Status på økonomi og handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på økonomi og handleplan"

Transkript

1 Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej Juelsminde T:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser... 7 Igangsatte indsatser i henhold til handleplanen for anbringelser... 7 Forventede udgifter til anbringelser i Status på de øvrige indsatser fra handleplanen Konklusion Bilag Bilag 1: Status på indsatser Bilag 2: Tids og procesplan 2

3 Indledning Udvalget for Læring fik den 2. februar 2015 gennemgået økonomien og de økonomiske udfordringer for Børn og Familie. Efterfølgende blev der udarbejdet en handleplan med 16 indsatser på Børn og Familieområdet. Handleplanen blev godkendt på udvalgsmøde den 2. marts Arbejdet med de 16 indsatser har nu været i gang i 6 måneder og forventes at fortsætte i såvel resten af 2015 og Der er udarbejdet en tids- og procesplan, hvor formålet er at sikre en løbende fremdrift på alle 16 indsatser. Der er for hver indsats etableret arbejdsgrupper, der involverer medarbejdere på alle niveauer og fra tværgående afdelinger, og der er en tidsplan der justeres efter behov. Enkelte af indsatserne er blevet implementeret og vil herefter indgå som en del af de løbende drifts-/ledelsesopgaver. Der følges løbende op på effekt og status på indsatsen og ledergruppen for Børn og familie orienteres løbende herom. Specialkonsulent Heidi jul Nielsen fungerer som tovholder for hele projektet. Hensigten med dette notat er, at give en status på handleplanens 16 indsatser samt give en status på den forventede økonomiske udvikling for 2015 og Regnskab 2014 er udarbejdet, og der er udarbejdet et forventet regnskab Budget 2016 er endnu ikke vedtaget, men er her medtaget som det forventes på nuværende tidspunkt. Udvikling i økonomien Tabel 1 viser det forventede regnskab 2015, samt forventet budget Budget 2016 er baseret på et forventet reelt udgiftsniveau, hvor der er taget højde for budgettilførslen af 6,3 mio.kr. samt mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser i henhold til handleplanen. Som det fremgår af Tabel 1, er der fra regnskab 2014 til forventet regnskab 2015 sket en reduktion i udgifterne på 2,6 mio. kr., hvilket i vidt omfang skal ses som resultat af handleplanen, hvor de igangsatte indsatser har ført til en reduktion i udgifterne fordelt med 2,1 mio.kr. for børnehandicap og 0,5 mio. kr. for familieområdet. For overholdelse af budget 2016 skal der ske yderligere reduktioner i udgiftsniveauet i forhold til forventet regnskab 2015 på 3,3 mio. kr. 3

4 Tabel 1. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug for Børn- og Familie i forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til Børnehandicap og 9,5 mio. kr. til Familieområdet. 4

5 Figur 1 og 2 viser de budgetmæssige udfordringer dels på Familieområdet og Børnehandicap. Figur 3 viser de budgetmæssige udfordringer samlet for hele Børn og Familie. Figur Familieområdet i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Figur Børnehandicap i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget

6 Figur Børn- og Familie i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Med det fortsatte arbejde med handleplanen forventes budgettet at blive overholdt i

7 Udvikling i niveauet for anbringelser Igangsatte indsatser i henhold til handleplanen for anbringelser Den økonomiske gennemgang i februar 2015 viste, at der er sket en del ændringer i anbringelsestyper. Som det fremgår af figur 4 er andelen af anbringelser i plejefamilie reduceret fra 45 % i 2009 til 39 % i Andelen af anbringelser i døgninstitutioner steget fra at udgøre 12 % af de samlede anbringelser i 2009 til at udgøre 30 % i Danmarks statistik er ikke opdateret med 2014 tal, hvorfor nedenstående figur endnu ikke er opdateret. Figur 4. (Danmarks Statistik) En væsentlig del af handleplanen er et fokus på, hvilke typer foranstaltninger der bliver i gangsat, og ikke mindst at anbringelse uden for hjemmet gøres efter princippet om mindst indgribende foranstaltning; plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution - i overensstemmelse med Barnets Reform. Som det fremgår af Bilag 1 Status på handleplan vedrører punkt 7,10,13 og 14 anbringelser. 7

8 Punkt 7.: Systematisk gennemgang af alle længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og teamleder (Børnehandicap) Gennemgangen er foretaget, og der er udarbejdet en procedure der fremadrettet sikrer, at faglig leder for børnehandicap gennemgår alle længerevarende foranstaltninger hver 3 måned sammen med sagsbehandlerne. I forbindelse med gennemgangen af alle længerevarende foranstaltninger er der flyttet flere borgere til voksenhandicap, og der er igangsat alternative tiltag til flere anbragte børn og unge. Der forventes på nuværende tidpunkt en reduktion i udgifterne på 2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. i de efterfølgende år. Punkt 14: Alle eksisterende anbringelser genvurderes for afklaring af, hvorvidt barnet/den unges udvikling giver mulighed for at kunne bo hjemme og profitere af dagbehandlingstilbuddet. Punktet er slået sammen med Punkt 15: Systematisk genvurdering af længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og faglig leder. Alle længerevarende foranstaltninger og anbringelser er gennemgået. Der er udarbejdet en procedure, der sikrer, at hver 3 måned vil alle sagsbehandlere sammen med de fagligere ledere gennemgå alle sager. Dermed sikres såvel status som opfølgning på alle foranstaltninger. Der forventes som følge heraf en reduktion i udgifterne allerede fra og med 2015 på 1 mio. kr. pr. år. Punkt 10: Det afklares hvorvidt Bakkevejs Dagbehandlingstilbud, der skal ses som en foranstaltning til at forebygge en anbringelse, kan dække barnets/den unges behov og barnet/den unge med fordel kan blive boende i hjemmet. Der er etableret et dagtilbud på Bakkevejen, hvor der pt. er 8 unge i tilbuddet. Det skal ses som en foranstaltning for at forebygge en anbringelse. De øgede udgifter der på den korte bane vil være på forebyggende foranstaltninger til dagtilbud, forventes derfor at blive modsvaret af mindre forbrug på anbringelser efterfølgende. Derfor forventes på nuværende tidspunkt en reduktion i udgifterne på ca. 1 mio. kr. på anbringelser fra og med Punkt 13: Når anbringelse uden for hjemmet er nødvendigt gøres det efter princippet om mindst indgribende foranstaltning; plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution Øget fokus på netværksanbringelser, plejefamilieanbringelser fremfor opholdsanbringelser og døgninstitution, hvilket forventes at reducere udgifterne med 0,5 mio. kr. fra og med Dette indgår i den socialfaglige vurdering i valg af anbringelsessted ud fra barnets behov. Af det forventede mindre forbrug som følge af de 5 indsatser fra handleplanen er effekten for 2015 og 2016 på henholdsvis 3,5 og 4,5 mio. kr. realiseret og derfor indregnet i Forventet regnskab 2015 og Budget Men der forventes en yderligere reduktion i udgifterne på 1 mio. kr. i 2017 og

9 Effekten af de 5 indsatser i 2015 bliver synliggjort ved gennemgang af udviklingen i forventede udgifter til anbringelser samt antal årspersoner og takster pr. årsperson for anbringelser. Forventede udgifter til anbringelser i 2015 For anbringelser gør det sig gældende at der samlet set for Børn og Familie er sket en reduktion i udgifterne på 6,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio.kr. på Familieområdet og 3,3 mio. kr. på Børnehandicap. Plejefamilier og opholdssteder For udgifter til Plejefamilier og opholdssteder gør det sig gældende, at der er sket et fald i udgiftsniveauet fra 2014 til 2015 på såvel børnehandicap som familieområdet på samlet set 2,1 mio. kr. Figur Plejefamilier og opholdssteder Børn- og Familie i alt Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 For Familieafdelingen gør det sig gældende, at udgifterne til plejefamilier og opholdssteder forventes reduceret med 1,6 mio.kr. 9

10 Figur Plejefamilier og opholdssteder Familieområdet Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Udviklingen ved familieområdet i antal årspersoner og taksterne pr. årsperson for plejefamilier viser, at der er sket en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier samt en mindre stigning i taksten pr. anbragt. Taksterne pr. årsperson er opdelt i billige ( kr. pr. år), gennemsnitlige foranstaltninger ( kr. pr. år og dyre foranstaltninger (mere end kr. pr. år). Figur Driftsudgifter til Plejefamilier som gennemsnit pr. årsperson Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 10

11 Figur 8. 40,0 35,0 30,0 31,2 31,1 Årspersoner - Plejefamilier Familieområdet 35,3 36,4 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 7,7 14,3 13,8 12,8 9,3 4,4 17,2 18,5 15,8 16,3 2,3 1,7 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For anbringelser ved familieområdet på opholdssteder er der sket et fald i såvel antal årspersoner som i taksten på de dyreste foranstaltninger. Figur Driftsudgifter til Opholdssteder som gennemsnit pr. årsperson Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 11

12 Figur ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,2 2,0 0,0 14,7 10,0 Årspersoner - Opholdssted Familieområdet 18,1 12,3 3,3 2,5 2,6 3,0 9,9 13,6 0,6 1,3 9,1 13, Forventet ,6 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For børnehandicap er forventningen, at udgifterne til plejefamilier og opholdssteder reduceres fra 2014 til 2015 med 0,5 mio. kr. Figur 11. Plejefamilier og opholdssteder Børnehandicap Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget

13 Ser vi på udviklingen i antal årspersoner og taksterne pr. årsperson for anbragte børn i plejefamilier under børnehandicap, er der sket et fald i taksten og en lille stigning i antallet af personer fra 2014 til Figur 12. Driftsudgifter til Plejefamilier som gennemsnit pr. person Børnehandicap Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 13. 6,0 Årspersoner - Plejefamilier Børnehandicap 5,3 5,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,8 3,6 3,0 2,8 2,8 2,5 2,6 2,3 1,0 1,0 0,0 0,0 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 13

14 For anbragte børn i børnehandicap på opholdssteder er der sket et fald i såvel antal som i taksten. Figur 14 Driftsudgifter til Opholdssteder som gennemsnit pr. årsperson Børnehandicap Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 15 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,2 Årspersoner - Opholdssteder Børnehandicap 4,3 3,8 3,2 3,3 2,3 2,0 2,0 1,6 1,2 1,1 1,0 0,7 0,2 0,3 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 14

15 Samlet set for Børn og Familie forventes derfor, at der sker en stigning i antallet af plejefamilier og et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder, samt som det vil fremgår herunder også et fald i antallet af personer ved døgninstitutioner. Døgninstitutioner For udgifterne til døgninstitutioner samlet for Børn og Familie, sker der en reduktion fra 2014 til 2015 på 4,8 mio. kr. For Budget 2016 gør det sig gældende at det mindre budget for døgninstitutioner og opholdssteder, modsvares af et højere budget på Plejefamilier i henhold til arbejdet med handleplanen. Figur 16 Døgninstitutioner Børn- og Familie i alt Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget 2016 For Familieafdelingen forventes på nuværende tidspunkt et reduktion i udgifterne til døgninstitutioner fra 2014 til 2015 på 1,9 mio. kr. 15

16 Figur 17 Døgninstitutioner Familieområdet Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget 2016 Ser vi på udviklingen i antal årspersoner og taksten pr. årsperson til døgninstitutioner, så forventes der et fald på såvel antal som på taksten for familieområdet. Figur Driftsudgifter til Døgninstituion som gennemsnit pr. person Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 16

17 Figur ,00 16,00 14,00 12,00 Årspersoner - Døgninstitutioner Familieområdet 11,29 11,83 17,08 16,54 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 8,00 8,50 7,21 7,38 6,21 6,50 3,33 2,25 2,38 2,67 1,58 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For børnehandicap forventes en reduktion i udgifterne til døgninstitutioner på ca. 2,8 mio. kr. Figur 20. Døgninstitutioner Børnehandicap Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget

18 Taksen for de dyreste anbringelser er steget fra gennemsnitlige 1,1 mio. kr. pr. årsperson til 1,6 mio. kr., samtidig er der sket et fald i antallet af årspersoner, og der er sket en flytning fra de dyre og gennemsnitlige anbringelser til de billigere. Figur Driftsudgifter til Døgninstitution som gennemsnit pr. årsperson Børnehandicap Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 21 Årspersoner - Døgninstitution Børnehandicap 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 14,08 13,25 6,00 6,17 4,67 4,25 3,42 2,83 11,83 7,83 3,00 1,00 10,00 4,50 4,08 1,42 0, Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 18

19 Samlet set for døgnanbringelser i Børn og Familie er der sket en reduktion i antallet af årspersoner, der er kommet færre af de dyre og gennemsnitlige anbringelser og flere af de billigere. Denne udvikling forventes at forsætte og skal bidrage til yderligere reduktion i udgifterne i

20 Status på de øvrige indsatser fra handleplanen Se Bilag 1 og Bilag 2 Punkt 1: Sammenhængende Børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder (Opdatering og redefinering) Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Familieafdelingen, Ungeenheden, Børnehandicap og modtagerteam. Der har været afholdt 4 møder i arbejdsgruppen, og arbejdet med at få skrevet et udkast til nye kvalitetsstandarder er i gang. Dialogen i gruppen er konstruktiv og giver mange tværgående og vigtige drøftelser. Processen i arbejdet er højt prioriteret, da ejerskab til kvalitetsstandarder er vigtigt for at sikre en efterfølgende implementering. Det er også aftalt, at alle procedurer skal udfordres i forhold til indhold og serviceniveau. Eksempelvis vil Punkt 6. Forældres egenbetaling ved anbringelse af handicappede børn indgå i drøftelserne. Udgangspunkt for lovgivning er der er egenbetaling for forældre til anbragte handicappede børn, men med mulighed for hel eller delvis fritagelse for betaling, med henvisning til at opholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte, og hvor der er udsigt til udvikling af ikke ubetydeligt omfang. Afgørelse fra Ankestyrelsen i Århus sagen slår fast, at udpræget behandlingssigte skal forstås således, at der skal være et massivt behandlingsbehov, der har stået på over en længere periode, og hvor der er udsigt til en udvikling af ikke ubetydeligt omfang. I situationer, hvor vanskelighederne er konstateret, skal der som udgangspunkt ikke ske fritagelse for egenbetaling ved forebyggelse af vanskelighederne med mindre der er tale om forebyggelse for at imødekomme en markant forværring af barnets eller den unges tilstand. I dag er alle forældre til anbragte handicappede børn i Hedensted Kommune som udgangspunkt meddelt hel fritagelse for egenbetaling. Der er derfor behov for at få drøftet serviceniveau i forhold til lovgivning på området. Det vil ske ved drøftelser af procedurer for området. Punkt 11: Systematisk afdække ressourcer i netværket bl.a. ved metoden inddragende netværk, og alene iværksætte hjælpe foranstaltninger der, hvor netværket ikke kan afhjælpe samt Punkt 12: Endnu større skarphed ift. afklaring af grundlaget for børnefaglig undersøgelse 50 contra 11 forløb Indgår i beskrivelser i kvalitetsstandarder og procedurer. Der forventes, ved udarbejdelse af kvalitetsstandarder og revurdering af procedurer, at der vil kunne opnås en mindre udgift på 0,5 mio. kr. fra 20

21 og med 2016, afhængig af den endelige politiske drøftelse og godkendelse af kvalitetsstandarder og procedurer primo Punkt 2: Budgetlægning Budgetmodel baseret på vurdering af faktisk udgiftsbehov Arbejdet med at sikre en ny budgetmodel baseret på faktiske udgifter anvendes for budget Efter vedtagelse af Budget 2016 skal udarbejdes en beskrivelse af budgetmodellen. Punkt 3. Økonomisk styring på 3 niveauer: Politisk, Ledelse og medarbejdere Det er aftalt i ledergruppen, at ledelsesinformation udsættes til DUBU igangsættes i efteråret da det forventes sammen med FLIS at blive en væsentlig del af ledelsesinformationen. Herudover er følgende aftalt i forhold til økonomistyring: Ledergruppen: Opfølgning på kvartalsmøder i ledergruppen. Medarbejder niveau: 1 årligt møde: Analyse og økonomital præsenteres for hele medarbejdergruppen. Budgetstyringslister hvert kvartal. Politisk: Temamøde hvert 1/2 år: Analyse med status på området - økonomisk, indsatser, udvikling i indsatser m.v. Punkt 4: Kommunal Task Force I arbejdsgruppen Kommunal Taskforce deltager HR og Analyse med henblik på udarbejdelse af effektmålinger. I første omgang på 2 typer foranstaltninger; Anbringelser og Familiecentret 52. Målet er at fastslå, hvorvidt de igangsatte foranstaltninger virker. Herudover arbejdes med afdækning af mulighederne for tidligere indsats ved hjælp af en Forecast model. Ideen er, at vi ved kig på tværs af vores systemer tidligere kan spotte børn med behov. Der laves forsøg med at trække data fra fagsystemer for eksempel fra Sundhedsplejen, tandplejen, dagtilbud m.v. Punkt 5: Analyse af udvikling og serviceniveau på 41 (merudgifter), 42 (tabt arbejdsfortjeneste), 84 (aflastning i eller uden for hjemmet). 42 Tabt arbejdsfortjeneste 84 Aflastning 41 Tilskud til merudgifter Alle udbetalinger i forhold til 41 er gennemgået, og der har vist sig flere positive effekter af denne gennemgang. Det har f.eks. ført til omlægning af en uhensigtsmæssig praksis ved tilskud til medicin efter 41. For 42 vil alle sager på samme måde blive gennemgået i løbet af efteråret Ved en øget fokus på 41 og 42 forventes dermed samlet en reduktion i udgifterne på 0,5 mio. kr. i 2016 stigende til 0,75 mio. kr. i

22 Punkt 8. Undersøge, hvorvidt mor/barn ophold kan etableres på anden vis end døgnophold. Der arbejdes med at forældreevneundersøgelser, som udgangspunkt foregår ambulant. Der forventes en reduktion i udgifterne på 0,4 mio. kr. i 2015 stigende til 1 mio. kr. i Punkt 9. Imødegå det stigende antal graviditeter blandt unge og dårligt fungerende voksne Der har været et stigende antal graviditeter blandt unge mødre, der har været / er anbragt. Der er derfor behov for øget fokus på forebyggelse. Indsatsen forventes igangsat primo Det kan eksempelvis ske ved etablering af tættere samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Efter den oprindelig handleplan blev vedtaget i marts 2015, blev endnu en indsats vedtaget efter drøftelser i Ledergruppen for Børn og Familie: Punkt 16: Børnehandicap - Alternativt tilbud under Børnehandicap. Projektet er i gang og der arbejdes med forskellige modeller og foranstaltninger. 22

23 Konklusion Fra regnskab 2014 til forventet regnskab 2015 er sket en reduktion i udgifterne på 2,6 mio. kr., hvilket i vidt omfang skal ses som resultat af handleplanen, hvor de igangsatte indsatser har ført til en reduktion i udgifterne fordelt med 2,1 mio.kr. for børnehandicap og 0,5 mio. kr. for familieområdet. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug for Børn- og Familie i forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til børnehandicap og 9,5 mio. kr. til familieområdet. Budget 2016 er baseret på et forventet reelt udgiftsniveau, hvor der er taget højde for budgettilførslen af de 6,3 mio.kr. samt mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser i henhold til handleplanen. Af det forventede mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser fra handleplanen er effekten for 2015 og 2016 på henholdsvis 3,9 og 4,5 mio. kr. Der forventes yderligere reduktion i udgifterne på 2 mio. kr. i 2016 stigende til 3,3 mio. kr. i Ved et fortsat arbejde efter handleplanen. For overholdelse af budget 2016 skal der sker reduktioner i udgiftsniveauet i forhold til regnskab 2015 på 3,3 mio. kr. Figur Børn- og Familie i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab Korrigeret Budget Budget

24 Som det fremgår af tabel 2 er forventningen, at handleplanens indsatser vil give en yderligere reduktion i udgifterne på 3,25 mio. kr. i år 2017 og Tabel 2. Forventet reduktion i udgifterne pr. indsats ved arbejdet med handleplanen: Indsatser vedr. anbringelser (Punkt 7,10,13,14,15) 3,5 4,5 5,5 5,5 Øvrige indsatser Børnehandicap (Punkt 5,16) 0 0,5 0,75 0,75 Øvrige indsatser Familie (Punkt 8,9) 0, Øvrige generelle (1,2,3,4,6,11,12) 0 0,5 0,5 0,5 Forventede reduktioner i udgifterne i alt 3,9 6,5 7,75 7,75 Allerede indregnet i Forventet Regnskab 2015 samt Budget ,9 4,5 4,5 4,5 24

Status på Børn og Familie

Status på Børn og Familie Status på Børn og Familie Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse og status... 3 Økonomi... 5 Udvikling i de faglige udfordringer... 9 Budgetmæssige udfordringer

Læs mere

Status på indsatser Tovholder for projektet Heidi Jul Nielsen (Specialkonsulent Læring Børn og unge)

Status på indsatser Tovholder for projektet Heidi Jul Nielsen (Specialkonsulent Læring Børn og unge) Status på indsatser Tovholder for projektet Heidi Jul Nielsen (Specialkonsulent Læring Børn og unge) Pkt. Indsats Beskrivelse Status Forventet mindre forbrug Generelt 1 Politisk Styringsredskab Sammenhængende

Læs mere

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG 2019-22 ØKONOMISK HISTORIK I dette notat er Familieområdet afgrænset til Familieafdelingen og dermed myndighedsområdet. Opgaverne består af følgende elementer: Døgninstitutioner

Læs mere

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder. Bilag 1 Nøgletal på strategiplanen for Familieområdet Strategiplanen for Familieområdet 2015-2018 blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 2015. Administrationen er blevet anmodet om en årlig status

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager

Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2018

FORVENTET REGNSKAB-2018 LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse - behandlingssigte - udvikling

Ankestyrelsens principafgørelse om anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse - behandlingssigte - udvikling KEN nr 9158 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2119-05155 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har

Læs mere

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i

Læs mere

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009 Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Justering praktisk pædagogisk støtte

Justering praktisk pædagogisk støtte Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk

Læs mere

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Rapportering på ramme 30.46

Rapportering på ramme 30.46 Til: BALLERUP KOMMUNE Dato: Rapportering på ramme 3.46 Ramme 3.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr. sagsbehandler 46,1 48,5 45,0

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge

NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge Børn og Unge Sagsnr. 302754 Brevid. 2827080 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge 31. maj 2018

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

I Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen, arbejdes der ud fra tankegangen i Integrated Children System i myndighedssagsbehandlingen.

I Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen, arbejdes der ud fra tankegangen i Integrated Children System i myndighedssagsbehandlingen. Familieafdelingens Socialfaglige metode. I Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen, arbejdes der ud fra tankegangen i Integrated Children System i myndighedssagsbehandlingen. På basis af engelske og svenske

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 2019 Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU.

Læs mere

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for: Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-18 Fællesskabsmodellen Indledning Med indførelse af Fællesskabsmodellen i februar 2017 i Ballerup var der ønske om en række kvalitetsmæssige effekter for børn og unge, bl.a.: Færre

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Økonomien på det specialiserede voksenområde

Økonomien på det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien

Læs mere

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandarder på forebyggelsesområdet

Kvalitetsstandarder på forebyggelsesområdet Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 15-06-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandarder på forebyggelsesområdet Jan Dehn Familiechef Halsnæs Kommune vægter

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde.

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Svendborg Kommune Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Børn, Unge, Kultur og Fritid Familie og Uddannelse Centrumpladsen 7, 1. sal 5700 Svendborg

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 13. marts 2014)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (pr. 13. marts 2014) a. opfølgning konto 6 (administration) Opgjort inkl. tilsyn og administration (Bornholms Familiepleje) b. Udvikling af ledelsestilsyn 23.605.782 23.269.922 21.784.807 Stikprøver udtages periodevis. Sagerne

Læs mere

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge 2 Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge i henhold

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer 1. Generel indsats myndighed Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september. Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Solrød-model, BDO-analyse m.m.

Solrød-model, BDO-analyse m.m. Solrød-model, BDO-analyse m.m. Orientering til Familie- og uddannelsesudvalget 13. marts 2017 Poul Edvard Larsen, leder af Børn og Unge Rådgivningen Lone Vandborg, leder af Familieafsnittet Disposition

Læs mere

Kontraktstyring målopfyldelse 2013, Børne- og Familieafdelingen

Kontraktstyring målopfyldelse 2013, Børne- og Familieafdelingen Kontraktstyring målopfyldelse 2013, Børne- og Familieafdelingen Af nedenstående skema fremgår målopfyldelsen for 201 Status for målopfyldelsen er i skemaet markeret på følgende vis: Rød: Målet er ikke

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer 1. Generel indsats myndighed Forbedret sagsfremstilling/beslutningsgrundlag Kvalitativ opfølgning på målopfyldelse Gennemførsel af uddannelsesdage (i pct.) 100% 90% 100% 100% Maksimalt 45 børnesager pr.

Læs mere

Socialafdelingen Familiegrupperne

Socialafdelingen Familiegrupperne Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge

Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Politisk ledelsesinformation. kvartal 9 Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Formål Den politiske ledelsesinformation har til hensigt at give børneudvalget et indblik i status og udvikling

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere