Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a"

Transkript

1 Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information om kvalitetsstandarder... 5 Hvad er en kvalitetsstandard?... 5 Principper og overordnede værdier... 6 Hvem kan modtage indsats efter serviceloven?... 8 Overordnede mål... 9 Rehabiliteringsforløb... 9 Personlig og praktisk hjælp Adskillelse mellem Myndighed og Leverandør Hvordan bevilges hjælpen? Hvem leverer hjælpen? Leverandørens faglige kvalifikationer Generelle kvalitetskrav til leverandørerne Hvad koster hjælpen? Hvordan leveres hjælpen? Kan borgeren bytte indsatser? Hvis hjælpen ændres, aflyses eller forsinkes? Hvornår udføres hjælpen? Hvis hjælpen ikke leveres som forventet? Hvis borgeren vil klage? Pligter for borgeren? Hvordan registreres oplysninger om borgeren? Aktindsigt Arbejdspladsvurdering (APV) og rygeloven Adresser og telefonnumre Tilsyn Tilsyn på fritvalgsområdet Tilsyn i plejeboliger Politisk godkendelse Del 2 - Indsatskataloget Indledning Formålet med pakker Fælles Sprog II Rehabiliteringsforløb Indsatskatalog for rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb stort behov Rehabiliteringsforløb moderat behov Rehabiliteringsforløb lille behov Indsatskatalog for praktisk hjælp Rengøring Rengøring ved særlige infektionssygdomme Tøjvask Indkøb Særligt indkøb Madservice på fritvalgsområdet Døgnkost til beboere på plejecentre Indsatskatalog for personlig hjælp Personlig hygiejne og bad Toiletbesøg Rengøring af behandlingsredskaber Andre praktiske opgaver Guide / hjælpe med at spise og drikke Mad, drikke og opvask - fritvalgsområdet Mad, drikke, opvask og samvær - plejecentre Tilsyns- og omsorgsbesøg

4 Særlig psykisk pleje - plejecenter Fast vagt Forflytning, vending og lejring Udspænding hjælper Ledsagelse Struktur og sammenhæng - fritvalgsområdet Udfylde menukort Struktur og sammenhæng - plejebolig Håndtering af borgerens pengesager mv Akut hjælp - fritvalgsområdet Akut hjælp - plejeboliger Indflytning i plejebolig Del 3 - Oversigt over enkeltindsatser og pakker a Rehabiliterende pakker PRAKTISKE OPGAVER a Rehabiliterende pakker PERSONLIGE OPGAVER a Enkeltindsatser rehabilitering PERSONLIGE OPGAVER Vedligeholdende pakker PRAKTISKE OPGAVER Enkeltindsatser PRAKTISKE OPGAVER Vedligeholdende pakker PERSONLIGE OPGAVER Enkeltindsatser PERSONLIGE OPGAVER Sundhedsloven RAMMEDELEGERET SYGEPLEJE Styring af visiteret / planlagt disponeret tid

5 Del 1 - Generel information om kvalitetsstandarder Hvad er en kvalitetsstandard? I henhold til 1 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal kommunen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for - indsatser efter Servicelovens personlig og praktisk hjælp - indsatser efter Servicelovens 83 a - rehabiliteringsforløb Social-og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune forelægges derfor én gang årligt kvalitetsstandarder på områderne personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb, med henblik på revision og godkendelse af disse. En kvalitetsstandard har til formål at beskrive det politisk fastsatte serviceniveau inden for et bestemt område i dette tilfælde handler det om serviceniveauet for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb. Kvalitetsstandarder er dermed et overordnet udtryk for den kvalitet og service som Sorø Kommune tilbyder indenfor områdets tilhørende økonomiske ramme Kvalitetsstandarderne fungerer som information til borgerne samtidig med, at kvalitetsstandarderne er en afgørende forudsætning for at administrationen kan træffe afgørelser, som afspejler de politisk vedtagne mål på området. Kvalitetsstandarden indeholder - En generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og levering af hjælp fra kommunen. - En beskrivelse af indhold, omfang og udførelsen af hjælpen. Det fremgår endvidere, hvilke kvalitetskrav kommunalbestyrelsen stiller til leverandører af hjælp. - En tilsynspolitik, der danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning til borgere på fritvalgsområdet, der får hjælp efter Serviceloven 83 og 83 a. Sorø Kommune udarbejder desuden serviceinformationer for de enkelte områder. Serviceinformationerne beskriver i korte og mere læsevenlige træk, indholdet af den hjælp der kan modtages efter Sorø Kommunes kvalitetsstandard for områderne. Nærværende kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af indsatserne for personlig og praktisk hjælp i Servicelovens 83 samt en beskrivelse af indsatserne for rehabiliteringsforløb, der bevilges efter Servicelovens 83 a. 1 Hvor der i kvalitetsstandarden ikke fremgår lovens navn foran en paragraf, er der tale om Serviceloven. 5

6 Principper og overordnede værdier Byrådet har besluttet, at Sorø Kommune skal basere sin virksomhed på fælles værdier: Troværdighed Engagement og arbejdsglæde Åbenhed, dialog og anerkendelse De fælles værdier udmøntes i ældrepolitikken 2 i følgende værdier Fleksibel og ansvarlig adfærd De fleste ældre er ressourcestærke og kan klare sig selv. Hjælpen skal målrettes de borgere, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser har behov for støtte til genoptræning og vedligeholdelse af færdigheder eller brug for støtte, omsorg og pleje. Tryghed og livskvalitet Nærværende, kvalificeret og respektfuld omsorg, pleje og støtte med blik for, at alle mennesker har brug for at kunne se sig selv og føle sig hjemme uanset om man bor i plejebolig eller i egen bolig. Forebyggelse og aktiv livsstil til alle uanset alder Alle mennesker vil som udgangspunkt gerne kunne klare sig selv og leve et indholdsrigt liv. En sund livsstil med fysisk, social og kulturel aktivitet er grundelementer for at kunne fastholde det liv man ønsker - også når man bliver ældre. Ansvar og frihed Det forventes, at den enkelte tager ansvar for eget liv og trivsel. Samtidig skal medarbejdere og borgere have større frihed til at tilrettelægge arbejdet sammen så indsatsen tilpasses bedst muligt den enkelte borgers individuelle behov. Inddragelse, nytænkning og dialog Vores indsats skal bygges på det liv borgerne lever - vi skal udvikle nye velfærdsløsninger på ældreområdet i dialog og samarbejde med borgerne, og vi skal være åbne for at gå nye veje. Ældre er den største gruppe, der modtager hjemmehjælp. Men også børn og yngre borgere med funktionsnedsættelser er omfattet. 2 Kilde: Sorø Kommunes ældrepolitik, vedtaget i Byrådet d. 16. november Kan sammen med handicappolitikken findes på kommunens hjemmeside: 6

7 Formål med serviceloven Lovgivningen (serviceloven) er Sorø Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats samt præciserer målgrupper, der kan ydes service til efter loven. Serviceloven 1 Formålet med denne lov er: 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Forebyggelse er et af de væsentligste mål med indsatsen. En række af indsatserne efter serviceloven har til formål at kompensere for nedsat funktionsevne, således at den pågældende så vidt muligt sættes i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse, men som er i samme situation. Det er et grundlæggende element i vurderingen af omfanget for hjælp, at den enkelte har ansvar for sig selv og sin familie (Servicelovens formåls 1). Ved vurderingen af kompensationsbehovet indgår ikke den pågældendes eller familiens muligheder for selv at klare kompensationen, men det er den konkrete virkning af den nedsatte funktionsevne der fokuseres på. Det er den konkrete virkning af den nedsatte funktionsevne der fokuseres på. Det er endvidere et grundlæggende princip, at der ikke ydes hjælp efter serviceloven, hvis der ydes hjælp til samme formål efter anden lovgivning. 7

8 Hvem kan modtage indsats 3 efter serviceloven? Ophold i kommunen Serviceloven 1 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov. Det er ikke afgørende for at få hjælp, om borgeren er dansk statsborger eller ej, når blot der er tale om et lovligt ophold i landet. Lovligt ophold omfatter både midlertidigt og permanent ophold. Ved midlertidigt ophold i udlandet, er det ikke muligt at medtage hjælpen efter 83. Det er heller ikke muligt at få behandlet en ansøgning såfremt borgeren bor i udlandet og ønsker at flytte til kommunen. En ansøger skal først have taget fast ophold og normalt være tilmeldt folkeregistret i kommunen, før ansøgningen behandles i pågældende kommune. Opholdskommunen er den kommune, hvor personen har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig. Det er ikke folkeregistertilmeldingen alene, der er afgørende i fastlæggelsen af, hvilken af flere kommuner der er handlekommune. Hvis der opstår uenighed mellem to eller flere kommuner om, hvilken kommune der er en persons opholdskommune, må den af de uenige kommuner, som personen har eller senest har haft folkeregisteradresse i, fungere som opholdskommune, indtil det er afklaret, hvilken kommune der er rette opholdskommune. Midlertidigt ophold i kommunen En borger der midlertidigt opholder sig udenfor opholdskommunen, har ret til personlig og praktisk hjælp efter serviceloven, hvis vedkommende er bevilget hjælpen i opholdskommunen. Midlertidigt ophold kan være ferie, familiebesøg, højskoleophold eller andet. Borgeren skal henvende sig til egen opholdskommune, der bestiller hjælpen i den midlertidige opholdskommune. Den midlertidige opholdskommune får derved en handleforpligtelse og det er serviceniveauet i denne kommune der er gældende. 3 En indsats er defineret som en række indsatser eller hjælp, der udføres af personalet i samarbejde med borgeren. 8

9 Overordnede mål - At borgeren oplever en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som er målrettet og faglig kvalificeret indsats i kontakten til henholdsvis myndighed og leverandør. - At borgeren tilbydes træning, støtte eller hjælp, med fokus på anvendelse af egne ressourcer, således at borgeren kan genskabe færdigheder eller vedligeholde disse. - At borgeren motiveres til at være aktiv i daglige gøremål, så egne ressourcer, i videst muligt omfang, medinddrages i aktiviteternes udførelse. - At borgeren støttes og vejledes i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. - At borgeren oplever at indsatsen, i videst muligt omfang, tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så borgerens selvbestemmelse, normer og hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes. Rehabiliteringsforløb Ældreplejen har siden 2011 arbejdet efter en ny tilgang til den enkelte ældre borger. Det blev i projektperioden kaldet Aktiv hele livet (AHL), hvor forebyggelse og hjælp til selvhjælp var omdrejningspunktet. Indsatsen blev bevilget som træning efter 86. Serviceloven blev ændret gældende fra , således at rehabiliteringsforløb herefter tilbydes efter 83 a. Serviceloven 83 a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet. Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83, jf. 83, stk. 6. 9

10 Med lovbestemmelsen efter 83 a forpligtes kommunerne til forud for vurderingen af behovet for personlig og praktisk hjælp samt madservice efter 83 at tilbyde et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at modtageren kan forbedre sin funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83. Definition af rehabilitering i Sorø Kommune 4 Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgerne, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske eller sociale funktionsevne opnår et selvstædigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Målgruppe Målgruppen for et rehabiliteringsforløb er borgere, som er omfattet af målgruppen for hjælp efter 83, og hvor et rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83. Der er ikke på forhånd lavet begrænsninger i målgruppen. Det betyder at også borgere med handicap, borgere med stort plejebehov f.eks. beboere i plejeboliger eller borgere med demens kan have gavn af et rehabiliteringsforløb. Resultaterne af et rehabiliteringsforløb vil kunne variere. Det kan resultere i at borgeren bliver helt selvhjulpen evt. understøttet af hjælpemidler eller velfærdsteknologi. Det kan også betyde, at der opnås delvis selvhjulpenhed eller at borgeren bliver bedre til at håndtere hverdagen med en given funktionsnedsættelse. Borgere der før er tilkendt hjælp efter 83 skal ved næste revurdering af hjælpen eller senest vurderes efter 83 a. Nødvendig hjælp under et rehabiliteringsforløb Borgeren skal under et rehabiliteringsforløb have den nødvendige hjælp og støtte for at nå de aftalte mål. Rehabiliteringsforløb er træning af egenomsorg og hverdagsaktiviteter samt hjælp til øvelsesprogram efter vejledning fra terapeut. Det omhandler vejledning/træning i de 4 Kilde: Marselisborg Centeret, 2004, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, s

11 almindelige hverdagsaktiviteter og foregår derfor i hjemmet/nærmiljøet. Hvor medarbejderne tidligere udførte 5 de opgaver borgeren ikke længere kunne magte, træner og vejleder 6 medarbejderne nu borgerne til igen - at kunne udføre hele eller dele af de daglige opgaver. Hjælpen kan også bestå af støtte til at styrke kroppens formåen som at forbedre muskelstyrke og kondition. Det kan være træning i sociale aktiviteter som at deltage i foreningsliv eller etablere kontakt til netværket. Ændring af de fysiske rammer i boligen f.eks. hjælpemidler eller velfærdsteknologi. Hvis der er opgaver i dagligdagen, som borgeren endnu ikke magter, ydes hjælp til disse. Borgeren skal under rehabiliteringsforløbet have den hjælp, som borgeren har behov for. Hjælpen skal ses som en del af det samlede rehabiliteringsforløb, og der skal ikke træffes særskilt afgørelse herom. Hjemmesygeplejen kan indgå i rehabiliteringsforløb, hvis der er behov for styrkelse af borgernes handlekompetencer i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger. Hjemmesygeplejen deltager også hvis der er behov en sygeplejefaglig udredning for at kunne indgå i et rehabiliteringsforløb. Hjemmesygeplejen har også en koordinerende rolle i forhold til andre behandlere f.eks. egen læge og de har vejledende opgaver i forhold til leverandørernes personale. Der er lavet et særligt indsatskatalog i denne kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb i form af pakker. Rehabiliteringspladser Sorø Kommune har oprettet rehabiliteringspladser på Egecentret. Borgere med komplekse problemstillinger og behov for stor rehabilitering kan tilbydes et korterevarende rehabiliteringsforløb her. Det tværfaglige og helhedsorienterede samarbejde i et rehabiliteringsforløb (Se figuren) Rehabiliteringsforløb er et tidsafgrænset tilbud på tværs af faggrænser. Den rehabiliterende tilgang er under implementering på alle kommunale servicelovsområder indenfor ældreplejen, fra hjælpen til hjemmeboende, visiterede dagcentre, plejecentre, forebyggende hjemmebesøg etc. Borgere med behov for stor rehabilitering: Borgerens behov er stort, forstået som komplekst og er af et omfang, der kræver inddragelse af hele det tværfaglige team af sundhedsprofessionelle. 5 Kompenserede for 6 Rehabiliteringsforløb 11

12 Borgere med moderat behov for rehabilitering: Borgerens behov er moderat, forstået som mindre komplekst og er af et omfang, der kræver inddragelse af dele af det tværfaglige team af sundhedsprofessionelle. Borgere med lille behov for rehabilitering: Borgerens behov er lille, forstået som enkelt og er af et omfang, der kræver inddragelse af terapeut og hjemmetræner. Træningsterapeuten afdækker via undersøgelse borgerens træningsbehov og vejleder hjemmetræner, der samarbejder med borger ud fra træningsterapeutens anvisninger. Overgangen fra rehabiliteringsforløb til personlig og praktisk hjælp Efter et rehabiliteringsforløb skal Sorø Kommune tage stilling til, om borgerens funktionsevne er blevet forbedret, således at den pågældende kan klare sig selv eller med mindre hjælp. Har borgeren fortsat brug for hjælp og støtte i hverdagen, skal der træffes en ny afgørelse om indhold og omfang af hjælpen efter

13 Personlig og praktisk hjælp Serviceloven 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1. Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83. Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). Vedligeholdende hjemmehjælp Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at personer, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og støtte til nødvendige opgaver i hjemmet og madservice, kan få tilbud om hjælp til disse funktioner. Hjælpen skal medvirke til, at disse personer kan fungere bedst muligt i deres aktuelle bolig, idet hjælpen skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk eller særlige sociale problemer. Hjælpen kan gives uanset, hvilken form for bolig modtageren har. Den personlige og praktiske hjælp og madservice skal betragtes som hjælp til selvhjælp, dvs. som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Hjælpen skal gives og tilrettelægges i nært samarbejde med modtageren og støtte denne i at vedligeholde eller genvinde et fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer. Det er vigtigt at være opmærksom på det aktiverende sigte, der indgår som et væsentligt element i hjælpen. Indsatsen bør have som primært mål at gøre modtageren i 13

14 stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre modtageren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. Disse mål kan fremmes ved, at modtageren og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver, således at modtageren i videst muligt omfang selv deltager aktivt i opgaveudførelsen. Tilbuddet koordineres med andre tilbud efter Serviceloven f.eks. genoptræning og vedligeholdelsestræning efter 86 stk. 1-2, socialpædagogisk bistand efter 85, hjemmesygepleje efter Sundhedslovens 138 og genoptræning efter Sundhedslovens 140. Børn Serviceloven 44 Bestemmelserne i 83, 84, stk.1, og 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, når der er behov herfor. Kommunalbestyrelsen har efter 44, jf. 83 pligt til at sikre, at børn og unge, der midlertidigt eller varigt har behov for personlig hjælp/pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet, kan få tilbud om hjælp til disse funktioner. 44 er målrettet børn med funktionsnedsættelser. Tilbuddet koordineres med andre tilbud efter Serviceloven, der omhandler støtte til børn. Forældrerollen Hjælp til pasning af raske børn hos forældre med nedsat funktionsevne, omfatter alene de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, f.eks. rengøring, indkøb, tøjvask og madservice, der er forbundet hermed. I vurderingen medtages om der er en rask forælder, der kan varetage opgaverne. Ifølge principafgørelse finder Ankestyrelsen, at der ikke er hjemmel i Servicelovens 83 til opgaver, der omfatter generel omsorg for barnet såsom pasning, overvågning og ledsagelse til institution. I særlige tilfælde, kan der ydes hjælp og støtte til den generelle omsorg for barnet efter Servicelovens kapitel 11. Afgørelse herom vil bero på en konkret vurdering af familiens mulighed for selv at yde omsorgen, sammenholdt med en vurdering af barnets konkrete behov. For nærmere vejledning henvises til Familierådgivningen. Yderligere information om servicelovens 83 og 83 a mv. Der henvises til Bekendtgørelse af serviceloven af kapitel 16 https://www.lovtidende.dk/forms/l0700.aspx?s31=10&s19=1023&s20=

15 LOV nr af 27/12/2014 https://www.lovtidende.dk/forms/l0700.aspx?s31=10&s19=1524&s20=2014 Vejledning nr. 2 til serviceloven udgivet den https://www.lovtidende.dk/forms/l0700.aspx?s31=10&s19=1023&s20=2014 Adskillelse mellem Myndighed og Leverandør Lovgivningen beskriver, at der skal være en klar adskillelse af ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsens myndighedsopgaver ved tildeling af personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb efter serviceloven og leverandøropgaverne, kaldet BUM-modellen (Bestiller, Udfører, Modtager). Dette har baggrund i ønsket om at sikre borgerens retssikkerhed ved en fagprofessionel og ensartet visitation baseret på objektive kriterier, samt understøtte borgerens mulighed for frit valg mellem mulige leverandører. Hvordan bevilges hjælpen? Serviceloven 88 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren. Afgørelser træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Det kommunalt fastsatte serviceniveau i kvalitetsstandarderne er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det. Sagsbehandling Det er Team Ældre i Social Service, der behandler ansøgninger efter 83 og 83 a. Visitatorerne i Team Ældre kan bruge bistand fra andre fagpersoner til udredningen. Sagsbehandlingen tager udgangspunkt i principperne fra voksenudredningsmetoden, men det faglige udrednings-og dokumentationsredskab i Team Ældre, er helhedsvurderingen fra Fælles sprog II. Henvendelse - sagsåbning Borgeren kan søge om hjælp ved mundtlig eller skriftlig henvendelse til visitatorerne i Team Ældre. Henvendelsen kan også formidles gennem egen læge. Hvis borgeren er indlagt på sygehus, vil sygehuset formidle kontakten. Ved akut behov udenfor Team Ældres arbejdstid kan henvendelsen ske til Sorø Hjemmepleje på tlf

16 Hvis henvendelsen ikke er kommet fra borgeren selv men fra pårørende, vil visitator kontakte borgeren for at sikre, at borgeren er indforstået med at der påbegyndes en sag. Hvis borgeren pga. demens eller anden mental funktionsnedsættelse ikke selv kan redegøre for sine behov, påses at en pårørende kan deltage i sagens udredning. Hvis der er behov for tolkebistand rekvireres en sådan. Det er vigtigt at få tydeliggjort, hvad borgeren forventer af hjælp. Der skal tages stilling til alle anmodninger fra borgeren. Team Ældres har pligt til at vejlede borgeren indenfor egne sagsområder. Hvis borgeren har forespørgsler i forhold til andre sagsområder, henvises borgeren til rette myndighed. Personlig og praktisk hjælp har ikke efter lovgivningen, som formål at afhjælpe problemer som psykisk sårbarhed og ensomhed. Visitator eller leverandører kan evt. være behjælpelige med at etablere kontakt til aktiviteter i dagcenter, tilbud i frivilligt regi, besøgstjenester mv. Der kan være ventetid på behandling af en ansøgning. I så fald modtager borgeren et brev med forventet sagsbehandlingstid. Ansøgeren vil blive kontaktet af visitator, der aftaler visitationsbesøg. Ansøgeren oplyses om retten til at have en bisidder med ved visitationsbesøget. Hvis ansøgeren ikke selv har en bisidder kan Ældresagen, patientforeninger eller andre frivillige foreninger evt. være behjælpelige. Sagsbehandling - sagsoplysning Det er myndighedens ansvar, at sagen bliver tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. Der må kun indhentes oplysninger om forhold der har direkte betydning for den pågældende ansøgning, oplysningerne skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere end hvad der er nødvendigt. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Hvis der er behov for at indhente helbredsmæssige/personlige oplysninger fra andre, skal borgeren give sit samtykke hertil. Visitator kan i forbindelse med en ansøgning om hjælp til praktiske opgaver bede borgeren deltage i en ergoterapeutisk undersøgelse AMPS 7 på Sundhedscentret. Hvis borgeren ikke ønsker/vil medvirke til at visitator indhenter de nødvendige oplysninger, behandles sagen om hjælp på det foreliggende grundlag. Borgeren oplyses skriftligt om konsekvenserne af ikke at medvirke. Sagsbehandlingen omfatter typisk et visitationsbesøg i borgerens hjem af en visitator. 7 Kilde: Socialstyrelsen Brug af redskaber i rehabilitering til hverdagens aktiviteter på ældreområdet. AMPS: Formålet er at undersøge og måle en borgers funktionsevne inden for såvel basale hverdagsaktiviteter (PADL) som instrumentelle hverdagsaktiviteter (IADL). Testen kan bruges til at afgøre hvor vanskelige aktiviteter borgeren kan klare. Ved at genteste kan det også afgøres hvorvidt aktivitetsudførelsen forandres over tid. 16

17 Sagsbehandling - tværfaglig udredning Hvis borgeren har et væsentlig ændret funktionsniveau og behov for rehabilitering, kan visitator planlægge besøg i hjemmet sammen med et tværfagligt team. Hvis der påtænkes at tilbyde borgeren et rehabiliteringsforløb kan deltagerne foruden visitator være træningsterapeut, hjemmesygeplejerske, hjemmetræner og hjælpemiddelsagsbehandler. Hvis borgeren har erhvervet sig en hjerneskade, kan hjerneskadekoordinatoren inddrages, evt. i samarbejde med sagsbehandlere fra andre dele af kommunen. Hvis borgeren har en demenssygdom kan demenskonsulenten inddrages. Sagsbehandling afdækning af behov I forbindelse med en udskrivelse indgår oplysningerne fra sygehuset i vurderingen af borgerens behov. Det kan være nødvendigt at starte hjælpen op inden der træffes en afgørelse. Når det drejer sig om et rehabiliteringsforløb, kan træningsterapeuten evt. anvende et ergoterapeutisk redskab COPM 8 til at afdække borgerens motivation, ønsker, at udforme målsætninger og beskrive indsatser. Borgeren scorer omkring oplevet tilfredshed med udførelsen af daglige aktiviteter. Helhedsvurdering Visitator anvender helhedsvurderingen i fælles sprog 2- se nedenstående: 8 Kilde: Socialstyrelsen Brug af redskaber i rehabilitering til hverdagens aktiviteter på ældreområdet. COPM: Formålet med dette redskab er at undersøge tre ting: 1. Personens opfattelse af egen aktivitetsudførelse, 2. Personens prioritering af aktivitetsproblemer og 3. Personens tilfredshed med udførelsen. Den kan bruges til identifikation af problemområdet og målsætning for rehabiliteringsindsatsen. 17

18 I borgerens hverdagsliv afdækkes hvad der giver mening og er vigtigt for den enkelte borger. I dialog med borgeren kan visitator komme ind på følgende 9 områder: Arbejde / uddannelse, kontakt til familie og venner, interesser / hobbyer, måltider, personlig hygiejne, daglig husførelse, vedligeholdelse af bolig og have, indkøb og at komme omkring. Den faglige vurdering er kernen i afgørelsen, da den indeholder væsentlige elementer af borgerens funktionsevne og konsekvenserne af svækkelse, sygdom eller handicap. Vurderingen baseres på borgerens / pårørendes udsagn, professionelle udsagn, visitators iagttagelser og praktiske afprøvninger. Vurderingen er inklusiv de hjælpemidler som borgeren råder over i forvejen, som kompenserer for funktionsnedsættelsen. Visitator kan komme ind på 17 områder: At spise, at drikke, at bade, at vaske sig, at plejekroppen, at klæde sig af og på, toiletbesøg, at færdes i egen bolig, at sikre indkøb af hverdagens varer, at lave mad, at gøre rent, at vaske tøj / linned, at færdes udenfor, at anvende kollektive transportmidler, at flytte sig, at forebygge sygdom / tab og at sikre sammenhæng i aktiviteter. Visitator vurderer hvad borgeren kan indenfor rammerne af fem funktionsniveauer 0 til 4: 0 - Ingen/ubetydelige begrænsninger: Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. 1 - Lette begrænsninger: Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten 2 - Moderate begrænsninger: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 3 - Svære begrænsninger: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten 4 - Totale begrænsninger: Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Sagsbehandling sagsvurdering Visitator foretager en samlet faglig analyse og vurdering af sagen og borgerens situation med udgangspunkt i sagsoplysningen. I sagsvurderingen indgår desuden en vurdering af husstandens samlede ressourcer. Visitator beskriver hvilke oplysninger i sagsudredningen, der lægges særlig vægt på i den samlede vurdering og hvilken betydning de har for vurdering af borgerens ansøgning. Borgerens perspektiv, dvs. ønsker og motivation indgår i den faglige vurdering. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger som borgeren har givet og det visitator har observeret, skal det tydeliggøres. Partshøring Hvis der indgår oplysninger i sagen, som borgeren ikke er bekendt med, som er af væsentlig karakter for sagens afgørelse og som er til ugunst for borgeren, skal der 18

19 partshøres. Dvs. at borgeren gøres bekendt med oplysningerne og får en frist til at udtale sig. Partshøring kan være skriftlig, telefonisk eller det kan foregå ved et møde med borgeren. Borgere under folkepensionsalderen, der har betydelig nedsat funktionsevne og et omfattende behov for hjælp skal tilbydes en handleplan efter servicelovens 141. Der vurderes om borgeren er berettiget til en given indsats, hvilken indsats der er relevant og hvad målet med indsatsen er. Kriterierne i lovgivningen er bestemmende for om borgeren er berettiget til en indsats. Kommunen kan opstille underkriterier i kvalitetsstandarden for de enkelte indsatser, der præciserer hvilke borgere der er omfattet. Retningsgivende mål Sagsvurderingen munder ud i et overordnet retningsgivende mål, som overfor de forskellige faggrupper vil signalere, på hvilken måde, den tværfaglige indsats skal støtte borgeren. Målet kan være at; Udrede Udvikle Fastholde eller Lindre/understøtte. Individuelle mål I samarbejde med borgeren fastsættes individuelle mål for hjælp efter 83 og 83 a. Formålet med at sætte mål for forløbet er at tydeliggøre forventningerne til indsatsen og dermed skabe klarhed omkring forløbet for den enkelte modtager, fremme en fokuseret og koordineret indsats fra de involverede medarbejdere samt muliggøre en opfølgning på indsatserne i forhold til den ønskede udvikling eller forbedring af modtagerens funktionsevne. Hvis borgeren ønsker det, kan pårørende medinddrages i målfastsættelsen. Ud fra de individuelle mål kan leverandører eller terapeuter lave delmål sammen med borgeren. Udover samarbejde og dialog med modtageren om målene for forløbet, bør der også være en løbende dialog med modtageren om tilrettelæggelse af indsatser og støtte undervejs, herunder også hvordan modtagerens egne ressourcer kan bringes i spil Borgere der før den er tilkendt hjælp efter 83 skal ved næste revurdering af hjælpen eller senest den have fastsat individuelle mål for hjælpen. 19

20 Skriftlig afgørelse Serviceloven 89 I forbindelse med afgørelsen efter dette kapitel skal ansøgeren skriftligt oplyses om, hvilken hjælp der er bevilget. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom til borgeren. Visitator afgør efter hvilken lovgivning en given indsats skal tilbydes. Både afgørelsen om bevilling af et rehabiliteringsforløb og personlig og / praktisk hjælp meddeles ansøgeren skriftligt. Af afgørelsen vil det fremgå, hvilke af ansøgerens anmodninger kommunen har og ikke har imødekommet. Hvis en ansøgning ikke er imødekommet, vil afgørelsen være ledsaget af en begrundelse og klagevejledning. Hvis det vurderes, at et rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre borgerens funktionsevne og nedsætte behovet for hjælp efter 83, tilbydes et rehabiliteringsforløb efter 83 a. Det er en forudsætning for et rehabiliteringsforløb, at det baserer sig på en konstruktiv dialog med borgeren i centrum. En afgørelse efter 83 a betyder, at der tildeles et samlet forløb. Afgørelsen indeholder ikke en beskrivelse af de konkrete indsatser, der ydes i forløbet eller omfanget heraf. Det er muligt at op- og nedjustere hjælp og støtte undervejs i forløbet uden fornyet afgørelse. Hvis borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet, skal visitator vurdere behovet for hjælp efter 83, uanset hvad årsagen er til at borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet. Der kan være flere årsager til dette. For eksempel kan borgeren blive syg under rehabiliteringsforløbet og dermed ikke være i stand til at gennemføre rehabiliteringsforløbet, eller borgeren kan have svært ved at finde motivationen. Det kan også være fordi borgeren ikke magter at gennemføre et rehabiliteringsforløb eller at borgeren modsætter sig. En afgørelse efter 83 indeholder derimod en beskrivelse af konkrete indsatser og omfang. Hvis der undervejs foretages en mindre begunstigende tilpasning i hjælpen, sendes der ikke en ny afgørelse. Der lægges vægt på hvilken betydning tilpasningen har for borgeren, om den er mindre og om der er tale om en ydelse af samme art i forlængelse af den hjælp der allerede gives. Borgeren oplyses i afgørelsen om pligten til at oplyse om ændringer der kan have betydning for udmåling af hjælpen. 20

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information om kvalitetsstandarder... 6

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information

UDKAST. information. Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice. Kvalitetsstandarder. Generel information xgenerel information UDKAST x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2 Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Midlertidigt ophold og afløsning 84 stk. 1-2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generel information om kvalitetsstandarder...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Standarden er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1. Revisionsnr. 0 Side 1/7 Kvalitetsstandard for ledsageordning Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af den. Denne kvalitetsstandard revideres en gang i hver byrådsperiode. 1.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere