Lokal Agenda 21. Strategi og handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Agenda 21. Strategi og handlingsplan 2012-2015"

Transkript

1 Lokal Agenda 21 Strategi og handlingsplan

2 Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan Januar 2012 Region Midtjylland Regional Udvikling Koncernøkonomi Fotos: Niels Åge Skovbo m.fl. Kontaktperson: Mogens Bjørnlund Tlf.: / Mail: Grafisk Service

3 Indhold Forord... 4 Lokal Agenda 21-strategi... 7 Hvad kræver loven?... 7 Samspil med Den regionale udviklingsplan... 7 Agenda 21 og bæredygtig udvikling... 8 Klima... 8 Totaløkonomi og levetidsbetragtninger... 9 De politiske målsætninger... 9 Indsatsområder Grønt regnskab Lokal Agenda 21-handlingsplan Drift Byggeri Indkøb Energi Ressourcer Affald og miljø De nye sygehusbyggerier DNU Skejby DNV Gødstrup Regionshospitalet Viborg... 35

4 Forord Denne Agenda 21-strategi og handlingsplan fokuserer på at forbedre energi- og miljøforholdene, dels af hensyn til de globale klimaforhold, dels af hensyn til fremme af sundhed og arbejdsmiljø på regionens hospitaler, i institutionerne og regionshusene. Mange steder i samfundet er bæredygtig udvikling i fokus. Region Midtjylland påtager sig et medansvar herfor. Vi ønsker udvikling en udvikling frem mod større bæredygtighed. Udfordringerne ved bæredygtig udvikling er store og er af både social, miljømæssig og økonomisk karakter. Det primære fokus i denne Lokal Agenda 21-strategi og handlingsplan ligger på Region Midtjylland som økonomisk og miljømæssig bæredygtig virksomhed. Region Midtjylland vil bidrage til forebyggelse af yderligere klimaforandringer og modvirke stigende ressourceforbrug i sammenhæng med samfundets øvrige indsats. Omdrejningspunktet er at forbedre energi- og miljøforholdene, dels af hensyn til de globale klimaforhold, dels af hensyn til fremme af sundhed og arbejdsmiljø på regionens hospitaler, i institutionerne og regionshusene. Indsatsen inden for social bæredygtighed beskrives andre steder. Region Midtjyllands indsats for bæredygtig udvikling kræver både samarbejde og nytænkning i de kommende år. De politiske målsætninger for et bedre miljø skal omsættes til handlinger gennem ledelsesmæssigt engagement og medejerskab. Forbedringstiltagene iværksættes med udgangspunkt i en totaløkonomisk tankegang og under hensyntagen til Region Midtjyllands økonomiske råderum. I arbejdet med en bæredygtig udvikling i Region Midtjylland kan man let komme i det dilemma, at det miljøvenlige og energirigtige valg er dyrere end det mere traditionelle. 4 Lokal Agenda 21 - Strategi

5 Hvad gør vi så, hvis der er tale om meromkostninger? Og hvad er egentlig billigst på kort sigt og på langt sigt? Her er det vigtigt at se på helheden og at se de enkelte projekter og tiltag i et flerårigt perspektiv afpasset efter de konkrete forhold. Det kan være svært for den enkelte person at forholde sig til miljø og til de globale klimaforandringer og miljøet. Det kan virke meget uoverskueligt. Men en samlet og koordineret indsats på institutionerne og på hospitalerne vil yde et væsentligt bidrag til at opfylde Region Midtjyllands målsætninger. Forbedringstiltagene iværksættes med udgangspunkt i en totaløkonomisk tankegang og under hensyntagen til Region Midtjyllands økonomiske råderum. Bent Hansen Regionrådsformand Bo Johansen Regionsdirektør Lokal Agenda 21 - Strategi

6 Lokal Agenda 21-strategi 6 Lokal Agenda 21 - Strategi

7 Lokal Agenda 21-strategi Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan består af 2 dele en strategidel og en handlingsplan. Kernen i strategidelen er de politiske målsætninger inden for de 4 områder, der er omfattet af Planloven. Der lægges et spor ud for de kommende år, og handlingsplanen omsætter målene til praksis. Arbejdet med at formindske miljøbelastningen er en løbende proces, og indsatsen skal tilpasses i takt med udviklingen og i takt med, at der høstes erfaringer. Hvad kræver loven? Region Midtjylland skal efter Planlovens 33 a hvert 4. år udarbejde en redegørelse og strategi (Lokal Agenda 21) for Regionens bidrag til en bæredygtigudvikling af det 21. århundrede. Strategien skal indeholde de politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder: Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig regional udvikling Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold Samspil med Den regionale udviklingsplan Denne Lokal Agenda 21-strategi fokuserer primært på det første punkt mindskelse af miljøbelastningen. De øvrige punkter integreres i Den regionale udviklingsplan, hvor bæredygtighed, viden og samspil er gennemgående værdier. Lokal Agenda 21 - Strategi

8 Brundtland-rapporten fra 1987 definerer bæredygtig udvikling som En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Danmark påvirkes også af klimaændringerne. DMI forventer frem mod 2050, at vi får øget og kraftigere nedbør. Vintrene vil blive mildere (ca. 3 C) og somrene vil blive varmere (ca. 2 C). Arktisk Råds ekspertgruppe AMAP sagde primo maj 2011, at de forventer havstigning i dette århundrede på 0,9 m til 1,6 m. Det medfører bl.a., at kvaliteten af vores grundvand er truet. Vi får mere ekstremt vejr, flere hedebølger, kraftigere storme og regnskyl. Agenda 21 og bæredygtig udvikling Agenda 21 er det internationale navn for en bæredygtig udvikling. Det stammer fra Brundtland-rapporten i 1987, hvor bæredygtig udvikling blev sat på den internationale dagsorden og fra FN s verdenstopmøde om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i Gennem planlægning og handlinger skal Region Midtjylland arbejde for sit bidrag til, at de kommende generationer har mindst lige så gode vilkår for at leve og udvikle sig, som vi har i dag. Region Midtjylland definerer bæredygtig udvikling som en balance mellem Miljømæssig bæredygtighed Social bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed Denne Lokal Agenda 21-strategi og handlingsplan fokuserer primært på økonomisk og især miljømæssig bæredygtighed. Region Midtjyllands indsats inden for social bæredygtighed er beskrevet andre steder. Klima Klimaet på jordkloden ændrer sig. FN s klimapanel vurderer, at størstedelen af den globale opvarmning, der er registreret de seneste årtier, skyldes udledning af drivhusgasser. Disse gasser stammer hovedsagligt fra afbrænding af kul, olie og gas. Denne Lokal Agenda 21-strategi og handlingsplan er en rettesnor for Region Midtjyllands bidrag til at modvirke klimaforandringer. Klimatilpasning er arbejdet med at forebygge skader forårsaget af det mere ekstreme vejr, som bl.a. betyder øgede regnmængder, hyppigere oversvømmelser, tørkeperioder, mulighed for nye sygdomsmønstre og ændrede forhold for fødevareproduktion. Klimatilpasning har høj prioritet og skal indarbejdes i beredskabsplaner, hvor det er relevant. 8 Lokal Agenda 21 - Strategi

9 Totaløkonomi og levetidsbetragtninger Regionsrådet har i den tidligere Lokal Agenda 21-handlingsplan vedtaget, at projekter skal ses som en helhed og over et flerårigt perspektiv, og at der skal anlægges en totaløkonomisk tankegang baseret på levetidsbetragtninger (nyanlæg, drift, vedligehold og bortskaffelse). Dette videreføres i denne Lokal Agenda 21-strategi og handlingsplan. I opgørelsen af totaløkonomi indgår bl.a. energiforbruget. De politiske målsætninger Den regionale udviklingsplan fastsætter målet om, at i 2025 skal 50 % af energiforbruget, set over regionen som gennemsnit, stamme fra vedvarende energi. Denne målsætning følges op af målsætningerne i denne Lokal Agenda 21-strategi. Region Midtjylland ønsker generelt at leve op til Klimakommissionens målsætning om reduktion af udledning af drivhusgasser og vil arbejde for uafhængighed af fossile brændstoffer. Region Midtjyllands bidrag tager udgangspunkt i driften af virksomheden Region Midtjylland og koncentrerer sig om ressourceforbruget af el, varme og vand. Region Midtjylland fokuserer på øget energieffektivitet og ønsker, at vedligeholdelses- og byggeprojekter med energi og miljø opprioriteres. Brug af vedvarende energi skal undersøges og fremmes ved nybyggeri og ved ombygninger. Region Midtjylland vil bruge sin rolle som stor indkøber til at efterspørge energirigtige og miljøvenlige produkter og til at påvirke producenter til at udvikle disse. Ressourceforbruget, f.eks. transport, forbrug af vand, materialer og kemikalier skal reduceres og optimeres. Affaldsforebyggelse skal fortsat prioriteres højt. Lokal Agenda 21 - Strategi

10 Indsatsområder Region Midtjyllands arbejde med at reducere miljøbelastningen har været koncentreret om og vil også i den kommende 4 års periode koncentrere sig om de tre kendte tværgående indsatsområder Miljørigtig drift Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri Miljørigtigt indkøb Inden for disse indsatsområder fokuseres der især på Energiforbrug og -forsyning i bygninger Ressourceforbrug (transport, vand, varer, fødevarer mv.) Affald og miljø Indsatsmatricen Energiforbrug og -forsyning i bygninger Ressourceforbrug Affald og miljø Miljørigtig drift Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri Miljørigtigt indkøb 10 Lokal Agenda 21 - Strategi

11 Grønt regnskab Som supplement til Lokal Agenda 21-strategi og handlingsplan udarbejdes fremover hvert år et grønt regnskab for Region Midtjylland. Det grønne regnskab vil omfatte den historiske udvikling i forbruget af El Varme Vand Endvidere vil det indeholde en opgørelse over mængderne af Dagrenovation Tiltag og målsætninger inden for energi- og miljøområdet vil blive beskrevet, og der vil blive fulgt op på allerede igangsatte tiltag. Region Midtjyllands grønne regnskab vil sammenfatte de lokale opgørelser fra de enkelte hospitalsenheder og fra institutionerne og regionshusene, hvor man lokalt har mulighed for at gå mere detaljeret til værks. Opfølgning på handlingsplanens aktiviteter vil også være indeholdt i det grønne regnskab. Lokal Agenda 21 - Strategi

12 Lokal Agenda 21-handlingsplan 12 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

13 Lokal Agenda 21-handlingsplan Lokal Agenda 21-handlingsplanen konkretiserer målsætningerne i strategien. Når strategien skal udmøntes i praksis, skal der findes en balance mellem mål og ambitioner, og hvad der praktisk er gennemførligt under hensyn til økonomi og ressourcer. Initiativer vurderes ud fra en totaløkonomisk betragtning. Der skal være balance mellem ambitioner, og hvad der er praktisk gennemførligt under hensyn til økonomi og ressourcer. Handlingsplanen er 4-årig og er en fortsættelse af det hidtidige arbejde med bæredygtighed og en opdatering til nuværende situation og tidsbillede. Den kan revideres og opdateres efter den første 2 års periode, hvis der er behov herfor. Handlingsplanen følger indsatsmatricen Energiforbrug og -forsyning i bygninger Ressourceforbrug Affald og miljø Miljørigtig drift Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri Miljørigtigt indkøb Handlingsplanen er struktureret sådan: Status, der beskriver, hvad der er opnået hidtil, og hvad der arbejdes med lige nu Målsætninger for den kommende periode Handlinger Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

14 Drift Region Midtjylland fokuserer på energiledelse og energieffektivitet Den løbende drift og vedligehold af Regionens hospitaler, institutioner og regionshuse har væsentlige miljømæssige påvirkninger, og der er store omkostninger til forbruget af energi og vand samt til bortskaffelse og håndtering af affald. En fortsat aktiv indsats på dette område har således både stor miljømæssig og økonomisk betydning. Indsatsen styrkes af den aftale, der i januar 2009 blev indgået mellem Danske Regioner og klima- og energiministeren om realisering af energibesparelser i regionerne. I denne aftale er sygehussektoren udpeget som særligt fokusområde. Bl.a. dette: De mest energieffektive teknologier og løsninger skal vælges Der skal arbejdes med implementering af systematisk energiledelse Ved indkøb skal man købe de mest energieffektive produkter Energibesparelsesprojekter med en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år skal gennemføres Go Energi er en uafhængig, offentlig organisation med egen bestyrelse. Organisationen blev etableret den 1. marts 2010 med det formelle navn Center for Energibesparelser. Go Energi bygger videre på Elsparefondens hidtidige arbejde og virkemidler. Status På alle hospitaler i Regionen og på mange institutioner arbejdes der med energiforbrug og miljø. Og der er stort fokus på energieffektiviseringer og optimering Der er etableret en netværksgruppe for energiledelse på hospitalerne for at kunne udveksle erfaringer med energiledelse og energieffektivisering og for at kunne bidrage til et samlet grønt regnskab for Regionen Der samarbejdes med Go Energi om energispareindsatsen i Regionen Der er anskaffet et it-værktøj, der opsamler og bearbejder forbrugsdata for el, varme og vand. Det kan også bruges til affaldsdata. Værktøjet gør det 14 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

15 muligt at behandle data og få vist oversigter i tabeller og kurver. Det løbende forbrug og ændringer i forbruget bliver herved synliggjort Tilstandsvurdering af bygningers klimaskærm og tilstødende befæstede arealer er gennemført med henblik på en standardisering af vedligeholdelse af bygningsmassen Mål Region Midtjylland har fokus på øget energieffektivitet. Der arbejdes derfor målrettet med energi- og miljøledelse. Udfordringen med at skabe en bæredygtig virksomhed går på tværs af Regionens organisation og faglige struktur. Energiledelse er et værktøj, der giver ledelsesmæssig fokus og forankring Region Midtjylland har som mål, at alle hospitaler og institutioner skal opprioritere projekter om energi, miljø og vedligeholdelse Region Midtjylland ønsker et godt indeklima og ønsker at begrænse støj Handling Region Midtjylland vil samarbejde med Go Energi, der bl.a. har de danske regioner og hospitalsområdet som fokusområde, om energiledelse Minimumskravene til energi- og miljøledelse er, at hvert hospital og hver institution løbende skal overvåge forbruget af el, varme og vand, og at der udarbejdes retningslinjer for affaldssortering Hvert år udarbejdes et grønt regnskab med opgørelse af det samlede forbrug af el, varme, vand og affald med beskrivelse af de ændringer i driften, der er implementeret det foregående år, samt planer og mål for det kommende år Ønsker og krav til indeklima, herunder temperatur, ventilation og luftkvalitet, dagslys, kunstig belysning samt lyd og rumakustik håndteres efter behov Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

16 svarende til, hvad der er beskrevet i Designguide for hospitalsbyggeri i Region Midtjylland Det gennemsnitlige energistade for Regionens bygninger bliver bedre i takt med, at Region Midtjylland bygger nye hospitaler efter Lavenergiklasse ESCO er en forkortelse af Energy Service Company. Et ESCO-projekt er et projekt om energibesparelser, hvor ESCO-firmaets ydelser bliver betalt af energibesparelsen, og hvor ESCO-firmaet stiller en garanti for energibesparelsen. Der skal på baggrund af gennemført tilstandsvurdering udarbejdes en oversigt over bygningers tilstand og vedligeholdelsesbehov Byggeri Region Midtjylland vil fremme bæredygtigt byggeri Region Midtjylland er i gang med 3 store hospitalsbyggerier og sætter et bæredygtigt aftryk ved at indarbejde hensyn til totaløkonomi, energiforhold og miljø fra starten. Det samme gælder ved mindre byggerier og i vedligeholdelsesarbejdet. Status Energimærkningen af Regionens bygninger er gennemført. Resultaterne bruges bl.a. til at give et ensartet beslutningsgrundlag for at gennemføre energibesparelsesforslag. Der er anskaffet et it-værktøj til dette formål Der arbejdes med et ESCO-energispareprojekt på regionshospitalerne i Silkeborg og Hammel. Det er en model, hvor energibesparelsen anvendes til at betale for udførelsen af projektet. Når det er betalt, tilfalder besparelsen hospitalet i resten af projektets levetid. Erfaringerne fra Silkeborg og Hammel vil blive brugt til at vurdere, om ESCO-modellen også med fordel kan bruges på andre hospitaler Byggeregulativet er revideret i efteråret 2011 bl.a. for at indarbejde bæredygtighedskrav i byggeriet Der er udarbejdet nye standardbeskrivelser med bæredygtighedskrav for byggeriets faser 16 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

17 Der er udarbejdet en lille letforståelig lommebog Om isolering og energi i bygninger. Den er rettet mod byggefolk uden særlig uddannelse og erfaring på energiområdet Region Midtjyllands energimærker for hospitalerne indeholder ca energispareforslag. Der vil teknisk set kunne spares 39,7 mio. kwh varme 8,6 mio. kwh el m 3 vand svarende til en besparelse på 36,2 mio. kr. om året Alle Region Midtjyllands bygninger er energimærkede. Energimærket fortæller, hvordan bygningens energiforbrug er. Energimærkerne går fra A G, hvor A er det laveste forbrug. Investeringen hertil er på ca. 1,2 mia. kr., og tilbagebetalingstiden, hvis alle forslag gennemføres, er på 33 år! Totalantallet med de 3300 forslag er nævnt for perspektivets skyld. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at gennemføre alle 3300 energispareforslag. For en del af forslagene vil levetiden være kortere end tilbagebetalingstiden. Det er mere interessant at se på 2 andre scenarier. Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

18 Scenarie 1: Vælger man energispareforslag med en tilbagebetalingstid på max. 5 år (aftaleforpligtet), er der ca. 310 energispareforslag på hospitalerne, hvor der vil kunne spares 1,1 mio. kwh varme 1,1 mio. kwh el m 3 vand svarende til en besparelse på 3 mio. kr. om året Investeringen hertil er på 6,4 mio. kr., og den gennemsnitlige tilbagebetalingstid er her kun 2,2 år. Scenarie 2: Vælger man energispareforslag med en tilbagebetalingstid på f.eks. max. 7,4 år er der 540 energispareforslag, der giver en årlig energibesparelse på 4,7 mio. kwh varme 3,7 mio. kwh el m 3 vand Svarende til en besparelse på 9,2 mio. kr. om året Investeringen hertil er på 46,3 mio. kr., og den gennemsnitlige tilbagebetalingstid er her 5,0 år. 18 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

19 Disse tal er illustreret i disse 2 figurer: Den første figur med antal besparelsesforslag og tilhørende investering, besparelse og tilbagebetalingstid. 50 Investering og årlig besparelse Investering; 46, Mio.kr Investering; 6,4 Besparelse; 3,0 Besparelse; 9, forslag med en tilbagebetalingstid på 2,2 år Scenarie forslag med en tilbagebetalingstid på 5,0 år Scenarie 2 Den anden figur viser besparelserne på varme, el og vand i de samme 2 scenarier Reduktion i forbrug kwh m Varme El Vand Varme El Vand 310 forslag med en tilbagebetalingstid på 2,2 år Scenarie forslag med en tilbagebetalingstid på 5,0 år Scenarie Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

20 Der er i efteråret 2011 lavet aftale med EnergiMidt om udførelse af det første ESCO-projekt inden for den danske hospitalssektor. Projektet giver i første omgang mulighed for en garanteret årlig energibesparelse på kr. ved en investering på 5,8 millioner kr. Dette giver en tilbagebetalingstid på 12 år. Dette er baseret på en foranalyse af 3 bygninger. Forslagene til energieffektivisering omfatter både vinduer, varmesystem, køling, belysning, ventilation og solceller. Mål Region Midtjylland fremmer miljøvenligt og energieffektivt byggeri med udgangspunkt i en totaløkonomisk tankegang, der bl.a. baseres på levetidsbetragtninger både for byggeriet som helhed og for valg af materialer Region Midtjylland tager energi- og miljøforhold med i byggeprojekters indledende faser, så de naturligt indarbejdes og integreres i projekterne Region Midtjylland er på forkant med de kommende energikrav til bygninger Region Midtjylland har som mål at forbedre bygningernes energimærke Region Midtjylland vil, at brug af procesenergi og nyttiggørelse af spildvarme indarbejdes i byggeprojekters tidlige faser Bæredygtighedsaspekter inddrages ved etablering af større byggepladser Handling Bæredygtighedsprincipper og energi- og miljøforhold tages med i byggeprojekters tidlige faser Beslutninger baseres på en totaløkonomisk vurdering Nybyggeri skal som udgangspunkt leve op til Lavenergi Hvis det er totaløkonomisk fordelagtigt, skal nybyggeri yderligere leve op til Bygningsklasse 2020 Dagsordener om anlægssager, der forelægges Regionsrådet, skal indeholde en beskrivelse af de foretagne overvejelser om bæredygtighed og energi- og miljøforhold Energibesparelsesforslag fra energimærkningen med en tilbagebetalingstid på 5 år eller mindre indarbejdes i vedligeholdelsesplaner 20 Lokal Agenda 21 - Strategi

21 Energibesparelsesforslag fra energimærkningen med en tilbagebetalingstid på mere end 5 år indarbejdes i en prioriteret plan for energi og miljø ESCO-projektet på regionshospitalerne i Silkeborg og Hammel skal evalueres, så erfaringerne kan deles med andre hospitaler og institutioner Nybyggeri skal tæthedsprøves af et uvildigt firma Vi opererer med 3 energiklasser: 1. Bygningsreglement 2010 (BR10) 2. Lavenergiklasse Bygningsklasse Bygningsreglementets krav til energiforbrug 100 Krav i bygningsreglement BR10 til energiforbrug pct Reduktion Forbrug I byggeprojekter er udgangspunktet Lavenergiklasse Der indhentes optioner på energikrav fra BR10 og på Bygningsklasse BR10 Lavenergiklasse 2015 Bygningsklasse 2020 Lokal Agenda 21 - Strategi

22 Indkøb Region Midtjylland vil bruge sit indkøbsvolumen til at påvirke udviklingen af miljø- og energieffektive produkter Indkøb af varer og tjenesteydelser er et strategisk område og udgør en relativ stor del af Region Midtjyllands budget. Som en stor offentlig indkøber har Region Midtjylland mulighed for at fremme indkøb og brugen af mere energieffektive og mindre miljøbelastende produkter. Status Indkøbspolitikken indeholder målsætninger om energirigtige og bæredygtige indkøb. Produktion af varer og udførelse af bygge- og anlægsopgaver skal ske på etisk forsvarlig vis. Vi accepterer ikke korruption og ulovligt børnearbejde Go Energi s indkøbsvejledninger anvendes i udbud, hvor det er relevant Go Energi har deltaget i et udbud af røntgenudstyr, hvor der er indarbejdet krav til energieffektivitet. Erfaringerne fra dette udbud vil blive anvendt i andre udbud, ligesom de vil blive delt med de øvrige regioner Andre erfaringer formidlet gennem Go Energi vil blive vurderet for at undersøge, om de kan anvendes i Region Midtjylland Mål Region Midtjylland ønsker at sætte fokus på miljøvenlige og energieffektive indkøb under anvendelse af totaløkonomisk tankegang og levetidsbetragtninger Brug af miljømærkede produkter fremmes, hvor det er teknisk og økonomisk muligt 22 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

23 Handling Ved udbud af medicoteknisk udstyr indarbejdes krav om/beskrivelse af energiforhold og energieffektivitet samt om undervisning af klinisk personale i energirigtig brug af udstyret Energi- og miljøkrav indarbejdes i udbud (hvor det er relevant) og prioriteres og vægtes efter en konkret vurdering sammen med andre brugerkrav Krav om holdbarhed og forældelse indarbejdes i udbud (hvor det er relevant) og prioriteres og vægtes efter en konkret vurdering sammen med andre brugerkrav Ved udbud er det udbudsejeren, der sikrer, at bæredygtighed og energi- og miljøforhold indarbejdes. Indkøb og Medicoteknik kan evt. inddrages Brug af miljømærkede produkter skal overvejes i de enkelte udbud Ved anskaffelse af IT-udstyr anvendes Go Energi s vejledninger Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

24 I takt med at bygninger isoleres bedre, får energiforbruget til procesformål større og større vægt i det samlede energiregnskab. Det medfører et øget behov for energifokus ved anskaffelse af energitungt apparatur Energi Region Midtjylland ønsker energieffektivitet og konvertering af fossile energikilder til vedvarende energikilder Energiforbruget er Region Midtjyllands største bidragyder til klimapåvirkningerne og udgør samtidig en væsentlig post på driftsbudgettet. Energiforbruget stammer dels fra bygningernes drift (varme, ventilation og belysning mv.) dels fra de aktiviteter og processer, der foregår (scanninger, operationer, vask mv.). Status Der er flere lavenergibyggerier også med brug af vedvarende energi - under opførelse, bl.a. Gårdhaven i Viborg og Psykiatriens Hus i Silkeborg Region Midtjylland har anvendt midler af den pulje, der blev afsat i Finansloven 2010 til projekter på hospitalerne og institutionerne. Det drejer sig primært om renovering og udskiftning af vinduer og tage samt udskiftning af tekniske installationer som køle- og ventilationsanlæg Flere institutioner under Region Midtjylland har lavet en kontrakt med Danfoss Energitrim om styring, overvågning mv., hvilket har medført gode besparelser på varmeudgifterne Region Midtjyllands egen energi- og miljøpulje er primært brugt til ventilationsprojekter, kraft-varmeanlæg, grundvandskøleprojekt og til udskiftning af pumper på hospitalerne Mål Region Midtjylland gennemfører energibesparelser - både til den daglige drift og til procesformål 24 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

25 Region Midtjylland forpligter sig til at etablere en systematisk energispareindsats i henhold til Go Energi s vejledning for energiledelse Region Midtjylland vil begynde et arbejde med at analysere procesenergi Region Midtjylland vil konvertere olie- og gasfyr til fjernvarme og vedvarende energi, hvor det er muligt Ved nybyggeri skal bygningernes orientering på grunden vurderes i forhold til lys og varmeforhold I nybyggeri, ved renovering og ved udskiftning skal man overveje brug af solceller og anden vedvarende energi og om muligt integrere det i bygværket Region Midtjylland vil arbejde for at gøre elforbruget intelligent, hvilket betyder, at elforbruget, hvor det er muligt og naturligt, lægges på tidspunkter, hvor elforbruget i øvrigt er lavt Handling Region Midtjylland vil indgå en ny regional kurveknækkeraftale med Go Energi Region Midtjylland vil arbejde for etablering af en systematisk energispareindsats Region Midtjylland vil samarbejde med Go Energi om udviklingstemaer inden for energiforbrug, herunder procesenergi Anvendelse af vedvarende energi skal overvejes i hvert byggeprojekt og bruges, hvis det er totaløkonomisk fordelagtigt I takt med at bygninger isoleres bedre, får energiforbruget til procesformål større og større vægt i det samlede energiregnskab. Det medfører et øget behov for energifokus ved anskaffelse af energitungt apparatur. Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

26 Region Midtjylland vil analysere energiforbruget til drift af bygninger og til proces. Go Energi er blevet opfordret til at tage dette emne med i indsatsplanen for 2012, fordi det er et komplekst område, og problemstillingen er fælles for alle hospitaler Midler fra energi- og miljøpuljen prioriteres til projekter, hvor øvrige lånemuligheder er begrænsede Brugen af adfærdskampagner vil blive vurderet i takt med, at erfaringer indsamles Muligheder for og procedurer ved optagelse af lån til energibesparelsesprojekter skal beskrives Der skal udarbejdes en vejledning for, hvordan man begrænser procesenergi (lys, medicoteknik, køling, ventilation), og en anvisning for genanvendelse af spildvarme 26 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

27 Ressourcer Region Midtjylland vil optimere ressourceforbruget Ud over el og varme bruger Region Midtjylland en række ressourcer i den daglige drift. Samlet set giver de anledning til væsentlige miljøpåvirkninger og store omkostninger. Der er tale om en bredt sammensat gruppe af ressourcer i form af vand, transport, varer, kemikalier og fødevarer. Status Region Midtjylland har i den tidligere Lokal Agenda 21-Handlingsplan for 2011 besluttet at tilslutte sig anbefalingerne om energimærker fra Center for Grøn Transport ved anskaffelse af person- og varebiler Region Midtjylland har deltaget i forsøg med biodiesel i 200 af Midttrafiks busser Der er udviklet et kursus i energirigtig og passagervenlig kørsel, hvor man lærer at udnytte brændstoffet optimalt og dermed mindske miljøbelastningen ved bilkørsel Vi oplever allerede nu oftere forekomst af skybrud med tilknyttede problemer omkring vandafledning Der er stor fokus på ressourceforbruget og aktiviteter for at nedbringe det på hospitalerne og institutionerne Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

28 Personbiler til højst 5 personer skal være A-mærkede. Der findes på asp en oversigt over både små og store person- og varebiler, der opfylder energimærke A. Mål Transport og kollektiv trafik: Region Midtjylland ønsker at reducere udledning af drivhusgasser og miljøbelastende og sundhedsskadelige luftarter og partikler samt at minimere brændstofforbruget ved egen og i udbudt transport Vand: Region Midtjylland vil minimere forbruget af vandværksvand i det omfang, det er muligt Regnvand: Region Midtjylland betragter regnvand som en ressource, der fremover skal bruges med omtanke. Det kan bl.a. ske ved at bruge regnvand til vanding. Regnvand, der ikke kan bruges, skal så vidt muligt bortledes ved lokal nedsivning for at begrænse presset på afløbssystemet. Varer, materialer, kemikalier: Region Midtjylland ønsker at optimere forbruget af varer, materialer og kemikalier: Alle varer skal så vidt muligt indgå i et kredsløb for anvendelse, så restaffald minimeres eller undgås Fødevarer: Region Midtjylland vil minimere spild af fødevarer på hospitalerne. De regionale køkkener skal bestræbe sig på at bruge gode og sunde råvarer, herunder økologiske varer inden for eget økonomisk råderum og det eksisterende vareudbud 28 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

29 Handling Transport og kollektiv trafik: Ved udbud af den regionale kollektive trafik stiller Region Midtjylland som udbyder krav om maksimal alder for den enkelte bus, og at bussernes emission af miljøbelastende luftarter og partikler opfylder gældende og eventuelt højere EU-normer. Ny EU-lovgivning betyder, at der skal stilles krav om maksimalt brændstofforbrug og CO2 udslip for nye busser. På ruter med mange passagerer indsættes større busser med marginalt højere brændstofforbrug, således at dubleringer kan undgås. Alle busser skal årligt i kontraktperioden gennemgå et miljøsyn Region Midtjylland arbejder på evt. som en option - at stille krav om højere iblanding af biobrændsel i diesel til busserne i den regionale kollektive trafik ud over de nuværende ca. 7 %, der er standard fra juli 2011 På baggrund af resultaterne fra forsøg med biodiesel i 200 af Midttrafiks busser har Region Midtjylland taget initiativ til at udarbejde en vejledning til busvognmænd om de nødvendige installationer og andre tekniske krav, de skal tage højde for, hvis de ønsker at afgive tilbud med højere iblandingsprocenter af biodiesel Region Midtjylland vil ved en evt. udlicitering af transportopgaver stille relevante krav vedrørende energi og andre miljøforhold Når Region Midtjylland anskaffer (køb eller leasing) nye person- og varebiler, skal man som minimum opfylde anbefalingerne om energimærkning fra Center for Grøn Transport (www.centerforgrontransport.dk) Der skal reklameres for mere brug af videokonferencer for at effektivisere mødeaktiviteten og for at minimere tids- og brændstofforbrug ved kørsel til møder En euronorm for køretøjer er en EUmiljøstandard, som fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler køretøjer må udlede. Grænseværdierne er forskellige og afhænger af motortype (benzin eller diesel), men afhænger også af køretøjstype (personbil, varebil, lastbil, motorcykel eller knallert). Kravene i euronormerne er over årene blevet skærpet og tilskynder dermed bil- og motorproducenterne til at udvikle biler og motorer med stadig lavere miljøpåvirkning. Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

30 Vand: Vandforbruget i Regionens bygninger skal fortsat minimeres ved løbende, rationel udskiftning til vandbesparende toiletter, vaskemaskiner, armaturer mv. Regnvand: Regnvand skal fremover betragtes som en ressource, der så vidt muligt benyttes til praktiske formål som f. eks. vanding og køling eller ledes til bassiner og nedsivning Varer, materialer, kemikalier: Hospitalerne, institutionerne og regionshusene skal opfordres til at standardindstille kopimaskiner til at trykke på begge sider og i sort/hvid Der skal fortsat være fokus på forbrug og miljørigtigt indkøb af varer, materialer og byggematerialer, herunder engangsartikler, kemikalier, rengøringsmidler mv. Fødevarer: Der skal fokuseres på indkøb af gode og sunde råvarer, gerne sæsonbetingede, samt af økologiske fødevarer, hvor det er muligt uden væsentlige meromkostninger 30 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

31 Affald og miljø Region Midtjylland ønsker at fremme affaldsforebyggelse og genanvendelse Regionens hospitaler og institutioner producerer store mængder affald, herunder klinisk risikoaffald, farligt affald og dagrenovation. Der er store omkostninger forbundet med at komme af med affald, men også gode muligheder for indtægter ved salg af genanvendeligt affald. Status Affald håndteres korrekt efter de godkendelser og regler, der foreligger på området. Der er dog fortsat behov for fokus på håndtering og sortering af affald samt minimering af både mængder og omkostninger Region Midtjylland har mange grønne arealer, der har stor rekreativ nytte for patienter, beboere og personale Brug af pesticider til ukrudtsbekæmpelse er næsten udfaset på alle hospitaler og institutioner Mål Affald: Region Midtjylland fremmer affaldsforebyggelse. Herved forstås minimering af affaldsmængderne, øget kildesortering og genanvendelse samt høj sikkerhed ved håndtering af farligt affald Region Midtjylland ønsker at skabe et overblik over affaldsmængder, herunder håndtering, logistik, sortering, containervalg mv. på hospitalerne og institutionerne Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

32 Spildevand: Region Midtjylland ønsker at skabe et overblik over indholdet af spildevandet fra hospitalerne Grønne arealer: Plejen af grønne arealer sker så miljøvenligt som muligt InterGen (Internationalt Genbrug) er en afdeling i Region Midtjylland, der håndterer brugt og kasseret, men fortsat brugbart og anvendeligt udstyr. Handling Affald: På Universitetshospitalet Risskov gennemførtes i efteråret 2011 en analyse af affaldsområdet for at få overblik over mængder, logistik, sortering, containervalg, priser og aftaler mv. Evaluering af denne analyse vil danne grundlag for tilsvarende på de øvrige hospitaler og større institutioner, hvor man analyserer affaldsmængder, sortering og afsætning Spildevand: Region Midtjylland vil gennemføre kortlægning af hospitalsspildevand i regionen i forhold til de problematiske stoffer/lægemidler, der er udpeget i rapport af Naturstyrelsen Sygehusudstyr i alle afskygninger, kontorudstyr, rensede computere, møbler, hospitalstøj mv. ordnes og sorteres for at blive sendt til fortrinsvis lande i Østeuropa og i den 3. verden. I 2010 blev det til 29 store forsendelser. Grønne arealer: Region Midtjylland bruger ikke pesticider i ukrudtsbekæmpelse og behandling af grønne arealer 32 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

33 De nye sygehusbyggerier Region Midtjylland er i gang med 3 store byggeprojekter: DNU i Skejby, DNV i Gødstrup og på Regionshospitalet Viborg. Det er vigtigt inden for de givne økonomiske rammer - at sætte et bæredygtigt fingeraftryk ved at indarbejde hensyn til totaløkonomi, miljø og energi fra starten. Det totaløkonomiske perspektiv indebærer, at anlægsomkostningerne sammenholdes med de fremtidige driftsomkostninger, som udgør den største post i et byggeris levetid. DNU Skejby Særlige temaer: Fokus på energiforbrug Det Nye Universitetshospital i Aarhus (http://www.dnu.rm.dk/) sætter fokus på energiforbruget ved at planlægge at bygge efter Lavenergiklasse Det betyder, at projektet bl.a. sikrer fokus på isolering og ventilation. Også i udbudsfasen tænkes miljøet ind. Et eksempel herpå er i forbindelse med udbuddet af byggepladsen, hvor der er stort fokus på at sikre tilbudsgivernes minimering af energiforbruget. Holdbare og miljørigtige materialer Projektet arbejder også med en materialescreening, således at man vælger materialer i relation til miljøet. Her arbejdes bl.a. med at sikre materialer med lang levetid og med at undgå unødvendigt miljøbelastende materialer. Grønne og rekreative områder Sammen med de øvrige virksomheder i området vil man lave et sammenhængende grønt og rekreativt område til gavn for både patienterne og de ansatte, men også for at give hele området et kvalitetsløft. Endvidere vil man gøre hospitalet til det mest cykelvenlige, dels for at sende et sundhedssignal, dels for at bidrage til bæredygtighed. Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

34 DNV Gødstrup Særlige temaer: Bæredygtig byggeplads I det nye hospitalsbyggeri i Gødstrup (http://www.dnv.rm.dk/forside) vil man fokusere på en grøn og bæredygtig byggeplads. Der fokuseres især på at begrænse forbruget af el, varme og vand i byggeperioden, anvendelse af vedvarende energi samt på at begrænse spild og ved at kildesortere affald. Det gøres f.eks. ved, at skurvogne på byggepladsen isoleres efter Lavenergiklasse 2015, ved at bruge fjernvarme frem for el til opvarmning, ved at indføre incitamenter for håndværkerne til at spare på energien og ved at vælge energibesparende belysning. Endvidere vil man opføre en husstandsvindmølle til drift af almen belysning i skurbyen. Energioptimering På det kommende hospital vil der være meget fokus på grundvandskøling, energiforbrug til procesformål, vinduers placering, solceller og solafskærmning, alt under hensyntagen til bygningernes fleksibilitet og fremtidssikring. Ligeledes vil der blive vurderet på håndtering af regnvand. Emnerne er endnu ikke fastlagt, og der vil blive et forløb, hvor værdien af de enkelte bæredygtighedstiltag vurderes. Bæredygtighedsvurderinger Der vil løbende blive foretaget bæredygtighedsvurderinger af valgte løsninger, som efterfølgende deles op i 3 kategorier. Hovedoverskrifterne er tiltag som skal gennemføres, tiltag som kan gennemføres ud fra en økonomisk betragtning og tiltag som skal særskilt finansieres. 34 Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

35 Regionshospitalet Viborg Særlige temaer: Fleksibilitet og materialevalg Byggeprojektet fremtidssikres med en høj grad af fleksibilitet i udformningen. Det imødekommer stigende krav om forandringsparathed og ændringer i organisering, aktiviteter og den teknologiske udvikling. Man vil vælge fornyelige og genanvendelige materialer og undgå materialer, der skal bortskaffes ved deponering. Optimale transportforhold I samspillet mellem det nye og det eksisterende byggeri planlægges en logistik, der giver hensigtsmæssig mobilitet til patientforløb og til transport af varer og udstyr. Optimal energiudnyttelse Man sikrer et lavt energiforbrug ved et gennemtænkt bygningsdesign, hvor der fokuseres på klimaskærm og vinduer. Tekniske anlæg forsynes med energivenlige motorer, og der vil blive opsat bimålere på de større elforbrugende apparater. Lokal Agenda 21 - Handlingsplan

36 Skottenborg 26 DK-8800 Viborg

Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan

Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan 2012-2015 Version 8.12.2011 Lokal Agenda 21-strategi og Lokal Agenda 21-handlingsplan 2012 2015 Januar 2012 Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund

Grønt regnskab 2014. Foto: Mogens Bjørnlund Foto: Mogens Bjørnlund Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Forbruget af el, varme og vand 7 - Totalforbrug hospitalerne 9

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 25. oktober 2010 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 14. oktober 2010 kl. 14:30 som Videokonference Holstebro / Viborg /

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden

Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden Midlertidigt Udvalg vedr. Energi og Miljø Rapport for perioden 2012-2013 Udvalget er nedsat af Regionsrådet for perioden 1.1. 2012 31.12.2013. Udvalgets medlemmer Formand: Næstformand: Jacob Isøe Klærke

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Samfundsansvar og bæredygtighed 2016-2019. Strategi for Agenda 21

Samfundsansvar og bæredygtighed 2016-2019. Strategi for Agenda 21 Samfundsansvar og bæredygtighed 2016-2019 Strategi for Agenda 21 Samfundsansvar og bæredygtighed 2016-2019 Strategi for Agenda 21 Januar 2016 Region Midtjylland Fotos: Niels Åge Skovbo, Fokus foto forside,

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side. Indledning 3. Afgrænsning af det grønne regnskab 4. Sammenfatning 5. Fakta om Region Midtjylland 7

Indholdsfortegnelse. side. Indledning 3. Afgrænsning af det grønne regnskab 4. Sammenfatning 5. Fakta om Region Midtjylland 7 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Afgrænsning af det grønne regnskab 4 Sammenfatning 5 Fakta om Region Midtjylland 7 Samfundsansvar og bæredygtighed 9 Eksempler på forbedringstiltag 1 Forudsætninger

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Lokal Agenda 21 Handlingsplan Region Midtjylland Regional Udvikling

Lokal Agenda 21 Handlingsplan Region Midtjylland Regional Udvikling Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger.

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning.

Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Bygningskontoret Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og 2010. Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 1.

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Til Økonomi- og indenrigsministeriet. Til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse Att: Niels Ougaard og Nanna Skovgaard

Til Økonomi- og indenrigsministeriet. Til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse Att: Niels Ougaard og Nanna Skovgaard Regionshuset Viborg Til Økonomi- og indenrigsministeriet Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Udviklingstendenser frem mod BR 2020

Udviklingstendenser frem mod BR 2020 Udviklingstendenser frem mod BR 2020 2020 på vej mod 2050 2050 er frygtelig langt at kigge fremad, men dagens nybyggerier skal være fuldt funktionsdygtige i 2050 Vi har to vigtige pejlemærker for 2050:

Læs mere

Lokal Agenda 21 Handlingsplan

Lokal Agenda 21 Handlingsplan Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Region Midtjylland Regional Udvikling Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 April 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB De første erfaringer med den nye danske standard DGNB En offentlig bygherre investerer i fremtiden Lars Lundsgaard 2 Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion Drift af bygninger

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Danmark med regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Hovedstaden. Region Syddanmark. Region Sjælland. 2 www.regionmidtjylland.

Danmark med regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Hovedstaden. Region Syddanmark. Region Sjælland. 2 www.regionmidtjylland. Herningsholm Erhvervsskole 25. juni 2013 Energioptimering af byggeri www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Januar 2018 1/6 1. Formål Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller de overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø-

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Energirenovering ESCO Region Midtjylland

Energirenovering ESCO Region Midtjylland Energirenovering ESCO Region Midtjylland Teknisk chef Stig Tofteberg Teknisk chef Svend Christiansen. Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer inden

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter). KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab Energi og miljøredegørelse 10 Region Syddanmark Grønt regnskab Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi og miljøredegørelse indtil videre har regionen udgivet fire redegørelser i perioden 07

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Samfundsansvar og CSR

Samfundsansvar og CSR Samfundsansvar og CSR Region Midtjylland deltager i og er sponsor for CSR awards 2013. I den anledning beskrives her Region Midtjyllands arbejde med samfundsansvar og CSR. Hør om Region Midtjyllands samfundsansvar

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår?

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Klima mig her og klima mig der - definitioner Hvad er forskellen på forebyggelse og tilpasning: Forebyggelse har til formål at tøjle klimaændringerne

Læs mere