Status på økonomi og handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på økonomi og handleplan"

Transkript

1 Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej Juelsminde T:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser... 7 Igangsatte indsatser i henhold til handleplanen for anbringelser... 7 Forventede udgifter til anbringelser i Status på de øvrige indsatser fra handleplanen Konklusion Bilag Bilag 1: Status på indsatser Bilag 2: Tids og procesplan 2

3 Indledning Udvalget for Læring fik den 2. februar 2015 gennemgået økonomien og de økonomiske udfordringer for Børn og Familie. Efterfølgende blev der udarbejdet en handleplan med 16 indsatser på Børn og Familieområdet. Handleplanen blev godkendt på udvalgsmøde den 2. marts Arbejdet med de 16 indsatser har nu været i gang i 6 måneder og forventes at fortsætte i såvel resten af 2015 og Der er udarbejdet en tids- og procesplan, hvor formålet er at sikre en løbende fremdrift på alle 16 indsatser. Der er for hver indsats etableret arbejdsgrupper, der involverer medarbejdere på alle niveauer og fra tværgående afdelinger, og der er en tidsplan der justeres efter behov. Enkelte af indsatserne er blevet implementeret og vil herefter indgå som en del af de løbende drifts-/ledelsesopgaver. Der følges løbende op på effekt og status på indsatsen og ledergruppen for Børn og familie orienteres løbende herom. Specialkonsulent Heidi jul Nielsen fungerer som tovholder for hele projektet. Hensigten med dette notat er, at give en status på handleplanens 16 indsatser samt give en status på den forventede økonomiske udvikling for 2015 og Regnskab 2014 er udarbejdet, og der er udarbejdet et forventet regnskab Budget 2016 er endnu ikke vedtaget, men er her medtaget som det forventes på nuværende tidspunkt. Udvikling i økonomien Tabel 1 viser det forventede regnskab 2015, samt forventet budget Budget 2016 er baseret på et forventet reelt udgiftsniveau, hvor der er taget højde for budgettilførslen af 6,3 mio.kr. samt mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser i henhold til handleplanen. Som det fremgår af Tabel 1, er der fra regnskab 2014 til forventet regnskab 2015 sket en reduktion i udgifterne på 2,6 mio. kr., hvilket i vidt omfang skal ses som resultat af handleplanen, hvor de igangsatte indsatser har ført til en reduktion i udgifterne fordelt med 2,1 mio.kr. for børnehandicap og 0,5 mio. kr. for familieområdet. For overholdelse af budget 2016 skal der ske yderligere reduktioner i udgiftsniveauet i forhold til forventet regnskab 2015 på 3,3 mio. kr. 3

4 Tabel 1. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug for Børn- og Familie i forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til Børnehandicap og 9,5 mio. kr. til Familieområdet. 4

5 Figur 1 og 2 viser de budgetmæssige udfordringer dels på Familieområdet og Børnehandicap. Figur 3 viser de budgetmæssige udfordringer samlet for hele Børn og Familie. Figur Familieområdet i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Figur Børnehandicap i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget

6 Figur Børn- og Familie i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Med det fortsatte arbejde med handleplanen forventes budgettet at blive overholdt i

7 Udvikling i niveauet for anbringelser Igangsatte indsatser i henhold til handleplanen for anbringelser Den økonomiske gennemgang i februar 2015 viste, at der er sket en del ændringer i anbringelsestyper. Som det fremgår af figur 4 er andelen af anbringelser i plejefamilie reduceret fra 45 % i 2009 til 39 % i Andelen af anbringelser i døgninstitutioner steget fra at udgøre 12 % af de samlede anbringelser i 2009 til at udgøre 30 % i Danmarks statistik er ikke opdateret med 2014 tal, hvorfor nedenstående figur endnu ikke er opdateret. Figur 4. (Danmarks Statistik) En væsentlig del af handleplanen er et fokus på, hvilke typer foranstaltninger der bliver i gangsat, og ikke mindst at anbringelse uden for hjemmet gøres efter princippet om mindst indgribende foranstaltning; plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution - i overensstemmelse med Barnets Reform. Som det fremgår af Bilag 1 Status på handleplan vedrører punkt 7,10,13 og 14 anbringelser. 7

8 Punkt 7.: Systematisk gennemgang af alle længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og teamleder (Børnehandicap) Gennemgangen er foretaget, og der er udarbejdet en procedure der fremadrettet sikrer, at faglig leder for børnehandicap gennemgår alle længerevarende foranstaltninger hver 3 måned sammen med sagsbehandlerne. I forbindelse med gennemgangen af alle længerevarende foranstaltninger er der flyttet flere borgere til voksenhandicap, og der er igangsat alternative tiltag til flere anbragte børn og unge. Der forventes på nuværende tidpunkt en reduktion i udgifterne på 2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. i de efterfølgende år. Punkt 14: Alle eksisterende anbringelser genvurderes for afklaring af, hvorvidt barnet/den unges udvikling giver mulighed for at kunne bo hjemme og profitere af dagbehandlingstilbuddet. Punktet er slået sammen med Punkt 15: Systematisk genvurdering af længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og faglig leder. Alle længerevarende foranstaltninger og anbringelser er gennemgået. Der er udarbejdet en procedure, der sikrer, at hver 3 måned vil alle sagsbehandlere sammen med de fagligere ledere gennemgå alle sager. Dermed sikres såvel status som opfølgning på alle foranstaltninger. Der forventes som følge heraf en reduktion i udgifterne allerede fra og med 2015 på 1 mio. kr. pr. år. Punkt 10: Det afklares hvorvidt Bakkevejs Dagbehandlingstilbud, der skal ses som en foranstaltning til at forebygge en anbringelse, kan dække barnets/den unges behov og barnet/den unge med fordel kan blive boende i hjemmet. Der er etableret et dagtilbud på Bakkevejen, hvor der pt. er 8 unge i tilbuddet. Det skal ses som en foranstaltning for at forebygge en anbringelse. De øgede udgifter der på den korte bane vil være på forebyggende foranstaltninger til dagtilbud, forventes derfor at blive modsvaret af mindre forbrug på anbringelser efterfølgende. Derfor forventes på nuværende tidspunkt en reduktion i udgifterne på ca. 1 mio. kr. på anbringelser fra og med Punkt 13: Når anbringelse uden for hjemmet er nødvendigt gøres det efter princippet om mindst indgribende foranstaltning; plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution Øget fokus på netværksanbringelser, plejefamilieanbringelser fremfor opholdsanbringelser og døgninstitution, hvilket forventes at reducere udgifterne med 0,5 mio. kr. fra og med Dette indgår i den socialfaglige vurdering i valg af anbringelsessted ud fra barnets behov. Af det forventede mindre forbrug som følge af de 5 indsatser fra handleplanen er effekten for 2015 og 2016 på henholdsvis 3,5 og 4,5 mio. kr. realiseret og derfor indregnet i Forventet regnskab 2015 og Budget Men der forventes en yderligere reduktion i udgifterne på 1 mio. kr. i 2017 og

9 Effekten af de 5 indsatser i 2015 bliver synliggjort ved gennemgang af udviklingen i forventede udgifter til anbringelser samt antal årspersoner og takster pr. årsperson for anbringelser. Forventede udgifter til anbringelser i 2015 For anbringelser gør det sig gældende at der samlet set for Børn og Familie er sket en reduktion i udgifterne på 6,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio.kr. på Familieområdet og 3,3 mio. kr. på Børnehandicap. Plejefamilier og opholdssteder For udgifter til Plejefamilier og opholdssteder gør det sig gældende, at der er sket et fald i udgiftsniveauet fra 2014 til 2015 på såvel børnehandicap som familieområdet på samlet set 2,1 mio. kr. Figur Plejefamilier og opholdssteder Børn- og Familie i alt Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 For Familieafdelingen gør det sig gældende, at udgifterne til plejefamilier og opholdssteder forventes reduceret med 1,6 mio.kr. 9

10 Figur Plejefamilier og opholdssteder Familieområdet Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Udviklingen ved familieområdet i antal årspersoner og taksterne pr. årsperson for plejefamilier viser, at der er sket en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier samt en mindre stigning i taksten pr. anbragt. Taksterne pr. årsperson er opdelt i billige ( kr. pr. år), gennemsnitlige foranstaltninger ( kr. pr. år og dyre foranstaltninger (mere end kr. pr. år). Figur Driftsudgifter til Plejefamilier som gennemsnit pr. årsperson Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 10

11 Figur 8. 40,0 35,0 30,0 31,2 31,1 Årspersoner - Plejefamilier Familieområdet 35,3 36,4 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 7,7 14,3 13,8 12,8 9,3 4,4 17,2 18,5 15,8 16,3 2,3 1,7 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For anbringelser ved familieområdet på opholdssteder er der sket et fald i såvel antal årspersoner som i taksten på de dyreste foranstaltninger. Figur Driftsudgifter til Opholdssteder som gennemsnit pr. årsperson Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 11

12 Figur ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,2 2,0 0,0 14,7 10,0 Årspersoner - Opholdssted Familieområdet 18,1 12,3 3,3 2,5 2,6 3,0 9,9 13,6 0,6 1,3 9,1 13, Forventet ,6 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For børnehandicap er forventningen, at udgifterne til plejefamilier og opholdssteder reduceres fra 2014 til 2015 med 0,5 mio. kr. Figur 11. Plejefamilier og opholdssteder Børnehandicap Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget

13 Ser vi på udviklingen i antal årspersoner og taksterne pr. årsperson for anbragte børn i plejefamilier under børnehandicap, er der sket et fald i taksten og en lille stigning i antallet af personer fra 2014 til Figur 12. Driftsudgifter til Plejefamilier som gennemsnit pr. person Børnehandicap Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 13. 6,0 Årspersoner - Plejefamilier Børnehandicap 5,3 5,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,8 3,6 3,0 2,8 2,8 2,5 2,6 2,3 1,0 1,0 0,0 0,0 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 13

14 For anbragte børn i børnehandicap på opholdssteder er der sket et fald i såvel antal som i taksten. Figur 14 Driftsudgifter til Opholdssteder som gennemsnit pr. årsperson Børnehandicap Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 15 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,2 Årspersoner - Opholdssteder Børnehandicap 4,3 3,8 3,2 3,3 2,3 2,0 2,0 1,6 1,2 1,1 1,0 0,7 0,2 0,3 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 14

15 Samlet set for Børn og Familie forventes derfor, at der sker en stigning i antallet af plejefamilier og et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder, samt som det vil fremgår herunder også et fald i antallet af personer ved døgninstitutioner. Døgninstitutioner For udgifterne til døgninstitutioner samlet for Børn og Familie, sker der en reduktion fra 2014 til 2015 på 4,8 mio. kr. For Budget 2016 gør det sig gældende at det mindre budget for døgninstitutioner og opholdssteder, modsvares af et højere budget på Plejefamilier i henhold til arbejdet med handleplanen. Figur 16 Døgninstitutioner Børn- og Familie i alt Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget 2016 For Familieafdelingen forventes på nuværende tidspunkt et reduktion i udgifterne til døgninstitutioner fra 2014 til 2015 på 1,9 mio. kr. 15

16 Figur 17 Døgninstitutioner Familieområdet Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget 2016 Ser vi på udviklingen i antal årspersoner og taksten pr. årsperson til døgninstitutioner, så forventes der et fald på såvel antal som på taksten for familieområdet. Figur Driftsudgifter til Døgninstituion som gennemsnit pr. person Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 16

17 Figur ,00 16,00 14,00 12,00 Årspersoner - Døgninstitutioner Familieområdet 11,29 11,83 17,08 16,54 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 8,00 8,50 7,21 7,38 6,21 6,50 3,33 2,25 2,38 2,67 1,58 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For børnehandicap forventes en reduktion i udgifterne til døgninstitutioner på ca. 2,8 mio. kr. Figur 20. Døgninstitutioner Børnehandicap Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget

18 Taksen for de dyreste anbringelser er steget fra gennemsnitlige 1,1 mio. kr. pr. årsperson til 1,6 mio. kr., samtidig er der sket et fald i antallet af årspersoner, og der er sket en flytning fra de dyre og gennemsnitlige anbringelser til de billigere. Figur Driftsudgifter til Døgninstitution som gennemsnit pr. årsperson Børnehandicap Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 21 Årspersoner - Døgninstitution Børnehandicap 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 14,08 13,25 6,00 6,17 4,67 4,25 3,42 2,83 11,83 7,83 3,00 1,00 10,00 4,50 4,08 1,42 0, Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 18

19 Samlet set for døgnanbringelser i Børn og Familie er der sket en reduktion i antallet af årspersoner, der er kommet færre af de dyre og gennemsnitlige anbringelser og flere af de billigere. Denne udvikling forventes at forsætte og skal bidrage til yderligere reduktion i udgifterne i

20 Status på de øvrige indsatser fra handleplanen Se Bilag 1 og Bilag 2 Punkt 1: Sammenhængende Børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder (Opdatering og redefinering) Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Familieafdelingen, Ungeenheden, Børnehandicap og modtagerteam. Der har været afholdt 4 møder i arbejdsgruppen, og arbejdet med at få skrevet et udkast til nye kvalitetsstandarder er i gang. Dialogen i gruppen er konstruktiv og giver mange tværgående og vigtige drøftelser. Processen i arbejdet er højt prioriteret, da ejerskab til kvalitetsstandarder er vigtigt for at sikre en efterfølgende implementering. Det er også aftalt, at alle procedurer skal udfordres i forhold til indhold og serviceniveau. Eksempelvis vil Punkt 6. Forældres egenbetaling ved anbringelse af handicappede børn indgå i drøftelserne. Udgangspunkt for lovgivning er der er egenbetaling for forældre til anbragte handicappede børn, men med mulighed for hel eller delvis fritagelse for betaling, med henvisning til at opholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte, og hvor der er udsigt til udvikling af ikke ubetydeligt omfang. Afgørelse fra Ankestyrelsen i Århus sagen slår fast, at udpræget behandlingssigte skal forstås således, at der skal være et massivt behandlingsbehov, der har stået på over en længere periode, og hvor der er udsigt til en udvikling af ikke ubetydeligt omfang. I situationer, hvor vanskelighederne er konstateret, skal der som udgangspunkt ikke ske fritagelse for egenbetaling ved forebyggelse af vanskelighederne med mindre der er tale om forebyggelse for at imødekomme en markant forværring af barnets eller den unges tilstand. I dag er alle forældre til anbragte handicappede børn i Hedensted Kommune som udgangspunkt meddelt hel fritagelse for egenbetaling. Der er derfor behov for at få drøftet serviceniveau i forhold til lovgivning på området. Det vil ske ved drøftelser af procedurer for området. Punkt 11: Systematisk afdække ressourcer i netværket bl.a. ved metoden inddragende netværk, og alene iværksætte hjælpe foranstaltninger der, hvor netværket ikke kan afhjælpe samt Punkt 12: Endnu større skarphed ift. afklaring af grundlaget for børnefaglig undersøgelse 50 contra 11 forløb Indgår i beskrivelser i kvalitetsstandarder og procedurer. Der forventes, ved udarbejdelse af kvalitetsstandarder og revurdering af procedurer, at der vil kunne opnås en mindre udgift på 0,5 mio. kr. fra 20

21 og med 2016, afhængig af den endelige politiske drøftelse og godkendelse af kvalitetsstandarder og procedurer primo Punkt 2: Budgetlægning Budgetmodel baseret på vurdering af faktisk udgiftsbehov Arbejdet med at sikre en ny budgetmodel baseret på faktiske udgifter anvendes for budget Efter vedtagelse af Budget 2016 skal udarbejdes en beskrivelse af budgetmodellen. Punkt 3. Økonomisk styring på 3 niveauer: Politisk, Ledelse og medarbejdere Det er aftalt i ledergruppen, at ledelsesinformation udsættes til DUBU igangsættes i efteråret da det forventes sammen med FLIS at blive en væsentlig del af ledelsesinformationen. Herudover er følgende aftalt i forhold til økonomistyring: Ledergruppen: Opfølgning på kvartalsmøder i ledergruppen. Medarbejder niveau: 1 årligt møde: Analyse og økonomital præsenteres for hele medarbejdergruppen. Budgetstyringslister hvert kvartal. Politisk: Temamøde hvert 1/2 år: Analyse med status på området - økonomisk, indsatser, udvikling i indsatser m.v. Punkt 4: Kommunal Task Force I arbejdsgruppen Kommunal Taskforce deltager HR og Analyse med henblik på udarbejdelse af effektmålinger. I første omgang på 2 typer foranstaltninger; Anbringelser og Familiecentret 52. Målet er at fastslå, hvorvidt de igangsatte foranstaltninger virker. Herudover arbejdes med afdækning af mulighederne for tidligere indsats ved hjælp af en Forecast model. Ideen er, at vi ved kig på tværs af vores systemer tidligere kan spotte børn med behov. Der laves forsøg med at trække data fra fagsystemer for eksempel fra Sundhedsplejen, tandplejen, dagtilbud m.v. Punkt 5: Analyse af udvikling og serviceniveau på 41 (merudgifter), 42 (tabt arbejdsfortjeneste), 84 (aflastning i eller uden for hjemmet). 42 Tabt arbejdsfortjeneste 84 Aflastning 41 Tilskud til merudgifter Alle udbetalinger i forhold til 41 er gennemgået, og der har vist sig flere positive effekter af denne gennemgang. Det har f.eks. ført til omlægning af en uhensigtsmæssig praksis ved tilskud til medicin efter 41. For 42 vil alle sager på samme måde blive gennemgået i løbet af efteråret Ved en øget fokus på 41 og 42 forventes dermed samlet en reduktion i udgifterne på 0,5 mio. kr. i 2016 stigende til 0,75 mio. kr. i

22 Punkt 8. Undersøge, hvorvidt mor/barn ophold kan etableres på anden vis end døgnophold. Der arbejdes med at forældreevneundersøgelser, som udgangspunkt foregår ambulant. Der forventes en reduktion i udgifterne på 0,4 mio. kr. i 2015 stigende til 1 mio. kr. i Punkt 9. Imødegå det stigende antal graviditeter blandt unge og dårligt fungerende voksne Der har været et stigende antal graviditeter blandt unge mødre, der har været / er anbragt. Der er derfor behov for øget fokus på forebyggelse. Indsatsen forventes igangsat primo Det kan eksempelvis ske ved etablering af tættere samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Efter den oprindelig handleplan blev vedtaget i marts 2015, blev endnu en indsats vedtaget efter drøftelser i Ledergruppen for Børn og Familie: Punkt 16: Børnehandicap - Alternativt tilbud under Børnehandicap. Projektet er i gang og der arbejdes med forskellige modeller og foranstaltninger. 22

23 Konklusion Fra regnskab 2014 til forventet regnskab 2015 er sket en reduktion i udgifterne på 2,6 mio. kr., hvilket i vidt omfang skal ses som resultat af handleplanen, hvor de igangsatte indsatser har ført til en reduktion i udgifterne fordelt med 2,1 mio.kr. for børnehandicap og 0,5 mio. kr. for familieområdet. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug for Børn- og Familie i forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til børnehandicap og 9,5 mio. kr. til familieområdet. Budget 2016 er baseret på et forventet reelt udgiftsniveau, hvor der er taget højde for budgettilførslen af de 6,3 mio.kr. samt mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser i henhold til handleplanen. Af det forventede mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser fra handleplanen er effekten for 2015 og 2016 på henholdsvis 3,9 og 4,5 mio. kr. Der forventes yderligere reduktion i udgifterne på 2 mio. kr. i 2016 stigende til 3,3 mio. kr. i Ved et fortsat arbejde efter handleplanen. For overholdelse af budget 2016 skal der sker reduktioner i udgiftsniveauet i forhold til regnskab 2015 på 3,3 mio. kr. Figur Børn- og Familie i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab Korrigeret Budget Budget

24 Som det fremgår af tabel 2 er forventningen, at handleplanens indsatser vil give en yderligere reduktion i udgifterne på 3,25 mio. kr. i år 2017 og Tabel 2. Forventet reduktion i udgifterne pr. indsats ved arbejdet med handleplanen: Indsatser vedr. anbringelser (Punkt 7,10,13,14,15) 3,5 4,5 5,5 5,5 Øvrige indsatser Børnehandicap (Punkt 5,16) 0 0,5 0,75 0,75 Øvrige indsatser Familie (Punkt 8,9) 0, Øvrige generelle (1,2,3,4,6,11,12) 0 0,5 0,5 0,5 Forventede reduktioner i udgifterne i alt 3,9 6,5 7,75 7,75 Allerede indregnet i Forventet Regnskab 2015 samt Budget ,9 4,5 4,5 4,5 24

Status på Børn og Familie

Status på Børn og Familie Status på Børn og Familie Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse og status... 3 Økonomi... 5 Udvikling i de faglige udfordringer... 9 Budgetmæssige udfordringer

Læs mere

Status på indsatser Tovholder for projektet Heidi Jul Nielsen (Specialkonsulent Læring Børn og unge)

Status på indsatser Tovholder for projektet Heidi Jul Nielsen (Specialkonsulent Læring Børn og unge) Status på indsatser Tovholder for projektet Heidi Jul Nielsen (Specialkonsulent Læring Børn og unge) Pkt. Indsats Beskrivelse Status Forventet mindre forbrug Generelt 1 Politisk Styringsredskab Sammenhængende

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1 Familieafdelingen Strategi trategi for omstilling & udvikling Strategi for omstilling & udvikling Side 1 Indledning Familieafdelingen kommer i kontakt med børn, unge og deres familier, når der er opstået

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Notat. Modtager(e): BSU/ØU. Opfølgning Familieafsnittet september 2016

Notat. Modtager(e): BSU/ØU. Opfølgning Familieafsnittet september 2016 Notat Modtager(e): BSU/ØU Opfølgning Familieafsnittet 2016 Social & Familie orienterer månedligt Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget om den faglige og økonomiske udvikling på Familieafsnittets

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Indstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 15. maj 2006 Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune 1. Resume Anbringelsesreformen trådte i kraft

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet Punkt 3. Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet 2016-069071 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser

Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Toften. Intensive tidsbegrænsede anbringelser Tillæg til projektbeskrivelse Tidsbegrænsede anbringelser. Afprøvning af ny behandlingsindsats på Børne- og Ungecenter TOFTEN (Metodecentret) Center for Børn

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Analyse af området for børn og unge med særlige behov

Analyse af området for børn og unge med særlige behov Analyse af området for børn og unge med særlige behov Juni 2009 Børn og Unge forvaltningen Økonomiforvaltningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Opsamling...3 Anbefalinger...5

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.

Nedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Budgetnotat Børn og Familie

Budgetnotat Børn og Familie Budgetnotat Børn og Familie Politikområde Udsatte Børn og Unge Budgetudfordring i 2017 Politikområdet Udsatte Børn og Unge er i budget 2017 og overslagsårene NOTAT udfordret økonomisk på grund af en øget

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Dansk Socialrådgiverforening, november 2011 1 Forord af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening Det ville være rart, hvis der var uanede

Læs mere

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Budgetforslag 2016 Side 1. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem:

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Budgetforslag 2016 Side 1. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) Formand Kasper Glyngø (A) Næstformand Lars Poulsen (V) Jesper Lund (A) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem:

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU)

Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Center for Børn- og Ungerådgivning (CBU) Tilsyn, rådgivning, børnefaglige undersøgelser og hjælpeforanstaltninger Mål, opgaver og organisering Børn- og Familieafdelingen 1/13 Forord Center for Børn- og

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Arbejdsgruppens beskrivelse af tilbud / indsatser til sårbare børn og familier

Arbejdsgruppens beskrivelse af tilbud / indsatser til sårbare børn og familier Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Arbejdsgruppens beskrivelse af tilbud / indsatser til sårbare børn og familier Med baggrund i de politiske beslutninger af 12. Januar 2011 om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere