Status på økonomi og handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på økonomi og handleplan"

Transkript

1 Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej Juelsminde T:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser... 7 Igangsatte indsatser i henhold til handleplanen for anbringelser... 7 Forventede udgifter til anbringelser i Status på de øvrige indsatser fra handleplanen Konklusion Bilag Bilag 1: Status på indsatser Bilag 2: Tids og procesplan 2

3 Indledning Udvalget for Læring fik den 2. februar 2015 gennemgået økonomien og de økonomiske udfordringer for Børn og Familie. Efterfølgende blev der udarbejdet en handleplan med 16 indsatser på Børn og Familieområdet. Handleplanen blev godkendt på udvalgsmøde den 2. marts Arbejdet med de 16 indsatser har nu været i gang i 6 måneder og forventes at fortsætte i såvel resten af 2015 og Der er udarbejdet en tids- og procesplan, hvor formålet er at sikre en løbende fremdrift på alle 16 indsatser. Der er for hver indsats etableret arbejdsgrupper, der involverer medarbejdere på alle niveauer og fra tværgående afdelinger, og der er en tidsplan der justeres efter behov. Enkelte af indsatserne er blevet implementeret og vil herefter indgå som en del af de løbende drifts-/ledelsesopgaver. Der følges løbende op på effekt og status på indsatsen og ledergruppen for Børn og familie orienteres løbende herom. Specialkonsulent Heidi jul Nielsen fungerer som tovholder for hele projektet. Hensigten med dette notat er, at give en status på handleplanens 16 indsatser samt give en status på den forventede økonomiske udvikling for 2015 og Regnskab 2014 er udarbejdet, og der er udarbejdet et forventet regnskab Budget 2016 er endnu ikke vedtaget, men er her medtaget som det forventes på nuværende tidspunkt. Udvikling i økonomien Tabel 1 viser det forventede regnskab 2015, samt forventet budget Budget 2016 er baseret på et forventet reelt udgiftsniveau, hvor der er taget højde for budgettilførslen af 6,3 mio.kr. samt mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser i henhold til handleplanen. Som det fremgår af Tabel 1, er der fra regnskab 2014 til forventet regnskab 2015 sket en reduktion i udgifterne på 2,6 mio. kr., hvilket i vidt omfang skal ses som resultat af handleplanen, hvor de igangsatte indsatser har ført til en reduktion i udgifterne fordelt med 2,1 mio.kr. for børnehandicap og 0,5 mio. kr. for familieområdet. For overholdelse af budget 2016 skal der ske yderligere reduktioner i udgiftsniveauet i forhold til forventet regnskab 2015 på 3,3 mio. kr. 3

4 Tabel 1. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug for Børn- og Familie i forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til Børnehandicap og 9,5 mio. kr. til Familieområdet. 4

5 Figur 1 og 2 viser de budgetmæssige udfordringer dels på Familieområdet og Børnehandicap. Figur 3 viser de budgetmæssige udfordringer samlet for hele Børn og Familie. Figur Familieområdet i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Figur Børnehandicap i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget

6 Figur Børn- og Familie i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Med det fortsatte arbejde med handleplanen forventes budgettet at blive overholdt i

7 Udvikling i niveauet for anbringelser Igangsatte indsatser i henhold til handleplanen for anbringelser Den økonomiske gennemgang i februar 2015 viste, at der er sket en del ændringer i anbringelsestyper. Som det fremgår af figur 4 er andelen af anbringelser i plejefamilie reduceret fra 45 % i 2009 til 39 % i Andelen af anbringelser i døgninstitutioner steget fra at udgøre 12 % af de samlede anbringelser i 2009 til at udgøre 30 % i Danmarks statistik er ikke opdateret med 2014 tal, hvorfor nedenstående figur endnu ikke er opdateret. Figur 4. (Danmarks Statistik) En væsentlig del af handleplanen er et fokus på, hvilke typer foranstaltninger der bliver i gangsat, og ikke mindst at anbringelse uden for hjemmet gøres efter princippet om mindst indgribende foranstaltning; plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution - i overensstemmelse med Barnets Reform. Som det fremgår af Bilag 1 Status på handleplan vedrører punkt 7,10,13 og 14 anbringelser. 7

8 Punkt 7.: Systematisk gennemgang af alle længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og teamleder (Børnehandicap) Gennemgangen er foretaget, og der er udarbejdet en procedure der fremadrettet sikrer, at faglig leder for børnehandicap gennemgår alle længerevarende foranstaltninger hver 3 måned sammen med sagsbehandlerne. I forbindelse med gennemgangen af alle længerevarende foranstaltninger er der flyttet flere borgere til voksenhandicap, og der er igangsat alternative tiltag til flere anbragte børn og unge. Der forventes på nuværende tidpunkt en reduktion i udgifterne på 2,5 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. i de efterfølgende år. Punkt 14: Alle eksisterende anbringelser genvurderes for afklaring af, hvorvidt barnet/den unges udvikling giver mulighed for at kunne bo hjemme og profitere af dagbehandlingstilbuddet. Punktet er slået sammen med Punkt 15: Systematisk genvurdering af længerevarende forebyggende foranstaltninger ved rådgiver og faglig leder. Alle længerevarende foranstaltninger og anbringelser er gennemgået. Der er udarbejdet en procedure, der sikrer, at hver 3 måned vil alle sagsbehandlere sammen med de fagligere ledere gennemgå alle sager. Dermed sikres såvel status som opfølgning på alle foranstaltninger. Der forventes som følge heraf en reduktion i udgifterne allerede fra og med 2015 på 1 mio. kr. pr. år. Punkt 10: Det afklares hvorvidt Bakkevejs Dagbehandlingstilbud, der skal ses som en foranstaltning til at forebygge en anbringelse, kan dække barnets/den unges behov og barnet/den unge med fordel kan blive boende i hjemmet. Der er etableret et dagtilbud på Bakkevejen, hvor der pt. er 8 unge i tilbuddet. Det skal ses som en foranstaltning for at forebygge en anbringelse. De øgede udgifter der på den korte bane vil være på forebyggende foranstaltninger til dagtilbud, forventes derfor at blive modsvaret af mindre forbrug på anbringelser efterfølgende. Derfor forventes på nuværende tidspunkt en reduktion i udgifterne på ca. 1 mio. kr. på anbringelser fra og med Punkt 13: Når anbringelse uden for hjemmet er nødvendigt gøres det efter princippet om mindst indgribende foranstaltning; plejefamilie, socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution Øget fokus på netværksanbringelser, plejefamilieanbringelser fremfor opholdsanbringelser og døgninstitution, hvilket forventes at reducere udgifterne med 0,5 mio. kr. fra og med Dette indgår i den socialfaglige vurdering i valg af anbringelsessted ud fra barnets behov. Af det forventede mindre forbrug som følge af de 5 indsatser fra handleplanen er effekten for 2015 og 2016 på henholdsvis 3,5 og 4,5 mio. kr. realiseret og derfor indregnet i Forventet regnskab 2015 og Budget Men der forventes en yderligere reduktion i udgifterne på 1 mio. kr. i 2017 og

9 Effekten af de 5 indsatser i 2015 bliver synliggjort ved gennemgang af udviklingen i forventede udgifter til anbringelser samt antal årspersoner og takster pr. årsperson for anbringelser. Forventede udgifter til anbringelser i 2015 For anbringelser gør det sig gældende at der samlet set for Børn og Familie er sket en reduktion i udgifterne på 6,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio.kr. på Familieområdet og 3,3 mio. kr. på Børnehandicap. Plejefamilier og opholdssteder For udgifter til Plejefamilier og opholdssteder gør det sig gældende, at der er sket et fald i udgiftsniveauet fra 2014 til 2015 på såvel børnehandicap som familieområdet på samlet set 2,1 mio. kr. Figur Plejefamilier og opholdssteder Børn- og Familie i alt Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 For Familieafdelingen gør det sig gældende, at udgifterne til plejefamilier og opholdssteder forventes reduceret med 1,6 mio.kr. 9

10 Figur Plejefamilier og opholdssteder Familieområdet Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Udviklingen ved familieområdet i antal årspersoner og taksterne pr. årsperson for plejefamilier viser, at der er sket en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier samt en mindre stigning i taksten pr. anbragt. Taksterne pr. årsperson er opdelt i billige ( kr. pr. år), gennemsnitlige foranstaltninger ( kr. pr. år og dyre foranstaltninger (mere end kr. pr. år). Figur Driftsudgifter til Plejefamilier som gennemsnit pr. årsperson Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 10

11 Figur 8. 40,0 35,0 30,0 31,2 31,1 Årspersoner - Plejefamilier Familieområdet 35,3 36,4 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 7,7 14,3 13,8 12,8 9,3 4,4 17,2 18,5 15,8 16,3 2,3 1,7 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For anbringelser ved familieområdet på opholdssteder er der sket et fald i såvel antal årspersoner som i taksten på de dyreste foranstaltninger. Figur Driftsudgifter til Opholdssteder som gennemsnit pr. årsperson Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 11

12 Figur ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,2 2,0 0,0 14,7 10,0 Årspersoner - Opholdssted Familieområdet 18,1 12,3 3,3 2,5 2,6 3,0 9,9 13,6 0,6 1,3 9,1 13, Forventet ,6 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For børnehandicap er forventningen, at udgifterne til plejefamilier og opholdssteder reduceres fra 2014 til 2015 med 0,5 mio. kr. Figur 11. Plejefamilier og opholdssteder Børnehandicap Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Korrigeret Budget 2015 Budget

13 Ser vi på udviklingen i antal årspersoner og taksterne pr. årsperson for anbragte børn i plejefamilier under børnehandicap, er der sket et fald i taksten og en lille stigning i antallet af personer fra 2014 til Figur 12. Driftsudgifter til Plejefamilier som gennemsnit pr. person Børnehandicap Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 13. 6,0 Årspersoner - Plejefamilier Børnehandicap 5,3 5,3 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,8 3,6 3,0 2,8 2,8 2,5 2,6 2,3 1,0 1,0 0,0 0,0 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 13

14 For anbragte børn i børnehandicap på opholdssteder er der sket et fald i såvel antal som i taksten. Figur 14 Driftsudgifter til Opholdssteder som gennemsnit pr. årsperson Børnehandicap Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 15 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,2 Årspersoner - Opholdssteder Børnehandicap 4,3 3,8 3,2 3,3 2,3 2,0 2,0 1,6 1,2 1,1 1,0 0,7 0,2 0,3 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 14

15 Samlet set for Børn og Familie forventes derfor, at der sker en stigning i antallet af plejefamilier og et fald i antallet af anbringelser på opholdssteder, samt som det vil fremgår herunder også et fald i antallet af personer ved døgninstitutioner. Døgninstitutioner For udgifterne til døgninstitutioner samlet for Børn og Familie, sker der en reduktion fra 2014 til 2015 på 4,8 mio. kr. For Budget 2016 gør det sig gældende at det mindre budget for døgninstitutioner og opholdssteder, modsvares af et højere budget på Plejefamilier i henhold til arbejdet med handleplanen. Figur 16 Døgninstitutioner Børn- og Familie i alt Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget 2016 For Familieafdelingen forventes på nuværende tidspunkt et reduktion i udgifterne til døgninstitutioner fra 2014 til 2015 på 1,9 mio. kr. 15

16 Figur 17 Døgninstitutioner Familieområdet Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget 2016 Ser vi på udviklingen i antal årspersoner og taksten pr. årsperson til døgninstitutioner, så forventes der et fald på såvel antal som på taksten for familieområdet. Figur Driftsudgifter til Døgninstituion som gennemsnit pr. person Familieområdet Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning 16

17 Figur ,00 16,00 14,00 12,00 Årspersoner - Døgninstitutioner Familieområdet 11,29 11,83 17,08 16,54 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 8,00 8,50 7,21 7,38 6,21 6,50 3,33 2,25 2,38 2,67 1,58 0, Forventet 2015 Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt For børnehandicap forventes en reduktion i udgifterne til døgninstitutioner på ca. 2,8 mio. kr. Figur 20. Døgninstitutioner Børnehandicap Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab 2015 Budget

18 Taksen for de dyreste anbringelser er steget fra gennemsnitlige 1,1 mio. kr. pr. årsperson til 1,6 mio. kr., samtidig er der sket et fald i antallet af årspersoner, og der er sket en flytning fra de dyre og gennemsnitlige anbringelser til de billigere. Figur Driftsudgifter til Døgninstitution som gennemsnit pr. årsperson Børnehandicap Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning Figur 21 Årspersoner - Døgninstitution Børnehandicap 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 14,08 13,25 6,00 6,17 4,67 4,25 3,42 2,83 11,83 7,83 3,00 1,00 10,00 4,50 4,08 1,42 0, Billig foranstaltning gns. foranstaltning dyr foranstaltning I alt 18

19 Samlet set for døgnanbringelser i Børn og Familie er der sket en reduktion i antallet af årspersoner, der er kommet færre af de dyre og gennemsnitlige anbringelser og flere af de billigere. Denne udvikling forventes at forsætte og skal bidrage til yderligere reduktion i udgifterne i

20 Status på de øvrige indsatser fra handleplanen Se Bilag 1 og Bilag 2 Punkt 1: Sammenhængende Børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder (Opdatering og redefinering) Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Familieafdelingen, Ungeenheden, Børnehandicap og modtagerteam. Der har været afholdt 4 møder i arbejdsgruppen, og arbejdet med at få skrevet et udkast til nye kvalitetsstandarder er i gang. Dialogen i gruppen er konstruktiv og giver mange tværgående og vigtige drøftelser. Processen i arbejdet er højt prioriteret, da ejerskab til kvalitetsstandarder er vigtigt for at sikre en efterfølgende implementering. Det er også aftalt, at alle procedurer skal udfordres i forhold til indhold og serviceniveau. Eksempelvis vil Punkt 6. Forældres egenbetaling ved anbringelse af handicappede børn indgå i drøftelserne. Udgangspunkt for lovgivning er der er egenbetaling for forældre til anbragte handicappede børn, men med mulighed for hel eller delvis fritagelse for betaling, med henvisning til at opholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte, og hvor der er udsigt til udvikling af ikke ubetydeligt omfang. Afgørelse fra Ankestyrelsen i Århus sagen slår fast, at udpræget behandlingssigte skal forstås således, at der skal være et massivt behandlingsbehov, der har stået på over en længere periode, og hvor der er udsigt til en udvikling af ikke ubetydeligt omfang. I situationer, hvor vanskelighederne er konstateret, skal der som udgangspunkt ikke ske fritagelse for egenbetaling ved forebyggelse af vanskelighederne med mindre der er tale om forebyggelse for at imødekomme en markant forværring af barnets eller den unges tilstand. I dag er alle forældre til anbragte handicappede børn i Hedensted Kommune som udgangspunkt meddelt hel fritagelse for egenbetaling. Der er derfor behov for at få drøftet serviceniveau i forhold til lovgivning på området. Det vil ske ved drøftelser af procedurer for området. Punkt 11: Systematisk afdække ressourcer i netværket bl.a. ved metoden inddragende netværk, og alene iværksætte hjælpe foranstaltninger der, hvor netværket ikke kan afhjælpe samt Punkt 12: Endnu større skarphed ift. afklaring af grundlaget for børnefaglig undersøgelse 50 contra 11 forløb Indgår i beskrivelser i kvalitetsstandarder og procedurer. Der forventes, ved udarbejdelse af kvalitetsstandarder og revurdering af procedurer, at der vil kunne opnås en mindre udgift på 0,5 mio. kr. fra 20

21 og med 2016, afhængig af den endelige politiske drøftelse og godkendelse af kvalitetsstandarder og procedurer primo Punkt 2: Budgetlægning Budgetmodel baseret på vurdering af faktisk udgiftsbehov Arbejdet med at sikre en ny budgetmodel baseret på faktiske udgifter anvendes for budget Efter vedtagelse af Budget 2016 skal udarbejdes en beskrivelse af budgetmodellen. Punkt 3. Økonomisk styring på 3 niveauer: Politisk, Ledelse og medarbejdere Det er aftalt i ledergruppen, at ledelsesinformation udsættes til DUBU igangsættes i efteråret da det forventes sammen med FLIS at blive en væsentlig del af ledelsesinformationen. Herudover er følgende aftalt i forhold til økonomistyring: Ledergruppen: Opfølgning på kvartalsmøder i ledergruppen. Medarbejder niveau: 1 årligt møde: Analyse og økonomital præsenteres for hele medarbejdergruppen. Budgetstyringslister hvert kvartal. Politisk: Temamøde hvert 1/2 år: Analyse med status på området - økonomisk, indsatser, udvikling i indsatser m.v. Punkt 4: Kommunal Task Force I arbejdsgruppen Kommunal Taskforce deltager HR og Analyse med henblik på udarbejdelse af effektmålinger. I første omgang på 2 typer foranstaltninger; Anbringelser og Familiecentret 52. Målet er at fastslå, hvorvidt de igangsatte foranstaltninger virker. Herudover arbejdes med afdækning af mulighederne for tidligere indsats ved hjælp af en Forecast model. Ideen er, at vi ved kig på tværs af vores systemer tidligere kan spotte børn med behov. Der laves forsøg med at trække data fra fagsystemer for eksempel fra Sundhedsplejen, tandplejen, dagtilbud m.v. Punkt 5: Analyse af udvikling og serviceniveau på 41 (merudgifter), 42 (tabt arbejdsfortjeneste), 84 (aflastning i eller uden for hjemmet). 42 Tabt arbejdsfortjeneste 84 Aflastning 41 Tilskud til merudgifter Alle udbetalinger i forhold til 41 er gennemgået, og der har vist sig flere positive effekter af denne gennemgang. Det har f.eks. ført til omlægning af en uhensigtsmæssig praksis ved tilskud til medicin efter 41. For 42 vil alle sager på samme måde blive gennemgået i løbet af efteråret Ved en øget fokus på 41 og 42 forventes dermed samlet en reduktion i udgifterne på 0,5 mio. kr. i 2016 stigende til 0,75 mio. kr. i

22 Punkt 8. Undersøge, hvorvidt mor/barn ophold kan etableres på anden vis end døgnophold. Der arbejdes med at forældreevneundersøgelser, som udgangspunkt foregår ambulant. Der forventes en reduktion i udgifterne på 0,4 mio. kr. i 2015 stigende til 1 mio. kr. i Punkt 9. Imødegå det stigende antal graviditeter blandt unge og dårligt fungerende voksne Der har været et stigende antal graviditeter blandt unge mødre, der har været / er anbragt. Der er derfor behov for øget fokus på forebyggelse. Indsatsen forventes igangsat primo Det kan eksempelvis ske ved etablering af tættere samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Efter den oprindelig handleplan blev vedtaget i marts 2015, blev endnu en indsats vedtaget efter drøftelser i Ledergruppen for Børn og Familie: Punkt 16: Børnehandicap - Alternativt tilbud under Børnehandicap. Projektet er i gang og der arbejdes med forskellige modeller og foranstaltninger. 22

23 Konklusion Fra regnskab 2014 til forventet regnskab 2015 er sket en reduktion i udgifterne på 2,6 mio. kr., hvilket i vidt omfang skal ses som resultat af handleplanen, hvor de igangsatte indsatser har ført til en reduktion i udgifterne fordelt med 2,1 mio.kr. for børnehandicap og 0,5 mio. kr. for familieområdet. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug for Børn- og Familie i forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til børnehandicap og 9,5 mio. kr. til familieområdet. Budget 2016 er baseret på et forventet reelt udgiftsniveau, hvor der er taget højde for budgettilførslen af de 6,3 mio.kr. samt mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser i henhold til handleplanen. Af det forventede mindre forbrug som følge af de igangsatte indsatser fra handleplanen er effekten for 2015 og 2016 på henholdsvis 3,9 og 4,5 mio. kr. Der forventes yderligere reduktion i udgifterne på 2 mio. kr. i 2016 stigende til 3,3 mio. kr. i Ved et fortsat arbejde efter handleplanen. For overholdelse af budget 2016 skal der sker reduktioner i udgiftsniveauet i forhold til regnskab 2015 på 3,3 mio. kr. Figur Børn- og Familie i alt Regnskab , samt budget Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Forventet regnskab Korrigeret Budget Budget

24 Som det fremgår af tabel 2 er forventningen, at handleplanens indsatser vil give en yderligere reduktion i udgifterne på 3,25 mio. kr. i år 2017 og Tabel 2. Forventet reduktion i udgifterne pr. indsats ved arbejdet med handleplanen: Indsatser vedr. anbringelser (Punkt 7,10,13,14,15) 3,5 4,5 5,5 5,5 Øvrige indsatser Børnehandicap (Punkt 5,16) 0 0,5 0,75 0,75 Øvrige indsatser Familie (Punkt 8,9) 0, Øvrige generelle (1,2,3,4,6,11,12) 0 0,5 0,5 0,5 Forventede reduktioner i udgifterne i alt 3,9 6,5 7,75 7,75 Allerede indregnet i Forventet Regnskab 2015 samt Budget ,9 4,5 4,5 4,5 24

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Dansk Socialrådgiverforening, april 2010 1 Forord Fokus på økonomi medfører i bedste fald større kreativitet og i værste fald begrænsninger i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse Projektbeskrivelse Center for Børn og Forebyggelse December 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand)

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand) Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) (formand) Kasper Glyngøe (A) (næstformand) Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Den sociale diplomuddannelse børn og unge, modul 4, Hold 10 8. maj 2014 Phd. studerende på CBS / Det Samfundsfaglige og

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse

Dialog-projektet. Forebyggelse som alternativ til anbringelse Dialog-projektet Forebyggelse som alternativ til anbringelse Disposition OVERSKRIFT I STORE BOGSTAVER MAKSIMUM I TO LINJER 32 PUNKT Hvad er forebyggende foranstaltninger? Nøgletal God praksis fra Dialogprojektet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

FAMILIEAFDELINGENS UDVIKLINGSPLAN. Senest revideret 15.07.2014

FAMILIEAFDELINGENS UDVIKLINGSPLAN. Senest revideret 15.07.2014 FAMILIEAFDELINGENS UDVIKLINGSPLAN Senest revideret 15.07.2014 1 Udviklingsplan i Familieafdelingen i Halsnæs Kommune. I det følgende skitseres Halsnæs Kommunes udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

11. marts 2013 Rapport. Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune

11. marts 2013 Rapport. Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune 11. marts 2013 Rapport Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Sager omfattet af

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Borgerpanelundersøgelse Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Frivillighed budget 2015 2 Januar Fokus på 2015 en tidlig indsats over for udsatte børn og unge med henblik på at minimere udgifterne

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011 Steen Houmark www.sbbu.dk Udpluk af uddannelsesbaggrund. Kort om baggrund MBA (Teknologi, Marked og Organisation) fra CBS Assesor i EFQM Diplom i Offentlig Ledelse

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere