Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på"

Transkript

1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret

2 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne og kursisterne på skolen om undervisningsmiljøet. Skolen havde på undersøgelsestidspunktet 985 elever og kursister fordelt på 5 HF-klasser og 33 STX-klasser. Eleverne og kursisterne har over en tre ugers periode haft mulighed for på et eget valgt tidspunkt at besvare spørgeskemaundersøgelsen elektronisk via Lectio. 613 elever og kursister besvarede spørgeskemaet. Dette svarer til 62 % af skolens samlede elev/kursist-tal. I 2013 var svarprocenten 69. Sammenskrivningens design I nærværende sammenskrivning af 2015-undersøgelsen har der, i lighed med 2013 og 2011 været særligt fokus på at belyse potentielle og aktuelle indsatsområder. Desuden er sammenskrivningen i høj grad komparativt anlagt i forhold til 2009, 2011 og undersøgelserne med henblik på synliggørelse af forbedringer/forringelser af undervisningsmiljøet i perioden I komparativ henseende, er der valgt kun at eksplicitere afvigelser i størrelsesordenen ca. +5%/-5%. Det komparative design af sammenskrivningen er ydermere valgt med udgangspunkt i ønsket om at vurdere effekterne af den i 2013 igangsatte handleplan, som udmøntedes i forlængelse af undersøgelsen. Sammenskrivningen tager alene udgangspunkt i de faktuelle tal og procentsatser fra 2009, og 2015 undersøgelsen. Det er eksplicit tilsigtet, at der i sammenskrivningen ikke forekommer vurderinger, fortolkninger eller forslag af præskriptiv karakter. Af hensyn til overskueligheden for læseren er talmaterialet illustreret med diagrammer af forskellig karakter, hvor det er skønnet relevant. Andre steder er illustrationer bevidst fravalgt, da tallene i disse henseender taler tydeligt for sig selv. Der er i sammenskrivningen i videst muligt omfang sondret mellem HF og STX. I sammenskrivningen er der løbende givet korte resuméer af de enkelte afsnit. God læselyst! Udarbejdet af: Lars Høgh, vicerektor, Rikke Bom Poulsen, lektor. 2

3 1. Elevernes tilfredshed med og deres forventninger til skolen STX Resumé: Eleverne på STX er samlet set glade for skolen Det er her værd at bemærke en stigning i 2.g og 3.g som nu næsten er på niveau med 1.g.I forhold til at få opfyldt ens forventninger til uddannelsen bør det især bemærkes, at der er fremgang i 3.g. Tilfredshed med skolen: Spørgsmål: Eleverne er enten enige eller helt enige, når adspurgt om de er glade for at gå i skole. (pct.) 1g 90,9 91,6 90,9 2g 82,2 83,8 86,2 3g 82,1 82,4 86,6 Forventninger til uddannelsen: Spørgsmål: Jeg har fået opfyldt mine forventninger til uddannelsen (pct.) 1g 89,5 93,0 90,9 2g 75,6 87,0 82,8 3g 78,6 82,0 85,2 HF Resumé: Kursisterne på HF er generelt glade for at gå i skole tallene er på niveau med 2013 tallene. Derimod set et og markant fald i 1. HF i forhold til, om ens forventninger opfyldes. Datagrundlaget i 1. HF bygger alene på 6 besvarelser ud af 28 adspurgte, og også dette kan indikere, at der bør undersøges nærmere på dette område. 3

4 Tilfredshed med skolen: Andel der er enten enig eller helt enig i spørgsmålet Jeg er glad for at gå i skole. (pct.) 1hf 71,8 82,5 83,3 2hf 77,5 61,3 64,6 Forventninger til uddannelsen: Spørgsmål: Jeg har fået opfyldt mine forventninger til uddannelsen (pct.) 1hf 69,3 75,0 50,0 2hf 70,7 77,4 74,2 4

5 2. Elevernes syn på egen deltagelse og forberedelse til timerne STX Resumé: Eleverne på STX ser overvejende sig selv som aktivt deltagende i timerne. Sammenlignet med undersøgelsen fra 2013 ses dog et markant fald i forhold til aktiv deltagelse blandt eleverne 2. g mens niveauet i 1.g og 3.g er uændret. I forhold til forberedelse til timeren ses samme fald i 2.g mens der i 3.g er sket en forbedring. Aktiv deltagelse i undervisningen (pct.) Spørgsmål: Jeg deltager aktivt i undervisningen 1g 83,8 90,2 90,3 2g 80,1 87,7 77,2 3g 83,2 83,0 84,3 Forberedelse til timerne: Spørgsmål: Jeg møder forberedt til timerne 1g 83,4 93,9 95,1 2g 72,0 87,1 80,1 3g 83,2 85,1 89,1 HF Resumé: Generelt ser kursisterne på HF sig som aktivt deltagende i undervisningen på niveau med udnersøgelsen i 2013, men som i 2013 er der tale om et fald fra 1. HF til 2. HF. I spørgsmålet om forberedelse ses der et fald i såvel 1. HF som 2. HF hvor nu under halvdelen af eleverne i 2. HF tilkendegiver, at de møder forberedt op til undervisningen. 5

6 Aktiv deltagelse i undervisningen (pct.) HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Spørgsmål: Jeg deltager aktivt i undervisningen: 1hf 69,2 82,5 83,3 2hf 70,9 71,0 74,2 Forberedelse til timerne: Spørgsmål: Jeg møder forberedt til timerne (pct) 1hf 77,0 85,0 83,3 2hf 74,2 58,1 48,4 6

7 3. Frafald, fravær, skolens interesse for eleverne og kursisterne STX Resume: I forhold til frafald, fravær og elevernes oplevelse af, om skolen interesserer sig for deres gennemførelse af uddannelsen er det samlede billede generelt positivt og på niveau med 2013 men også markant forbedret i forhold til 2011 undersøgelsen. Det kan dog måske have betydning, at undersøgelsen i 2011 er foretaget i foråret op mod skoleårets afslutning mens undersøgelserne i 2013 og 2015 er foretaget i efteråret ultimo oktober. Frafald/fravær Andel der svarer NEJ på spørgsmålet Har du overvejet at droppe ud? (pct.) 1g 77,6 89,3 84,8 2g 76,4 80,9 77,3 3g 82,7 87,6 84,8 Andel der svarer NEJ på spørgsmålet, Har du pjækket indenfor den sidste måned? (pct.) 1g 63,8 86,0 89,1 2g 44,3 64,0 62,4 3g 41,0 55,7 59,1 Skolens interesse for eleverne: Andel der er enig eller helt enig i udsagnet Skolen interesserer sig for at eleverne fuldfører deres uddannelse. (pct.) 1g 72,9 89,3 91,5 2g 68,3 73,0 70,1 3g 70,5 77,3 75,6 7

8 HF Resume: HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS I forhold til frafald, fravær og kursisternes oplevelse af, om skolen interesserer sig for deres gennemførelse af uddannelsen er der markante udsving i forhold til 2013 undersøgelsen. Især ses det, at færre 2. HF elever overvejer at droppe ud mens der er stigende pjækkeri i 1. HF. Samtidig ses det også, at kursisteren i 2. HF oplever større interesse fra skolens side i forhold til, om de fuldfører deres uddannelse. Igen bør det lave svargrundlag i 1. HF dog tages med i vurderingen. Frafald/fravær Andel der svarer NEJ på spørgsmålet Har du overvejet at droppe ud? (pct) 1hf 61,5 72,5 66,7 2hf 54,8 64,5 83,9 Andel der svarer NEJ på spørgsmålet, Har du pjækket indenfor den sidste måned? (pct.) 1hf 53,8 60,0 83,3 2hf 48,4 64,5 45,2 Andel der er enig eller helt enig i udsagnet Skolen interesserer sig for at eleverne fuldfører deres uddannelse. (pct.) 1hf 59, ,7 2hf 61,3 61,3 80,7 8

9 4. Undervisningsformer, elev/kursist-indflydelse på undervisningsformer og sammenhæng mellem fagene STX Resumé: I forhold til undervisningsformer, elevindflydelse på undervisningsformer og sammenhæng mellem fagene er det samlede billede broget, men med en overvejende positiv tendens. Dog er der i denne sammenhæng tale om store mindretal i undersøgelsen. Der ses ikke en betydende forskel mellem 2011, 2013 og Det ses dog, at oplevelsen af indflydelse på undervisningen er mindst i 1.g. Det kan f.eks. skyldes de mange fælles grundforløb. Undervisningsformer: Eleverne er her blevet spurgt ind til omfanget af en række undervisningsformer j.f. nedenfor. Undersøgelsen dækker selvsagt over forskelle i forhold til elevernes oplevelse af omfanget af de enkelte arbejdsformer, men samlet set er der en overvejende tendens til, at eleverne er tilfredse med undervisningen og at der er sket en forbedring siden 2011 men 2015 og 2013 ligner meget hinanden. Det kan dog bemærkes, at eleverne i 1.g tilsyneladende oplever en forbedring i fagenes sammenhæng. Således scorer betegnelsen passende indenfor nedenstående kategorier (pct.) Caseforløb, elevfremlæggelser, gruppearbejde, gruppediskussioner, tavleundervisning, klassediskussioner, kortere oplæg med efterfølgende selvstændigt arbejde, længerevarende projektarbejde, selvstændige opgaver, skriftlige opgaver, flerfaglige forløb. 1g 37,1 71,4 39,3 80,8 27,3 79,4 2g 34,6 69,5 37,6 70,8 37,0-75,7 3g 44,5-76,9 46,4 79,4 44,8-79,1 Elevindflydelse på undervisningsformer: Andel elever der oplever en passende indflydelse på undervisningsformerne og emner. 1g 41,9 43,0 38,2 9

10 2g 50,0 43,3 49,2 3g 50,9 50,5 50,9 Elevindflydelse på undervisningsformer: Andel elever der er enig eller helt enig i, at de oplever sammenhæng mellem fagene i deres studieretning. 1g 59,6 67,7 71,5 2g 60,6 62,3 61,3 3g 51,4 61,8 68,7 HF Resumé: Kursisterne er overordnet tilfredse med omfanget af de enkelte undervisningsformer, de præsenteres for. Undersøgelsen dækker imidlertid selvsagt over mange nuancer særligt i denne forbindelse, da der er spurgt ind til mange forskellige undervisningsformer. I forhold til kursistindflydelse på undervisningsformerne er der samlet set et mindre flertal på HF, som ikke oplever et passende omfang af medindflydelse på undervisningen. Undervisningsformer: Undersøgelsen dækker selvsagt over forskelle i forhold til kursisternes oplevelse af omfanget af de enkelte arbejdsformer, men samlet set er der en overvejende tendens til, at kursisterne er tilfredse med undervisningen. Mens der ses et stort fald i 1. HF kursisternes oplevelse af variationen i undervisningsformerne og lav indflydelse på undervisningsformerne og emner. Således scorer betegnelsen passende indenfor nedenstående kategorier (pct.) Caseforløb, kursistfremlæggelser, gruppearbejde, gruppediskussioner, tavleundervisning, klassediskussioner, kortere oplæg med efterfølgende selvstændigt arbejde, længerevarende projektarbejde, selvstændige opgaver, skriftlige opgaver, flerfaglige forløb. 10

11 1hf 41,0-82,1 30,0 72,5 0 66,7 2hf 38,7 74,2 38,7 90,3 25,8 80,6 Kursistindflydelse på undervisningsformer: Andel kursister der oplever en passende indflydelse på undervisningsformerne og emner. 1hf 41,0 62,5 45 2hf 45,2 58,1 29 I forhold til spørgsmålene om hvorvidt eleverne respekterer hinanden, taler ordentligt til hinanden og bliver respekteret svarer mellem 80 og 90 %, alt efter årgang, at det mener de er tilfældet. Over 90 % af STX eleverne svarer, at de aldrig er blevet mobbet, mens det er over 80 % på HF. Dette er på niveau med 2011 undersøgelsen. 11

12 5. Elev- og lærerrelationer HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Elevernes syn på lærerne Et af emnerne i undervisningsmiljøundersøgelsen omhandler elevernes syn på deres lærere. Eleverne er blevet stillet 4 spørgsmål om henholdsvis deres syn på lærernes faglige dygtighed, lærernes engagement i undervisningen, om lærerne er forberedte og om lærerne er gode til at forklare tingene. Af nedenstående diagram ses svarene for STX g 2g 3g lærerne er fagligt dygtige (2011) lærerne er fagligt dygtige (2013) lærerne er fagligt dygtige (2015) Lærerne er engageret i deres undervisning (2011) Lærerne er engageret i deres undervisning (2013) Lærerne er engageret i deres undervisning (2015) lærerne er godt forberedte (2011) lærerne er godt forberedte (2013) lærerne er godt forberedte (2015) Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem (2011) Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem (2013) Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem (2015) Der er generelt tegn på mere positive besvarelser i såvel 2015, 2013 som i Især opfattes lærerne som gode til at forklare tingene og de anses, især i 2015, for at være godt forberedte. På et andet spørgsmålet om hvorvidt eleverne føler at lærerne forklarer tingene så de forstås, er svarene i 1.g og 2. g som i 2013, mens der i 2015 er sket et fald. 12

13 6. Undervisningsmateriale, lærerforventninger og evaluering af elevarbejde Undersøgelsen viser, at eleverne generelt mener, at lærerne anvender opdateret viden i deres undervisning. Procentandelen er steget for alle årgange undtagen i 1. HF hvor der ses et fald fra 2013 til Undersøgelsen viser også at lærerne er bedre i 2015 end i 2013 og i 2011 i forholdet til at give tilbagemelding på elevernes skriftlige arbejde og evaluering. Det er dog værd at bemærke, at de er et lille fald i 2. hf. På spørgsmålet om, hvorvidt eleverne oplever, at når undervisningen evalueres så drøftes resultaterne med eleverne ses der også en generel stigning, men et markant fald i 1. g og 2. HF. Forklaringen kan muligvis være den, at denne undersøgelse er foretaget ret tidligt på efteråret inden flere nye fag er evalueret, men der bør være fokus på dette fremover g 2.g 3.g 1.hf 2.hf Lærerne anvender opdateret viden og materialer (2011) Lærerne anvender opdateret viden og materialer (2013) Lærerne anvender opdateret viden og materialer (2015) Lærerne er gode til at give tilbagemelding på mine resultater og min arbejdsindsats (2011) Lærerne er gode til at give tilbagemelding på mine resultater og min arbejdsindsats (2013) Lærerne er gode til at give tilbagemelding på mine resultater og min arbejdsindsats (2015) Når vi har evalueret undervisningen, drøfter vi resultaterne med læreren (2011) Når vi har evalueret undervisningen, drøfter vi resultaterne med læreren (2013) Når vi har evalueret undervisningen, drøfter vi resultaterne med læreren (2015) 13

14 På spørgsmålet om elevernes opfattelse af, at skolen stiller krav, så eleverne hele tiden må anstrenge sig ses det af det følgende diagram, på STX føler over 80 % at de må anstrenge sig, mens det er markant anderledes på HF, især i Her føler helt ned til halvdelen i af kursisterne et krav om, at de må anstrenge sig når man ser på 2015 tallene. Det er markant færre end tidligere, hvilket bør undersøges nærmere, også på trods af den meget lave svarprocent som kendetegner 1. HF g 2.g 3.g 1.hf 2.hf Skolen stiller krav, så vi hele tiden må anstrenge os (2011) Skolen stiller krav, så vi hele tiden må anstrenge os (2013) Skolen stiller krav, så vi hele tiden må anstrenge os (2015) 14

15 7. Vurdering af skolen, indretning, kantine, rengøring m.v. På det generelle spørgsmål Hvilken karakter vil du så give skolen generelt set? giver alle elever en gennemsnitskarakter på 8,57 i 2015 mod 8,19 i 2013 og 7,65 i 2011 en stigning på næsten 0,4 fra 2013 til HF-kursisterne er fortsat mest kritiske med en gennemsnitlig karakter på 7,14 i 2015 mod 7,18 i og 6,76 i STX-eleverne giver i gennemsnit karakteren 8,66 i 2015 mod 8,33 i 2013 og 7,7 i Bland 1.g eleverne er karakteren højest på 9,5 den var 8,82 i Karakter til skolen som helhed. Selvom spørgsmålet om, hvilken karakter man som elev vil give til skolen som helhed, ikke medtages i tidligere undersøgelser pr. årgang for alle årgange, er tallene medtaget i denne undersøgelse. Det viser sig, at generelt giver % af eleverne på skolen karakteren 7 eller derover på alle årgange undtagen 2. HF hvor kun godt 60 % giver 7 eller derover. Karakter % i 1. HF % i 2. HF % i 1.g % i 2.g % i 3.g , ,5 1,2 0,6 1,7 4 16,7 32,3 4,8 8,3 8,3 7 33,3 25,8 32,7 33,7 42, ,3 32,3 53,9 49,2 39, ,7 3,2 7,3 3,3 4,8 15

16 8. Årsager til skolevalg I oversigten nedenfor er eleverne blevet bedt om at vælge de 5 punkter som havde størst betydning for deres valg af uddannelse. Det der tydeligvis har størst betydning, både i 2015 og i 2013, er, at uddannelsestilbuddet er passende, at Hjørring Gymnasium har et godt ry, skolens beliggenhed, det sociale miljø og udbuddet af studieretninger. For hver årgang er de 5 vigtigste årsager fremhævet med fed/gul. Det ses også at digital markedsføring og præsentationskurser har haft meget lille betydning for elevernes valg af uddannelsessted. Ligeledes er tradition en meget lille faktor i den enkeltes valg. Spørgsmål: Sæt kryds ud for de 5 punkter, der har haft størst betydning for dit valg af gymnasium Undersøgelsen i g 2.g 3.g 1.hf 2.hf Uddannelsen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 72,7% 63% 64,8% 66,7% 58,1% Gymnasiet har et godt ry 64,8% 49,7% 44,8% 50% 32,3% Gymnasiets udbud af studieretninger 54,5% 55,8% 52,2% 16,7% 9,7% Gymnasiet har ry for at have et godt socialt miljø 47,9% 45,9% 49,1% 16,7% 22,6% Gymnasiet har ry for at have et højt fagligt niveau 42,4% 26,5% 23,9% 16,7% 19,4% Gymnasiet har den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 38,8% 39,2% 43,5% 50% 54,8% Brobygningsforløb 29,7% 30,4% 29,6% 16,7% 9,7% Andet 24,8% 16,6% 19,6% 16,7% 38,7% Studievejlederne i min folkeskole anbefalede mig gymnasiet 23,6% 17,7% 17,8% 33,3% 12,9% Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 23% 33,7% 31,3% 33,3% 25,8% Der er traditioner i min familie for en gymnasiel uddannelse 12,7% 26% 22,6% 16,7% 3,2% Godt åbent hus arrangement og informationsmateriale 12,1% 11,6% 9,6% 0% 0% Gymnasiets hjemmeside 9,7% 5,5% 7% 16,7% 12,9% Præsentationskurser 3% 0,6% 0,4% 0% 0% Biografreklamer 1,8% 1,1% 0,4% 0% 3,2% 16

17 Undersøgelsen i g 2g 3g 1hf 2hf Uddannelsen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 69,6% 73,6% 68% 37,5% 58,1% Gymnasiet har et godt ry 56,1% 55,6% 43,3% 45% 32,3% Gymnasiet har den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 36,9% 54,5% 58,2% 57,5% 48,4% Gymnasiet har ry for at have et godt socialt miljø 52,8% 54,5% 56,7% 32,5% 22,6% Gymnasiets udbud af studieretninger 45,8% 50,6% 43,3% 20% 22,6% Gymnasiet har ry for at have et højt fagligt niveau 44,4% 29,8% 28,9% 20% 22,6% Studievejlederne i min folkeskole anbefalede mig 27,6% 27,5% 29,9% 30% 35,5% gymnasiet Brobygningsforløb 31,8% 30,9% 29,4% 10% 32,3% Mine kammerater skulle også begynde/gik på gymnasiet 28% 30,3% 29,4% 30% 29% Andet 26,1% 25,3% 21,6% 4% 22,6% Der er traditioner i min familie for en gymnasial 19,6% 21,9% 24,2% 7,5% 6,5% uddannelse Gymnasiets hjemmeside 9,3% 2,2% 3,1% 10% 22,6% Godt åbent hus arrangement og informationsmateriale 7% 12,4% 8,2% 0% 6,5% Præsentationskurser 3,3% 1,7% 1,5% 2,5% 0% Biografreklamer 1,9% 1,7% 0% 5% 0% Spørgsmål vedr. nye idrætsfaciliteter. Da der siden er lavet nye idrætsfaciliteter er der stillet en række spørgsmål dertil. Svarene viser at eleverne generelt er glade for de nye faciliteter, at de er glade for de nye omklædningsfaciliteter, der dog kun er lavet for pigerne. Over 70 % af svarene viser tilfredshed hermed. Over 60 % svarer, at det er dejligt, at man kan låse sine ting inde. 17

18 9. Afslutning Afslutning: Det er i forhold til mange af tallene vigtigt at man holder sig for øje, at undersøgelsen i 2011 blev foretaget i foråret, mens undersøgelserne i g i 2015er foretaget i efteråret. Generelt ses der en stor sammenlignelighed mellem resultaterne fra 2013 og fra Ud fra undersøgelens resultater, er det bemærkelsesværdigt at HF uddannelsen på flere felter afgiver resultater som der bør foretages en nærmere bearbejdning af. Undersøgelsen er udarbejdet af: Vicerektor Lars Høgh Lektor Rikke Bom Poulsen 18

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2017. 1 Generelt I efteråret 2017 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring TLF: +45 9892 2433/ FAX: +45 9890 9190 e-mail: adm@hj-gym.dk http: // www.hj-gym.

HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring TLF: +45 9892 2433/ FAX: +45 9890 9190 e-mail: adm@hj-gym.dk http: // www.hj-gym. Sammenskrivning af undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF-kursus Foråret 2011 Generelt I foråret 2011 gennemførte Hjørring Gymnasium og HF-kursus blandt eleverne

Læs mere

alle elever Bent Ole Madsen

alle elever Bent Ole Madsen UNDERVISNINGSMILJØ UNDERSØGELSEN alle elever HANDELSGYMNASIET 9 Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... 3 Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... 3 Spørgsmål 3: Hvilken

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9, HHX Læsevejledning Karakterbogen har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Datarapportering Undervisningsmiljøundersøgelse 28 Middelfart Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Jeg er glad for at gå i skole 3 Jeg har fået opfyldt mine forventninger til

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Roskilde Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og 2009 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN 009 alle elever HG Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... Spørgsmål : Hvor gammel er du?... Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... Spørgsmål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 8 Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (154 besvarelser ud af 178 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HTX Skjern 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? Svarmuligheder svar Procent 1årgang 2.årgang 3.årgang Dårligst 1 0 0% 2 0 0% 3 2 1% 4 3

Læs mere

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 ELEVTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015 Gymnasiet HHX Ringkøbing 1 Samlet vurdering Hvordan vurderer du skolen som helhed? 3 3 1% 4 2 1% 5 11 5% 6 10 4% 7 44 19% 8 85 36% 9 62 26% Bedst 10 19 8% Gennemsnit 7,9

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 besvarelser Elevtrivsel 1 4 76 89 2 Elevtrivsel Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler 95 1. Øvrige skoler 9 85 ELEVTRIVSEL

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2011

Elevtrivselsundersøgelse 2011 Elevtrivselsundersøgelse 2011 Sekretariatsnotat fra Gymnasieskolernes Lærerforening. Indhold Elevtrivselsundersøgelse 2011... 1 Opsummering af rapporten... 1 Overordnet konklusion... 2 Selve rapporten...

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Varde Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Varde Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsgymnasium, HHX Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Varde Handelsgymnasium, HHX Der

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, HF Der har deltaget

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 1 Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 Indledning Elevernes sidestykke til personalets Arbejdspladsvurdering er

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15.

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. I maj 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus foretaget to undersøgelse blandt skolens HF

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Silkeborg Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse 202 Undersøgelsen

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET SILKEBORG BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Silkeborg Business College, HHX Der har i alt deltaget 679

Læs mere

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange

Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 2010 - Årgange Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Midtfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Årgange ASPEKT R&D A/S ASPEKT R&D Side af Midtfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse - Årgange Undersøgelsen

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet i Skive Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet i Skive, HHX Der har

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Handelsgymnasiet Skive Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse 4 Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Skive, HHX Der har

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere