Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:"

Transkript

1 Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for anlægslove i VVM-direktivets artikel 1(4). Lovens 3 og 4 forudsætter, at Københavns og Frederiksberg Kommuner gennemfører en VVM-procedure med kommuneplantillæg, mens Transportministeren efter Cityringlovens 4, stk. 3 meddeler VVM-tilladelse. 3. Transport- og energiministeren fastsætter regler om placering og udformning af stationer, kontrol- og vedligeholdelsescenter samt skakte m.m. [..] Stk. 3. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune forestår i fællesskab udarbejdelse af VVM-redegørelse, herunder høring og eventuel miljøvurdering, for hele Cityringen.[..] Stk. 5. Mindre ændringer, der ikke er nødvendige for Cityringens projektering, anlæg og drift, og som Københavns og Frederiksberg Kommuner samt staten har mulighed for at vælge efter 6, stk. 1, og som kan gennemføres uden VVM-procedure og uden i øvrigt at medføre væsentlige tidsmæssige eller økonomiske konsekvenser for Cityringen, kan besluttes, mod at udgiften betales i overensstemmelse med reglen i 6, stk Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune forelægger en koordineret indstilling om godkendelse af anlægget for transport- og energiministeren. Stk. 2. Godkendelse af den endelige linjeføring samt udformningen og placeringen af stationer, kontrol- og vedligeholdelsescenter, skakte m.m. træffes af transport- og energiministeren efter høring af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og et af Folketinget nedsat udvalg. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vedtager herefter kommuneplantillæg endeligt med de eventuelle ændringer, der fremgår af godkendelsen. Stk. 3. Transport- og energiministerens godkendelse efter stk. 2 træder i stedet for en VVM-tilladelse efter 11 g, stk. 4, i lov om planlægning. 1

2 VVM-redegørelsen anfører (s.66-67): Anlægsaktiviteterne omkring stationer og skakte foregår som udgangspunkt på hverdage i dagperioden kl Det kan i begrænsede tilfælde forekomme, at byggetekniske, trafikale eller sikkerhedsmæssige forhold vil gøre det nødvendigt, at der udføres arbejde om aftenen og natten. I forbindelse med støbning af stationernes bundplade forventes det at være nødvendigt, at aktiviteterne foregår kontinuert og altså også om natten. [..] Vejledende grænseværdier for støj i anlægsfasen I anlægsfasen anvendes myndighedernes vejledende støjgrænser for støj fra anlægsaktiviteter. I Københavns Kommune er disse angivet i Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune af 12. oktober 2006.[..] 2

3 Transportministerens tilladelse af 27/3 2009: De koordinerede indstillinger indeholder tiltrædelse af Metroselskabets ændrede dispositionsforslag. Desuden henvises til den fælleskommunale VVM-proces med VVM-redegørelse og tilhørende hvidbog. Jeg kan på denne baggrund konstatere, at de overordnede rammer for projektet linjeføring, placering af stationer og tunnelarbejdspladser mv. fortsat er i overensstemmelse med lovgivningen om Cityringen. Jeg er enig med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i, at der i det fortsatte arbejde med optimering af projektet skal arbejdes for en yderligere begrænsning af de miljømæssige gener, som anlægget af Cityringen medfører, idet begrænsning af de miljømæssige gener naturligvis skal holde sig inden for Cityringlovgivningens rammer og projektets budget. [..] Jeg skal henlede opmærksomheden på, at projektets gennemførelse kræver yderligere tilladelser, bl.a. godkendelser vedr. jernbanesikkerhed og byggesagsbehandling. Nærværende godkendelse af anlægget af Cityringen træder i stedet for en VVM-tilladelse efter 11 g, stk. 4, i lov om planlægning, jf. 4, stk. 3, i lov om en Cityring. Efter udbudsprocedure, hvor tilbuddene lå 50 % over det budgetterede ændrede Metroselskabet ultimo 2010 efter aftale med ejerkredsen (TM og KK og FBK) vilkårene, således at der ville være mulighed for døgnarbejde på 4 byggepladser og Metroselskabet overtog risikoen for de fornødne myndighedsgodkendelser. 3

4 Metroselskabets ansøgning 29. april 2013 at udføre døgnarbejde på én byggeplads Marmorkirken at påbegynde døgnarbejde tidligere på den kommende tunnelarbejdsplads i Øster Søgade at udvide arbejdstiden generelt på de øvrige byggepladser til kl på hverdage, når arbejdet går under jorden, hvor støjniveauet for konkrete aktiviteter er lavere at udvide arbejdstiden på 3 byggepladser Trianglen, Rådhuspladsen og Gammel Strand så der kan gennemføres anlægsaktiviteter til etablering af vægge til stationsboksene i tidsrummet (ansøgningen s. 6): 4

5 Metroselskabets ansøgning (s. 10): at tiltræde Metroselskabets forslag til konkret udmøntning af ejernes beslutning om at muliggøre anlægsarbejder i døgndrift på metrobyggepladsen ved Marmorkirken og Øster Søgade frem til tunnelarbejderne er igangsat/har passeret byggepladsen (ca. 1½ år) at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune tiltræder et generelt administrationsgrundlag for meddelelse af arbejdstid til øvrige metrobyggepladser, der indebærer, at der på alle pladser kan laves de i bilag 1 beskrevne støjende arbejder og øvrige mindre støjende aktiviteter frem til kl. 22 på hverdage indtil anlægsarbejderne er afsluttet (jf. bilag 1). Arbejdet med at udføre væggene til stationsboksene, som generelt er mest støjende, vil i det foreliggende forslag kun foregå i tidsrummet 7-18 (19), som i dag. Undtaget herfra er Gl. Strand, Rådhuspladsen og Trianglen, hvor væggene foreslås etableret fra Administrationsgrundlaget vil blive udmøntet i konkret regulering af den enkelte byggeplads. 5

6 VVM-notatet af 15. maj 2013: Med udgangspunkt i de af Metroselskabet I/S præsenterede ønsker om udvidede arbejdstider på Cityringens byggepladser er det vurderingen, at der ikke er tale om nye aktiviteter med ukendte miljøgener, men derimod om en forlængelse af eksisterende støjgener til ud på aftenen og evt. natten. Støjgener ud over almindelig arbejdstid er i VVM-redegørelsen alene vurderet for de aktiviteter på tunnelarbejdspladserne, der er nødvendige for den kontinuerte tunnelboring. Metroselskabet kan samlet godtgøre, at forslaget medfører, at de samlede støjgener bliver mindre og de støjende aktiviteter i anlægsarbejderne samlet kommer til at tage kortere tid end de ellers ville gøre uden forslaget. Samtidig vil Metroselskabet iværksætte en række støjdæmpende aktiviteter, som rækker videre end de hidtidige støjstrategier. Disse initiativer forventes at nedbringe det samlede støjbillede med ca. 5 db og i perioder væsentligt mere. Samlet set vil naboerne til Cityringens arbejdspladser dog opleve øgede støjperioder henover døgnet, men til gengæld et lavere samlet støjniveau og kortere anlægsperioder end uden forslaget. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Transportministeriet har i fællesskab fortolket Metroselskabets forslag op imod VVM-redegørelsen og VVM-godkendelsen. Det er vurderingen, at forslaget om ændret arbejdstid kan rummes inden for den godkendte VVM-redegørelse, idet det fremgår af Metroselskabets ansøgning og indsendte materiale, at de samlede støjgener ikke bliver værre. Eventuelle klager over spørgsmål om fortolkning af VVM/tilsyn med VVM vil skulle afgøres af Transportministeriet, som i forbindelse med sagsbehandlingen vil høre de to kommuner, på samme måde som det foregik i forbindelse med godkendelse af VVM, jf. 4, stk. 2 i Cityringsloven. 6

7 Københavns Kommunes BR s rammeafgørelse af 19/6 2013: Dette bilag til indstillingen til udvalgene og Borgerrepræsentationen om udmøntning af politisk beslutning om arbejdstid og støjreduktion på Cityringens byggepladser har til hensigt at fastlægge en overordnet ramme for Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde som miljømyndig-hed overfor Metroselskabets ansøgninger om vilkår for de enkelte metrobyggepladser i kommunen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil med udgangspunkt i principperne foretage en konkret sagsbehandling af indkomne ansøgninger fra Metroselskabet og træffe konkrete afgørelser efter reglerne i miljølovgivningen. [..] Der vil på en del af de foreslåede byggepladser være tale om en meget væsentlig forurening i form af støj. Metrobyggeriet i København vil blive danmarkshistoriens mest støjende anlægsarbejde. Særligt vil der på nogle lokaliteter kunne være tale om støjbelastninger i nattetimerne, der i væsentligt grad kommer til at belaste naboer til byggepladserne. [..] I perioder af anlægsarbejdet på døgnarbejdspladserne vil støjbelastningen fra aktiviteterne ifølge Metroselskabets oplysninger overskride 70 db, der er den vejledende grænseværdi for støj i dagtimerne (7-18), selv når de mulige afværgeforanstaltninger er gennemført. Hvis aktiviteterne gennemføres døgnet rundt, vil der såvel i aftentimerne (18-22) som om natten (22-07) både være tale om en væsentlig overskridelse af de vejledende grænseværdier og af WHO s vurderinger af grænser for støjbelastninger, der kan give langsigtede sundhedseffekter. [..] På grund af behovet for øget fremdrift er det imidlertid ikke muligt at stille vilkår på sædvanlig vis, fordi det vil umuliggøre gennemførslen af de ønskede byggeaktiviteter. I stedet vil der kunne udbetales økonomisk kompensation eller på anden måde ske en nedbringelse af de samlede gener for naboerne til byggepladsen. Som følge af Cityringloven tager Ekspropriationskommissionen stilling til, om anlægsarbejdet overskrider de naboretlige tålegrænser. 7

8 Beboergruppe Marmorkirken klagede 21/6 over manglende miljøvurdering efter miljøvurderingsloven med henvisning til, at rammeafgørelsen omfattet af Miljøvurderingslovens (Mvl) 1(3)(a), hvor de af loven omfattede planer er defineret som: Dokumenter, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, når disse a) udarbejdes eller vedtages af en statslig, regional eller kommunal myndighed eller udarbejdes af en myndighed med henblik på Folketingets vedtagelse af planer og programmer via en lovgivningsprocedure og b) udarbejdes i henhold til love, administrative bestemmelser eller som grundlag for en myndigheds opgavevaretagelse Forarbejderne til 2009 ændring efter åbningsskrivelse: Lovforslaget indeholder en række ændringer som opfølgning på regeringens svar på Europa-Kommissionens åbningsskrivelse. Den væsentligste ændring består i, at loven i overensstemmelse med direktivet også kommer til at omfatte planer og programmer som udarbejdes på grundlag af administrative bestemmelser eller som grundlag for myndighedens administration. Den danske udgave af direktivet indeholder i den forbindelse alene ordet»administrative bestemmelser«, hvilket normalt vil blive opfattet som i henhold til lovgivningen (love, bekendtgørelser eller cirkulærer). Imidlertid anvender den engelske udgave ordet»administrative provisions«, hvilket også omfatter administrative pålæg fra ministre, eller politiske råd eller udvalg som fx en kommunal masterplan eller en masterplan for kommunens havnearealer. Dette foreslås nu sikret ved, at lovforslaget medtager planer og programmer, som udarbejdes med henblik på at tilvejebringe et administrationsgrundlag. 8

9 Transportministeriet og KK afviste at der var klageret, men henvisning til, at der ikke var klageret over VVM. Klager henviste til udvidelse af klageret 2009, mvl 16(2): Hvis planen eller programmet ikke er udarbejdet i henhold til lov eller den pågældende lov ikke giver mulighed for klage, kan myndighedens afgørelser efter 4-13, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet [..] af de i stk. 3 nævnte klageberettigede inden 4 uger efter offentliggørelsen efter 4, stk. 4, eller 10. SMV-sagens videre forløb: 22/8 2013: NMK afviste klageret med henvisning til Cityringloven og til at Transportministeriet var rette klagemyndighed..! Primo Sept.: Klage til Folketingets ombudsmand, der oversendte sagen til NMK 10/9: Transportministeriet erkendte i nyt høringssvar ikke at være klagemyndighed 7/11: NMK genoptog SMV-sagen 5/2 2014: NMK-afgørelse klager medhold: 9

10 5/2 2014: NMK-afgørelse klager medhold: Beslutningen fastlægger [..] rammer for, hvordan forvaltningen skal tage stilling til etablering af anlæg, herunder ændring af arbejdstider og støjbelastning ved Cityringens byggepladser. De afgørelser, som Københavns Kommune træffer på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning, er en forudsætning for, at Metro-selskabet kan udvidede arbejdstiderne og udføre aktiviteter med de i beslutningen omtalte støjniveauer. Det forhold at transportministeren i medfør af 4 i cityringloven har godkendt VVM-redegørelsen og miljørapporten af maj 2008 for Cityringprojektet ændrer ikke ved, at Københavns Borgerrepræsentations af 19/ i sig selv har karakter af en plan eller et program, der fastlægger rammerne for et fremtidigt anlæg, Cityringen, og dermed er omfattet af definitionen på et plan eller et program i miljøvurderingslovens 1, stk. 3, nr. 1. Til Transportministeriets bemærkning om at Transportministeriet sammen med Københavns og Frederiksberg Kommuner i maj 2013 har godkendt og vurderet ændringer af vilkårene i anlægsfasen af projektet, skal nævnet bemærke, at denne godkendelse ikke udelukker, at rammebeslutningen af 19/ i sig selv er omfattet af miljøvurderingsloven [..] Borgerrepræsentationens beslutning udgør en selvstændig plan eller et selvstændigt program. [..] En manglende miljøvurdering af en plan eller et program er efter nævnets almindelige praksis en retlig mangel ved planens eller programmets tilvejebringelse, som anses som væsentlig. Planer eller programmer, der lider af en væsentlig retlig mangel, er efter nævnets almindelige praksis ugyldige. På den baggrund ophæver NMK enstemmigt Københavns Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 som ugyldig. Beslutningen kan efter nævnets afgørelse således ikke udgøre Københavns Kommunes administrationsgrundlag, når afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens 42 skal træffes. Påbud, som Københavns Kommune allerede har udstedt på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning, er ligeledes ugyldige. 10

11 15/ Påbud vedr. metrobyggeri ved Marmorkirken påbuddet erstattet påbud af 12/ og tillod døgnarbejde med støjgrænser på 84 db(a) påbuddet angav, at klage ikke havde opsættende virkning med henvisning til mbl 72(2) og flg. begrundelse: at nærværende påbud ophæver det hidtil gældende. En opsættende virkning vil medføre, at byggepladsen er ureguleret på støjområdet, hvilket vil være sundhedsmæssigt betænkeligt. 16/7 Naboer klagede og anmodede om opsættende virkning af klage, da ikke hjemmel i mbl 78, stk. 2 ikke 30/7: NMK tillagde klage opsættende virkning, fordi der skal foreligge væsentlige, konkrete forhold, der kan berettige til at fravige lovens hovedregel om, at klager over påbud og forbud har opsættende virkning. En sådan situation kan f.eks. foreligge, hvis det på forhånd må vurderes som åbenbart, at en opsættende virkning vil kunne medføre meget væsentlige miljøproblemer. Københavns Kommunes begrundelse for beslutningen om, at klager over det påklagede påbud ikke skal have opsættende virkning, er efter det oplyste, at det er kommunens opfattelse, at opsættende virkning vil medføre, at den pågældende byggeplads er ureguleret på støjområdet, hvilket vil være sundhedsmæssigt betænkeligt. [..] det fremgår af sagen, at den pågældende byggeplads forud for kommunens afgørelse af 15/ var støjmæssigt reguleret ved kommunens påbud af 12/ , og at kommunens påbud af 15/ erstatter påbuddet af 12/ Opsættende virkning af en klage over kommunens påbud af 15. juli 2013 vil således efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse medføre, at byggepladsen skal reguleres efter de støjvilkår, der er fastsat i kommunens påbud af 12. november

12 Klager gjorde i påbudssagen 5 anbringender gældende: At den vidtgående lempelse af støjvilkår og tilladte udvidelse af arbejdstid til døgndrift var ugyldig, da sket uden den mbl 3, 4 og 42 forudsatte afvejning miljøhensyn, da ændringen alene begrundet med at sikre en nødvendig fremdrift af det lovfæstede anlægsprojekt. Frem for den lovpligtige afvejning af miljøhensyn, har kommunen i stedet forudsat, at miljøhensynet til naboer varetages af Ekspropriationskommissionen ved tildeling af kompensation for ulemper, hvilket ikke er et lovligt hensyn efter miljøbeskyttelsesloven. En sådan tilsidesættelse af en lovpligtig afvejning må i sig selv føre til ugyldighed. At sagen var utilstrækkelig oplyst, da der ikke sket en prøvelse af mulighed for at reducere støj, og der ikke forelå en lægefaglig eller miljøfaglig vurdering af de med påbuddet tilladte ekstreme overskridelser af støjgrænser i aften- og nattimerne. At den gennemførte partshøring forud for påbuddet på 2 uger var for kort, og at dette var i modstrid med Århus-konventionens art. 6(3) som kræver rimelige tidsrammer for offentlighedsprocedurer At den med påbuddet meddelte tilladelse til lempede miljøkrav var besluttet i modstrid med VVM-direktivet, da en sådan ændring af projektet er omfattet af VVM-direktivets bilag II, pkt. 13(a), hvorfor beslutningen også af denne grund var ugyldig At administrationsgrundlaget i form af rammebeslutningen var ugyldig, da vedtaget i modstrid med miljøvurderingsloven, hvorfor påbuddet også af denne grund var ugyldigt 12

13 23/8 2013: Delafgørelse om VVM NMK afviste klageret med henvisning til, at Transportministeriet var rette klagemyndighed efter Cityringloven: Naturklagenævnet har i NKN den 14. maj 2009 taget stilling til, hvilken instans der var klagemyndighed for en klage over den VVM-redegørelse, som Københavns og Frederiksberg kommuner udarbejdede for Cityringen i maj 2008, jf. 3, stk. 3, i lov om en cityring. Nævnet nåede frem til, at Transportministeriet var rette klagemyndighed. Senere har Transportministeriet i Natur- og Miljøklagenævnets sag med journalnummer NMK udtalt sig om klageadgangene efter lov om en cityring. Det er Transportministeriets opfattelse, at lov om en cityring regulerer klageadgangen for klager vedrørende overholdelse af VVM-reglerne, når Københavns Kommune meddeler påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til metrobyggepladserne. Sådanne klager skal efter ministeriets opfattelse rettes til ministeriet og ikke til Natur- og Miljøklagenævnet. Naturstyrelsen varetager administrationen af planloven på vegne af Miljøministeren, jf. 1 i bekendtgørelse nr af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Natur- og Miljøklagenævnet har forelagt Transportministeriets udtalelse i brev af 27. juni 2013 for Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har i af 8. juli 2013 svaret, at styrelsen ikke har bemærkninger hertil. Natur- og Miljøklagenævnet må derfor afvise at tage stilling til spørgsmålet om overholdelse af VVM-reglerne i forbindelse med Københavns Kommunes meddelelse af påbud af 15. juli /9: Transportministeriet erkendte i nyt høringssvar ikke at være klagemyndighed 7/11: NMK genoptog SMV-sagen 13

14 Genoptagelse VVM-klagen: klager gjorde gældende, at de ved påbuddet meddelte lempelser af støjvilkår måtte sidestilles med en VVMtilladelse, og derfor krævede VVM-screening efter VVMdirektivets bilag II, pkt. 13 a, hvorefter der skal ske VVMscreening af Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag I eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag I). # da ikke muligt at modregne positive miljøvirkninger I relation til klageretten gjorde klager gældende: # at det var uden betydning, om Transportministeriet var VVM-myndighed, da NMK alene skulle tage stilling til, om der skulle være sket VVM-screening forud for de med påbuddet af 15/7 tilladte ændringer af projektet ved Marmorkirken 14

15 NMK 5/2 2014: Afviste klageadgang til NMK fordi Det afgørende for sagens behandling ved Natur- og Miljøklagenævnet er [..], om der efter planloven eller cityringsloven er klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet. Transportministeren har den 15. maj 2013 truffet afgørelse om, at den foreslåede udvidelse af arbejdstiden på visse metrobyggepladser kan rummes inden for den allerede gennemførte VVM-redegørelse. Nævnet må forstå transportministerens afgørelse sådan, at afgørelsen er truffet med hjemmel i cityringslovens 4, stk. 2. Cityringsloven henlægger kompetencen som godkendelsesmyndighed vedrørende VVM-spørgsmål til transportministeren, jf. cityringslovens 4, stk. 3. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at cityringsloven indebærer, at planlovens bestemmelser om kompetence i spørgsmål om VVMreglerne, og planlovens bestemmelser om kompetence til at behandle klager over VVM-spørgsmål, ikke finder anvendelse for afgørelser truffet efter cityringsloven. Natur- og Miljøklagenævnet finder herefter, at nævnet ikke har kompetence til at behandle klagen over VVM-reglernes overholdelse i forbindelse med Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 vedrørende metrobyggeriet ved Marmorkirken. Det tilkommer således heller ikke nævnet som anført af klager i det seneste indlæg af den 28. januar 2014 at tage stilling til, om udstedelsen af Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 forudsatte VVM-screening. 15

16 NMK 7/ påbuddet af 15/7 ophævet og hjemvist med flg. begrundelse: at beregningerne, der lå til grund for kommunens afgørelse, ikke er foretaget i overensstemmelse med kravene til Miljømåling, at den nu tilvejebragte rapport af 24/ , alene omhandler aktiviteten afstivende vægge, at støjbelastningen ved beregningen i rapporten er forøget med 7-8 db(a) fra 78 db(a) til db(a), at der ikke er taget stilling til lavfrekvent støj, herunder om der skal foretages undersøgelse og fastsættes grænseværdier, at vilkår uden at dette er konkret begrundet i afgørelsen - påbyder Copenhagen Metro Team brug af bestemt maskinel, at vilkår 2 og 3 om henholdsvis afstivende vægge og udgravning over topplade og vilkår 10 om øvrige aktiviteter i [..] påbud af 15/ ikke lever op til kravene om klarhed og bestemthed, og at der ikke er oplysninger i sagen, der kan begrunde en støjgrænse på 82 db(a) efter udløbet af [..] påbud af 15/7 2013, Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke - som anført af Metroselskabet - at der med høringssvarene er tilvejebragt et sådant oplysningsgrundlag, at nævnet kan stadfæste Københavns Kommunes påbud med de foreslåede ændringer. Nævnet har bl.a. lagt vægt på, at støjberegningerne fortsat er utilstrækkelige, dels fordi de nu tilvejebragte støjmålinger alene vedrører etablering af slidsevægge, dels fordi rapporten giver anledning til overvejelser om lavfrekvent tonestøj. Nævnet har tillige lagt vægt på, at et omfattende nyt oplysningsgrundlag og en omfattende ændring af vilkårene vil medføre behov for fornyet dialog mellem Københavns Kommune og Metroselskabet samt stillingtagen til høring af sagens parter. Ved Københavns Kommunes fornyede behandling af sagen vil der foreligge nye oplysninger om støjniveauerne, og kommunen skal på grundlag heraf foretage en afvejning af de miljømæssige og sundhedsmæssige hensyn over for hensynet til fremdriften i metrobyggeriet. 16

17 NMK 5/ af klage vedr. byggeplads v/ Nørrebroparken: Påbuddet ophævet idet NMK bl.a. anførte: Natur- og Miljøklagenævnet har bemærket, at der i andre anlægslove er eksempler på bestemmelser, der bemyndiger transportministeren til at tilsidesætte krav, påbud og forbud efter miljøbeskyttelsesloven, såfremt disse fordyrer det ved anlægsloven besluttede projekt. En sådan bestemmelse findes ikke i cityringsloven. Som det fremgår, kan bygge- og anlægsarbejdet ved Nørrebroparken således reguleres efter bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens 42, uden lovmæssig adgang for transportministeren til at tilsidesætte fordyrende krav, påbud og forbud. Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at det er virksomhedens forhold, der kan reguleres efter miljøbeskyttelseslovens 42 det vil sige forhold, som virksomhedens driftsherre har rådighed over. Forhold som driftsherren ikke har rådighed over, kan ikke reguleres efter bestemmelsen. [..] Natur- og Miljøklagenævnet finder, at der ved afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens 42 der ikke er fraveget ved cityringsloven i modsætning til visse andre anlægslove - ikke kan lægges vægt på, om naboerne kompenseres for støjgenerne i overensstemmelse med naboretlige grundsætninger. De afvejninger, der foretages i henhold til miljøbeskyttelsesloven, kan efter lovens forarbejder og tilblivelseshistorie ikke tage højde for økonomisk kompensation af dem, som udsættes for forurening. Afvejningen i afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven sker mellem på den ene side de forureningsog sundhedsmæssige risici en virksomhed giver anledning til, og på den anden side virksomhedens og samfundets interesse i, at virksomheden kan udøve sine aktiviteter. Det er således ikke muligt for miljømyndigheden at tillade betydelig forurening med den begrundelse, at de udsatte personer kompenseres økonomisk af forureneren. 17

18 NMK s sammenfattende begrundelse om Nørrebroparken: Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at Københavns Kommunes påbud af 12. juli 2013 lider af væsentlige mangler vedrørende oplysningsgrundlaget. Nævnet henviser til: - at beregningerne, der lå til grund for kommunens afgørelse, ikke er foretaget i overensstemmelse med kravene til Miljømåling ekstern støj - at der ikke er taget stilling til lavfrekvent støj, herunder om der skal foretages undersøgelse og fastsættes grænseværdier, - at de opfølgende støjberegninger viser en betydelig forøgelse af støjbelastningen og - at der med Metroselskabets fremsendelse af forslag udarbejdet af Grontmij til støjdæmpende tiltag er anledning for kommunen til at overveje, om der er anledning til påbud om yderligere støjdæmpende tiltag. 18

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. august 2013 J.nr.: NMK-10-00670 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. april 2014 J.nr.: NMK-10-00774 Ref.: ULSJE/FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Professor dr. Jur. Peter Pagh

Professor dr. Jur. Peter Pagh Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 21820038/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV 2. oktober 2013 Ref.: Vedr.:

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Indledning Dette notat opridser den aktuelle situation omkring døgnarbejde ved anlæggelsen af Cityringen.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

1 Ikke-teknisk resumé

1 Ikke-teknisk resumé 1 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 Om VVM-redegørelsen Det overordnede formål med Nordhavnsmetroen er at betjene den nye bydel i Nordhavnen med effektiv kollektiv transport. Samtidig skal Nordhavnsmetroen forbinde

Læs mere

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE-

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE- Beboerforeningerne omkring Marmorkirken v. Steffen Hamann Frederiksgade 5, 4. sal 1265 København K Email: shamann1@gmail.com Tlf: 2636 3361 Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Metroselskabet knytter særlige bemærkninger til forholdet mellem rettelse og hjemvisning i afsnit 6 nedenfor.

Metroselskabet knytter særlige bemærkninger til forholdet mellem rettelse og hjemvisning i afsnit 6 nedenfor. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Att.: Hanne Marie Motzfeldt Påstandsdokument "Ved brev af 20. september 2013 afgav Metroselskabet sine bemærkninger i anledning af klagen over

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

HASTER J.nr. NMK anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013

HASTER J.nr. NMK anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV HASTER J.nr. NMK-10-00682 - anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013 Metroselskabet I/S ("Metroselskabet") anmoder hermed

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af handlingsprotokollen ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 171. Hæfte Mødet den 30. september 2014 med endelig protokol af 18. november

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Natur-

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00682 Ref.: HAMMO UDKAST til afgørelse i sag om støj fra byggeri i Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid

DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse om dispensation til udvidet arbejdstid Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00727 Ref.: CHVES-NMKN DELAFGØRELSE i sag om klage over Frederiksbergs Kommunes afgørelse

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring

Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: trm@trm.dk; mba@trm.dk 18-03-2014 Sagsnr. 2014-0039942 Dokumentnr.

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013 VVM-tilladelse til etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune 22. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse til etablering af

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er vedlagt i håb om en hurtig videre behandling af Metroselskabets ejere.

Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser er vedlagt i håb om en hurtig videre behandling af Metroselskabets ejere. MS-X-DS-ADM-0107/AMK Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Fremsendelsesbrev - udvidet arbejdstid I december 2010 godkendte Metroselskabets ejere det økonomiske grundlag for indgåelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 31 BEK nr 767 af 25/06/2014 Gældende (Byggepladsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014

Hvidbog over indsigelser og bemærkninger. 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen 23. juni 2014 Hvidbog over indsigelser og bemærkninger til supplerende VVM og bekendtgørelser for Cityringen

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

En landmand klagede over at en kommune endnu ikke havde truffet afgørelse om miljøgodkendelse af en udvidelse af kapaciteten på et biogasanlæg.

En landmand klagede over at en kommune endnu ikke havde truffet afgørelse om miljøgodkendelse af en udvidelse af kapaciteten på et biogasanlæg. 2010 20-12 Sagsbehandlingstid i sag om miljøgodkendelse En landmand klagede over at en kommune endnu ikke havde truffet afgørelse om miljøgodkendelse af en udvidelse af kapaciteten på et biogasanlæg. Ansøgningen

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Vedlagt følger vores klage over Tillæg til Miljøgodkendelse Tivoli Friheden af 13. april 2011.

Vedlagt følger vores klage over Tillæg til Miljøgodkendelse Tivoli Friheden af 13. april 2011. V/ANDERS PETERSEN B I R K E T I N G E T 1 0 8000 ÅRHUS C TEL 8611 0103 OG 2635 2369 EMAIL: ANDERSKAU@GMAIL.COM 16. maj 2011 Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, Postboks 79 8100 Århus C. Vedlagt

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: metrokontor@trm.dk 22-05-2014 Sagsnr. 2014-0093646 Dokumentnr. 2014-0093646-2

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen)

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen) UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) I medfør af 14 a, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 526

Læs mere