LOKALPLAN. for Rødovre Centrum RØDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN. for Rødovre Centrum RØDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 LOKALPLAN for Rødovre Centrum Rødovre Parkvej Præstebakken Tårnvej Højnæsvej Himmelkol RØDOVRE KOMMUNE

2 Indholdsfortegnelse Resultat af offentlig høring 3 Baggrunden for lokalplanen 5 Lokalplanens bestemmelser 13 1 Lokalplanens formål 13 2 Område og zonestatus 13 3 Områdets anvendelse 14 4 Udstykninger 15 5 Vej- og stiforhold 15 6 Parkeringsforhold 16 7 Bebyggelsens omfang og placering 17 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 19 9 Skiltning Tekniske anlæg, varmeforsyning og antenner Støjforhold Ubebyggede arealers udseende, oplag og hegning Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Forhold til hidtidig planlægning Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 26 Lokalplanens forhold til anden planlægning 27 Lokalplanens forhold til anden lovgivning 30 Tilladelse fra andre myndigheder 31 Kortbilag 1: Matrikelkort, 1:3000 Kortbilag 2: Trafikforhold, 1:2000 Kortbilag 3: Byggefelter og etageantal, 1:2000 2

3 Redegørelse Resultat af den offentlige høring Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2005 endeligt vedtaget Lokalplan 101 for Rødovre Centrum. Lokalplanen giver mulighed for at udvide Rødovre Centrum med yderligere 2000 m 2 etageareal samt ved omdannelse og nybyggeri at øge det samlede butiksareal med 4000 m 2 på den tidligere posthusgrund. Planen har som forslag været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. januar 2005 til den 9. marts I denne periode kom der otte reaktioner fra myndigheder, virksomheder, organisationer og beboere. Lokalplanen er endeligt vedtaget med følgende ændringer: 5.3: I 2. afsnit tilføjes følgende: Vareaflæsning mv. må ikke foregå på offentlig vej, men skal i sin helhed ske på butiksejendommen. 7.4: Byggelinjen langs Højnæsvej fastlægges i en afstand af 0,8 m fra vejskel. Ny 7.6: Bygninger på samme ejendom skal enten være sammenbyggede eller have en indbyrdes afstand på mindst 10 m. 13.1: 2. afsnit udgår 15.2: Ny ordlyd: Københavns Amt har kortlagt forurening på dele af ejendommen matr.nr. 6ad, Rødovre by, Rødovre. Hvis ejendommens anvendelse ønskes ændret til forureningsfølsom anvendelse som bolig, institution mv., skal det forinden godkendes af amtet, jf. 8 i Lov om forurenet jord. Kortbilag 2: Vejadgangen syd for posthusgrunden vises dobbeltrettet, og fodgængerområdet nord for posthusgrunden slettes. Kortbilag 3: Der indtegnes byggefelter i 2 etager til forbindelsesbygninger mellem den østlige, seks etagers bygning og de eksisterende bygninger vest og syd for denne. 3

4 Redegørelsen s. 33, to nye afsnit om jordforureningsloven: Kortlægning af jordforurening sker på to niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Arealer kan kortlægges på vidensniveau 1, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet, mens kortlægning på vidensniveau 2 forudsætter dokumentation for forurening. Inden for lokalplanområdet er der aktuelt registreret jordforurening på vidensniveau 2 på ejendommen matr.nr. 6ad Rødovre by, Rødovre. Redegørelsens s. 33, ny ordlyd i afsnit om tilladelse fra andre myndigheder: Bygge- og anlægsarbejder til forureningsfølsom anvendelse som bolig, institution mv. samt ændring af arealanvendelsen til følsomme formål på arealer, der er kortlagt som forurenet, forudsætter at Københavns Amt forinden har givet tilladelse til den påtænkte aktivitet. Det samme gælder, hvis den kortlagte ejendom er udpeget som indsatsområde, uanset byggeriets formål. Tilladelsen kan gives på vilkår om, at grundejer henholdsvis bygherre gennemfører miljømæssigt nødvendige foranstaltninger. 4

5 Baggrunden for lokalplanen Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter Rødovre Centrum med tilhørende parkeringsarealer. Lokalplanområdet afgrænses af Tårnvej, Rødovre Parkvej og Højnæsvej. Rødovre Centrum, der blev opført i 1966, er Danmarks første, større overdækkede butikscenter. Rødovre Centrum er siden opførelsen udvidet flere gange og rummer i dag en butiksbebyggelse i én og to etager, et stormagasin i fire etager, en blok i seks etager kaldet etagehuset med butikker, kontorer og boliger samt en kontorbygning i fire etager. Centret rummer ud over detailhandel også lægehus, forskellig privat service og liberale erhverv. I tilknytning til centret, med vejadgang til Højnæsvej, ligger en postekspedition. I områdets sydvestlige del, mod Tårnvej, findes desuden en tankstation og et vandtårn. Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger Rådhuspladsen med Rådhuset, Hovedbiblioteket og kulturhuset Viften. En pladsdannelse ved Rødovre Centrum er forbundet med Rådhuspladsen via en bred fodgængerovergang til passage af Rødovre Parkvej. Ved Rødovre Parkvej ligger en busterminal for de lokale buslinjer, hvilket er med til at sikre buspassagererne gode adgangsforhold til centret. Ud over den førnævnte busterminal på Rødovre Parkvej ligger der på Tårnvej et busstoppested for S-bus, stambuslinje og lokalbusser. I tilknytning til busstoppestedet er der en fodgængertunnel under Tårnvej. I områdets nordøstlige hjørne ligger et parkeringsområde, som vejbetjenes fra Højnæsvej, og på hjørnet af Rødovre Parkvej og Tårnvej er der ligeledes et mindre parkeringsområde. Dette vejbetjenes fra Rødovre Parkvej. 5

6 Hele den sydlige del af området er udlagt til parkering for centrets kunder. På den anden side af sydparkeringen, udenfor lokalplanområdet, ligger større, vinkelformede boligbebyggelser i tre etager omkring grønne gårdrum. Centrets sydparkering grænser på østsiden op til en ældre erhvervsbebyggelse langs Højnæsvej. Bebyggelsen i dette område er oprindeligt opført til mindre produktions- og værkstedsvirksomheder, men er under omdannelse til kontor- og serviceerhverv, offentlig service, detailhandel og boliger. Lokalplanens baggrund Københavns Amt gennemførte i 1998 i samarbejde med kommunerne en analyse af detailhandlen i amtet. Detailhandelsanalysen blev koordineret med de andre regionale enheder i Hovedstadsområdet, som gennemførte tilsvarende analyser. Af detailhandelsanalysen fremgik det bl.a. at Rødovre Centrum især på udvalgsvareområdet har udbygget sin position som indkøbssted de seneste 20 år. På udvalgsvareområdet er centret det overordnede indkøbssted for næsten alle forbrugere i Rødovre, og det tiltrækker derudover kunder fra den inderste del af vestegnen samt de vestligste dele af Frederiksberg og Københavns Kommuner. Omkring halvdelen af omsætningen på dagligvarer i kommunen finder sted i Rødovre Centrum. Det betyder, at en stor del af borgerne i Rødovre foretager hovedparten af deres dagligvareindkøb i centret. Det er såvel kommunens som Rødovre Centrums målsætning at fastholde det etablerede kundeunderlag og centrets betydning i nærområdet. Der er i de seneste år foretaget kraftige investeringer i etablering eller udbygning af butikscentre i Hovedstadsregionen. Rødovre Centrum udsættes således for en markant skærpet konkurrence dels fra de store regionale centre, dels fra de største bydels- og kommunecentre i det umiddelbare opland. Hertil kommer den 6

7 forventelige konkurrence fra en række planlagte nye butikscentre i Valby, Vanløse og Flintholm på Frederiksberg. Udvidelse af centret Også Rødovre Centrum udvider butiksarealet. Centret er aktuelt ved at afslutte en større byggesag, hvor man udvider centret med ca m 2, heraf m 2 til butiksformål, samt et parkeringshus i fire niveauer på i alt ca m 2. Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. februar 2003 Lokalplan 81 for Rødovre Centrum samt Lokalplan 71 for Højnæsvej endeligt. Begge lokalplaner indeholder mulighed for at opføre eller indrette nyt butiksareal. I Lokalplan 81 er der mulighed for at etablere m 2 butiksareal, og i Lokalplan 71 er der mulighed for at etablere m 2 butiksareal. Herved er den hidtil gældende ramme i Kommuneplan , inklusive Tillæg nr. 1, udnyttet fuldt ud. Ændrede regler for butiksplanlægning Hovedstadens Udviklingsråd har den 28. maj 2004 vedtaget et tillæg til Regionplan 2001 om detailhandel. Regionplantillægget indeholder retningslinjer, som gør det muligt for regionens kommuner at overtage den udvidede kompetence for detailhandelsplanlægningen, som de har efter de nye regler i Planloven. Regionplantillægget udpeger 10 regionale centre og 54 andre centre, der har regional betydning (herunder blandt andre Rødovre Centrum). Disse centre fastlægges som centrale byområder, hvor rammen for nybyggeri og omdannelse til butiksformål fastsættes i kommuneplanen. Den maksimale butiksstørrelse fastsættes generelt til m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at give mulighed for en relativt begrænset udvidelse af Rødovre Centrum. Udvidelsen af centret skal gøre det muligt at indrette yderligere butiksareal i tilknytning til de eksisterende butikker. 7

8 Lokalplanen har desuden til formål at medvirke til at få mere helhed i centerområdet, samt at sikre en bedre funktionel og visuel sammenhæng mellem centret og de omgivende bebyggelser og veje. Lokalplanens indhold Området kan fremover anvendes til centerformål, offentlige formål, etageboliger og parkering. Centerformål omfatter detailhandel med dagligvarer (supermarked, bager, slagter m.v.) og udvalgsvarer (beklædning, bøger, boligudstyr m.v.), administration, liberale erhverv (læger, revisorer og lignende) og serviceerhverv (frisør, pengeinstitut m.v.) samt mindre reparationsvirksomhed (cykelsmed, skomager og lignende). Offentlige formål er eksempelvis offentlig service, undervisning, udstillings- og kulturvirksomhed samt ventepladser, læskure og cykelparkering i tilknytning til den kollektive trafik. Ud over de igangværende byggearbejder giver lokalplanen mulighed for at opføre ny bebyggelse i én etage, stedvis i 2 eta- 8

9 ger. Denne bebyggelse skal placeres inden for et retningsgivende byggefelt mellem centret og Højnæsvej. På dette areal ligger i dag PostDanmarks postekspedition. Bebyggelsen i dette byggefelt må ikke placeres nærmere naboskel end 5 m, lige som den ikke må placeres nærmere end 0,8 m fra vejskel mod Højnæsvej. Hvis ejendommene sammenlægges skal bygninger på samme grund have en indbyrdes afstand på mindst 10 m. Rødovre Centrum omfatter inklusive den igangværende udvidelse et etageareal på m 2. Heri er ikke medregnet kælderarealerne, der efter bygningsreglementets bestemmelser ikke indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten. Med et samlet grundareal på m 2 inklusive matr.nr. 6em (posthusgrunden), og lokalplanens bestemmelse om en maksimal bebyggelsesprocent på 90 medfører dette, at centret ved nedrivning af posthusbygningen har en teoretisk restrummelighed på m 2. Ny tilbygning set fra Højnæsvej Centrets aktuelle udvidelsesplaner på posthusgrunden er på ca m 2 i ét plan. Da man samtidig fjerner posthuset med dets m 2 vil netto-forøgelsen kun blive på ca m 2 etageareal. Efter Planlovens bestemmelser skal man ud over de egentlige salgsarealer også medregne arealer til personalerum, tilknyttet cafeteria, overdækkede gangarealer, lagerrum osv. til butiksarealet. Der gælder det særlige forhold i Planloven, at også butikkernes arealer i kældre skal medregnes i butiksarealet. 9

10 Butiksarealet i Rødovre Centrum udgjorde inden den igangværende udbygning m 2, heraf er der m 2 lagerlokaler i kælderen og m 2, som udgør butikkernes andel i de fælles adgangsveje, torvedannelser m.v. i centret. Denne andel af de fælles adgangsveje m.v. er beregnet ud fra forholdet mellem butikkernes etageareal og de øvrige funktioners etageareal i centret. Det igangværende byggeprojekt rummer en udvidelse af butiksarealet på op til m 2. Inden for området findes der desuden 200 m 2 butiksareal på tankstationen ved Tårnvej. Det samlede butiksareal indenfor lokalplanområdet, inklusive den igangværende udbygning, er således opgjort til m 2 bruttoetageareal. Med tillæg nr. 6 til Kommuneplan , tillades det at udvide butiksarealet med yderligere m 2 i forhold til det eksisterende og allerede tilladte. Det samlede areal til butiksformål indenfor lokalplanområdet må således ikke overstige m 2. Dagligvarebutikker kan indrettes med op til m 2 bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker kan indrettes med op til m 2 bruttoetageareal. Herudover kan der indrettes et stormagasin med en maksimal størrelse på m 2 bruttoetageareal. Vej- og stiforhold Med Lokalplan 81 blev det fastlagt, at hovedadgangen til centret skulle ske gennem et lysreguleret kryds på Tårnvej. Tårnvej er en amtsvej, der i dag har en gennemsnitlig trafikbelastning på ca køretøjer ÅDT (ÅrsDøgnTrafik). I forbindelse med opførelsen af parkeringshuset blev der etableret en ny varetilkørsel til centrets kælder ad en rampe i den østlige ende af det nye parkeringshus. 10

11 En sekundær vejadgang fra Tårnvej til parkeringshuset betjener samtidig tankstationens kunder. Fra Rødovre Parkvej vil der fortsat blive tilkørsel til en mindre parkeringsplads på hjørnet af Tårnvej og Rødovre Parkvej. Den eksisterende parkering på hjørnet af Højnæsvej og Rødovre Parkvej fastholdes med den nuværende udformning og med den eksisterende indkørsel fra Højnæsvej. Det er indeholdt i Lokalplan 71, at der i stedet kan etableres en ny, dobbeltrettet vejforbindelse mellem sydparkeringen og Højnæsvej hen over ejendommen matr.nr. 6ee Rødovre, beliggende Højnæsvej 75. Etablering af en forbindelsesvej på dette sted vil forudsætte, at bygningen på Højnæsvej 75 nedrives og at Højnæsvej udvides til en dobbeltrettet vej på strækningen fra posthusgrunden til den nye forbindelsesvej. Fodgængerarealer Busstoppestedet på Tårnvej ved Rødovre Centrum er flyttet et stykke mod nord, og der er planer om at etablere et overdækket fodgængerareal mellem busstoppestedet og centrets indgang. I tilknytning til indgangen er det tanken at anlægge et beplantet torv, der kan anvendes til udendørs servering og lignende. Den eksisterende gang- og cykeltunnel under Tårnvej bevares og på østsiden af Tårnvej etableres i niveau med tunnelen en plads, hvorfra der via elevator og et trappeanlæg bliver adgang til torvet og centerindgangen. Der etableres cykelparkering i forbindelse med busstoppested og centerindgang. Funktionerne ved den eksisterende busterminal og pladsen med tilhørende cykelparkering ved Rødovre Parkvej fastholdes, men der er mulighed for at ændre udformningen med henblik på en forskønnelse af arealerne. Parkeringsforhold Med den samlede centerbebyggelse, dvs. inklusive den igangværende udbygning og de nye byggemuligheder i denne lokalplan, skal der udlægges parkeringspladser efter de gældende 11

12 normer i lokalplanen. Centret har i dag parkeringspladser inden for lokalplanområdet, hvilket mere end opfylder kravet efter normerne. En stor del af parkeringspladserne er anlagt i et nyt parkeringshus, der er opført i fire niveauer: To kælderetager, en stueetage og en tagetage, der også anvendes til parkering. Arealet syd for det nye parkeringshus skal fortsat anvendes til parkering på terræn. Anlægget er blevet omlagt og nyanlagt som led i de igangværende byggearbejder i området. Arealet er blevet forsynet med løvtræer og anden beplantning samt en grøn afslutning mod boligbebyggelsen mod syd. Parkeringsarealerne på hjørnet af Tårnvej og Rødovre Parkvej samt på hjørnet af Højnæsvej og Rødovre Parkvej fastholdes til parkering. Beplantningen omkring disse arealer skal medvirke til, at der bliver en kvalitetspræget helhed i denne centrale del af Rødovre i sammenhæng med karakteren på Rødovre Parkvej. 12

13 Bestemmelser I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at skabe mulighed for at opføre ny bebyggelse til centerformål (detailhandel) i tilknytning til de eksisterende centerfunktioner i Rødovre Centrum med henblik på at fastholde det etablerede kundeunderlag og centrets betydning i nærområdet. at regulere det samlede omfang af nyt butiksareal for centerudvidelsen, det samlede butiksareal for hele centret samt de maksimale butiksstørrelser i centret, at medvirke til at skabe en bedre sammenhæng internt i centret, og at sikre en god funktionel og visuel sammenhæng med det omgivende byområde. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene matr.nr.ne 6x, 6ad, 6em, samt 6eq, alle af Rødovre by, Rødovre, samt alle parceller, der efter den 1. august 2004 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 13

14 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til centerformål, offentlige formål, boligformål og parkering. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til centerformål (herunder detailhandel, administration og liberale erhverv, serviceerhverv, hotel- og restaurationsvirksomhed m.v.), offentlige formål (herunder offentlig service, undervisning, udstillings- og kulturvirksomhed, kollektiv trafikterminal, vandtårn m.v.), etageboligbebyggelse samt parkeringshus og -kælder. 3.2 Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til produktions-, transport- eller oplagsvirksomhed. Der kan dog indrettes mindre værksteder til kundeorienteret håndværk og reparationsvirksomhed, f.eks. cykelsmed, skomager og tandteknik, såfremt virksomheden ikke ved støj, rystelser, røg, støv, lugt, ved sit affald eller ved sit udseende er til gene for omgivelserne. Ligeledes kan der i tilknytning til dagligvareforretninger og varehuse indrettes fremstillings- og tilberedningsfaciliteter, f.eks. bageri og slagterafdeling, hvis dette sker uden de førnævnte gener for omgivelserne. 3.3 Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes bygninger til spillehal med gevinstgivende spilleautomater, indskudsbod, casino eller lignende. I tilknytning til en restaurant med alkoholbevilling kan der dog opstilles op til tre gevinstgivende spilleautomater. Desuden kan der i forbindelse med anden aktivitet som f.eks. kiosk forhandles Tips, Lotto og lignende. 14

15 4 Udstykninger 4.1 Området kan ikke udstykkes yderligere. Der kan foretages sammenlægninger, arealoverførsler og mindre skelændringer. 5 Vej- og stiforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes af Tårnvej, Rødovre Parkvej og af Højnæsvej som vist på kortbilag 2. Den med stiplet linje markerede vejforbindelse mellem sydparkeringen og Højnæsvej over matr.nr. 6ee Rødovre reguleres i Lokalplan Der udlægges veje, stier og parkering efter principperne som vist på kortbilag Bebyggelsens varetilkørsel skal ske via vejtilslutningen til og fra Tårnvej ad rampeanlægget i parkeringshuset til lagerlokaler i kælderen under centret. Varetilkørsel til butikkerne i byggefeltet ved Højnæsvej kan dog ske direkte fra Højnæsvej, såfremt disse butikker ikke knyttes til kælderarealerne under resten af centret. Vareaflæsning mv. må ikke foregå på offentlig vej, men skal i sin helhed ske på butiksejendommen. 5.4 Den interne fordelingsvej parallelt med parkeringshusets sydfacade skal forsynes med hastighedsdæmpende foranstaltninger til sikring af krydsende fodgængere og cyklister. 5.5 De på kortbilag 2 med særlig signatur viste områder udlægges til fodgængerområder. Fodgængerområderne må anvendes til 15

16 sti- og opholdsareal samt kommercielle formål som fortovscaféer, vareudstillinger m.v. Fodgængerområderne må forsynes med lette overdækninger af glas eller plastmaterialer, men må i øvrigt ikke bebygges. 5.6 Udendørs områder, herunder veje og stier, skal udføres i overensstemmelse med Dansk Standards DS-håndbog 105 Udearealer for alle anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden og DS 3028 Tilgængelighed for alle, eller officielle retningslinjer, der måtte erstatte disse. 5.7 Etablering og ændring af overkørsler til offentlig vej fra ejendommene skal godkendes af kommunen. For amtsvejen Tårnvej skal overkørsler tilsvarende godkendes af Københavns Amt. Overkørsler placeret nærmere end 50 m fra Tårnvej skal ligeledes godkendes af Københavns Amt. 6 Parkeringsforhold 6.1 På hver ejendom skal findes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens parkeringsbehov. Der skal udlægges, dvs. reserveres areal til parkeringspladser efter følgende normer: 1 p-plads pr. 25 m 2 bruttoetageareal for detailhandel, 1 p-plads pr. 50 m 2 bruttoetageareal for administrations- og serviceprægede virksomheder, institutioner m.v., 1 p-plads pr. bolig med mindre end 3 værelser, og 1½ p-plads pr bolig med 3 værelser eller derover. Halvdelen af parkeringspladserne skal være anlagt ved byggeriets ibrugtagen, de resterende pladser når kommunen kræver dette. 16

17 6.2 Parkeringspladserne skal placeres på terræn og i parkeringskældre og -huse, som angivet på kortbilag Parkeringspladser på terræn skal indrettes med belægningssten, natursten, grus eller asfalt suppleret af højstammede træer. Træerne skal sikres gode vækstforhold, f.eks. ved etablering af rodvenlige bærelag. 6.4 Der skal inden for lokalplanområdet etableres det antal cykelparkeringspladser, der er nødvendige til brug for områdets beboere, ansatte og kunder. Cykelparkeringen skal etableres med let adgang til og fra stisystemet, der forløber indenfor og omkring lokalplanområdet. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Inden for den enkelte ejendom må bebyggelsesprocenten ikke overstige Langs Tårnvej gælder den af vejmyndigheden til enhver tid fastlagte byggelinje, for tiden 20 m fra vejmidten dog mindst 4 m fra vejskel. Ny bebyggelse må ikke uden amtets tilladelse i hvert enkelt tilfælde placeres mellem vejbyggelinjen og vejskellet. 7.3 Langs Rødovre Parkvej gælder en vejbyggelinje i en afstand af 14 m fra vejmidten. Ny bebyggelse må ikke placeres mellem vejbyggelinjen og vejskellet. 17

18 7.4 Langs Højnæsvej gælder en vejbyggelinje i en afstand af 0,8 m fra vejskel. Ny bebyggelse må ikke placeres mellem vejbyggelinjen og vejskellet. 7.5 Ny bebyggelse skal placeres inden for de retningsgivende byggefelter, som vist på kortbilag 3. Dog kan trapper, elevatortårne og lignende mindre bygningsdele, samt cykel- og læskure og lignende småbygninger opføres uden for byggefelterne. Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere end 5 m fra naboskel. 7.6 Bygninger på samme ejendom skal enten være sammenbyggede eller have en indbyrdes afstand på mindst 10 m. 7.7 Ny bebyggelse må højst opføres eller indrettes med det antal etager, der er angivet på kortbilag Ny bebyggelse i tilknytning til centerbebyggelsen må ikke opføres højere end 9,0 m målt fra centerbebyggelsens stuegulvkote til overkant af facade/tagdæk. Parkeringshuset må dog ikke opføres højere end 7,0 m målt fra centerbebyggelsens stuegulvkote til overkant af brystning/facadebeklædning. 7.9 Uanset bestemmelsen i 7.7 kan visse dele af centerbebyggelsen, herunder trappe- og elevatortårne, gives en højde på indtil 13,0 m målt fra centerbebyggelsens stuegulvkote. Se desuden 9.2 og 9.3 vedrørende skiltning. Note: Kommunalbestyrelsen er indstillet på, efter konkret ansøgning herom, at meddele dispensation til at opføre enkelte bygningsdele som f.eks. ovenlys, teknikrum, master og skorstene med en større højde end angivet i Inden for lokalplanområdet må der højst opføres eller indrettes ny bebyggelse på i alt m 2 bruttoetageareal til detailhan- 18

19 del. Det samlede butiksareal inden for lokalplanområdet må højst udgøre m 2 bruttoetageareal Der må ikke ved nybyggeri eller ombygning etableres butiksenheder med et bruttoetageareal større end m 2 for dagligvarer, herunder varehuse og dobbeltsupermarkeder med kombineret daglig- og udvalgsvarehandel Der må ikke ved nybyggeri eller ombygning etableres butiksenheder med et bruttoetageareal større end m 2 for udvalgsvarebutikker Inden for lokalplanområdet må højst findes ét stormagasin. Stormagasinet må ikke have et bruttoetageareal større end m De i tilknytning til benzinstationer etablerede servicebutikker må hver især ikke overstige 200 m 2 bruttoetageareal Butiksarealer, som nævnt i , beregnes efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog også den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, medregnes. Ved bruttoetageareal forstås samtlige arealer til butiksformål, herunder salgsareal, lager, overdækket varegård, overdækkede adgangsarealer, personalerum, cafeteria m.v Opholdsarealer til områdets virksomheder kan tilvejebringes i form af taghaver, lige som opholdsarealer til boliger kan tilvejebringes som altaner. 19

20 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse skal ved udformning, materialevalg, farvesætning og øvrige, ydre fremtræden gives et tidssvarende udtryk, som harmonerer med det eksisterende center og den øvrige omkringliggende bebyggelse. 8.2 Centerbebyggelsens indgangspartier skal fremhæves særligt, bl.a. ved deres arkitektur, for at tydeliggøre adgangsforholdene fra de omkringliggende veje og stier. 8.3 Til centerbebyggelsens egentlige facader parkeringshuset undtaget må kun anvendes beton, tegl, natursten og glas, samt stål, aluminium, zink eller lignende metalliske materialer. Dele af facaderne kan suppleres med espalier og delvist dækkende klatreplanter. 8.4 Til beklædning af parkeringshusets facader må kun anvendes lette elementer af stål, strækmetal, træ eller lignende. Facaderne skal forsynes med helt eller delvist dækkende klatreplanter. 8.5 Bortset fra glas må blanke og reflekterende tagmaterialer ikke anvendes. 9 Skiltning 9.1 Skiltning på centrets facader må kun ske i højst 0,8 m høje skiltebånd over de enkelte butikker samt ved opklæbning eller bemaling af enkeltbogstaver på butiksvinduerne. 20

21 Desuden kan der opsættes skilte med centrets navn og logo på facaderne mod Rødovre Parkvej, Tårnvej og Højnæsvej ét skilt på hver hovedfacade. Disse skilte skal bestå af opsatte enkeltbogstaver med en maksimal højde på 1,0 m. 9.2 Der kan ved Tårnvej opstilles en op til 15 m høj og 3 m bred pylon (et fritstående skilt) til bæring af Rødovre Centrums firmalogo. Et 3 x 3 m stort felt på pylonen kan anvendes til midlertidig skiltning af særlige arrangementer og lignende. Ud over dette må pylonen ikke anvendes til skiltning og reklamering. 9.3 Skiltning på øvrige ejendomme må udføres som maksimalt 0,8 m høje skiltebånd. På tankstationen kan skiltning desuden udføres som én pylon med en maksimal højde på 8 m samt prisog henvisningskilte (ind- og udkørsel) i mindre omfang. 9.4 Skilte, der belyses fra bagsiden, skal udføres således, at alene bogstaver og logo fremtræder belyste. Skilte, der belyses forfra, skal udføres med lys tekst på mørk baggrund. Belysning af skilte eller lys fra skilte skal udformes, så der ikke sker blænding af trafikanter eller af naboejendomme. 9.5 Vej- og stiarealer må ikke anvendes til opstilling af udstillinger eller reklameskilte, hverken varigt eller midlertidigt. 9.6 Opsætning af permanente reklameflader, herunder faste placeringer af tilbudsreklamer, bill-boards eller lignende er ikke tilladt. 21

22 10 Tekniske anlæg, varmeforsyning og antenner 10.1 Området er i varmeplanen udlagt til forsyning med kraftvarme. Der er tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen for alle ejendomme med en effekt større end 0,25 MW. Der må ikke etableres el-opvarmning Der må ikke opstilles fritstående antennemaster i området, men antenner kan opsættes på bygningernes tage Individuelle parabolantenner må ikke placeres på bygninger eller master, så de er synlige fra offentlig vej eller sti. En sådan parabolantenne kan dog gives en anden placering, hvis det over for kommunen kan dokumenteres, at signal ikke kan modtages tilfredsstillende. Fælles antenneanlæg, herunder paraboler, kan opsættes synligt på flade tage efter nærmere godkendelse af kommunen, idet anlæggene ikke må virke skæmmende for bebyggelsen Der skal være afsat plads til de nødvendige renovationsstativer og affaldscontainere enten for den enkelte ejendom eller som en fællesløsning for flere ejendomme. Stativerne/containerne skal placeres, så de ikke virker skæmmende på omgivelserne Inden for området kan der opføres de transformer- og regulatorstationer, der måtte være nødvendige for at sikre områdets energiforsyning. Sådanne anlæg skal så vidt muligt indbygges i områdets bebyggelse. Forskellige forsyningsskabe skal så vidt muligt placeres samlet. Hvis anlæggene undtagelsesvist placeres fritstående skal disse gives et udtryk, der svarer til den eksisterende bebyggelses materialer og farver. 22

23 10.6 Området må ikke forsynes med luftledninger. 11 Støjforhold 11.1 Ny bebyggelse til boliger, offentlig og privat administration, liberale erhverv m.v. skal opføres eller indrettes således, at det indendørs døgnækvivalente støjniveau ikke overstiger 30 db(a) for opholds- og arbejdsrum Støjbelastningen fra vejtrafikken må ved primære udendørs opholdsarealer ikke overstige 55 db(a) for boliger og 60 db(a) for erhverv og offentlige formål. 12 Ubebyggede arealers udseende, oplag og hegning 12.1 Ved udformningen af opholds-, torve-, service- og parkeringsarealer skal det tilstræbes, at disse fremtræder grønne og i sammenhæng med karakteren af den omgivende bebyggelse. Note: Kommunalbestyrelsen er indstillet på at dispensere fra kravet i 12.2 på steder, hvor beplantning ikke er mulig på grund af bebyggelse, tunnel eller ejendommens særlige anvendelse Langs Tårnvej og Rødovre Parkvej skal der opretholdes eller plantes en markant, afskærmende og rumdannende beplantning i form af solitære løvfældende træer under hensyntagen til de nødvendige oversigtsforhold for udkørsel fra ejendommene. Ved eventuel genplantning skal anvendes lindetræer, Tilia Vulgaris Pallida, med underbeplantning af avnbøg, som dette er etableret ved centrets nordøstlige parkeringsplads og på Rødovre Parkvej. 23

24 12.3 Langs områdets sydlige afgrænsning skal der etableres en grøn afslutning af parkeringsarealerne mod boligbebyggelsen syd for denne, f.eks. i form af hegn suppleret med træer Til hegning i skel mod nabo og vej må kun anvendes levende hegn. Til hegning inden for byggefeltet langs Højnæsvej kan desuden anvendes fast hegn i form af en indtil 3 m høj plantestensmur Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Udendørs oplag som uindregistrerede køretøjer, campingvogne, pølsevogne og lignende, både samt oplagring af materialer må ikke finde sted. Byggematerialer kan dog oplagres kortvarigt i forbindelse med byggearbejder på ejendommene Inden for området må terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn kun ske efter godkendelse i kommunen. Støttemure af plantesten skal så vidt muligt undgås. 13 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 13.1 Ny bebyggelse må først tages i brug: Når de i 5 omtalte vej- og stianlæg er anlagt, idet det dog kan tillades at tage de første etaper af bebyggelsen i brug uden forinden at have afsluttet alle anlægsarbejder på vej- og stianlæg. Det på kortbilag 2 viste fodgængerområde langs parkeringshusets østfacade skal anlægges når og hvis der etableres en ny, direkte vejforbindelse mellem den sydlige centerparkering og Højnæsvej. 24

25 Når de i 6 omtalte parkeringspladser er anlagt, idet det dog kan tillades at tage de første etaper af bebyggelsen i brug uden forinden at have afsluttet alle anlægsarbejder på parkeringsanlæggene. Når den i 6.3, 12.2 og 12.3 omtalte beplantning er udført, idet der dog kan tillades udsættelse af beplantningen indtil førstkommende plantesæson efter afslutningen af det samlede byggeri. Når den i 10.1 nævnte tilslutning til fjernvarmeforsyningen er etableret. 14 Forhold til hidtidig planlægning 14.1 Lokalplan 81 ophæves i sin helhed. 15 Tilladelse fra andre myndigheder 15.1 Byggeri inden for byggelinjen langs Tårnvej, 20 m fra vejmidten eller mindst 4 m fra vejskel, forudsætter at Københavns Amt meddeler dispensation i henhold til 42 i Lov om offentlige veje Københavns Amt har kortlagt forurening på dele af ejendommen matr. nr. 6ad, Rødovre by, Rødovre. Hvis ejendommens anvendelse ønskes ændret til forureningsfølsom anvendelse som bolig, institution mv., skal det forinden godkendes af Amtet, jf. 8 i Lov om forurenet jord. 16 Lokalplanens retsvirkninger 16.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af pla- 25

26 nen i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Udvidelse ved om- og tilbygning eller overgang til anden anvendelse i strid med planens bestemmelser må ikke finde sted. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. 18 i Planloven. 17 Vedtagelsespåtegning 17.1 Endelig vedtaget af Rødovre Kommunalbestyrelse i henhold til 27 I Lov om Planlægning. Rødovre Kommunalbestyrelse, den 26. april P.k.v. Erik Nielsen Borgmester / Jens Gunst Kommunaldirektør 26

27 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2001 med tilhørende tillæg Regionplanen fastlægger centerstrukturen i Hovedstadsregionen med 10 regionale centre og 54 centre med regional betydning, hvoraf Rødovre Centrum er et af sidstnævnte. Disse i alt 64 centre er fastlagt som centrale byområder, hvor rammen for nybyggeri og omdannelse til butiksformål fastsættes i kommuneplanerne. I Hovedstadsregionen er den maksimale butiksstørrelse fastsat til m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker og m 2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. Vurdering af større anlægs virkninger på miljøet (VVM) Hovedstadens Udviklingsråd har foretaget en vurdering af, om projektet for udvidelsen af Rødovre Centrum medfører VVMpligt. HUR vurderer, at en udvidelse med 10 % af det samlede detailhandelsareal i Rødovre Centrum ikke er en ændring af det regionale center, der kan sidestilles med nyanlæg, og centerudvidelsen er derfor ikke omfattet af Samlebekendtgørelsens bilag 1, punkt 35. Der skal således ikke af den grund udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. HUR vurderer desuden, at de trafikale konsekvenser af udvidelsen vil være meget små og ikke til skade for miljøet, samt at de øvrige påvirkninger af udvidelsen herunder de visuelle sammenholdt med påvirkningerne fra den eksisterende centerbebyggelse, vil være begrænsede og ikke til skade for miljøet. HUR vurderer derfor, at der heller ikke skal udarbejdes en VVMredegørelse med baggrund i Samlebekendtgørelsens bilag 2, punkt

28 Kommuneplan Af hovedstrukturen i Kommuneplan fremgår det, at Rødovre Centrum er kommunecenter. Her er et bredt udbud af udvalgsvarer og centret tiltrækker kunder fra et opland, som rækker ud over kommunegrænsen. Samtidig er Rødovre Centrum lokalt dagligvarecenter for en meget stor del af beboerne i Rødovre. Bortset fra et enkelt forhold er lokalplanen i overensstemmelse med Kommuneplan , vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. maj 2002, med tilhørende Tillæg nr. 1 til Kommuneplan , vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. februar Med denne lokalplan er fremlagt et tilhørende forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan , der tildeler kommuneplanens område 5C1 en ny ramme for indretning og opførelse af nyt butiksareal på m 2. Lokalplanens område indgår i kommuneplanens område 5C1. For dette område gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Fremtidig anvendelse: Centerformål, offentlige formål og etageboliger Max. bebyggelsesprocent: 90 for området under ét Max. etageantal: 4 Max. butiksstørrelser: m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker Rammen for indretning og opførelse af nyt butiksareal er m 2. 28

29 + Kommuneplanens rammeområder iht. Rødovre Kommuneplan Af kommuneplanens generelle rammebestemmelser fremgår det, at der på hver ejendom skal findes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens parkeringsbehov. Udgangspunktet for kravene til parkeringsdækningen i forretnings- og centerområder er 1 p-plads for hver 25 m 2 bruttoetageareal til detailhandel, 1 p-plads pr 50 m 2 bruttoetageareal for administration og serviceerhverv, 1 p-plads pr. etagebolig med mindre end 3 værelser og 1½ p-plads pr. etagebolig med 3 værelser og derover. Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 81. Denne lokalplan ophæves i sin helhed med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Lyste dokumenter Forhold i tinglyste deklarationer, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, fortrænges af lokalplanens bestemmelser, jf. 18 i planloven. Spildevandsplan Der er for området udarbejdet kendelser for afledning af spilde- og regnvand. Kendelserne fastlægger hvor meget vand, der må ledes til kloak. Hvis man ønsker at lede en større mængde vand til kloak skal det godkendes af kommunen. 29

30 Rødovre Kommune arbejder på at skabe mulighed for separat afledning af regnvand fra centrets samlede befæstigede arealer til afløb til Harrestrup Å. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplanen har været under udarbejdelse inden den 21. juli 2004 og forventes endeligt vedtaget inden den 21. juli Lokalplanen er derfor undtaget fra kravene i Lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. dennes 17, stk. 2. Byggelov Hvis man vil bygge nyt, bygge om eller opsætte skilte skal der inden arbejdet påbegyndes indsendes en ansøgning om byggetilladelse til kommunen, der skal påse, at lokalplanens bestemmelser samt gældende byggelov og bygningsreglement overholdes. Offentligt tilgængelige udendørs områder, herunder veje, stier og parkeringspladser, skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder med henblik på at give handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed (DS-håndbog 105 Udearealer for alle anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden og DS 3028 Tilgængelighed for alle ). Jordforureningslov Flytning af forurenet jord, jord fra kortlagte ejendomme og jord der anvendes til offentlig vej må ikke ske uden anmeldelse til kommunens tekniske forvaltning. Ved flytning af jord skal det sikres, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt, jf. Jordforureningslovens 50. Bygherrer og entreprenører har pligt til at sikre sig, at jorden ikke er forurenet. Er den ikke det, kan flytning lovligt ske uden forudgående anmeldelse til kommunen. 30

31 Efter bekendtgørelsen om affald skal alle affaldsfraktioner over 500 kg eller samlet over 1000 kg i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, herunder jord, dog anmeldes forudgående til kommunen. Findes der under bygge- og anlægsarbejde forurening, som ikke er kendt af myndighederne, skal arbejdet standses. Amtet tager inden for en frist på 4 uger stilling til om forureningen skal kortlægges, og om der i den forbindelse skal stilles vilkår for arbejdets genoptagelse, jf. Jordforureningslovens 71. Kortlægning af jordforurening sker på to niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Arealer kan kortlægges på vidensniveau 1, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet, mens kortlægning på vidensniveau 2 forudsætter dokumentation for forurening. Inden for lokalplanområdet er der aktuelt registreret jordforurening på vidensniveau 2 på matr. nr. 6ad Rødovre. Vejlov Etablering samt udformning og placering af overkørsler fra offentlig vej til en ejendom skal godkendes af kommunen. Overkørsler fra en amtsvej, eller placeret nærmere end 50 m fra en amtsvej, skal godkendes af Københavns Amt. Tilladelse fra andre myndigheder Opførelse af byggeri inden for byggelinjen langs Tårnvej kræver dispensation fra Københavns Amt i henhold til 42 i Vejloven. Bygge- og anlægsarbejder til forureningsfølsom anvendelse som bolig, institution m.v., samt ændring af arealanvendelsen til følsomme formål på arealer, der er kortlagt som forurenet, forudsætter, at Københavns Amt forinden har meddelt tilladelse til den påtænkte aktivitet. Tilladelsen kan gives på vilkår om, at grundejer henholdsvis bygherre gennemfører miljømæssigt nødvendige foranstaltninger. 31

32 GUNNEKÆ 13ap "cf" "am" 6dz 6ay N 6ah VED RÅDHUSET BIRKMOSEVEJ 6af RØDOVRE PARKVEJ y 11fl 11dx "cx" "bs" 6ad 6em 5rf 5rg 5rz 5gv 5gø 5rh 5gz 5gq 5ha 5gx 5hb 5gæ 5gy 5ri5r 5go 5gp PRÆ 5g bi" 11hf 11cv 11fv 11cq 11k "p" TÅRNVEJ 6eq 6x 11ct 11f 6ei 6eh 6eg 6ef 6ee 6ed 6ec 11cs 11cx 11cæ 11cø 11db HØJNÆSVEJ 5lu 5lt 5lp 5hp 5ho 5hm 5hl 5hg 5kb 5ka 5iø 5iæ 5iz 5iy 5ix 5iv 5iu 5hø 5hæ 5hz 5hy AXELHØJ 5ia H 5 11cu 11dc 11cr 5hd 5gi 5hx 5hv 5rv 5hh 5gb5gc v ec 9gi l 9k 9g 9ei 9i 9f 9d 9cn 9bs 9ap 9ar 9aq 9bc 9bd 9be 9bt Kortbilag 1 9at9au9av 9ay 9ba9aø9aæ 9az "ck" 9ax 9bg 9bh 9bi 9dø 9cd9bu 9by 9bz 9bv 9bø 9ci HØJNÆSVEJ "cq" RØDAGER ALL 5fv 5fo5fp 5fx 5ez 5fy 5eo 5fi Lokalplan 101 for Rødovre Centrum RISUMS ALLE 5ek 5fg5dx 5fh5dv Matrikelkort Mål 1:3000 Rødovre Kommune 5dm 5cv 5bz 5dk 5b 5ca 5 "cs Den 1. nov Teknisk Forvaltning

33 20 32B C 93B 93A 89A 89C 89B N 12A OVREVEJ A B RØDOVRE PARKVEJ PRÆSTEBAKKEN Signaturforklaring CHRISTIANSDAL 70 AXELHØJ 67 Sti Vejadgang 79 Parkering P Fodgængerområde HIMMELKOL Kortbilag 2 56 Lokalplan for Rødovre Centrum Trafikforhold Den Rev Teknisk Forvaltning Mål 1:2000 Rødovre Kommune BIRKMOSEVEJ RØDOVRE PARKVEJ A HØJNÆSVEJ B 42C 40A 40B 40C 38E 38C 36C 36A 36B 34B 34C 42A 38A 34A TÅRNVEJ 77 P P-hus P P-kælder Tunnel B 87A A C 151B 151D 151E 151F B 91A B 95A SKANDERUPVEJ

34 20 32B C 93B 93A 89A 89C 89B C A OVREVEJ A B RØDOVRE PARKVEJ PRÆSTEBAKKEN Signaturforklaring Eksisterende bebyggelse CHRISTIANSDAL AXELHØJ HIMMELKOL etage 1 etage + parkering 2 etager parkering i 2 etager Kortbilag 3 Lokalplan Retningsgivende byggefelter og etageantal (Kældre ikke medtaget) Den Rev Teknisk Forvaltning Mål 1:2000 Rødovre Kommune BIRKMOSEVEJ RØDOVRE PARKVEJ A HØJNÆSVEJ A 42B 42C 40A 40B 40C 38A 38E 38C 36C 36A 36B 34A 34B 34C TÅRNVEJ B 87A A 151E B 151C 151D 151F B 91A B 95A SKANDERUPVEJ BORGM GUSTAV JENSENS VEJ

Lokalplan 1.42 Ishøj Bycenter

Lokalplan 1.42 Ishøj Bycenter 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West. Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til lokalplan 211 Supplerende bestemmelser til lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter: Med

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter LOKALPLAN 214 for Dyssegård bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 214 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE Strandvejen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD EKSISTERENDE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 209. for Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 209 for Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 209 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177 7. udkast af 29. maj 2012 Forslag til Lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 Forslag til Lokalplan 177 erhverv i Flintholmområdet

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993)

LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993) LOKALPLAN NR. 063 For et område i Ballerup Bymidte omkring Centrumgaden og Sct. Jacobsvej. (vedtaget oktober 1993) BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanen er en fortsættelse af de bestræbelser, Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere