Hvis der er et sådant behov, kan relevante lokalplanbestemmelser være et godt og stærkt styringsredskab. Hvis der modsat er tale om et område, hvor efterspørgslen er begrænset, og hvor der aldrig har været problemer med for høje priser, må det indgå i overvejelserne, at kommunen, ved at fastsætte udførlige bestemmelser med specifikke krav til indholdet af en haveforenings vedtægter i lokalplanen, hermed også påtager sig en opgave med hensyn til tilsyn og håndhævelse af lokalplanens overholdelse. 6.1 Eksempler på regulering af kolonihaver i lokalplaner Med hjemmel i lokalplankataloget i 15, stk. 2, har kommunerne som nævnt forskellige muligheder for at lokalplanlægge for kolonihaveområder, hvor interessen i at undgå en udvikling med meget dyre kolonihavehuse samtidig kan varetages. Det kan eksempelvis ske ved fastsættelse af bestemmelser og begrænsninger i kolonihaveområdes anvendelse og bebyggelsens omfang: Lokalplanens anvendelsesbestemmelse, 15, stk. 2, nr. 2: I anvendelsesbestemmelsen skal det præciseres, at lokalplanområdet eller delområdet udelukkende må anvendes til kolonihaver, hvilket i planlægningsmæssig henseende har karakter af et offentligt formål. Herudover kan anvendelsesbestemmelsen indeholde specifikke bestemmelser for særlige forhold, evt. anvendelsen af delområder til grønne arealer, fælleshus, mindre butikker mv. De nye regler i kolonihaveloven 15

16 Det er en del af definitionen på et kolonihaveområde, at bebyggelse i området ikke må anvendes til helårsbeboelse. Herved forstås, at bebyggelsen ikke må være bopæl for nogen i vinterhalvåret, hvilket dog ikke fremgår direkte af kolonihaveloven. Det må anbefales, at denne anvendelsesbegrænsning medtages i lokalplaner for nye kolonihaveområder. Det kan suppleres med, at overnatning undtagelsesvis kan ske til kortvarige ophold i vinterhalvåret. Hvis der er tale om daghaver, hvor overnatning ikke skal være muligt, skal dette også fremgå direkte af bestemmelsen: Eksempel: Området må kun anvendes til offentlige formål i form af kolonihaver. prisstigninger i forbindelse med overdragelse af havelodder, særligt hvis det sker i kombination med begrænsninger i kolonihavehusenes størrelse, jf. nedenfor. Det må dog afvejes i forhold til brugsværdien af havelodderne, hvilket fordrer en vis minimumsstørrelse. Eksempler: Området [evt. delområdet] må ikke udstykkes yderligere. Området [evt. delområdet] skal opdeles i kolonihavelodder, og den enkelte havelod må ikke være større end 400 m2 eller mindre end XX m2. eller Med sådanne bestemmelser kan det sikres, at kolonihaverne bliver udbygget og kommer til at fremtræde på den måde, som man har ønsket for netop dette område. Bestemmelser, der regulerer mulighederne for kolonihavehusenes størrelse og udformning, kan også medvirke til at begrænse omkostningerne ved opførelsen af kolonihavehusene, ligesom det undgås, at husene får karakter af mindre luksussommerhuse. Det kan også være et middel til at begrænse risikoen for prisstigninger og salg til overpriser. Eksempel: Der må på hver havelod opføres ét kolonihavehus med et bebygget areal på maksimalt [40] m2, inkl. overdækket terrasse. Tagudhæng må ikke være mere end 30 cm. Kolonihavebebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse., Ejendommens størrelse og afgrænsning, 15, stk. 2, nr. 3: Havelodderne i et kolonihaveområde udstykkes normalt ikke. Et senere ønske om udstykning fra ejeren eller fra haveforeningen kan imødegås ved at medtage et udstykningsforbud for kolonihaveområdet i lokalplanen. Det følger af kolonihaveloven, at havelodderne i et kolonihaveområde i gennemsnit ikke må være større end 400 m2. Den maksimale og evt. den mindste størrelse for havelodderne kan ligeledes præciseres, ligesom det maksimale og det mindste antal havelodder kan angives. Bestemmelser, som reducerer kolonihaveloddens størrelse, vil antagelig reducere risikoen for en udvikling med uønskede Området [evt. delområdet] skal opdeles i kolonihavelodder, hvis antal skal være mindst XX og ikke må overstige XX. Den enkelte havelod må ikke være større end 400 m2. Bebyggelsers beliggenhed på grunden omfang og udformning, 15, stk. 2, nr. 6 og 7: Der kan med en lokalplan stilles meget detaljerede krav til beliggenheden af bebyggelsen inden for lokalplanområdet samt til bebyggelsens omfang, såvel i relation til antallet af bygninger som i relation til størrelse af den enkelte bygning. Bebyggelsens højde kan reguleres, og der kan stilles krav til bebyggelsens ydre udformning. På hvert havelod må der herudover opføres én småbygning (drivhus, udhus, redskabsrum el. lign.) på maksimalt [10] m2. Kolonihavehuse skal placeres i en afstand af mindst [2,5] m fra [stikvej, nabolod, fællesarealer osv.]. Kolonihavehuset må ikke være højere end [4] m målt fra terræn. Småbygninger (drivhus, udhus, redskabsrum el. lign.) skal placeres i en afstand af mindst [1,0] m fra [stikvej, nabolod, fællesarealer osv.], og må ikke være højere end [2,5] m målt fra terræn. Sådanne bestemmelser kan i øvrigt suppleres med bestemmelser om udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, jf. 15, stk. 2, nr. 9. Det må vurderes konkret, om der er behov for 16 De nye regler i kolonihaveloven

17 De nye regler i kolonihaveloven 17

18 ejerforeninger, jf. 15, stk. 2, nr. 13, hjemmel til at pålægge en haveforening at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg mv. Haveforeningens forpligtelser i denne henseende vil oftest være reguleret i den lejeaftale, som er indgået med ejeren af området, og disse forpligtelser skal ikke fremgå af lokalplanen, men må udmøntes i vedtægterne og brugsretsaftalerne mellem haveforeningen og dens medlemmer. Der kan dog i lokalplanen stilles krav om, at haveforeningens vedtægter skal indeholde bestemmelser om disse forhold. eksempelvis bestemmelser om terrænreguleringer, beplantningsbælter og udformning af hegn mellem havelodderne. Krav om medlemspligt til haveforeninger for nye kolonihaveområder: Planlovens 15, stk. 2, nr. 20, indeholder en særlig bestemmelse om haveforeninger i nye kolonihaveområder. Det følger heraf, at der i en lokalplan kan optages bestemmelser om: oprettelse af haveforeninger for nye kolonihaveområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at vedtage bestemmelser, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, om opsigelse eller ophævelse af brugsretskontrakter og haveafståelser. Ifølge ordlyden gælder bestemmelsen kun for nye kolonihaveområder. Kolonihaveområder skal som nævnt fortolkes i overensstemmelse med definitionen i kolonihaveloven. Bestemmelsen blev indføjet i planloven i 2001 samtidig med vedtagelsen af kolonihaveloven, og har til formål at få etableret et fællesskab og en administration, som både kan varetage kolonisternes interesser indbyrdes og overfor myndighederne, og som kan medvirke til, at reglerne om anvendelsen af området overholdes. Hvis der med hjemmel i 15, stk. 2, nr. 20, stilles krav om, at der skal oprettes en haveforening, skal der i lokalplanen ligeledes fastsættes nærmere bestemmelser om haveforeningens formål og overordnede opgaver. Vedtægternes udformning skal ikke fremgå eksplicit af lokalplanen, men lokalplanens bestemmelser vil udgøre rammerne herfor. Der er ikke på samme måde som for grund- Ifølge lovbemærkningerne til kolonihaveloven skal vedtægtsbestemmelser om opsigelse eller ophævelse af brugsretskontrakter og værdifastsættelse af bebyggelsen i forbindelse med haveafståelse medvirke til at sikre, at kolonihaverne ikke bliver urimeligt dyre på grund af de priser, der forlanges ved overdragelse af bebyggelsen på kolonihavelodderne. Når der udarbejdes lokalplaner for nye kolonihaveområder, kan disse hensyn derfor indgå. Ved fastsættelse af bestemmelser i lokalplanen om indholdskrav til en haveforenings vedtægter i relation hertil kan der f.eks. søges inspiration i Kolonihaveforbundets standardvedtægter for haveforeninger og forbundets hovedbestemmelser for haveafståelser i kolonihaveområderne. Der er ikke hjemmel til i lokalplanen at bestemme, at foreningen eller de enkelte medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet. Det kan imidlertid i redegørelsen eller i bemærkningerne til 18 De nye regler i kolonihaveloven

19 bestemmelsen anføres, at vedtægter, som indholdsmæssigt svarer til Kolonihaveforbundets standardvedtægt på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse, kan forventes godkendt. Eksempel: Der skal etableres en haveforening med medlemspligt for alle, som har en brugsret til en havelod inden for lokalplanens område [evt. delområde nr. XX]. Haveforeningen skal oprettes, når kommunalbestyrelsen kræver det, og inden der opføres bebyggelse inden for lokalplanområdet. Haveforeningen skal varetage medlemmernes (kolonisternes) interesser indbyrdes og overfor myndighederne. Haveforeningen skal endvidere medvirke til, at reglerne om anvendelsen af området overholdes af foreningens medlemmer. Haveforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Vedtægterne skal blandt andet indeholde bestemmelser om drift og vedligeholdelse af de fællesarealer, stier veje [og evt. andre fællesanlæg inden for det konkrete område], som fremgår af. [henvisning til konkrete bestemmelser eller kortbilag]. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om, at der skal indgås skriftlige brugsretskontrakter mellem foreningen og den enkelte lejer af en havelod, herunder om foreningens adgang til opsigelse og ophævelse af brugsretskontrakten samt regler om ventelister. Vedtægterne skal tillige indeholde bestemmelser om, hvorledes der forholdes med et udtrædende medlems bebyggelse og indbo mv. på havelodden, når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet. Det udtrædende medlems eventuelle ret til at sælge bebyggelse og indbo til den, som indtræder i lejeretten til den pågældende havelod, skal være beskrevet i vedtægterne, herunder at videresalg skal ske gennem haveforeningen, samt at retten til videresalg er betinget af en forudgående værdiansættelse af det, som indgår i salget. Vedtægterne skal endvidere indeholde bestemmelser, hvor principperne for værdiansættelsen er beskrevet nærmere, og hvor fremgangsmåden ved værdiansættelsen og salgets gennemførelse ligeledes er beskrevet. Hvis det ved lokalplanudarbejdelsen er oplyst, at området skal udlejes gennem Kolonihaveforbundet, vil forbundets vurderingsregler og bestemmelser om haveafståelser i kolonihaveområder, herunder ventelister, skulle anvendes i forbindelse med overdragelse af havelodder. Det kan derfor overvejes, om der ikke i disse tilfælde er behov for ligeledes i lokalplanen at fastsætte bestemmelser, der skal medvirke til at sikre, at kolonihaverne ikke bliver urimeligt dyre. Kolonihaveforbundets afhændelsesregler er fastsat i forbundets vedtægter og udmøntes i vedtægterne for den enkelte haveforening, som er medlem af forbundet og i de lejekontrakter, som indgås mellem foreningen og de enkelte brugere af havelodder. Afhændelsesreglerne kan derfor principielt ændres ved en ændring af Kolonihaveforbundets vedtægter, hvilket kommunen som planlægningsmyndighed ikke har nogen indflydelse på. Tilsvarende gælder, hvis der er tale om et område, som skal udlejes direkte til en haveforening, som imidlertid samtidig er medlem af Kolonihaveforbundet. Her kan haveforeningen opsige medlemskabet efter de gældende regler herfor, hvorefter der ikke er sikkerhed for, hvilke regler der gælder for afhændelse og vurdering af bebyggelse mv. Hvis der i området er behov for at imødegå risikoen for meget høje priser i forbindelse med overdragelse af kolonihaver, bør det derfor overvejes under alle omstændigheder at fastsætte bestemmelser herom i lokalplanen. Kommunen har herefter som planlægningsmyndighed mulighed for at håndhæve bestemmelser herom, hvis området på et tidspunkt ikke længere måtte blive administreret på grundlag af Kolonihaveforbundets regler. De nye regler i kolonihaveloven 19

20 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres Indhold 1. Indledning 4 2. Under markedspris 5 2.1 Fastsættelse af markedsprisen 6 2.2 Forskellige priser ved udlejning af flere arealer 6 3.

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver Lovforslag nr. L 214 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

H/F Sommervirke. Vedtægter

H/F Sommervirke. Vedtægter H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE

KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE KOLONIHAVE FORBUNDET FOR DANMARK GENUDLEJNINGSAFTALE Imellem Kolonihaveforbundet for Danmark og H/F Sundbyvang, i det følgende kaldet henholdsvis Forbundet og foreningen, oprettes hermed følgende genudlejningsaftale:

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2.

Endelig har arbejdsgruppen anbefalet, at der arbejdes videre med løsningsmodel 2. NOTAT Tværgående Planlægning J.nr. NST-103-00066 Ref. kisda Den 4. juli 2012, revideret den 26. september 2012 Rapport om udlejningspriser for arealer til kolonihaveformål Sammenfatning Udredningen vedr.

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk.

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Vedbæk". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet den 16.

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H)

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Nordre Vang 1. Foreningens navn er Haveforeningen Nordre Vang Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune Foreningen er stiftet i 1962 2. Formål

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

PFH Responsum 4. Kapitel 18.01

PFH Responsum 4. Kapitel 18.01 0 PFH Responsum 4. Kapitel 18.01 PFH Responsum 4. Kapitel 18.01 Materialesamling Ishøjgården vedr. Kløverstien 37. Bilag 1 PFH Responsum 4. Kapitel 18.01 Materialesamling 1 Ishøjgård Kløverstien 37 Hus

Læs mere

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013:

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 01. Haveforeningens navn og stiftelse. side 03 02. Formål og virke. side 03 03. Medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Haveselskabet Frederiksborg af 1919

Vedtægter for Haveselskabet Frederiksborg af 1919 Vedtægter for Haveselskabet Frederiksborg af 1919 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveselskabet Frederiksborg af 1919. Foreningens hjemsted er Trollesmindeallé, Hillerød Kommune.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje Foreningens navn er Haveforeningen Fælleseje. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje 2 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Stempelafgift: 50,00 kr.

Stempelafgift: 50,00 kr. Stempelafgift: 50,00 kr. Tinglysningsafgift: 500,00 kr. Ejendom: Matr. nr.e 13 r og 13 u, BALLERUP BY, Pederstrup. Anmelder: Sommerbyen Brøndgården v/tom Hansen Magleparken l98 2750 Ballerup D E K L A

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken. 1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000 Aarhus

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN.

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGER UNDER RANDERSKREDSEN. 1. HAVEFORENINGENS NAVN OG STIFTELSE. 1.1 Foreningens navn er HAVEFORENINGEN. Foreningernes hjemsted er Randers og Mariagerfjord kommuner. 1.2 Foreningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt

Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Forslag til vedtægtsændringer i kolonihaveforeningen Fjordglimt Gamle vedtægter 1 Foreningens formål er: at fremme fælles interesser for sine medlemmer i alle forhold vedrørende havebrug. at administrere

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Klausdalsbro 1. Foreningens navn er Haveforeningen Klausdalsbro Foreningens hjemsted er Herlev Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Orientering om Kolonihaver Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Sagens indhold Slagelse Kommune har i alt 19 Kolonihaveforeninger fordelt med 7 i Slagelse, 10 i Korsør

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen XXXXXXXXXXXXX.

Vedtægter for Andelshaveforeningen XXXXXXXXXXXXX. Vedtægter for Andelshaveforeningen XXXXXXXXXXXXX. 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1.1 Foreningens navn er Andelshavehaveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 1.2 Foreningen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere