Bilag 1 DDS-Plan. Bilag Side 1 af 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 DDS-Plan. Bilag Side 1 af 12"

Transkript

1 Bilag 1 DDS-Plan Bilag Side 1 af 12

2 Forsyningssik. Fysisk Kemisk Bakteriologisk Indvinding Forsyningssik. Fysisk Kemisk Bakteriologisk Indvinding Forsyningssik. Fysisk Kemisk Bakteriologisk Indvinding Konsekve ns Konsekve ns Konsekve ns Bilag 1 DDS-Plan Risikovurdering Procestrin Skadelig hændelse Forurening fra fækalier og andet mikrobiologisk forurening Risikofaktor Stor Mellem Lille Meget lille Vurdering Lille Mellem Stor Begrundelse for vurdering Dyr og fækalier kan give anledningen til farlig bakterie dannelse i råvandet. Der har tidligere været problemer med clostridium perfringens Understøttende program Veterinær vandkontrol 1. gang/mdr. Daglig kontrol af UV-filter og NTU-målere. Styrende foranstaltninger Alarm for NTU og alarm for manglende stråligseffektivitet på UV. Hvor skal styringen ske UV-filter (30UF01) Område Nr. I1 Sandsynlighed Forurening med olie og kemikalier fra f køretøjer Stor Mellem Lille Meget lille Lille Mellem Stor Tilgangen til SØ4 sker med benzin drevne køretøjer. Dispensation til snehøvl. Risiko for forurening Afmærkning og advarsling af indvindingszoner. Førere af motorkøretøjer skal være bekendt med procedure for spild. Fysisk/kemisk testanalyser. Stop drift af vandværk I2 Sandsynlighed Kraftig regn/ tøbrud Flom Stor Mellem Lille Meget lille Lille Mellem Stor Smeltevand og kraftig regn kan medfører flom, hvilket øger mængden af indtagen silt og humus samt CO2 aggressive stoffer Råvandsanalyse. Kontinuerlig overvågning og kalibrering af turbiditetsmåler. Daglig vurdering og korrigerigere af PAX dosering. Justere returskylprocedurer og interval NTU-målinger I3 Sandsynlighed Bilag Side 2 af 12

3 Bilag 1 DDS-Plan Vedligeholdelsesplan for vandforsyning o Dags dato: KKS-nr Prioritet System område Komponent Jobbeskrivelse Interval (Dage) Dato sidste Dato kommende Dage til vedligehold Udført af Mellem DIST Pumper Inspektion af TF stationer EKS Mellem INDVINDING El tavle Aflæsning af EL-måler Mellem INDVINDING Pumper Kontrol af pumper (lyd og varme) VB_ANDET Hygeijne Rengøring ifølge hygiejne krav Mellem VB_FORFILT Filter Vaskning af forfilter Høj VB_UV UV_Filter Kontrol UV-status Bemærkninger Afvigelsesplan for vandforsyning Bilag Side 3 af 12

4 Bilag 2 Oversigtsplan Oversigtsplan for hygiejnezoner på vandværket Ilulissat Forfiltre Neutralit filter Råvands behandling Beluftningsspor Pumpe rum Laboratorium Toilet Entré Kontrolrum Grøn Zone: Husk at skifte sko i éntren Gul Zone: Håndvask inden arbejde med kontakt med vand også efter arbejde i råvandsbehandlingen. Arbejde efter UV-filter - Husk at desinficer værktøj og materiel. Rød zone: Inden arbejde i Neutralit-filter, Grundig håndvask, desinficering af støvler og værktøj, korrekt arbejdsbeklædning inklusive hovedbeklædning. Bilag Side 4 af 12

5 Bilag 3 Kaizen Tavle Vandforsyningen Ilulissat Dagsorden: Tidsplanlægning Målstyring Forbedringer i gang Nye idéer Prioritering Tidsplanlægning Hvem arbejder med forbedringer Målstyring Hvad har vi opnået Hvad har vi opnået i denne måned Udbytte Stort Nye forbedringer i gang Nummer Forbedringsopgave Grundlæggende problem Foreslået løsning Ansvars havende 1 3 Status Lille Indsats Færdige forbedringer Nye idéer Optimeringstyper Tavle ansvarlig Medarbejdere Tid/ kr Bilag Side 5 af 12

6 Bilag 4 Flowdiagram Bilag Side 6 af 12

7 Bilag 5 Brev om tilsyn Fjernet af fortroligheds grunde Bilag Side 7 af 12

8 Bilag 6 Driftsinstruks Driftsinstruks Ilulissat Vandværk Drikkevand er et levnedsmiddel. Derfor stilles der særligt høje hygiejniske krav, både til materialer, værktøj og arbejdets tilrettelæggelse, samt til den personlige hygiejne. Medarbejdere og eksterne entreprenører, der arbejder for vandforsyningen, samt besøgende på vandværket, skal være bevidste om at vandforsyningen er en levnedsmiddelvirksomhed og derfor stilles der de særligt høje hygiejniske krav. I denne folder kan du læse om nogle af de arbejdssituationer, som du kan blive stillet overfor i dit arbejde og hvor der er særlige forholdsregler du skal være opmærksom på. Denne folder er et supplement til vandværkets tekniske driftsvejledning. Daglig drift Af hygiejniske grunde skal kvaliteten af rengøringen på vandværket være høj, hyppigheden af rengøringen styres af den driftsansvarlige. Vandværket er inddelt i tre hygiejne zoner, hvor de åbne vandflader i Neutralit filtrene ligger i den mest kritiske zone, derfor skal arbejde i denne zone foregå men den største agtpågivenhed, med rene og desinficerede støvler, særligt arbejdstøj og hovedbeklædning. Den resterende del af vandværket ligger i den mindre kritisk zone, her skal man bære rene træsko og rent almindelig arbejdstøj. Entréen er den første zoner, her skal der skiftes fra udendørs sko. Daglig rengøring er dog ikke mindre vigtig da dette område er første trin i at holde forurening ude af vandværket. Det er vigtigt at overholde zone opdelingen, ved skift af fodtøj, håndvask og eventuelt påtage sig sterilt tøj. Således forureningen ikke krydser de forskellige zoner. Hænder skal vaskes inden arbejde, hvor der er kontakt med vandet. Efter toiletbesøg er grundig vask af hænder med sæbe et ufravigeligt krav. Værktøj og materialer, der kommer i kontakt med vandet, skal renses omhyggeligt med klorvand før end arbejdet kan påbegyndes, værktøj der benyttes på vandværket må ikke bruges til andet arbejde, som kan forurene dette. Under tilsyn og i det daglige arbejde skal personalet altid bære rent fodtøj og arbejdstøj. Dette er ligeledes et ufravigeligt krav til eksternes entreprenørers personale, som arbejder på vandværket. Vandværket Vandbehandlingen renser urent overflade vand til drikkevand, hvor kvaliteten af det producerede vand overholder gældende krav til godt drikkevand. Råvandet kan være forurenet med uønskede bakterier, derfor skal man altid vaske hænder når man har været i berøring med vandet i vandværkets afblæsningsspor og forfiltre eller i berøring med skyllevand fra filterskylning. Vandværksprocesserne forfiltrering og UV-behandling fjerner bakterier, vira, parasitter samt humus og jord. Vandet er nu rent og de efterfølgende procestrin giver vandet den korrekte ph-værdi og klorindhold. Alle åbne vandoverflader efter UV- Behandlingen skal være lukket for fri adgang, således der kun med driftslederens accept og anvisning er adgang til dette aflukkede rum. Tilgangen til rummet skal søges begrænset og disse rum må ikke åbnes for besøgende gæster. Vandværkets drift Vandværkets drift er fuldautomatisk og er styret og overvåget af et SRO-anlæg. Hvis vandværket eller dele heraf skal drives manuelt, skal instruksen for Manuel drift følges under driftsledelsens anvisninger. Hvis personalet under den daglige drift observerer forhold, der ikke er normale, skal dette rapporteres i afvigelsesjournalen og Teamledederen skal informeres såfremt det vurderes at vandkvaliteten ikke kan sikres. Personalet skal føre vandværkets driftsjournal og afvigelsesjournal efter ledelsens anvisning og sikre at de indførte data er korrekte. Det er også vandværkspersonalet der skal føre og udføre vedligeholdelsesplanen. Hjælpekemikalier I vandværket bruges tre hjælpekemikalier for at Bilag Side 8 af 12

9 opnå en tilfredsstillende kvalitet af drikkevandet. Personalet skal gøre sig bekendt med kemikaliernes sikkerhedsdatablade og følge disses arbejdsinstruks og iagttage de skærpede forhold der er nødvendige at tage ved opblanding og dosering samt ved eventuelt kemikaliespild. Før afblæsningssporet doseres: PAX-15- polyaluminiumklorid, som er et flydende fældningsmiddel til drikkevandrensning, opløst i fortyndet saltsyre, med en ph-værdi mindre en 1. Produktet er ætsende. Soda er natriumkarbonat, som på vandværket laves i en 7-10 % opløsning. Soda sammen med vand er basisk med en ph-værdi omkring Til det færdige drikkevand doseres: Blegeessens- natriumhypoklorit, som er en ca. 15 % opløsning af klorgas i natriumhydroid. Produktet er stærkt ætsende. Der skal iagttages skærpet sikkerhed i arbejde med blegeessens, idet der med sammenblanding med syre som såsom PAX-15 frigives grønne klordampe, der er meget giftige ved indånding. Blegeessens må ikke under nogen form benyttes sammen med andre rengøringsmidler ved renholdelsen af vandværket. Når blegeessens benyttes til desinfektion af beholdere, værktøj og materialer, samt støvler med videre, skal dette ske efter anvisningerne fra ledelsen. Arbejdsprocedure Arbejde i beholdere og filtre sker kun efter driftslederens anvisning. Da vandværket i drift er fuldautomatisk, skal det altid sikres, at de pågældende beholdere eller filtre er tage ud af drift og ikke kan idriftsættes under arbejdets udførelse. Man skal være opmærksom på, at arbejde omkring og i forbindelse med vandfyldte og idriftsatte beholdere og filtre kræver skærpet iagttagelse af sikkerhed, idet fald heri betyder, at man ikke kan komme op til vandoverfladen igen med mindre processen øjeblikkelig stoppes. Ved arbejde i vandværkets filtre, skal disse altid returskylles før end de på ny sættes i drift. Alle, der arbejder i beholdere og filtre, skal altid: o Være iført rent arbejdstøj, evt. engangsdragt. o Have rengjorte støvler, som er desinficeret i Blegeessens. o Altid have vasket hænder. Prøvetagning af vandanalyser Når der skal udtages en vandprøve, er der vigtigt at den der tager prøven, er meget omhyggelig og grundig omkring prøvetagningen, det skal også sikres at hygiejnen holdes meget høj. Der skal iagttages følgende forhold ved prøveudtagningen: o Vask hænderne inden prøveudtagningen eller brug engangshandsker. o Rør ikke ved flaske eller prop indvendig og læg ikke proppen fra dig. o Undgå at ånde ud eller hoste i retning af åben flaske eller aftaget prop. o Ved uheld kasseres prøven, og der udtages en ny prøve. Vandværket har et driftslaboratorium, der gør det muligt at analysere for visse stoffer i vandet. Man skal være opmærksom på, at vandprøver i driftslaboratoriet nu er spildevand, der ikke må komme i forbindelse med vandet i vandværket, og som bortskaffes efter driftsledelsens anvisning. Til analysearbejdet bruges kemikalier, som altid skal omgås i overensstemmelse med leverandørernes anvisninger og sikkerhedsforskrifter. Fremvisning af vandværket Fremvisning af vandværket kan kun tillades når vandværkets anvisninger for besøget suverænt følges og når gæsterne er indforstået med de særlige krav til hygiejne der skal overholdes ved fremstilling af levnedsmidler. Ved fremvisning af vandværket skal personalet sikre at gæsterne bære rent fodtøj og beklædning. Vandværkets personale skal sikre at der ikke sker en forurening af de åbne vandflader under fremvisningen. Besøgene børn skal holdes under skærpet opsyn i rummene med afblæsningssporet og forfilter for at undgå ulykker og forurening. Bilag Side 9 af 12

10 Bilag 7 Tilfredshedsundersøgelse Fjernet af fortroligheds grunde Vurdering af nærmeste leder: Faglig og Personlig udvikling: Spørgsmål vedr. MUS samtale. Bilag Side 10 af 12

11 Bilag 8 Dispensation Bilag Side 11 af 12

12 Bilag 9 Mødeafholdelse Hvad? Mødets dagsorden: - Præsenter mødets dagsorden og de hovedpunkter der skal gennemgås. Inden mødeafholdelse kan det være en fordel at indsamle informationer fra medarbejdere om anliggender således at de medtages i dagsordenen. Gennemgang: Teamleder: - Opfølgning fra sidste møde - Relevante oplysninger fra ledelsesmøder - Vandanalyse resultater - Evt. planlagt vedligehold - Tilgængelighed (Planlagt afrejse mm.) Driftsleder/personel: - Driftsstatus (kommende opgaver, specielle forhold) - Drift journaler - Afvigelser/fejlkilder (korrigerende/forbyggende indsats) - Ønsker (kurser, procedurer mv) Virker DDS som tilsigtet - Hvilke elementer af DDS virker, hvilke gør ikke. Skal der tilføjes, fjernes eller ændres elementer. - Bliver hændelser registeret de korrekte steder (Aapter)? - Præcisering af aftaler: - Revider kortfattet de punkter der har været op, og aftal hvad der skal laves inden næste møde. Forslag til brug af redskaber under mødet: - Grafer - Tegninger, Diagrammer Hvorfor? Det er essentielt at skabe en uformel atmosfære fra start, så alle føler sig trygge ved mødet. En disposition strukturer mødet og giver mødedeltagerne overblik over mødet. Stikord til hvilke elementer der kan inddrages i mødet og hvilken funktion der bør præsentere disse. Dette må dog tilpasses efter omstændighederne. Gennemgang af DDS-systemet. Gør vi det, vi siger vi gør? Stikord: Reglerne bliver brugt? De er kendte? De passer til os? De er gavnlige? Vi tror på dem? Opridsning af de overordnende konklusioner skaber klarhed At få vist tabeller/grafer over budgetter eller vandkvalitet, er med til at synliggøre dette. NB! Grafer og tabeller bør være simple og let overskuelige Bilag Side 12 af 12

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S. Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet

GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S. Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand,

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet God hygiejne Indvindingsboring Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

- forudsætninger for egenkontrol

- forudsætninger for egenkontrol Hygiejne i kabyssen - forudsætninger for egenkontrol DEL 1 Til Kontor og skib 1 Indholdsfortegnelse 2 1.0. Ansvar og myndighed 8 2.0. Kontrol og tilsyn 12 3.0. HACCP og egenkontrol 14 4.0. Proviantering

Læs mere

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Elementær vandværkshygiejne. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Elementær vandværkshygiejne foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Høringsudkast til vejledning 29. august 2013 Indhold 1. Indledning... 7 1.1 Definitioner... 8 2. Vandkvalitet... 10 2.1 Generelt... 10 2.2 Fastsættelse af

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere