Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3"

Transkript

1 Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3

2 2 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

3 Indholdsfortegnelse Mandehoved før, nu og i fremtiden...4 Turisme i Stevns Kommune...5 Turistpolitiske overvejelser... 7 Fremtidige anvendelsesmuligheder Ferie- og rekreative formål - Undervisnings- og kulturelle formål - Sundheds- og behandlingsformål Fremtidige bestemmelser Retningslinjer - Rammer Forhold til øvrig planlægning Lovgrundlag - Kystnærhedszonen - Fingerplan Strandbeskyttelseslinjen - Regional Udviklingsstrategi - Retsvirkning Vedtagelsespåtegning...15 Bilag Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 3

4 Den tidligere kaserne med Køge Bugt og udsigt til Advedøreværket i baggrunden Mandehoved før, nu og i fremtiden Stevns har en lang militærhistorie som en af det danske forsvars forposter i den kolde krig. Denne historie er blot et øjebliksbillede set i lyset af den historie som Stevns Klint lader vidne om. Mandehoved er et fremspring på den nordlige del af Stevns Klint med højder omkring 30 m. over havet. Flagbanken ved Mandehoved er et af de højeste punkter på Stevns Klint. På dette sted blev der i slutningen af 1950 erne og starten af 60 erne anlagt et nyt luftværnsbatteri med raketter og tilhørende kaserne. Lokaliteten blev valgt lige netop på grund af klintens muligheder for en høj placering og et frit udsyn over Østersøen. Kasernen blev nedlagt igen omkring 1993 og anvendes i dag som asylcenter. Bebyggelsen består af længebygninger til indkvartering mod nord, og administrations- / ledelsesbygninger og et par officersboliger ved adgangsvejen Mandehoved. Syd herfor er en stor garagebygning. Som en del af det samlede anlæg, men udenfor kasernens område ligger Stevns Naturcenter og, syd herfor, et større friareal op til og på Flagbanken. Dét rummer rester af det gamle luftværnsbatteri, men er i dag indrettet til besøgs- og fritidsformål, med udsigtspunkter og gode parkerings- og rastepladsfaciliteter. Det høje og robuste luftmeldetårn bruges i dag som udsigts- og fugleobservationstårn. Der er ikke offentlig nedgang til stranden fra området. Naboejendommen mod syd er udlagt til og i fuld funktion som råstofgraveområde. Stevns Klint er en rumlig og visuel naturoplevelse, og bærer som sagt vidnesbyrd fra mange årtusinders historie om jordens udvikling. Klinten er Stevns hovedattraktion, som både henvender sig til turister og forskere. Stevns Klint er vigtig for turismen og turismen er vigtig for Stevns. Der tegnes et signalement af turismen i Destination Stevns, der gives en vurdering af Stevns turisme og der stilles forslag til en turismestrategi, ligesom kommunen som turismeaktør og turismen i kommunens planlægning beskrives. Med afsæt i Turistpolitisk Redegørelse er det formålet med dette kommuneplantillæg at skabe plangrundlaget for udviklingen af én af perlerne langs klinten og kysten. Udgangspunktet er de eksisterende forhold og omkringliggende tilbud, attraktioner og muligheder. Den nye anvendelse af kasernen skal have den unikke placering og naturgrundlaget som omdrejningspunkt, hvad end det drejer sig om et feriecenter eller et hospice. De åbne vidder, klintens storslåethed og havets nærhed er værdier, der kan være til gavn for både de der skal rekreere og de der skal have ro i deres sidste levetid. Ligeledes kan den unikke geologi og natur på stedet være en oplagt indgangsvinkel til mangeartede undervisningstilbud. Med godkendelsen af Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011 har kommunen fået et vigtigt værktøj til den kommunale planlægning af tiltag på turismeområdet. I Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011 behandles turismen i kommunen indgående. 4 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

5 Fuglekiggere ved Mandehoved Turisme i Stevns Kommune I Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011 behandles turismen i Stevns Kommune indgående. Den turistpolitiske redegørelse beskriver således en kommune der indtil 2011 ikke har været en attraktionsbaseret destination, særligt ikke mht. kommercielle attraktioner (f. eks. entrébaserede). Indtil Koldkrigsmuseum Stevnsfort åbnede, var største kommercielle attraktion Stevns Museum med et årligt besøgstal på Denne situation er i disse år med åbningen af Koldkrigsmuseum Stevnsfort og opstart af det såkaldte verdensarvsprojekt - under hastig ændring. tyder den altså relativt mere i Stevns end i mange andre kommuner. Turismens effekter for lokalsamfundet ligger dog ikke i så høj grad i den absolutte størrelse af den turismeskabte omsætning og jobskabelse, men snarere i, at turismen bidrager til opretholdelse af et lokalt arbejdsmarked og en lokal dækning med detailhandel og service samt oplevelses- og kulturtilbud, der i høj grad kommer kommunens indbyggere til gode. Hertil kommer, at en fremgangsrig turisme smitter positivt af på branding, bosætning og anden erhvervsudvikling. Stevns har en lidt større andel af Region Sjællands turistovernatninger end befolkningstallet tilsiger. Regnes endagsturisterne med, er Stevns andel af regionens turister en del større. Dette bekræfter det almindelige indtryk, at endagsturisme betyder relativt mere end i andre destinationer. Overnatningstallet på Stevns har dog udviklet sig særdeles positivt over det sidste 10-år faktisk er Stevns fremgang på dette punkt (sammen med Odsherreds) langt den største i hele Region Sjælland. Det er særligt indenfor camping, feriehusudlejning og lystbåde man ser denne fremgang, hvorimod hotelovernatning har været i klar tilbagegang. Fremgangen indenfor camping og lystbåde har dog den negative effekt at Stevns har relativt større sæsonudsving end de fleste andre kommuner, da disse overnatningsformer er de mest sæsonudsatte. Dette styrkes også af den relativt svagt udviklede erhvervsturisme. Da Stevns har mange endagsturister, ligger døgnomsætningen pr. turist betydeligt under regionsgennemsnittet. Det skyldes dog også den meget begrænsede erhvervsturisme og at de dominerende overnatningsformer ligger i den prisbillige ende. En relativt stor del af turismeomsætningen i Stevns Kommune er knyttet til ikkekommercielle overnatningsformer. Alligevel ligger Stevns relativt højt, når man betragter turismeforbrugets andel af totaløkonomien. Turismens andel af den samlede, lokale værditilvækst er blandt de højeste i Region Sjælland. Selv om den samlede turisme ikke er stor, be- Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 5

6 Mandehoved som del af den overordnede turismestruktur Illustration fra Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011, der viser støttepunkter for Stevns Klint oplevelsen og eksisterende faciliteter. Støttepunkterne ligger som perler på en snor langs klinten, forbundet af Trampestien. 6 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

7 Mandehovedfremspringet set fra Holtug Kridtbrud Turistpolitiske overvejelser Udover det mere overordnede billede af potentialer og udfordringer for Stevns Kommune som turistdestination tegner den turistpolitiske redegørelse også den fysiske hovedstruktur for turismen i kommunen. En afgørende del af hovedstrukturen udgøres af besøgsstederne langs Stevns Klint, der ligger som perler på snor forbundet af Trampestien. Mandehoved er et af disse steder. Besøgsstederne omtales i Kommuneplan 09 for Stevns Kommune som støttepunkter for Stevns Klint Oplevelsen. Hvert af disse støttepunkter har sit eget særlige karaktertræk, og der er dermed allerede i dag en vis rollefordeling mellem disse besøgssteder i kraft af deres historie, udtryk, funktion og potentiale. Med tiden skal planlægningen og udviklingen af disse lokaliteter dog kvalificeres, og rollefordelingen skal tydeliggøres. Dette skal ske i samarbejde mellem aktørerne på området. Besøgsstederne udgøres for en stor dels vedkommende af tidligere militære anlæg og steder, hvor råstof blev brudt. Der er altså tale om eksisterende anlæg af kulturhistorisk betydning, tæt forbundet med den stevnske selvforståelse og identitet. Den helt grundlæggende tanke med udviklingen af turismen langs klinten er, at disse besøgssteder skal muliggøre oplevelsen af de unikke natur- og kulturhistoriske værdier langs Stevns Klint, samtidig med at øvrige arealer beskyttes. I den Turistpolitiske Redegørelse udpeges branding og attraktionsudvikling af verdensarvturismen som det højst prioriterede indsatsområde for turismeudviklingen i Stevns Kommune. Dette skyldes at UNE- SCO World Heritage må betegnes som et af verdens stærkeste turistbrands. Uanset om Stevns Klint optages på listen over verdensarv eller ej, er stedet en unik lokalitet, der kan bruges som løftestang for markedsføring og udvikling af kommunens øvrige tilbud. Næst efter verdensarven, er en udvikling af erhvervsturisme, med styrkelse af hotelkapacitet, produktudvikling af kombinerede konference-, overnatnings- og aktivitetstilbud samt fælles markedsføring det højst prioriterede. En styrkelse af erhvervsturismen kan have stor betydning for muligheden for at mindske de store sæsonudsving, der kendetegner turismen i Stevns Kommune. Samtidig vil det sandsynligvis kunne være med til at øge døgnomsætningen pr. turist betydeligt. Flere af de øvrige prioriterede handlemuligheder omhandler udvikling af, hvad man kan kalde, tematurismen. Det drejer sig blandt andet om udvikling af kulturhistorisk tematurisme, samt en videreudvikling af cykel- og vandreturisme, inkl. forbedring af faciliteter såsom rastepladser og primitiv overnatning. Herudover er der peget på en udvikling af naturturisme, med prioritering af nogle få, overordnede temaer såsom geologi og fugle. Set i det turistpolitiske lys er der med Mandehoved et stort potentiale for samtidig at virkeliggøre flere af de politiske visioner. Med sin uforstyrrede placering ved klinten, havet, de åbne og vidtstrakte landbrugsjorder, med en nærhed til Stevns Naturcenter, Trampestien og den internationale cykelrute Berlin/ København og dertil en eksisterende bygningsmasse med faciliteter for både overnatning, forplejning og forsamling fremstår Mandehoved unik. Samtidig understøtter placeringen og bygningsmassen naturligt en håndfuld andre anvendelsesformål, der også bygger på naturværdierne i området. I notatet Vurdering af mulighederne for anvendelse af Mandehovedområdet til turismeformål behandles netop det turistmæssige potentiale ved Mandehoved indgående. Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 7

8 En af de store saddeltagslænger set fra det indre gårdrum Fremtidige anvendelsesmuligheder Kasernen ved Mandehoved er som allerede nævnt oplagt til en række anvendelsesformål, heriblandt turismemæssige. De fremtidige anvendelsesmuligheder grupperer sig i 3 kategorier: ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål og sundheds- og behandlingsformål. For samtlige anvendelsesmuligheder gælder det, at de bygger på udnyttelsen af de eksisterende bygninger og på den unikke naturmæssige placering. Det gælder desuden at flere af disse formål med fordel kan kombineres. Den vigtigste generelle begrundelse for anvendelse af Mandehoved-bebyggelsen til andre formål end det, den blev skabt til (kaserne), er, at bebyggelsen er allerede eksisterende, og dermed repræsenterer en samfundsmæssig værdi i form af etablerede bygninger og anlæg, infrastruktur og offentlige servicefunktioner, som vil gå tabt, hvis man ikke finder alternative anvendelser. Visse af de fremtidige anvendelsesmuligheder ville givetvis kunne placeres andre steder, evt. ikke kystnært, men udnyttelsen af eksisterende faciliteter skabt til overnatning, forplejning og forsamling er en tungtvejende funktionel begrundelse for ønsket om en ændret anvendelse. Dette har formentlig også været den primære årsag til at stedet i flere år har været anvendt til asylcenter. Ferie- og rekreative formål Ferie- og rekreative formål dækker over anvendelse til f.eks. ferielejligheder, vandrerhjem, feriecenter, koloni, hotel eller lignende, hvor den primære funktion er overnatning. Set i lyset af Stevns Kommunes overordnede turistpolitiske strategi er der en klar funktionel og planmæssig begrundelse for anvendelsen til netop overnatning for turister. Der er et dokumenteret behov for overnatningstilbud af de ovennævnte typer (spændende fra feriecenter-tilbud til primitive overnatningsformer), og dette behov kan forventes øget med et øget besøgstal pga. verdensarvstitlen. Da Stevns hoved-turistattraktion er Stevns Klint og de oplevelsesmuligheder, denne byder på, er placering af nye overnatningssteder tæt på klinten en funk- tionel fordel. Hertil kommer, at der allerede findes primitive overnatningstilbud (shelters) samt udbyggede publikumsfaciliteter ved Mandehoved, og at de eksisterende indkvarteringsbygninger forholdsvis let kan ombygges til de ovennævnte, ikke-luksuriøse overnatningstyper. Det er samtidig en væsentlig begrundelse, at de nye overnatningstilbud vil komme til at ligge perfekt for brugerne af infrastrukturen for cyklende og vandrere, som er en del af den målgruppe, de nye overnatningsformer med fordel kan rettes imod. Der kan givetvis findes alternative placeringsmuligheder til denne anvendelse, men de vil ikke have de styrker, som er væsentlige for et overnatningstilbud af den skildrede karakter, nemlig nærhed til den natur og de oplevelsestemaer, som denne gruppe af besøgende i høj grad går efter. Undervisnings- og kulturelle formål Med undervisnings- og kulturelle formål menes eks. efterskole, højskole, konferencecenter, kursusejendom, videnscenter, oplevelsescenter, museum eller lignende. Denne type formål kan inddeles i 3 grupper: kostskoleformål, med en blanding af indkvartering/midlertidig beboelse og undervisning, kursusformål, med en blanding af overnatning og undervisning og formidlingsformål hvor den primære aktivitet er formidling af områdets værdier. Fælles for de 3 typer anvendelse er, at områdets unikke kultur- og naturværdier skal være bærende for aktiviteten. Både hvad angår kostskolelignende anvendelse og kursusformål er der ingen tvivl om, at man vil kunne finde en anden placering end den kystnære. Der er dog flere tilfælde, hvor netop den særlige placering vil kunne være bærende for aktiviteten. Efter- og højskoler har ofte en klar profil, det kan være i form at et fokus på idræt, kultur, internationale forhold eller andre. I kraft af den nære placering til unikke geologiske værdier, overdrevs natur, de store fugletræk og Stevns Naturcenter er det oplagt at tænke Mandehoved som base for en 8 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

9 Kasernens lave huse set fra det indre gårdrum naturvidenskabelig efter- eller højskole. Herved vil der kunne opnås en meget høj grad af udnyttelse af både eksisterende faciliteter og lokaliteten, ligesom der vil opstå en synergieffekt med Stevns Naturcenter. Samtidig fungerer højskoler periodevist som turismevirksomheder, i kraft af korte højskoleophold målrettet familier. En anden mulighed kunne være en kombination af overnatnings- og formidlingsformål, der blev brugt som base for en hotelskole. Det samme gør sig i en vis grad gældende for kursusformål, også her kan man forestille sig et kursus- og konferencecenter med f.eks. en natur/teknik profil, hvor den særlige placering anvendes direkte i kursustilbuddene. I relation til turismen i Stevns Kommune har denne type anvendelse stor betydning, da der er et stort behov for at styrke erhvervsturismen i Destination Stevns. Igen er den eksisterende bebyggelses disponering med mulighed for både overnatning, forplejning og forsamling en klar begrundelse for anvendelse til kursus- og konferencecenter. Ved anvendelse til formidlingsformål alene, dvs. f.eks. besøgscenter, museum eller naturformidlingscenter, gøres der ved den primære anvendelse ikke brug af muligheden for overnatning. Ved denne type anvendelse er begrundelsen i højere grad placeringen nær de natur- og kulturhistoriske fænomener, der skal formidles. I dette tilfælde ville det primært dreje sig om temaerne geologi, råstofudvinding som industrihistorie, kridtgrundens naturtyper, fugle og fugletræk og koldkrigshistorien. Hertil kommer som en væsentlig funktionel begrundelse, at området ligger perfekt for de kategorier af besøgende, der anvender infrastrukturen for cyklende og vandrere, eftersom den ligger direkte på de to hovedruter for disse trafikformer, hhv. Cykelruten Berlin-København (= den nationale cykelrute 9) og Trampestien Stevns Klint. Der er stort sammenfald mellem de, der bruger den bløde infrastruktur og de, der er interesseret i stedets formidlingstemaer. formidlingsformål af, at en del af området allerede i dag anvendes til dette formål. Stevns Naturcenter er beliggende lige ved siden af den tidligere kasernebebyggelse, og centrets bygning samt de umiddelbare omgivelser (for både naturcentret og kasernen) har i en årrække vist sig at være velfungerende som naturcenter med et forholdsvis stort besøg af skoleklasser o.a. lejrskole-grupper. Placering af et besøgs- / infocenter udenfor kystnærhedszonen er næppe relevant, da et sådant center bør ligge i umiddelbar nærhed af de fænomener, centret skal formidle. Sundheds- og behandlingsformål Sundheds- og behandlingsformål dækker over eksempelvis rehabiliteringscenter, friplejehjem, hospice eller lignende, hvor den primære brug er en blanding af kortere eller længerevarende ophold/beboelse og pleje. Det er klart, at anvendelsen til sundheds- eller behandlingsformål ikke er afhængig af den kystnære placering. Man kunne sagtens forestille sig andre placeringer. Grunden til at Mandehoved alligevel er oplagt til sådanne formål, er kombinationen af den særlige naturmæssige placering og bygningsmassens iboende muligheder. Der er i stigende grad en bevidsthed om, at omgivelserne har betydning for vores fysiske og psykiske tilstand. Både når det angår f.eks. stress, almen aldersbetinget svækkelse og vores generelle velbefindende, har grønne, rolige omgivelser stor betydning. Hermed udgør omgivelserne ved Mandehoved et potentiale for at forbedre tilværelsen for eksempelvis stressramte, svage ældre eller døende. Mandehoved er placeret relativt isoleret, med mulighed for høj grad af ro og vidtstrakte udsyn. Også til en sådan funktion er der i den eksisterende bebyggelse stor mulighed for, med relativt få indgreb at udnytte de anlægsmæssige værdier. Planlægningsmæssigt underbygges anvendelse til Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 9

10 Nyt retningslinjekort 14.1b: Mulig placering af feriecenter/feriehotel Fremtidige bestemmelser For at muliggøre ændret anvendelse af eksisterende anlæg/bygninger skal kommuneplanen tilføjes nye retningslinjer og rammer. I gældende kommuneplan er en del af ønskerne for den fremtidige anvendelse af Mandehoved beskrevet i redegørelserne for de enkelte temaer. Nye retningslinjer og rammer stemmer overens med disse redegørelser, men er tilpasset Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune Retningslinjer: at anvendelsen desuden kan være undervisningsog kulturelle formål eller sundheds- og behandlingsformål. Retningslinje ændres til følgende: I tilknytning til tankstationer, togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende, der ligger uden for bymidter og centre, kan der udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Der tilføjes et nyt retningslinjekort 14.1b jævnfør ovenstående illustration. Retningslinje ændres til følgende: Der kan placeres feriecenter/feriehotel på arealer udpeget på retningslinjekort 14.1a Retningslinje ændres til følgende: Feriecenter/feriehotel skal opføres som tæt, lav bebyggelse, og må som hovedregel ikke overstige en kapacitet på 200 lejlighedsenheder. Bebyggelsesprocenten for områderne må normalt ikke overstige 15 %, Ny retningslinje : For område 9 D3 Mandehoved gælder det, at et feriecenter/feriehotel skal indrettes i eksisterende bebyggelse, og at nye bygninger må kun opføres i begrænset omfang, og kun såfremt det kan godtgøres, at det er en forudsætning for udnyttelsen af eksisterende byggeri. Bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 25 %, og der må max være 110 lejligheder. Retningslinje ændres til følgende: For områder, der udlægges til feriehoteller eller feriecentre, skal anvendelsen fastlægges udelukkende til hoteldrift eller lignende selvstændige erhvervsvirksomheder med mulighed for servering af et måltid mad. Dog gælder det for område 9 D3 Mandehoved 10 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

11 Rammeområde 9 D3 Mandehoved og 9 D4 Stevns Naturcenter og Flagbanken Rammer: Offentlige/rekreative områder Anvendelse Bebyggelseskarakter Bebyggelsesprocent Bebyggelseshøjde Udstykning Zoneforhold Lokalplan Andet 9 D3 Mandehoved Ferie- og rekreative formål som ferielejligheder, vandrerhjem, feriecenter, koloni, hotel eller lign. samt hertil naturligt hørende kollektive anlæg, heriblandt mindre anlæg til udendørssport og friluftsliv. Undervisnings- og kulturelle formål som efterskole, højskole, konferencecenter, kursusejendom, videnscenter, oplevelsescenter, museum eller lign. under forudsætning af at den unikke placering er bærende for aktiviteten. Sundheds- og behandlingsformål som rehabiliteringscenter, friplejehjem, hospice eller lign. under forudsætning af at den unikke placering er bærende for behandlings-/plejeforløbet. Primært udnyttelse af eksisterende bebyggelse. 25 for området som helhed. Højst 1½ etage, maksimalt 8,5 meter. Der må indrettes op til 110 ferielejlighedsenheder med ca. 550 sengepladser. Forbliver i landzone. Udnyttelse kræver udarbejdelse af lokalplan. I tilknytning til ovenstående anvendelse kan indrettes restaurant og butik til at supplere den primære anvendelse jfr. kommuneplanretningslinje Nye bygninger må kun opføres i begrænset omfang, og kun såfremt det kan godtgøres, at det er en forudsætning for udnyttelsen af eksisterende byggeri. Anlæg til udendørssport og friluftsliv skal have grøn karakter og større faste hegn kan ikke tillades. Offentlighedens mulighed for adgang til området skal sikres og udbygges. Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 11

12 Kystnærhedszonen Strandbeskyttelseslinjen Rammeområder Zoneforhold for området Redegørelse - forhold til øvrig planlægning Lovgrundlag Kommuneplantillæg nr. 03 for Mandehoved er udarbejdet i henhold til Planloven. Kystnærhedszonen Området er beliggende i kystnærhedszonen ifølge planloven en 3 km bred planlægningszone langs kysten. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder ifølge planloven, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Det gælder desuden at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, og at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Kommuneplantillægget muliggør en genanvendelse af de eksisterende bygninger til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål og sundheds- og behandlingsformål. Fælles for de 3 overordnede anvendelsesmuligheder er, at den unikke placering skal være bærende for den ønskede aktivitet, og at arealet bliver offentligt tilgængelige. Retningslinjer og rammer er formuleret med udgangspunkt i Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune Den fremtidige anvendelse er således tilpasset rækken af offentlige fritidsanlæg, der er bundet sammen af Trampestien langs kysten, og imødekommer overordnede turistpolitiske visioner. Fælles for de mulige anvendelser er udnyttelsen af den eksisterende bygningsmasse, der oprindeligt er opført for at muliggøre overnatning, forplejning og forsamling, alle funktioner der går igen i de fremtidige anvendelsesmuligheder. Den funktionelle begrundelse for anvendelse til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller sundhedsog behandlingsformål er altså ønsket om at undgå unødigt værdispild, men til gengæld at udnytte anlæggets iboende muligheder. Den planlægningsmæssige begrundelse for de fremtidige anvendelsesmuligheder følger af beskrivelsen på side 8 og 9 under overskriften fremtidige anvendelsesmuligheder. Fingerplan 2007 Den 1. juli 2007 trådte Fingerplan 2007 i kraft. Fingerplanen er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Som del af det såkaldte øvrige hovedstadsområde gælder det blandt andet for Stevns Kommune at kommuneplanlægningen skal sikre, at bymæssige fritidsanlæg placeres i byzone. Da der er tale om ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse på Mandehoved er det dog ikke muligt at lokalisere anlægget i byzone. Strandbeskyttelseslinjen Strandbeskyttelseslinjen - ifølge naturbeskyttelsesloven en generel beskyttelseszone på 300 m langs de danske kyster er konkret afgrænset i området således, at kun den nordlige og den sydlige del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Se illustration herover. Strandbeskyttelseslinjen skal - modsat kystnærhedszonen - opfattes som en forbudszone. Regional udviklingsstrategi Kommuneplanen må ikke stride mod den regionale udviklingsstrategi. Nærværende kommuneplantillæg strider ikke mod den Regionale Udviklingsstrategi. Beskyttet natur Ud for Stevns Klint findes et stenrev der er udpeget som Natura 2000-område. Inden for Natura 2000 områder må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne. Det der kan skade stenrevet, er stenfiskeri og udledning af næringssalte, og det vurderes dermed 12 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

13 Vandrefalke i luften i nærheden af ynglepladsen ved Mandehoved ikke at ændret anvendelse af eksisterende byggeri på Mandehoved til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller sundheds- og behandlingsformål vil kunne få betydning for stenrevet. Stevns Klint er opholdssted for flere sjældne eller beskyttede fuglearter. Særlig relevant er vandrefalken, der siden 2007 har ynglet på Stevns Klint. De sidste 3 år har vandrefalken ynglet på Mandehoved, og dermed ganske tæt på den tidligere kaserne. Vandrefalken har kun tre-fire kendte ynglesteder i Danmark, hvor af Stevns Klint altså udgør det ene. Vandrefalken er på fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og er dermed særlig beskyttet. I yngletiden er der frivilligt flyveforbud tæt på klinten og mens klatring og rappelling på klinten under ingen omstændigheder må forekomme. Der må heller ikke smides noget ud over klinten. Ved ændret anvendelse af eksisterende byggeri på Mandehoved til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller sundheds- og behandlingsformål vil der være et større antal besøgende på klinten ved Mandehoved i yngletiden. Dette kan ved uhensigtsmæssig færdsel skræmme hunnen væk fra reden, og det er derfor vigtigt at der tages forebyggende skridt ved bl.a. skiltning om diverse henstillinger og forbud. af flagermus langs Stevns Klint. Flagermusene lever blandt andet i sprækker i Klinten og i store gamle træer langs klinten. Før evt. store gamle træer på området fældes, skal det undersøges om de huser flagermuskolonier. Retsvirkning Kommunalbestyrelsen er ifølge Planloven forpligtet til at virke for Kommuneplanens gennemførelse. Kommunens bygge- og anlægsvirksomhed må ikke stride mod planen. Kommuneplanen får først bindende virkning for kommunens borgere og/eller grundejere gennem udarbejdelse af en lokalplan. Af beskyttede arter i nærheden af Mandehoved findes der sandsynligvis, udover vandrefalken, flagermus og markfirben, der er såkaldte bilag IV arter. Udbredelse af markfirben i Stevns Kommune er ikke kendt i detaljer. Stevns Kommune har i 2008 via frivillige registreringer samt tidligere viden, forsøgt at få et billede af bestanden af markfirben. Der er store variationer i forekomsten af Markfirben langs Stevns Klint. Områderne Boesdal Kalkbrud og Holtug Kridtbrud huser store bestande, hvorimod de dyrkede områder tæt på klinten, kun huser et begrænset antal individer. Der er registreret et stort antal forskellige arter Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 13

14 14 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

15 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 - Mandehoved, blev endeligt vedtaget af Stevns Kommunalbestyrelse den 28. juni På Kommunalbestyrelsens vegne Poul Arne Nielsen / Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 15

16 Bilag Turistpolitisk redegørelse inkl. notat om vurdering af mulighederne for anvendelse af Mandehoved-området til turismeformål Miljøvurdering 16 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den 20. juli 2008. Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan Hvad er et kommuneplantillæg KOMMUNEPLANTILLÆG 12

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan Hvad er et kommuneplantillæg KOMMUNEPLANTILLÆG 12 TILLÆG 12 2 KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 12 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse med tilvejebringelsen

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3.

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. Naturstyrelsen Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. På baggrund af drøftelse med Hanne Kaasgaard fra Naturstyrelsen, sender Assens Kommune hermed et opdateret

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 FOR CAMPINGPLADS OG FRITIDSOMRÅDE VED LØGISMOSE STRAND Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Assens Kommune Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand

Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Kommuneplantillæg nr. 12 for campingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanens hovedformål er at regulere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr 17-5-9-2016 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011

TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011 TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011 Stevns Kommune Lykke & Nielsen Maj 2011 Indhold 1. Forord... 4 2. Signalement af turismen i Destination Stevns... 5 2.1. Introduktion... 5 2.2. Generel

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Enkeltsagsbehandling

Enkeltsagsbehandling Enkeltsagsbehandling Udstykning til og opførelse af et natur- og kulturcenter ved Lien i Skallerup Udarbejdet af Gruppe 40 Landinspektørstudiets 4. semester del 1 Tillæg til projektrapport Skallerup Sogn

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

- til Kommuneplan for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Planen er udarbejdet af Herlev Kommune. Projekt for tæt-lav bebyggelse samt tilhørende

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Rammeområde VIBØ.B4.07_T21 og VIBØ.C3.02_T21 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 21 2 Tillæg nr. 21 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 2. Til Kommuneplan , Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 Til Kommuneplan 2009-2021, Ringkøbing-Skjern Kommune Område til boligformål, offentlige formål og ferie- og fritidsformål, Vellingvej 54-58, Ringkøbing DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Planstrategi 15 & Lokal agenda 21-strategi

Planstrategi 15 & Lokal agenda 21-strategi planlægning 2017 Planstrategi 15 & Lokal agenda 21-strategi Tillæg om sommerhuse kommuneplanlægning Vedtaget den 12. oktober og offentligt bekendtgjort den 13. oktober 2017 Billede fra Stevns Dag 2015

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 30

Forslag til Kommuneplantillæg 30 Forslag til Kommuneplantillæg 30 Sortekilde et bolig- og rekreativt kulturområde i Kerteminde 15. juni 2016 Kerteminde Kommune Tlf. 65 15 15 15 Hans Schacksvej 4 www.kerteminde.dk 5300 Kerteminde plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1 Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013 Ny ramme Bol.R.1 Billede fra MC-Camp Fyn. Her i anledning af Nimbus træf. Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 20.8.2013

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk Forslag - September 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere