Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3"

Transkript

1 Mandehoved Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 Rammer for område 9 D3

2 2 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

3 Indholdsfortegnelse Mandehoved før, nu og i fremtiden...4 Turisme i Stevns Kommune...5 Turistpolitiske overvejelser... 7 Fremtidige anvendelsesmuligheder Ferie- og rekreative formål - Undervisnings- og kulturelle formål - Sundheds- og behandlingsformål Fremtidige bestemmelser Retningslinjer - Rammer Forhold til øvrig planlægning Lovgrundlag - Kystnærhedszonen - Fingerplan Strandbeskyttelseslinjen - Regional Udviklingsstrategi - Retsvirkning Vedtagelsespåtegning...15 Bilag Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 3

4 Den tidligere kaserne med Køge Bugt og udsigt til Advedøreværket i baggrunden Mandehoved før, nu og i fremtiden Stevns har en lang militærhistorie som en af det danske forsvars forposter i den kolde krig. Denne historie er blot et øjebliksbillede set i lyset af den historie som Stevns Klint lader vidne om. Mandehoved er et fremspring på den nordlige del af Stevns Klint med højder omkring 30 m. over havet. Flagbanken ved Mandehoved er et af de højeste punkter på Stevns Klint. På dette sted blev der i slutningen af 1950 erne og starten af 60 erne anlagt et nyt luftværnsbatteri med raketter og tilhørende kaserne. Lokaliteten blev valgt lige netop på grund af klintens muligheder for en høj placering og et frit udsyn over Østersøen. Kasernen blev nedlagt igen omkring 1993 og anvendes i dag som asylcenter. Bebyggelsen består af længebygninger til indkvartering mod nord, og administrations- / ledelsesbygninger og et par officersboliger ved adgangsvejen Mandehoved. Syd herfor er en stor garagebygning. Som en del af det samlede anlæg, men udenfor kasernens område ligger Stevns Naturcenter og, syd herfor, et større friareal op til og på Flagbanken. Dét rummer rester af det gamle luftværnsbatteri, men er i dag indrettet til besøgs- og fritidsformål, med udsigtspunkter og gode parkerings- og rastepladsfaciliteter. Det høje og robuste luftmeldetårn bruges i dag som udsigts- og fugleobservationstårn. Der er ikke offentlig nedgang til stranden fra området. Naboejendommen mod syd er udlagt til og i fuld funktion som råstofgraveområde. Stevns Klint er en rumlig og visuel naturoplevelse, og bærer som sagt vidnesbyrd fra mange årtusinders historie om jordens udvikling. Klinten er Stevns hovedattraktion, som både henvender sig til turister og forskere. Stevns Klint er vigtig for turismen og turismen er vigtig for Stevns. Der tegnes et signalement af turismen i Destination Stevns, der gives en vurdering af Stevns turisme og der stilles forslag til en turismestrategi, ligesom kommunen som turismeaktør og turismen i kommunens planlægning beskrives. Med afsæt i Turistpolitisk Redegørelse er det formålet med dette kommuneplantillæg at skabe plangrundlaget for udviklingen af én af perlerne langs klinten og kysten. Udgangspunktet er de eksisterende forhold og omkringliggende tilbud, attraktioner og muligheder. Den nye anvendelse af kasernen skal have den unikke placering og naturgrundlaget som omdrejningspunkt, hvad end det drejer sig om et feriecenter eller et hospice. De åbne vidder, klintens storslåethed og havets nærhed er værdier, der kan være til gavn for både de der skal rekreere og de der skal have ro i deres sidste levetid. Ligeledes kan den unikke geologi og natur på stedet være en oplagt indgangsvinkel til mangeartede undervisningstilbud. Med godkendelsen af Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011 har kommunen fået et vigtigt værktøj til den kommunale planlægning af tiltag på turismeområdet. I Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011 behandles turismen i kommunen indgående. 4 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

5 Fuglekiggere ved Mandehoved Turisme i Stevns Kommune I Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011 behandles turismen i Stevns Kommune indgående. Den turistpolitiske redegørelse beskriver således en kommune der indtil 2011 ikke har været en attraktionsbaseret destination, særligt ikke mht. kommercielle attraktioner (f. eks. entrébaserede). Indtil Koldkrigsmuseum Stevnsfort åbnede, var største kommercielle attraktion Stevns Museum med et årligt besøgstal på Denne situation er i disse år med åbningen af Koldkrigsmuseum Stevnsfort og opstart af det såkaldte verdensarvsprojekt - under hastig ændring. tyder den altså relativt mere i Stevns end i mange andre kommuner. Turismens effekter for lokalsamfundet ligger dog ikke i så høj grad i den absolutte størrelse af den turismeskabte omsætning og jobskabelse, men snarere i, at turismen bidrager til opretholdelse af et lokalt arbejdsmarked og en lokal dækning med detailhandel og service samt oplevelses- og kulturtilbud, der i høj grad kommer kommunens indbyggere til gode. Hertil kommer, at en fremgangsrig turisme smitter positivt af på branding, bosætning og anden erhvervsudvikling. Stevns har en lidt større andel af Region Sjællands turistovernatninger end befolkningstallet tilsiger. Regnes endagsturisterne med, er Stevns andel af regionens turister en del større. Dette bekræfter det almindelige indtryk, at endagsturisme betyder relativt mere end i andre destinationer. Overnatningstallet på Stevns har dog udviklet sig særdeles positivt over det sidste 10-år faktisk er Stevns fremgang på dette punkt (sammen med Odsherreds) langt den største i hele Region Sjælland. Det er særligt indenfor camping, feriehusudlejning og lystbåde man ser denne fremgang, hvorimod hotelovernatning har været i klar tilbagegang. Fremgangen indenfor camping og lystbåde har dog den negative effekt at Stevns har relativt større sæsonudsving end de fleste andre kommuner, da disse overnatningsformer er de mest sæsonudsatte. Dette styrkes også af den relativt svagt udviklede erhvervsturisme. Da Stevns har mange endagsturister, ligger døgnomsætningen pr. turist betydeligt under regionsgennemsnittet. Det skyldes dog også den meget begrænsede erhvervsturisme og at de dominerende overnatningsformer ligger i den prisbillige ende. En relativt stor del af turismeomsætningen i Stevns Kommune er knyttet til ikkekommercielle overnatningsformer. Alligevel ligger Stevns relativt højt, når man betragter turismeforbrugets andel af totaløkonomien. Turismens andel af den samlede, lokale værditilvækst er blandt de højeste i Region Sjælland. Selv om den samlede turisme ikke er stor, be- Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 5

6 Mandehoved som del af den overordnede turismestruktur Illustration fra Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune 2011, der viser støttepunkter for Stevns Klint oplevelsen og eksisterende faciliteter. Støttepunkterne ligger som perler på en snor langs klinten, forbundet af Trampestien. 6 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

7 Mandehovedfremspringet set fra Holtug Kridtbrud Turistpolitiske overvejelser Udover det mere overordnede billede af potentialer og udfordringer for Stevns Kommune som turistdestination tegner den turistpolitiske redegørelse også den fysiske hovedstruktur for turismen i kommunen. En afgørende del af hovedstrukturen udgøres af besøgsstederne langs Stevns Klint, der ligger som perler på snor forbundet af Trampestien. Mandehoved er et af disse steder. Besøgsstederne omtales i Kommuneplan 09 for Stevns Kommune som støttepunkter for Stevns Klint Oplevelsen. Hvert af disse støttepunkter har sit eget særlige karaktertræk, og der er dermed allerede i dag en vis rollefordeling mellem disse besøgssteder i kraft af deres historie, udtryk, funktion og potentiale. Med tiden skal planlægningen og udviklingen af disse lokaliteter dog kvalificeres, og rollefordelingen skal tydeliggøres. Dette skal ske i samarbejde mellem aktørerne på området. Besøgsstederne udgøres for en stor dels vedkommende af tidligere militære anlæg og steder, hvor råstof blev brudt. Der er altså tale om eksisterende anlæg af kulturhistorisk betydning, tæt forbundet med den stevnske selvforståelse og identitet. Den helt grundlæggende tanke med udviklingen af turismen langs klinten er, at disse besøgssteder skal muliggøre oplevelsen af de unikke natur- og kulturhistoriske værdier langs Stevns Klint, samtidig med at øvrige arealer beskyttes. I den Turistpolitiske Redegørelse udpeges branding og attraktionsudvikling af verdensarvturismen som det højst prioriterede indsatsområde for turismeudviklingen i Stevns Kommune. Dette skyldes at UNE- SCO World Heritage må betegnes som et af verdens stærkeste turistbrands. Uanset om Stevns Klint optages på listen over verdensarv eller ej, er stedet en unik lokalitet, der kan bruges som løftestang for markedsføring og udvikling af kommunens øvrige tilbud. Næst efter verdensarven, er en udvikling af erhvervsturisme, med styrkelse af hotelkapacitet, produktudvikling af kombinerede konference-, overnatnings- og aktivitetstilbud samt fælles markedsføring det højst prioriterede. En styrkelse af erhvervsturismen kan have stor betydning for muligheden for at mindske de store sæsonudsving, der kendetegner turismen i Stevns Kommune. Samtidig vil det sandsynligvis kunne være med til at øge døgnomsætningen pr. turist betydeligt. Flere af de øvrige prioriterede handlemuligheder omhandler udvikling af, hvad man kan kalde, tematurismen. Det drejer sig blandt andet om udvikling af kulturhistorisk tematurisme, samt en videreudvikling af cykel- og vandreturisme, inkl. forbedring af faciliteter såsom rastepladser og primitiv overnatning. Herudover er der peget på en udvikling af naturturisme, med prioritering af nogle få, overordnede temaer såsom geologi og fugle. Set i det turistpolitiske lys er der med Mandehoved et stort potentiale for samtidig at virkeliggøre flere af de politiske visioner. Med sin uforstyrrede placering ved klinten, havet, de åbne og vidtstrakte landbrugsjorder, med en nærhed til Stevns Naturcenter, Trampestien og den internationale cykelrute Berlin/ København og dertil en eksisterende bygningsmasse med faciliteter for både overnatning, forplejning og forsamling fremstår Mandehoved unik. Samtidig understøtter placeringen og bygningsmassen naturligt en håndfuld andre anvendelsesformål, der også bygger på naturværdierne i området. I notatet Vurdering af mulighederne for anvendelse af Mandehovedområdet til turismeformål behandles netop det turistmæssige potentiale ved Mandehoved indgående. Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 7

8 En af de store saddeltagslænger set fra det indre gårdrum Fremtidige anvendelsesmuligheder Kasernen ved Mandehoved er som allerede nævnt oplagt til en række anvendelsesformål, heriblandt turismemæssige. De fremtidige anvendelsesmuligheder grupperer sig i 3 kategorier: ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål og sundheds- og behandlingsformål. For samtlige anvendelsesmuligheder gælder det, at de bygger på udnyttelsen af de eksisterende bygninger og på den unikke naturmæssige placering. Det gælder desuden at flere af disse formål med fordel kan kombineres. Den vigtigste generelle begrundelse for anvendelse af Mandehoved-bebyggelsen til andre formål end det, den blev skabt til (kaserne), er, at bebyggelsen er allerede eksisterende, og dermed repræsenterer en samfundsmæssig værdi i form af etablerede bygninger og anlæg, infrastruktur og offentlige servicefunktioner, som vil gå tabt, hvis man ikke finder alternative anvendelser. Visse af de fremtidige anvendelsesmuligheder ville givetvis kunne placeres andre steder, evt. ikke kystnært, men udnyttelsen af eksisterende faciliteter skabt til overnatning, forplejning og forsamling er en tungtvejende funktionel begrundelse for ønsket om en ændret anvendelse. Dette har formentlig også været den primære årsag til at stedet i flere år har været anvendt til asylcenter. Ferie- og rekreative formål Ferie- og rekreative formål dækker over anvendelse til f.eks. ferielejligheder, vandrerhjem, feriecenter, koloni, hotel eller lignende, hvor den primære funktion er overnatning. Set i lyset af Stevns Kommunes overordnede turistpolitiske strategi er der en klar funktionel og planmæssig begrundelse for anvendelsen til netop overnatning for turister. Der er et dokumenteret behov for overnatningstilbud af de ovennævnte typer (spændende fra feriecenter-tilbud til primitive overnatningsformer), og dette behov kan forventes øget med et øget besøgstal pga. verdensarvstitlen. Da Stevns hoved-turistattraktion er Stevns Klint og de oplevelsesmuligheder, denne byder på, er placering af nye overnatningssteder tæt på klinten en funk- tionel fordel. Hertil kommer, at der allerede findes primitive overnatningstilbud (shelters) samt udbyggede publikumsfaciliteter ved Mandehoved, og at de eksisterende indkvarteringsbygninger forholdsvis let kan ombygges til de ovennævnte, ikke-luksuriøse overnatningstyper. Det er samtidig en væsentlig begrundelse, at de nye overnatningstilbud vil komme til at ligge perfekt for brugerne af infrastrukturen for cyklende og vandrere, som er en del af den målgruppe, de nye overnatningsformer med fordel kan rettes imod. Der kan givetvis findes alternative placeringsmuligheder til denne anvendelse, men de vil ikke have de styrker, som er væsentlige for et overnatningstilbud af den skildrede karakter, nemlig nærhed til den natur og de oplevelsestemaer, som denne gruppe af besøgende i høj grad går efter. Undervisnings- og kulturelle formål Med undervisnings- og kulturelle formål menes eks. efterskole, højskole, konferencecenter, kursusejendom, videnscenter, oplevelsescenter, museum eller lignende. Denne type formål kan inddeles i 3 grupper: kostskoleformål, med en blanding af indkvartering/midlertidig beboelse og undervisning, kursusformål, med en blanding af overnatning og undervisning og formidlingsformål hvor den primære aktivitet er formidling af områdets værdier. Fælles for de 3 typer anvendelse er, at områdets unikke kultur- og naturværdier skal være bærende for aktiviteten. Både hvad angår kostskolelignende anvendelse og kursusformål er der ingen tvivl om, at man vil kunne finde en anden placering end den kystnære. Der er dog flere tilfælde, hvor netop den særlige placering vil kunne være bærende for aktiviteten. Efter- og højskoler har ofte en klar profil, det kan være i form at et fokus på idræt, kultur, internationale forhold eller andre. I kraft af den nære placering til unikke geologiske værdier, overdrevs natur, de store fugletræk og Stevns Naturcenter er det oplagt at tænke Mandehoved som base for en 8 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

9 Kasernens lave huse set fra det indre gårdrum naturvidenskabelig efter- eller højskole. Herved vil der kunne opnås en meget høj grad af udnyttelse af både eksisterende faciliteter og lokaliteten, ligesom der vil opstå en synergieffekt med Stevns Naturcenter. Samtidig fungerer højskoler periodevist som turismevirksomheder, i kraft af korte højskoleophold målrettet familier. En anden mulighed kunne være en kombination af overnatnings- og formidlingsformål, der blev brugt som base for en hotelskole. Det samme gør sig i en vis grad gældende for kursusformål, også her kan man forestille sig et kursus- og konferencecenter med f.eks. en natur/teknik profil, hvor den særlige placering anvendes direkte i kursustilbuddene. I relation til turismen i Stevns Kommune har denne type anvendelse stor betydning, da der er et stort behov for at styrke erhvervsturismen i Destination Stevns. Igen er den eksisterende bebyggelses disponering med mulighed for både overnatning, forplejning og forsamling en klar begrundelse for anvendelse til kursus- og konferencecenter. Ved anvendelse til formidlingsformål alene, dvs. f.eks. besøgscenter, museum eller naturformidlingscenter, gøres der ved den primære anvendelse ikke brug af muligheden for overnatning. Ved denne type anvendelse er begrundelsen i højere grad placeringen nær de natur- og kulturhistoriske fænomener, der skal formidles. I dette tilfælde ville det primært dreje sig om temaerne geologi, råstofudvinding som industrihistorie, kridtgrundens naturtyper, fugle og fugletræk og koldkrigshistorien. Hertil kommer som en væsentlig funktionel begrundelse, at området ligger perfekt for de kategorier af besøgende, der anvender infrastrukturen for cyklende og vandrere, eftersom den ligger direkte på de to hovedruter for disse trafikformer, hhv. Cykelruten Berlin-København (= den nationale cykelrute 9) og Trampestien Stevns Klint. Der er stort sammenfald mellem de, der bruger den bløde infrastruktur og de, der er interesseret i stedets formidlingstemaer. formidlingsformål af, at en del af området allerede i dag anvendes til dette formål. Stevns Naturcenter er beliggende lige ved siden af den tidligere kasernebebyggelse, og centrets bygning samt de umiddelbare omgivelser (for både naturcentret og kasernen) har i en årrække vist sig at være velfungerende som naturcenter med et forholdsvis stort besøg af skoleklasser o.a. lejrskole-grupper. Placering af et besøgs- / infocenter udenfor kystnærhedszonen er næppe relevant, da et sådant center bør ligge i umiddelbar nærhed af de fænomener, centret skal formidle. Sundheds- og behandlingsformål Sundheds- og behandlingsformål dækker over eksempelvis rehabiliteringscenter, friplejehjem, hospice eller lignende, hvor den primære brug er en blanding af kortere eller længerevarende ophold/beboelse og pleje. Det er klart, at anvendelsen til sundheds- eller behandlingsformål ikke er afhængig af den kystnære placering. Man kunne sagtens forestille sig andre placeringer. Grunden til at Mandehoved alligevel er oplagt til sådanne formål, er kombinationen af den særlige naturmæssige placering og bygningsmassens iboende muligheder. Der er i stigende grad en bevidsthed om, at omgivelserne har betydning for vores fysiske og psykiske tilstand. Både når det angår f.eks. stress, almen aldersbetinget svækkelse og vores generelle velbefindende, har grønne, rolige omgivelser stor betydning. Hermed udgør omgivelserne ved Mandehoved et potentiale for at forbedre tilværelsen for eksempelvis stressramte, svage ældre eller døende. Mandehoved er placeret relativt isoleret, med mulighed for høj grad af ro og vidtstrakte udsyn. Også til en sådan funktion er der i den eksisterende bebyggelse stor mulighed for, med relativt få indgreb at udnytte de anlægsmæssige værdier. Planlægningsmæssigt underbygges anvendelse til Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 9

10 Nyt retningslinjekort 14.1b: Mulig placering af feriecenter/feriehotel Fremtidige bestemmelser For at muliggøre ændret anvendelse af eksisterende anlæg/bygninger skal kommuneplanen tilføjes nye retningslinjer og rammer. I gældende kommuneplan er en del af ønskerne for den fremtidige anvendelse af Mandehoved beskrevet i redegørelserne for de enkelte temaer. Nye retningslinjer og rammer stemmer overens med disse redegørelser, men er tilpasset Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune Retningslinjer: at anvendelsen desuden kan være undervisningsog kulturelle formål eller sundheds- og behandlingsformål. Retningslinje ændres til følgende: I tilknytning til tankstationer, togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende, der ligger uden for bymidter og centre, kan der udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Der tilføjes et nyt retningslinjekort 14.1b jævnfør ovenstående illustration. Retningslinje ændres til følgende: Der kan placeres feriecenter/feriehotel på arealer udpeget på retningslinjekort 14.1a Retningslinje ændres til følgende: Feriecenter/feriehotel skal opføres som tæt, lav bebyggelse, og må som hovedregel ikke overstige en kapacitet på 200 lejlighedsenheder. Bebyggelsesprocenten for områderne må normalt ikke overstige 15 %, Ny retningslinje : For område 9 D3 Mandehoved gælder det, at et feriecenter/feriehotel skal indrettes i eksisterende bebyggelse, og at nye bygninger må kun opføres i begrænset omfang, og kun såfremt det kan godtgøres, at det er en forudsætning for udnyttelsen af eksisterende byggeri. Bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 25 %, og der må max være 110 lejligheder. Retningslinje ændres til følgende: For områder, der udlægges til feriehoteller eller feriecentre, skal anvendelsen fastlægges udelukkende til hoteldrift eller lignende selvstændige erhvervsvirksomheder med mulighed for servering af et måltid mad. Dog gælder det for område 9 D3 Mandehoved 10 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

11 Rammeområde 9 D3 Mandehoved og 9 D4 Stevns Naturcenter og Flagbanken Rammer: Offentlige/rekreative områder Anvendelse Bebyggelseskarakter Bebyggelsesprocent Bebyggelseshøjde Udstykning Zoneforhold Lokalplan Andet 9 D3 Mandehoved Ferie- og rekreative formål som ferielejligheder, vandrerhjem, feriecenter, koloni, hotel eller lign. samt hertil naturligt hørende kollektive anlæg, heriblandt mindre anlæg til udendørssport og friluftsliv. Undervisnings- og kulturelle formål som efterskole, højskole, konferencecenter, kursusejendom, videnscenter, oplevelsescenter, museum eller lign. under forudsætning af at den unikke placering er bærende for aktiviteten. Sundheds- og behandlingsformål som rehabiliteringscenter, friplejehjem, hospice eller lign. under forudsætning af at den unikke placering er bærende for behandlings-/plejeforløbet. Primært udnyttelse af eksisterende bebyggelse. 25 for området som helhed. Højst 1½ etage, maksimalt 8,5 meter. Der må indrettes op til 110 ferielejlighedsenheder med ca. 550 sengepladser. Forbliver i landzone. Udnyttelse kræver udarbejdelse af lokalplan. I tilknytning til ovenstående anvendelse kan indrettes restaurant og butik til at supplere den primære anvendelse jfr. kommuneplanretningslinje Nye bygninger må kun opføres i begrænset omfang, og kun såfremt det kan godtgøres, at det er en forudsætning for udnyttelsen af eksisterende byggeri. Anlæg til udendørssport og friluftsliv skal have grøn karakter og større faste hegn kan ikke tillades. Offentlighedens mulighed for adgang til området skal sikres og udbygges. Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 11

12 Kystnærhedszonen Strandbeskyttelseslinjen Rammeområder Zoneforhold for området Redegørelse - forhold til øvrig planlægning Lovgrundlag Kommuneplantillæg nr. 03 for Mandehoved er udarbejdet i henhold til Planloven. Kystnærhedszonen Området er beliggende i kystnærhedszonen ifølge planloven en 3 km bred planlægningszone langs kysten. For planlægningen i kystnærhedszonen gælder ifølge planloven, at der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Det gælder desuden at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, og at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Kommuneplantillægget muliggør en genanvendelse af de eksisterende bygninger til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål og sundheds- og behandlingsformål. Fælles for de 3 overordnede anvendelsesmuligheder er, at den unikke placering skal være bærende for den ønskede aktivitet, og at arealet bliver offentligt tilgængelige. Retningslinjer og rammer er formuleret med udgangspunkt i Turistpolitisk Redegørelse for Stevns Kommune Den fremtidige anvendelse er således tilpasset rækken af offentlige fritidsanlæg, der er bundet sammen af Trampestien langs kysten, og imødekommer overordnede turistpolitiske visioner. Fælles for de mulige anvendelser er udnyttelsen af den eksisterende bygningsmasse, der oprindeligt er opført for at muliggøre overnatning, forplejning og forsamling, alle funktioner der går igen i de fremtidige anvendelsesmuligheder. Den funktionelle begrundelse for anvendelse til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller sundhedsog behandlingsformål er altså ønsket om at undgå unødigt værdispild, men til gengæld at udnytte anlæggets iboende muligheder. Den planlægningsmæssige begrundelse for de fremtidige anvendelsesmuligheder følger af beskrivelsen på side 8 og 9 under overskriften fremtidige anvendelsesmuligheder. Fingerplan 2007 Den 1. juli 2007 trådte Fingerplan 2007 i kraft. Fingerplanen er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Som del af det såkaldte øvrige hovedstadsområde gælder det blandt andet for Stevns Kommune at kommuneplanlægningen skal sikre, at bymæssige fritidsanlæg placeres i byzone. Da der er tale om ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse på Mandehoved er det dog ikke muligt at lokalisere anlægget i byzone. Strandbeskyttelseslinjen Strandbeskyttelseslinjen - ifølge naturbeskyttelsesloven en generel beskyttelseszone på 300 m langs de danske kyster er konkret afgrænset i området således, at kun den nordlige og den sydlige del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Se illustration herover. Strandbeskyttelseslinjen skal - modsat kystnærhedszonen - opfattes som en forbudszone. Regional udviklingsstrategi Kommuneplanen må ikke stride mod den regionale udviklingsstrategi. Nærværende kommuneplantillæg strider ikke mod den Regionale Udviklingsstrategi. Beskyttet natur Ud for Stevns Klint findes et stenrev der er udpeget som Natura 2000-område. Inden for Natura 2000 områder må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne. Det der kan skade stenrevet, er stenfiskeri og udledning af næringssalte, og det vurderes dermed 12 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

13 Vandrefalke i luften i nærheden af ynglepladsen ved Mandehoved ikke at ændret anvendelse af eksisterende byggeri på Mandehoved til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller sundheds- og behandlingsformål vil kunne få betydning for stenrevet. Stevns Klint er opholdssted for flere sjældne eller beskyttede fuglearter. Særlig relevant er vandrefalken, der siden 2007 har ynglet på Stevns Klint. De sidste 3 år har vandrefalken ynglet på Mandehoved, og dermed ganske tæt på den tidligere kaserne. Vandrefalken har kun tre-fire kendte ynglesteder i Danmark, hvor af Stevns Klint altså udgør det ene. Vandrefalken er på fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og er dermed særlig beskyttet. I yngletiden er der frivilligt flyveforbud tæt på klinten og mens klatring og rappelling på klinten under ingen omstændigheder må forekomme. Der må heller ikke smides noget ud over klinten. Ved ændret anvendelse af eksisterende byggeri på Mandehoved til ferie- og rekreative formål, undervisnings- og kulturelle formål eller sundheds- og behandlingsformål vil der være et større antal besøgende på klinten ved Mandehoved i yngletiden. Dette kan ved uhensigtsmæssig færdsel skræmme hunnen væk fra reden, og det er derfor vigtigt at der tages forebyggende skridt ved bl.a. skiltning om diverse henstillinger og forbud. af flagermus langs Stevns Klint. Flagermusene lever blandt andet i sprækker i Klinten og i store gamle træer langs klinten. Før evt. store gamle træer på området fældes, skal det undersøges om de huser flagermuskolonier. Retsvirkning Kommunalbestyrelsen er ifølge Planloven forpligtet til at virke for Kommuneplanens gennemførelse. Kommunens bygge- og anlægsvirksomhed må ikke stride mod planen. Kommuneplanen får først bindende virkning for kommunens borgere og/eller grundejere gennem udarbejdelse af en lokalplan. Af beskyttede arter i nærheden af Mandehoved findes der sandsynligvis, udover vandrefalken, flagermus og markfirben, der er såkaldte bilag IV arter. Udbredelse af markfirben i Stevns Kommune er ikke kendt i detaljer. Stevns Kommune har i 2008 via frivillige registreringer samt tidligere viden, forsøgt at få et billede af bestanden af markfirben. Der er store variationer i forekomsten af Markfirben langs Stevns Klint. Områderne Boesdal Kalkbrud og Holtug Kridtbrud huser store bestande, hvorimod de dyrkede områder tæt på klinten, kun huser et begrænset antal individer. Der er registreret et stort antal forskellige arter Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 13

14 14 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

15 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 3 til Stevns Kommuneplan 09 - Mandehoved, blev endeligt vedtaget af Stevns Kommunalbestyrelse den 28. juni På Kommunalbestyrelsens vegne Poul Arne Nielsen / Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Kommuneplantillæg nr. 3 - Stevns Kommune 15

16 Bilag Turistpolitisk redegørelse inkl. notat om vurdering af mulighederne for anvendelse af Mandehoved-området til turismeformål Miljøvurdering 16 Stevns Kommune - Kommuneplantillæg nr. 3

TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011

TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011 TURISTPOLITISK REDEGØRELSE FOR STEVNS KOMMUNE 2011 Stevns Kommune Lykke & Nielsen Maj 2011 Indhold 1. Forord... 4 2. Signalement af turismen i Destination Stevns... 5 2.1. Introduktion... 5 2.2. Generel

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplan 2013-2025 HOVEDSTRUKTUR med bilag: A Detailhandelsstruktur B 100 kulturmiljøer C Landsbyafgrænsninger D Prioterede områder offentlig bekendtgørelse af næstved kommuneplan 2013-25 Næstved Byråd

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune Områder til turismeerhverv ved Billund Forslag 28. jan. 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse for kommuneplantillæggets

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune

KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VERSION 1 2014 KYSTTURISMEREDEGØRELSE Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune VANDSPORTSTURISME CYKELTURISME LYSTFISKERTURISME

Læs mere

Forslag til. Lokalplan nr. E 13.01.01. Ulvshale Feriehotel

Forslag til. Lokalplan nr. E 13.01.01. Ulvshale Feriehotel Forslag til Lokalplan nr. E 13.01.01 Ulvshale Feriehotel Januar 2010 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Om Lokalplaner En lokalplan indeholder detaljerede retningslinjer for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01.05.2015 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi, Udvikling Stevns. Lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi, Udvikling Stevns. Lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi, Udvikling Stevns Lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere