Bæredygtig Turisme Verdensarvsområdet Vadehavet Hørings udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig Turisme Verdensarvsområdet Vadehavet Hørings udgave"

Transkript

1 Bæredygtig Turisme Verdensarvsområdet Vadehavet Hørings udgave

2 Bæredygtig Turisme Verdensarvsområdet Vanehavet Indholdsfortegnelse Forord Fælles fremgang Bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet Vision og strategiske mål Statistik fra Vadehavet Enestående universel værdi Muligheder og forpligtelser som verdensarv Vejen til bæredygtig turisme Turisme og naturbeskyttelse Et unikt salgsargument Transport, indkvartering og gastronomi Miljømæssig uddannelse og fortolkning Kapacitetsforøgelse og højere standarder Bæredygtig turisme: At gøre det muligt Strategisk mål nr. 1 Strategisk mål nr. 2 Strategisk mål nr. 3 Strategisk mål nr. 4 Interessegrupperne Forvaltning Næste trin: Handlingsplanen Sådan ydes et bidrag Kontaktoplysninger Kolofon Arbejdet i forbindelse med strategien er blevet udført af de 16 medlemmer i den trilaterale arbejdsgruppe for udarbejdelse af en strategi for bæredygtig turisme Sustainable Tourism Strategy hos PROWAD Protect and Prosper: Sustainable Tourism in the Wadden Sea, som er medfinansieret af Interreg IVB North Sea Region Programme (www.prowad.org). 2

3 Foreword Fælles tilgang, fælles ansvar UDTRÆK Det er en værdisfuld begivenhed for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde at vi for første gang i fællesskab forsøger at skabe positive ændringer inden for turistbranchen og samtidigt bevare integriteten af verdensarvsstedet. Strategien er blevet udviklet i samarbejde mellem naturbeskyttelsesorganisationer, regeringer, turistbranchen og NGO er i Holland, Tyskland og Danmark. Det er en strategi som giver et overblik over det reelle potentiale for turisme i Vadehavsområdet, og hvordan vi alle ved at understøtte og beskytte den enestående universelle værdi af dette verdensarvssted kan drage både sociale, økonomiske og miljømæssige fordele. Strategien opfordrer alle interessegrupperne til at samarbejde om at virkeliggøre strategien. Vi har allerede diskuteret de muligheder, som bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet kan give, med mange interessegrupper. Men nu har vi brug for dit engagement med henblik på de handlinger, vi har foreslået, samt din forsikring om, at du vil gøre dit til at gøre de mulige fordele til virkelighed. Som leder af arbejdsgruppen vil jeg gerne takke alle dem, der har taget del i processen, for deres samarbejdsvilje, engagement og værdifulde bidrag indtil nu, gennem deres deltagelse i de lokale workshops og udfyldelse af spørgeskemaet samt udarbejdelse af strategien. Mulighederne er der, og jeg er overbevist om, at vi ved at samarbejde kan opnå bæredygtig turisme i dette fantastiske område. Ms Elze Klinkhammer Leder af arbejdsgruppen for udarbejdelse af en strategi for bæredygtig turisme Vadehavet er blevet optaget på UNESCOs prestigefyldte verdensarvsliste på grund af områdets enestående universelle værdi (se side 9) og de fremskridt, der er opnået med henblik på beskyttelse og forvaltning af området i mere end en generation. Områdets verdensarvsstatus understreger vigtigheden af at beskytte og behandle Vadehavet som én økologisk enhed. Og derigennem kan vi udvikle et forbedret samarbejde og fælles ansvarlighed over for det globale samfund. På den 11. Trilaterale Vadehavskonference på Sylt (2010) aftalte ministrene at udvikle en strategi for udvikling af bæredygtig turisme for hele Vadehavet. Dette opfylder verdensarvskomitéens krav om en strategi, som tager højde for områdets integritet og økologiske krav samt giver en ensartet tilgang til turisme i området. Optagelsen på verdensarvslisten er en mulighed, vi er nødt til at drage fordel af. Den skaber incitamenter for interessegrupperne, særligt med henblik på beskyttelse, turisme og for lokale og regionale samfund. Denne fælles strategi om bæredygtig turisme i det hollandsk-tysk-danske verdensarvsområde Vadehavet opfordrer alle interessegrupper til at tage del i virkeliggørelsen. Den beskriver og yder vejledning om, hvordan interessegrupperne kan gøre et aktivt bidrag og drage fordel af konventionen om beskyttelse af verdens natur- og kulturarv ved at beskytte Vadehavets naturlige værdier. Der findes allerede vellykkede lokale, regionale, nationale og trilaterale initiativer i hele området. Denne strategi skaber en merværdi gennem de synergieffekter og nye partnerskaber der bliver skabt, hvilket styrker interessegruppernes samarbejde og engagement. En trilateral arbejdsgruppe koordinerer gennemførelsen af strategien, suppleret af en handlingsplan for og fremefter. Arbejdsgruppen vil ligeledes årligt evaluere planen. Strategien og handlingsplanen er mere end ord - de fastlægger roller og ansvarsområder, som skal opfyldes. Alle interessegrupper opfordres til at engagere sig i udførelsen af opgaverne og arbejde sammen om at gøre verdensarvsområdet Vadehavet til et ægte feriemål. 3

4 Bæredygtig turisme I Vadehavet Verdensarvsområde Vadehavet NATURBESKYTTELSE OG TURISME I VADEHAVET Det Trilaterale Vadehavssamarbejde med Vadehavsplanen og programmet til overvågning af de naturlige ressourcer, danner en stærk ramme, som denne generelle politik om verdensarvsområdet Vadehavet kan bygges op omkring. Ca km2 af Vadehavet er allerede fredede områder i henhold til Natura 2000 og de forskellige landes fredningslove: Naturreservatet Vadehavet i Holland, nationalparkerne i Vadehavsområderne i Niedersachsen, Hamborg og Schleswig-Holstein i Tyskland og natur- og vildtreservatet i Danmark. Vadehavet er også et vigtigt feriemål. På mange af øerne og nogle steder på fastlandet er turisme den største indtægtskilde, som yder et betydeligt bidrag til opretholdelsen af det lokale arbejdsmarked. For at forhindre at turismen har en negativ påvirkning på Vadehavets økosystemer, har alle tre lande udfærdiget særlige forvaltningsrammer med henblik på regulering af de rekreative aktiviteter, f.eks. turistinformation og vejledning, zoneinddeling, lukning af følsomme områder og guidede vandreture, som giver et indtryk af området. Vadehavet er verdens største sammenhængende system af tidevandspåvirkede sand- og mudderflader med uforstyrrede geologiske og økologiske processer i det meste af området. 4

5 VORES VISION FOR VERDENSARVSOMRÅDET VADEHAVET SOM FERIEMÅL Strategien stræber efter at opstille en langsigtet grænseoverskridende ramme for udviklingen af bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet. VISION Naturbeskyttelse og udvikling af bæredygtig turisme går hånd i hånd i verdensarvsområdet Vadehavet. Dette samspil karakteriseres af alle de berørte parters værdsættelse, forståelse, erfaring og aktive deltagelse. Alle som besøger, bor eller arbejder i verdensarvsområdet Vadehavet er klar over og værdsætter det unikke landskabs enestående universelle værdi. De engagerer sig i at beskytte disse værdier, så de kan komme både nuværende og fremtidige generationer til gode. Lokale forretninger og samfund drager både økonomiske og sociale fordele af de kvalitative tilbud, som understøtter integriteten af Vadehavet og de økologiske fordringer, som verdensarvsstatus stiller. DE STRATEGISKE MÅL 1. At sikre at alle interessegrupper har en grænseoverskridende forståelse og værdsættelse af de grundlæggende værdier bag verdensarvsområdet Vadehavet. 2. At sikre at interessegrupperne tager ansvar for og bidrager til beskyttelsen af den enestående universelle værdi gennem deres engagement i turistforvaltning og produktudvikling. 3. At sikre at turistbranchen leverer ensartet kommunikations- og markedsføringsmateriale samt at verdensarvsområdet Vadehavets kvalitative turismemuligheder fremmes. 4. At sikre at naturbeskyttelsen, turismen og de lokale samfund drager fordel af verdensarvsstatusse. BÆREDYGTIG TURISME: VERDENSARVSOMRÅDET VADEHAVET UNESCO definerer bæredygtig turisme, som turisme der respekterer både de lokale beboere og de rejsende, kulturarven og miljøet. Verdensarvssteder er tit vigtige rejsemål, som giver gode muligheder for lokal økonomisk vækst og langsigtet bæredygtighed, hvis de forvaltes på rette vis. Visionen bag UNESCOS nye program for verdensarven og bæredygtig turisme er: Verdensarvs- og turismeaktørerne deler ansvaret for at beskytte vores fælles kulturog naturarv af enestående universel værdi samt for bæredygtig udvikling gennem passende turistforvaltning. Begrebet bæredygtig udvikling i henhold til Verdenskommissionen for Miljø og Udvikling i Our Common Future (1987) udgør ligeledes en rettesnor i forbindelse med positioneringen af denne strategi. Inden for disse rammer er bæredygtig udvikling det, som opfylder den nuværende generations behov uden at skade muligheden for, at fremtidige generationer kan opfylde deres behov. Bæredygtig turisme verdensarvsområdet Vadehavet:: 1. har forståelse for Vadehavets naturlige værdier og påtager sig det globale ansvar for områdets beskyttelse som et resultat af dets status som verdensarv. 2. bidrager til beskyttelsen, bevarelsen og præsentationen af verdensarvsområdet Vadehavet. 3. fremmer samarbejdet med turismeaktørerne baseret på brugerdeltagelse for at maksimere den beskyttende virkning og giver resultater samtidigt med, at de negative påvirkninger fra turismen mindske 4. præsenterer verdensarvsområdet Vadehavet på passende, ensartet og omfattende vis for at øge kendskabet til og forståelsen for området samt støtten til beskyttelsen deraf. 5. dækker nuværende og fremtidige generationers samfundsmæssige og økonomiske behov samtidigt med at målene for områdets beskyttelse opretholdess. 6. giver mulighed for turisme af høj kvalitet og lille påvirkning (produkter, tjenesteydelser, faciliteter), som tager højde for områdets økologiske behov. 7. bidrager til udviklingen af regionalområdett. 5

6 Statistik Vadehavet kan fremvise nogle imponerende statistikker med henblik på dyreliv, miljø og størrelse 3-5 billion Turistbranchen i Vadehavsområdet har en anslået årlig omsætning på 3-5 milliarder euro 10 million 10 millioner turister besøger årligt verdensarvsområdet Vadehavet med ca. 50 millioner overnatninger, og der er årligt millioner besøgende på dagsture. 3,7 million 3,7 millioner mennesker bor på fastlandet i verdensarvsområdet Vadehavet, og mennesker bor på øerne. 6

7 14,700 km 2 Vadehavet dækker km2 og deraf er km2 naturparker, nationalparker og fredede områder, som udgør et verdensarvssted. Denmark 500 km 500 km uafbrudt kystlinje ud til Vesterhavet i Holland, Tyskland og Danmark. 6 million 6 millioner trækfugle kan findes på samme tid i Vadehavet, og i gennemsnit passerer hvert år millioner gennem området om foråret og efteråret Germany The Netherlands 7

8 Enestående Universel Værdi Hvad er enestående universel værdi? Derfor er Vadehavet et verdensarvssted Det overordnede mål bag konventionen om beskyttelse af verdens natur- og kulturarv er beskyttelsen af kultur- og natursteder af enestående universel værdi for verdens befolkning samt bevarelse deraf for fremtidige generationer. Steder, som ønsker at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste skal bevise, at de har noget vigtigt, der kaldes enestående universel værdi. Enestående universel værdi vil sige en kulturel eller naturrelateret værdi, som er så usædvanlig, at den går på tværs af nationale grænser, og at den er både relevant og vigtig for det globale samfund, både nu og fremover. Stedet opfylder ét eller flere verdensarvskriterier. Enestående universel værdi Stedet opfylder om nødvendigt kravene til integritet og ægthed. Stedet opfylder kravene vedrørende beskyttelse og forvaltning Kriterier Den hollandsk-tyske del af Vadehavet blev optaget på verdensarvslisten i 2009 på baggrund af dens geologi, økologi og biologiske mangfoldighed, som er af global værdi. Vadehavet er verdens største sammenhængende system af tidevandspåvirkede sand- og mudderflader med uforstyrrede geologiske og økologiske processer i det meste af området. Det omfatter en lang række overgangsområder mellem land-, hav- og ferskvandsmiljøer, og det er rigt på dyre- og plantearter, som er særligt tilpassede til de krævende miljømæssige forhold. Det anses for at være et af verdens vigtigste områder for trækfugle, og det er forbundet med et netværk af andre vigtige trækfuglelokaliteter. Op til seks millioner trækfugle kan findes på samme tid i Vadehavet, og i gennemsnit passerer der to gange årligt millioner gennem området. Kort sagt er den biologiske mangfoldighed på verdensplan afhængig af Vadehavet. Integritet Integriteten er sikret idet området omfatter alle de levesteder, egenskaber og processer, som udgør et naturligt og dynamisk Vadehav. Området er i stand til at opretholde disse økologiske processer, vigtige egenskaber og værdier. Forvaltning Opretholdelse af de hydrologiske og økologiske processer i det sammenhængende system af tidevandsflader er et af de overordnede mål bag kravet om Vadehavets beskyttelse og integritet. Effektiv forvaltning skal sikre en tilgang til økosystemet, som integrerer forvaltningen af de eksisterende fredede områder med andre vigtige aktiviteter, som finder sted i området, herunder fiskeri, skibsfart og turisme Figur med de tre søjler for enestående universel værdi inden for rammerne af konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv. Alle tre kriterier skal opfyldes, for at stedet anses for at have enestående universel værdi. 8

9 9

10 Muligheder og forpligtelser som verdensarv Status som verdensarv er den mest prestigefyldte anerkendelse for natur- og kulturarv på globalt plan. De fleste mennesker, som bor i nærheden af, eller som har tilknytning til et verdensarvssted, er stolte af det. Betegnelsen kan også være en drivkraft bag nyt samarbejde, stolthed i befolkningen, sociale og økonomiske investeringer. Et verdensarvssted giver også de lokale samfund betydelige muligheder med henblik på turisme. Nøgleordet er muligheder, idet potentialet bag status som verdensarv skal udnyttes gennem koordinerede indsatser. Der findes stadigt flere beviser på, at status som UNESCO verdensarv giver et sted en større global profil, end det ellers ville have haft. Grunden dertil er, at betegnelsen verdensarv i stigende grad af turister anses for at være et kvalitetsstempel og en enestående oplevelse. Optagelsen på UNESCOs liste giver værdifuld global mediedækning og store muligheder for markedsføring og udvikling som feriemål. Mange rejsemål har oplevet, at deres status som verdensarvssted er et effektivt varemærke, som giver de eksisterende varemærker merværdi og ofte overstiger dem i global henseende. Det tyder på, at turister på verdensarvssteder i højere grad er internationale, er mere velhavende, bruger flere penge på stedet, bliver længere og er mere interesserede i stedets værdier og enestående globale betydning (herunder også hvordan de kan bidrage til dets beskyttelse eller bæredygtighed). Udfordringen er, at turister på verdensarvssteder forventer at kunne tilnærme sig og forstå historien bag den enestående globale betydning - de forventer en forenet identitet, en sammenhængende historie på stedet samt en tilgængelig fortolkning. Turister på verdensarvssteder er også mere krævende og forventer højere kvalitetsstandarder. Kort sagt forventer de et rejsemål af verdensklasse, som lever op til betegnelsen verdensarv. Vadehavet tilbyder som sammenhængende verdensarvssted en lang række muligheder. Den globalt anerkendte værdi og det unikke salgsargument, som forbindes med status som verdensarv, giver nye muligheder for turistbranchen og de lokale samfund, som der kun kan drages fordel af ved hjælp af en ensartet, grænseoverskridende tilgang - som understøttes af uafhængig overvågning, strategisk evaluering og banebrydende forskning. Mange rejsemål har oplevet, at deres status som verdensarvssted er et effektivt varemærke, som giver de eksisterende varemærker merværdi og ofte overstiger dem i global henseende. 10

11 11

12 VEJEN TIL BÆREDYGTIG TURISME DE VIGTIGSTE ARBEJDSOMRÅDER For at skabe en effektiv og vellykket strategi er vi nødt til at forstå den aktuelle status for turismen i området samt de muligheder, som status som verdensarv giver med henblik på udvikling af bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet. Med henblik på de strategiske mål vil der være fokus på følgende vigtige arbejdsområder: Turisme og naturbeskyttelse Et Vadehavssamarbejde Det unikke salgsargument Ét verdensarvssted Transport, indkvartering og gastronomi Nøglepunkter med henblik på turisme Miljømæssig uddannelse og fortolkning At bringe feriemålet til live Kapacitetsforøgelse og højere standarder Opbygning af et feriemål af høj kvalitet 12

13 13

14 14 TURISME OG NATURBESKYTTELSE Et Vadehavssamarbejde

15 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer Naturbeskyttelse og rekreation går godt i spænd i Vadehavet, primært på grund af langsigtede politikker samt omfattende beskyttelses- og forvaltningsplaner. Sideløbende sikrer information og uddannelse fra forskellige organisationer og brancher i hele Vadehavsområdet den vellykkede sameksistens. Turistbranchens engagement i og bidrag til naturbeskyttelse og samarbejde på nationalt og regionalt plan spiller ligeledes en vigtig rolle. Der er ligger dog potentielle konflikter og der kan være anledning til bekymring med hensyn til turisme. Det mest åbenlyse er, at status som verdensarv kan resultere i et øget antal turister, og at disse turister kan have en negativ effekt på Vadehavets naturlige værdier. Aktiviteter og rekreation langs kysten kan for eksempel påvirke sjældne arter af vadefugle, og utilstrækkelig planlægning af turistfaciliteter og bygninger i kystområdet i nærheden af naturområder giver ligeledes årsag til bekymring. EKSEMPEL Turistplanlægning i kystområdet Den danske regerings krav vedrørende turistplanlægning i kystområdet afspejles i Esbjerg kommunes Plan for turisme Den omfatter:: > > Sammenhængende turistpolitiske overvejelser er en forudsætning for placering af nye ferie- og fritidsfaciliteter i kystområdet; > > Nye ferie- og fritidsfaciliteter og større udvidelser af eksisterende faciliteter i eksisterende byområder eller større ferie- og fritidsområder; > > Nye lysthavne må ikke placeres i det åbne kystlandskab; > > Ingen planlægning af nye ferieboliger i kystområdet, og eksisterende ferieboliger må forsat kun bruges til ferieophold. Data om ændringer og negative konsekvenser hvad angår stedets integritet i forbindelse med påvirkningen af turisme/ rekreative aktiviteter, den regionale turistøkonomi, turisternes præferencer og beboernes meninger kan give vigtige oplysninger med henblik på forvaltning af verdensarvsstedet. På nuværende tidspunkt er der ikke noget fælles overvågningsprogram eller en fælles metode til evaluering af disse ændringer og påvirkninger på den regionale udvikling. Status som verdensarv anses for at være en mulighed for udvikling af bæredygtig turisme i Vadehavet. Det handler ikke om at skabe konflikter mellem turisme og naturbeskyttelse. Socio-økonomisk overvågning Siden år 2000 er der blevet udført socio-økonomisk overvågning i nationalparkområdet i Schleswig-Holstein. Den har omfattet: > > Indsamling og analyse af data om turisme, som har vist nationalparkens effekt på den regionale økonomi; > > Identificering af (negative) konsekvenser og tendenser med det formål at kunne reagere korrekt og i rette tid; > > Løbende registrering af populariteten og tilstrækkeligheden af nationalparkens informationsmateriale og naturoplevelser samt instrumenter til naturbeskyttelse og turistforvaltning; > > Måling af de lokale beboeres og de tyske borgeres accept af nationalparken gennem undersøgelse af deres holdninger, meninger, forventninger, motiver og deres tilfredshed med kommunikation og (turistrelaterede) tilbud. De fleste interessegrupper ser en status som verdensarv som en mulighed for udvikling af bæredygtig turisme i Vadehavet. Det handler ikke om at skabe konflikter mellem turismen og naturbeskyttelsen. Status som verdensarv betyder også en anerkendelse af de resultater man har opnået med den internationale koordinerede beskyttelse og opfordrer os til at opretholde disse høje standarder for bevaring af Vadehavet. Et omfattende turistinformationssystem er vigtigt. Vi har muligheden for at fortælle historierne om Vadehavet, for at vise det unikke salgsargument eller den enestående universelle værdi. Dette vil sikre, at vi i følsomme perioder eller sårbare områder kan begrænse de negative påvirkninger og skabe forståelse og omtanke hos turisterne. Der er også øget forståelse for behovet for en fælles tilgang til evaluering af den mulige turismerelaterede virkning på integriteten af Vadehavets værdier. Dette vil indebære at man indsamler eksisterende oplysninger om påvirkningen af forskellige typer turistaktiviteter samt effekten af eventuelle modforanstaltninger. Derudover kan udviklingen og implementeringen af et harmoniseret eller ensartet socioøkonomisk dataindsamlingssystem udgøre en grundlæggende del af en overvågningsplan for stedet. Nødvendige resultater > > > Øget deltagelse fra interessegrupperne i planlægningen, udviklingen og forvaltningen af bæredygtig turisme, tage medansvar for beskyttelsen af stedets enestående universelle værdi. > > Effektiv turismeplanlægning, som er på linje med stedets enestående universelle værdi, og som minimerer risikoen for konflikter mellem de rekreative aktiviteter og Vadehavets værdier. > > En fælles metode til overvågning og evaluering af turismens påvirkninger af naturen og de socio-økonomiske værdier, som stilles til rådighed for at støtte op om planlægning og bæredygtig udvikling. > > Et omfattende turistinformationssystem, som skal øge forståelsen for og kendskabet til den enestående globale betydning. 15

16 16 Et Unikt Salgsargument Ét verdensarvssted

17 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer I Holland, Tyskland og Danmark har man udarbejdet omfattende professionelle markedsføringsstrategier til fremme af øerne og kystområderne på fastlandet. Regionale markedsføringsorganisationer samarbejder med serviceudbyderne og har udviklet et stærkt varemærke for deres eget kystområde, men ingen markedsføringsaktiviteter dækker hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. Faktisk er der konkurrence mellem lignende varemærker i det samme område eller land, såsom Nordsee i Tyskland. Manglende integration af markedsføringen af fastlandet og øerne som feriemål er ligeledes et problem i nogle områder. I Holland og Tyskland bruger mange interessegrupper statussen som verdensarv som et ekstra markedsføringsredskab. Det er et vigtigt aspekt, men kun få turismetilbud omtaler verdensarvsstandarderne på en konsistent og hensigtsmæssig måde. Som en løsning på dette er en række kommunikationsog markedsføringsaktiviteter blevet udført i fællesskab af partnere i Tyskland og Holland efter optagelsen på verdensarvslisten i Dette har skabt synergieffekter, øget profilen og synligheden af verdensarvsstedet og øget turisternes og beboernes bevidsthed om området i de to lande. Det har ligeledes vist muligheden for et grænseoverskridende verdensarvsvaremærke for kommunikation samt påvist kompleksiteten af at arbejde på tværs af grænser og brancher. Vi har allerede meget grundlæggende viden om verdensarvområdet Vadehavet, men vi kan stadigvæk lære mere. Vi er nødt til at prioritere koordinationen af denne markedsundersøgelse. Den igangværende forskning er opdelt, sporadisk og uden en ensartet tilgang, og de eksisterende undersøgelser gælder ikke specifikt for verdensarvsområdet Vadehavet. Hverken med henblik på indholdet eller deres regionale dækning. Hele verdensarvsområdet Vadehavet ville kunne opnå meget større fordele end de opdelte strategier med deres smalle fokus, hvis det blev taget som en helhed og markedsført på intelligent vis. En fælles forståelse og bevidsthed blandt interessegrupperne for den globale betydning af Vadehavet og den grænseoverskridende verdensarv, områdets skønhed og de unikke naturlige processer er, sammen med markedsundersøgelser, en forudsætning for strategisk markedsføring. Mange interessegrupper anser statussen som verdensarv, som noget der kan bruges som en fælles markedsføringsplatform til at fremme af bæredygtigheden, skabe synergieffekter og fremhæve af områdets profil - både nationalt og internationalt. Der hersker en tro på, at helheden er større end summen af dens dele. Så samlet set vil hele verdensarvsområdet Vadehavet kunne opnå meget større fordele hvis det bliver betragtet som en helhed og markedsført på intelligent vis end med de spredte strategier der har et snævert fokus. Forbedret samarbejde, markedsundersøgelser og kommunikation mellem interessegrupperne på tværs af regionerne, vil give større fordele og man vil opnå større opmærksomhed i forhold til feriemålet som en helhed (hvilket alle interessegrupper og regioner kan profitere af). Det vil ligeledes forebygge at man får en unødvendig konkurrence mellem de regionale feriemål. Turistundersøgelser som dækker hele Vadehavet skal levere værdifulde oplysninger om turisternes krav og deres tilfredshed, om forventninger, holdninger, foretrukne aktiviteter, vigtigheden af bæredygtighed og betydningen af status som verdensarv med hensyn til valget af rejsemål. EKSEMPEL Verdensarvens synlighed Med optagelsen på verdensarvslisten i 2009 blev en fælles kommunikations- og markedsføringskampagne lanceret af interessegrupper i Holland og Tyskland. Et fælles logo, et fælles vejskilt, et officielt verdensarvswebsite og en informationsbrochure styrkede verdensarvsstedets profil. Sideløbende er der blevet forberedt mere end 65 informationsmoduler, og beboere og turister har fortalt deres historier om Vadehavet under mottoet: at være en del af verdensarven. Nødvendige resultater > > > Et stærkt verdensarvsvaremærke med udgangspunkt i den enestående universelle værdi, som rettesnor for udvikling af produkter, tjenesteydelser og faciliteter af høj kvalitet. > > Et bæredygtigt markedsføringskoncept for verdensarvsområdet Vadehavet - som viser værdien af eksisterende regionale varemærker og skaber merværdi og synergieffekter som giver flere fordele. > > Et grænseoverskridende markedsføringskoncept og en turistundersøgelse af verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. > > Ensartet verdensarvskommunikation og markedsføring af produkter af høj kvalitet for hele området. 17

18 Transport, Indkvartering Og Gastronomi Vigtige aspekter for turisme Turistbranchen og i særdeleshed indkvarteringssteder og gastronomiforetagender drager allerede økonomiske fordele af den uforstyrrede natur og det skønne landskab. De har mulighed for at drage endnu flere fordele ved at fremme områdets status som verdensarv, idet turisterne dermed vælger at blive længere og bruge flere penge. 18

19 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer Transport De fleste turister kører i bil til Vadehavet. Det er normalt lettere at nå frem i bil end med offentlig transport, med få undtagelser såsom de direkte togforbindelser til Sild og til færgeovergangene på fastlandet (Dagebüll Hafen, Norddeich Mole og Harlingen). I verdensarvsområdet Vadehavet er der en veludbygget infrastruktur med offentlig transport og fritidsfaciliteter. Men der sættes stadigvæk fokus på forbedring af infrastrukturen for biler og manglende investering i bæredygtig transport. De mest åbenlyse undtagelser herpå er områder, hvor privatbiler ikke er tilladte (på bestemte øer i Vadehavet), og hvor der findes gode og omkostningseffektive offentlige transportmuligheder. Offentlig transport som et miljøvenligt alternativ for turister er endnu ikke en bæredygtig mulighed i verdensarvsområdet Vadehavet, men der har været spredte forsøg på at integrere nedsættelsen af CO2-emissioner i transportsektoren, f.eks. Urlauberbus für n Euro i Niedersachsen og færgen Den Helder - Texel. Indkvartering og gastronomi Indkvartering og gastronomi er to af de vigtigste aspekter i forbindelse med valg af feriemål og opholdssted. Det er værd at bemærke, at det også er vigtige aspekter med henblik på jobskabelse. I Danmark er den altovervejende indkvarteringsform sommerhuse og til en vis grad campingpladser. I Holland og Tyskland spiller ferielejligheder, hoteller og campingpladser en vigtig rolle, og i Holland er det samme tilfældet for overnatninger på både. Små og mellemstore virksomheder er i overtal i alle tre lande. Disse tilbyder en bred vifte af autentiske turistoplevelser og regionale produkter, men har på den anden side begrænsede ressourcer med hensyn til investering i bæredygtighed, kvalitetsudvikling og markedsføring. På grund af forskellige planlægningslove i de tre lande er der forskellige tilgange til udviklingen af ny turismerelateret infrastruktur - men de stiller alle krav om plads. På nogle øer udgør øget ferskvandsindvinding en potentiel risiko for sårbare levesteder, særligt i højsæsonen. I hele verdensarvsområdet Vadehavet er der en stigende efterspørgsel efter autenticitet og kvalitet. Der findes et voksende antal initiativer, som fremmer regionale produkter og regional gastronomi samt nationalparkcertificering af indkvarteringssteder og gastromomiforetagender. Bæredygtige, regionale transportforbindelser skal forbedres og sammenknyttes, herunder fælles offentlig transport og el-transport. Der er også et behov for forbedret kommunikation til turistaktørerne og deres gæster om offentlig transport, og oplysninger om hvordan den medvirker til at nedsætte CO2-emissionerne. Der bør opbygges en bæredygtig infrastruktur og et netværk, som giver mulighed for rejser langs Vadehavets kystlinje, herunder grænseoverskridende cykel-, vandre og kajakruter osv., som kan integreres i verdensarvsturistpakker. Turistbranchen, og i særdeleshed indkvarteringssteder og gastronomiforetagender, drager allerede økonomiske fordele af den uforstyrrede natur og det skønne landskab. Branchen har mulighed for at drage endnu flere fordele ved at fremme områdets status som verdensarv, idet turisterne dermed vælger at blive længere og bruge flere penge. Mulighederne for indkvartering og gastronomi kan også yde et vigtigt bidrag til beskyttelsen af området og den bæredygtige udvikling ved at tilbyde miljøvenlige (gastronomiske) produkter af høj kvalitet. Miljøvenlig transport og indkvartering er en vigtige måde at forvalte strømmen af turister på. De vil også bidrage til bevaringen af verdensarvsområdet Vadehavet og styrke dets profil som et CO2-neutralt feriemål1. Udviklingen af dette aspekt kan være et vigtigt markedsføringsredskab for området. EKSEMPEL Nødvendige resultater > Urlauberbus für n Euro Urlauberbus i Niedersachsen giver en miljøvenlig transportmulighed for at udforske nationalparken og baglandet. For 1 euro pr. tur kan man tage enhver bus i Ems-Jadeområdet. Tilbuddet, som blev lanceret i højsæsonen, gælder nu hele året rundt. Det har været et vellykket initiativ - i 2012 brugte én ud af ti turister i området Urlauberbus, og programmet vandt den nationale anerkendelse Fahrtziel Natur. Wadden Goud Det hollandske Wadden Goud er et varemærke for lokale produkter og tjenesteydelser fra det hollandske Vadehavsområde. Varemærket forvaltes af fonden Wadden Group, som er en non-profit fond med 300 produkter (primært landbrugsprodukter og de fleste deraf økologiske) og ca. 75 tjenesteydelser (turisme, gastronomi, kunst og kultur). > > Forbedret partnerskab og samarbejde mellem turismeaktører og naturbeskyttelsessektoren. > > Effektiv, bæredygtig offentlig transport for alle turister til og i verdensarvsområdet Vadehavet med tydelig og lettilgængelig information. > > Sammenknytning af eksisterende transportsystemer og infrastruktur, herunder e-mobilitet samt vandreog cyklefaciliteter. > > Effektive produkter, tjenesteydelser og faciliteter af høj kvalitet inden for transport, indkvartering og gastronomi, hvilket også kan bidrage til nedsættelsen af energi- og vandforbrug samt reduktion af kulstofemissioner. 19

20 20 Miljømæssig Uddannelse Og Formidling At bringe feriemålet til live

21 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer Mere end 50 informations- og turistcentre spiller en vigtig rolle i forbindelse med præsentationen af værdierne, seværdighederne og den globale værdi af verdensarvsområdet Vadehavet for de lokale beboere, interessegrupperne og turisterne. Status som verdensarv har givet Holland og Tyskland mulighed for at integrere oplysninger om verdensarven i deres udstillinger og guider. Sammen med informationscentrene har Den Internationale Vadehavsskole (IWSS) udfærdiget en lang række informationsog uddannelsesmaterialer, som præsenterer hele verdensarvsområdet Vadehavet som en samlet økologisk og beskyttet helhed med en bred vifte af autentiske oplevelser. Regionale netværk af informationscentre, nationalparker og skoler har været etableret i mange år, herunder Vadehavsakademiet i Holland, Junior Ranger-programmet i Tyskland og Mit Vadehav i Danmark. Udover organiseret information og rundture er der en stigende interesse fra virksomheder med henblik på at give turisterne noget helt særligt, rundture som viser verdensarvsstedet Vadehavets særpræg og enestående værdi. Status som verdensarv giver mulighed for at udvide og udvikle samarbejdet, den aktive deltagelse og netværket blandt de forskellige interessegrupper, som bidrager til forståelsen af den verdensomspændende værdi af verdensarvsområdet Vadehavet og udvikle den lokale bevidsthed. Den primære udfordring ligger i integrationen af konceptet enestående universel værdi på ensartet og motiverende vis i eksisterende og fremtidige informationsog uddannelsesaktiviteter. Turistinformation og miljøuddannelse om Vadehavets status som verdensarv bør indeholde et ensartet budskab, uanset om det er grænseoverskridende eller områdespecifikt. Dette ensartede budskab vil øge forståelsen for og værdsættelsen af målene og foranstaltningerne bag beskyttelsen af området og bidrage til at engagere turisterne og beboerne med henblik på bevaring og beskyttelse af dette vigtige miljø. Den primære udfordring ligger i integrationen af konceptet enestående universel værdi på ensartet og motiverende vis i eksisterende og fremtidige informations- og uddannelsesaktiviteter. Medarbejderne på turistcentrene skal have en grundig uddannelse og forstå den enestående universelle værdi af verdensarvsområdet Vadehavet. Via dem og den sammenhængende historie, de fortæller, kan vi på effektiv vis markedsføre vores status som verdensarv. Udvikling og markedsføring af autentiske naturoplevelser kan både fastholde vores nuværende turister og tiltrække nye segmenter. Sammenstilling af oplevelsespakker øger mulighederne for familier med børn og giver en bredere vifte af aktiviteter og oplevelser for det store antal turister i målgruppen det gode liv. Der er også mulighed for at udvikle ekstreme pakker, som giver eventyrlystne rejsende mulighed for at opleve naturens kræfter og det dynamiske samspil i verdenshavsområdet Vadehavet, f.eks. områdets fantastiske egenskaber som trækfuglelokalitet. Udvikling og markedsføring af autentiske naturoplevelser kan både fastholde nuværende turister og tiltrække nye segmenter. Case Study De fem Turistorganisationen i Schleswig-Holstein og Nationalparken har i fællesskab udviklet naturoplevelsesture. De omfatter de små fem (de fem mest almindelige bunddyr), de flyvende fem (typiske fugle) og de store fem (havpattedyr, stør, ørn). Disse oplevelser bringer turisterne tættere på verdensarven uden at forstyrre dyrelivet. En brochure til børn, som er blevet udviklet i samarbejde med IWSS, har tilføjet de fem bevægelige strukturer (dynamiske strukturer, såsom klitter og tidevandsflader) og de fem planter (planter der vokser i klitterne og på strandengene), som dækker levestederne for de mest karakteristiske arter i Vadehavet. Nødvendige resultater > > > Uddannelsesmæssige ressourcer og -aktiviteter til opretholdelse af den enestående universelle værdi og fremme af værdsættelsen af verdensarvsområdet Vadehavet. > > Autentiske naturoplevelser, som udgør en integreret del af verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. > > Øget kendskab til og værdsættelse af det dansktysk-hollandske Vadehav som en helhed blandt alle interessegrupperne. > > Forbedret kommunikation af værdien af den enestående universelle værdi og dens synlighed blandt alle interessegrupper, lokale beboere og turister. 21

22 22 Kapacitetsopbygning Og Højere Standarder Opbygning af et feriemål af høj kvalitet

23 Her er vi nu Vores muligheder og udfordringer Grænseoverskridende kendskab til og forståelse for Vadehavets naturlige værdier og områdets status som verdensarv er nøglen til udviklingen af verdensarvsområdet Vadehavet som bæredygtigt feriemål. Det er vigtigt, at interessegrupperne er åbne over for at øge deres kendskab og forståelse samt for at forbedre deres professionelle tilgang på det grænseoverskridende plan. Derigennem og gennem en forståelse for varemærket kan de bidrage til turisternes enestående oplevelser, hvilket motiverer dem til både at vende tilbage til og anbefale verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål til andre. For at kunne positionere Vadehavet som et feriemål af høj kvalitet er der behov for en fælles tilgang, forbedret forståelse og uddannelse blandt interessegrupperne samt en forskningsbaseret ramme. Vellykkede eksempler på kapacitetsopbygning og programmer til uddannelse af interessegrupperne i området findes i de tyske nationalparkers partnerskabsprogrammer. De har et primært regionalt fokus men omfatter også aspekter med henblik på verdensarven. Der er en stadigt stigende tendens inden for turisme til at sætte fokus på feriemål, som tilbyder bæredygtige, miljøvenlige/økologiske og certificerede lokale produkter. Sideløbende har der været et stigende antal regionale eller nationale certificeringsprogrammer og -mærker, som omfatter bæredygtighedskriterier, for en bred vifte af turistprodukter. Men kun et par deraf har en direkte tilknytning til Vadehavets værdier. Ingen af dem er koordineret i hele området eller kan anses for at være et kvalitetsstempel for hele Vadehavet som feriemål. For at kunne positionere Vadehavet som et feriemål af høj kvalitet er der behov for en fælles tilgang, forbedret forståelse og uddannelse blandt interessegrupperne samt en forskningsbaseret ramme. Vi er kun lige begyndt med at bruge statussen som verdensarv til at skabe merværdi, men et effektivt, sammenhængende varemærke kan skabe en endnu større merværdi. Kapacitetsopbygning hos (lokale) interessegrupper med henblik på færdigheder, forståelse og uddannelse vil øge kendskabet til tilbud i andre dele af turistbranchen. Disse personer og virksomheder i turistbranchen er ambassadører og repræsentanter for verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. Dette vil bidrage til at styrke feriemålets profil som en helhed, identificere vigtige interessegrupper og lokale personer, og det vil bidrage til at opretholde en (lokal) kvalificeret arbejdskraft. Status som verdensarv giver store muligheder for at markedsføre tilbud af høj kvalitet og øge de besøgendes tilfredshedsniveau. Der bør udvikles fælles generelle standarder, som er lette at kommunikere og integrere i de eksisterende strukturer. Case Study Nationalparksamarbejde De tyske nationalparker har etableret et offentligtprivat samarbejdsprogram. Programmets medlemmer omfatter indkvarteringssteder, restauranter, natur- og turistorganisationer, informationscentre, rejseselskaber og transportbranchen. Programmet forudsætter særlige miljøkrav og engagement over for nationalparken, og målet er tjenesteydelser af høj kvalitet og miljøvenlig økonomi. Konvention om lystsejlads i Vadehavet Den hollandske konvention om lystsejlads fastlægger aftalerne mellem lystsejladsaktørerne og de offentlige myndigheder med henblik på lystsejlads i Vadehavet. Hovedmålet er, at en kvalitetsbevidst tilgang til lystsejlads er bedre hvad angår beskyttelsen af Vadehavet, samt at al lystsejlads skal have en minimal negativ påvirkning på områdets økologiske egenskaber. Denne kvalitetsbevidste tilgang kommunikeres via kampagnen Jeg passer på Vadehavet og den omfatter uddannelse, rådgivning og information, som har til hensigt at øge forståelsen for, hvad der gør Vadehavet til noget ganske særligt. Jo mere lystsejlerne nyder og glæder sig over disse egenskaber, desto større er chancen for, at de i deres adfærd viser dem respekt. Nødvendige resultater > > > Forbedret forståelse blandt interessegrupperne for de sociale, økonomiske og beskyttelsesmæssige fordele af verdensarvsområdet Vadehavet som varemærke. > > Fælles høje standarder og bæredygtige produkter og tilbud af høj kvalitet fra verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. > > Forøget kapacitet hos interessegrupperne og redskaber til effektiv, ansvarsbevidst og bæredygtig forvaltning af turisme. 23

24 Bæredygtig turisme At gøre det muligt Denne strategi kan kun gennemføres, hvis vi alle sammen arbejder sammen om at skabe ensartet kommunikation og i fællesskab styrker turismen og opretholder et højt niveau af naturbeskyttelse. Det er vigtigt at tage ved lære af den bedste praksis og forbedre den grænseoverskridende forståelse for, hvordan bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet kunne se ud. Vores vision for verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål understreges af vores fire strategiske mål. Opnåelsen af disse mål afhænger af fælles og effektiv gennemførelse af de fem primære arbejdsområder. Ved hjælp af disse pejlemærker kan vores vision virkeliggøres og styrkes på lang sigt. 24

25 Vores tilgang til opbygning af bæredygtig turisme i verdensarvsområdet Vadehavet Vision Naturbeskyttelse og udvikling af bæredygtig turisme går hånd i hånd i verdensarvsområdet Vadehavet. Dette samspil karakteriseres af alle de berørte parters værdsættelse, forståelse, erfaring og aktive deltagelse. Alle som besøger, bor eller arbejder i verdensarvsområdet Vadehavet er klar over og værdsætter det unikke landskabs enestående universelle værdi. De engagerer sig i at beskytte disse værdier, så de kan komme både nuværende og fremtidige generationer til gode. Lokale forretninger og samfund drager både økonomiske og sociale fordele af de kvalitative tilbud, som understøtter integriteten af Vadehavet og de økologiske fordringer, som verdensarvsstatus stiller. Status og analyse af arbejdsområder Turisme og naturbeskyttelse Et Vadehavssamarbejde Det unikke salgsargument Ét verdensarvssted Transport, indkvartering og gastronomi Nøglepunkter med henblik på turisme Miljømæssig uddannelse og fortolkning At bringe feriemålet til live Kapacitetsforøgelse og højere standarder Opbygning af et feriemål af høj kvalitet Strategiske mål 1. At sikre at alle interessegrupper har en grænseoverskridende forståelse og at de værdsætter de grundlæggende værdier bag verdensarvsområdet Vadehavet. 2. At sikre at interessegrupperne tager ansvar for og bidrager til beskyttelsen af den enestående universelle værdi gennem deres engagement i turistforvaltning og produktudvikling. 4. At sikre at naturbeskyttelsen, turismen og de lokale samfund drager fordel af verdensarvsstatussen. 3. At sikre at turistbranchen leverer ensartet kommunikations- og markedsføringsmateriale samt at verdensarvsområdet Vadehavets kvalitative turismemuligheder fremmes. Handlingsplan Beskyttelsen af den enestående universelle værdi af verdensarvsområdet Vadehavet sociale, økonomiske og miljømæssige fordele 25

26 Strategisk Mål Nr. 1 At sikre at alle interessegrupper har en grænseoverskridende forståelse og at de værdsætter de grundlæggende værdier bag verdensarvsområdet Vadehavet. 1 Forbedret grænseoverskridende kendskab til, forståelse for og værdsættelse af verdensarvskonceptet og den merværdi, det giver, vil gøre det muligt for interessegrupperne at integrere det i deres aktiviteter. Derudover vil det understøtte at man identificere sig med området som helhed og styrke den lokale stolthed. 26

27 Engagement med henblik på at kunne realisere målet 1. øget forståelse og synlighed blandt interessegrupperne i verdensarvsområdet og statussens beskyttelsesmæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele. Interessegrupperne vil bruge oplysninger om verdensarven og dens incitamenter til at skræddersy informationspakker, kommunikationsredskaber og markedsføringsmaterialer via forskellige kanaler (f.eks. trykte materialer, website, forummer for interessegrupperne) i deres deltagelse i fælles aktiviteter såsom verdensarvsdage og -kampagner. 2. at give interessegrupperne kapaciteten og redskaberne til effektiv, ansvarsbevidst og bæredygtig forvaltning af turisme i lokal sammenhæng og ud fra lokale behov (f.eks. kvalifikation og oplæring, eksempler på bedste praksis, uddannelse, deling af informationer og opbyggelse af netværk). Kvalifikation og oplæring af interessegrupperne vedrørende verdensarven vil styrke troværdigheden og øge kvaliteten i hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. Der bør udvikles træningskurser til tjenesteudbydere med henblik på sprog og retorik, uddannelse, naturbeskyttelse og bæredygtighed. Eksempler på best practise og eksisterende programmer bør kommunikeres og deles i netværk til hele Vadehavsområdet. 3. udvikling af uddannelsesressourcer og styrkelse af (lokal) stolthed over verdenshavsområdet Vadehavet. Mere end 50 informationscentre spiller en vigtig rolle i forhold til uddannelse og information, og de bør styrke deres samarbejde og udfærdige materialer til nøglepersoner og uddannelsessektoren. Eksisterende uddannelsesprogrammer bør integreres mere og samarbejdet med børnehaver, skoler og universiteter bør styrkes. En emotionel tilknytning til verdensarven vil understøtte stoltheden over statussen som verdensarv samt gøre det nemmere at identificere sig dermed. 27

28 Strategisk Mål Nr. 2 At sikre at interessegrupperne tager ansvar for og bidrager til beskyttelsen af den enestående universelle værdi gennem deres engagement i turistforvaltning og produktudvikling. 2 Interessegruppernes indgående engagement i forbindelse med planlægning, udvikling og forvaltning af bæredygtig turisme vil styrke deres engagement og deltagelse i forhold til beskyttelses af verdensarvsområdet Vadehavet. Incitamentsmekanismer vil opmuntre interessegrupperne (særligt i turistbranchen) til at handle ansvarsbevidst med hensyn til beskyttelse af området og til at skabe sociale og økonomiske fordele for lokalsamfundene. På grund af store regionale forskelle i forvaltningen af området som feriested, markedsføring og turistrelaterede infrastrukturer, vil en ensartet tilgang i hele området være det vigtigste mål med henblik å at sikre kvalitet og troværdighed i hele verdensarvsområdet. Udviklingen af turistprodukter og -tjenesteydelser, som underbygger områdets enestående universelle værdi, vil skabe turistoplevelser af høj kvalitet med lille påvirkning af miljøet i verdensarvsområdet Vadehavet og feriemålet som helhed. 28

29 Engagement med henblik på at kunne realisere målet 4. Fælles turistforvaltning og planlægningsprogrammer for hele verdensarvsområdet med baggrund i den enestående universelle værdi og ved hjælp af en tilgang til området som feriemål. Øget inddragelse af turistbranchen i forvaltnings- og planlægningsprogrammer vil understrege det fælles engagement over for beskyttelse og bevaring af verdensarven. Dette bør også omfatte yderligere harmonisering af turistforvaltning og -information samt overvågning og effektvurdering. Udvikling af infrastrukturer og bæredygtig transport bør udgøre en integreret del af planlægningsprogrammet, og aktiviteterne vil blive bygget op om de eksisterende programmer. 5. Verdensarvsområdet Vadehavet som et stærkt varemærke som udgangspunkt for udvikling af produkter, tjenesteydelser og faciliteter af høj kvalitet (fælles standarder og kvalitetsprogrammer). Det nye varemærke verdensarvsområdet Vadehavet giver de eksisterende varemærker en merværdi (gennem fælles markedsføring). En varemærkestrategi er en forudsætning for ensartet forståelse, præsentation og markedsføring. Eksisterende samarbejdsprogrammer bør danne grundlag for udviklingen af fælles verdensarvsstandarder og kvalitetsprogrammer. Bæredygtige, miljøvenlige turisttilbud og -produkter af høj kvalitet med lille påvirkning af miljøet bør udvikles for at muliggøre den magiske oplevelse i verdensarvsområdet Vadehavet. 6. Verdensarvsområdet Vadehavet som bæredygtigt feriemål på baggrund af grænseoverskridende samarbejde og partnerskab. Status som verdensarv giver mulighed for at styrke Vadehavets profil som et bæredygtigt feriemål. Den bidrager ligeledes til beskyttelsen af området og udgør et incitament for turistbranchen. Den nye grænseoverskridende tilgang til området som feriemål bør etableres i form af partnerskaber, der bygger på og udvikler de eksisterende regionale og lokale feriemål. 29

30 Strategisk Mål Nr. 3 At sikre at turistbranchen leverer ensartet kommunikations- og markedsføringsmateriale samt at verdensarvsområdet Vadehavets kvalitative turismemuligheder fremmes. 3 Interessegrupperne og (potentielle) besøgende forventer turisme af høj kvalitet på et verdensarvssted, som beskytter og bidrager til stedets enestående universelle værdi. Denne ambition skal ligeledes afspejles i markedsføringen og udviklingen af bæredygtig turisme, som bidrager til at styrke Vadehavets profil både lokalt, nationalt og internationalt. En fælles markedsføringstilgang og ensartet kommunikation er en forudsætning for at kunne sikre troværdigheden og ægtheden i hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. 30

31 Engagement med henblik på at kunne realisere målet 7. udvikling af en fælles markedsføringstilgang (produkter, tjenesteydelser, faciliteter) for hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål, som underbygger verdensarvens mål. Der bør udvikles en ensartet grænseoverskridende markedsføringsstrategi for både nye og eksisterende tilbud. International markedsføring (virksomhed til virksomhed, rejseselskaber, rejsebureauer) og samarbejde med nationale turistorganisationer er at forvente. 8. integrering af markedsføringen som verdensarv i eksisterende regionale og nationale markedsføringsaktivitete. Interessegrupperne skal integrere verdensarvstemaet i deres eksisterende markedsførings- og kommunikationsmaterialer for at sikre, at kvaliteten og indholdet er i samklang med verdensarvsområdet Vadehavet som fælles varemærker. 9. Videreførelse af fælles kommunikations- og informationsaktiviteter til styrkelse af verdensarvsområdet Vadehavets profil og synlighed som feriemål, både lokalt, nationalt og internationalty. Status som verdensarv giver mulighed for at skabe synergieffekter gennem samarbejde om fælles kommunikationsaktiviteter, som dækker hele verdensarvsområdet Vadehavet som feriemål. Dette kunne være fælles årlige kampagner, publikationer (f.eks. en fælles verdensarvsguide), internet- (website og nye medier) og mediesamarbejde, samt fælles markedsføringskoncepter 31

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Verdensarvsområde Vadehavet Indholdsfortegnelse Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført

Læs mere

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Verdensarvsområde Vadehavet Indholdsfortegnelse Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Branding og Vadehavet:

Branding og Vadehavet: Branding og Vadehavet: - Eksempler på best practice - Erfaringer med branding fra Tyskland og Holland Naturstyrelsen, Rømø, 16. maj 2012 Best practice Potentialet, inspiration fra Rig på Natur Verdensnaturarv

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Enestående Universiel Værdi

Enestående Universiel Værdi Enestående Universiel Værdi Vadehavet er udpeget som verdensarv, fordi det har enestående universel værdi. Det overordnede mål bag Verdensarvs-konventionen er beskyttelsen af kultur- og natursteder af

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Partnerundersøgelse. 13. september Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen.

Partnerundersøgelse. 13. september Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen. Partnerundersøgelse 13. september 2016 Tilfredshedsundersøgelse af partnere i Nationalpark Vadehavets partnerprogram. Af Jannik Lorenzen Forord Én af Nationalpark Vadehavets 12 målsætninger lyder på, at

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen

Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Debatoplæg RASKnatur

Debatoplæg RASKnatur RASKnatur Danmarks Jægerforbunds natursyn 2016 1 Indledning Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere, og vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION Firenze, den 20. oktober 2000 Indledning De kontraherende medlemsstater i Europarådet, som tager hensyn til Europarådets mål om at opnå større enighed mellem dets medlemmer

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen Emne 1: Myndighedsopgaver på tværs - selvbetjeningsløsninger Selvbetjeningsløsninger medvirker til at gøre myndighedsområdet meget stift og ikke dynamisk, idet enhver henvendelse, anmeldelse, ansøgning

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere