Bæredygtig Turisme Verdensarvsområdet Vadehavet Hørings udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig Turisme Verdensarvsområdet Vadehavet Hørings udgave"

Transkript

1 Bæredygtig Turisme Verdensarvsområdet Vadehavet Hørings udgave

2 Bæredygtig Turisme Verdensarvsområdet Vanehavet Indholdsfortegnelse Forord Fælles fremgang Bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet Vision og strategiske mål Statistik fra Vadehavet Enestående universel værdi Muligheder og forpligtelser som verdensarv Vejen til bæredygtig turisme Turisme og naturbeskyttelse Et unikt salgsargument Transport, indkvartering og gastronomi Miljømæssig uddannelse og fortolkning Kapacitetsforøgelse og højere standarder Bæredygtig turisme: At gøre det muligt Strategisk mål nr. 1 Strategisk mål nr. 2 Strategisk mål nr. 3 Strategisk mål nr. 4 Interessegrupperne Forvaltning Næste trin: Handlingsplanen Sådan ydes et bidrag Kontaktoplysninger Kolofon Arbejdet i forbindelse med strategien er blevet udført af de 16 medlemmer i den trilaterale arbejdsgruppe for udarbejdelse af en strategi for bæredygtig turisme Sustainable Tourism Strategy hos PROWAD Protect and Prosper: Sustainable Tourism in the Wadden Sea, som er medfinansieret af Interreg IVB North Sea Region Programme (www.prowad.org). 2

3 Foreword Fælles tilgang, fælles ansvar UDTRÆK Det er en værdisfuld begivenhed for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde at vi for første gang i fællesskab forsøger at skabe positive ændringer inden for turistbranchen og samtidigt bevare integriteten af verdensarvsstedet. Strategien er blevet udviklet i samarbejde mellem naturbeskyttelsesorganisationer, regeringer, turistbranchen og NGO er i Holland, Tyskland og Danmark. Det er en strategi som giver et overblik over det reelle potentiale for turisme i Vadehavsområdet, og hvordan vi alle ved at understøtte og beskytte den enestående universelle værdi af dette verdensarvssted kan drage både sociale, økonomiske og miljømæssige fordele. Strategien opfordrer alle interessegrupperne til at samarbejde om at virkeliggøre strategien. Vi har allerede diskuteret de muligheder, som bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet kan give, med mange interessegrupper. Men nu har vi brug for dit engagement med henblik på de handlinger, vi har foreslået, samt din forsikring om, at du vil gøre dit til at gøre de mulige fordele til virkelighed. Som leder af arbejdsgruppen vil jeg gerne takke alle dem, der har taget del i processen, for deres samarbejdsvilje, engagement og værdifulde bidrag indtil nu, gennem deres deltagelse i de lokale workshops og udfyldelse af spørgeskemaet samt udarbejdelse af strategien. Mulighederne er der, og jeg er overbevist om, at vi ved at samarbejde kan opnå bæredygtig turisme i dette fantastiske område. Ms Elze Klinkhammer Leder af arbejdsgruppen for udarbejdelse af en strategi for bæredygtig turisme Vadehavet er blevet optaget på UNESCOs prestigefyldte verdensarvsliste på grund af områdets enestående universelle værdi (se side 9) og de fremskridt, der er opnået med henblik på beskyttelse og forvaltning af området i mere end en generation. Områdets verdensarvsstatus understreger vigtigheden af at beskytte og behandle Vadehavet som én økologisk enhed. Og derigennem kan vi udvikle et forbedret samarbejde og fælles ansvarlighed over for det globale samfund. På den 11. Trilaterale Vadehavskonference på Sylt (2010) aftalte ministrene at udvikle en strategi for udvikling af bæredygtig turisme for hele Vadehavet. Dette opfylder verdensarvskomitéens krav om en strategi, som tager højde for områdets integritet og økologiske krav samt giver en ensartet tilgang til turisme i området. Optagelsen på verdensarvslisten er en mulighed, vi er nødt til at drage fordel af. Den skaber incitamenter for interessegrupperne, særligt med henblik på beskyttelse, turisme og for lokale og regionale samfund. Denne fælles strategi om bæredygtig turisme i det hollandsk-tysk-danske verdensarvsområde Vadehavet opfordrer alle interessegrupper til at tage del i virkeliggørelsen. Den beskriver og yder vejledning om, hvordan interessegrupperne kan gøre et aktivt bidrag og drage fordel af konventionen om beskyttelse af verdens natur- og kulturarv ved at beskytte Vadehavets naturlige værdier. Der findes allerede vellykkede lokale, regionale, nationale og trilaterale initiativer i hele området. Denne strategi skaber en merværdi gennem de synergieffekter og nye partnerskaber der bliver skabt, hvilket styrker interessegruppernes samarbejde og engagement. En trilateral arbejdsgruppe koordinerer gennemførelsen af strategien, suppleret af en handlingsplan for og fremefter. Arbejdsgruppen vil ligeledes årligt evaluere planen. Strategien og handlingsplanen er mere end ord - de fastlægger roller og ansvarsområder, som skal opfyldes. Alle interessegrupper opfordres til at engagere sig i udførelsen af opgaverne og arbejde sammen om at gøre verdensarvsområdet Vadehavet til et ægte feriemål. 3

4 Bæredygtig turisme I Vadehavet Verdensarvsområde Vadehavet NATURBESKYTTELSE OG TURISME I VADEHAVET Det Trilaterale Vadehavssamarbejde med Vadehavsplanen og programmet til overvågning af de naturlige ressourcer, danner en stærk ramme, som denne generelle politik om verdensarvsområdet Vadehavet kan bygges op omkring. Ca km2 af Vadehavet er allerede fredede områder i henhold til Natura 2000 og de forskellige landes fredningslove: Naturreservatet Vadehavet i Holland, nationalparkerne i Vadehavsområderne i Niedersachsen, Hamborg og Schleswig-Holstein i Tyskland og natur- og vildtreservatet i Danmark. Vadehavet er også et vigtigt feriemål. På mange af øerne og nogle steder på fastlandet er turisme den største indtægtskilde, som yder et betydeligt bidrag til opretholdelsen af det lokale arbejdsmarked. For at forhindre at turismen har en negativ påvirkning på Vadehavets økosystemer, har alle tre lande udfærdiget særlige forvaltningsrammer med henblik på regulering af de rekreative aktiviteter, f.eks. turistinformation og vejledning, zoneinddeling, lukning af følsomme områder og guidede vandreture, som giver et indtryk af området. Vadehavet er verdens største sammenhængende system af tidevandspåvirkede sand- og mudderflader med uforstyrrede geologiske og økologiske processer i det meste af området. 4

5 VORES VISION FOR VERDENSARVSOMRÅDET VADEHAVET SOM FERIEMÅL Strategien stræber efter at opstille en langsigtet grænseoverskridende ramme for udviklingen af bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet. VISION Naturbeskyttelse og udvikling af bæredygtig turisme går hånd i hånd i verdensarvsområdet Vadehavet. Dette samspil karakteriseres af alle de berørte parters værdsættelse, forståelse, erfaring og aktive deltagelse. Alle som besøger, bor eller arbejder i verdensarvsområdet Vadehavet er klar over og værdsætter det unikke landskabs enestående universelle værdi. De engagerer sig i at beskytte disse værdier, så de kan komme både nuværende og fremtidige generationer til gode. Lokale forretninger og samfund drager både økonomiske og sociale fordele af de kvalitative tilbud, som understøtter integriteten af Vadehavet og de økologiske fordringer, som verdensarvsstatus stiller. DE STRATEGISKE MÅL 1. At sikre at alle interessegrupper har en grænseoverskridende forståelse og værdsættelse af de grundlæggende værdier bag verdensarvsområdet Vadehavet. 2. At sikre at interessegrupperne tager ansvar for og bidrager til beskyttelsen af den enestående universelle værdi gennem deres engagement i turistforvaltning og produktudvikling. 3. At sikre at turistbranchen leverer ensartet kommunikations- og markedsføringsmateriale samt at verdensarvsområdet Vadehavets kvalitative turismemuligheder fremmes. 4. At sikre at naturbeskyttelsen, turismen og de lokale samfund drager fordel af verdensarvsstatusse. BÆREDYGTIG TURISME: VERDENSARVSOMRÅDET VADEHAVET UNESCO definerer bæredygtig turisme, som turisme der respekterer både de lokale beboere og de rejsende, kulturarven og miljøet. Verdensarvssteder er tit vigtige rejsemål, som giver gode muligheder for lokal økonomisk vækst og langsigtet bæredygtighed, hvis de forvaltes på rette vis. Visionen bag UNESCOS nye program for verdensarven og bæredygtig turisme er: Verdensarvs- og turismeaktørerne deler ansvaret for at beskytte vores fælles kulturog naturarv af enestående universel værdi samt for bæredygtig udvikling gennem passende turistforvaltning. Begrebet bæredygtig udvikling i henhold til Verdenskommissionen for Miljø og Udvikling i Our Common Future (1987) udgør ligeledes en rettesnor i forbindelse med positioneringen af denne strategi. Inden for disse rammer er bæredygtig udvikling det, som opfylder den nuværende generations behov uden at skade muligheden for, at fremtidige generationer kan opfylde deres behov. Bæredygtig turisme verdensarvsområdet Vadehavet:: 1. har forståelse for Vadehavets naturlige værdier og påtager sig det globale ansvar for områdets beskyttelse som et resultat af dets status som verdensarv. 2. bidrager til beskyttelsen, bevarelsen og præsentationen af verdensarvsområdet Vadehavet. 3. fremmer samarbejdet med turismeaktørerne baseret på brugerdeltagelse for at maksimere den beskyttende virkning og giver resultater samtidigt med, at de negative påvirkninger fra turismen mindske 4. præsenterer verdensarvsområdet Vadehavet på passende, ensartet og omfattende vis for at øge kendskabet til og forståelsen for området samt støtten til beskyttelsen deraf. 5. dækker nuværende og fremtidige generationers samfundsmæssige og økonomiske behov samtidigt med at målene for områdets beskyttelse opretholdess. 6. giver mulighed for turisme af høj kvalitet og lille påvirkning (produkter, tjenesteydelser, faciliteter), som tager højde for områdets økologiske behov. 7. bidrager til udviklingen af regionalområdett. 5

6 Statistik Vadehavet kan fremvise nogle imponerende statistikker med henblik på dyreliv, miljø og størrelse 3-5 billion Turistbranchen i Vadehavsområdet har en anslået årlig omsætning på 3-5 milliarder euro 10 million 10 millioner turister besøger årligt verdensarvsområdet Vadehavet med ca. 50 millioner overnatninger, og der er årligt millioner besøgende på dagsture. 3,7 million 3,7 millioner mennesker bor på fastlandet i verdensarvsområdet Vadehavet, og mennesker bor på øerne. 6

7 14,700 km 2 Vadehavet dækker km2 og deraf er km2 naturparker, nationalparker og fredede områder, som udgør et verdensarvssted. Denmark 500 km 500 km uafbrudt kystlinje ud til Vesterhavet i Holland, Tyskland og Danmark. 6 million 6 millioner trækfugle kan findes på samme tid i Vadehavet, og i gennemsnit passerer hvert år millioner gennem området om foråret og efteråret Germany The Netherlands 7

8 Enestående Universel Værdi Hvad er enestående universel værdi? Derfor er Vadehavet et verdensarvssted Det overordnede mål bag konventionen om beskyttelse af verdens natur- og kulturarv er beskyttelsen af kultur- og natursteder af enestående universel værdi for verdens befolkning samt bevarelse deraf for fremtidige generationer. Steder, som ønsker at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste skal bevise, at de har noget vigtigt, der kaldes enestående universel værdi. Enestående universel værdi vil sige en kulturel eller naturrelateret værdi, som er så usædvanlig, at den går på tværs af nationale grænser, og at den er både relevant og vigtig for det globale samfund, både nu og fremover. Stedet opfylder ét eller flere verdensarvskriterier. Enestående universel værdi Stedet opfylder om nødvendigt kravene til integritet og ægthed. Stedet opfylder kravene vedrørende beskyttelse og forvaltning Kriterier Den hollandsk-tyske del af Vadehavet blev optaget på verdensarvslisten i 2009 på baggrund af dens geologi, økologi og biologiske mangfoldighed, som er af global værdi. Vadehavet er verdens største sammenhængende system af tidevandspåvirkede sand- og mudderflader med uforstyrrede geologiske og økologiske processer i det meste af området. Det omfatter en lang række overgangsområder mellem land-, hav- og ferskvandsmiljøer, og det er rigt på dyre- og plantearter, som er særligt tilpassede til de krævende miljømæssige forhold. Det anses for at være et af verdens vigtigste områder for trækfugle, og det er forbundet med et netværk af andre vigtige trækfuglelokaliteter. Op til seks millioner trækfugle kan findes på samme tid i Vadehavet, og i gennemsnit passerer der to gange årligt millioner gennem området. Kort sagt er den biologiske mangfoldighed på verdensplan afhængig af Vadehavet. Integritet Integriteten er sikret idet området omfatter alle de levesteder, egenskaber og processer, som udgør et naturligt og dynamisk Vadehav. Området er i stand til at opretholde disse økologiske processer, vigtige egenskaber og værdier. Forvaltning Opretholdelse af de hydrologiske og økologiske processer i det sammenhængende system af tidevandsflader er et af de overordnede mål bag kravet om Vadehavets beskyttelse og integritet. Effektiv forvaltning skal sikre en tilgang til økosystemet, som integrerer forvaltningen af de eksisterende fredede områder med andre vigtige aktiviteter, som finder sted i området, herunder fiskeri, skibsfart og turisme Figur med de tre søjler for enestående universel værdi inden for rammerne af konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv. Alle tre kriterier skal opfyldes, for at stedet anses for at have enestående universel værdi. 8

9 9

10 Muligheder og forpligtelser som verdensarv Status som verdensarv er den mest prestigefyldte anerkendelse for natur- og kulturarv på globalt plan. De fleste mennesker, som bor i nærheden af, eller som har tilknytning til et verdensarvssted, er stolte af det. Betegnelsen kan også være en drivkraft bag nyt samarbejde, stolthed i befolkningen, sociale og økonomiske investeringer. Et verdensarvssted giver også de lokale samfund betydelige muligheder med henblik på turisme. Nøgleordet er muligheder, idet potentialet bag status som verdensarv skal udnyttes gennem koordinerede indsatser. Der findes stadigt flere beviser på, at status som UNESCO verdensarv giver et sted en større global profil, end det ellers ville have haft. Grunden dertil er, at betegnelsen verdensarv i stigende grad af turister anses for at være et kvalitetsstempel og en enestående oplevelse. Optagelsen på UNESCOs liste giver værdifuld global mediedækning og store muligheder for markedsføring og udvikling som feriemål. Mange rejsemål har oplevet, at deres status som verdensarvssted er et effektivt varemærke, som giver de eksisterende varemærker merværdi og ofte overstiger dem i global henseende. Det tyder på, at turister på verdensarvssteder i højere grad er internationale, er mere velhavende, bruger flere penge på stedet, bliver længere og er mere interesserede i stedets værdier og enestående globale betydning (herunder også hvordan de kan bidrage til dets beskyttelse eller bæredygtighed). Udfordringen er, at turister på verdensarvssteder forventer at kunne tilnærme sig og forstå historien bag den enestående globale betydning - de forventer en forenet identitet, en sammenhængende historie på stedet samt en tilgængelig fortolkning. Turister på verdensarvssteder er også mere krævende og forventer højere kvalitetsstandarder. Kort sagt forventer de et rejsemål af verdensklasse, som lever op til betegnelsen verdensarv. Vadehavet tilbyder som sammenhængende verdensarvssted en lang række muligheder. Den globalt anerkendte værdi og det unikke salgsargument, som forbindes med status som verdensarv, giver nye muligheder for turistbranchen og de lokale samfund, som der kun kan drages fordel af ved hjælp af en ensartet, grænseoverskridende tilgang - som understøttes af uafhængig overvågning, strategisk evaluering og banebrydende forskning. Mange rejsemål har oplevet, at deres status som verdensarvssted er et effektivt varemærke, som giver de eksisterende varemærker merværdi og ofte overstiger dem i global henseende. 10

11 11

12 VEJEN TIL BÆREDYGTIG TURISME DE VIGTIGSTE ARBEJDSOMRÅDER For at skabe en effektiv og vellykket strategi er vi nødt til at forstå den aktuelle status for turismen i området samt de muligheder, som status som verdensarv giver med henblik på udvikling af bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet. Med henblik på de strategiske mål vil der være fokus på følgende vigtige arbejdsområder: Turisme og naturbeskyttelse Et Vadehavssamarbejde Det unikke salgsargument Ét verdensarvssted Transport, indkvartering og gastronomi Nøglepunkter med henblik på turisme Miljømæssig uddannelse og fortolkning At bringe feriemålet til live Kapacitetsforøgelse og højere standarder Opbygning af et feriemål af høj kvalitet 12

13 13

14 14 TURISME OG NATURBESKYTTELSE Et Vadehavssamarbejde

15 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer Naturbeskyttelse og rekreation går godt i spænd i Vadehavet, primært på grund af langsigtede politikker samt omfattende beskyttelses- og forvaltningsplaner. Sideløbende sikrer information og uddannelse fra forskellige organisationer og brancher i hele Vadehavsområdet den vellykkede sameksistens. Turistbranchens engagement i og bidrag til naturbeskyttelse og samarbejde på nationalt og regionalt plan spiller ligeledes en vigtig rolle. Der er ligger dog potentielle konflikter og der kan være anledning til bekymring med hensyn til turisme. Det mest åbenlyse er, at status som verdensarv kan resultere i et øget antal turister, og at disse turister kan have en negativ effekt på Vadehavets naturlige værdier. Aktiviteter og rekreation langs kysten kan for eksempel påvirke sjældne arter af vadefugle, og utilstrækkelig planlægning af turistfaciliteter og bygninger i kystområdet i nærheden af naturområder giver ligeledes årsag til bekymring. EKSEMPEL Turistplanlægning i kystområdet Den danske regerings krav vedrørende turistplanlægning i kystområdet afspejles i Esbjerg kommunes Plan for turisme Den omfatter:: > > Sammenhængende turistpolitiske overvejelser er en forudsætning for placering af nye ferie- og fritidsfaciliteter i kystområdet; > > Nye ferie- og fritidsfaciliteter og større udvidelser af eksisterende faciliteter i eksisterende byområder eller større ferie- og fritidsområder; > > Nye lysthavne må ikke placeres i det åbne kystlandskab; > > Ingen planlægning af nye ferieboliger i kystområdet, og eksisterende ferieboliger må forsat kun bruges til ferieophold. Data om ændringer og negative konsekvenser hvad angår stedets integritet i forbindelse med påvirkningen af turisme/ rekreative aktiviteter, den regionale turistøkonomi, turisternes præferencer og beboernes meninger kan give vigtige oplysninger med henblik på forvaltning af verdensarvsstedet. På nuværende tidspunkt er der ikke noget fælles overvågningsprogram eller en fælles metode til evaluering af disse ændringer og påvirkninger på den regionale udvikling. Status som verdensarv anses for at være en mulighed for udvikling af bæredygtig turisme i Vadehavet. Det handler ikke om at skabe konflikter mellem turisme og naturbeskyttelse. Socio-økonomisk overvågning Siden år 2000 er der blevet udført socio-økonomisk overvågning i nationalparkområdet i Schleswig-Holstein. Den har omfattet: > > Indsamling og analyse af data om turisme, som har vist nationalparkens effekt på den regionale økonomi; > > Identificering af (negative) konsekvenser og tendenser med det formål at kunne reagere korrekt og i rette tid; > > Løbende registrering af populariteten og tilstrækkeligheden af nationalparkens informationsmateriale og naturoplevelser samt instrumenter til naturbeskyttelse og turistforvaltning; > > Måling af de lokale beboeres og de tyske borgeres accept af nationalparken gennem undersøgelse af deres holdninger, meninger, forventninger, motiver og deres tilfredshed med kommunikation og (turistrelaterede) tilbud. De fleste interessegrupper ser en status som verdensarv som en mulighed for udvikling af bæredygtig turisme i Vadehavet. Det handler ikke om at skabe konflikter mellem turismen og naturbeskyttelsen. Status som verdensarv betyder også en anerkendelse af de resultater man har opnået med den internationale koordinerede beskyttelse og opfordrer os til at opretholde disse høje standarder for bevaring af Vadehavet. Et omfattende turistinformationssystem er vigtigt. Vi har muligheden for at fortælle historierne om Vadehavet, for at vise det unikke salgsargument eller den enestående universelle værdi. Dette vil sikre, at vi i følsomme perioder eller sårbare områder kan begrænse de negative påvirkninger og skabe forståelse og omtanke hos turisterne. Der er også øget forståelse for behovet for en fælles tilgang til evaluering af den mulige turismerelaterede virkning på integriteten af Vadehavets værdier. Dette vil indebære at man indsamler eksisterende oplysninger om påvirkningen af forskellige typer turistaktiviteter samt effekten af eventuelle modforanstaltninger. Derudover kan udviklingen og implementeringen af et harmoniseret eller ensartet socioøkonomisk dataindsamlingssystem udgøre en grundlæggende del af en overvågningsplan for stedet. Nødvendige resultater > > > Øget deltagelse fra interessegrupperne i planlægningen, udviklingen og forvaltningen af bæredygtig turisme, tage medansvar for beskyttelsen af stedets enestående universelle værdi. > > Effektiv turismeplanlægning, som er på linje med stedets enestående universelle værdi, og som minimerer risikoen for konflikter mellem de rekreative aktiviteter og Vadehavets værdier. > > En fælles metode til overvågning og evaluering af turismens påvirkninger af naturen og de socio-økonomiske værdier, som stilles til rådighed for at støtte op om planlægning og bæredygtig udvikling. > > Et omfattende turistinformationssystem, som skal øge forståelsen for og kendskabet til den enestående globale betydning. 15

16 16 Et Unikt Salgsargument Ét verdensarvssted

17 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer I Holland, Tyskland og Danmark har man udarbejdet omfattende professionelle markedsføringsstrategier til fremme af øerne og kystområderne på fastlandet. Regionale markedsføringsorganisationer samarbejder med serviceudbyderne og har udviklet et stærkt varemærke for deres eget kystområde, men ingen markedsføringsaktiviteter dækker hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. Faktisk er der konkurrence mellem lignende varemærker i det samme område eller land, såsom Nordsee i Tyskland. Manglende integration af markedsføringen af fastlandet og øerne som feriemål er ligeledes et problem i nogle områder. I Holland og Tyskland bruger mange interessegrupper statussen som verdensarv som et ekstra markedsføringsredskab. Det er et vigtigt aspekt, men kun få turismetilbud omtaler verdensarvsstandarderne på en konsistent og hensigtsmæssig måde. Som en løsning på dette er en række kommunikationsog markedsføringsaktiviteter blevet udført i fællesskab af partnere i Tyskland og Holland efter optagelsen på verdensarvslisten i Dette har skabt synergieffekter, øget profilen og synligheden af verdensarvsstedet og øget turisternes og beboernes bevidsthed om området i de to lande. Det har ligeledes vist muligheden for et grænseoverskridende verdensarvsvaremærke for kommunikation samt påvist kompleksiteten af at arbejde på tværs af grænser og brancher. Vi har allerede meget grundlæggende viden om verdensarvområdet Vadehavet, men vi kan stadigvæk lære mere. Vi er nødt til at prioritere koordinationen af denne markedsundersøgelse. Den igangværende forskning er opdelt, sporadisk og uden en ensartet tilgang, og de eksisterende undersøgelser gælder ikke specifikt for verdensarvsområdet Vadehavet. Hverken med henblik på indholdet eller deres regionale dækning. Hele verdensarvsområdet Vadehavet ville kunne opnå meget større fordele end de opdelte strategier med deres smalle fokus, hvis det blev taget som en helhed og markedsført på intelligent vis. En fælles forståelse og bevidsthed blandt interessegrupperne for den globale betydning af Vadehavet og den grænseoverskridende verdensarv, områdets skønhed og de unikke naturlige processer er, sammen med markedsundersøgelser, en forudsætning for strategisk markedsføring. Mange interessegrupper anser statussen som verdensarv, som noget der kan bruges som en fælles markedsføringsplatform til at fremme af bæredygtigheden, skabe synergieffekter og fremhæve af områdets profil - både nationalt og internationalt. Der hersker en tro på, at helheden er større end summen af dens dele. Så samlet set vil hele verdensarvsområdet Vadehavet kunne opnå meget større fordele hvis det bliver betragtet som en helhed og markedsført på intelligent vis end med de spredte strategier der har et snævert fokus. Forbedret samarbejde, markedsundersøgelser og kommunikation mellem interessegrupperne på tværs af regionerne, vil give større fordele og man vil opnå større opmærksomhed i forhold til feriemålet som en helhed (hvilket alle interessegrupper og regioner kan profitere af). Det vil ligeledes forebygge at man får en unødvendig konkurrence mellem de regionale feriemål. Turistundersøgelser som dækker hele Vadehavet skal levere værdifulde oplysninger om turisternes krav og deres tilfredshed, om forventninger, holdninger, foretrukne aktiviteter, vigtigheden af bæredygtighed og betydningen af status som verdensarv med hensyn til valget af rejsemål. EKSEMPEL Verdensarvens synlighed Med optagelsen på verdensarvslisten i 2009 blev en fælles kommunikations- og markedsføringskampagne lanceret af interessegrupper i Holland og Tyskland. Et fælles logo, et fælles vejskilt, et officielt verdensarvswebsite og en informationsbrochure styrkede verdensarvsstedets profil. Sideløbende er der blevet forberedt mere end 65 informationsmoduler, og beboere og turister har fortalt deres historier om Vadehavet under mottoet: at være en del af verdensarven. Nødvendige resultater > > > Et stærkt verdensarvsvaremærke med udgangspunkt i den enestående universelle værdi, som rettesnor for udvikling af produkter, tjenesteydelser og faciliteter af høj kvalitet. > > Et bæredygtigt markedsføringskoncept for verdensarvsområdet Vadehavet - som viser værdien af eksisterende regionale varemærker og skaber merværdi og synergieffekter som giver flere fordele. > > Et grænseoverskridende markedsføringskoncept og en turistundersøgelse af verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. > > Ensartet verdensarvskommunikation og markedsføring af produkter af høj kvalitet for hele området. 17

18 Transport, Indkvartering Og Gastronomi Vigtige aspekter for turisme Turistbranchen og i særdeleshed indkvarteringssteder og gastronomiforetagender drager allerede økonomiske fordele af den uforstyrrede natur og det skønne landskab. De har mulighed for at drage endnu flere fordele ved at fremme områdets status som verdensarv, idet turisterne dermed vælger at blive længere og bruge flere penge. 18

19 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer Transport De fleste turister kører i bil til Vadehavet. Det er normalt lettere at nå frem i bil end med offentlig transport, med få undtagelser såsom de direkte togforbindelser til Sild og til færgeovergangene på fastlandet (Dagebüll Hafen, Norddeich Mole og Harlingen). I verdensarvsområdet Vadehavet er der en veludbygget infrastruktur med offentlig transport og fritidsfaciliteter. Men der sættes stadigvæk fokus på forbedring af infrastrukturen for biler og manglende investering i bæredygtig transport. De mest åbenlyse undtagelser herpå er områder, hvor privatbiler ikke er tilladte (på bestemte øer i Vadehavet), og hvor der findes gode og omkostningseffektive offentlige transportmuligheder. Offentlig transport som et miljøvenligt alternativ for turister er endnu ikke en bæredygtig mulighed i verdensarvsområdet Vadehavet, men der har været spredte forsøg på at integrere nedsættelsen af CO2-emissioner i transportsektoren, f.eks. Urlauberbus für n Euro i Niedersachsen og færgen Den Helder - Texel. Indkvartering og gastronomi Indkvartering og gastronomi er to af de vigtigste aspekter i forbindelse med valg af feriemål og opholdssted. Det er værd at bemærke, at det også er vigtige aspekter med henblik på jobskabelse. I Danmark er den altovervejende indkvarteringsform sommerhuse og til en vis grad campingpladser. I Holland og Tyskland spiller ferielejligheder, hoteller og campingpladser en vigtig rolle, og i Holland er det samme tilfældet for overnatninger på både. Små og mellemstore virksomheder er i overtal i alle tre lande. Disse tilbyder en bred vifte af autentiske turistoplevelser og regionale produkter, men har på den anden side begrænsede ressourcer med hensyn til investering i bæredygtighed, kvalitetsudvikling og markedsføring. På grund af forskellige planlægningslove i de tre lande er der forskellige tilgange til udviklingen af ny turismerelateret infrastruktur - men de stiller alle krav om plads. På nogle øer udgør øget ferskvandsindvinding en potentiel risiko for sårbare levesteder, særligt i højsæsonen. I hele verdensarvsområdet Vadehavet er der en stigende efterspørgsel efter autenticitet og kvalitet. Der findes et voksende antal initiativer, som fremmer regionale produkter og regional gastronomi samt nationalparkcertificering af indkvarteringssteder og gastromomiforetagender. Bæredygtige, regionale transportforbindelser skal forbedres og sammenknyttes, herunder fælles offentlig transport og el-transport. Der er også et behov for forbedret kommunikation til turistaktørerne og deres gæster om offentlig transport, og oplysninger om hvordan den medvirker til at nedsætte CO2-emissionerne. Der bør opbygges en bæredygtig infrastruktur og et netværk, som giver mulighed for rejser langs Vadehavets kystlinje, herunder grænseoverskridende cykel-, vandre og kajakruter osv., som kan integreres i verdensarvsturistpakker. Turistbranchen, og i særdeleshed indkvarteringssteder og gastronomiforetagender, drager allerede økonomiske fordele af den uforstyrrede natur og det skønne landskab. Branchen har mulighed for at drage endnu flere fordele ved at fremme områdets status som verdensarv, idet turisterne dermed vælger at blive længere og bruge flere penge. Mulighederne for indkvartering og gastronomi kan også yde et vigtigt bidrag til beskyttelsen af området og den bæredygtige udvikling ved at tilbyde miljøvenlige (gastronomiske) produkter af høj kvalitet. Miljøvenlig transport og indkvartering er en vigtige måde at forvalte strømmen af turister på. De vil også bidrage til bevaringen af verdensarvsområdet Vadehavet og styrke dets profil som et CO2-neutralt feriemål1. Udviklingen af dette aspekt kan være et vigtigt markedsføringsredskab for området. EKSEMPEL Nødvendige resultater > Urlauberbus für n Euro Urlauberbus i Niedersachsen giver en miljøvenlig transportmulighed for at udforske nationalparken og baglandet. For 1 euro pr. tur kan man tage enhver bus i Ems-Jadeområdet. Tilbuddet, som blev lanceret i højsæsonen, gælder nu hele året rundt. Det har været et vellykket initiativ - i 2012 brugte én ud af ti turister i området Urlauberbus, og programmet vandt den nationale anerkendelse Fahrtziel Natur. Wadden Goud Det hollandske Wadden Goud er et varemærke for lokale produkter og tjenesteydelser fra det hollandske Vadehavsområde. Varemærket forvaltes af fonden Wadden Group, som er en non-profit fond med 300 produkter (primært landbrugsprodukter og de fleste deraf økologiske) og ca. 75 tjenesteydelser (turisme, gastronomi, kunst og kultur). > > Forbedret partnerskab og samarbejde mellem turismeaktører og naturbeskyttelsessektoren. > > Effektiv, bæredygtig offentlig transport for alle turister til og i verdensarvsområdet Vadehavet med tydelig og lettilgængelig information. > > Sammenknytning af eksisterende transportsystemer og infrastruktur, herunder e-mobilitet samt vandreog cyklefaciliteter. > > Effektive produkter, tjenesteydelser og faciliteter af høj kvalitet inden for transport, indkvartering og gastronomi, hvilket også kan bidrage til nedsættelsen af energi- og vandforbrug samt reduktion af kulstofemissioner. 19

20 20 Miljømæssig Uddannelse Og Formidling At bringe feriemålet til live

21 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer Mere end 50 informations- og turistcentre spiller en vigtig rolle i forbindelse med præsentationen af værdierne, seværdighederne og den globale værdi af verdensarvsområdet Vadehavet for de lokale beboere, interessegrupperne og turisterne. Status som verdensarv har givet Holland og Tyskland mulighed for at integrere oplysninger om verdensarven i deres udstillinger og guider. Sammen med informationscentrene har Den Internationale Vadehavsskole (IWSS) udfærdiget en lang række informationsog uddannelsesmaterialer, som præsenterer hele verdensarvsområdet Vadehavet som en samlet økologisk og beskyttet helhed med en bred vifte af autentiske oplevelser. Regionale netværk af informationscentre, nationalparker og skoler har været etableret i mange år, herunder Vadehavsakademiet i Holland, Junior Ranger-programmet i Tyskland og Mit Vadehav i Danmark. Udover organiseret information og rundture er der en stigende interesse fra virksomheder med henblik på at give turisterne noget helt særligt, rundture som viser verdensarvsstedet Vadehavets særpræg og enestående værdi. Status som verdensarv giver mulighed for at udvide og udvikle samarbejdet, den aktive deltagelse og netværket blandt de forskellige interessegrupper, som bidrager til forståelsen af den verdensomspændende værdi af verdensarvsområdet Vadehavet og udvikle den lokale bevidsthed. Den primære udfordring ligger i integrationen af konceptet enestående universel værdi på ensartet og motiverende vis i eksisterende og fremtidige informationsog uddannelsesaktiviteter. Turistinformation og miljøuddannelse om Vadehavets status som verdensarv bør indeholde et ensartet budskab, uanset om det er grænseoverskridende eller områdespecifikt. Dette ensartede budskab vil øge forståelsen for og værdsættelsen af målene og foranstaltningerne bag beskyttelsen af området og bidrage til at engagere turisterne og beboerne med henblik på bevaring og beskyttelse af dette vigtige miljø. Den primære udfordring ligger i integrationen af konceptet enestående universel værdi på ensartet og motiverende vis i eksisterende og fremtidige informations- og uddannelsesaktiviteter. Medarbejderne på turistcentrene skal have en grundig uddannelse og forstå den enestående universelle værdi af verdensarvsområdet Vadehavet. Via dem og den sammenhængende historie, de fortæller, kan vi på effektiv vis markedsføre vores status som verdensarv. Udvikling og markedsføring af autentiske naturoplevelser kan både fastholde vores nuværende turister og tiltrække nye segmenter. Sammenstilling af oplevelsespakker øger mulighederne for familier med børn og giver en bredere vifte af aktiviteter og oplevelser for det store antal turister i målgruppen det gode liv. Der er også mulighed for at udvikle ekstreme pakker, som giver eventyrlystne rejsende mulighed for at opleve naturens kræfter og det dynamiske samspil i verdenshavsområdet Vadehavet, f.eks. områdets fantastiske egenskaber som trækfuglelokalitet. Udvikling og markedsføring af autentiske naturoplevelser kan både fastholde nuværende turister og tiltrække nye segmenter. Case Study De fem Turistorganisationen i Schleswig-Holstein og Nationalparken har i fællesskab udviklet naturoplevelsesture. De omfatter de små fem (de fem mest almindelige bunddyr), de flyvende fem (typiske fugle) og de store fem (havpattedyr, stør, ørn). Disse oplevelser bringer turisterne tættere på verdensarven uden at forstyrre dyrelivet. En brochure til børn, som er blevet udviklet i samarbejde med IWSS, har tilføjet de fem bevægelige strukturer (dynamiske strukturer, såsom klitter og tidevandsflader) og de fem planter (planter der vokser i klitterne og på strandengene), som dækker levestederne for de mest karakteristiske arter i Vadehavet. Nødvendige resultater > > > Uddannelsesmæssige ressourcer og -aktiviteter til opretholdelse af den enestående universelle værdi og fremme af værdsættelsen af verdensarvsområdet Vadehavet. > > Autentiske naturoplevelser, som udgør en integreret del af verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. > > Øget kendskab til og værdsættelse af det dansktysk-hollandske Vadehav som en helhed blandt alle interessegrupperne. > > Forbedret kommunikation af værdien af den enestående universelle værdi og dens synlighed blandt alle interessegrupper, lokale beboere og turister. 21

22 22 Kapacitetsopbygning Og Højere Standarder Opbygning af et feriemål af høj kvalitet

23 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer Grænseoverskridende kendskab til og forståelse for Vadehavets naturlige værdier og områdets status som verdensarv er nøglen til udviklingen af verdensarvsområdet Vadehavet som bæredygtigt feriemål. Det er vigtigt, at interessegrupperne er åbne over for at øge deres kendskab og forståelse samt for at forbedre deres professionelle tilgang på det grænseoverskridende plan. Derigennem og gennem en forståelse for varemærket kan de bidrage til turisternes enestående oplevelser, hvilket motiverer dem til både at vende tilbage til og anbefale verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål til andre. For at kunne positionere Vadehavet som et feriemål af høj kvalitet er der behov for en fælles tilgang, forbedret forståelse og uddannelse blandt interessegrupperne samt en forskningsbaseret ramme. Vellykkede eksempler på kapacitetsopbygning og programmer til uddannelse af interessegrupperne i området findes i de tyske nationalparkers partnerskabsprogrammer. De har et primært regionalt fokus men omfatter også aspekter med henblik på verdensarven. Der er en stadigt stigende tendens inden for turisme til at sætte fokus på feriemål, som tilbyder bæredygtige, miljøvenlige/økologiske og certificerede lokale produkter. Sideløbende har der været et stigende antal regionale eller nationale certificeringsprogrammer og -mærker, som omfatter bæredygtighedskriterier, for en bred vifte af turistprodukter. Men kun et par deraf har en direkte tilknytning til Vadehavets værdier. Ingen af dem er koordineret i hele området eller kan anses for at være et kvalitetsstempel for hele Vadehavet som feriemål. For at kunne positionere Vadehavet som et feriemål af høj kvalitet er der behov for en fælles tilgang, forbedret forståelse og uddannelse blandt interessegrupperne samt en forskningsbaseret ramme. Vi er kun lige begyndt med at bruge statussen som verdensarv til at skabe merværdi, men et effektivt, sammenhængende varemærke kan skabe en endnu større merværdi. Kapacitetsopbygning hos (lokale) interessegrupper med henblik på færdigheder, forståelse og uddannelse vil øge kendskabet til tilbud i andre dele af turistbranchen. Disse personer og virksomheder i turistbranchen er ambassadører og repræsentanter for verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. Dette vil bidrage til at styrke feriemålets profil som en helhed, identificere vigtige interessegrupper og lokale personer, og det vil bidrage til at opretholde en (lokal) kvalificeret arbejdskraft. Status som verdensarv giver store muligheder for at markedsføre tilbud af høj kvalitet og øge de besøgendes tilfredshedsniveau. Der bør udvikles fælles generelle standarder, som er lette at kommunikere og integrere i de eksisterende strukturer. Case Study Nationalparksamarbejde De tyske nationalparker har etableret et offentligtprivat samarbejdsprogram. Programmets medlemmer omfatter indkvarteringssteder, restauranter, natur- og turistorganisationer, informationscentre, rejseselskaber og transportbranchen. Programmet forudsætter særlige miljøkrav og engagement over for nationalparken, og målet er tjenesteydelser af høj kvalitet og miljøvenlig økonomi. Konvention om lystsejlads i Vadehavet Den hollandske konvention om lystsejlads fastlægger aftalerne mellem lystsejladsaktørerne og de offentlige myndigheder med henblik på lystsejlads i Vadehavet. Hovedmålet er, at en kvalitetsbevidst tilgang til lystsejlads er bedre hvad angår beskyttelsen af Vadehavet, samt at al lystsejlads skal have en minimal negativ påvirkning på områdets økologiske egenskaber. Denne kvalitetsbevidste tilgang kommunikeres via kampagnen Jeg passer på Vadehavet og den omfatter uddannelse, rådgivning og information, som har til hensigt at øge forståelsen for, hvad der gør Vadehavet til noget ganske særligt. Jo mere lystsejlerne nyder og glæder sig over disse egenskaber, desto større er chancen for, at de i deres adfærd viser dem respekt. Nødvendige resultater > > > Forbedret forståelse blandt interessegrupperne for de sociale, økonomiske og beskyttelsesmæssige fordele af verdensarvsområdet Vadehavet som varemærke. > > Fælles høje standarder og bæredygtige produkter og tilbud af høj kvalitet fra verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. > > Forøget kapacitet hos interessegrupperne og redskaber til effektiv, ansvarsbevidst og bæredygtig forvaltning af turisme. 23

24 Bæredygtig turisme At gøre det muligt Denne strategi kan kun gennemføres, hvis vi alle sammen arbejder sammen om at skabe ensartet kommunikation og i fællesskab styrker turismen og opretholder et højt niveau af naturbeskyttelse. Det er vigtigt at tage ved lære af den bedste praksis og forbedre den grænseoverskridende forståelse for, hvordan bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet kunne se ud. Vores vision for verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål understreges af vores fire strategiske mål. Opnåelsen af disse mål afhænger af fælles og effektiv gennemførelse af de fem primære arbejdsområder. Ved hjælp af disse pejlemærker kan vores vision virkeliggøres og styrkes på lang sigt. 24

25 Vores tilgang til opbygning af bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet Vision Naturbeskyttelse og udvikling af bæredygtig turisme går hånd i hånd i verdensarvsområdet Vadehavet. Dette samspil karakteriseres af alle de berørte parters værdsættelse, forståelse, erfaring og aktive deltagelse. Alle som besøger, bor eller arbejder i verdensarvsområdet Vadehavet er klar over og værdsætter det unikke landskabs enestående universelle værdi. De engagerer sig i at beskytte disse værdier, så de kan komme både nuværende og fremtidige generationer til gode. Lokale forretninger og samfund drager både økonomiske og sociale fordele af de kvalitative tilbud, som understøtter integriteten af Vadehavet og de økologiske fordringer, som verdensarvsstatus stiller. Status og analyse af arbejdsområder Turisme og naturbeskyttelse Et Vadehavssamarbejde Det unikke salgsargument Ét verdensarvssted Transport, indkvartering og gastronomi Nøglepunkter med henblik på turisme Miljømæssig uddannelse og fortolkning At bringe feriemålet til live Kapacitetsforøgelse og højere standarder Opbygning af et feriemål af høj kvalitet Strategiske mål 1. At sikre at alle interessegrupper har en grænseoverskridende forståelse og at de værdsætter de grundlæggende værdier bag verdensarvsområdet Vadehavet. 2. At sikre at interessegrupperne tager ansvar for og bidrager til beskyttelsen af den enestående universelle værdi gennem deres engagement i turistforvaltning og produktudvikling. 4. At sikre at naturbeskyttelsen, turismen og de lokale samfund drager fordel af verdensarvsstatussen. 3. At sikre at turistbranchen leverer ensartet kommunikations- og markedsføringsmateriale samt at verdensarvsområdet Vadehavets kvalitative turismemuligheder fremmes. Handlingsplan Beskyttelsen af den enestående universelle værdi af verdensarvsområdet Vadehavet sociale, økonomiske og miljømæssige fordele 25

26 Strategisk Mål Nr. 1 At sikre at alle interessegrupper har en grænseoverskridende forståelse og at de værdsætter de grundlæggende værdier bag verdensarvsområdet Vadehavet. 1 Forbedret grænseoverskridende kendskab til, forståelse for og værdsættelse af verdensarvskonceptet og den merværdi, det giver, vil gøre det muligt for interessegrupperne at integrere det i deres aktiviteter. Derudover vil det understøtte at man identificere sig med området som helhed og styrke den lokale stolthed. 26

27 Engagement med henblik på at kunne realisere målet 1. øget forståelse og synlighed blandt interessegrupperne i verdensarvsområdet og statussens beskyttelsesmæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele. Interessegrupperne vil bruge oplysninger om verdensarven og dens incitamenter til at skræddersy informationspakker, kommunikationsredskaber og markedsføringsmaterialer via forskellige kanaler (f.eks. trykte materialer, website, forummer for interessegrupperne) i deres deltagelse i fælles aktiviteter såsom verdensarvsdage og -kampagner. 2. at give interessegrupperne kapaciteten og redskaberne til effektiv, ansvarsbevidst og bæredygtig forvaltning af turisme i lokal sammenhæng og ud fra lokale behov (f.eks. kvalifikation og oplæring, eksempler på bedste praksis, uddannelse, deling af informationer og opbyggelse af netværk). Kvalifikation og oplæring af interessegrupperne vedrørende verdensarven vil styrke troværdigheden og øge kvaliteten i hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. Der bør udvikles træningskurser til tjenesteudbydere med henblik på sprog og retorik, uddannelse, naturbeskyttelse og bæredygtighed. Eksempler på best practise og eksisterende programmer bør kommunikeres og deles i netværk til hele Vadehavsområdet. 3. udvikling af uddannelsesressourcer og styrkelse af (lokal) stolthed over verdenshavsområdet Vadehavet. Mere end 50 informationscentre spiller en vigtig rolle i forhold til uddannelse og information, og de bør styrke deres samarbejde og udfærdige materialer til nøglepersoner og uddannelsessektoren. Eksisterende uddannelsesprogrammer bør integreres mere og samarbejdet med børnehaver, skoler og universiteter bør styrkes. En emotionel tilknytning til verdensarven vil understøtte stoltheden over statussen som verdensarv samt gøre det nemmere at identificere sig dermed. 27

28 Strategisk Mål Nr. 2 At sikre at interessegrupperne tager ansvar for og bidrager til beskyttelsen af den enestående universelle værdi gennem deres engagement i turistforvaltning og produktudvikling. 2 Interessegruppernes indgående engagement i forbindelse med planlægning, udvikling og forvaltning af bæredygtig turisme vil styrke deres engagement og deltagelse i forhold til beskyttelses af verdensarvsområdet Vadehavet. Incitamentsmekanismer vil opmuntre interessegrupperne (særligt i turistbranchen) til at handle ansvarsbevidst med hensyn til beskyttelse af området og til at skabe sociale og økonomiske fordele for lokalsamfundene. På grund af store regionale forskelle i forvaltningen af området som feriested, markedsføring og turistrelaterede infrastrukturer, vil en ensartet tilgang i hele området være det vigtigste mål med henblik å at sikre kvalitet og troværdighed i hele verdensarvsområdet. Udviklingen af turistprodukter og -tjenesteydelser, som underbygger områdets enestående universelle værdi, vil skabe turistoplevelser af høj kvalitet med lille påvirkning af miljøet i verdensarvsområdet Vadehavet og feriemålet som helhed. 28

29 Engagement med henblik på at kunne realisere målet 4. Fælles turistforvaltning og planlægningsprogrammer for hele verdensarvsområdet med baggrund i den enestående universelle værdi og ved hjælp af en tilgang til området som feriemål. Øget inddragelse af turistbranchen i forvaltnings- og planlægningsprogrammer vil understrege det fælles engagement over for beskyttelse og bevaring af verdensarven. Dette bør også omfatte yderligere harmonisering af turistforvaltning og -information samt overvågning og effektvurdering. Udvikling af infrastrukturer og bæredygtig transport bør udgøre en integreret del af planlægningsprogrammet, og aktiviteterne vil blive bygget op om de eksisterende programmer. 5. Verdensarvsområdet Vadehavet som et stærkt varemærke som udgangspunkt for udvikling af produkter, tjenesteydelser og faciliteter af høj kvalitet (fælles standarder og kvalitetsprogrammer). Det nye varemærke verdensarvsområdet Vadehavet giver de eksisterende varemærker en merværdi (gennem fælles markedsføring). En varemærkestrategi er en forudsætning for ensartet forståelse, præsentation og markedsføring. Eksisterende samarbejdsprogrammer bør danne grundlag for udviklingen af fælles verdensarvsstandarder og kvalitetsprogrammer. Bæredygtige, miljøvenlige turisttilbud og -produkter af høj kvalitet med lille påvirkning af miljøet bør udvikles for at muliggøre den magiske oplevelse i verdensarvsområdet Vadehavet. 6. Verdensarvsområdet Vadehavet som bæredygtigt feriemål på baggrund af grænseoverskridende samarbejde og partnerskab. Status som verdensarv giver mulighed for at styrke Vadehavets profil som et bæredygtigt feriemål. Den bidrager ligeledes til beskyttelsen af området og udgør et incitament for turistbranchen. Den nye grænseoverskridende tilgang til området som feriemål bør etableres i form af partnerskaber, der bygger på og udvikler de eksisterende regionale og lokale feriemål. 29

30 Strategisk Mål Nr. 3 At sikre at turistbranchen leverer ensartet kommunikations- og markedsføringsmateriale samt at verdensarvsområdet Vadehavets kvalitative turismemuligheder fremmes. 3 Interessegrupperne og (potentielle) besøgende forventer turisme af høj kvalitet på et verdensarvssted, som beskytter og bidrager til stedets enestående universelle værdi. Denne ambition skal ligeledes afspejles i markedsføringen og udviklingen af bæredygtig turisme, som bidrager til at styrke Vadehavets profil både lokalt, nationalt og internationalt. En fælles markedsføringstilgang og ensartet kommunikation er en forudsætning for at kunne sikre troværdigheden og ægtheden i hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. 30

31 Engagement med henblik på at kunne realisere målet 7. udvikling af en fælles markedsføringstilgang (produkter, tjenesteydelser, faciliteter) for hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål, som underbygger verdensarvens mål. Der bør udvikles en ensartet grænseoverskridende markedsføringsstrategi for både nye og eksisterende tilbud. International markedsføring (virksomhed til virksomhed, rejseselskaber, rejsebureauer) og samarbejde med nationale turistorganisationer er at forvente. 8. integrering af markedsføringen som verdensarv i eksisterende regionale og nationale markedsføringsaktivitete. Interessegrupperne skal integrere verdensarvstemaet i deres eksisterende markedsførings- og kommunikationsmaterialer for at sikre, at kvaliteten og indholdet er i samklang med verdensarvsområdet Vadehavet som fælles varemærker. 9. Videreførelse af fælles kommunikations- og informationsaktiviteter til styrkelse af verdensarvsområdet Vadehavets profil og synlighed som feriemål, både lokalt, nationalt og internationalty. Status som verdensarv giver mulighed for at skabe synergieffekter gennem samarbejde om fælles kommunikationsaktiviteter, som dækker hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. Dette kunne være fælles årlige kampagner, publikationer (f.eks. en fælles verdensarvsguide), internet- (website og nye medier) og mediesamarbejde, samt fælles markedsføringskoncepter 31

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Verdensarvsområde Vadehavet Indholdsfortegnelse Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført

Læs mere

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Verdensarvsområde Vadehavet Indholdsfortegnelse Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav:

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: UNESCO er en del af FN og forvalter verdensarvskommissionen. Verdensarvscenteret ligger i Paris. IUCN

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere