Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a"

Transkript

1 Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information om kvalitetsstandarder... 5 Hvad er en kvalitetsstandard?... 5 Principper og overordnede værdier... 6 Hvem kan modtage indsats efter serviceloven?... 8 Overordnede mål... 9 Rehabiliteringsforløb... 9 Personlig og praktisk hjælp Adskillelse mellem Myndighed og Leverandør Hvordan bevilges hjælpen? Hvem leverer hjælpen? Leverandørens faglige kvalifikationer Generelle kvalitetskrav til leverandørerne Hvad koster hjælpen? Hvordan leveres hjælpen? Kan borgeren bytte indsatser? Hvis hjælpen ændres, aflyses eller forsinkes? Hvornår udføres hjælpen? Hvis hjælpen ikke leveres som forventet? Hvis borgeren vil klage? Pligter for borgeren? Hvordan registreres oplysninger om borgeren? Aktindsigt Arbejdspladsvurdering (APV) og rygeloven Adresser og telefonnumre Tilsyn Tilsyn på fritvalgsområdet Tilsyn i plejeboliger Politisk godkendelse Del 2 - Indsatskataloget Indledning Formålet med pakker Fælles Sprog II Rehabiliteringsforløb Indsatskatalog for rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb stort behov Rehabiliteringsforløb moderat behov Rehabiliteringsforløb lille behov Indsatskatalog for praktisk hjælp Rengøring Rengøring ved særlige infektionssygdomme Tøjvask Indkøb Særligt indkøb Madservice på fritvalgsområdet Døgnkost til beboere på plejecentre Indsatskatalog for personlig hjælp Personlig hygiejne og bad Toiletbesøg Rengøring af behandlingsredskaber Andre praktiske opgaver Guide / hjælpe med at spise og drikke Mad, drikke og opvask - fritvalgsområdet Mad, drikke, opvask og samvær - plejecentre Tilsyns- og omsorgsbesøg

4 Særlig psykisk pleje - plejecenter Fast vagt Forflytning, vending og lejring Udspænding hjælper Ledsagelse Struktur og sammenhæng - fritvalgsområdet Udfylde menukort Struktur og sammenhæng - plejebolig Håndtering af borgerens pengesager mv Akut hjælp - fritvalgsområdet Akut hjælp - plejeboliger Indflytning i plejebolig Del 3 - Oversigt over enkeltindsatser og pakker a Rehabiliterende pakker PRAKTISKE OPGAVER a Rehabiliterende pakker PERSONLIGE OPGAVER a Enkeltindsatser rehabilitering PERSONLIGE OPGAVER Vedligeholdende pakker PRAKTISKE OPGAVER Enkeltindsatser PRAKTISKE OPGAVER Vedligeholdende pakker PERSONLIGE OPGAVER Enkeltindsatser PERSONLIGE OPGAVER Sundhedsloven RAMMEDELEGERET SYGEPLEJE Styring af visiteret / planlagt disponeret tid

5 Del 1 - Generel information om kvalitetsstandarder Hvad er en kvalitetsstandard? I henhold til 1 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal kommunen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for - indsatser efter Servicelovens personlig og praktisk hjælp - indsatser efter Servicelovens 83 a - rehabiliteringsforløb Social-og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune forelægges derfor én gang årligt kvalitetsstandarder på områderne personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb, med henblik på revision og godkendelse af disse. En kvalitetsstandard har til formål at beskrive det politisk fastsatte serviceniveau inden for et bestemt område i dette tilfælde handler det om serviceniveauet for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb. Kvalitetsstandarder er dermed et overordnet udtryk for den kvalitet og service som Sorø Kommune tilbyder indenfor områdets tilhørende økonomiske ramme Kvalitetsstandarderne fungerer som information til borgerne samtidig med, at kvalitetsstandarderne er en afgørende forudsætning for at administrationen kan træffe afgørelser, som afspejler de politisk vedtagne mål på området. Kvalitetsstandarden indeholder - En generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og levering af hjælp fra kommunen. - En beskrivelse af indhold, omfang og udførelsen af hjælpen. Det fremgår endvidere, hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører af hjælp. - En tilsynspolitik, der danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning til borgere på fritvalgsområdet, der får hjælp efter Serviceloven 83 og 83 a. Sorø Kommune udarbejder desuden serviceinformationer for de enkelte områder. Serviceinformationerne beskriver i korte og mere læsevenlige træk, indholdet af den hjælp der kan modtages efter Sorø Kommunes kvalitetsstandard for områderne. Nærværende kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af indsatserne for personlig og praktisk hjælp i Servicelovens 83 samt en beskrivelse af indsatserne for rehabiliteringsforløb, der bevilges efter Servicelovens 83 a. 1 Hvor der i kvalitetsstandarden ikke fremgår lovens navn foran en paragraf, er der tale om Serviceloven. 5

6 Principper og overordnede værdier Byrådet har besluttet, at Sorø Kommune skal basere sin virksomhed på fælles værdier: Troværdighed Engagement og arbejdsglæde Åbenhed, dialog og anerkendelse De fælles værdier udmøntes i ældrepolitikken 2 i følgende værdier Fleksibel og ansvarlig adfærd De fleste ældre er ressourcestærke og kan klare sig selv. Hjælpen skal målrettes de borgere, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser har behov for støtte til genoptræning og vedligeholdelse af færdigheder eller brug for støtte, omsorg og pleje. Tryghed og livskvalitet Nærværende, kvalificeret og respektfuld omsorg, pleje og støtte med blik for, at alle mennesker har brug for at kunne se sig selv og føle sig hjemme uanset om man bor i plejebolig eller i egen bolig. Forebyggelse og aktiv livsstil til alle uanset alder Alle mennesker vil som udgangspunkt gerne kunne klare sig selv og leve et indholdsrigt liv. En sund livsstil med fysisk, social og kulturel aktivitet er grundelementer for at kunne fastholde det liv man ønsker - også når man bliver ældre. Ansvar og frihed Det forventes, at den enkelte tager ansvar for eget liv og trivsel. Samtidig skal medarbejdere og borgere have større frihed til at tilrettelægge arbejdet sammen så indsatsen tilpasses bedst muligt den enkelte borgers individuelle behov. Inddragelse, nytænkning og dialog Vores indsats skal bygges på det liv borgerne lever - vi skal udvikle nye velfærdsløsninger på ældreområdet i dialog og samarbejde med borgerne, og vi skal være åbne for at gå nye veje. Ældre er den største gruppe, der modtager hjemmehjælp. Men også børn og yngre borgere med funktionsnedsættelser er omfattet. 2 Kilde: Sorø Kommunes ældrepolitik, vedtaget i Byrådet d. 16. november Kan sammen med handicappolitikken findes på kommunens hjemmeside: 6

7 Formål med serviceloven Lovgivningen (serviceloven) er Sorø Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats samt præciserer målgrupper, der kan ydes service til efter loven. Serviceloven 1 Formålet med denne lov er: 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Forebyggelse er et af de væsentligste mål med indsatsen. En række af indsatserne efter serviceloven har til formål at kompensere for nedsat funktionsevne, således at den pågældende så vidt muligt sættes i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse, men som er i samme situation. Det er et grundlæggende element i vurderingen af omfanget for hjælp, at den enkelte har ansvar for sig selv og sin familie (Servicelovens formåls 1). Ved vurderingen af kompensationsbehovet indgår ikke den pågældendes eller familiens muligheder for selv at klare kompensationen, men det er den konkrete virkning af den nedsatte funktionsevne der fokuseres på. Det er den konkrete virkning af den nedsatte funktionsevne der fokuseres på. Det er endvidere et grundlæggende princip, at der ikke ydes hjælp efter serviceloven, hvis der ydes hjælp til samme formål efter anden lovgivning. 7

8 Hvem kan modtage indsats 3 efter serviceloven? Ophold i kommunen Serviceloven 1 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov. Det er ikke afgørende for at få hjælp, om borgeren er dansk statsborger eller ej, når blot der er tale om et lovligt ophold i landet. Lovligt ophold omfatter både midlertidigt og permanent ophold. Ved midlertidigt ophold i udlandet, er det ikke muligt at medtage hjælpen efter 83. Det er heller ikke muligt at få behandlet en ansøgning såfremt borgeren bor i udlandet og ønsker at flytte til kommunen. En ansøger skal først have taget fast ophold og normalt være tilmeldt folkeregistret i kommunen, før ansøgningen behandles i pågældende kommune. Opholdskommunen er den kommune, hvor personen har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig. Det er ikke folkeregistertilmeldingen alene, der er afgørende i fastlæggelsen af, hvilken af flere kommuner der er handlekommune. Hvis der opstår uenighed mellem to eller flere kommuner om, hvilken kommune der er en persons opholdskommune, må den af de uenige kommuner, som personen har eller senest har haft folkeregisteradresse i, fungere som opholdskommune, indtil det er afklaret, hvilken kommune der er rette opholdskommune. Midlertidigt ophold i kommunen En borger der midlertidigt opholder sig udenfor opholdskommunen, har ret til personlig og praktisk hjælp efter serviceloven, hvis vedkommende er bevilget hjælpen i opholdskommunen. Midlertidigt ophold kan være ferie, familiebesøg, højskoleophold eller andet. Borgeren skal henvende sig til egen opholdskommune, der bestiller hjælpen i den midlertidige opholdskommune. Den midlertidige opholdskommune får derved en handleforpligtelse og det er serviceniveauet i denne kommune der er gældende. 3 En indsats er defineret som en række indsatser eller hjælp, der udføres af personalet i samarbejde med borgeren. 8

9 Overordnede mål - At borgeren oplever en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som er målrettet og faglig kvalificeret indsats i kontakten til henholdsvis myndighed og leverandør. - At borgeren tilbydes træning, støtte eller hjælp, med fokus på anvendelse af egne ressourcer, således at borgeren kan genskabe færdigheder eller vedligeholde disse. - At borgeren motiveres til at være aktiv i daglige gøremål, så egne ressourcer, i videst muligt omfang, medinddrages i aktiviteternes udførelse. - At borgeren støttes og vejledes i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. - At borgeren oplever at indsatsen, i videst muligt omfang, tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så borgerens selvbestemmelse, normer og hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes. Rehabiliteringsforløb Ældreplejen har siden 2011 arbejdet efter en ny tilgang til den enkelte ældre borger. Det blev i projektperioden kaldet Aktiv hele livet (AHL), hvor forebyggelse og hjælp til selvhjælp var omdrejningspunktet. Indsatsen blev bevilget som træning efter 86. Serviceloven blev ændret gældende fra , således at rehabiliteringsforløb herefter tilbydes efter 83 a. Serviceloven 83 a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83, jf. 83, stk. 6. 9

10 Med lovbestemmelsen efter 83 a forpligtes kommunerne til forud for vurderingen af behovet for personlig og praktisk hjælp samt madservice efter 83 at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at modtageren kan forbedre sin funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83. Definition af rehabilitering i Sorø Kommune 4 Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgerne, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske eller sociale funktionsevne opnår et selvstædigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Målgruppe Målgruppen for et rehabiliteringsforløb er borgere, som er omfattet af målgruppen for hjælp efter 83, og hvor et rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83. Der er ikke på forhånd lavet begrænsninger i målgruppen. Det betyder at også borgere med handicap, borgere med stort plejebehov f.eks. beboere i plejeboliger eller borgere med demens kan have gavn af et rehabiliteringsforløb. Resultaterne af et rehabiliteringsforløb vil kunne variere. Det kan resultere i at borgeren bliver helt selvhjulpen evt. understøttet af hjælpemidler eller velfærdsteknologi. Det kan også betyde, at der opnås delvis selvhjulpenhed eller at borgeren bliver bedre til at håndtere hverdagen med en given funktionsnedsættelse. Borgere der før er tilkendt hjælp efter 83 skal ved næste revurdering af hjælpen eller senest vurderes efter 83 a. Nødvendig hjælp under et rehabiliteringsforløb Borgeren skal under et rehabiliteringsforløb have den nødvendige hjælp og støtte for at nå de aftalte mål. Rehabiliteringsforløb er træning af egenomsorg og hverdagsaktiviteter samt hjælp til øvelsesprogram efter vejledning fra terapeut. Det omhandler vejledning/træning i de 4 Kilde: Marselisborg Centeret, 2004, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, s

11 almindelige hverdagsaktiviteter og foregår derfor i hjemmet/nærmiljøet. Hvor medarbejderne tidligere udførte 5 de opgaver borgeren ikke længere kunne magte, træner og vejleder 6 medarbejderne nu borgerne til igen - at kunne udføre hele eller dele af de daglige opgaver. Hjælpen kan også bestå af støtte til at styrke kroppens formåen som at forbedre muskelstyrke og kondition. Det kan være træning i sociale aktiviteter som at deltage i foreningsliv eller etablere kontakt til netværket. Ændring af de fysiske rammer i boligen f.eks. hjælpemidler eller velfærdsteknologi. Hvis der er opgaver i dagligdagen, som borgeren endnu ikke magter, ydes hjælp til disse. Borgeren skal under rehabiliteringsforløbet have den hjælp, som borgeren har behov for. Hjælpen skal ses som en del af det samlede rehabiliteringsforløb, og der skal ikke træffes særskilt afgørelse herom. Hjemmesygeplejen kan indgå i rehabiliteringsforløb, hvis der er behov for styrkelse af borgernes handlekompetencer i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger. Hjemmesygeplejen deltager også hvis der er behov en sygeplejefaglig udredning for at kunne indgå i et rehabiliteringsforløb. Hjemmesygeplejen har også en koordinerende rolle i forhold til andre behandlere f.eks. egen læge og de har vejledende opgaver i forhold til leverandørernes personale. Der er lavet et særligt indsatskatalog i denne kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb i form af pakker. Rehabiliteringspladser Sorø Kommune har oprettet rehabiliteringspladser på Egecentret. Borgere med komplekse problemstillinger og behov for stor rehabilitering kan tilbydes et korterevarende rehabiliteringsforløb her. Det tværfaglige og helhedsorienterede samarbejde i et rehabiliteringsforløb (Se figuren) Rehabiliteringsforløb er et tidsafgrænset tilbud på tværs af faggrænser. Den rehabiliterende tilgang er under implementering på alle kommunale servicelovsområder indenfor ældreplejen, fra hjælpen til hjemmeboende, visiterede dagcentre, plejecentre, forebyggende hjemmebesøg etc. Borgere med behov for stor rehabilitering: Borgerens behov er stort, forstået som komplekst og er af et omfang, der kræver inddragelse af hele det tværfaglige team af sundhedsprofessionelle. 5 Kompenserede for 6 Rehabiliteringsforløb 11

12 Borgere med moderat behov for rehabilitering: Borgerens behov er moderat, forstået som mindre komplekst og er af et omfang, der kræver inddragelse af dele af det tværfaglige team af sundhedsprofessionelle. Borgere med lille behov for rehabilitering: Borgerens behov er lille, forstået som enkelt og er af et omfang, der kræver inddragelse af terapeut og hjemmetræner. Træningsterapeuten afdækker via undersøgelse borgerens træningsbehov og vejleder hjemmetræner, der samarbejder med borger ud fra træningsterapeutens anvisninger. Overgangen fra rehabiliteringsforløb til personlig og praktisk hjælp Efter et rehabiliteringsforløb skal Sorø Kommune tage stilling til, om borgerens funktionsevne er blevet forbedret, således at den pågældende kan klare sig selv eller med mindre hjælp. Har borgeren fortsat brug for hjælp og støtte i hverdagen, skal der træffes en ny afgørelse om indhold og omfang af hjælpen efter

13 Personlig og praktisk hjælp Serviceloven 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1. Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83. Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). Vedligeholdende hjemmehjælp Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og støtte til nødvendige opgaver i hjemmet og madservice, kan få tilbud om hjælp til disse funktioner. Hjælpen skal medvirke til, at disse personer kan fungere bedst muligt i deres aktuelle bolig, idet hjælpen skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk eller særlige sociale problemer. Hjælpen kan gives uanset, hvilken form for bolig modtageren har. Den personlige og praktiske hjælp og madservice skal betragtes som hjælp til selvhjælp, dvs. som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Hjælpen skal gives og tilrettelægges i nært samarbejde med modtageren og støtte denne i at vedligeholde eller genvinde et fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer. Det er vigtigt at være opmærksom på det aktiverende sigte, der indgår som et væsentligt element i hjælpen. Indsatsen bør have som primært mål at gøre modtageren i 13

14 stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre modtageren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Disse mål kan fremmes ved, at modtageren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang selv deltager aktivt i opgaveudførelsen. Tilbuddet koordineres med andre tilbud efter Serviceloven f.eks. genoptræning og vedligeholdelsestræning efter 86 stk. 1-2, socialpædagogisk bistand efter 85, hjemmesygepleje efter Sundhedslovens 138 og genoptræning efter Sundhedslovens 140. Børn Serviceloven 44 Bestemmelserne i 83, 84, stk.1, og 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, når der er behov herfor. Kommunalbestyrelsen har efter 44, jf. 83 pligt til at sikre, at børn og unge, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig hjælp/pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet, kan få tilbud om hjælp til disse funktioner. 44 er målrettet børn med funktionsnedsættelser. Tilbuddet koordineres med andre tilbud efter Serviceloven, der omhandler støtte til børn. Forældrerollen Hjælp til pasning af raske børn hos forældre med nedsat funktionsevne, omfatter alene de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, f.eks. rengøring, indkøb, tøjvask og madservice, der er forbundet hermed. I vurderingen medtages om der er en rask forælder, der kan varetage opgaverne. Ifølge principafgørelse finder Ankestyrelsen, at der ikke er hjemmel i Servicelovens 83 til opgaver, der omfatter generel omsorg for barnet såsom pasning, overvågning og ledsagelse til institution. I særlige tilfælde, kan der ydes hjælp og støtte til den generelle omsorg for barnet efter Servicelovens kapitel 11. Afgørelse herom vil bero på en konkret vurdering af familiens mulighed for selv at yde omsorgen, sammenholdt med en vurdering af barnets konkrete behov. For nærmere vejledning henvises til Familierådgivningen. Yderligere information om servicelovens 83 og 83 a mv. Der henvises til Bekendtgørelse af serviceloven af kapitel 16 https://www.lovtidende.dk/forms/l0700.aspx?s31=10&s19=1023&s20=

15 LOV nr af 27/12/2014 https://www.lovtidende.dk/forms/l0700.aspx?s31=10&s19=1524&s20=2014 Vejledning nr. 2 til serviceloven udgivet den https://www.lovtidende.dk/forms/l0700.aspx?s31=10&s19=1023&s20=2014 Adskillelse mellem Myndighed og Leverandør Lovgivningen beskriver, at der skal være en klar adskillelse af ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsens myndighedsopgaver ved tildeling af personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb efter serviceloven og leverandøropgaverne, kaldet BUM-modellen (Bestiller, Udfører, Modtager). Dette har baggrund i ønsket om at sikre borgerens retssikkerhed ved en fagprofessionel og ensartet visitation baseret på objektive kriterier, samt understøtte borgerens mulighed for frit valg mellem mulige leverandører. Hvordan bevilges hjælpen? Serviceloven 88 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren. Afgørelser træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Det kommunalt fastsatte serviceniveau i kvalitetsstandarderne er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det. Sagsbehandling Det er Team Ældre i Social Service, der behandler ansøgninger efter 83 og 83 a. Visitatorerne i Team Ældre kan bruge bistand fra andre fagpersoner til udredningen. Sagsbehandlingen tager udgangspunkt i principperne fra voksenudredningsmetoden, men det faglige udrednings-og dokumentationsredskab i Team Ældre, er helhedsvurderingen fra Fælles sprog II. Henvendelse - sagsåbning Borgeren kan søge om hjælp ved mundtlig eller skriftlig henvendelse til visitatorerne i Team Ældre. Henvendelsen kan også formidles gennem egen læge. Hvis borgeren er indlagt på sygehus, vil sygehuset formidle kontakten. Ved akut behov udenfor Team Ældres arbejdstid kan henvendelsen ske til Sorø Hjemmepleje på tlf

16 Hvis henvendelsen ikke er kommet fra borgeren selv men fra pårørende, vil visitator kontakte borgeren for at sikre, at borgeren er indforstået med at der påbegyndes en sag. Hvis borgeren pga. demens eller anden mental funktionsnedsættelse ikke selv kan redegøre for sine behov, påses at en pårørende kan deltage i sagens udredning. Hvis der er behov for tolkebistand rekvireres en sådan. Det er vigtigt at få tydeliggjort, hvad borgeren forventer af hjælp. Der skal tages stilling til alle anmodninger fra borgeren. Team Ældres har pligt til at vejlede borgeren indenfor egne sagsområder. Hvis borgeren har forespørgsler i forhold til andre sagsområder, henvises borgeren til rette myndighed. Personlig og praktisk hjælp har ikke efter lovgivningen, som formål at afhjælpe problemer som psykisk sårbarhed og ensomhed. Visitator eller leverandører kan evt. være behjælpelige med at etablere kontakt til aktiviteter i dagcenter, tilbud i frivilligt regi, besøgstjenester mv. Der kan være ventetid på behandling af en ansøgning. I så fald modtager borgeren et brev med forventet sagsbehandlingstid. Ansøgeren vil blive kontaktet af visitator, der aftaler visitationsbesøg. Ansøgeren oplyses om retten til at have en bisidder med ved visitationsbesøget. Hvis ansøgeren ikke selv har en bisidder kan Ældresagen, patientforeninger eller andre frivillige foreninger evt. være behjælpelige. Sagsbehandling - sagsoplysning Det er myndighedens ansvar, at sagen bliver tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. Der må kun indhentes oplysninger om forhold der har direkte betydning for den pågældende ansøgning, oplysningerne skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere end hvad der er nødvendigt. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Hvis der er behov for at indhente helbredsmæssige/personlige oplysninger fra andre, skal borgeren give sit samtykke hertil. Visitator kan i forbindelse med en ansøgning om hjælp til praktiske opgaver bede borgeren deltage i en ergoterapeutisk undersøgelse AMPS 7 på Sundhedscentret. Hvis borgeren ikke ønsker/vil medvirke til at visitator indhenter de nødvendige oplysninger, behandles sagen om hjælp på det foreliggende grundlag. Borgeren oplyses skriftligt om konsekvenserne af ikke at medvirke. Sagsbehandlingen omfatter typisk et visitationsbesøg i borgerens hjem af en visitator. 7 Kilde: Socialstyrelsen Brug af redskaber i rehabilitering til hverdagens aktiviteter på ældreområdet. AMPS: Formålet er at undersøge og måle en borgers funktionsevne inden for såvel basale hverdagsaktiviteter (PADL) som instrumentelle hverdagsaktiviteter (IADL). Testen kan bruges til at afgøre hvor vanskelige aktiviteter borgeren kan klare. Ved at genteste kan det også afgøres hvorvidt aktivitetsudførelsen forandres over tid. 16

17 Sagsbehandling - tværfaglig udredning Hvis borgeren har et væsentlig ændret funktionsniveau og behov for rehabilitering, kan visitator planlægge besøg i hjemmet sammen med et tværfagligt team. Hvis der påtænkes at tilbyde borgeren et rehabiliteringsforløb kan deltagerne foruden visitator være træningsterapeut, hjemmesygeplejerske, hjemmetræner og hjælpemiddelsagsbehandler. Hvis borgeren har erhvervet sig en hjerneskade, kan hjerneskadekoordinatoren inddrages, evt. i samarbejde med sagsbehandlere fra andre dele af kommunen. Hvis borgeren har en demenssygdom kan demenskonsulenten inddrages. Sagsbehandling afdækning af behov I forbindelse med en udskrivelse indgår oplysningerne fra sygehuset i vurderingen af borgerens behov. Det kan være nødvendigt at starte hjælpen op inden der træffes en afgørelse. Når det drejer sig om et rehabiliteringsforløb, kan træningsterapeuten evt. anvende et ergoterapeutisk redskab COPM 8 til at afdække borgerens motivation, ønsker, at udforme målsætninger og beskrive indsatser. Borgeren scorer omkring oplevet tilfredshed med udførelsen af daglige aktiviteter. Helhedsvurdering Visitator anvender helhedsvurderingen i fælles sprog 2- se nedenstående: 8 Kilde: Socialstyrelsen Brug af redskaber i rehabilitering til hverdagens aktiviteter på ældreområdet. COPM: Formålet med dette redskab er at undersøge tre ting: 1. Personens opfattelse af egen aktivitetsudførelse, 2. Personens prioritering af aktivitetsproblemer og 3. Personens tilfredshed med udførelsen. Den kan bruges til identifikation af problemområdet og målsætning for rehabiliteringsindsatsen. 17

18 I borgerens hverdagsliv afdækkes hvad der giver mening og er vigtigt for den enkelte borger. I dialog med borgeren kan visitator komme ind på følgende 9 områder: Arbejde / uddannelse, kontakt til familie og venner, interesser / hobbyer, måltider, personlig hygiejne, daglig husførelse, vedligeholdelse af bolig og have, indkøb og at komme omkring. Den faglige vurdering er kernen i afgørelsen, da den indeholder væsentlige elementer af borgerens funktionsevne og konsekvenserne af svækkelse, sygdom eller handicap. Vurderingen baseres på borgerens / pårørendes udsagn, professionelle udsagn, visitators iagttagelser og praktiske afprøvninger. Vurderingen er inklusiv de hjælpemidler som borgeren råder over i forvejen, som kompenserer for funktionsnedsættelsen. Visitator kan komme ind på 17 områder: At spise, at drikke, at bade, at vaske sig, at plejekroppen, at klæde sig af og på, toiletbesøg, at færdes i egen bolig, at sikre indkøb af hverdagens varer, at lave mad, at gøre rent, at vaske tøj / linned, at færdes udenfor, at anvende kollektive transportmidler, at flytte sig, at forebygge sygdom / tab og at sikre sammenhæng i aktiviteter. Visitator vurderer hvad borgeren kan indenfor rammerne af fem funktionsniveauer 0 til 4: 0 - Ingen/ubetydelige begrænsninger: Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. 1 - Lette begrænsninger: Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten 2 - Moderate begrænsninger: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 3 - Svære begrænsninger: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 4 - Totale begrænsninger: Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Sagsbehandling sagsvurdering Visitator foretager en samlet faglig analyse og vurdering af sagen og borgerens situation med udgangspunkt i sagsoplysningen. I sagsvurderingen indgår desuden en vurdering af husstandens samlede ressourcer. Visitator beskriver hvilke oplysninger i sagsudredningen, der lægges særlig vægt på i den samlede vurdering og hvilken betydning de har for vurdering af borgerens ansøgning. Borgerens perspektiv, dvs. ønsker og motivation indgår i den faglige vurdering. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger som borgeren har givet og det visitator har observeret, skal det tydeliggøres. Partshøring Hvis der indgår oplysninger i sagen, som borgeren ikke er bekendt med, som er af væsentlig karakter for sagens afgørelse og som er til ugunst for borgeren, skal der 18

19 partshøres. Dvs. at borgeren gøres bekendt med oplysningerne og får en frist til at udtale sig. Partshøring kan være skriftlig, telefonisk eller det kan foregå ved et møde med borgeren. Borgere under folkepensionsalderen, der har betydelig nedsat funktionsevne og et omfattende behov for hjælp skal tilbydes en handleplan efter servicelovens 141. Der vurderes om borgeren er berettiget til en given indsats, hvilken indsats der er relevant og hvad målet med indsatsen er. Kriterierne i lovgivningen er bestemmende for om borgeren er berettiget til en indsats. Kommunen kan opstille underkriterier i kvalitetsstandarden for de enkelte indsatser, der præciserer hvilke borgere der er omfattet. Retningsgivende mål Sagsvurderingen munder ud i et overordnet retningsgivende mål, som overfor de forskellige faggrupper vil signalere, på hvilken måde, den tværfaglige indsats skal støtte borgeren. Målet kan være at; Udrede Udvikle Fastholde eller Lindre/understøtte. Individuelle mål I samarbejde med borgeren fastsættes individuelle mål for hjælp efter 83 og 83 a. Formålet med at sætte mål for forløbet er at tydeliggøre forventningerne til indsatsen og dermed skabe klarhed omkring forløbet for den enkelte modtager, fremme en fokuseret og koordineret indsats fra de involverede medarbejdere samt muliggøre en opfølgning på indsatserne i forhold til den ønskede udvikling eller forbedring af modtagerens funktionsevne. Hvis borgeren ønsker det, kan pårørende medinddrages i målfastsættelsen. Ud fra de individuelle mål kan leverandører eller terapeuter lave delmål sammen med borgeren. Udover samarbejde og dialog med modtageren om målene for forløbet, bør der også være en løbende dialog med modtageren om tilrettelæggelse af indsatser og støtte undervejs, herunder også hvordan modtagerens egne ressourcer kan bringes i spil Borgere der før den er tilkendt hjælp efter 83 skal ved næste revurdering af hjælpen eller senest den have fastsat individuelle mål for hjælpen. 19

20 Skriftlig afgørelse Serviceloven 89 I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom til borgeren. Visitator afgør efter hvilken lovgivning en given indsats skal tilbydes. Både afgørelsen om bevilling af et rehabiliteringsforløb og personlig og / praktisk hjælp meddeles ansøgeren skriftligt. Af afgørelsen vil det fremgå, hvilke af ansøgerens anmodninger kommunen har og ikke har imødekommet. Hvis en ansøgning ikke er imødekommet, vil afgørelsen være ledsaget af en begrundelse og klagevejledning. Hvis det vurderes, at et rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre borgerens funktionsevne og nedsætte behovet for hjælp efter 83, tilbydes et rehabiliteringsforløb efter 83 a. Det er en forudsætning for et rehabiliteringsforløb, at det baserer sig på en konstruktiv dialog med borgeren i centrum. En afgørelse efter 83 a betyder, at der tildeles et samlet forløb. Afgørelsen indeholder ikke en beskrivelse af de konkrete indsatser, der ydes i forløbet eller omfanget heraf. Det er muligt at op- og nedjustere hjælp og støtte undervejs i forløbet uden fornyet afgørelse. Hvis borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet, skal visitator vurdere behovet for hjælp efter 83, uanset hvad årsagen er til at borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet. Der kan være flere årsager til dette. For eksempel kan borgeren blive syg under rehabiliteringsforløbet og dermed ikke være i stand til at gennemføre rehabiliteringsforløbet, eller borgeren kan have svært ved at finde motivationen. Det kan også være fordi borgeren ikke magter at gennemføre et rehabiliteringsforløb eller at borgeren modsætter sig. En afgørelse efter 83 indeholder derimod en beskrivelse af konkrete indsatser og omfang. Hvis der undervejs foretages en mindre begunstigende tilpasning i hjælpen, sendes der ikke en ny afgørelse. Der lægges vægt på hvilken betydning tilpasningen har for borgeren, om den er mindre og om der er tale om en ydelse af samme art i forlængelse af den hjælp der allerede gives. Borgeren oplyses i afgørelsen om pligten til at oplyse om ændringer der kan have betydning for udmåling af hjælpen. 20

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere