Afhjælpningsret og -pligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afhjælpningsret og -pligt"

Transkript

1 Afhjælpningsret og -pligt med særligt henblik på entrepriseret Right and duty to remedy non-conformity with special reference to construction law 1. Indledning Afhjælpning er et fundamentalt emne indenfor det danske retsområde. Særligt inden for entrepriseretten findes muligheden for afhjælpning, som en naturlig del af reglerne, der som udgangspunkt er præceptive. Afhjælpningsretten og afhjælpningspligten følges ad, det er således vanskeligt at forestille sig at der findes afhjælpningsret, hvor der ikke samtidig som udgangspunkt findes en pligt til afhjælpning. Inden for entrepriseretten har man historisk, fundet behov for nogle fasttømrede regler, som tilstræber at bygherren får et færdigt byggeprojekt, uden fejl og mangler. Entreprenøren sikres muligheden for selv at forestå afhjælpning af fejl og mangler, også efter aflevering. Afhjælpning inden for entrepriseretten, løses via AB-reglerne, disse omfatter et antal forskellige aftalegrundlag, hvor AB 92 er den mest almindelige. Almindelige køberetlige regler, finder ikke anvendelse på opførelse af bygning eller anlæg på fast ejendom, sådanne kontraktforhold falder uden for anvendelsesområdet, i både den danske og den internationale købelov. 1 AB 92 finder anvendelse på arbejder og leverancer i forbindelse med bygge og anlægsvirksomhed, og er en bestanddel af stort set alle danske entrepriseaftaler. 2 Reglerne for afhjælpning inden for entrepriseretten, gælder formentlig som udgangspunkt uanset om AB-reglerne er vedtaget mellem parterne eller ikke. 1 jf. CISG art. 3 (2) og KBL 2, stk. 2 2 jf. Vagner, Entrepriseret, p. 2 Aarhus Universitet Side 1 af 88 Juridisk Institut 2012

2 "Køberen og sælgeren" betegnes forskelligt, i de forskellige regler. Inden for entrepriseretten er benævnelsen "entreprenør og bygherre," mens de eksempelvis inden for tilvirkningskøbet benævnes "bestiller og tilvirker". Entreprenøren, som har forestået fremstillingen af det, som afhjælpningen vedrører, er den nærmeste til at forestå afhjælpningen. Afhjælpningspligten opstår formentlig ud fra kravet over for entreprenøren, om at skulle foretage mangelfri levering. For at opfylde dette er det nærliggende, at entreprenøren har ret til at forestå afhjælpningen. Overfor afhjælpningspligten findes afhjælpningsretten. Det antages, at entreprenøren har en ret til at afhjælpe, i det han billigst og mest rationelt vil kunne foretage en sådan afhjælpning. Der findes forskellige grader af afhjælpningsrettens udstrækning. Der er ingen, eller alene en ganske kort afhjælpningsret inden for købelovens område, ved handelskøb. Afhjælpningsretten er i nogen grad udvidet ved bestillings- og tilvirkningskøb. I særdeleshed antages der, som nævnt at være en udvidet ret til afhjælpning ved entrepriseaftaler. Afhjælpningsrettens udstrækning er et aktuelt emne, særligt når spørgsmålet vedrører afhjælpning ud over afleveringstidspunktet. Til emnet knytter sig et spørgsmål om, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt i alle henseender, at bevare muligheden for afhjælpning som vi kender den, eller om man kunne forestille sig afhjælpningsspørgsmålet løst på en anden måde Afgrænsning: Denne fremstilling omhandler afhjælpningsret og -pligt særligt med henblik på entrepriseretten. De relevante regler tager udgangspunkt i AB 92, ABR 89, ABT 93, samt andre AB-regler, ligesom der også anvendes almindelige entrepriseretlige regler til udfyldning. Udfyldning finder sted både hvor AB er aftalt, men særligt hvor AB ikke er aftalt. For at belyse afhjælpningsret og -pligt er det relevant at berøre både køberetten og aftaleretten, som i nogen grad begrunder entrepriseretlige forhold. Køberetten og aftaleretten vil imidlertid alene blive behandlet perifert. En nærmere behandling eller redegørelse for generelle købe- og aftaleretlige forhold, vil i denne Aarhus Universitet Side 2 af 88 Juridisk Institut 2012

3 sammenhæng blive for omfattende. Emner som undersøgelsespligt kan siges at være relevant for emnet, dette vil imidlertid ikke være omfattet af denne afhandling. Der må for uddybende forklaring, henvises til relevant materiale. Inden for entrepriseretten er der flere forhold, som vedrører afhjælpning. I det store hele vil forhold alene blive behandlet i det omfang, hvor dette er relevant for forståelsen af nærværende fremstilling. Der vil være forhold, som ikke behandles og forhold, der alene behandles perifert. Vedrørende bygherrens mangelsbeføjelser og særligt omkring syn og skøn er der forhold, som er relevant for afhjælpning. Forholdene ville ikke blive behandlet dybdegående, fordi en sådan behandling i denne sammenhæng vil være for omfattende. Entrepriseretten generelt, herunder AB og ABT er meget omfattende og vil således ikke blive behandlet i dybden. Alene de forhold, som knytter sig til afhjælpning, vil blive behandlet for forståelsen af sammenhængen. Der skal henvises til relevant materiale, hvor der måtte efterlades spørgsmål ubesvaret. Særligt er forholdene omkring afleveringsforretningen inden for entrepriseretten, og overtagelsesprøvelse inden for tilvirkningskøbet relevant. Forholdene kan være grundlaget for og indledende til afhjælpning, dog vil en nærmere behandling af disse forhold være særdeles omfattende, disse vil ikke blive behandlet nærmer. Forhold vedrørende voldgift er ud over denne fremstillings område, og vil alene blive nævnt i forbindelse med behandling af afhjælpning. Der anvendes for læsevenlighedens skyld, alene henvisninger i teksten i de tilfælde, hvor dette vil give den bedste forståelse af indholdet. Noter og referencehenvisninger angives, så vidt muligt med henvisning nederst på siden. Der henvises enten til litteraturlisten, som indeholder fyldestgørende oplysninger om den anvendte litteratur, eller til den respektive lov. Endelig kan der forekomme enkelte henvisninger til respektive steder i teksten, hvor det aktuelle emne behandles. Aarhus Universitet Side 3 af 88 Juridisk Institut 2012

4 1. 2. Metode I dette speciale anvendes almindelig juridisk metode. Til belysning og understøtning anvendes der lovforarbejder, vejledninger, juridisk litteratur samt voldgiftspraksis og domstolsafgørelser. Der blive trukket paralleller mellem, de danske og andre landes retssystemer, såvel som de internationale entrepriseretlige regler FIDIC Systematik I nærværende afhandling behandles afhjælpningsret og -pligt, med særlig henblik på entrepriseret. I 1. afsnit findes indledningen til og afgrænsning af emnet, ligesom begreberne afhjælpningsret og afhjælpningspligt defineres. I 2. afsnit behandles afhjælpning med udgangspunkt i de områder, hvor afhjælpning traditionelt anvendes. I 3. afsnit behandles afhjælpningsretten og -pligten i følge lovgivningen, regler og aftaler. I 4. afsnit behandles afhjælpningsretten og -pligten i forhold til udenlandsk lovgivning. Der belyses, hvilke forhold, der kan være relevant i forhold til den danske entrepriseret. I 5. afsnit behandles tilfælde, hvor afhjælpningsretten kan mistes. I 6. afsnit sammenfattes emnerne. I 7. afsnit konkluderes på den samlede afhandling. 8. afsnit indeholder doms- og litteraturliste Begrebet afhjælpning Betydningen af ordet "afhjælpning" er, at råde bod på et onde, en mangel, et problem eller lignende så dette mildnes eller forsvinder. "Pligt" er noget man skal gøre fordi moralen eller loven påbyder én at gøre det. 3 I det juridiske sprog er der vel meget lighed med denne tilgang. Man kan dog anskue ordet "pligt" som en forudsætningen for at begrænse en rettighedshavers ret. At pålægge rettighedshaveren en pligt, er tilstedeværelsen af en norm, et retligt grundlag, altså en subjektiv tydeliggørelse af normens objektive indhold. 4 Der findes som udgangspunkt altid en ret overfor en pligt, i det fjernelse af den enes pligt også normalt vil fjerne den andens ret. 3 Nudansk ordbog. 4 Evald, Retsmisbrug, p. 37 Aarhus Universitet Side 4 af 88 Juridisk Institut 2012

5 Købeloven giver ikke udenfor forbrugerkøb købere et krav på afhjælpning af en mangel, hvis dette ikke følger af en aftale. 5 I forbrugerkøb har køberen krav på afhjælpning, medmindre dette vil forvolde sælgeren uforholdsmæssige omkostninger, eller væsentlig ulempe. 6 Der er dog krav om rettidig reklamation, for at køberen opretholder sine misligholdelsesbeføjelser. Sælgeren har i forbrugerkøb ret til at afhjælpe, og kan på den måde i hvidt omfang afskære køberens misligholdelsesbeføjelser. Køberen skal reklamere inden rimelig tid. Sælgeren kan dog ikke kræve adgang til at afhjælpe, hvis dette medfører omkostninger eller væsentlig ulempe for køberen. Ved ikke forbrugerkøb har sælgeren kun ret til afhjælpning, hvis dette sker inden for den tid, hvor køberen er forpligtet til at afvente levering. Det tidsmæssige moment skal opfattes sådan, at sælgeren ikke har afhjælpningsret efter tidspunktet, hvor levering ville være forbundet med væsentlig forsinkelse. Afhjælpning bliver ikke aktuelt i handelskøb, med mindre der er truffet aftale om en sådan ret, eller hvis dette følger af kutyme inden for den bestemte branche. Sælgers afhjælpning afskærer ikke køber fra at gøre erstatningskrav gældende for tab, såfremt erstatningsbetingelserne i øvrigt er opfyldt. 7 Inden for entrepriseretten, har sædvane påvirket parternes forhold vedrørende afhjælpning over tid. Afhjælpningsretten og afhjælpningspligten anses for den mest hensigtsmæssige måde at løse problemet med mangler ved bygge- eller anlægsarbejder. Reglerne, som finder anvendelse inden for entrepriseretten vedrørende afhjælpning, er som udgangspunkt enslydende uanset om AB 92 er vedtaget eller ej. Inden for entrepriseretten antages det, at entreprenøren som alt overvejende udgangspunkt, har en udvidet pligt til at afhjælpe mangler lang tid efter aflevering. Det antages også at entreprenøren har en ret til at afhjælpe. 8 Der vil som udgangspunkt være ret til afhjælpning, i forbindelse med levering af tjenesteydelser i forbindelse med entreprisen. En afhjælpning vil formenlig ofte 5 Willumsen, Formueretten p Købeloven 78, stk Willumsen, Formueretten p Vagner, Entrepriseret, p. 172 ff. Aarhus Universitet Side 5 af 88 Juridisk Institut 2012

6 forekomme i form af en omgørelse, således den bestilte tjenesteydelse gøres om for den del, der ikke opfylder aftalen eller for hele tjenesteydelsen. Særligt i forbindelse med rådgivning er afhjælpnings pligten relevant. En rådgiver kan ofte blive ansvarlig for entreprisen, hvorved afhjælpning forekommer i form af erstatning Begrebet afhjælpningsret Overordnet taler man om afhjælpningsretten som et juridisk emne, der skal forstås som en samling af juridiske regler. Reglerne regulerer forholdene omkring afhjælpning, og måden hvorpå reglerne anvendes. 9 Reglerne regulerer forholdet mellem den, som har retten og pligten til at afhjælpe på den ene side og den, som har pligten til at modtage afhjælpning og ret til at få en mangel afhjulpet på den anden. Afhjælpningsret kan også forstås som en juridisk rettighed. 10 Entreprenøren har eksempelvis en ret til at afhjælpe en mangel ved et byggeri som han har opført. Retten til at afhjælpe er en naturlig del af entreprisen i forbindelse med leveringen, opførelsen eller udførelsen. Hvis det leverede ikke opfylder aftalen, så er der tale om mangler, som leverandøren må afhjælpe. Afhjælpningen kan foretaget af leverandøren eller entreprenøren, bygherren kan også selv forestår udbedringen med efterfølgende krav mod entreprenøren. I alle tilfælde tales der om afhjælpning. En ret for den ene part følges oftest af en pligt for den anden, dette gør sig ligeledes gældende for afhjælpningsretten. En ret for entreprenøren til at afhjælpe følges af en pligt for bygherren til at modtage afhjælpningen. Der antages over for entreprenørens afhjælpningspligt at være givet bygherren en ret til afhjælpning, denne kaldes ofte for bygherrens "afhjælpningsret". 11 Begrebet er vanskeligt håndterbart, og bør anvendes med forsigtighed. Behandling af emnet "afhjælpningsret og -pligt" kræver dog, at man sondrer mellem pligten til at modtage afhjælpningen og den såkaldte afhjælpningspligt. Pligten til at modtage afhjælpning knytter sig til retten til at afhjælpe, dette er den klassiske lære 9 Nudansk ordbog, p Nudansk ordbog, p Kennet Fischer Föhn m.fl. Erhvervsjura, p. 208 Aarhus Universitet Side 6 af 88 Juridisk Institut 2012

7 om ret og pligt. Afhjælpningspligten står ikke i modsætning til afhjælpningsretten og skal derfor holdes adskilt fra denne. Modstykket til afhjælpningspligten, må således være modpartens ret til at modtage afhjælpning, eller bygherrens "afhjælpningsret" Begrebet afhjælpningspligt Entreprenørens ret til at afhjælpe, følges som udgangspunkt af dennes afhjælpningspligt. Hvis pligten til at afhjælpe bortfalder eller aldrig har eksisteret, vil retten til at afhjælpe formentlig også være bortfaldet eller ikke eksisterende. Retten for en part til at afhjælpe kan naturligvis ikke stå alene, uden pligten for en anden til at modtage afhjælpning. Afhjælpningspligt bortfalder eksempelvis sammen med bygherrens ret til at udbedre for entreprenørens regning, hvor afhjælpningen er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. 12 Afhjælpningsretten er en omstændighed, som udelukker misligholdelsesbeføjelser, mens afhjælpningspligten er et udslag (af en misligholdelsesbeføjelse), af bygherrens krav om naturalopfyldelse. Pligten til at afhjælpe påhviler entreprenøren som en naturlig del af entrepriseaftalen. En bygherre vil normalt ikke undlade at kræve entreprenørens afhjælpning af de fejl og mangler, der er forbundet med det opførte. En bygherre vil normalt altid fastholde entreprenøren, i en aftale om mangelfri levering. Entreprenøren må formentlig kunne dømmes til at opfylde sin afhjælpningspligt, på samme måde som en bygherre formentlig må kunne dømmes til at lade entreprenøren opfylde sin afhjælpningsret. Afhjælpningspligten kan formentlig gå videre end til entreprenøren, i det et krav om afhjælpning antages at kunne rettes mod rådgiveren. 12 jf. AB 92, 33, jf. 31 og 32 Aarhus Universitet Side 7 af 88 Juridisk Institut 2012

8 2. Afhjælpning Udenfor entrepriseretten er muligheden for afhjælpning anderledes end indenfor entrepriseretten, afhængig af, hvilke forudsætninger aftalen er foretaget under. Det afgørende er, hvilke regler der regulerer forholdet mellem parterne. Inden for de forskellige aftalekonstellationer er der forskellige muligheder for afhjælpning. Inden for entrepriseretten er afhjælpning er en normal del af en entreprenørs muligheder for at undgå, at bygherren påberåber sig mangelsbeføjelser eller forsinkelse Former for afhjælpning Den overvejende hovedregel i køberetlige forhold er, at real kreditor (kreditor) har krav på naturalopfyldelse. Reglen gælder uanset om real debitor (debitor) har forsøgt opfyldelse eller ej. Reglen gælder også hvor debitor har påbegyndt opfyldelse, eller den opfyldelse, som er sket ikke svarer til det aftalte. Naturalopfyldelse efter ikkekontraktmæssig opfyldelse kan ske ved efterlevering, ved et for lille kvantum, jf. KBL 50, eller ved omlevering, jf. KBL 43. I forbrugerkøb kan der ske naturalopfyldelse ved omlevering eller afhjælpning i form af reparation af det købte, jf. KBL 78 og 79. Debitor har i følge købeloven en ret til at udføre afhjælpning eller omlevering, for at begrænse misligholdelse og dermed kreditors misligholdelsesbeføjelser, med mindre der ved afhjælpningen indtræder væsentlig forsinkelse. 13 Købeloven giver kreditor en pligt til at drage omsorg for det modtagne, indtil der afhjælpes eller det modtagne overgives til sælger, 14 og til at tilbagelevere det modtagne ved omlevering. 15 Køber har også en rolle i forhold til opfyldelse af aftalemæssig levering. Hvis det tilbageleverede har lidt skade, ved forkert eller manglende omsorg fra køberens side, imens dette har været i dennes varetægt, vil sælger formentlig kunne modregne i prisen på det leverede. Sælgeren har formentlig i nogle tilfælde mulighed for at fratrække den værdi, som køberen har haft ud af det leverede, indtil der omleveres eller afhjælpes. Køberen må acceptere, dels at det leverede er mangelfuldt, indtil 13 jf. KBL og Gomard 2, p. 51. Aarhus Universitet Side 8 af 88 Juridisk Institut 2012

9 sælgeren har udført sin afhjælpningsret, og dels, at værdien på det leverede ved omlevering reduceres i kraft af reglen om nyt for gammelt. Dog kan sælgeren formentlig ikke levere en ringere eller mindre (mængde) vare(r) med begrundelse i, at køberen allerede har modtaget "en del af ydelsen." i form af den mangelfulde vare, som køberen har haft gavn af i perioden. Indenfor lejeområdet har lejeren ret til at få det lejede stillet til sin rådighed. Lejeloven støttet af retspraksis giver udlejeren ret til afhjælpning. 16 I entrepriseforhold hvor AB 92 er vedtaget er det AB 92, 31 og 32, som giver kreditor (bygherren) ret til naturalopfyldelse. Uden for AB er det almindelige entrepriseretlige regler, som er grundlaget Efterlevering. Naturalopfyldelse kan bestå af efterlevering eller færdiggørelse hvis der har været tale om delvis misligholdelse. Ved færdiggørelse vil der være tale om afhjælpning. I løsørekøb behandles levering af for lille en del, enten af reglerne om forsinkelse, eller (kvantitets) mangler. Valget afgøres af om køberen må gå ud fra, at det leverede er beregnet til at skulle opfylde aftalen, eller at det leverede blot skal være beregnet til opfyldelse af en del af aftalen. 17 Reklamationsreglerne er forskellige i de to situationer, 18 køberen må dog normalt vælge. Køberen kan kræve omlevering af det mangelfulde, eller efterlevering af det manglende, og altså ikke blot kræve omlevering af det hele fordi der mangler en del eller en del er mangelfuldt. En lejer, der ikke får stillet hele det aftalte til rådighed, kan få dom til naturalopfyldelse, hvorefter udlejeren skal give ham rådighed over de manglende dele af lejemålet. Krav om efterlevering er undergivet samme begrænsninger som krav om naturalopfyldelse i øvrigt. Der kan ikke gives dom til efterlevering på grund af individuelt bestemte genstandes for lille størrelse eller vægt, jf. U H jf. LL 11 og U H 17 jf. KBL jf. KBL 26 og (sml. U /2 H, ikke rettidig reklamation vedrørende omregning fra t. til hl) 19 Gomard 2, p Aarhus Universitet Side 9 af 88 Juridisk Institut 2012

10 Omlevering Efter forsøg på opfyldelse, som er mislykket, kan der være tale om afvisning eller krav på levering eller omlevering. Ved genuskøb kan køberen kræve omlevering af tre grunde, jf. KBL 43. Hvis det leverede lider af væsentlige mangler, hvis sælgeren uden videre kunne have fremskaffet mangelfri varer, eller hvis sælgeren har handlet svigagtig. 20 Ved levering af mangelfuld salgsgenstand, har forbrugeren almindeligvis ret til omlevering, jf. KBL 78. Køberen skal derimod drage omsorg for en allerede leveret salgsgenstand, som er mangelfuld, og stille den til sælgerens disposition, indtil denne tilbageleveres til sælgeren, jf. KBL Køberen kan tilbageholde købesummen eller et passende beløb, når han har krav på omlevering, jf. KBL 79, stk. 2. Ved specieskøb kommer en egentlig omlevering ikke på tale, men er det leverede noget andet end det aftalte, kan dette naturligvis afvises med krav om levering af det aftalte, jf. U H. Køberen kan formentlig kræve levering af en vare, som ikke er et unika solgt som species Udbedring Uden for forbrugerkøb er afhjælpningsretten i dansk køberet begrænset, i det Købeloven 49 alene giver sælgeren en kort tid til at afhjælpe. I forbrugerkøb kan køberen kræve afhjælpning af mangler, og sælgeren kan undgå misligholdelse ved at afhjælpe disse. I kontrakts- og domspraksis og i fremmed lovgivning har ret og pligt til afhjælpning udviklet sig, i retning af en videre ret ved forbrugerkøb. Købelovskonventionen der gælder for internationale køb, som ikke er forbrugerkøb, jf. art. 2a, giver køberen ret til afhjælpning af mangler, med mindre dette vil være urimeligt, jf. art. 46. Der gives sælgeren mulighed for at afhjælpe eller afskære køberen fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser end krav om erstatning gældende, jf. art. 37 og 48. Regler om afhjælpning og omlevering er allerede medtaget i den svenske købelov Juridisk årbog afsnit Gomard 2, p Juridisk årbog, afsnit Betænkning 1433/2001, kap. 3, afsnit Köbslagen, Aarhus Universitet Side 10 af 88 Juridisk Institut 2012

11 Afslag i entreprisesummen. I tilfælde hvor entreprenøren misligholder sin afhjælpningspligt, taler man om afslag i entreprisesummen. Selvom betaling er sket og sikkerheder er frigivet, og der derfor ikke reelt er tale om et afslag, men derimod er tale om tilbagebetaling, taler man om afslag. 25 Afslaget vil komme til udtryk i form af en økonomisk kompensation. Der forekommer yderligere to muligheder for at kræve kompensation, såvel inden for som udenfor AB. Kompensation forekommer, hvis afhjælpning er umulig, eller denne er forbundet med uforholdsmæssige, store omkostninger. 26 Uden for AB opgøres værdien skønsmæssigt, og inden for AB opgøres disse efter retningslinjerne i Udbedringsgodtgørelse. Hvis entreprenøren ikke afhjælper fejl og mangler ved byggeriet, har bygherren ret til udbedringsgodtgørelse. Til afhjælpningen i form af udbedringsgodtgørelse, knytter sig visse betingelser. Entreprenøren skal reelt have mistet retten til at afhjælpe. Bygherren skal have modtaget mere end et tilbud, for at påvise de reelle udgifter ved afhjælpningen. Afhjælpningen må ikke tilføre byggeriet nogen forbedring i forhold til det oprindelige projekt. Bygherren skal have givet entreprenøren adgang til at udføre sin afhjælpningsret. De fire betingelser behandles i det følgende. Inden for AB 92 følger retten til udbedringsgodtgørelse af 31, stk. 3 og 32, stk. 4, uden for AB følger kravet af almindelige entrepriseretlige regler. 28 Entreprenøren kan ikke blot nægte at betale det beløb som bygherren kræver. Anser entreprenøren beløbet for at være for stort, må entreprenøren bevise dette. Bygherrens krav skal dog følge af mere end et tilbud eller en vurdering foretaget af en vurderingsmand. Vurderingen kan efterfølgende være genstand for kravet. I sagen KFE KFE blev omkostningerne reduceret allerede fordi bygherren kun havde indhentet et tilbud Vagner, Entrepriseret p AB Vagner, Entrepriseret, p Vagner, Entrepriseret, p Se Reduktion af udbedringsgodtgørelsen Aarhus Universitet Side 11 af 88 Juridisk Institut 2012

12 Det er afgørende for udbetalingen af udbedringsgodtgørelsen, at bygherren har sikret sig, at entreprenøren ikke fortsat kan påberåbe sig sin afhjælpningsret. Hvis bygherren har hindret, at entreprenøren kunne udføre afhjælpning, eller undlader at gøre gældende, at afhjælpningsretten er bortfaldet, opretholder entreprenøren sin ret. I T:BB V var der ikke anledning til at tage stilling til bygherrens mangelindsigelse, fordi entreprenøren fortsat havde ret til at afhjælpe. Dommen må forstås på baggrund af de nedlagte påstande. 30 Resultatet kunne formentlig være blevet anderledes, hvis bygherren havde procederet på, at entreprenøren skulle betale udbedringsgodtgørelse netop fordi entreprenøren ikke havde overholdt bygherrens frist. Afhjælpningsretten kunne formentlig være bortfaldet. I nogle tilfælde må bygherren acceptere alene at modtage en del af de reelle udgifter ved udbedringen. Tilfældet kan forekomme, hvis der i forbindelse med udbedringen foretages forbedringer i forhold til det oprindelige projekt. I sagen KFE VBA blev der foretaget fradrag for forbedringer, i form af ekstra armering og bedre beton. Forbedringerne ville have medført højere entreprisesum, hvis dette havde været medtaget i det oprindelige tilbud. KFE VBA var anlagt på grund af frostskade på murværket på et hotel. Afhjælpningen gav ikke bygherren fuld udbedringsgodtgørelse på de i følge skønserklæringen kr. 1, 8 million. Godtgørelsen blev alene på kr , til dækning af udgifterne ved ekstra vedligeholdelse. Afgørelsen er formentlig taget ud fra en offergrænsebetragtning. 31 En offergrænse opstår, fordi entreprenøren ikke skal overvinde en hver hindring, der måtte dukke op i byggeriet. Der kan ske overskridelse af en offergrænse, eksempelvis ved for store afhjælpningsomkostninger Dom til udøvelse af afhjælpningsret En bygherre må kunne dømmes til at lade entreprenøren opfylde sin afhjælpningsret. Det kan dog diskuteres, hvorvidt en dom vil kunne eksekveres, hvis bygherren fortsat nægter. Bygherrens undladelse af afhjælpning bevirker, at entreprenøren kan gøres 30 Vagner, Entrepriseret, p Vagner, Entrepriseret, p. 187, l. 11. Aarhus Universitet Side 12 af 88 Juridisk Institut 2012

13 ansvarlig, også selvom dette skyldes bygherrens forhold. Erstatningen kan begrænses til alene at omfatte kostprisen. 32 I U H blev entreprenørene dømt til at udføre det nødvendige afhjælpningsarbejde, i det de blev pålagt af retten at gøre et pudsearbejde om Dom til opfyldelse af afhjælpningspligt En entreprenør må kunne dømmes til at opfylde sin afhjælpningspligt. Det er dog tvivlsomt om det kan pålægges en entreprenør fysisk at opføre det manglende, hvis dette bevirker at han skal gøre dette mod bygherrens vilje, og således udføre umuligheder. Det antages at entreprenøren kan undlade at afhjælpe helt uden begrundelse, hvilket blot vil bevirke, at han kan mødes med et krav om erstatning. Der vil være krav om fuld erstatning, modsat situationen, hvor bygherren nægte at modtage afhjælpning. Bygherren kan indhente tilbud fra andre entreprenører og derudfra opgøre sit krav. 34 Det antages at der vil være krav om fuld erstatning inklusiv moms og avance, hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til afhjælpning, eller hvis denne efter flere forsøg viser sig at være resultatløs, jf. U Det antage endog at bygherren, i nogen tilfælde kan have ret til erstatning for driftstab, selvom eksempelvis AB 92, indeholder en ansvarsfraskrivning for følgeskader m.v. 36 En ansvarsfraskrivning antages alene at kunne opretholdes når entreprenøren lever op til sit tilsagn, om at ville afhjælpe mangler, jf. U SH Uberettiget krav om afhjælpning Bygherren bør sikrer sig at der faktisk er tale om en fejl, som han har ret til at kræve afhjulpet, inden han stiller et krav om afhjælpning over for entreprenøren. Hvis entreprenøren bliver mødt med et krav om afhjælpning, som efterfølgende viser sig at være uberettiget er udgangspunktet, at entreprenøren kan kræve betaling for 32 Hørlyck, Totalentreprise, p. 183, l. 1 ff. 33 Se nedenfor under Vagner, Entrepriseret, p Gomard II, p jf. AB 92, 35, stk Gomard II, p. 228 f. Aarhus Universitet Side 13 af 88 Juridisk Institut 2012

14 ekstraarbejde. Inden for entrepriseretten er der taget stilling til bygherrens betaling ved ekstraarbejde Rådgiveransvar Afhjælpningspligten kan gå videre end til entreprenøren. Selvom et byggeprojekt er mislykkedes er dette ikke nødvendigvis entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal følge projektets tegninger, som ofte er udfærdiget af en rådgiver. Det er dog formentlig ikke ubetinget muligt at henføre ansvaret til rådgiveren. Entreprenøren må skulle vurdere tegningen, således, at han kan gøres ansvarlig eller medansvarlig for projekteringsfejl, hvis sådanne for en professionel håndværker er åbenlyse. Synspunktet ændrer naturligvis ikke ved, at entreprenøren kan have ret til såvel flere penge som mere tid, hvis der skal ændres i projektet under udførelsen. 39 Rådgiverens afhjælpningsret er vanskelig at håndtere, idet byggeprojektet ofte er så fremskredet at afhjælpning for rådgiverens vedkommende alene er mulig i form af erstatning. Afhjælpningspligten gælder også for rådgiveren, men denne bliver ofte et spørgsmål om afhjælpningsgodtgørelse med tillæg af erstatning for rådgiverens fejl. Der er krav om, at projekteringsfejlen kan tillægges rådgiveren for, at denne bliver erstatningsansvarlig for meromkostninger. I U H (T: BB ) var en afvigelse på 9, 4 cm skyld i meromkostninger på 7,5 mio. kr. Rådgiveren var imidlertid ikke ansvarlig for fejlen. I U H (T:BB ) Blev en advokat og et ejendomsadministrationsselskab gjort erstatningsansvarlige for tab i forbindelse med anmeldelse af mangler ved et byfornyelsesprojekt AB AB 92, 24 og Hørlyck: Entreprise p. 279 ff. 40 begge domme behandles under afsnit ABR 89 Aarhus Universitet Side 14 af 88 Juridisk Institut 2012

15 3. Afhjælpning i følge lovgivningen mv. Lovgivningen mv. giver forskellige resultater i forbindelse med afhjælpning afhængig af hvilke forhold der skal reguleres. I det følgende vil de respektive love og regler blive behandlet Lejeloven Lejeloven regulerer forholdet mellem lejer og udlejer. For lejelovens vedkommende er det imidlertid afgørende, hvorvidt der er tale om overdragelse af et lejemål eller om afhjælpningen vedrører et eksisterende lejemål Lejemål Lejelovens giver lejeren ret til afhjælpning af mangler ved lejemålet. Udlejers ret til at afhjælpe eller udbedre fejl, som opstår under et løbende lejemål er relevant, idet der opstår visse problemer i forbindelse med afhjælpningen. Man kan naturligvis ikke afskære udlejer fra at reparere et utæt vandrør, som vil bevirke skader i resten af huset. Udlejeren må kunne kræve adgang til lejemålet, ud fra en nødretsbetragtning. Udlejeren må imidlertid tage et passende hensyn til lejerens interesse og privatsfære, og vurdere graden af skaden og vigtigheden af afhjælpningen over for denne. En udlejer har ret til at afhjælpe straks, hvis skaden er presserende og må give varsel hvis afhjælpningen kan vente, hvilket lejeren dermed må acceptere. 41 Jo stærkere indgrebet influerer på lejerens ret, jo større krav stilles der til den interesse som udlejeren har. 42 Der findes ikke forskel på om afhjælpningen foretages for lejerens skyld eller en sådan alene foretages i udlejerens interesser. I U H havde en lejer, som var tandlæge lejet sig ind hos en udlejer, som undlod at give korrekt varsling over for lejeren, inden udlejeren havde påbegyndt etableringen af en hovedtrappe med elevator. Udlejeren ville muligvis have haft ret til at påbegynde byggeriet, hvis han 41 Halfdan Krag Jespersen, Lejeret 2, p Halfdan Krag Jespersen, Lejeret 2, p. 175 Aarhus Universitet Side 15 af 88 Juridisk Institut 2012

16 havde givet korrekt varsel. Lejeren må vel ikke kunne begræns en ejer af en ejendom, i at udføre byggeprojekter blot fordi han har valgt at leje noget af eller hele ejendommen ud. U H (T:BB ) er et eksempler på at udlejeren har nogle ret vidtrækkende mulighed. Lejeren kan ifølge afgørelsen have mulighed for, at udskifte inventar på udlejerens regning, og modregne dette i lejen, hvis udlejeren ikke afhjælper mangler. I sagen, der blev afsagt med disens, havde lejeren af et privatlejemål fremsendt påkrav, jf. Lejeloven 11, stk. 1 til sin udlejer. Udlejeren skulle foranledige udbedring af opvaskemaskinen, som tilhørte lejemålet inden en vis frist. Lejeren gav sammen med påkravet oplysninger om reparation og udskiftning, som han havde indhentet ved en reparatør. I følge reparatøren kunne en reparation beløbe sig til kr En ny opvaskemaskine ville koste kr , hvorfor en reparation ikke kunne betale sig, i det vaskemaskinen var gammel. Da udlejeren ikke reagerede, udskiftede lejeren opvaskemaskinen og modregnede prisen i lejen. Udlejeren ophævede lejemålet og indbragte sagen til inkasso, hvor fogeden bestemte at lejeren skulle sættes ud af lejemålet. Udlejeren havde ikke bestridt, at opvaskemaskinen var defekt, men han påstod, at vedligeholdelsespligten påhvilede lejeren, og at denne ikke havde haft ret til at modregne i lejen. Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse, hvorefter lejeren blev sat ud. Sagen blev indbragt for Højesteret, som udtalte, at udlejerens indsigelse om lejerens vedligeholdelsespligt ikke var holdbar, hvorfor modregningen havde været berettiget. Udlejeren havde ikke reageret, på lejerens nærmere begrundede opfordring, til at tage stilling til om maskinen skulle repareres eller udskiftes. I betragtning af, at udlejeren ikke havde reageret, havde lejeren været berettiget til at udskifte maskinen for udlejers regning. Eksistensen og størrelsen af lejerens refusionskrav, havde den fornødne klarhed til, at kravet kunne modregnes i lejen. Udlejeren var ikke berettiget til at ophæve lejemålet. Aarhus Universitet Side 16 af 88 Juridisk Institut 2012

17 I U H (T:BB ) fik lejeren af et erhvervslejemål ikke medhold i, at lejebetalingen kunne undlades. Lejeren havde ikke godtgjort at der var mangler ved ventilationsanlægget, som skulle leveres af udlejer. Lejeren skulle betale den manglende leje, selvom lejemålet var opsagt fra udlejerens side Overdragelse af lejemål Udlejeren har samme rettigheder som en sælger eller en entreprenør har over for en køber eller en bygherre, nemlig ret til at afhjælpe retsmangler. Lejeloven giver overdrageren en mulighed for at afværge misligholdelse af en kontrakt, ved afhjælpning af retsmanglen. 43 Retten til afhjælpning er stærkere, og giver afhjælperen en udvidet mulighed for at påberåbe sig afhjælpningsret, inden for Lejelovens område end inden for Købelovens. Inden for Lejeloven område har udlejeren som udgangspunkt ret til afhjælpning, uden lejeren har mulighed for at påberåbe sig mangelsbeføjelser, og uden lejeren kan ophæve kontrakten. Afhjælpningsretten er udvidet, selvom det præsterede ikke er kontraktmæssigt og der derfor reelt er tale om en retsmangel. Afhjælpning kan ske ved indfrielse af tredjemands krav. Det antages at der er krav om, at tredjemands ret kan fjernes Afhjælpningspligt ved mangler ved lejemålet I Lejeloven er det 11, der giver lejeren ret til afhjælpning, dette støttes af retspraksis ved U H der lige som U V og U V også anvendes til støtte for afhjælpningsret inden for entreprisereten. I U H var et højtaleranlæg bortkommet fra lejemålet. Udlejeren forpligtedes til at opsætte et nye højtalere, og på den måde afhjælpe mangler ved lejemålet. I U V var en udlejer nødt til at nedrive en altan på grund af manglende vedligeholdelse gennem årene. Udlejeren forpligtedes ved afgørelsen til at opsætte en ny altan, idet "altanen var af væsentlig betydning for lejemålet" og forpligtede således udlejeren til at afhjælpe. 43 jf. Lejeloven 15, stk. 2 in fine. 44 Gomard 1, p. 243 Aarhus Universitet Side 17 af 88 Juridisk Institut 2012

18 U V var som U V en sag vedrørende altaner, der var blevet erstattet af franske altaner. Boligretten udtalte først, at altanerne ikke skulle retableres, hvorefter Landsretten fandt, at altanerne var af væsentlig betydning for lejeren. Altanerne gjorde, at lejeren havde mulighed for at opholde sig udendørs, hvorfor Landsretten stillede krav om afhjælpning af mangler ved lejemålet. En lejer, der ikke får stillet hele det aftalte til rådighed kan formentlig få dom til naturalopfyldelse, hvorefter udlejeren skal give ham rådighed over de manglende dele af lejemålet, for eksempel garage, lofts- eller kælderrum Købeloven: Der er for køberen, inden for købeloven alene en begrænset afhjælpningsret, 45 denne modsvares formentlig alene af en afhjælpningspligt, som følger af sælgerens ret til omlevering og efterlevering. 46 Køberen skal alene lade sig nøje med afhjælpning, hvis dette kan ske inden leveringsfristen, og ikke medfølger omkostninger eller ulempe for ham. Denne bestemmelse kan forklares på baggrund af de samfunds- og kontraktsforhold, som købeloven er beregnet på at regulere. Den begrænsede afhjælpningsret inden for købelovens område kan virke urimelig og restriktiv, særligt i forbindelse med de bestillingskøb som købeloven vedrører fordres en udvidende fortolkning af KBL. 47 Køberen kan, jf. KBL 49 påstå sælgeren dømt til at befri det overdragne for hæftelse, som ikke i følge kontrakten skal overdrages. Den vidtgående begrænsning af sælgers afhjælpning af faktiske mangler, kan ikke overføres til retsmangler. 48 Købelovens begrænsede ret til afhjælpning begrundes med, at forsinkelse allerede er indtruffet på det tidspunkt hvor manglen konstateres. Køberen har allerede derfor ret til at påberåbe sig mangler, der i handelskøb som udgangspunkt altid er væsentlige. 49 Sælgerens ret til afhjælpning inden for handelskøb begrænses alene til tiden mellem 45 KBL KBL 43 og Hørlyck, Tilvirkningskøbet, p Gomard 1, p KBL 21 Aarhus Universitet Side 18 af 88 Juridisk Institut 2012

19 "for tidlig" levering og den aftalte leveringstid, undtagen naturligvis hvor køberen accepterer afhjælpning Køberens reklamationspligt Køberen skal reklamere "straks" i handelskøb, og ellers "uden ugrundet ophold" for at bevare sine misligholdelsesbeføjelser i anledningen af mangler. Derimod skal køberen, hvis han vil hæve købet eller forlanger omlevering, meddele dette til sælgeren uden ugrundet ophold. 51 Køberen kan undlade at reklamere så længe sælgeren forsøger at afhjælpe, jf. U H, hvor et værft forsøgte at afhjælpe utætheder på nogle opvaskemaskiner, som var utætte selv i roligt vejr. Opvaskemaskinerne var ombord på nogle skibe, som værftet skulle levere. Værftet forsøgte at afhjælpe over en længere periode uden held, indtil køberen til sidst hævede købet. Køberen opretholdt hæveadgangen selv efter 3 år, i det der første gang var reklameret rettidigt Efterlevering Krav om efterlevering er undergivet samme begrænsninger som krav om naturalopfyldelse i øvrigt. Der kan som nævnt ikke afsiges dom til efterlevering på grund af individuelt bestemte genstandes for lille størrelse eller vægt, jf. U H. 53 I dommen havde en dieselmotor til ophugning lavere vægt end køber var blevet sat i udsigt af sælger. Sælger pådømtes afslag i købesummen Forbrugerbeskyttelse ved køb af byggematerialer Forbrugeren er traditionelt beskyttelsesværdig inden for det danske retssystem, dette gælder også ved køb af byggematerialer. Hensigten er, at forbrugeren ikke bør være beskyttet i lavere grad end den professionelle køber. Hvis byggematerialerne må anses at være mangelfulde har forbrugeren ret til afhjælpning. 54 Aftale mellem parterne kan lægges til grund ved afgørelsen af, hvorvidt der foreligger mangler. Der 50 Køberet, p KBL 52, stk Køberet, p Gomard 2, p. 51 f. 54 jf. Købeloven 75 a og 76 Aarhus Universitet Side 19 af 88 Juridisk Institut 2012

20 kan også foreligge mangler, hvis holdbarheden ikke svarer til, hvad forbrugeren med rette kunne forvente, jf. U eternitpladesag I. Nogle tagplader forvitrede og havde dermed ikke den forventede levetid. 55 Det er som udgangspunkt forbrugeren, der har bevisbyrden for, at byggematerialerne er mangelfulde, ligesom det er forbrugeren, der skal bevise, at mangelen forelå på tidspunktet for risikoens overgang. Forbrugeren har ud over retten til afhjælpning, også ret til at vælge mellem andre mangelsbeføjelser. Reglerne ved genuskøb giver forbrugeren ret til at ophæve købet, omlevering, erstatning eller afslag i købesummen. 56 For at kunne hæve købet, er der dog krav om at der foreligger væsentlige mangler. 57 Hvis sælgeren skal undgå køberens mangelsbeføjelser, skal sælgeren opfylde kravet om afhjælpning eller omlevering inden rimelig tid. Forholdet må ikke påføre køberen udgifter eller væsentlig ulempe. Køberen kan lade manglen afhjælpe for sælgerens regning, hvis dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger. 58 Køberen kan kræve erstatning efter reglerne i Købeloven, 59 hvis de almindelige erstatningsretlige betingelser i øvrigt er opfyldt Entreprise Købelovens regler gælder ikke ved opførelsen af bygning eller anden anlæg på fast ejendom, jf. Købeloven 2, stk. 2. Entreprenørens mangelansvar skal normalt afgøres ud fra AB 92 eller andre standartvilkår, når disse er vedtaget mellem parterne. På de områder, hvor reglerne har særlig betydning for forbrugere er bestemmelserne i AB 92 i vidt omfang udtryk for almindelige grundsætninger. Hvis AB 92 ikke er vedtaget mellem parterne vil reglerne som udgangspunkt alligevel være gældende, for så vidt angår afhjælpning og andre mangelsbeføjelser Se evt. behandlingen af U V, afsnit Købelovens KBL 78, stk. 1, nr KBL 78, stk. 4 og KBL 80, jf. 43, stk for det hele: Betænkning nr Aarhus Universitet Side 20 af 88 Juridisk Institut 2012

21 3. 3. Internationale køberetlige regler (CISG) 61 CISG adskiller sig fra Købeloven, ved at CISG, i modsætning til Købeloven, ikke skelner mellem de enkelte misligholdelsesårsager og, at misligholdelse i følge art. 54 som udgangspunkt medfører pligt til erstatning. Art. 54 giver køberen ret til misligholdelsesbeføjelser, når sælger har misligholdt en købsaftale. Misligholdelsesbeføjelserne er anført i art og giver køberen ret til erstatning i medfør af art ophævelse I følge CISG er der ikke altid at en væsentlig misligholdelse giver ret til ophævelse. I BGH udtalte den tyske Højesteret, at ophævelse ikke nødvendigvis er resultatet, selvom der er tale om væsentlig misligholdelse, når varen kan anvendes eller videresælges uden urimelig ulempe. Den afgørende faktor er omstændighederne i sagen, dette omfatter først og fremmest muligheden for en ellers fornuftig udnyttelse. Begrebet "anvendelse" dækker ikke alene egen anvendelse eksempelvis i produktion, men også når der er tale om videresalg. Der vil kun være tale om, at produktet ikke kan anvendes, hvis en sådan anvendelse kun med uforholdsmæssigt store vanskeligheder ville have været mulig. I afgørelsen fra den tyske domstol OLG Köln , lægges der vægt på, at der vedrørende omsætningen eller anvendelsen af varen, ikke findes en væsentlig begrænsning, hvorfor den væsentlige misligholdelse ikke giver ret til at hæve købet. Ophævelsen bliver ikke aktuel, hverken når der kan være tale om faktisk brug eller om videresalg. I udkastet til CISG anføres at CISG giver køberen "afhjælpningsret". 63 Sælgeren har formentlig ret til at efter- og omlevere samt afhjælpe, men denne ret vil være betinget af, at der er leveret for tidligt, og sælgeren derfor har mulighed for at udnytte sin ret før det aftalte leveringstidspunkt. Afhjælpningen skal som udgangspunkt ske uden 61 United Nations Covention on Contracts for Intenational Sale of Goods 62 L. Hedegaard m.fl., Køberet p Kennet Fischer Föhn m.fl. Erhvervsjura, p. 208 Aarhus Universitet Side 21 af 88 Juridisk Institut 2012

22 urimelig ulempe, eller urimelige omkostninger for køber. Sælger har dog også ret til afhjælpning efter leveringstidspunktet, jf. art 48. Mulighederne for afhjælpning ifølge art i CISG er i forhold til udkastet til denne styrket. 64 Der bibeholdes en afhjælpningsret, hvilket indikerer at der har været en vilje til at lempe kravene til sælgeren. Reglerne fastholder køberen i aftalen, idet han i stedet for ophævelse af aftalen får kontraktmæssig levering. Art. 47 fastsætter en rimelig frist, som sælgeren skal overholde, men der gives ikke køberen en særlig hæveadgang ved mangler. Art b finder alene anvendelse ved forsinkelse. 65 Forsinkelse kan ikke afhjælpes og køberen rammes af forsinkelse, straks ved leveringstidspunktets overskridelse Væsentlige mangler Væsentlige mangler kan bevirke, at køberen i nogle tilfælde, kan hæve efter rimelig tid. Grundlaget for at hæve er som nævnt "a fundamental breach of contract", hvilket dog ikke altid er tilstrækkeligt, selvom en del mangler ikke afhjælpes. Manglerne giver ikke altid ret til at hæve, men derimod til forholdsvis afslag. I CISG er det ikke sælgerens afhjælpningsret over for køberens hæveret, der er det centrale, men derimod sælgerens afhjælpningsret over for køberens ret til forholdsmæssigt afslag Tilvirkningskøb. Købeloven indeholder regler om bestillingskøb eller tilvirkningskøb, 67 der som udgangspunkt følger Købelovens regler for afhjælpningsret og pligt. Der kan imidlertid argumenteres for en videregående ret og pligt til afhjælpning inden for bestillings- og tilvirkningskøb. Den udvidede ret begrundes med, at en vare efter tilvirkningen eller bestillingen, ofte alene kan sælges til bestilleren eller en meget smal kundekreds. 64 jf. art i udkastet til CISG. 65 L. Hedegaard m. fl., Køberet p L. Hedegaard m.fl., Køberet p KBL 2, stk. 1, 1. pkt. Aarhus Universitet Side 22 af 88 Juridisk Institut 2012

23 Specialaftaler og standartvilkår Større tilvirkningskøb reguleres ofte af specialaftaler, som indgås mellem parterne. 68 Der kan ses et sammenfald mellem specielaftalerne og reglerne for afhjælpning inden for AB. Reglerne om bestillingskøb og tilvirkningskøb gælder dog ikke for opførelse af bygning og anlæg eller anden fast ejendom. Inden for købeloven er mangelbeføjelserne ophævelse, dette er imidlertid ikke særlig hensigtsmæssigt inden for tilvirkningskøbet. Ophævelse vil ud over at efterlade sælgeren med et ændret produkt, samtidig efterlader køberen uden det ønskede produkt, og dermed et udækket behov. Afslag i købesummen er en mulighed, men efter danske regler er ønsket om afhjælpning bevaret. 69 Ved tilvirkningskøb er afhjælpning udgangspunktet, lige som det gælder inden for entrepriseretten. Ud over de entrepriseretlige regler, 70 er afhjælpning også udgangspunktet ved standartvilkårene. 71 Afhjælpningsretten og -pligten har visse konsekvenser for parterne. Tilvirkerens og sælgerens afhjælpningsret bevirker, at køberen eller bestilleren ikke kan iværksætte andre mangelbeføjelser, når der udføres en rettidig afhjælpning. Tilvirkerens afhjælpningspligt bevirker, at køberen har krav på afhjælpning og, hvis afhjælpningen ikke udføres rettidigt giver dette ret til mangelsbeføjelser. Manglende afhjælpning er udtryk for misligholdelse. 72 Selvom tilvirkerens eller sælgerens afhjælpningspligten ikke opfyldes, vil afhjælpning stadig være det centrale i tilvirkningskøb. Der vil være tale om afhjælpning, selvom denne ikke foretages af sælgeren. I U H (T:BB ), hvor en elektronik virksomhed (E) havde leveret seddelautomater og benzinstandere til benzinselskaber. Inden leveringen blev emnerne behandlet mod korrosion, af en anden virksomhed (V). V gik på et tidspunkt over til et nyt middel til korrosionsbeskyttelse, hvorefter E konstaterede sådanne fejl i belægningen at der måtte ombehandles. E anlagde erstatningssag mod V, for kr. 7, 2 mio. V adciterede producenten (P) af korrosionsbeskyttelsesmidlet og forhandleren (F). V lagde til grund for sin frifindelsespåstand, at E havde reklameret for sent. 68 NLM 94 - NL 92 - ECE 188 A - ECE Hørlyck, Tilvirkningskøbet, p. 95 f. 70 AB 92 31, stk. 1 og 32, stk Gomard 2, p Hørlyck, Tilvirkningskøbet, p. 96 Aarhus Universitet Side 23 af 88 Juridisk Institut 2012

24 Landsretten udtalte, at sagen skulle afgøres ud fra reglerne for værksleje og, at Es reklamation var behørig, idet denne var foretaget i takt med, at fejlene var konstateret. Landsretten frifandt såvel F og P, hvorimod V blev dømt til at betale erstatning på kr. 4 mio. Ved anken til Højesteret blev V dømt til at betale en erstatning, som skønsmæssigt blev fastsat til kr. 6 mio. Højesteret lagde til grund, at V burde have vidst at påsprøjtning af midlet ved for høj temperatur kunne reducere holdbarheden. Selvom V ikke var blevet informeret om de anbefalede emnetemperaturer ved påsprøjtning af midlet, blev V erstatningsansvarlig. Højesteret tiltrådte Landsrettens afgørelse i sagen, for så vidt angår ansvarsgrundlaget, samt frifindelsen af P og F Afslag i købesummen Afhjælpningen kan ske ved, at en leverandør af et lignende produkt, bestilles til afhjælpningen for den oprindelige tilvirkers regning. Hvis afhjælpning ikke lykkes, er der andre muligheder for bestilleren. Afslag i købesummen, ophævelse og erstatning for tab er mulige løsninger, hvor afhjælpning ikke er mulig, eller denne vil vær forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger Overtagelsesprøvelse Overtagelsesprøvelse, er et "redskab" til påvisning af fejl og mangler ved det tilvirkede, som anvendes ved bestillingskøb af eksempelvis større maskiner. Processen er på linje med afleveringsforretningen inden for entrepriseretten. Det antages, at køberen har afhjælpningsret og sælgeren afhjælpningspligt, inden for tilvirkningskøbet, på linje med henholdsvis entreprenøren og bygherren inden for entrepriseretten Erstatningspligt. Afhjælpningspligten fremtræder ofte som en erstatningspligt, dog som udgangspunkt begrænset til krav om erstatning svarende til afhjælpningsomkostningerne. Sælgeren kan ved dom pålægges at erlægge erstatning in natura, dette anses dog ikke for den 73 Hørlyck, Tilvirkningskøbet, p Hørlyck, Tilvirkningskøbet, p. 107 ff. Aarhus Universitet Side 24 af 88 Juridisk Institut 2012

25 mest praktiske løsning. Ved dom til afhjælpning in natura, stilles der krav om, at påstand og domskonklusion beskrives konkret, hvilket vil give praktiske problemer. Dommen vil være kompliceret at tvangsfuldbyrde. Retsplejeloven åbner mulighed for, at køberen foretager udlæg for det beløb som det ville have kostet at få afhjælpningen udført af andre. 75 Det anses ikke for praktisk at lade fogedretten forestå vurderingen af størrelsen på afhjælpningsomkostningerne. En alternativ fremgangsmåde, 76 hvor fogedretten kan anslå det beløb, som efterfølgende kan inddrives ved udlæg anses også for upraktisk. Der er imidlertid retspraksis for en lignende fremgangsmåde inden for entrepriseretten Voldgiftspraksis Inden for entrepriseretten er der eksempler på at voldgiftspraksis alternativt har fastsat et beløb, som skal betales, hvis afhjælpning ikke finder sted. 78 Dette var tilfældet i KFE VBA hvor konflikten omhandlede en vindmølleentreprise og KFE VBA, som omhandlede reparation af fuger i en bro. I begge sager blev der fastsat et beløb til betaling for afhjælpning, i stedet for entreprenørens og mølleproducentens afhjælpningsret. For så vidt angår retspraksis kan det være vanskeligt at se, ud fra et domsreferat, om sælgeren har haft mulighed for at afhjælpe. I U 1903A.271 LHSD fik køberen af nogle døre og vinduesindfatninger, som var blevet specialfremstillet, ret til fradrag i restkøbesummen på grund af omkostninger til pudsning af det leverede. Der var formelt tale om erstatning, men reelt var der tale om et afslag i købesummen. I U H blev en trævarefabrik, som havde konstrueret en maskine til forarbejdning af brændsel til generatorer, pålagt at betale reparationsomkostninger. Dommen kan forklares med at der var subsidier erstatningspligt på grund af forgæves afhjælpningsforsøg, dette tolkes som manglende opfyldelse af afhjælpningspligten. Det afgørende er imidlertid også her at erstatningen fastsættes på grund af afhjælpningsomkostningerne RPL 529, stk RPL 533, stk Hørlyck, Tilvirkningskøbet, p. 108 ff. 78 Hørlyck, Tilvirkningskøbet, p Hørlyck, Tilvirkningskøbet, p. 109 Aarhus Universitet Side 25 af 88 Juridisk Institut 2012

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter Dias 1 Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Enhver forsinkelse væsentlig i handelsforhold, kbl.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7000-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning Vedtægter for Håndværkets Garantiordning 1 Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder, der er medlem af Danske

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

Købekontrakt RIDEHESTEN.COM. Dansk Varmblod. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Navn: Navn: Mellem.

Købekontrakt RIDEHESTEN.COM. Dansk Varmblod. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Navn: Navn: Mellem. købekontrakt Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab Mellem Navn: og Navn: Adresse: Adresse: By: By: Land: Land: E-mail: E-mail: CVR nr.: CVR nr.: (herefter benævnt Køber

Læs mere

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser.

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ig. 7.2 Oversigt over samspillet mellem aftaleloven og købeloven. Gensidigt løfte Varer/ydelse Sælger Penge/modydelse Køber ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ette kapitel

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord 1.2. Problemformulering 1.3. Afgrænsning

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord 1.2. Problemformulering 1.3. Afgrænsning Abstract This project pertains to general terms and conditions for the sale of goods in commercial sale. The project concerns whether companies, through their general terms and conditions for the sale

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Klagehåndtering 2008 gode råd om klagehåndtering Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Indledning Standpunktsrisiko Modkrav Udsættelsessagen Modregning. Standpunktsrisiko. Lars Henrik Gam Madsen

Indledning Standpunktsrisiko Modkrav Udsættelsessagen Modregning. Standpunktsrisiko. Lars Henrik Gam Madsen Standpunktsrisiko med særligt henblik på modregning i og ophævelse af lejeforhold Afdelingen for Privatret, Aarhus Universitet 23. februar 2009 Dansk Selskab for Boligret Emne Standpunktsrisiko. Standpunktsrisiko

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14424 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x, xx xxxx xxxxxxxx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING INDHOLD God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation 3 Reklamation over tjenesteydelser 5 God klagehåndtering og tilfredse kunder 6

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere