Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp"

Transkript

1 Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget hjælper efter servicelovens Personlig hjælp... 8 Indsatsernes omfang: Rengøring Rengøringens omfang: Indsatsernes omfang: Tøjvask ved Vaskeri Indkøb ved indkøbsordning Rehabiliterende indsatser Madservice med levering Lovgrundlag Tildeling af hjemmehjælp Klagevejledning:... 20

2 Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp Indledning: Formålet med en kvalitetsstandard er at beskrive den hjælp, borgerne kan forvente at modtage fra Ballerup Kommune, når der er behov for personlig og praktisk hjælp m.v. Kvalitetsstandarden skal medvirke til at sikre, at borgernes forventninger til den kommunale service afstemmes med det politisk besluttede serviceniveau og den faktiske indsats. Kvalitetsstandarden anvendes som et styringsinstrument for Ballerup Kommune, idet den indeholder en beskrivelse af serviceniveauet. Kvalitetsstandarden skal medvirke til at sikre ensartede afgørelser - inden for Ballerup Kommune - om hjælp til ældre og handicappede med samme behov. Endelig skal kvalitetsstandarden bruges af kommunen, som et redskab til at sikre overensstemmelse mellem de politisk fastlagte mål (serviceniveauet), de konkrete afgørelser og den faktiske indsats. Visitation til personlig og praktisk hjælp: Ballerup Kommunes visitation kontaktes ved anmodning om hjælp, ved behov for ændring af hjælpen eller hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen. Ved manglende leverance af en ydelse kontaktes leverandøren. Visitator kan kontaktes på tlf , tast 1: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl bortset fra helligdage samt kommunens øvrige lukke-dage Personlige henvendelser på rådhuset bør ske efter forudgående aftale. Udgangspunktet for tildeling af alle indsatser er hjælp til selvhjælp princippet, med et vedligeholdende, aktiverende og forebyggende sigte. Hjælp efter 83 i lov om social service gives til personer som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne og / eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Hjælpen gives til personer, der er ude af stand til eller har meget vanskeligt ved selv at udføre opgaven. Hjælpen visiteres som udgangspunkt som foreløbig hjælp indtil den enkelte borger har genvundet sine færdigheder. Visitationen vurderer om hjælpen skal leveres i samarbejde med aktiv hverdagsliv som yder rehabiliterende hjælp, med henblik på at sikre at borgerne genvinder deres funktionstab. Der visiteres ikke til ekstra tid til rengøring, hvor husdyr holdes i hjemmet og hvor der bliver røget. Side 2

3 Efter 1 Stk. 3 i lov om social service bygger hjælpen på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. Personlig og praktisk hjælp tildeles ud fra en individuel vurdering af den enkelte borgers behov.: Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan, midlertidigt eller varigt, modtage hjælp til følgende opgaver: Hjælp og støtte i forbindelse med: Personlig pleje. Nødvendige praktiske opgaver i hjemmet så som rengøring, tilberedning af smørrebrød og kølemad. For praktiske opgaver gælder, at det er en forudsætning, at der ikke i husstanden er andre, der kan varetage opgaven. Madservice ved levering af kølemad Rehabiliterende indsats. Indsatsen ydes, såfremt borgeren forventes at kunne forbedre sin funktionsevne. Afløsning i forbindelse med pleje og omsorg. Indsatsen ydes til ægtefælle, forældre eller andre nærtstående pårørende der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indsatserne er beskrevet i afsnittet under den enkelte indsat. Visitationsbesøg: Ved anmodning om personlig og praktisk hjælp, aftaler visitator et besøg hos borgeren i eget hjem eller under indlæggelse. Pårørende eller bisidder er velkommen til at være til stede ved hjemmebesøget. Visitator foretager en helhedsvurdering af borgeren og dennes husstand. Visitator har særligt fokus på hvilke ressourcer og hvilke funktionstab borgeren har. Jævnfør Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 10-12, har borgeren pligt til at medvirke til, at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre om, eller hvilken hjælp de er berettiget til. Ligeledes har en borger, der modtager hjælp, pligt til at oplyse kommunen om ændringer i sine forhold, der kan have betydning for hjælpen. Myndigheden kan som led i sagsbehandlingen anmode om adgang til at indhente lægelige oplysninger. Såfremt der ikke gives tilladelse til indhentelse af lægelige oplysninger, træffes afgørelsen ud fra det foreliggende grundlag Side 3

4 Kvalitetsmål: Der er udarbejdet følgende kvalitetsmål for visitationspraksis samt indsatsens iværksættelse. Visitation til personlig og praktisk hjælp: Ved anmodning om personlig hjælp, rehabiliterende indsats og madservice gennemføres hjemmebesøg indenfor 3 hverdage Ved anmodning om praktisk hjælp gennemføres hjemmebesøg indenfor fem hverdage Er borgeren indlagt og er der behov for at iværksætte omfattende personlig og praktisk hjælp eller en væsentlig anden hjælp end før indlæggelsen, kan der etableres en hospitalskonference før udskrivelsen Indsatserne tildeles ud fra borgerens individuelle behov Afgørelser meddeles skriftligt Borgeren har en kontaktperson hos myndigheden (visitator). Myndighedsafgørelsen: Det er visitationen i Myndighedsafdelingen, der træffer afgørelser om personlig og praktisk hjælp, inkl. madservice samt rehabiliterende indsats. Afgørelsen træffes på baggrund af, en konkret individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borgers behov, ud fra en samlet vurdering af helbred, sociale omstændigheder, bolig og familiemæssige forhold mv. i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Støtte og/eller hjælp kan gives midlertidigt eller varigt afhængig af det konkrete behov. Midlertidig hjælp forudsætter, at borgeren vurderes til på sigt, selv at kunne varetage de opgaver der ydes hjælp til. I vurderingen af borgerens funktionsevne er det ikke handicap, alder eller sygdom, men konsekvenserne heraf, der kan berettige til indsatser. Der vurderes altid både individuelt, og i sammenhæng med øvrige ressourcer i husstanden og borgerens netværk. Visitator udfærdiger en skriftlig afgørelse, hvoraf det fremgår: Hvad borgeren ønsker hjælp til Resultatet af visitationen, det vil sige hvilke opgaver, der er bevilget hjælp til og hvilke der evt. gives afslag på En begrundelse for tildelingen/ afslaget herunder lovgrundlaget Regler og praksis, herunder de konkrete/præcise regler der er anvendt i denne afgørelse Klagevejledning beskrives hvis der er givet afslag på ansøgningen Myndighedsafgørelsen tilsendes borger elektronisk efter besøg, og kommer i borgerens e-boks Hvem der er borgerens kontaktperson i visitationen (myndigheden). Revurdering: Revurdering sker ved ændringer i borgerens behov dog mindst én gang årligt. Ved revurdering vil visitator sammen med borgeren, gennemgå den hjælp, der er visiteret til. Visitator vurderer gennem en ny helhedsvurdering om hjælpen fortsat svarer til borgerens behov, eller om der skal ændres i tildelingen af hjælpen. Side 4

5 Hjælpen tilpasses løbende og gives så længe, borgeren har et behov herfor. Hjælpen kan således ophøre på et tidspunkt. Visitator justerer hjælpen i takt med ændringer i borgerens behov og i forhold til de faktiske muligheder. Vejledning m.m. I forbindelse med helhedsvurdering og revurdering vejleder visitator omkring andre relevante hjælpeforanstaltninger, fx fysisk genoptræning, aflastningsophold, daghjemsophold, samværsgrupper for hjemmeboende demente, hjælpemiddel-teamet og boligskifte. Visitator kan også være behjælpelig med ansøgninger/henvisning til disse foranstaltninger. Kvalitet i udførelsen Ballerup Kommune forudsætter, at leverandørerne, i enhver situation efterlever følgende: Samarbejdet foregår med høflighed og hjælpsomhed fra begge parter Samarbejdet bygger på dialog og gensidig respekt Medarbejderne er fleksible således, at borgerens behov og ønsker bliver tilgodeset i størst mulig udstrækning, på baggrund af afgørelsen Ifølge kommunens personalepolitik kan der ikke kræves personale med bestemt køn, hudfarve eller religion Leverandøren udviser ansvarlighed i sin udførelse. Den enkelte medarbejder observerer ændringer i borgerens behov eller andre forhold af betydning for borgerens tarv - og orienterer nærmeste faglige leder samt visitationen. Hjælpen ydes i samarbejde med borgeren, efter princippet om "hjælp til selvhjælp". Hjælpen har et aktiverende sigte, således at der i videst muligt omfang, tilstræbes et aktivt liv og størst mulig oplevelse af at være selvhjulpen Der kan i indsatserne indgå vejledning og undervisning således, at borgeren deltager aktivt i opgaverne, det vil fremgår af afgørelsen. Gældende principper for hygiejne overholdes under udførelsen Ved uoverensstemmelser vedrørende udførelsen af den visiterede hjælp kontaktes leverandøren. Ved fortsatte uoverensstemmelser kontaktes visitationen. Særlige kompetencekrav: I forbindelse med visitation til personlig- og praktisk hjælp til borgere med særlige behov, fx demenssygdomme, misbrug og borgere med psykiatriske lidelser, stiller Ballerup Kommune krav til leverandøren om uddannelsesmæssige eller erfaringsmæssige kvalifikationer og kompetencer til de medarbejdere, der skal varetage opgaverne. Pleje af alvorligt syge og døende vil foregå under ledelse af, og i et tæt samarbejde mellem den valgte leverandør og hjemmesygeplejerskerne i Ballerup Kommune. Side 5

6 Særlige forhold: Varig/midlertidig hjælp: Indsatsen kan ydes som midlertidig eller varig hjælp. Midlertidig hjælp forudsætter, at borgeren på sigt selv vil kunne varetage de opgaver, der ydes hjælp til. Ved midlertidig hjælp opkræves et beløb pr. time, afhængig af husstandens indkomst. Varig hjælp er gratis. Hjemmet som arbejdsplads: Når en borger modtager hjælp, pleje eller støtte, er borgerens hjem personalets arbejdsplads, og personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. det betyder at borgerens hjem som arbejdsplads bliver gennemgået, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsforsvarligt. Ryge-politik: Ifølge Lovgivning Om Røgfrit Miljø 12 må borgeren ikke ryge i sit hjem under udførelse af hjemmepleje og hjemmesygepleje, ligesom borger skal lufte ud før personalets ankomst. Adgang til hjemmet: Hvis borgeren ikke har mulighed for at åbne for medarbejderen, opsættes låseenhed. Tavshedspligt/ oplysningspligt: Medarbejderne har tavshedspligt ID: Medarbejderne medbringer altid et identitetskort med billede, som forevises på borgerens initiativ og altid i nye hjem. Leverandøren skal sikre, at der må indhentes oplysninger om medarbejdernes strafforhold. Skader: Hvis medarbejderen er uheldig og ødelægger ting i borgerens hjem, yder leverandøren erstatning. Der gives ikke erstatning, hvis skaden kan henføres til almindelig slidtage. Borgeren er ikke hjemme: Hvis borgeren ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt for levering af indsatsen eller aflyser borgeren hjælpen, kan der ikke forventes erstatningshjælp for ydelsen. Er der lavet en aftale mellem leverandør og borger, og åbner borgeren ikke døren på det aftalte tidspunkt, skal medarbejderen sikre sig, at borgeren ikke ligger hjælpeløs i hjemmet. Dette gælder også ved levering af mad. Har borgeren selv glemt at melde afbud til leverandøren, skal borgeren betale for evt. assistance af låsesmed Valg af leverandør: Borgeren har efter i lov om social service, mulighed for at vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en af kommunen godkendt privat leverandør. Side 6

7 Borgerne har mulighed for at vælge flere leverandører til levering af de visiterede ydelser. Der kan vælges én leverandør indenfor hvert af følgende indsatsområder: personlig hjælp madlevering indkøb rengøring tøjvask. Hvis borger ikke er i stand til at vælge leverandør, iværksættes hjælpen fra den kommunale leverandør. Visitator medbringer oversigt over de godkendte leverandører. Indsatsens iværksættelse: Ved akut behov iværksættes hjælpen straks. Ved akut behov forstås opgaver, som er uopsættelige og basale Den akutte hjælp leveres af den kommunale leverandør. Borger kan efterfølgende skifte leverandør med kort varsel Ved ikke-akut behov iværksættes hjælpen indenfor de frister, der er angivet i kvalitetsstandarderne for de enkelte indsatser. Udpeget hjælper efter servicelovens 94 Borgere, der selv ønsker at udpege en person, til løsning af praktisk hjælp og personlig hjælp, har mulighed for dette. Kompetencekrav: Medarbejderen skal have erfaring mht. de visiterede indsatser. Hjælp til borgere med komplekse behov udføres som hovedregel af en medarbejder med sundhedsfaglig uddannelse. Kvalitetsmål: Ballerup Kommune godkender hjælperen. Ballerup Kommune ansætter den pågældende i relation til opgaveudførelsen, og aftaler omfang og indhold i opgaveudførelsen samt betaling og leverancesikkerhed. Borgere, som i en periode ikke har brug for hjælpen (fx ved indlæggelse), skal meddele dette til visitationen. Ordningen revurderes mindst én gang årligt og kan afsluttes med én måneds varsel, hvis borgeren på et tidspunkt ønsker at få hjælp fra en anden leverandør. Hjælperen er omfattet af samme regler om tavshedspligt, oplysningspligt samt regler for arbejdsmiljø, som de øvrige ansatte i de af kommunen godkendte leverandørvirksomheder. Hjælperen informeres herom i forbindelse med indgåelse af kontrakt med kommunen. Der stilles samme krav mht. kvalifikationer til hjælpere, der ansættes under denne ordning, som stilles til det personale, der udfører opgaverne i de af kommunen godkendte leverandørvirksomheder. Side 7

8 Kvalitetssikring/opfølgning af mål: Hjælperen har pligt til at give visitator meddelelse om fravær således, at der kan tages højde for evt. behov for erstatningshjælp fra en anden leverandør. Leverandørskift: Leverandørskift kan ske med minimum en måneds varsel, til udgangen af en måned. Erstatningshjælp: Ved svigt i leverancen af den tildelte hjælp, kontaktes leverandøren således, at ny aftale om leveringen af hjælpen kan træffes. Ved større svigt i leverancen kontaktes visitator. Fleksibel hjemmehjælp: Lov om social service 94 a, stiller krav om, at den tildelte hjælp skal udføres fleksibelt. Borgeren og hjælper som skal udføre hjælpen, har således mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Borgeren har ret til at bytte andre ydelser indenfor for den afsatte tid. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig og praktisk hjælp er det en forudsætning at der er truffet afgørelse om tildeling af både personlig og praktisk hjælp. Der er begrænset bytteret, hvis borgeren har valgt flere leverandører til at udføre ydelserne. En visiteret indsats, der fravælges, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Ved fravalg af den visiterede indsats tre gange indenfor et kvartal, vil visitator foretage en revurdering for at sikre, at de visiterede ydelser tilgodeser borgerens aktuelle behov. Fravalg af en visiteret indsats og evt. erstatningsindsatsen dokumenteres. Personlig hjælp Vejledning, hjælp, støtte samt vedligeholdelse af færdigheder i forbindelse med udførelsen af personlig hjælp. Hjælpen kan ydes som psykisk pleje og omsorg eller hjælp til at strukturere opgaverne, hvis borgeren har særlige behov for støtte i hverdagen. Indsatsen ydes såfremt et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe problemet. Personlig hjælp kan omfatte: Vask af ansigt, krop og hår Toiletbesøg Hudpleje Ukompliceret klipning af tå- og fingernegle Mundpleje Hånd- og fodpleje På- og afklædning Frisering og barbering i ansigt Side 8

9 Hjælp til kropsbårne hjælpemidler fx: støttestrømper, høreapparat og briller Hjælp til sengeredning/skift af sengelinned Psykisk pleje og omsorg. Udlevering af medicin, der er doseret af Ballerup Kommunes hjemmesygepleje. I forbindelse med udførelsen af den personlige hjælp kan der ydes forflytninger med personstøtte eller lift samt hjælp til vending og lejring. Specificering af enkeltydelser: Almindelig personlig pleje: Øvre toilette, herunder tandbørstning, mundpleje, negleklipning, barbering, klipning af hår i næse, ører og på hage, samt hjælp til at rede hår og almindelig let opsætning af hår. Nedre toilette (borgeren skal stille engangsvaskeklude til rådighed). Fodpleje til borgere med sukkersyge, samt klipning af finger- og tånegle ved svampelidelser henvises til uddannet fodplejer/ fodterapeut. Bad: Hjælp og støtte til kar/brusebad/sengebad efter aftale. Hjælp til hårvask er i forbindelse med bad eller udførelse af anden personlig hygiejne. Der henvises til udekørende frisør, hvis håret skal sættes - ud over at blive tørret og redt. Observation af borgere, der er utrygge ved at tage bad alene. Oprydning og aftørring efter bad. Toiletbesøg: Hjælp til at komme på toilettet, bækken eller bækkenstol. Tømme kolbe eller bækkenstol. Skifte ble. Tømning/pleje af kateter- og stomipose. Hudpleje: Observation, vejledning, forebyggelse og pleje af huden. Af- og påklædning: Hjælp til af- og påklædning Kropsbårne hjælpemidler: Af- og påtagning af kropsbårne hjælpemidler. Rengøring af høreapparat (øresnegl og slange), briller eller andre hjælpemidler. Skift af batteri i høreapparat. Side 9

10 Sengeredning: Kan anmodes om under fleksibel hjælp. Kan kun udføres i forbindelsen med personlig pleje. Indtagelse af mad og drikke Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Tilberede og anrette mad og drikkevarer Hjælp og støtte til løsning af opgaver i forbindelse med tilberedning og anretning af mad og drikkevarer. Hjælp til at tilberede morgenmad og smøre snitter / smørebrød. Opvarmning af færdigmad. Opvarmning sker kun i mikroovn i dagtiden. Hjælp og støtte til servering af mad og drikkevarer Hjælp og støtte til oprydning/opvask efter måltid. Psykisk pleje og omsorg: Omsorgsbesøg ydes til borgere med særligt behov for støtte i hverdagen. Det kan være for at hjælpe med at skabe struktur, eller mindske uhensigtsmæssig adfærd, samt skabe tryghed. Ydelsen gives udelukkende til borgere med betydeligt nedsat mental funktion eller alvorlig sygdom, og kun til borgere uden pårørende eller andet netværk der kan yde omsorgen. Ydelsen visiteres i maksimalt tre måneder, og med et specifikt formål. Nødkald Nødkald kan bevilges efter Servicelovens 97, Hvis borgeren har en VARIG dokumenteret lidelse der kræver at denne skal kunne få hjælp med kort varsel, og når et nødkald i VÆSENTLIG grad afhjælper borgerens funktionsnedsættelse eller i VÆSENTLIG grad letter den daglige tilværelse. Borger skal have en varigt og dokumenteret faldtendens, samt være ude af stand til at rejse sig selv efter fald. Det er en forudsætning, at borger ikke kan betjene almindelig telefon uden ledning. Nødkald besvares via vagtcentral. I forbindelse med opsætning af nødkald opsættes låseenhed. Indsatsernes omfang: Personlig pleje ydes efter den enkeltes aktuelle behov, hele døgnet. Bad og hårvask ydes som udgangspunkt en gang om ugen, på hverdage så vidt muligt i dagtimerne. Kompetencekrav: Personlig hjælp kan udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring. Hos borgere med komplekse behov udføres den personlige hjælp altid af medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse. Kvalitetsmål: Personlig hjælp iværksættes senest fem hverdage fra visitation. Side 10

11 Personlig hjælp udføres på det aftalte tidspunkt +/- en time. Er dette ikke muligt, informeres borgeren telefonisk. Hjælpen ydes dog altid på den aftalte dag. Der tilbydes et andet tidspunkt for bad/hårvask, inden for to hverdage, hvis denne opgave må forskydes. Hvis der bruges hjælpemidler i forbindelse med personlig hjælp fx lift, skal såvel borger som medarbejder være instrueret i brugen af hjælpemidlerne. Vejledningen sker i hjemmet af kommunens ergoterapeuter. Rengøring Det forudsættes at hjemmet er normalt vedligeholdt og ryddeligt. Rengøringens omfang: Almindelig rengøring af de dagligt benyttede rum fx: entre, køkken, bad/toilet, opholdsstue, soveværelse, svarende til ca. 60 m². Rengøring ydes, som udgangspunkt, hver 14. dag. Der skelnes mellem to rengøringsydelser, hhv. med og uden støvaftørring og andre lettere opgaver. Visitator vurderer hvilken ydelse der kan bevilges. Støv aftørres på flader, billeder og lamper indenfor rækkevidde. Der kan anvendes en støvekost, anskaffet af borgeren, til lave og høje mål for støvaftørring, og en APV godkendt stige kan anvendes én gang månedligt til flader højt placeret samt til nedtagning og ophængning af gardiner. Støvsugning omfatter gulv og tilgængelige fodpaneler. Lette møbler skubbes eller trækkes for at gøre plads for støvsugning. Rengøring kan omfatte: Stue/entre: Aftørring af støv (hvis der er visiteret til dette) Støvsugning Støvsugning af møbler hver anden måned Gulvvask. Soveværelse: Køkken: Aftørring af støv Sengetøj skiftes som udgangspunkt, hver 14. dag Støvsugning Støvsugning af madrasser hver anden måned. Gulvvask. Komfur rengøres udvendigt og emhætte aftørres Køkkenbord og vask rengøres Rengøring omkring affaldsstativ, affaldspose skiftes og fjernes Efter behov, lettere oprydning og aftørring i køkkenskabe Evt. spild og pletter på skabslåger fjernes Side 11

12 Gulvet støvsuges og vaskes Køleskab kan rengøres en gang månedligt, og kan afrimes ved behov. Badeværelse/toilet: Andet: Håndvask, spejl og spejlhylde rengøres Brusekabine/badekar rengøres Toilettet rengøres Fliser på udsatte steder aftørres Gulvet fejes og vaskes. Aftørring af døre, dørkarme og paneler på udsatte steder Afstøvning af paneler (udføres kun med afstøvningsbørste) Rengøring af iltapparat Hjælp til altan- og udestuegulv svarende til ydelsen under stue/entre. Øvrige praktiske opgaver: Linnedservice: Borgere som pleje/omsorgsmæssigt har et linnedforbrug, der overstiger hvad man med rimelighed kan forvente, at borgeren selv har linned til, kan visiteres til linnedservice. Linned leveres/afhentes én gang om ugen og har en månedlig egenbetaling på 158 kr. (pris gældende for 2014). Egenbetalingen fastsættes en gang årligt som en del af budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen. Der kan visiteres hjælp til at bære skrald ud, at vaske op, skifte linned, at få læst post mv. Kompetencekrav: Rengøringshjælp (eller: praktisk hjælp) udføres af medarbejdere der har gennemgået en grundig oplæring. Hos borgere med komplekse behov, udføres altid af medarbejdere med sundhedsfaglig uddannelse. Hjælp til rengøring iværksættes senest 10 hverdage fra visitation. Ved ændring af rengøring tilbydes erstatningshjælp indenfor tre hverdage. Borgeren tilbydes to alternative leveringstidspunkter. Kan borgeren ikke modtage hjælpen på nogle af disse tidspunkter, registreres hjælpen som aflyst af borgeren. Indsatsernes omfang: Praktisk hjælp ydes efter de visiterede indsatser på hverdage i dagtimer. Tøjvask ved Vaskeri Vaskeordning: Vask af tøjet udføres af industri vaskeri, som kommunen har indgået aftale med. Ordningen omfatter: Afhentning, mærkning af snavset tøj samt pakning og levering af det rene tøj. Tøjet vaskes efter type, tørres og lægges sammen. Linned rulles. Side 12

13 Herudover kan der visiteres til: Indsamling af vasketøj, pakning af vasketøj i vaskeriets sække, samt lægge tøj på plads. Der vaskes hver anden uge og der kan som udgangspunkt vaskes 5-8 kg tøj. For vaskeordningen er der en månedlig egenbetaling på 180 kr. pr. borger (pris gældende for 2014). Egenbetalingen fastsættes en gang årligt som en del af budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen. Klatvask i hånden, strygning og rulning af tøj foregår kun ved fravalg af andre ydelser og aftales individuelt (Se: Fleksibel hjemmehjælp). Kvalitetsmål: Tøjvask iværksættes senest 10 hverdage fra visitation. Indsatsernes omfang: Praktisk hjælp ydes efter de visiterede indsatser på hverdage i dagtimer. Indkøb ved indkøbsordning Indkøb af dagligvarer: Borgere med behov for hjælp til indkøb skal sikres levering af friske dagligvarer en gang ugentligt. Indkøb foregår ved hjælp af en indkøbsordning, hvor borgeren får leveret varerne. Hvis borgeren ikke selv kan sætte frost og kølevarer på plads, skal leverandøren sørge for dette i forbindelse med levering af varerne. Borgere der har computer og kan anvende denne kan ikke bevilliges indkøbsordning, da de kan handle på nettet Indkøbsseddel: Borgere, der ikke selv kan udfærdige en indkøbsseddel, kan visiteres til dette. Akut indkøb: Ved pludselig opstået behov (fx hjemsendelse fra hospital eller akut opstået sygdom) tilbydes akut indkøb af dagligvarer. Dette kan foregå som akut levering fra indkøbsleverandør, eller ved at hjemmehjælper køber ind. Visitator afgør hvilken levering der kan blive tale om. Indkøb af andre nødvendige ting kan i helt særlige tilfælde visiteres individuelt, og kun til borgere som ikke er i stand til at gå i butikker selv, og er helt uden netværk Hvis borger har en computer og kan anvende denne bestilles her. Side 13

14 Kompetencekrav: Kvalitetsmål: Hjælp til indkøb iværksættes senest fem hverdage fra at borger har valgt leverandør. Ved fejlleverancer sørger leverandøren for, at fejlen bliver rettet samme dag, uden udgift for borgeren. Rehabiliterende indsatser Ved Aktiv hverdagsliv. Ydes til borgere hvis funktionsniveau forventes, at kunne forbedres ved træning. Rehabiliterende indsats opstartes af personalet i aktiv hverdagsliv. Rehabilitering ved Aktiv hverdags liv kan omfatte: Træning og støtte til daglige gøremål fx sengeredning, tømme skraldespand (træning på trapper til affaldscontaineren). Instruktion og vejledning i forbindelse med fx brug af vaskemaskine, forberedelse af måltider og anvendelse af hjælpemidler. Kompetencekrav: Hjælp til rehabilitering udføres altid af medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse. Kvalitetsmål: Rehabiliterende indsatser ved Aktiv hverdagsliv iværksættes efter aftale med borgeren. Ved vurdering af disse opgaver kan andre faggrupper blive inddraget fx ergoterapeuter og fysioterapeuter. Rehabiliterende indsatser ved Aktiv hverdagsliv gives fortrinsvis på hverdage, i dagtimerne. Afløsning aflastning: Dagtilbud som Daghjem / Samværsgruppe Afløsning ved personale i eget hjem, målgruppen er pårørende til borgere som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i moderat til svær grad, og hvor nære pårørende deltager i plejen. Ydelsen gives fortrinsvis i tilslutning til øvrig pleje. Ydelsen visiteres kun til borgere som ikke kan være alene, eller hvor der er opstået en uforudsigelig situation, hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig sikre forhold i hjemmet. Hjælpen leveres på hverdage i dagtimer. Hjælpen er altid en engangsbevilling. Aflastning kan i særlige tilfælde visiteres, som et midlertidigt ophold på et plejecenter. Se særskilt kriterier for dette, eller kontakt visitationen. Side 14

15 Madservice med levering Madservice med levering kan visiteres til borgere der ikke selv er i stand til at lave mad, eller gå til nærmeste plejecenter eller pensionistcafé for at spise. Madservice er et tilbud om et ernæringsrigtigt måltid mad dagligt. Maden leveres som nedkølede retter som skal opvarmes hos borger. Maden leveres to gange om ugen Det er en forudsætning, at der foreligger helbredsmæssige årsager, som medfører at borgeren hverken er i stand til at lave mad, eller gå til nærmeste plejecenter eller pensionistcafé. Indsatsens indhold: Et almindeligt måltid mad består af hovedret. Der skal være mulighed for at bestille alle former for lægeordineret diæter. Ved diæt og/eller ernæringstætte menuer følges de anbefalede diætprincipper som fremgår af anbefalinger for den danske institutionskost Borgerens egenbetaling for madservice fastsættes hvert år i forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse. Hovedreglen er, at betalingen trækkes over den sociale pension. Hvis det ikke er muligt fremsender leverandøren regning til borgeren Borgeren får en menuplan for en måned ad gangen. Der kan vælges mellem to hovedretter pr. dag. Generelt tages der ikke hensyn til fødevarer, borgeren ikke bryder sig om. Der kan leveres mad til alle årets dage Levering af mad sker dagligt i tidsrummet mellem kl. kl , Tidspunktet for leverancen aftales med den enkelte borger inden for et tidsrum af en times varighed. Afbestilling og genbestilling af mad skal ske senest kl dagen før planlagte leveringsdag. Borgeren kan købe en mikrobølgeovn hos leverandøren Kvalitetsmål: Kvalitetssikring/opfølgning af mål: Revurdering af den tildelte madservice sker ved ændrede behov, dog mindst én gang årligt. Hvis borgeren vedvarende fravælger madservice, skal myndigheden vurdere, om der er sammenhænge mellem behov og ydelser. Afvigelser i madservice skal registreres og meddeles myndigheden. Side 15

16 Leverandøren har pligt til at føre egenkontrol ved at udarbejde statistik over. antal afbestillinger af madservice antal gange, hvor man ikke har kunnet indfri kravet om iværksættelse af hjælp senest tre hverdage efter at valg af leverandør er foretaget ydelser, der i omfang afviger fra det visiterede. Maden produceres i henhold til anbefalinger for den danske institutionskost samt vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Gennemførelse af brugerundersøgelser (ca. hvert 2. år). Lovgrundlag Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i henhold til 88, 91, stk. 7, 92, stk. 3 samt 93 i Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 929 af 05/09/2006. Der skal ske en årlig opfølgning af kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne omfatter følgende bestemmelser i Lov om Social Service: Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. Stk. 4. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 87. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i 83-85, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt. Side 16

17 Afgørelse m.v. 88. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren. Stk. 2. Tilbuddene om hjælp efter 83 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene skal løbende tilpasses modtagerens behov. Stk. 3. Tilbud efter 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. Genoptræningstilbud efter 86, stk. 1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Tilbud efter 86, stk. 2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. 89. Afgørelsen skal meddeles ansøgeren skriftligt og skal være ledsaget af en skriftlig begrundelse. Af afgørelsen skal det fremgå, hvilke af ansøgerens anmodninger om hjælp kommunalbestyrelsen har kunnet eller ikke har kunnet imødekomme, jf. 88, stk. 1, samt hvilke krav der stilles til leverancesikkerheden i forbindelse med effektueringen af afgørelsen, jf. 90, stk. 1. Stk. 2. Til brug for afgørelsen efter stk. 1 udarbejder kommunen et skema. Skemaet skal som minimum indeholde oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og for hvilken periode hjælpen gives. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren og udleveres til ansøgeren som supplement til afgørelsen. Stk. 3. For beboere i plejehjem m.v., jf. 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder skal skemaet efter stk. 2 endvidere indeholde oplysninger om den samlede plan for pleje- og omsorgsindsatsen for ansøgeren. 1. pkt. omfatter alene de beboere og lejere i de nævnte boligformer, der modtager kommunale serviceydelser. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren, nærmeste pårørende eller anden nærtstående og eventuelt ansøgerens egen praktiserende læge. Skemaet udleveres til ansøgeren i forbindelse med afgørelsen. 90. Hjælp efter 83 og 86 skal leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunalbestyrelsen har truffet efter 88 og 89. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den tildelte hjælp efter 83 leveres inden for en rimelig frist, hvis leverandøren ikke kan overholde de aftaler, der i forbindelse med afgørelsen efter 88, stk. 1, er indgået om levering af hjælpen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp efter 83 oplyse modtageren af hjælpen om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen. Side 17

18 Tilrettelæggelse og levering af hjælpen 91. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetsog prismæssige krav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter 83, jf. 139, herunder hvilket beredskab der, jf. 90, stk. 1, kræves af leverandørerne for at sikre, at de afgørelser, der er truffet efter 83, kan effektueres. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kravene i stk. 1, jf. dog stk. 7. Stk. 3. En privat leverandør, der har indgået kontrakt med en eller flere kommuner, jf. stk. 1 og 2, anses som udgangspunkt for generelt kvalificeret til at udføre opgaver efter 83. Kommunalbestyrelsen kan dog afvise at indgå kontrakt med leverandøren, hvis dennes kvalifikationer ikke opfylder den pågældende kommunes kvalitetskrav m.v., jf. stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt informere leverandørerne om baggrunden for, at der ikke kan indgås kontrakt. Stk. 4. En person, der er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, jf. 88, stk. 1, skal vælge, hvilken af de leverandører, der er godkendt efter stk. 2, der skal udføre hjælpen. Til brug herfor skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med de godkendte leverandører udarbejde informationsmateriale om leverandørerne. Det udarbejdede informationsmateriale skal i forbindelse med afgørelsen, jf. 88, stk. 1, udleveres til de personer, der er tilkendt hjælp efter 83. Når informationsmaterialet i forbindelse med indgåelse eller opsigelse af kontrakter med leverandører, jf. stk. 2, udarbejdes eller revideres, skal personer, der modtager hjælp efter 83, have det nye informationsmateriale udleveret. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal indgå skriftlig aftale med den valgte leverandør om udførelsen af den hjælp, der er truffet afgørelse om efter 88, stk. 1, om leverancesikkerhed efter 90, stk. 1, og om betaling m.v. Stk. 6. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne og om leverancesikkerhed, jf. 90, stk. 1, samt om betaling m.v. Stk. 7. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler for opgørelse, offentliggørelse m.v. af de kommunale kvalitets- og priskrav efter stk. 1 og regler for, hvornår kommunalbestyrelsen kan undtages fra pligten til at indgå kontrakt, jf. stk Bestemmelserne i 91 omfatter ikke beboere i plejehjem m.v., jf. 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de kvalitetskrav, der stilles til leverandører af kommunale serviceydelser til de persongrupper, der er nævnt i stk. 1, jf Hvis kommunalbestyrelsen har ansvaret for andre dele af driften af de boliger, der er nævnt i stk. 1, skal kommunalbestyrelsen endvidere fastsætte og offentliggøre de kvalitetskrav, der stilles i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler for opgørelse, offentliggørelse m.v. af de kommunale kvalitetskrav efter stk. 2. Side 18

19 93. Kommunalbestyrelsen kan fravige bestemmelserne i 91, stk. 1-5, jf. stk. 7, og 92, hvis kommunalbestyrelsen på anden måde, under hensyntagen til de konkurrenceretlige regler, sikrer valgfrihed mellem forskellige leverandører af hjælp efter 83. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler herom, herunder om, under hvilke betingelser de bestemmelser, der er nævnt i 1. pkt., kan fraviges. 94. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. 90, og om betaling m.v. 94 a. Personer, der modtager hjælp efter 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, jf. 88 og 89. En tilkendt ydelse, der fravælges efter 1. pkt., kan ikke efterfølgende kræves leveret efter 90. Kontant tilskud 95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som passer den pågældende. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan udbetale tilskuddet efter stk. 1, 2 og 3 som et fast beløb på grundlag af anslåede udgifter. 96. Kommunalbestyrelsen skal yde et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 forudsætter, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælperordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse. Tildeling af hjemmehjælp Hvis borgeren ikke er tilfreds med omfanget af den tildelte hjemmehjælp, kan borgeren rette henvendelse til lederen af Ballerup Kommunes visitationsafdeling. Lederen af Ballerup Kommunes visitationsafdeling er ansvarlig for behandlingen af borgerens klage. Side 19

20 Ballerup Kommune har pligt til at hjælpe borgeren med udfærdigelse af en eventuel klage. Ved visitering af hjemmehjælp er der lagt vægt på følgende spørgsmål: Hvilke funktionstab har borgeren,, og hvilke ressourcer har borgeren til rådighed. Vurderes det af midlertidig eller varig karakter, at borgeren ikke selv kan udføre opgaven. Er der mulighed for at, et evt. hjælpemiddel kan afhjælpe situationen. Er der udsigt til at borgeren via træning eller rehabiliterende indsats, atter kan komme til at klare opgaven. Hvilke muligheder har borgeren selv for at klare sig eller tage del i opgaverne i hjemmet? Er der en ægtefælle/samlever eller store børn i hjemmet, som kan hjælpe til? Findes der familie i nærheden af borgerens bopæl, som kan og vil hjælpe? Hvilke indkøbsmuligheder findes i nærheden af borgerens bolig? Borgerens boligforhold: Hus, etageejendom eller ældre- handicap bolig? Klagevejledning: Klage over afgørelsen sendes til: Hjælpemidler og visitation Center for Social og Sundhed Ballerup Rådhus Hold an Vej Ballerup Telefon: Klagen skal være indsendt inden for en frist af fire uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen vil blive revurderet af Visitationsafdelingen som har truffet afgørelsen. Hvis Visitationsafdelingen efter revurderingen fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen. Udførelsen af hjemmehjælpen Hvis borgeren ikke er tilfreds med kvaliteten af den ydede indsats af hjemmehjælp, herunder at de aftalte indsatser af hjemmehjælp ikke leveres som aftalt, kan borgeren rette henvendelse til kontaktpersonen hos den valgte leverandør. Side 20

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning på

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere