48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer."

Transkript

1 48 mio. kr. til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer.

2 Indholdsfortegnelse 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling Hvem kan søge Hvad kan der søges EU medfinansiering til? Øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder i byerne via genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg Reduktion af energiforbruget ved håndtering af byggeaffald og/eller ved håndtering af spildevand Hvilke aktiviteter kan medfinansieres Krav til ansøgning Udvælgelseskriterier Finansiering Ansøgningsprocedure Ansøgningsfrist Bilag 1 Tjekliste hvilke krav skal opfyldes af 11

3 1. Kort om regionalfondsmidlerne til bæredygtig grøn byudvikling I en del år har Danmark arbejdet målrettet på at passe på miljøet og bruge ressourcer med omtanke. Ved at gøre en ekstraordinær indsats i de større byer, hvor der bor mange mennesker og ligger mange virksomheder, er der gevinster at hente for både miljø og erhvervsliv. Derfor skal der ekstra fokus på at udvikle bæredygtige, grønne løsninger i byerne. Som et led i gennemførelsen af EU-2020 strategien er det besluttet, at minimum 5 pct. af alle regionalfondsmidler skal anvendes til integreret byudvikling. I Danmark svarer det til ca. 72 mio. kr., der forventes udmøntet inden for de næste par år. Heraf skal ca. 48 mio. kr. udmøntes i 2015 ved denne ansøgningsrunde. Årsagen er enkel. I 2020 forventes op mod 80 pct. af Europas befolkning at bo i byer. De store byer i Danmark er også kendetegnet ved en befolkningstilvækst mest markant i København og Aarhus hvor befolkningen forventes at vokse med hhv. 19 og 12 pct. over de næste 10 år. Det betyder, at der vil komme mere og mere pres på byerne og deres ressourcer. Det medfører nogle miljømæssige udfordringer, men i høj grad også et grønt vækstpotentiale for de kommuner, der evt. i samarbejde med andre aktører - kan lave de bedste løsninger. Allerede i dag anslår EU-Kommissionen, at ca. 3,5 mio. europæiske arbejdspladser kan bidrage til produktionen af grønne teknologier eller produkter. Kommissionen forventer, at der kan skabes yderligere 1,5 mio. grønne arbejdspladser inden 2020, hvis udledningen af drivhusgasser sænkes med 25 pct. 2. Hvem kan søge Kommuner med byer på mere end indbyggere kan søge om midlerne se boksen nedenfor. I udgangspunktet er alle byerne i konkurrence med hinanden om regionalfondsmidlerne. Målgruppe: Byer med over indbyggere: Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Herning, Helsingør, Silkeborg, Fredericia, Viborg, Holstebro, Taastrup, Hillerød, Roskilde, Næstved, Køge, Slagelse, Greve og Hovedstadsområdet. Med Hovedstadsområdet forstås følgende: København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Ballerup, Rudersdal, Furesø og Ishøj Kommuner. Kommuner i Hovedstadsområdet med under indbyggere skal ansøge i samarbejde med nabokommuner, således at det sammenhængende byområde bliver minimum indbyggere. Et sammenhængende byområde vil sige, at afstanden mellem husene normalt ikke overstiger 200 meter medmindre afbrydelsen skyldes større gennemgående veje (uden direkte adgangsveje mellem bebyggelserne) kirkegårde, sportspladser, parkerings- og parkanlæg, jernbane- og lagerarealer, jorde under udstykning og lignende. Kilde: 3 af 11

4 3. Hvad kan der søges EU medfinansiering til? Der kan søges om EU-medfinansiering til gennemførelsen af integrerede bystrategier, men udelukkende til de dele af de integrerede bystrategier, der har til formål: at øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder inden for områderne genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg i byer med over indbyggere samt at reducere energiforbruget i byer med over indbyggere inden for områderne byggeaffaldshåndtering og/eller spildevandshåndtering. Når kommunen søger skal der søges om støtte til to indsatser inden for to forskellige temaer (investeringsprioriteter): Investeringsprioritet 1: En Indsats, der har fokus på at øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder via genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg i byer med over indbyggere. Investeringsprioritet 2: En Indsats, der vedrører spildevand og/eller byggeaffaldshåndtering og som har til formål at reducere energiforbruget i byer med over indbyggere. 3.1 Øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder i byerne via genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af affald fra byggerier og anlæg. Innovative løsninger inden for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg er en af de indsatser, som vurderes at have markedspotentiale for danske virksomheder. På den baggrund indkaldes der ansøgninger vedrørende integrerede bystrategier. Disse skal blandt andet have særligt fokus på udviklingen af nye innovative løsninger inden for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg, herunder særligt nye processer eller produkter og med fokus på cirkulær tankegang. Nedrivnings- og renoveringsarbejder af byggerier og anlæg skaber hvert år store mængder af affald i Danmark. Hovedparten af affaldet består af materialer, som kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver eller til andre formål. For at affaldet kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres uden tilladelse, skal materialerne være ikke forurenede og kildesorterede. Dette kræver fokus på nye og innovative løsninger i de små- og mellemstore virksomheder, som er involveret i nedrivning og genopbygning. Teknisk set er det muligt at anvende en stor del af det genanvendelige nedrevne byggeaffaldsmateriale i forbindelse med fx opførelse af nye ejendomme. Kommuner og offentlige myndigheder varetager og vedligeholder en stor række ejendomme, og byggerier, der tilrettes løbende efter brugernes behov - mange gange i et byggeris levetid. I både et økonomisk og ressourcemæssig perspektiv er det relevant at udvikle innovative, bæredygtige og grønne byudviklingsprojekter, hvor ressourceforbrug og totalomkostninger vurderes i bygningens hele levetid - eller som minimum 15 års horisont - og at dette inddrages i valg af løsninger. 4 af 11

5 Det har længe været tradition at genbruge og genanvende mursten fra huse, man har revet ned. Mursten er bl.a. blevet knust og genanvendt som vejfyld. Når der her tales om genbrug af byggematerialer, er det med henblik på, at materialerne skal bruges til deres oprindelige formål, dvs. mursten skal bruges som mursten og ikke som vejfyld. Dette forudsætter, at virksomhederne udvikler innovative løsninger i forhold til nedrivningen, hvor gamle mursten eksempelvis udtages på en skånsom måde i nedrivningsprojekter, således at direkte genbrug er en mulighed. Der kan opnås en betragtelig CO 2 reduktion ved at bygge med gamle mursten. Ser man på genanvendelsespotentialet, viser en udregning fra Miljøstyrelsen, at man kan spare ca. 100 kg CO 2 pr tons mursten. Ved nedbrydning af et typisk byhus på 80 m 2 fra 50 erne frigøres ca. 160 tons materialer. Et eksempel på en indsats der kunne få støtte med regionalfondsmidler til bæredygtig grøn byudvikling er Genbyg Skive. Genbyg Skive Genbyg Skive i Skive Kommune handler om genbrug af byggeaffald. Her udarbejdes nye og innovative forretningsmodeller for nedbrydning og anvendelse af materialer. Modellerne skal tage hensyn til miljø, men også beregninger af hvor store mængder der skal håndteres, for at det bliver økonomisk rentabelt. Hvis mængderne er store nok, er udviklingen af effektive håndteringsmetoder mere interessante og dermed en økonomisk attraktiv forretning. Ved nedbrydning af et typisk byhus fra 50erne frigøres ca.160 tons materialer for 80 m 2. stort hus. Heraf udgør muresten ca. 50 tons, og hvis de kan renses og sælges for 3 kroner stykket, vil det teoretisk give en omsætning på kr. Der vil tillige være en CO 2 reduktion ved at bygge med de gamle sten frem for nye på 25 tons CO 2. I 2011 og 2012 fjernede Skive Kommune mere end 150 gamle huse, og det ville have givet en samlet omsætning til murstensrensning på mio. kroner. 3.2 Reduktion af energiforbruget ved håndtering af byggeaffald og/eller ved håndtering af spildevand Danmarks energiforbrug er koncentreret om aktiviteter i landets byer. Derfor spiller udviklingen af grønne energi- og ressourceeffektive (smarte 1 ) byer en central rolle i Danmarks arbejde med at reducere udledningen af drivhusgasser. I forbindelse med reduktion af energiforbruget indkaldes der ansøgninger vedrørende integrerede bystrategier, der blandt andet har særligt fokus på energieffektivitet baseret på lokale udfordringer, og som vedrører et eller begge temaområder: Klima, vand og byer Byudvikling, planlægning og håndtering af vand i byer har væsentlig betydning for mulighederne for at optimere energi- og ressourceforbruget i samfundet. Der kan peges på en række sammenhænge, hvor effektiv håndtering af vand i byer gennem smarte byløsninger, ny miljøteknologi og teknologiudvikling har positive konsekvenser for energi- og ressourcedagsordenen. Fx er håndteringen af spildevand fra såvel byer som industrier et område, hvor energieffektivisering og nye former for samspil med energiforsyning og andre sektorer udgør et udviklingspotentiale. Det betyder, at man kan gå fra at anvende 1-2 pct. af det samlede nationale energiforbrug til vand- og spildevandsområdet til at, vand- og spildevandssektoren i højere grad udnytter potientialet for energiudnyttelse af spildevandet. Indsatsen kan vedrøre udviklingen af metoder og/eller teknologi samt test heraf, der øger energi- og 1 5 af 11

6 ressourceeffektiviteten i byer, evt. i form af konkrete symbioseprojekter. Nedenfor er beskrevet to eksempler på indsatser der kunne støttes med regionalfondsmidler til bæredygtig grøn byudvikling. Grindsted renseanlæg På Grindsted renseanlæg, en del af Billund Vand, behandles organisk affald sammen med spildevandsslam i anlæggets anaerobe behandlingstrin. Derved forøges produktionen af biogas væsentligt i forhold til konventionelle renseanlæg. Indholdet af organisk nedbrydeligt kulstof i indløbsspildevand på Grindsted Renseanlæg suppleres af våd bioslam fra Billund til deres rådnetank, husholdningsaffald, affald fra Dupont og ethanol/glykol affald fra Billund lufthavn. Der tilføres således væsentlig mere fra eksterne kilder end med indløbsspildevandet. Det eksternt tilførte kulstof bidrager til en forøgelse af biogasproduktionen på 120 procent for Billund Vand, og gør at energiproduktionen på anlægget samlet set er væsentligt større end forbruget. Det er desuden en central del af projektet Billund Biorefinery at spildevandets indhold af næringsstoffer recirkuleres og nyttiggøres i nærliggende landbrug. Projektet viser, hvordan affald kan genanvendes ud fra en cirkulær tankegang, hvor by og land spiller sammen på nye måder. Ejby Mølle renseanlæg Lokal afledning af regnvand (LAR) bliver brugt til at reducere behovet for udbygning af kloakinfrastrukturen i de danske byer. LAR-anlæg placeres i overfladen, og kræver typisk færre rør og brønde. Erfaringer fra Ejby Mølle renseanlæg har vist, at de har en meromkostning på 18-35% af det sædvanlige el-forbrug på tidspunkter, hvor flowet på grund af regn overstiger 2,5 gange den daglige middel. Jo mere regn der håndteres lokalt, desto mindre skal der pumpes på renseanlæggene. Dermed kan LAR give en energimæssig besparelse både i anlæg og drift af byens drænsystemer. Ved at håndtere regnvandet i et særskilt ledningssystem eller beholde det på overfladen, reduceres regnvands negative indflydelse på renseanlæggene. Eksisterende løsninger på dette problem omfatter bl.a. etablering af åbne bassiner til at udligne afledningen af regnvandet til en lokal recipient eller ved nedsivning. Tanken bag LAR-løsninger er at etablere en lokal infrastruktur, hvor håndtering af regnvand er en integreret del af en helhedsplan for hele området Håndtering og forebyggelse af affald fra byggeri og anlæg i byerne (ressourceanvendelse og genanvendelse) Byerne er udfordret af store mængder affald fra byggeri og anlæg. Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg vil i et livscyklusperspektiv medfører mindre miljø- og energibelastning. Det kan også reducere spild på centrale områder, og kan derfor bidrage til at reducere byernes klimaaftryk. Indsatsen kan vedrøre udviklingen af metoder og/eller teknologi samt test heraf, der øger energi- og ressourceeffektiviteten i byer, herunder fokus på cirkulær tankegang indenfor genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra byggeri og anlæg. Nedenfor er beskrevet to eksempler på indsatser der kunne støttes med regionalfondsmidler til bæredygtig grøn byudvikling. 6 af 11

7 1. Digital affaldsbørs 2. Et eksempel på en smart løsning kan være etablering af en digital affaldsbørs, hvor myndigheder og virksomheder kan få et hurtigt overblik over udbud af brugte materialer og produkter fra byggeri og anlæg. Dette vil sikre nødvendig viden om, hvor genbrugte materialer kan leveres samt i hvilke mængder mv. Der findes i dag lignende løsninger som affaldsbørs.dk og storskrald.dk, men disse er ikke særligt rettet mod genanvendelse af affald fra byggeri og anlæg. Genbrugsasfalt Et andet eksempel på en genbrugsløsning er genbrug af asfalt i Hamborg. Her prioriteres genbrug af asfalt højt, og der eksisterer forsøgsproduktioner med op til 85% genbrugsasfalt. Tal fra den Europæiske Asfaltorganisation (EAPA) peger på, at der i udlandet anvendes højere genbrugsprocenter end i Danmark. Data fra Asfaltindustrien (2013) angiver, at mængden af opbrudt asfalt genbrugt som varmblandet asfalt var ca tons, mens den i 2009 kun var på ca tons. Den egentlige genbrugsprocent er ikke opgjort, men iflg Der Asfaltindustrien (2013), genbruges ca. 70% af en mængde af opbrudt asfalt på mindst tons i produktion af ny asfalt (Krog, 2013). Der er derfor potentiale for en mere smart ressourceudnyttelse af opbrudt asfalt. 4. Hvilke aktiviteter kan medfinansieres Som det fremgår af afsnit 3 kan målgruppen søge om EU medfinansiering til implementeringen af en helhedsorienteret bystrategi. De konkrete aktiviteter, som kommunen i sidste ende skal udvælge, skal være: 1. Udvikling af metoder og/eller teknologier. For indsatser under temaet reduktion af energiforbrug gælder det, at udviklingen af metoder/teknologier skal resultere i smarte produkter 2, der kan øge energi- og ressourceeffektiviteten i byer. 2. Test af den pågældende metode og/eller teknologi i rammerne af projekter, der foregår i udvalgte byområder i danske byer med over indbyggere. 3. Evaluering af projektet og formidling af resultater, herunder eventuelt hvordan indsatsen har et forretningspotentiale 3, dvs. et potentiale for at kunne afsættes til andre byer med lignende bæredygtighedsudfordringer. Indsatserne gennemføres i udgangspunktet over en tre årig periode. 2 Smarte produkter er teknologiske, fx it-teknologiske, løsninger, der skaber større effekt og mindsker ressourceforbruget. Udgangspunktet kan være kendt teknologi, der så anvendes på en ny måde. 3 Veje til en Bæredygtig Fremtid, Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller, 2013, s af 11

8 5. Krav til ansøgning De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra nærværende temabeskrivelse og ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 4. For at komme i betragtning skal en kommune for den pågældende by præsentere en helhedsorienteret bystrategi, der blandt indeholder en strategisk indsats på ovennævnte områder. Bystrategi Helhedsorienterede strategier for bæredygtig byudvikling er i EU regionalpolitik en integreret tilgang, der omfatter økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer. Danmark har i en årrække anvendt helhedsorienterede bæredygtige indsatser målrettet mod kvarterer og bydele med særlige udfordringer. Indsatserne er nationalt finansierede. Bæredygtighed er desuden integreret i byplaner og lokale Agenda 21-strategier. Kommunen kan tage afsæt i allerede udarbejdede strategier for udviklingen af de pågældende byer eller byområder, herunder fx kommuneplaner og Agenda 21-strategier for bæredygtig udvikling. Kommunen har ansvaret for gennemførelsen af den integrerede bystrategi, og det er kommunen, der forestår opgaven vedrørende udvælgelsen af de konkrete projekter og aktiviteter, der skal gennemføres for regionalfondsbevillingen. Kommunen skal i den forbindelse overholde de krav til udvælgelse af projekter, som fremgår af regionalfondsprogrammet. Se bilag 1, hvor det af tjeklisten fremgår hvilke krav, der skal opfyldes for at komme i betragtning til EUmedfinansiering til implementeringen af en bystrategi. 6. Udvælgelseskriterier Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 4. De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra temabeskrivelsen her samt kravene beskrevet under afsnit 5. Ved gennemgangen af ansøgningerne vil der herudover blive lagt vægt på: 1. at det er tydeligt beskrevet, hvordan den del af bystrategien, der skal medfinansieres med regionalfondsmidler, indgår som en velintegreret del af den samlede strategi og samtidig understøtter de specifikke mål for hhv. investeringsprioritet 1 og 2. En ansøgning kan tildeles fra 0-50 point på dette kriterium 2. i hvor høj grad de ansøgte indsatser er knyttet til en smart grøn innovativ indsats. En ansøgning kan tildeles fra 0-20 point på dette kriterium 3. realismen bag og begrundelser (om muligt evidensbaserede) for de anførte måltal i effektkæden (aktiviteter, output og resultater). En ansøgning kan tildeles fra 0-30 point på dette kriterium For indsatser med formål at reducere energiforbruget (investeringsprioritet 2) gælder det desuden: 8 af 11

9 1. At indsatser, der støtter samarbejde mellem virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, produktudvikling, teknologioverførsel, anvendt forskning eller formidling af teknologier, vil blive prioriteret frem for projekter, der kun fremmer innovation og indarbejdelse af lavemissionsteknologier. 7. Finansiering Indsatser vil blive finansieret via midler afsat til regionalfondsprogrammets prioritetsakse 4, bæredygtig grøn byudvikling. I alt er der afsat ca. 72 mio. kr. til bæredygtig grøn byudvikling. Af disse er ca. 14 mio. kr. øremærket til indsatser, der skal øge antallet af innovative virksomheder, mens ca. 58 mio. kr. er afsat til indsatser, der skal reducere energiforbruget i byer med over indbyggere 4. Der vil i udgangspunktet blive indkaldt ansøgninger 2 gange i programperioden. Det er forventningen, at ca. 2/3 af midlerne disponeres i første ansøgningsrunde. Dvs. ca. 48 mio. kr. Der kan ydes EU-medfinansiering svarende til max 50 pct. af et projekts samlede budget. EUmedfinansieringen skal således modsvares af et mindst ligeså stort beløb i national medfinansiering. I det omfang en indsats vil indebære statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den samlede EU medfinansiering blive mindre end 50 pct. Puljens midler skal generelt udmøntes inden for de gældende regler for anvendelsen af Regional- og Socialfonden i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i regionalfondsprogrammet samt i Støtteberettigelsesregler Den offentlige støtte til strukturfondsprojekter skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU s statsstøtte- og udbudsregler. 8. Ansøgningsprocedure Kun kommuner kan ansøge om EU medfinansiering og vil ligeledes blive den kontraktansvarlige partner. Kommunen kan inddrage andre partnere. Der skal indsendes to ansøgninger via det elektroniske ansøgningsskema, som findes på regionalt.dk eller direkte via dette link For at komme i betragtning til EU-medfinansiering skal en kommune ansøge inden for begge temaer (investeringsprioritet 1 og 2). Dvs. kommunen skal udarbejde én ansøgning vedr. en indsats, der har fokus på at øge antallet af innovative virksomheder i byerne og én ansøgning vedr. reduktion af energiforbrug i byerne. Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere den 23. februar 2015 kl hos Kolding Kommune, Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding. Ansøgninger til at modtage EU medfinansiering vil foruden en vurdering af opfyldelsen af de generelle regler for tildeling af strukturfondsregler (legalitetskontrol), herunder fx kravet om additionalitet blive 4 Hertil kommer, at ud af de ca. 14 mio. kr. er ca. 3 mio. afsat til de 5 byer i Region Sjælland, der falder inden for målgruppen, mens der ud af de ca. 58 mio. kr. er afsat ca. 12 mio. kr. til disse 5 byer i Region Sjælland. 9 af 11

10 vurderet på baggrund af de kriterier, som fremgår ovenfor. Kun ansøgninger, der støtter op om opgaverne i denne temabeskrivelse, kan komme i betragtning til EU medfinansiering. Ansøgningerne behandles af et indstillingsudvalg, som udvælger og indstiller et mindre antal ansøgninger til Erhvervsstyrelsen, der i sidste ende træffer afgørelse om tildeling af EUmedfinansiering. Administrativt set-up for udmøntning Midlerne udmøntes af et indstillingsudvalg med deltagelse af et medlem fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter (formand), Miljøministeriet, Ministeriet for Klima-, Energi- og Bygninger, KL, tre medlemmer, der er indstillet af de regionale vækstfora i fællesskab, samt to medlemmer med særlig viden om byer. 8.1 Ansøgningsfrist Fristen for indsendelse af ansøgninger til EU s Regionalfond til udvikling af bæredygtige, grønne byer er 20. april Endelig afgørelse om kontrakt om EU medfinansiering og afslag forventes tidligst i sommeren Yderligere information For yderligere information om temaets faglige indhold eller om Regionalfonden samt ansøgningsproces kontakt: Helle Sjælland Andersen tlf , eller Pernille von Lillienskjold, tlf , Find yderligere information via følgende links: Regionalfondsprogram Regler for EU-medfinansiering , støtteberettigelsesregler Statsstøttehåndbog 10 af 11

11 Bilag 1 Tjekliste hvilke krav skal opfyldes Generelle krav Det fremgår af ansøgningen, hvilke udfordringer og muligheder i bystrategien, som kommunen vil imødegå med midlerne fra Regionalfonden. Det skal således være tydeligt, hvad regionalfonds-midlerne skal anvendes til uden at de konkrete aktiviteter nødvendigvis skal være beskrevet i detaljer. Ansøgningen beskriver, hvordan strategien forventes at adressere relevante økonomiske, klima- og miljømæssige, demografiske og sociale udfordringer i de enkelte byområder. Ansøgningen beskriver, hvordan indsatsen forventes implementeret, og hvorfor den regionalfondsfinansierede del af indsatsen er additionel. By-strategien beskriver i relevant omfang en integreret indsats i forhold til økonomiske, klimaog miljømæssige, demografiske og sociale udfordringer i de enkelte byer og er baseret på relevante socioøkonomiske analyser (det vil sige faktabaserede statistiske analyser). Ansøgningen sandsynliggør, hvordan et projekt medvirker til at løfte den samlede udvikling i den pågældende by eller det pågældende byområde og sikrer lokal empowerment Danmarks nationale handlingsplan for energieffektivitet (NEEAP) er iagttaget, hvor det er relevant. Det samlede budget for en kommunes to ansøgninger skal fordeles således, at 20 pct. heraf afsættes til en indsats under investeringsprioritet 1, mens 80 pct. af midlerne skal afsættes til en indsats under investeringsprioritet 2. Investeringsprioritet 1: Indsatsen omhandler byggeaffaldshåndtering, og målet er at øge andelen af innovative SMV er i byerne med mere end indbyggere. Beskriver en indsats, der har til formål at øge andelen af innovative virksomheder. Indsatsen har særligt fokus på at udvikle nye, innovative løsninger gerne nye processer eller produkter. Der er et samarbejde mellem virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, produktudvikling, teknologioverførsel, anvendt forskning eller formidling af teknologier. Virksomheder fra byer med over indbyggere skal deltage, men virksomheder fra andre områder kan deltage, så længe der er en virksomhed fra en by med over indbyggere involveret. Der er lavet en effektkæde, der viser, hvordan indsatsen helt konkret vil bidrage til bæredygtig grøn byudvikling. Her skal også indgå, hvordan regionalfondsmidlerne skal øge andelen af innovative små og mellemstore virksomheder og hvordan de miljømæssige udfordringer i området adresseres. Investeringsprioritet 2: Indsatsen omhandler byggeaffaldshåndtering og/eller håndtering af spildevand og skal reducere energiforbruget i byer med over indbyggere. Indsatsen skal fokusere på energieffektivitet i forhold til lokale udfordringer og falde inden for rammerne for innovation og indarbejdelse af lavemissionsteknologier. Beskriver en indsats, der har til formål at reducere energiforbruget. Der er lavet en effektkæde der viser, hvordan indsatsen helt konkret vil bidrage til bæredygtig grøn byudvikling, herunder reduktion i energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Her skal også indgå, hvordan de miljø- og klimamæssige udfordringer i området adresseres. 11 af 11

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark 1 Indhold Indhold... 1 1. Programstrategi... 5 1.1. Fra to INTERREG 4A-Programmer til et stort fælles dansk-tysk INTERREG 5A-Program 5 1.1.1. Programregionens

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2009 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET MARTS 2009

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2009 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET MARTS 2009 LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2009 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET MARTS 2009 Udgivet af Velfærdsministeriet og Fødevareministeriet Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeriet

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren 1 Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Udgiver: DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vandhuset Danmarksvej 26,

Læs mere

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Marts 2009 FORA Forord Regeringen med Miljøministeriet i spidsen lancerede i 2007 en handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Formålet

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere