48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer."

Transkript

1 48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

2 Indholdsfortegnelse 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling Hvem kan søge Hvad kan der søges EU medfinansiering til? Øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder i byerne via genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg Reduktion af energiforbruget ved håndtering af byggeaffald og/eller ved håndtering af spildevand Hvilke aktiviteter kan medfinansieres Krav til ansøgning Udvælgelseskriterier Finansiering Ansøgningsprocedure Ansøgningsfrist Bilag 1 Tjekliste hvilke krav skal opfyldes af 11

3 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling I en del år har Danmark arbejdet målrettet på at passe på miljøet og bruge ressourcer med omtanke. Ved at gøre en ekstraordinær indsats i de større byer, hvor der bor mange mennesker og ligger mange virksomheder, er der gevinster at hente for både miljø og erhvervsliv. Derfor skal der ekstra fokus på at udvikle bæredygtige, grønne løsninger i byerne. Som et led i gennemførelsen af EU-2020 strategien er det besluttet, at minimum 5 pct. af alle regionalfondsmidler skal anvendes til integreret byudvikling. I Danmark svarer det til ca. 72 mio. kr., der forventes udmøntet inden for de næste par år. Heraf skal ca. 48 mio. kr. udmøntes i 2015 ved denne ansøgningsrunde. Årsagen er enkel. I 2020 forventes op mod 80 pct. af Europas befolkning at bo i byer. De store byer i Danmark er også kendetegnet ved en befolkningstilvækst mest markant i København og Aarhus hvor befolkningen forventes at vokse med hhv. 19 og 12 pct. over de næste 10 år. Det betyder, at der vil komme mere og mere pres på byerne og deres ressourcer. Det medfører nogle miljømæssige udfordringer, men i høj grad også et grønt vækstpotentiale for de kommuner, der evt. i samarbejde med andre aktører - kan lave de bedste løsninger. Allerede i dag anslår EU-Kommissionen, at ca. 3,5 mio. europæiske arbejdspladser kan bidrage til produktionen af grønne teknologier eller produkter. Kommissionen forventer, at der kan skabes yderligere 1,5 mio. grønne arbejdspladser inden 2020, hvis udledningen af drivhusgasser sænkes med 25 pct. 2. Hvem kan søge Kommuner med byer på mere end indbyggere kan søge om midlerne se boksen nedenfor. I udgangspunktet er alle byerne i konkurrence med hinanden om regionalfondsmidlerne. Målgruppe: Byer med over indbyggere: Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Herning, Helsingør, Silkeborg, Fredericia, Viborg, Holstebro, Taastrup, Hillerød, Roskilde, Næstved, Køge, Slagelse, Greve og Hovedstadsområdet. Med Hovedstadsområdet forstås følgende: København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Ballerup, Rudersdal, Furesø og Ishøj Kommuner. Kommuner i Hovedstadsområdet med under indbyggere skal ansøge i samarbejde med nabokommuner, således at det sammenhængende byområde bliver minimum indbyggere. Et sammenhængende byområde vil sige, at afstanden mellem husene normalt ikke overstiger 200 meter medmindre afbrydelsen skyldes større gennemgående veje (uden direkte adgangsveje mellem bebyggelserne) kirkegårde, sportspladser, parkerings- og parkanlæg, jernbane- og lagerarealer, jorde under udstykning og lignende. Kilde: 3 af 11

4 3. Hvad kan der søges EU medfinansiering til? Der kan søges om EU-medfinansiering til gennemførelsen af integrerede bystrategier, men udelukkende til de dele af de integrerede bystrategier, der har til formål: at øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder inden for områderne genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg i byer med over indbyggere samt at reducere energiforbruget i byer med over indbyggere inden for områderne byggeaffaldshåndtering og/eller spildevandshåndtering. Når kommunen søger skal der søges om støtte til to indsatser inden for to forskellige temaer (investeringsprioriteter): Investeringsprioritet 1: En Indsats, der har fokus på at øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder via genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg i byer med over indbyggere. Investeringsprioritet 2: En Indsats, der vedrører spildevand og/eller byggeaffaldshåndtering og som har til formål at reducere energiforbruget i byer med over indbyggere. 3.1 Øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder i byerne via genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg. Innovative løsninger inden for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg er en af de indsatser, som vurderes at have markedspotentiale for danske virksomheder. På den baggrund indkaldes der ansøgninger vedrørende integrerede bystrategier. Disse skal blandt andet have særligt fokus på udviklingen af nye innovative løsninger inden for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg, herunder særligt nye processer eller produkter og med fokus på cirkulær tankegang. Nedrivnings- og renoveringsarbejder af byggerier og anlæg skaber hvert år store mængder af affald i Danmark. Hovedparten af affaldet består af materialer, som kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver eller til andre formål. For at affaldet kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres uden tilladelse, skal materialerne være ikke forurenede og kildesorterede. Dette kræver fokus på nye og innovative løsninger i de små- og mellemstore virksomheder, som er involveret i nedrivning og genopbygning. Teknisk set er det muligt at anvende en stor del af det genanvendelige nedrevne byggeaffaldsmateriale i forbindelse med fx opførelse af nye ejendomme. Kommuner og offentlige myndigheder varetager og vedligeholder en stor række ejendomme, og byggerier, der tilrettes løbende efter brugernes behov - mange gange i et byggeris levetid. I både et økonomisk og ressourcemæssig perspektiv er det relevant at udvikle innovative, bæredygtige og grønne byudviklingsprojekter, hvor ressourceforbrug og totalomkostninger vurderes i bygningens hele levetid - eller som minimum 15 års horisont - og at dette inddrages i valg af løsninger. 4 af 11

5 Det har længe været tradition at genbruge og genanvende mursten fra huse, man har revet ned. Mursten er bl.a. blevet knust og genanvendt som vejfyld. Når der her tales om genbrug af byggematerialer, er det med henblik på, at materialerne skal bruges til deres oprindelige formål, dvs. mursten skal bruges som mursten og ikke som vejfyld. Dette forudsætter, at virksomhederne udvikler innovative løsninger i forhold til nedrivningen, hvor gamle mursten eksempelvis udtages på en skånsom måde i nedrivningsprojekter, således at direkte genbrug er en mulighed. Der kan opnås en betragtelig CO 2 reduktion ved at bygge med gamle mursten. Ser man på genanvendelsespotentialet, viser en udregning fra Miljøstyrelsen, at man kan spare ca. 100 kg CO 2 pr tons mursten. Ved nedbrydning af et typisk byhus på 80 m 2 fra 50 erne frigøres ca. 160 tons materialer. Et eksempel på en indsats der kunne få støtte med regionalfondsmidler til bæredygtig grøn byudvikling er Genbyg Skive. Genbyg Skive Genbyg Skive i Skive Kommune handler om genbrug af byggeaffald. Her udarbejdes nye og innovative forretningsmodeller for nedbrydning og anvendelse af materialer. Modellerne skal tage hensyn til miljø, men også beregninger af hvor store mængder der skal håndteres, for at det bliver økonomisk rentabelt. Hvis mængderne er store nok, er udviklingen af effektive håndteringsmetoder mere interessante og dermed en økonomisk attraktiv forretning. Ved nedbrydning af et typisk byhus fra 50erne frigøres ca.160 tons materialer for 80 m 2. stort hus. Heraf udgør muresten ca. 50 tons, og hvis de kan renses og sælges for 3 kroner stykket, vil det teoretisk give en omsætning på kr. Der vil tillige være en CO 2 reduktion ved at bygge med de gamle sten frem for nye på 25 tons CO 2. I 2011 og 2012 fjernede Skive Kommune mere end 150 gamle huse, og det ville have givet en samlet omsætning til murstensrensning på mio. kroner. 3.2 Reduktion af energiforbruget ved håndtering af byggeaffald og/eller ved håndtering af spildevand Danmarks energiforbrug er koncentreret om aktiviteter i landets byer. Derfor spiller udviklingen af grønne energi- og ressourceeffektive (smarte 1 ) byer en central rolle i Danmarks arbejde med at reducere udledningen af drivhusgasser. I forbindelse med reduktion af energiforbruget indkaldes der ansøgninger vedrørende integrerede bystrategier, der blandt andet har særligt fokus på energieffektivitet baseret på lokale udfordringer, og som vedrører et eller begge temaområder: Klima, vand og byer Byudvikling, planlægning og håndtering af vand i byer har væsentlig betydning for mulighederne for at optimere energi- og ressourceforbruget i samfundet. Der kan peges på en række sammenhænge, hvor effektiv håndtering af vand i byer gennem smarte byløsninger, ny miljøteknologi og teknologiudvikling har positive konsekvenser for energi- og ressourcedagsordenen. Fx er håndteringen af spildevand fra såvel byer som industrier et område, hvor energieffektivisering og nye former for samspil med energiforsyning og andre sektorer udgør et udviklingspotentiale. Det betyder, at man kan gå fra at anvende 1-2 pct. af det samlede nationale energiforbrug til vand- og spildevandsområdet til at, vand- og spildevandssektoren i højere grad udnytter potientialet for energiudnyttelse af spildevandet. Indsatsen kan vedrøre udviklingen af metoder og/eller teknologi samt test heraf, der øger energi- og 1 5 af 11

6 ressourceeffektiviteten i byer, evt. i form af konkrete symbioseprojekter. Nedenfor er beskrevet to eksempler på indsatser der kunne støttes med regionalfondsmidler til bæredygtig grøn byudvikling. Grindsted renseanlæg På Grindsted renseanlæg, en del af Billund Vand, behandles organisk affald sammen med spildevandsslam i anlæggets anaerobe behandlingstrin. Derved forøges produktionen af biogas væsentligt i forhold til konventionelle renseanlæg. Indholdet af organisk nedbrydeligt kulstof i indløbsspildevand på Grindsted Renseanlæg suppleres af våd bioslam fra Billund til deres rådnetank, husholdningsaffald, affald fra Dupont og ethanol/glykol affald fra Billund lufthavn. Der tilføres således væsentlig mere fra eksterne kilder end med indløbsspildevandet. Det eksternt tilførte kulstof bidrager til en forøgelse af biogasproduktionen på 120 procent for Billund Vand, og gør at energiproduktionen på anlægget samlet set er væsentligt større end forbruget. Det er desuden en central del af projektet Billund Biorefinery at spildevandets indhold af næringsstoffer recirkuleres og nyttiggøres i nærliggende landbrug. Projektet viser, hvordan affald kan genanvendes ud fra en cirkulær tankegang, hvor by og land spiller sammen på nye måder. Ejby Mølle renseanlæg Lokal afledning af regnvand (LAR) bliver brugt til at reducere behovet for udbygning af kloakinfrastrukturen i de danske byer. LAR-anlæg placeres i overfladen, og kræver typisk færre rør og brønde. Erfaringer fra Ejby Mølle renseanlæg har vist, at de har en meromkostning på 18-35% af det sædvanlige el-forbrug på tidspunkter, hvor flowet på grund af regn overstiger 2,5 gange den daglige middel. Jo mere regn der håndteres lokalt, desto mindre skal der pumpes på renseanlæggene. Dermed kan LAR give en energimæssig besparelse både i anlæg og drift af byens drænsystemer. Ved at håndtere regnvandet i et særskilt ledningssystem eller beholde det på overfladen, reduceres regnvands negative indflydelse på renseanlæggene. Eksisterende løsninger på dette problem omfatter bl.a. etablering af åbne bassiner til at udligne afledningen af regnvandet til en lokal recipient eller ved nedsivning. Tanken bag LAR-løsninger er at etablere en lokal infrastruktur, hvor håndtering af regnvand er en integreret del af en helhedsplan for hele området Håndtering og forebyggelse af affald fra byggeri og anlæg i byerne (ressourceanvendelse og genanvendelse) Byerne er udfordret af store mængder affald fra byggeri og anlæg. Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg vil i et livscyklusperspektiv medfører mindre miljø- og energibelastning. Det kan også reducere spild på centrale områder, og kan derfor bidrage til at reducere byernes klimaaftryk. Indsatsen kan vedrøre udviklingen af metoder og/eller teknologi samt test heraf, der øger energi- og ressourceeffektiviteten i byer, herunder fokus på cirkulær tankegang indenfor genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg. Nedenfor er beskrevet to eksempler på indsatser der kunne støttes med regionalfondsmidler til bæredygtig grøn byudvikling. 6 af 11

7 1. Digital affaldsbørs 2. Et eksempel på en smart løsning kan være etablering af en digital affaldsbørs, hvor myndigheder og virksomheder kan få et hurtigt overblik over udbud af brugte materialer og produkter fra byggeri og anlæg. Dette vil sikre nødvendig viden om, hvor genbrugte materialer kan leveres samt i hvilke mængder mv. Der findes i dag lignende løsninger som affaldsbørs.dk og storskrald.dk, men disse er ikke særligt rettet mod genanvendelse af affald fra byggeri og anlæg. Genbrugsasfalt Et andet eksempel på en genbrugsløsning er genbrug af asfalt i Hamborg. Her prioriteres genbrug af asfalt højt, og der eksisterer forsøgsproduktioner med op til 85% genbrugsasfalt. Tal fra den Europæiske Asfaltorganisation (EAPA) peger på, at der i udlandet anvendes højere genbrugsprocenter end i Danmark. Data fra Asfaltindustrien (2013) angiver, at mængden af opbrudt asfalt genbrugt som varmblandet asfalt var ca tons, mens den i 2009 kun var på ca tons. Den egentlige genbrugsprocent er ikke opgjort, men iflg Der Asfaltindustrien (2013), genbruges ca. 70% af en mængde af opbrudt asfalt på mindst tons i produktion af ny asfalt (Krog, 2013). Der er derfor potentiale for en mere smart ressourceudnyttelse af opbrudt asfalt. 4. Hvilke aktiviteter kan medfinansieres Som det fremgår af afsnit 3 kan målgruppen søge om EU medfinansiering til implementeringen af en helhedsorienteret bystrategi. De konkrete aktiviteter, som kommunen i sidste ende skal udvælge, skal være: 1. Udvikling af metoder og/eller teknologier. For indsatser under temaet reduktion af energiforbrug gælder det, at udviklingen af metoder/teknologier skal resultere i smarte produkter 2, der kan øge energi- og ressourceeffektiviteten i byer. 2. Test af den pågældende metode og/eller teknologi i rammerne af projekter, der foregår i udvalgte byområder i danske byer med over indbyggere. 3. Evaluering af projektet og formidling af resultater, herunder eventuelt hvordan indsatsen har et forretningspotentiale 3, dvs. et potentiale for at kunne afsættes til andre byer med lignende bæredygtighedsudfordringer. Indsatserne gennemføres i udgangspunktet over en tre årig periode. 2 Smarte produkter er teknologiske, fx it-teknologiske, løsninger, der skaber større effekt og mindsker ressourceforbruget. Udgangspunktet kan være kendt teknologi, der så anvendes på en ny måde. 3 Veje til en Bæredygtig Fremtid, Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller, 2013, s af 11

8 5. Krav til ansøgning De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra nærværende temabeskrivelse og ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 4. For at komme i betragtning skal en kommune for den pågældende by præsentere en helhedsorienteret bystrategi, der blandt indeholder en strategisk indsats på ovennævnte områder. Bystrategi Helhedsorienterede strategier for bæredygtig byudvikling er i EU regionalpolitik en integreret tilgang, der omfatter økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer. Danmark har i en årrække anvendt helhedsorienterede bæredygtige indsatser målrettet mod kvarterer og bydele med særlige udfordringer. Indsatserne er nationalt finansierede. Bæredygtighed er desuden integreret i byplaner og lokale Agenda 21-strategier. Kommunen kan tage afsæt i allerede udarbejdede strategier for udviklingen af de pågældende byer eller byområder, herunder fx kommuneplaner og Agenda 21-strategier for bæredygtig udvikling. Kommunen har ansvaret for gennemførelsen af den integrerede bystrategi, og det er kommunen, der forestår opgaven vedrørende udvælgelsen af de konkrete projekter og aktiviteter, der skal gennemføres for regionalfondsbevillingen. Kommunen skal i den forbindelse overholde de krav til udvælgelse af projekter, som fremgår af regionalfondsprogrammet. Se bilag 1, hvor det af tjeklisten fremgår hvilke krav, der skal opfyldes for at komme i betragtning til EUmedfinansiering til implementeringen af en bystrategi. 6. Udvælgelseskriterier Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 4. De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra temabeskrivelsen her samt kravene beskrevet under afsnit 5. Ved gennemgangen af ansøgningerne vil der herudover blive lagt vægt på: 1. at det er tydeligt beskrevet, hvordan den del af bystrategien, der skal medfinansieres med regionalfondsmidler, indgår som en velintegreret del af den samlede strategi og samtidig understøtter de specifikke mål for hhv. investeringsprioritet 1 og 2. En ansøgning kan tildeles fra 0-50 point på dette kriterium 2. i hvor høj grad de ansøgte indsatser er knyttet til en smart grøn innovativ indsats. En ansøgning kan tildeles fra 0-20 point på dette kriterium 3. realismen bag og begrundelser (om muligt evidensbaserede) for de anførte måltal i effektkæden (aktiviteter, output og resultater). En ansøgning kan tildeles fra 0-30 point på dette kriterium For indsatser med formål at reducere energiforbruget (investeringsprioritet 2) gælder det desuden: 8 af 11

9 1. At indsatser, der støtter samarbejde mellem virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, produktudvikling, teknologioverførsel, anvendt forskning eller formidling af teknologier, vil blive prioriteret frem for projekter, der kun fremmer innovation og indarbejdelse af lavemissionsteknologier. 7. Finansiering Indsatser vil blive finansieret via midler afsat til regionalfondsprogrammets prioritetsakse 4, bæredygtig grøn byudvikling. I alt er der afsat ca. 72 mio. kr. til bæredygtig grøn byudvikling. Af disse er ca. 14 mio. kr. øremærket til indsatser, der skal øge antallet af innovative virksomheder, mens ca. 58 mio. kr. er afsat til indsatser, der skal reducere energiforbruget i byer med over indbyggere 4. Der vil i udgangspunktet blive indkaldt ansøgninger 2 gange i programperioden. Det er forventningen, at ca. 2/3 af midlerne disponeres i første ansøgningsrunde. Dvs. ca. 48 mio. kr. Der kan ydes EU-medfinansiering svarende til max 50 pct. af et projekts samlede budget. EUmedfinansieringen skal således modsvares af et mindst ligeså stort beløb i national medfinansiering. I det omfang en indsats vil indebære statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den samlede EU medfinansiering blive mindre end 50 pct. Puljens midler skal generelt udmøntes inden for de gældende regler for anvendelsen af Regional- og Socialfonden i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i regionalfondsprogrammet samt i Støtteberettigelsesregler Den offentlige støtte til strukturfondsprojekter skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU s statsstøtte- og udbudsregler. 8. Ansøgningsprocedure Kun kommuner kan ansøge om EU medfinansiering og vil ligeledes blive den kontraktansvarlige partner. Kommunen kan inddrage andre partnere. Der skal indsendes to ansøgninger via det elektroniske ansøgningsskema, som findes på regionalt.dk eller direkte via dette link For at komme i betragtning til EU-medfinansiering skal en kommune ansøge inden for begge temaer (investeringsprioritet 1 og 2). Dvs. kommunen skal udarbejde én ansøgning vedr. en indsats, der har fokus på at øge antallet af innovative virksomheder i byerne og én ansøgning vedr. reduktion af energiforbrug i byerne. Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere den 23. februar 2015 kl hos Kolding Kommune, Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding. Ansøgninger til at modtage EU medfinansiering vil foruden en vurdering af opfyldelsen af de generelle regler for tildeling af strukturfondsregler (legalitetskontrol), herunder fx kravet om additionalitet blive 4 Hertil kommer, at ud af de ca. 14 mio. kr. er ca. 3 mio. afsat til de 5 byer i Region Sjælland, der falder inden for målgruppen, mens der ud af de ca. 58 mio. kr. er afsat ca. 12 mio. kr. til disse 5 byer i Region Sjælland. 9 af 11

10 vurderet på baggrund af de kriterier, som fremgår ovenfor. Kun ansøgninger, der støtter op om opgaverne i denne temabeskrivelse, kan komme i betragtning til EU medfinansiering. Ansøgningerne behandles af et indstillingsudvalg, som udvælger og indstiller et mindre antal ansøgninger til Erhvervsstyrelsen, der i sidste ende træffer afgørelse om tildeling af EUmedfinansiering. Administrativt set-up for udmøntning Midlerne udmøntes af et indstillingsudvalg med deltagelse af et medlem fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter (formand), Miljøministeriet, Ministeriet for Klima-, Energi- og Bygninger, KL, tre medlemmer, der er indstillet af de regionale vækstfora i fællesskab, samt to medlemmer med særlig viden om byer. 8.1 Ansøgningsfrist Fristen for indsendelse af ansøgninger til EU s Regionalfond til udvikling af bæredygtige, grønne byer er 20. april Endelig afgørelse om kontrakt om EU medfinansiering og afslag forventes tidligst i sommeren Yderligere information For yderligere information om temaets faglige indhold eller om Regionalfonden samt ansøgningsproces kontakt: Helle Sjælland Andersen tlf , eller Pernille von Lillienskjold, tlf , Find yderligere information via følgende links: Regionalfondsprogram Regler for EU-medfinansiering , støtteberettigelsesregler Statsstøttehåndbog 10 af 11

11 Bilag 1 Tjekliste hvilke krav skal opfyldes Generelle krav Det fremgår af ansøgningen, hvilke udfordringer og muligheder i bystrategien, som kommunen vil imødegå med midlerne fra Regionalfonden. Det skal således være tydeligt, hvad regionalfonds-midlerne skal anvendes til uden at de konkrete aktiviteter nødvendigvis skal være beskrevet i detaljer. Ansøgningen beskriver, hvordan strategien forventes at adressere relevante økonomiske, klima- og miljømæssige, demografiske og sociale udfordringer i de enkelte byområder. Ansøgningen beskriver, hvordan indsatsen forventes implementeret, og hvorfor den regionalfondsfinansierede del af indsatsen er additionel. By-strategien beskriver i relevant omfang en integreret indsats i forhold til økonomiske, klimaog miljømæssige, demografiske og sociale udfordringer i de enkelte byer og er baseret på relevante socioøkonomiske analyser (det vil sige faktabaserede statistiske analyser). Ansøgningen sandsynliggør, hvordan et projekt medvirker til at løfte den samlede udvikling i den pågældende by eller det pågældende byområde og sikrer lokal empowerment Danmarks nationale handlingsplan for energieffektivitet (NEEAP) er iagttaget, hvor det er relevant. Det samlede budget for en kommunes to ansøgninger skal fordeles således, at 20 pct. heraf afsættes til en indsats under investeringsprioritet 1, mens 80 pct. af midlerne skal afsættes til en indsats under investeringsprioritet 2. Investeringsprioritet 1: Indsatsen omhandler byggeaffaldshåndtering, og målet er at øge andelen af innovative SMV er i byerne med mere end indbyggere. Beskriver en indsats, der har til formål at øge andelen af innovative virksomheder. Indsatsen har særligt fokus på at udvikle nye, innovative løsninger gerne nye processer eller produkter. Der er et samarbejde mellem virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, produktudvikling, teknologioverførsel, anvendt forskning eller formidling af teknologier. Virksomheder fra byer med over indbyggere skal deltage, men virksomheder fra andre områder kan deltage, så længe der er en virksomhed fra en by med over indbyggere involveret. Der er lavet en effektkæde, der viser, hvordan indsatsen helt konkret vil bidrage til bæredygtig grøn byudvikling. Her skal også indgå, hvordan regionalfondsmidlerne skal øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder og hvordan de miljømæssige udfordringer i området adresseres. Investeringsprioritet 2: Indsatsen omhandler byggeaffaldshåndtering og/eller håndtering af spildevand og skal reducere energiforbruget i byer med over indbyggere. Indsatsen skal fokusere på energieffektivitet i forhold til lokale udfordringer og falde inden for rammerne for innovation og indarbejdelse af lavemissionsteknologier. Beskriver en indsats, der har til formål at reducere energiforbruget. Der er lavet en effektkæde der viser, hvordan indsatsen helt konkret vil bidrage til bæredygtig grøn byudvikling, herunder reduktion i energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Her skal også indgå, hvordan de miljø- og klimamæssige udfordringer i området adresseres. 11 af 11

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere