SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1"

Transkript

1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR.

2 ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej Odense C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. PROJEKTNR. A0670 DOKUMENTNR. 67. VERSION.0 UDGIVELSESDATO 8. september 0 UDARBEJDET Nils Hulgaard KONTROLLERET MATP GODKENDT NHU

3 BILLUND, ANKELBOVEJ INDHOLD Undersøgelsens formål Projekt Mark og laboratoriearbejde r og koordinater Jordbunds og vandspejlsforhold 6 Funderingsforhold 6 6. Generelt 6 6. Jordartsparametre og dimensionering 6 7 Tilfyldning 7 7. Generelt 7 7. Vurdering af eksisterende sand 8 8 Nedsivning 9 9 Udførelse 9 9. Tørholdelse 9 9. Udgravning 0 0 Kontrol 0 Jordhåndtering 0 Afsluttende bemærkninger 0 BILAG Signaturer og definitioner A Boreprofil, boring B B0..0 Situationsplan. Sigteanalyser.. Project documents/a BILLUND, Ankelbovej/670..docx

4 BILLUND, ANKELBOVEJ Undersøgelsens formål I august 0 er der udført en geoteknisk undersøgelse for en vej i forbindelse med et nyt boligområde, Ankelbovej, i Billund. Det er undersøgelsens formål at fremskaffe geologiske og geotekniske data i et sådant omfang, at der kan udarbejdes et projekt for veje og nedsivningsanlæg. Projekt Projektet omfatter en ny fordelingsvej og stamvej førende til boligområdet. Projektet er vist på situationsplanen, bilag.. Vejen forventes omtrent i niveau med eksisterende terræn. Det er ønsket, at overfladevandet fra vejen skal nedsives på området, og der er planlagt nedsivningsanlæg helt mod nord og helt mod syd i området. På undersøgelsestidspunktet forelå der ikke yderligere oplysninger. Mark og laboratoriearbejde Der er den. august 0 udført 0 stk. Ø 0 mm geotekniske boringer benævnt boring B B0. Boringerne er afsluttet meter under nuværende terræn (m u. t.). Boringerne er afsat og koteret af landinspektørfirmaet LandSyd I/S. Boringernes placering fremgår af situationsplanen, bilag.. I boringerne er der registreret laggrænser og udtaget omrørte jordprøver, samt udført enkelte vingeforsøg. Der er installeret Ø mm pejlerør i samtlige boringer, så vandspejlsniveauet kan holdes under observation. Der er pejlet i de nedsatte pejlerør umiddelbart efter borearbejdets afslutning. Jordprøverne er bedømt i overensstemmelse med Dansk Geotekniks Forenings "Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" maj 99. Jordprøvernes kalkindhold er vurderet med en 0 % saltsyreopløsning. Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne, bilag..0. Der er desuden udført sigteanalyse på udvalgte prøver. Resultaterne fremgår af bilag... De i rapporten anvendte symboler, enheder og signaturer er beskrevet i bilag A. Project documents/a BILLUND, Ankelbovej/670..docx

5 BILLUND, ANKELBOVEJ r og koordinater Alle koter refererer til Dansk Vertikal Reference 990, DVR90. Alle koordinater referer til System SJ. Terrænkoter og koordinater til boringerne fremgår af boreprofilerne. Jordbunds og vandspejlsforhold I boringerne B B0 er der under 0, á 0,6 m muld helt overvejende truffet senglaciale aflejringer af sand til de borede dybder. Sandet er generelt mellemkornet og kun svagt siltet. I boring B er der under mulden truffet svagt leret sand til 0,8 m u.t., og i boring B8 er der under mulden truffet et lerlag til 0,6 m u.t. Der er pejlet i de nedsatte pejlerør den. august 0, hvor der blev målt de i Tabel anførte vandspejl. Tabel : Vandspejlsmålinger den. august 0. Boring Terræn Vandspejlsniveau Nr. Dybde (m u. t.) B +60, >,0 (tør) <+7, B +60,0 >,0 (tør) <+7,0 B +60,0 >,0 (tør) <+7,0 B +60, >,0 (tør) <+7, B +60, >,0 (tør) <+7, B6 +60, >,0 (tør) <+7, B7 +60, >,0 (tør) <+7, B8 +60,7 >,0 (tør) <+7,7 B9 +60,, +6,9 B0 +60,, +7,0 De indmålte vandspejl vurderes som repræsentative for grundvandsspejlet på dette tidspunkt. Vandspejlets må dog forventes at være afhængigt af såvel årstid som nedbør. For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds og vandspejlsforholdene henvises der til boreprofilerne. Project documents/a BILLUND, Ankelbovej/670..docx

6 BILLUND, ANKELBOVEJ 6 6 Funderingsforhold 6. Generelt For vejene skal der generelt afgraves til oversiden af rene, senglaciale aflejringer. Det vil sige, at fyld og overjord bortgraves inden eventuel påfyldning eller etablering af belægning. Når afgravningerne er udført, kan belægningen etableres, eller der kan foretages den nødvendige påfyldning. Eventuel påfyldning skal udføres med velkomprimeret bundsikringssand og grus. Belægningstykkelsen skal, ud over trafikbelastning og jordart ved planum, dimensioneres under hensyntagen til frostsikker dybde. Overbygningen skal tørholdes ved dræning. For de udførte boringer er der i nedenstående Tabel angivet det vurderede niveau for Afrømningsniveau, AFRN, for vejene. Tabel : Afrømningsniveau, AFRN Boring Terræn AFRN Veje Nr. Dybde (m u. t.) B +60, 0, +9,9 B +60,0 0, +9,7 B +60,0 0,6 +9, B +60, 0, +60, B +60, 0, +60, B6 +60, 0,0 * +60, B7 +60, 0,0 * +60, B8 +60,7 0,6 +60, B9 +60, 0,6 +9, B0 +60, 0, +60, *Boringen er udført i bunden af en 0, m dyb arkæologrende. 6. Jordartsparametre og dimensionering For aflejringer svarende til de under AFRN trufne, kan der ved dimensionering af vejen anvendes de i Tabel angivne rumvægte og karakteristiske styrke og deformationsparametre. Project documents/a BILLUND, Ankelbovej/670..docx

7 BILLUND, ANKELBOVEJ 7 I tabellen er angivet rumvægte over og under vandspejlet (γ/γ'), plan friktionsvinkel (ϕ k), udrænet forskydningsstyrke (c uk), effektiv friktionsvinkel og kohæsion (ϕ' k og c' k) samt konsolideringsmodul (E oed). Værdierne er fastlagt på grundlag af målinger, erfaringer og skøn. Tabel : Rumvægte og karakteristiske styrke og deformationsparametre under AFRN. Jordart γ/γ' (kn/m ) ϕk ( ) cuk (kn/m ) ϕ'k ( ) c'k (kn/m ) Eoed (MN/m ) Ler, Sg 0/ Sand, Sg 8/0 0 0 Når afgravning til AFRN er udført, kan belægningen etableres, eller der kan foretages den nødvendige påfyldning. Eventuel påfyldning skal udføres med velkomprimeret bundsikringssand og grus, se afsnit 7.. Opbygning af belægning for vejene kan foretages i henhold til Vejdirektoratets "Dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger" af juni 0. De trufne jordbundsforhold under AFRN svarer generelt til, hvad der i "Vejreglerne" betegnes som frostsikker til frosttvivlsom underbund. Generelt kan der påregnes en bundmodul E m = 0 MN/m² for sandlagene under AFRN. 7 Tilfyldning 7. Generelt Ved komprimeringen er det vigtigt, at sandfylden har et vandindhold omkring det optimale. Bundsikringssand og grus skal som minimum opfylde kravene til kvalitet II (BL II), og have et uensformighedstal, U = d 60/d 0, på mindst,, et maksimalt finstofindhold (kornstørrelse < 0,06 mm) på 9 % og ingen korn større end 90 mm. Herudover må sandfylden ikke indeholde klumper af ler, silt eller organisk materiale. Sandfylden indbygges med egnet komprimeringsudstyr i lag af maksimalt 0 cm. Det anbefales at anvende de i Tabel anførte krav til komprimeringsgrader, som forudsætter, at der måles med isotopsonde. Project documents/a BILLUND, Ankelbovej/670..docx

8 BILLUND, ANKELBOVEJ 8 Tabel : Krav til komprimeringsgrader (isotopsonde) for sandfyld Standard Proctor Vibrationsindstampning Middelværdi Mindsteværdi Middelværdi Mindsteværdi 98 % 9 % 9 % 9 % Middelværdien bestemmes som gennemsnittet af mindst forsøg, og ingen enkeltværdi må være mindre end mindsteværdien. Stabilgrus skal opfylde kravene til kvalitet II, og skal komprimeres til en tæthed på mindst 9 % målt med isotopsonde, når den maksimale tørrumvægt i laboratoriet bestemmes ved vibrationsindstampning. Kravet om mindst 9 % komprimering kan anses for opfyldt, når gennemsnittet af mindst målinger er mindst 9 %, og ingen enkeltværdi er mindre end 9 %. Bundsikringssand og grus indbygget efter ovenstående retningslinjer kan påregnes at have de i Tabel angivne rumvægte og karakteristiske styrke og deformationsparametre. I tabellen er angivet rumvægte over og under vandspejlet (γ/γ'), plan friktionsvinkel (ϕ k) samt konsolideringsmodul (E oed ). Værdierne er fastlagt på grundlag af erfaringer og skøn. Tabel : Rumvægte og karakteristiske styrke og deformationsparametre for velkomprimeret bundsikringssand og grus γ/γ' (kn/m ) ϕk ( ) Eoed (MN/m ) 8/0 8 0 Hvis der anvendes et andet materiale end bundsikringssand og grus, skal parametrene i tabel revideres. 7. Vurdering af opgravede materialer Muld, ler og stærkt siltet sand kan ikke genbruges i forbindelse med etablering af veje. Efter frasortering af ovennævnte materialer, er det vurderet, at de rene opgravede sandmaterialer kan benyttes som bundsikringslag. På grundlag af kornkurverne opfylder sandet kravene hertil med undtagelse af en lidt for stejl kornkurve, der medfører et lidt for lille uensformighedstal. Der kan tillige være variationer i de intakte aflejringer af sand med f.eks. mere siltindhold end i de undersøgte prøver. Project documents/a BILLUND, Ankelbovej/670..docx

9 BILLUND, ANKELBOVEJ 9 Det vurderes dog at sandet med passende frasortering af siltet og leret sand, kan bruges som bundsikringslag. Da sandet ikke til fulde opfylde kravene, bør de øvrige bærelag øges i tykkelse på passende vis. 8 Nedsivning Generelt vurderes jordbunds og vandspejlsforholdene velegnede til nedsivning. Permeabilitetskoefficienten (k) for de udførte prøver er angivet i tabel 6, på basis af af formlen =0,0 i m/s, hvor er i mm. Tabel 6: Permeabilitetskoefficient Boring Prøve Jordart k Nr. Nr. m/s B9 Sand, mellem,8 0 B9 7 Sand, mellem,9 0 B0 Sand, fint mellem,0 0 9 Udførelse 9. Tørholdelse I tilfælde af at der for nedsivningsbassiner skal graves dybere end ca., m u.t. må det forventes at det vil blive nødvendigt med en midlertidig grundvandssænkning for at bevare udgravningsbund og sider intakte. En midlertidig grundvandssænkning vurderes mest hensigtsmæssigt udført med nedborede, filterkastede sugespidser tilsluttet et effektivt vacuumpumpeanlæg. Inden udgravningsarbejdet påbegyndes, skal grundvandspejlet være sænket mindst 0, m under udgravningsniveau. Den midlertidige grundvandssænkning skal følges nøje, da den kan give sætningsskader på nærliggende bygninger, veje og pladser, som er funderet over sætningsgivende aflejringer. Som følge heraf bør grundvandssænkningen være så kortvarig som mulig. Midlertidig grundvandssænkning kræver, at der skal udføres en VVMscreening, jf. VVM bekendtgørelsens (BEK nr. 0) bilag, stk.. Hvis screeningen viser, at grundvandssænkningen kan have væsentlige virkninger på miljøet, skal der gennemføres en VVM. Det er planmyndigheden, der afgør om projektet er VVMpligtigt. Project documents/a BILLUND, Ankelbovej/670..docx

10 BILLUND, ANKELBOVEJ 0 Afledning af grundvand i forbindelse med byggearbejder kan kræve myndighedsgodkendelse, jf. Vandforsyningslovens (LBK nr. 6) Udgravning Såfremt jordbundsforholdene overalt svarer til de i boringerne trufne, forventes udgravningsarbejderne at kunne udføres uden særlige problemer, såfremt der for udgravninger dybere end til ca., m u.t. er etableret en effektiv, midlertidig grundvandssænkning. Af hensyn til arbejdssikkerheden bør midlertidige, frie udgravningsskråninger ikke stå med stejlere hældning end :, (lodret:vandret). Under særlige forhold med vandførende grus, sand og siltlag, pludseligt tøbrud eller belastning af skråningstoppen skal hældningerne ubetinget reduceres, så farlige skred ikke fremkommer. Eventuel løsnet, opblødt eller frossen jord skal bortgraves, inden der støbes fundamenter. 0 Kontrol I forbindelse med udgravnings og funderingsarbejdet skal der udføres geotekniske kontrolundersøgelser, jf. EC 7, del, kapitel. Afrømningsniveau skal inspiceres til kontrol af, at pladser og veje udlægges på intakte aflejringer svarende til de under AFRN trufne. Det skal ved kontrol sikres, at den indbyggede sandfyld opfylder kravene med hensyn til kvalitet og komprimering. Jordhåndtering I henhold til Jordforureningsloven kan der blive stillet særlige krav til håndtering af jord, som deponeres udenfor matriklen. Disse forhold kan have væsentlig indflydelse på projektets tidsplan og økonomi, hvorfor de anbefales afklaret så hurtigt som muligt, og inden byggeriet påbegyndes. Afsluttende bemærkninger De udtagne jordprøver opbevares uger fra dags dato, hvorefter de bortkastes, medmindre der forinden foreligger anden aftale. I det omfang det ønskes, står COWI til rådighed for videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. Project documents/a BILLUND, Ankelbovej/670..docx

11

12 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m A MULD, sortbrunt Ov Re SAND, mellem, svagt siltet, brunt Vi Re SAND, mellem, svagt gruset, brunt +9 SAND, mellem, lysbrunt SAND, mellem groft, svagt siltet, brunt +8 SAND, mellem groft, svagt siltet, gråbrunt Tør:008 6 SAND W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: 8999 Y: 7 Plan: Boret af: MIAO Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:. S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 ::8 Boreprofil

13 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m A MULD, sandet, tørvepræget, sort Ov Re SAND, mellem, svagt siltet, sorteret, brunt Ne Sg +9 SAND, mellem, siltet, sorteret, rødlig brunt SAND, mellem, sorteret, lysbrunt +8 SAND SAND, mellem groft, sorteret, brunt Tør: SAND W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: Y: 680 Plan: Boret af: MIAO Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:. S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 :: Boreprofil

14 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m W MULD, sandet, sortbrunt Ov Re +9 A SAND, fint, siltet, svagt leret, brunt SAND, fint mellem, svagt siltet, sorteret, brunt Ne Sg SAND, mellem, svagt siltet, sorteret, brunt +8 SAND, mellem, svagt siltet, enk. grusk., sorteret, lysbrunt SAND, mellem, svagt siltet, sorteret, rødlig brunt W Tør: SAND, mellem, svagt siltet, sorteret, brunt W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: Y: 68 Plan: Boret af: MIAO Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:. S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 ::7 Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m A MULD, sandet, sortbrunt SAND, fint mellem, siltet, gruset, mørkbrunt Ov Re Ne Sg SAND, mellem, svagt gruset, sorteret, brunt +9 SAND, fint mellem, svagt gruset, sorteret, lysbrunt SAND, mellem, svagt gruset, sorteret, lysbrunt +8 A SAND SAND, mellem, sorteret, rustbrunt Tør:008 6 SAND, fint mellem, sorteret, brunt W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: Y: 9 Plan: Boret af: PBJ Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:. S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 ::0 Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m 0 MULD, sandet, sortbrunt Ov Re +60 A SAND, fint mellem, svagt siltet, sorteret, mørkbrunt Vi Pg SAND, fint mellem, gruset, sorteret, brunt +9 SAND, mellem, svagt siltet, svagt gruset, sorteret, rødlig brunt SAND, fint mellem, sorteret, brunt +8 SAND Tør:008 6 SAND, mellem, sorteret, brunt W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: 8989 Y: Plan: Boret af: PBJ Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:. S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 :: Boreprofil

17 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m SAND, mellem, svagt siltet, sorteret, mørkbrunt SAND, mellem, svagt siltet, sorteret, brunt +9 SAND, mellem, svagt siltet, sorteret, lysbrunt SAND +8 SAND Tør:008 6 SAND, mellem, svagt siltet, sorteret, brunt W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: 899 Y: 0 Plan: Boret af: PBJ Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B6 Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:.6 S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 ::6 Boreprofil

18 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m 0 W +60 SAND, fint mellem, siltet, mørkbrunt Ne Sg SAND, mellem groft, gruset, sorteret, brunt +9 SAND, mellem, sorteret, lysbrunt SAND W Tør: A 6 SAND, mellem groft, sorteret, brunt SAND, mellem groft, siltet, gruset, gråbrunt SAND, mellem, sorteret, brunt W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: Y: 7 Plan: Boret af: PBJ Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B7 Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:.7 S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 ::8 Boreprofil

19 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m 0 MULD, sandet, sortbrunt Ov Re Crv Cfv +60 A LER, st. sandet, brunt Ne Sg SAND, mellem, sorteret, brunt SAND, mellem, sorteret, rødlig brunt +9 SAND, fint mellem, sorteret, lysbrunt SAND +8 Tør:008 6 SAND W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: Y: Plan: Boret af: PBJ Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B8 Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:.8 S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 :: Boreprofil

20 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m W MULD, sandet, tørvepræget, sort Ov Re +9 SAND, mellem, siltet, enk. grusk., sorteret, rødlig brunt Ne Sg SAND, mellem, enk. grusk., sorteret, brunt +8 SAND, mellem, sorteret, brunt SAND, fint mellem, svagt siltet, brunt SAND, mellem, sorteret, brunt 7 SAND +6 8 SAND 9 SAND W + 0 SAND W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: 8997 Y: 77 Plan: Boret af: MIAO Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B9 Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:.9 S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 :: Boreprofil

21 Dybde Forsøgsresultater Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Frost Kalk DVR m 0 W MULD, sandet, mørkbrunt Ov Re Crv Cfv +60 A SAND, fint mellem, siltet, svagt gruset, brunt Ne Sg SAND Ne Sg +9 SAND, mellem, sorteret, enk. grusk., rødlig brunt SAND +8 SAND, fint mellem, svagt siltet, sorteret, lysbrunt 6 SAND SAND, mellem groft, svagt siltet, sorteret, brunt 8 SAND, mest mellem, svagt siltet, sorteret, brunt +6 9 SAND W 0 SAND W (%) Cfv, Crv (kpa) 6 0 γ (kn/m³) 6 Glr. (%) Sag: A0670 BILLUND. Ankelbovej Boremetode: Tørboring uden foring Koordinatsystem: SJ X: 899 Y: 7 Plan: Boret af: PBJ Dato: Bedømt af: NHU DGUNr.: Boring: B0 Udarb. af: HJT Kontrol: NHU Godkendt: NHU Dato: Bilag:.0 S. / GeoGIS Aalborg PSTVDK 080 :: Boreprofil

22 0.00m N B0 a 0.00m B m B0 e o Ejendom ejes af Arne Fredsted Jensen 0.00m B0 Pr. fællesvej grænse matrikelkort 0.00m B0 Spildevandsledning og elkabel 0.00m B0 Lokalplangrænse 0.00m B07 B06 B0 B m Pr. fællesvej grænse matrikelkort Skel fra matrikelkort. Ankelbovej, Billund Situationsplan... BEMÆRKNINGER. COWI A/S PROJEKTNR. A0670 TEGN./UDARB. LKM KONTROLLERET NHU GODKENDT SPN MÅL :000 DATO 0080 DOKUMENTNR. VERSION Vestre Stationsvej Odense C Danmark Tlf Fax asfaltkant Printed by: lkm on: 0080 :0:6 Filename:\...\Situationsplan.dgn

23 Godkendt: MATP Dato: 0090 Boring nr.: B9 Dybde [m]:,0 Revision:.0 Udført: Kontrol: MATP/BBKR NHU Dato: Dato: 0090 Sagsnr.: A0670 Prøve nr.: Sagsnavn: BILLUND. Ankelbovej Bilag nr.: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling CEN ISO/TS 789 Udført efter: Sigte [mm] [%] d 0 6,0 00, 00 6,0 00 8,0 99,0 0,0 0, Sortering 0,06 Sed. Gennemfald Gennemfald 98,0 96,0 90 0,00 6 [mm] [%] 0,00 0 Gennemfald [%] Geologisk bedømmelse Fraktioner d 0 [mm] 0, Sand, 0,06 < d < mm [%] [mm] 0, Grus, < d < 6 mm [%] d 60 [mm] 0,0 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,0 0, 0 00 LER Fint Ler + silt, d < 0,06 mm [%] SAND, mellem, sorteret Bemærkninger: Kornstørrelsesfordeling jf. ISO 688 SILT Mellem Groft Kornstørrelse, d [mm] Fint 9 SAND Mellem Parametre Groft Uensformihedstal, U = d 60 / d 0 [], Sandækvivalent, SEværdi Kapillaritet, K [cm] Fint Farve Miljø Alder Brunt GRUS Mellem [%] Sm Groft Sg STEN

24 Godkendt: MATP Dato: 0090 Boring nr.: B9 Dybde [m]:, Revision:.0 Udført: Kontrol: MATP/BBKR NHU Dato: Dato: 0090 Sagsnr.: A0670 Prøve nr.: Sagsnavn: BILLUND. Ankelbovej Bilag nr.: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling CEN ISO/TS 789 Udført efter: Sigte [mm] [%] d 0 6,0 00, 00 6,0 00 8,0 99,0 0,0 8 0, Sortering 0,06 Sed. Gennemfald Gennemfald 99,0 98,0 96 0,00 8 [mm] [%] 0,00 0 Gennemfald [%] Geologisk bedømmelse Fraktioner d 0 [mm] 0, Sand, 0,06 < d < mm [%] [mm] 0,7 Grus, < d < 6 mm [%] d 60 [mm] 0,9 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,0 0, 0 00 LER Fint Ler + silt, d < 0,06 mm [%] SAND, mellem, sorteret Bemærkninger: Kornstørrelsesfordeling jf. ISO 688 SILT Mellem Groft Kornstørrelse, d [mm] Fint 97 SAND Mellem Parametre Groft Uensformihedstal, U = d 60 / d 0 [], Sandækvivalent, SEværdi Kapillaritet, K [cm] Fint Farve Miljø Alder Brunt GRUS Mellem [%] Sm Groft Sg STEN

25 Godkendt: MATP Dato: 0090 Boring nr.: B0 Dybde [m]:, Revision:.0 Udført: Kontrol: MATP/BBKR NHU Dato: Dato: 0090 Sagsnr.: A0670 Prøve nr.: Sagsnavn: BILLUND. Ankelbovej Bilag nr.: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling CEN ISO/TS 789 Udført efter: Sigte [mm] [%] d 0 6,0 00, 00 6,0 00 8,0 00,0 0,0 0, Sortering 0,06 Sed. Gennemfald Gennemfald 99,0 99,0 9 0,00 6 [mm] [%] 0,00 0 Gennemfald [%] Geologisk bedømmelse Fraktioner d 0 [mm] 0, Sand, 0,06 < d < mm [%] [mm] 0,0 Grus, < d < 6 mm [%] d 60 [mm] 0,0 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,0 0, 0 00 LER Fint Ler + silt, d < 0,06 mm [%] SAND, fint mellem, svagt siltet, sorteret Bemærkninger: Kornstørrelsesfordeling jf. ISO 688 SILT Mellem Groft Kornstørrelse, d [mm] Fint 99 SAND Mellem Parametre Groft Uensformihedstal, U = d 60 / d 0 [], Sandækvivalent, SEværdi Kapillaritet, K [cm] Fint Farve Miljø Alder Lysbrunt GRUS Mellem [%] Sm Groft Sg STEN

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

AALBORG - FERSKENVEJ ORIENTERENDE JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR UDSTYKNING

AALBORG - FERSKENVEJ ORIENTERENDE JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR UDSTYKNING OKTOER 2014 AALORG KOMMUNE TRAFIK OG VEJE AALORG - FERSKENVEJ ORIENTERENDE JORDUNDSUNDERSØGELSE FOR UDSTYKNING RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 27, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

DECEMBER 2012 FORSVARSBYGG ANDØYA FLYSTASJON GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1

DECEMBER 2012 FORSVARSBYGG ANDØYA FLYSTASJON GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 DECEMBER 2012 FORSVARSBYGG ANDØYA FLYSTASJON GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Skagensvej 85, 99 Frederikshavn Dato: 6. januar 5 DMR-sagsnr.: -6 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 6 55 Slagelse 58 5 Jerslev J 7 6 55 Hvidovre 8 Kolding

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING FEJERSKOVPARKEN, ETAPE 3, HERNING HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 1.

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING FEJERSKOVPARKEN, ETAPE 3, HERNING HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 1. Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING BELIGGENDE: REKVIRENT: FEJERSKOVPARKEN, ETAPE, HERNING MIDTCONSULT VIBORGVEJ HERNING SAGSNR: - AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einers Lykke, Skovby, 8464 Galten Dato: 23. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0313 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 4, Boring 2, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 41, Boring 16, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 46, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1.

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1. GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. Hasselvang, Brejning - Udstykning Dato:. februar DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Hasselvang

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere