Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling"

Transkript

1 Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på læringsmål for klassen/holdet Undervisningsaktiviteter i naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Tegn på læring Evaluering i alle tre faser af projektforløbet Skematisk oversigt over projektforløbet Første projektuge - introduktionsfasen Anden og tredje projektuge - produktionsfasen Afslutning i tredje projektuge - formidlingsfasen Andre mulige overordnede mål for det naturfaglige projektforløb Organisering og klassetrin Projektforløbet kan gennemføres i slutningen af 8. klasse. Det organiseret således, at det afvikles over en periode på 3-4 uger i naturfagstimerne (biologi, fysik/kemi og geografi) - dvs lektioner. Projektets problemstilling Projektforløbet har fokus på, hvilke handlemuligheder den enkelte har i forhold til at agere til gavn for en mere bæredygtig udvikling. Det giver anledning til følgende problemstillinger: Befolkningseksplosion: Hvilke udfordringer medfører befolkningseksplosionen? Fødevareproduktion: Hvilke udfordringer medfører en bæredygtig fødevareproduktion? Rovdrift på naturen: Hvad kan vi gøre for at undgå at drive rovdrift på naturen? Energiforsyning: Hvordan sikrer vi en bæredygtig energiforsyning? Affaldshåndtering: Hvordan håndterer vi affald på en bæredygtig måde? I det følgende er der fokuseret på problemstillingen omkring fødevareproduktion: Hvilke udfordringer medfører en bæredygtig fødevareproduktion? Formulering af læringsmål for projektforløbet Læreren og eleverne opstiller sammen de konkrete læringsmål, der netop passer både til klassen/holdet og til den enkelte elev. Læringsmålene opstilles på baggrund af de målpar fra Fælles Mål, lærerteamet har valgt, at projektforløbet skal centrere sig omkring. 1

2 Inspiration til, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål (målpar) der kan være i spil i det naturfaglige projektforløb Bæredygtig udvikling, ses på projektforløbets side på NTSnet.dk. Eksempler på læringsmål for klassen/holdet Når arbejdet med projektforløbet Bæredygtig udvikling er færdigt, skal eleven: kunne illustrere energitab gennem fødekæder kunne illustrere stoffers kredsløb i forbindelse med fødevareproduktion kunne gøre rede for forskelle, ligheder og interessemodsætninger i økologisk kontra konventionelt landbrug kunne give eksempler på regionale forskelle i fødevareproduktion kunne udvikle eksempler på bæredygtig fødevareproduktion kunne identificere næringsstoffer i fødevarer. Undervisningsaktiviteter i naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Aktiviteterne i projektforløbet centrerer sig i fire dele, som uddybes længere henne i lærervejledningen. Dissektion af burger Indkredse bæredygtighedsbegrebet Gruppevis arbejde med at undersøge problemformuleringen Fremlæggelse på markedsdag. Tegn på læring Det er den enkelte lærer, der skal kigge efter tegn på, om eleverne har lært det, som de skulle jf. læringsmålene. Her er forslag til tegn fra to af de ovenstående læringsmål: Læringsmål: kunne udvikle eksempler på bæredygtig fødevareproduktion De tegn, læreren her kan kigge efter, kan være, at eleven selvstændigt redesigner et kendt produkt i en mere bæredygtig version og redegør for det bæredygige i ændringerne. Læringsmål: kunne illustrere stoffers kredsløb i forbindelse med fødevareproduktion De tegn, læreren her kan gå efter, kan være, at eleven kan bruge fagbegreber som næringsstoffer, nitrogen, kunstgødning og naturgødning. Evaluering i alle tre faser af projektforløbet I et naturfagligt projektforløb er det centralt, at der løbende sker en evaluering af elevernes læring. Tydelige læringsmål er udgangspunkt for, at elevernes læring kan evalueres. I introduktionsfasen taler læreren sammen med eleverne om, hvad målet med arbejdet er, og læreren sørger for, at der ikke er forståelsesproblemer med de opstillede læringsmål. Som tegn på om eleven har forstået læringsmålet til bunds, kan læreren stille spørgsmål, hvor elevens svar er med til at indikere, om eleven har forstået læringsmålet, eller om det skal omformuleres. I produktionsfasen skal eleverne hele tiden sørge for, at der er overensstemmelse mellem læringsmål og elevernes produktive arbejde. Som tegn på om det er tilfældet, kan læreren med 2

3 jævne mellemrum konfrontere eleverne med læringsmålet, og eleverne kan føre logbog over, hvordan arbejdet er med til at opfylde de mål, som eleverne har haft siden introduktionsfasen. Andre evalueringsmetoder kunne fx være portfolio og kan-kan næsten, som alle findes på Evalueringsportalen. I formidlingsfasen skal arbejdet og evalueringen der af stå sin endelige prøve. Ligesom eleverne inden formidlingen i forlængelse af produktionsfasen skriftligt redegør for sammenhæng mellem læringsmål for arbejdet og den skitserede formidling, sker lærerens evaluering på baggrund af og med begrundelse i det opstillede læringsmål. Således er der både tale om formativ og summativ evaluering i et naturfagligt projektforløb. Skematisk oversigt over projektforløbet Uge og fase Modul Aktivitet 1. Introduktionsfasen 1 Demonstration af et eksperiment der er relevant i forhold til det tema, der skal arbejdes med. Overordnet tema afsløres. Begrebsafklaring. Brainstorm over mulige underemner og problemstillinger. 2 Eleverne påbegynder problemformuleringer og gruppedannelse. I gruppearbejdet skal eleverne indtænke en arbejdshypotese, der kan afprøves med et eksperiment. Resultatet af eksperimentet skal vurderes i forhold til arbejdshypotesen. 3 Eleverne afslutter arbejdet med problemformulering sammen med lærer(e). Eleverne formulerer to personlige læringsmål og to læringsmål, der er fælles for gruppen. 2. Produktions- 4 Elevgrupperne arbejder med deres projekt, lærerne er konsulenter. fasen 5 Elevgrupperne arbejder med deres projekt, lærerne er konsulenter. 6 Elevgrupperne arbejder med deres projekt, lærerne er konsulenter. 7 Elevgrupperne arbejder med deres projekt, lærerne er konsulenter. 3. Formidlingsfasen 8 Elevgrupperne formidler deres viden. De tre naturfagslærere vurderer, i hvor høj grad den enkelte elev opfylder de opstillede læringsmål. 9 Elevgrupperne formidler deres viden. De tre naturfagslærere vurderer, i hvor høj grad den enkelte elev opfylder de opstillede læringsmål. Første projektuge - introduktionsfasen Introduktionsfasen fokuserer på: Problemformulering Opstilling af hypotese 3

4 Opstilling af læringsmål - se skema. Modul 1 A: Demonstration af et eksperiment, der er relevant i forhold til det tema, der skal arbejdes med B: Overordnet tema afsløres C: Begrebsafklaring D: Brainstorm over mulige underemner og problemstillinger. Ad. A Der er medbragt en burger fra en burgerkæde. Hvilke ingredienser er der i burgeren? Hvor i Verden kommer ingredienserne til burgeren fra? Med eksemplet burgeren ønskes det, at eleverne opnår indblik i, at en burger er sammensat af ingredienser fra et geografisk stort område. I dag er det muligt at skaffe de fleste fødevarer hele året. Vi kan få tomater om vinteren og æbler i april. Er den form for fødevareforsyningssikkerhed bæredygtig? Kunne man lade ingredienserne i en burger skifte i takt med, hvilke fødevarer der på et givet tidspunkt dyrkes lokalt? Ad. B Temaet er bæredygtig udvikling. Ad. C En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Brundtlandrapporten, 1987). Hvad betyder Brundtlandrapportens definition for eleverne? Lad eleverne i grupper på max. fire drøfte rapportens definition og komme med deres eget bud på, hvad bæredygtighed er. Estimeret tidsforbrug 30 min. Produkt: De noterer deres definition på et stykke A3-papir. Der skal være en kort argumentation for deres definition, og de skal have forholdt sig til Brundtlandrapportens definition. Ad. D I grupperne fra før laver eleverne en brainstorm over (gerne flere) mulige underemner og problemstillinger. De noterer på samme papir som de har anvendt i C. Estimeret tidsforbrug 30 min. Gruppernes A3-papir hænges op i lokalet. Eleverne kan lade sig inspirere af hinandens idéer. Modul 2 Med inspiration i gruppernes notater på A3-papirerne påbegyndes problemformuleringen og gruppedannelse. Gruppestørrelse: 2-4 elever. I gruppearbejdet skal eleverne indtænke en arbejdshypotese, der kan afprøves med et eksperiment. Resultatet af eksperimentet skal vurderes i forhold til hypotesen. Eksperimentet kunne være at bygge en bæredygtig burger. Modul 3 4

5 Problemformulering laves færdig, og læringsmål formuleres. Der skal formuleres læringsmål for gruppen såvel som for de enkelte gruppemedlemmer. Det vil sige, at der er to læringsmål, som alle i gruppen opfylder, og der er tre læringsmål, som den enkelte skal formulere og imødekomme. Anden og tredje projektuge - produktionsfasen Produktionsfasen fokuserer på: o Dataindsamling o Udførelse af forsøg o Konklusion o Opstilling af handlemuligheder. Eleverne arbejder i deres grupper. Afslutning i tredje projektuge - formidlingsfasen Formidlingsfasen fokuserer på: o Det fysiske produkt o Handleperspektivet. Det skal understreges, at handlemulighederne skal være af naturfaglig karakter jævnfør eksempel med en burger. Sidste dag er formidlingsmarkedsdag, hvor 7. årgang inviteres til at besøge gruppernes områder. Naturfagslærerne på 7. årgang har i tiden op til markedsdagen forberedt deres elever. Markedsdagen strækker sig over tre moduler inklusiv opstilling og nedtagning. Markedsdagen er den dag, hvor grupperne formidler deres viden til de besøgende. Det er ikke formidling at stå bag et bord og sige kom og spørg. Eleverne skal altså have overvejet og planlagt, hvordan de formidler den viden og de færdigheder, de har erhvervet sig i projektforløbet til de besøgende. Det er på denne dag, at lærerne slutevaluerer elevernes læringsudbytte ved at besøge de forskellige områder og her iagttage formidlingen. Lærernes iagttagelser noteres med et X i den enkelte elevs skema over læringsmål. Andre mulige overordnede mål for det naturfaglige projektforløb De eksempler på læringsmål, der er opsat for dette naturfaglige projektforløb, skal læses som eksempler. Der kunne være andre læringsmål opstillet på baggrund af de målpar fra Fælles Mål, der er valgt som dem, der skal danne afsæt for projektforløbet. Her er et par bud på overordnede mål, man kunne opsætte for projektforløbet: Eleven skal kunne relatere gruppens delemne til hovedemnet bæredygtig udvikling. Eleven skal gennem projektarbejdet vise, at han/hun kan arbejde med naturfaglige undersøgelsesmetoder. Og som det fremgår af fotos fra projektforløbets forside på NTSnet.dk, kan der vælges mange andre delprojekter end eksemplet med at bygge en bæredygtig burger. 5

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET 14 aktiviteter til natur/teknik 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET Sæt metoder på skemaet 14 aktiviteter til natur/teknik... Redaktion Lene Hybel Kofod, Morten Kisendal Fabricius, Mette Rehfeldt Meltinis,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til 7. 9. klasse 1 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere