Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3"

Transkript

1 Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3

2 2 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

3 Indholdsfortegnelse Mandehoved før, nu og i fremtiden...4 Turisme i Stevns Kommune...5 Turistpolitiske overvejelser... 7 Fremtidige anvendelsesmuligheder Ferie- og rekreative formål - Undervisnings- og kulturelle formål - Sundheds- og behandlingsformål Fremtidige bestemmelser Retningslinjer - Rammer Forhold til øvrig planlægning Lovgrundlag - Kystnærhedszonen - Fingerplan Strandbeskyttelseslinjen - Regional Udviklingsstrategi - Retsvirkning Vedtagelsespåtegning...15 Bilag Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 3

4 Den tidligere kaserne med Køge Bugt og udsigt til Advedøreværket i baggrunden Mandehoved før, nu og i fremtiden Stevns har en lang militærhistorie som en af det danske forsvars forposter i den kolde krig. Denne historie er blot et øjebliksbillede set i lyset af den historie som Stevns Klint lader vidne om. Mandehoved er et fremspring på den nordlige del af Stevns Klint med højder omkring 30 m. over havet. Flagbanken ved Mandehoved er et af de højeste punkter på Stevns Klint. På dette sted blev der i slutningen af 1950 erne og starten af 60 erne anlagt et nyt luftværnsbatteri med raketter og tilhørende kaserne. Lokaliteten blev valgt lige netop på grund af klintens muligheder for en høj placering og et frit udsyn over Østersøen. Kasernen blev nedlagt igen omkring 1993 og anvendes i dag som asylcenter. Bebyggelsen består af længebygninger til indkvartering mod nord, og administrations- / ledelsesbygninger og et par officersboliger ved adgangsvejen Mandehoved. Syd herfor er en stor garagebygning. Som en del af det samlede anlæg, men udenfor kasernens område ligger Stevns Naturcenter og, syd herfor, et større friareal op til og på Flagbanken. Dét rummer rester af det gamle luftværnsbatteri, men er i dag indrettet til besøgs- og fritidsformål, med udsigtspunkter og gode parkerings- og rastepladsfaciliteter. Det høje og robuste luftmeldetårn bruges i dag som udsigts- og fugleobservationstårn. Der er ikke offentlig nedgang til stranden fra området. Naboejendommen mod syd er udlagt til og i fuld funktion som råstofgraveområde. Stevns Klint er en rumlig og visuel naturoplevelse, og bærer som sagt vidnesbyrd fra mange årtusinders historie om jordens udvikling. Klinten er Stevns hovedattraktion, som både henvender sig til turister og forskere. Stevns Klint er vigtig for turismen og turismen er vigtig for Stevns. Der tegnes et signalement af turismen i Destination Stevns, der gives en vurdering af Stevns turisme og der stilles forslag til en turismestrategi, ligesom kommunen som turismeaktør og turismen i kommunens planlægning beskrives. Med afsæt i Turistpolitisk Redegørelse er det formålet med dette kommuneplantillæg at skabe plangrundlaget for udviklingen af én af perlerne langs klinten og kysten. Udgangspunktet er de eksisterende forhold og omkringliggende tilbud, attraktioner og muligheder. Den nye anvendelse af kasernen skal have den unikke placering og naturgrundlaget som omdrejningspunkt, hvad end det drejer sig om et feriecenter eller et hospice. De åbne vidder, klintens storslåethed og havets nærhed er værdier, der kan være til gavn for både de der skal rekreere og de der skal have ro i deres sidste levetid. Ligeledes kan den unikke geologi og natur på stedet være en oplagt indgangsvinkel til mangeartede undervisningstilbud. Med godkendelsen af Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011 har kommunen fået et vigtigt værktøj til den kommunale planlægning af tiltag på turismeområdet. I Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011 behandles turismen i kommunen indgående. 4 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

5 Fuglekiggere ved Mandehoved Turisme i Stevns Kommune I Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011 behandles turismen i Stevns Kommune indgående. Den turistpolitiske redegørelse beskriver således en kommune der indtil 2011 ikke har været en attraktionsbaseret destination, særligt ikke mht. kommercielle attraktioner (f. eks. entrébaserede). Indtil Koldkrigsmuseum Stevnsfort åbnede, var største kommercielle attraktion Stevns Museum med et årligt besøgstal på Denne situation er i disse år med åbningen af Koldkrigsmuseum Stevnsfort og opstart af det såkaldte verdensarvsprojekt - under hastig ændring. tyder den altså relativt mere i Stevns end i mange andre kommuner. Turismens effekter for lokalsamfundet ligger dog ikke i så høj grad i den absolutte størrelse af den turismeskabte omsætning og jobskabelse, men snarere i, at turismen bidrager til opretholdelse af et lokalt arbejdsmarked og en lokal dækning med detailhandel og service samt oplevelses- og kulturtilbud, der i høj grad kommer kommunens indbyggere til gode. Hertil kommer, at en fremgangsrig turisme smitter positivt af på branding, bosætning og anden erhvervsudvikling. Stevns har en lidt større andel af Region Sjællands turistovernatninger end befolkningstallet tilsiger. Regnes endagsturisterne med, er Stevns andel af regionens turister en del større. Dette bekræfter det almindelige indtryk, at endagsturisme betyder relativt mere end i andre destinationer. Overnatningstallet på Stevns har dog udviklet sig særdeles positivt over det sidste 10-år faktisk er Stevns fremgang på dette punkt (sammen med Odsherreds) langt den største i hele Region Sjælland. Det er særligt indenfor camping, feriehusudlejning og lystbåde man ser denne fremgang, hvorimod hotelovernatning har været i klar tilbagegang. Fremgangen indenfor camping og lystbåde har dog den negative effekt at Stevns har relativt større sæsonudsving end de fleste andre kommuner, da disse overnatningsformer er de mest sæsonudsatte. Dette styrkes også af den relativt svagt udviklede erhvervsturisme. Da Stevns har mange endagsturister, ligger døgnomsætningen pr. turist betydeligt under regionsgennemsnittet. Det skyldes dog også den meget begrænsede erhvervsturisme og at de dominerende overnatningsformer ligger i den prisbillige ende. En relativt stor del af turismeomsætningen i Stevns Kommune er knyttet til ikkekommercielle overnatningsformer. Alligevel ligger Stevns relativt højt, når man betragter turismeforbrugets andel af totaløkonomien. Turismens andel af den samlede, lokale værditilvækst er blandt de højeste i Region Sjælland. Selv om den samlede turisme ikke er stor, be- Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 5

6 Mandehoved som del af den overordnede turismestruktur Illustration fra Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011, der viser støttepunkter for Stevns Klint oplevelsen og eksisterende faciliteter. Støttepunkterne ligger som perler på en snor langs klinten, forbundet af Trampestien. 6 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

7 Mandehovedfremspringet set fra Holtug Kridtbrud Turistpolitiske overvejelser Udover det mere overordnede billede af potentialer og udfordringer for Stevns Kommune som turistdestination tegner den turistpolitiske redegørelse også den fysiske hovedstruktur for turismen i kommunen. En afgørende del af hovedstrukturen udgøres af besøgsstederne langs Stevns Klint, der ligger som perler på snor forbundet af Trampestien. Mandehoved er et af disse steder. Besøgsstederne omtales i Kommuneplan 09 for Stevns Kommune som støttepunkter for Stevns Klint Oplevelsen. Hvert af disse støttepunkter har sit eget særlige karaktertræk, og der er dermed allerede i dag en vis rollefordeling mellem disse besøgssteder i kraft af deres historie, udtryk, funktion og potentiale. Med tiden skal planlægningen og udviklingen af disse lokaliteter dog kvalificeres, og rollefordelingen skal tydeliggøres. Dette skal ske i samarbejde mellem aktørerne på området. Besøgsstederne udgøres for en stor dels vedkommende af tidligere militære anlæg og steder, hvor råstof blev brudt. Der er altså tale om eksisterende anlæg af kulturhistorisk betydning, tæt forbundet med den stevnske selvforståelse og identitet. Den helt grundlæggende tanke med udviklingen af turismen langs klinten er, at disse besøgssteder skal muliggøre oplevelsen af de unikke natur- og kulturhistoriske værdier langs Stevns Klint, samtidig med at øvrige arealer beskyttes. I den Turistpolitiske Redegørelse udpeges branding og attraktionsudvikling af verdensarvturismen som det højst prioriterede indsatsområde for turismeudviklingen i Stevns Kommune. Dette skyldes at UNE- SCO World Heritage må betegnes som et af verdens stærkeste turistbrands. Uanset om Stevns Klint optages på listen over verdensarv eller ej, er stedet en unik lokalitet, der kan bruges som løftestang for markedsføring og udvikling af kommunens øvrige tilbud. Næst efter verdensarven, er en udvikling af erhvervsturisme, med styrkelse af hotelkapacitet, produktudvikling af kombinerede konference-, overnatnings- og aktivitetstilbud samt fælles markedsføring det højst prioriterede. En styrkelse af erhvervsturismen kan have stor betydning for muligheden for at mindske de store sæsonudsving, der kendetegner turismen i Stevns Kommune. Samtidig vil det sandsynligvis kunne være med til at øge døgnomsætningen pr. turist betydeligt. Flere af de øvrige prioriterede handlemuligheder omhandler udvikling af, hvad man kan kalde, tematurismen. Det drejer sig blandt andet om udvikling af kulturhistorisk tematurisme, samt en videreudvikling af cykel- og vandreturisme, inkl. forbedring af faciliteter såsom rastepladser og primitiv overnatning. Herudover er der peget på en udvikling af naturturisme, med prioritering af nogle få, overordnede temaer såsom geologi og fugle. Set i det turistpolitiske lys er der med Mandehoved et stort potentiale for samtidig at virkeliggøre flere af de politiske visioner. Med sin uforstyrrede placering ved klinten, havet, de åbne og vidtstrakte landbrugsjorder, med en nærhed til Stevns Naturcenter, Trampestien og den internationale cykelrute Berlin/ København og dertil en eksisterende bygningsmasse med faciliteter for både overnatning, forplejning og forsamling fremstår Mandehoved unik. Samtidig understøtter placeringen og bygningsmassen naturligt en håndfuld andre anvendelsesformål, der også bygger på naturværdierne i området. I notatet Vurdering af mulighederne for anvendelse af Mandehovedområdet til turismeformål behandles netop det turistmæssige potentiale ved Mandehoved indgående. Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 7

8 En af de store saddeltagslænger set fra det indre gårdrum Fremtidige anvendelsesmuligheder Kasernen ved Mandehoved er som allerede nævnt oplagt til en række anvendelsesformål, heriblandt turismemæssige. De fremtidige anvendelsesmuligheder grupperer sig i 3 kategorier: ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål og sundheds- og behandlingsformål. For samtlige anvendelsesmuligheder gælder det, at de bygger på udnyttelsen af de eksisterende bygninger og på den unikke naturmæssige placering. Det gælder desuden at flere af disse formål med fordel kan kombineres. Den vigtigste generelle begrundelse for anvendelse af Mandehoved-bebyggelsen til andre formål end det, den blev skabt til (kaserne), er, at bebyggelsen er allerede eksisterende, og dermed repræsenterer en samfundsmæssig værdi i form af etablerede bygninger og anlæg, infrastruktur og offentlige servicefunktioner, som vil gå tabt, hvis man ikke finder alternative anvendelser. Visse af de fremtidige anvendelsesmuligheder ville givetvis kunne placeres andre steder, evt. ikke kystnært, men udnyttelsen af eksisterende faciliteter skabt til overnatning, forplejning og forsamling er en tungtvejende funktionel begrundelse for ønsket om en ændret anvendelse. Dette har formentlig også været den primære årsag til at stedet i flere år har været anvendt til asylcenter. Ferie- og rekreative formål Ferie- og rekreative formål dækker over anvendelse til f.eks. ferielejligheder, vandrerhjem, feriecenter, koloni, hotel eller lignende, hvor den primære funktion er overnatning. Set i lyset af Stevns Kommunes overordnede turistpolitiske strategi er der en klar funktionel og planmæssig begrundelse for anvendelsen til netop overnatning for turister. Der er et dokumenteret behov for overnatningstilbud af de ovennævnte typer (spændende fra feriecenter-tilbud til primitive overnatningsformer), og dette behov kan forventes øget med et øget besøgstal pga. verdensarvstitlen. Da Stevns hoved-turistattraktion er Stevns Klint og de oplevelsesmuligheder, denne byder på, er placering af nye overnatningssteder tæt på klinten en funk- tionel fordel. Hertil kommer, at der allerede findes primitive overnatningstilbud (shelters) samt udbyggede publikumsfaciliteter ved Mandehoved, og at de eksisterende indkvarteringsbygninger forholdsvis let kan ombygges til de ovennævnte, ikke-luksuriøse overnatningstyper. Det er samtidig en væsentlig begrundelse, at de nye overnatningstilbud vil komme til at ligge perfekt for brugerne af infrastrukturen for cyklende og vandrere, som er en del af den målgruppe, de nye overnatningsformer med fordel kan rettes imod. Der kan givetvis findes alternative placeringsmuligheder til denne anvendelse, men de vil ikke have de styrker, som er væsentlige for et overnatningstilbud af den skildrede karakter, nemlig nærhed til den natur og de oplevelsestemaer, som denne gruppe af besøgende i høj grad går efter. Undervisnings- og kulturelle formål Med undervisnings- og kulturelle formål menes eks. efterskole, højskole, konferencecenter, kursusejendom, videnscenter, oplevelsescenter, museum eller lignende. Denne type formål kan inddeles i 3 grupper: kostskoleformål, med en blanding af indkvartering/midlertidig beboelse og undervisning, kursusformål, med en blanding af overnatning og undervisning og formidlingsformål hvor den primære aktivitet er formidling af områdets værdier. Fælles for de 3 typer anvendelse er, at områdets unikke kultur- og naturværdier skal være bærende for aktiviteten. Både hvad angår kostskolelignende anvendelse og kursusformål er der ingen tvivl om, at man vil kunne finde en anden placering end den kystnære. Der er dog flere tilfælde, hvor netop den særlige placering vil kunne være bærende for aktiviteten. Efter- og højskoler har ofte en klar profil, det kan være i form at et fokus på idræt, kultur, internationale forhold eller andre. I kraft af den nære placering til unikke geologiske værdier, overdrevs natur, de store fugletræk og Stevns Naturcenter er det oplagt at tænke Mandehoved som base for en 8 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

9 Kasernens lave huse set fra det indre gårdrum naturvidenskabelig efter- eller højskole. Herved vil der kunne opnås en meget høj grad af udnyttelse af både eksisterende faciliteter og lokaliteten, ligesom der vil opstå en synergieffekt med Stevns Naturcenter. Samtidig fungerer højskoler periodevist som turismevirksomheder, i kraft af korte højskoleophold målrettet familier. En anden mulighed kunne være en kombination af overnatnings- og formidlingsformål, der blev brugt som base for en hotelskole. Det samme gør sig i en vis grad gældende for kursusformål, også her kan man forestille sig et kursus- og konferencecenter med f.eks. en natur/teknik profil, hvor den særlige placering anvendes direkte i kursustilbuddene. I relation til turismen i Stevns Kommune har denne type anvendelse stor betydning, da der er et stort behov for at styrke erhvervsturismen i Destination Stevns. Igen er den eksisterende bebyggelses disponering med mulighed for både overnatning, forplejning og forsamling en klar begrundelse for anvendelse til kursus- og konferencecenter. Ved anvendelse til formidlingsformål alene, dvs. f.eks. besøgscenter, museum eller naturformidlingscenter, gøres der ved den primære anvendelse ikke brug af muligheden for overnatning. Ved denne type anvendelse er begrundelsen i højere grad placeringen nær de natur- og kulturhistoriske fænomener, der skal formidles. I dette tilfælde ville det primært dreje sig om temaerne geologi, råstofudvinding som industrihistorie, kridtgrundens naturtyper, fugle og fugletræk og koldkrigshistorien. Hertil kommer som en væsentlig funktionel begrundelse, at området ligger perfekt for de kategorier af besøgende, der anvender infrastrukturen for cyklende og vandrere, eftersom den ligger direkte på de to hovedruter for disse trafikformer, hhv. Cykelruten Berlin-København (= den nationale cykelrute 9) og Trampestien Stevns Klint. Der er stort sammenfald mellem de, der bruger den bløde infrastruktur og de, der er interesseret i stedets formidlingstemaer. formidlingsformål af, at en del af området allerede i dag anvendes til dette formål. Stevns Naturcenter er beliggende lige ved siden af den tidligere kasernebebyggelse, og centrets bygning samt de umiddelbare omgivelser (for både naturcentret og kasernen) har i en årrække vist sig at være velfungerende som naturcenter med et forholdsvis stort besøg af skoleklasser o.a. lejrskole-grupper. Placering af et besøgs- / infocenter udenfor kystnærhedszonen er næppe relevant, da et sådant center bør ligge i umiddelbar nærhed af de fænomener, centret skal formidle. Sundheds- og behandlingsformål Sundheds- og behandlingsformål dækker over eksempelvis rehabiliteringscenter, friplejehjem, hospice eller lignende, hvor den primære brug er en blanding af kortere eller længerevarende ophold/beboelse og pleje. Det er klart, at anvendelsen til sundheds- eller behandlingsformål ikke er afhængig af den kystnære placering. Man kunne sagtens forestille sig andre placeringer. Grunden til at Mandehoved alligevel er oplagt til sådanne formål, er kombinationen af den særlige naturmæssige placering og bygningsmassens iboende muligheder. Der er i stigende grad en bevidsthed om, at omgivelserne har betydning for vores fysiske og psykiske tilstand. Både når det angår f.eks. stress, almen aldersbetinget svækkelse og vores generelle velbefindende, har grønne, rolige omgivelser stor betydning. Hermed udgør omgivelserne ved Mandehoved et potentiale for at forbedre tilværelsen for eksempelvis stressramte, svage ældre eller døende. Mandehoved er placeret relativt isoleret, med mulighed for høj grad af ro og vidtstrakte udsyn. Også til en sådan funktion er der i den eksisterende bebyggelse stor mulighed for, med relativt få indgreb at udnytte de anlægsmæssige værdier. Planlægningsmæssigt underbygges anvendelse til Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 9

10 Nyt retningslinjekort 14.1b: Mulig placering af feriecenter/feriehotel Fremtidige bestemmelser For at muliggøre ændret anvendelse af eksisterende anlæg/bygninger skal kommuneplanen tilføjes nye retningslinjer og rammer. I gældende kommuneplan er en del af ønskerne for den fremtidige anvendelse af Mandehoved beskrevet i redegørelserne for de enkelte temaer. Nye retningslinjer og rammer stemmer overens med disse redegørelser, men er tilpasset Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune Retningslinjer: at anvendelsen desuden kan være undervisningsog kulturelle formål eller sundheds- og behandlingsformål. Retningslinje ændres til følgende: I tilknytning til tankstationer, togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende, der ligger uden for bymidter og centre, kan der udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Der tilføjes et nyt retningslinjekort 14.1b jævnfør ovenstående illustration. Retningslinje ændres til følgende: Der kan placeres feriecenter/feriehotel på arealer udpeget på retningslinjekort 14.1a Retningslinje ændres til følgende: Feriecenter/feriehotel skal opføres som tæt, lav bebyggelse, og må som hovedregel ikke overstige en kapacitet på 200 lejlighedsenheder. Bebyggelsesprocenten for områderne må normalt ikke overstige 15 %, Ny retningslinje : For område 9 D3 Mandehoved gælder det, at et feriecenter/feriehotel skal indrettes i eksisterende bebyggelse, og at nye bygninger må kun opføres i begrænset omfang, og kun såfremt det kan godtgøres, at det er en forudsætning for udnyttelsen af eksisterende byggeri. Bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 25 %, og der må max være 110 lejligheder. Retningslinje ændres til følgende: For områder, der udlægges til feriehoteller eller feriecentre, skal anvendelsen fastlægges udelukkende til hoteldrift eller lignende selvstændige erhvervsvirksomheder med mulighed for servering af et måltid mad. Dog gælder det for område 9 D3 Mandehoved 10 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

11 Rammeområde 9 D3 Mandehoved og 9 D4 Stevns Naturcenter og Flagbanken Rammer: Offentlige/rekreative områder Anvendelse Bebyggelseskarakter Bebyggelsesprocent Bebyggelseshøjde Udstykning Zoneforhold Lokalplan Andet 9 D3 Mandehoved Ferie- og rekreative formål som ferielejligheder, vandrerhjem, feriecenter, koloni, hotel eller lign. samt hertil naturligt hørende kollektive anlæg, heriblandt mindre anlæg til udendørssport og friluftsliv. Undervisnings- og kulturelle formål som efterskole, højskole, konferencecenter, kursusejendom, videnscenter, oplevelsescenter, museum eller lign. under forudsætning af at den unikke placering er bærende for aktiviteten. Sundheds- og behandlingsformål som rehabiliteringscenter, friplejehjem, hospice eller lign. under forudsætning af at den unikke placering er bærende for behandlings-/plejeforløbet. Primært udnyttelse af eksisterende bebyggelse. 25 for området som helhed. Højst 1½ etage, maksimalt 8,5 meter. Der må indrettes op til 110 ferielejlighedsenheder med ca. 550 sengepladser. Forbliver i landzone. Udnyttelse kræver udarbejdelse af lokalplan. I tilknytning til ovenstående anvendelse kan indrettes restaurant og butik til at supplere den primære anvendelse jfr. kommuneplanretningslinje Nye bygninger må kun opføres i begrænset omfang, og kun såfremt det kan godtgøres, at det er en forudsætning for udnyttelsen af eksisterende byggeri. Anlæg til udendørssport og friluftsliv skal have grøn karakter og større faste hegn kan ikke tillades. Offentlighedens mulighed for adgang til området skal sikres og udbygges. Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 11

12 Kystnærhedszonen Strandbeskyttelseslinjen Rammeområder Zoneforhold for området Redegørelse - forhold til øvrig planlægning Lovgrundlag Kommuneplantillæg nr. 03 for Mandehoved er udarbejdet i henhold til Planloven. Kystnærhedszonen Området er beliggende i kystnærhedszonen ifølge planloven en 3 km bred planlægningszone langs kysten. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder ifølge planloven, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Det gælder desuden at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, og at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Kommuneplantillægget muliggør en genanvendelse af de eksisterende bygninger til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål og sundheds- og behandlingsformål. Fælles for de 3 overordnede anvendelsesmuligheder er, at den unikke placering skal være bærende for den ønskede aktivitet, og at arealet bliver offentligt tilgængelige. Retningslinjer og rammer er formuleret med udgangspunkt i Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune Den fremtidige anvendelse er således tilpasset rækken af offentlige fritidsanlæg, der er bundet sammen af Trampestien langs kysten, og imødekommer overordnede turistpolitiske visioner. Fælles for de mulige anvendelser er udnyttelsen af den eksisterende bygningsmasse, der oprindeligt er opført for at muliggøre overnatning, forplejning og forsamling, alle funktioner der går igen i de fremtidige anvendelsesmuligheder. Den funktionelle begrundelse for anvendelse til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller sundhedsog behandlingsformål er altså ønsket om at undgå unødigt værdispild, men til gengæld at udnytte anlæggets iboende muligheder. Den planlægningsmæssige begrundelse for de fremtidige anvendelsesmuligheder følger af beskrivelsen på side 8 og 9 under overskriften fremtidige anvendelsesmuligheder. Fingerplan 2007 Den 1. juli 2007 trådte Fingerplan 2007 i kraft. Fingerplanen er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Som del af det såkaldte øvrige hovedstadsområde gælder det blandt andet for Stevns Kommune at kommuneplanlægningen skal sikre, at bymæssige fritidsanlæg placeres i byzone. Da der er tale om ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse på Mandehoved er det dog ikke muligt at lokalisere anlægget i byzone. Strandbeskyttelseslinjen Strandbeskyttelseslinjen - ifølge naturbeskyttelsesloven en generel beskyttelseszone på 300 m langs de danske kyster er konkret afgrænset i området således, at kun den nordlige og den sydlige del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Se illustration herover. Strandbeskyttelseslinjen skal - modsat kystnærhedszonen - opfattes som en forbudszone. Regional udviklingsstrategi Kommuneplanen må ikke stride mod den regionale udviklingsstrategi. Nærværende kommuneplantillæg strider ikke mod den Regionale Udviklingsstrategi. Beskyttet natur Ud for Stevns Klint findes et stenrev der er udpeget som Natura 2000-område. Inden for Natura 2000 områder må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne. Det der kan skade stenrevet, er stenfiskeri og udledning af næringssalte, og det vurderes dermed 12 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

13 Vandrefalke i luften i nærheden af ynglepladsen ved Mandehoved ikke at ændret anvendelse af eksisterende byggeri på Mandehoved til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller sundheds- og behandlingsformål vil kunne få betydning for stenrevet. Stevns Klint er opholdssted for flere sjældne eller beskyttede fuglearter. Særlig relevant er vandrefalken, der siden 2007 har ynglet på Stevns Klint. De sidste 3 år har vandrefalken ynglet på Mandehoved, og dermed ganske tæt på den tidligere kaserne. Vandrefalken har kun tre-fire kendte ynglesteder i Danmark, hvor af Stevns Klint altså udgør det ene. Vandrefalken er på fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og er dermed særlig beskyttet. I yngletiden er der frivilligt flyveforbud tæt på klinten og mens klatring og rappelling på klinten under ingen omstændigheder må forekomme. Der må heller ikke smides noget ud over klinten. Ved ændret anvendelse af eksisterende byggeri på Mandehoved til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller sundheds- og behandlingsformål vil der være et større antal besøgende på klinten ved Mandehoved i yngletiden. Dette kan ved uhensigtsmæssig færdsel skræmme hunnen væk fra reden, og det er derfor vigtigt at der tages forebyggende skridt ved bl.a. skiltning om diverse henstillinger og forbud. af flagermus langs Stevns Klint. Flagermusene lever blandt andet i sprækker i Klinten og i store gamle træer langs klinten. Før evt. store gamle træer på området fældes, skal det undersøges om de huser flagermuskolonier. Retsvirkning Kommunalbestyrelsen er ifølge Planloven forpligtet til at virke for Kommuneplanens gennemførelse. Kommunens bygge- og anlægsvirksomhed må ikke stride mod planen. Kommuneplanen får først bindende virkning for kommunens borgere og/eller grundejere gennem udarbejdelse af en lokalplan. Af beskyttede arter i nærheden af Mandehoved findes der sandsynligvis, udover vandrefalken, flagermus og markfirben, der er såkaldte bilag IV arter. Udbredelse af markfirben i Stevns Kommune er ikke kendt i detaljer. Stevns Kommune har i 2008 via frivillige registreringer samt tidligere viden, forsøgt at få et billede af bestanden af markfirben. Der er store variationer i forekomsten af Markfirben langs Stevns Klint. Områderne Boesdal Kalkbrud og Holtug Kridtbrud huser store bestande, hvorimod de dyrkede områder tæt på klinten, kun huser et begrænset antal individer. Der er registreret et stort antal forskellige arter Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 13

14 14 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

15 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 - Mandehoved, blev endeligt vedtaget af Stevns Kommunalbestyrelse den 28. juni På Kommunalbestyrelsens vegne Poul Arne Nielsen / Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 15

16 Bilag Turistpolitisk redegørelse inkl. notat om vurdering af mulighederne for anvendelse af Mandehoved-området til turismeformål Miljøvurdering 16 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011

TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011 TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011 Stevns Kommune Lykke & Nielsen Maj 2011 Indhold 1. Forord... 4 2. Signalement af turismen i Destination Stevns... 5 2.1. Introduktion... 5 2.2. Generel

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune Områder til turismeerhverv ved Billund Forslag 28. jan. 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse for kommuneplantillæggets

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

BESØGSSTEDER VED STEVNS KLINT - STATUS OG FREMTIDSPERSPEKTIVER

BESØGSSTEDER VED STEVNS KLINT - STATUS OG FREMTIDSPERSPEKTIVER BESØGSSTEDER VED STEVNS KLINT - STATUS OG FREMTIDSPERSPEKTIVER Denne publikation er udarbejdet af Stevns Kommune i samarbejde med Projektgruppen under Verdensarv Stevns Klint, med assistance fra Büchert

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn FONDEN AARØSUND MEDBORGERHUS Att.: Jens Kloster Hedegaard Aarøsund Havn 19 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og Byg Simmerstedvej 1A 1 sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere