Status på økonomi og handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på økonomi og handleplan"

Transkript

1 Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej Juelsminde T:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser... 7 Igangsatte indsatser i henhold til handleplanen for anbringelser... 7 Forventede udgifter til anbringelser i Status på de øvrige indsatser fra handleplanen Konklusion Bilag Bilag 1: Status på indsatser Bilag 2: Tids og procesplan 2

3 Indledning Udvalget for Læring fik den 2. februar 2015 gennemgået økonomien og de økonomiske udfordringer for Børn og Familie. Efterfølgende blev der udarbejdet en handleplan med 16 indsatser på Børn og Familieområdet. Handleplanen blev godkendt på udvalgsmøde den 2. marts Arbejdet med de 16 indsatser har nu været i gang i 6 måneder og forventes at fortsætte i såvel resten af 2015 og Der er udarbejdet en tids- og procesplan, hvor formålet er at sikre en løbende fremdrift på alle 16 indsatser. Der er for hver indsats etableret arbejdsgrupper, der involverer medarbejdere på alle niveauer og fra tværgående afdelinger, og der er en tidsplan der justeres efter behov. Enkelte af indsatserne er blevet implementeret og vil herefter indgå som en del af de løbende drifts-/ledelsesopgaver. Der følges løbende op på effekt og status på indsatsen og ledergruppen for Børn og familie orienteres løbende herom. Specialkonsulent Heidi jul Nielsen fungerer som tovholder for hele projektet. Hensigten med dette notat er, at give en status på handleplanens 16 indsatser samt give en status på den forventede økonomiske udvikling for 2015 og Regnskab 2014 er udarbejdet, og der er udarbejdet et forventet regnskab Budget 2016 er endnu ikke vedtaget, men er her medtaget som det forventes på nuværende tidspunkt. Udvikling i økonomien Tabel 1 viser det forventede regnskab 2015, samt forventet budget Budget 2016 er baseret på et forventet reelt udgiftsniveau, hvor der er taget højde for budgettilførslen af 6,3 mio.kr. samt mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser i henhold til handleplanen. Som det fremgår af Tabel 1, er der fra regnskab 2014 til forventet regnskab 2015 sket en reduktion i udgifterne på 2,6 mio. kr., hvilket i vidt omfang skal ses som resultat af handleplanen, hvor de igangsatte indsatser har ført til en reduktion i udgifterne fordelt med 2,1 mio.kr. for børnehandicap og 0,5 mio. kr. for familieområdet. For overholdelse af budget 2016 skal der ske yderligere reduktioner i udgiftsniveauet i forhold til forventet regnskab 2015 på 3,3 mio. kr. 3

4 Tabel 1. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug for Børn- og Familie i forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til Børnehandicap og 9,5 mio. kr. til Familieområdet. 4

5 Figur 1 og 2 viser de budgetmæssige udfordringer dels på Familieområdet og Børnehandicap. Figur 3 viser de budgetmæssige udfordringer samlet for hele Børn og Familie. Figur Familieområdet i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Figur Børnehandicap i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget

6 Figur Børn- og Familie i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Med det fortsatte arbejde med handleplanen forventes budgettet at blive overholdt i

7 Udvikling i niveauet for anbringelser Igangsatte indsatser i henhold til handleplanen for anbringelser Den økonomiske gennemgang i februar 2015 viste, at der er sket en del ændringer i anbringelsestyper. Som det fremgår af figur 4 er andelen af anbringelser i plejefamilie reduceret fra 45 % i 2009 til 39 % i Andelen af anbringelser i døgninstitutioner steget fra at udgøre 12 % af de samlede anbringelser i 2009 til at udgøre 30 % i Danmarks statistik er ikke opdateret med 2014 tal, hvorfor nedenstående figur endnu ikke er opdateret. Figur 4. (Danmarks Statistik) En væsentlig del af handleplanen er et fokus på, hvilke typer foranstaltninger der bliver i gangsat, og ikke mindst at anbringelse uden for hjemmet gøres efter princippet om mindst indgribende foranstaltning; plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution - i overensstemmelse med Barnets Reform. Som det fremgår af Bilag 1 Status på handleplan vedrører punkt 7,10,13 og 14 anbringelser. 7

8 Punkt 7.: Systematisk gennemgang af alle længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og teamleder (Børnehandicap) Gennemgangen er foretaget, og der er udarbejdet en procedure der fremadrettet sikrer, at faglig leder for børnehandicap gennemgår alle længerevarende foranstaltninger hver 3 måned sammen med sagsbehandlerne. I forbindelse med gennemgangen af alle længerevarende foranstaltninger er der flyttet flere borgere til voksenhandicap, og der er igangsat alternative tiltag til flere anbragte børn og unge. Der forventes på nuværende tidpunkt en reduktion i udgifterne på 2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. i de efterfølgende år. Punkt 14: Alle eksisterende anbringelser genvurderes for afklaring af, hvorvidt barnet/den unges udvikling giver mulighed for at kunne bo hjemme og profitere af dagbehandlingstilbuddet. Punktet er slået sammen med Punkt 15: Systematisk genvurdering af længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og faglig leder. Alle længerevarende foranstaltninger og anbringelser er gennemgået. Der er udarbejdet en procedure, der sikrer, at hver 3 måned vil alle sagsbehandlere sammen med de fagligere ledere gennemgå alle sager. Dermed sikres såvel status som opfølgning på alle foranstaltninger. Der forventes som følge heraf en reduktion i udgifterne allerede fra og med 2015 på 1 mio. kr. pr. år. Punkt 10: Det afklares hvorvidt Bakkevejs Dagbehandlingstilbud, der skal ses som en foranstaltning til at forebygge en anbringelse, kan dække barnets/den unges behov og barnet/den unge med fordel kan blive boende i hjemmet. Der er etableret et dagtilbud på Bakkevejen, hvor der pt. er 8 unge i tilbuddet. Det skal ses som en foranstaltning for at forebygge en anbringelse. De øgede udgifter der på den korte bane vil være på forebyggende foranstaltninger til dagtilbud, forventes derfor at blive modsvaret af mindre forbrug på anbringelser efterfølgende. Derfor forventes på nuværende tidspunkt en reduktion i udgifterne på ca. 1 mio. kr. på anbringelser fra og med Punkt 13: Når anbringelse uden for hjemmet er nødvendigt gøres det efter princippet om mindst indgribende foranstaltning; plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution Øget fokus på netværksanbringelser, plejefamilieanbringelser fremfor opholdsanbringelser og døgninstitution, hvilket forventes at reducere udgifterne med 0,5 mio. kr. fra og med Dette indgår i den socialfaglige vurdering i valg af anbringelsessted ud fra barnets behov. Af det forventede mindre forbrug som følge af de 5 indsatser fra handleplanen er effekten for 2015 og 2016 på henholdsvis 3,5 og 4,5 mio. kr. realiseret og derfor indregnet i Forventet regnskab 2015 og Budget Men der forventes en yderligere reduktion i udgifterne på 1 mio. kr. i 2017 og

9 Effekten af de 5 indsatser i 2015 bliver synliggjort ved gennemgang af udviklingen i forventede udgifter til anbringelser samt antal årspersoner og takster pr. årsperson for anbringelser. Forventede udgifter til anbringelser i 2015 For anbringelser gør det sig gældende at der samlet set for Børn og Familie er sket en reduktion i udgifterne på 6,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio.kr. på Familieområdet og 3,3 mio. kr. på Børnehandicap. Plejefamilier og opholdssteder For udgifter til Plejefamilier og opholdssteder gør det sig gældende, at der er sket et fald i udgiftsniveauet fra 2014 til 2015 på såvel børnehandicap som familieområdet på samlet set 2,1 mio. kr. Figur Plejefamilier og opholdssteder Børn- og Familie i alt Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 For Familieafdelingen gør det sig gældende, at udgifterne til plejefamilier og opholdssteder forventes reduceret med 1,6 mio.kr. 9

10 Figur Plejefamilier og opholdssteder Familieområdet Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Udviklingen ved familieområdet i antal årspersoner og taksterne pr. årsperson for plejefamilier viser, at der er sket en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier samt en mindre stigning i taksten pr. anbragt. Taksterne pr. årsperson er opdelt i billige ( kr. pr. år), gennemsnitlige foranstaltninger ( kr. pr. år og dyre foranstaltninger (mere end kr. pr. år). Figur Driftsudgifter til Plejefamilier som gennemsnit pr. årsperson Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 10

11 Figur 8. 40,0 35,0 30,0 31,2 31,1 Årspersoner - Plejefamilier Familieområdet 35,3 36,4 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 7,7 14,3 13,8 12,8 9,3 4,4 17,2 18,5 15,8 16,3 2,3 1,7 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For anbringelser ved familieområdet på opholdssteder er der sket et fald i såvel antal årspersoner som i taksten på de dyreste foranstaltninger. Figur Driftsudgifter til Opholdssteder som gennemsnit pr. årsperson Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 11

12 Figur ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,2 2,0 0,0 14,7 10,0 Årspersoner - Opholdssted Familieområdet 18,1 12,3 3,3 2,5 2,6 3,0 9,9 13,6 0,6 1,3 9,1 13, Forventet ,6 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For børnehandicap er forventningen, at udgifterne til plejefamilier og opholdssteder reduceres fra 2014 til 2015 med 0,5 mio. kr. Figur 11. Plejefamilier og opholdssteder Børnehandicap Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget

13 Ser vi på udviklingen i antal årspersoner og taksterne pr. årsperson for anbragte børn i plejefamilier under børnehandicap, er der sket et fald i taksten og en lille stigning i antallet af personer fra 2014 til Figur 12. Driftsudgifter til Plejefamilier som gennemsnit pr. person Børnehandicap Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 13. 6,0 Årspersoner - Plejefamilier Børnehandicap 5,3 5,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,8 3,6 3,0 2,8 2,8 2,5 2,6 2,3 1,0 1,0 0,0 0,0 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 13

14 For anbragte børn i børnehandicap på opholdssteder er der sket et fald i såvel antal som i taksten. Figur 14 Driftsudgifter til Opholdssteder som gennemsnit pr. årsperson Børnehandicap Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 15 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,2 Årspersoner - Opholdssteder Børnehandicap 4,3 3,8 3,2 3,3 2,3 2,0 2,0 1,6 1,2 1,1 1,0 0,7 0,2 0,3 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 14

15 Samlet set for Børn og Familie forventes derfor, at der sker en stigning i antallet af plejefamilier og et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder, samt som det vil fremgår herunder også et fald i antallet af personer ved døgninstitutioner. Døgninstitutioner For udgifterne til døgninstitutioner samlet for Børn og Familie, sker der en reduktion fra 2014 til 2015 på 4,8 mio. kr. For Budget 2016 gør det sig gældende at det mindre budget for døgninstitutioner og opholdssteder, modsvares af et højere budget på Plejefamilier i henhold til arbejdet med handleplanen. Figur 16 Døgninstitutioner Børn- og Familie i alt Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget 2016 For Familieafdelingen forventes på nuværende tidspunkt et reduktion i udgifterne til døgninstitutioner fra 2014 til 2015 på 1,9 mio. kr. 15

16 Figur 17 Døgninstitutioner Familieområdet Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget 2016 Ser vi på udviklingen i antal årspersoner og taksten pr. årsperson til døgninstitutioner, så forventes der et fald på såvel antal som på taksten for familieområdet. Figur Driftsudgifter til Døgninstituion som gennemsnit pr. person Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 16

17 Figur ,00 16,00 14,00 12,00 Årspersoner - Døgninstitutioner Familieområdet 11,29 11,83 17,08 16,54 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 8,00 8,50 7,21 7,38 6,21 6,50 3,33 2,25 2,38 2,67 1,58 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For børnehandicap forventes en reduktion i udgifterne til døgninstitutioner på ca. 2,8 mio. kr. Figur 20. Døgninstitutioner Børnehandicap Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget

18 Taksen for de dyreste anbringelser er steget fra gennemsnitlige 1,1 mio. kr. pr. årsperson til 1,6 mio. kr., samtidig er der sket et fald i antallet af årspersoner, og der er sket en flytning fra de dyre og gennemsnitlige anbringelser til de billigere. Figur Driftsudgifter til Døgninstitution som gennemsnit pr. årsperson Børnehandicap Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 21 Årspersoner - Døgninstitution Børnehandicap 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 14,08 13,25 6,00 6,17 4,67 4,25 3,42 2,83 11,83 7,83 3,00 1,00 10,00 4,50 4,08 1,42 0, Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 18

19 Samlet set for døgnanbringelser i Børn og Familie er der sket en reduktion i antallet af årspersoner, der er kommet færre af de dyre og gennemsnitlige anbringelser og flere af de billigere. Denne udvikling forventes at forsætte og skal bidrage til yderligere reduktion i udgifterne i

20 Status på de øvrige indsatser fra handleplanen Se Bilag 1 og Bilag 2 Punkt 1: Sammenhængende Børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder (Opdatering og redefinering) Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Familieafdelingen, Ungeenheden, Børnehandicap og modtagerteam. Der har været afholdt 4 møder i arbejdsgruppen, og arbejdet med at få skrevet et udkast til nye kvalitetsstandarder er i gang. Dialogen i gruppen er konstruktiv og giver mange tværgående og vigtige drøftelser. Processen i arbejdet er højt prioriteret, da ejerskab til kvalitetsstandarder er vigtigt for at sikre en efterfølgende implementering. Det er også aftalt, at alle procedurer skal udfordres i forhold til indhold og serviceniveau. Eksempelvis vil Punkt 6. Forældres egenbetaling ved anbringelse af handicappede børn indgå i drøftelserne. Udgangspunkt for lovgivning er der er egenbetaling for forældre til anbragte handicappede børn, men med mulighed for hel eller delvis fritagelse for betaling, med henvisning til at opholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte, og hvor der er udsigt til udvikling af ikke ubetydeligt omfang. Afgørelse fra Ankestyrelsen i Århus sagen slår fast, at udpræget behandlingssigte skal forstås således, at der skal være et massivt behandlingsbehov, der har stået på over en længere periode, og hvor der er udsigt til en udvikling af ikke ubetydeligt omfang. I situationer, hvor vanskelighederne er konstateret, skal der som udgangspunkt ikke ske fritagelse for egenbetaling ved forebyggelse af vanskelighederne med mindre der er tale om forebyggelse for at imødekomme en markant forværring af barnets eller den unges tilstand. I dag er alle forældre til anbragte handicappede børn i Hedensted Kommune som udgangspunkt meddelt hel fritagelse for egenbetaling. Der er derfor behov for at få drøftet serviceniveau i forhold til lovgivning på området. Det vil ske ved drøftelser af procedurer for området. Punkt 11: Systematisk afdække ressourcer i netværket bl.a. ved metoden inddragende netværk, og alene iværksætte hjælpe foranstaltninger der, hvor netværket ikke kan afhjælpe samt Punkt 12: Endnu større skarphed ift. afklaring af grundlaget for børnefaglig undersøgelse 50 contra 11 forløb Indgår i beskrivelser i kvalitetsstandarder og procedurer. Der forventes, ved udarbejdelse af kvalitetsstandarder og revurdering af procedurer, at der vil kunne opnås en mindre udgift på 0,5 mio. kr. fra 20

21 og med 2016, afhængig af den endelige politiske drøftelse og godkendelse af kvalitetsstandarder og procedurer primo Punkt 2: Budgetlægning Budgetmodel baseret på vurdering af faktisk udgiftsbehov Arbejdet med at sikre en ny budgetmodel baseret på faktiske udgifter anvendes for budget Efter vedtagelse af Budget 2016 skal udarbejdes en beskrivelse af budgetmodellen. Punkt 3. Økonomisk styring på 3 niveauer: Politisk, Ledelse og medarbejdere Det er aftalt i ledergruppen, at ledelsesinformation udsættes til DUBU igangsættes i efteråret da det forventes sammen med FLIS at blive en væsentlig del af ledelsesinformationen. Herudover er følgende aftalt i forhold til økonomistyring: Ledergruppen: Opfølgning på kvartalsmøder i ledergruppen. Medarbejder niveau: 1 årligt møde: Analyse og økonomital præsenteres for hele medarbejdergruppen. Budgetstyringslister hvert kvartal. Politisk: Temamøde hvert 1/2 år: Analyse med status på området - økonomisk, indsatser, udvikling i indsatser m.v. Punkt 4: Kommunal Task Force I arbejdsgruppen Kommunal Taskforce deltager HR og Analyse med henblik på udarbejdelse af effektmålinger. I første omgang på 2 typer foranstaltninger; Anbringelser og Familiecentret 52. Målet er at fastslå, hvorvidt de igangsatte foranstaltninger virker. Herudover arbejdes med afdækning af mulighederne for tidligere indsats ved hjælp af en Forecast model. Ideen er, at vi ved kig på tværs af vores systemer tidligere kan spotte børn med behov. Der laves forsøg med at trække data fra fagsystemer for eksempel fra Sundhedsplejen, tandplejen, dagtilbud m.v. Punkt 5: Analyse af udvikling og serviceniveau på 41 (merudgifter), 42 (tabt arbejdsfortjeneste), 84 (aflastning i eller uden for hjemmet). 42 Tabt arbejdsfortjeneste 84 Aflastning 41 Tilskud til merudgifter Alle udbetalinger i forhold til 41 er gennemgået, og der har vist sig flere positive effekter af denne gennemgang. Det har f.eks. ført til omlægning af en uhensigtsmæssig praksis ved tilskud til medicin efter 41. For 42 vil alle sager på samme måde blive gennemgået i løbet af efteråret Ved en øget fokus på 41 og 42 forventes dermed samlet en reduktion i udgifterne på 0,5 mio. kr. i 2016 stigende til 0,75 mio. kr. i

22 Punkt 8. Undersøge, hvorvidt mor/barn ophold kan etableres på anden vis end døgnophold. Der arbejdes med at forældreevneundersøgelser, som udgangspunkt foregår ambulant. Der forventes en reduktion i udgifterne på 0,4 mio. kr. i 2015 stigende til 1 mio. kr. i Punkt 9. Imødegå det stigende antal graviditeter blandt unge og dårligt fungerende voksne Der har været et stigende antal graviditeter blandt unge mødre, der har været / er anbragt. Der er derfor behov for øget fokus på forebyggelse. Indsatsen forventes igangsat primo Det kan eksempelvis ske ved etablering af tættere samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Efter den oprindelig handleplan blev vedtaget i marts 2015, blev endnu en indsats vedtaget efter drøftelser i Ledergruppen for Børn og Familie: Punkt 16: Børnehandicap - Alternativt tilbud under Børnehandicap. Projektet er i gang og der arbejdes med forskellige modeller og foranstaltninger. 22

23 Konklusion Fra regnskab 2014 til forventet regnskab 2015 er sket en reduktion i udgifterne på 2,6 mio. kr., hvilket i vidt omfang skal ses som resultat af handleplanen, hvor de igangsatte indsatser har ført til en reduktion i udgifterne fordelt med 2,1 mio.kr. for børnehandicap og 0,5 mio. kr. for familieområdet. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug for Børn- og Familie i forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til børnehandicap og 9,5 mio. kr. til familieområdet. Budget 2016 er baseret på et forventet reelt udgiftsniveau, hvor der er taget højde for budgettilførslen af de 6,3 mio.kr. samt mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser i henhold til handleplanen. Af det forventede mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser fra handleplanen er effekten for 2015 og 2016 på henholdsvis 3,9 og 4,5 mio. kr. Der forventes yderligere reduktion i udgifterne på 2 mio. kr. i 2016 stigende til 3,3 mio. kr. i Ved et fortsat arbejde efter handleplanen. For overholdelse af budget 2016 skal der sker reduktioner i udgiftsniveauet i forhold til regnskab 2015 på 3,3 mio. kr. Figur Børn- og Familie i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab Korrigeret Budget Budget

24 Som det fremgår af tabel 2 er forventningen, at handleplanens indsatser vil give en yderligere reduktion i udgifterne på 3,25 mio. kr. i år 2017 og Tabel 2. Forventet reduktion i udgifterne pr. indsats ved arbejdet med handleplanen: Indsatser vedr. anbringelser (Punkt 7,10,13,14,15) 3,5 4,5 5,5 5,5 Øvrige indsatser Børnehandicap (Punkt 5,16) 0 0,5 0,75 0,75 Øvrige indsatser Familie (Punkt 8,9) 0, Øvrige generelle (1,2,3,4,6,11,12) 0 0,5 0,5 0,5 Forventede reduktioner i udgifterne i alt 3,9 6,5 7,75 7,75 Allerede indregnet i Forventet Regnskab 2015 samt Budget ,9 4,5 4,5 4,5 24

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 24-09-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Evaluering af Kildemarksprojektet Næstved Kommune januar 2007

Evaluering af Kildemarksprojektet Næstved Kommune januar 2007 Evaluering af Kildemarksprojektet Næstved Kommune januar 2007 KR Rådgivning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Organisation af evalueringsprojekt... 4 1.2. Opbygningen af evalueringen... 5 1.3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Borgerpanelundersøgelse Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Frivillighed budget 2015 2 Januar Fokus på 2015 en tidlig indsats over for udsatte børn og unge med henblik på at minimere udgifterne

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge

Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge INDLEVELSE SKABER UDVIKLING AFRAPPORTERING Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge September 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Afgrænsning

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 08-01-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere