Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Formalia SSO på Svendborg Gymnasium og HF I 2. HF skriver alle kursister Større Skriftlig Opgave. Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét fag, skal kursisten enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal kursisten følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Kursisten skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, kursisten har eller har fulgt fagene i. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse o Indledning o Behandling af problem o Konklusion Opgavens dokumentation o Litteraturhenvisning/fodnoter o Citater o Forklarende noter o Film o Illustrationer o Kilde og Litteraturliste Før du afleverer Plagiat/snyd

2 Formålet er beskrevet i bekendtgørelsen Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder. Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse. Beherske relevante faglige mål i de(t) indgående fag. Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale. Demonstrere evne til faglig formidling. Besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen. Beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). Omfang Omfanget af opgaven er normalt sider (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag). En side defineres som 2400 anslag (hvilket betyder tegn + mellemrum). Bedømmelse Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i opgaven. Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på nedenstående forhold: om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven.

3 Opgavens Indhold Titelblad / forside Opgaven skal indledes med det titelblad, som skolen udleverer. Derudover kan du lave en forside med titel, dit og skolens navn, klasse, samt illustration, der giver mening i opgaven. Abstract Opgaven skal indeholde et abstract. Dette skal i koncentreret og sammenhængende form præsentere opgavebesvarelsens vigtigste elementer. Abstractet skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på linjer, og det anbringes lige efter titelsiden. Abstractet bør indeholde en præsentation af opgaveformuleringen samt de væsentligste resultater og konklusioner. Abstract (Hentet i en opgave i biologi) Against a background of the knowledge of enzymes the human being has today, is it possible to transfer these qualities to another organism. This paper will from a scientific method examines why it is relevant to make genetic modification and which challenges exploitation of these man-made crops gives. This paper will explores enzymes and how these macromolecules are constructed and how they are operating in an organism and analyze what can change their functionality and which consequences it may have. This paper examines the genetic splicing technology and how this is used in the world today, and in which organisms. The genetic modification can have some consequences for the environment and some ethics complex of problems and this paper discusses the problems by using GM- crop. It is shown that the GM-technology can make resistant plants, which can have consequences for the environment and the human. Abstract (Hentet fra en opgave i historie B og Samf C) The Wall Street Crash of 1929 was a remarkable event. It triggered the most severe economic crisis known to man. Leading up to this point there was a series of key factors. Rationalizations lowered production costs and sales surged. Nice prospects made stock prices increase in value and a wave of speculation began to unfold. After the market had crashed the economy went into recession. Unemployment rate rose to an unprecedented level and drastic measures were taken in order to aid the market. The credit crisis that ended in 2009 was caused by sub-prime loans given to high risk debtors that could not pay their mortgages. The real estate market bubble burst and the economy was spun into recession. Inspired by Keynesian theory, expansionary monetary and fiscal policies were used in order to secure demand. Government budgets showed considerable deficits. Comparison between the two crises, show both similarities and differences. Both

4 financial crashes were aftermath of massive security speculation. The politicians of today dealt with the problems very differently compared to those of the 30s. Thus the economic recession was brought to a halt. Indholdsfortegnelse I indholdsfortegnelsen skal alle kapitel- og afsnitsoverskrifter anføres. Meningen er, at man skal kunne overskue dispositionen i opgaven og nemt kunne finde frem til bestemte afsnit. Husk også at skrive sidetal inde i opgaven. NB! I Microsoft Word har du mulighed for at indsætte automatisk indholdsfortegnelse. Se instruktion for mac her Og for PC her her Her er et eksempel på, hvordan det kan gøres:

5 Indledning I indledningen introducerer du dit emne og din opgaveformulering. Lad være med at bruge en side på at forklare, hvorfor du har valgt emnet, men gør i stedet rede for, hvordan du agter at løse den stillede opgave. Indledning: (hentet fra opgave i Kemi B og Samf C) Denne opgave beskæftiger sig med en af de mange løsninger på de globale miljøproblemer. Som en introduktion til opgaven, er det kommende afsnit en kort redegørelse for global opvarmning. En mulig løsning kan være indførelsen af det alternative brændstof, bioethanol. På baggrund af eksperimentelt arbejde, vil jeg vurdere hvorvidt fremstillingen og forbrændingen af bioethanol er et bæredygtigt produkt. Jeg vil derfor redegøre for hvilke betingelser bæredygtig udvikling indebære, og hvilke overvejelser man skal gøre sig. For at undersøge om bioethanol som erstatningsprodukt kan blive indført i praksis, vil jeg - på baggrund af relevant kildemateriale, analysere om der er en forbrugerinteresse blandt den danske befolkning. Det leder mig yderligere til en vurdering om hvorvidt der er international erhvervsmæssig interesse i dette. Som afslutning på opgaven er der skrevet et kortfattet afsnit, hvor jeg opsummere hovedindholdet i opgaven. Ud fra det drager jeg nogle delkonklusioner, som samles til den endelige konklusion. Efterbehandling for forsøg udfoldes også her. Behandling af problem Det er denne del af opgaven, der skal vise, at du kan arbejde fagligt og i dybden med dit emne og materiale. Du skal vise, at du kan slå ned i teksterne og sammenligne, uddybe, argumentere, dokumentere, diskutere og perspektivere dine faglige pointer. Det er også i denne del af opgaven, du præsenterer og løser de dele af din opgave, hvor der evt. indgår eksperimentelt arbejde. I din opgavebehandling skal du have taksonomi for øje dvs. det er her, du arbejder med korte redegørelser, masser af analyse, undersøgelser, vurderinger osv. Din behandling bør deles op i afsnit, og det letter læsningen og overblikket, hvis der er overskrifter. Redegørelse: (uddrag) (Eksempel hentet fra opgave i historie B) Samarbejdspolitikken varede fra besættelsen til august , hvor modstanden i mellemtiden voksede og regeringen fik pålagt flere og flere krav fra Tysklands side. Allerede fra besættelsen var der i befolkningen en undren over samarbejdspolitikken. Stauning, der var statsminister havde 1

6 i hans nytårstale nævnt, at Danmark ville få svært ved at mobilisere forsvar for eventuel indtrængen, da vi geografisk og grundet befolkningstal ville få svært ved at forsvare os. Da folketinget den 19 januar 1940 vedtog en beslutning om, at Danmarks neutralitet skulle opretholdes og landets fred og uafhængighed skulle forsvares var det ikke i overensstemmelse med Staunings udtalelse. Folketingsudtalelsen stemte senere ikke overens med, hvad stilling Danmark indtog, da besættelsen kom. 3 Grundlaget for at vælge samarbejdspolitikken var hovedsageligt at undgå vi blev underlagt nazismen. Vi kunne på den måde stadig have en dansk demokratisk valgt regering. Derudover var det også vigtigt, at vi stadig var bestemmende indenfor politiet og domstolene. 4 Redegørelse: (uddrag) (Hentet fra en opgave i biologi) Modulatorer Forskellige modulatorer, kan påvirke enzymerne og deres aktivitet. De kan enten fremme eller hæmme aktiviteten, og kan på den måde være med til at regulere enzymerne. De hæmmende modulatorer kaldes for inhibitorer, og påvirker enzymet på en sådan måde, at dets aktivitet nedsættes. Dette udnyttes af kroppen selv, til at regulere bestemte processer i kroppen, men bruges også i medicinalindustrien, hvor medikamenter udvikles på baggrund af at hæmme en enzymatisk proces. Inhibitorer kan være enten reversible eller irreversible. Reversible inhibitorer bindes kun midlertidigt til enzymet, og påvirker således kun enzymaktiviteten så længe det er bundet, hvorimod en irreversibel inhibitor bindes permanent til enzymet, og på den måde enten hæmmer enzymet, eller denaturerer det fuldstændigt, så det ikke vil kunne opnå en høj aktivitet igen. 5 Redegørelse: (uddrag) (Hentet fra en opgave i kemi B og samf C) Enzymkinetik I alle levende organismer, fra amøbe til menneske, sker der biokemiske reaktioner som opretholder livet. Reaktionerne forløber ikke af sig selv, men bliver "aktiveret" af enzymer. Enzymer består af et protein hvorpå der sidder mange mindre molekyler, som enten aktiverer enzymet eller nedsætter dets funktion. Uden enzymerne er til stede ville størstedelen af de biokemiske reaktioner ikke forløbe. Enzymerne katalyserer reaktionerne, og der er ofte et specifikt enzym som katalyserer en bestemt reaktion. For at forstå hvordan enzymerne opføre sig skal vi se på deres enzymkinetik Statsministre, side statsministre, side Gasbjerg, Peder K. m.fl. Bioteknologi - en basisbog. S 97 6 Side 294 Aurum *Inflation: betyder oppustning, henviser til et fænomen hvor købekraften falder på grund af prisstigninger.

7 Victor Henri 1872, en fransk biokemiker, var den første til at bidrage til forståelsen for enzymkinetik. Hans eksperimentelle arbejde resulteret i en teori, hvor man opdeler enzymreaktionen i to trin. I første trin binder enzymet sig til molekylet, som man kalder substratet, og der dannes et enzym-substrat-kompleks. I andet trin katalyserer enzymet reaktionen, og fraskiller sig produkterne (se bilag 2). En mere simpel opstilling af en enzymkatalyseret reaktion er vist herunder: - Figuren viser de to trin, hvor E er enzymet, S er substratet og P er produktet Bemærk at reaktionen er reversibel, dvs. enzymet kan altså katalysere i begge retninger, dog uden at ændrer ligevægten. Ligesom alle andre katalysatorer, påvirker det kun reaktionshastigheden. Men hvis enzymet ikke have været til stede, kunne substratet måske blive til andre produkter da betingelserne er ændret 7. Analyse: (uddrag) (Eksempel hentet fra opgave i dansk og samfundsfag B) Helle Thorning-Schmidts tale til den Socialdemokratiske kongres den 25. september 2010 Brug af anafor Thorning indleder sin tale med at proklamere at Danmark er klar til forandring 8 for derefter at slå fast fem gange at Vi (underforstået: socialdemokraterne) er klar til at (.) 9. Denne brug af anafor, hvor man gentager et ord eller sætning flere gange i starten af sine sætninger, er med til at skabe en valgkampklar stemning hos socialdemokraterne, men er også med til at fange andre tilhørere på den måde. Thorning taler til følelserne, når hun blandt andet siger Vi er klar til at bygge bro, hvor man nu dyrker splittelse og modsætninger 10. Her bruger Thorning patosappellen, da hun taler til både den socialdemokratiske kongres typiske værditænkning og tilhøreres følelser ved at fremhæve, hvad hendes parti vil gøre ved det der sker i øjeblikket. Thorning taler om, at Danmark er klar til forandring, og hun får dermed slået fast, at de eneste der kan skabe denne forandring er Socialdemokraterne. Selvfølgelig med hende i spidsen, da Thorning også er en del af Vi et. Thorning bruger et klart og tydeligt sprog, der ikke er til at misforstå, for det er ikke særligt svært at forstå, at Vi er klar til at skabe job, hvor der nu bliver delt fyresedler ud 11. Her taler Thorning om den situation, som har fx ramt familier, der har at miste arbejde under den økonomiske krise 12. Thorning går videre og bruger nogle forstærkende ord, da hun beskriver, hvordan Danmark skal 7 8 Helle Thorning-Schmidts tale til Socialdemokraternes kongres den 25. september Hentet d Ibid. 10 Ibid. 11 Ibid. 12

8 videre under hendes partis ledelse: Vi skal videre. Fra dødvande og tungsind. Til fremgang og optimisme 13 Her bruger Thorning ordene dødvande og tungsind til at beskrive den borgerlige regering med negative ladede ord, mens de positive ord er fremgang og optimisme, og de ord beskriver, hvordan en socialdemokratisk-ledet regering vil være. Denne kontrast er med til at gøre hendes budskab klarere. Analyse: (uddrag) (Eksempel hentet i opgave i biologi) Forbruget af glyphosat steg derfor markant, da der skulle store mængder til, for at holde ukrudtet nede, og der bliver nu brugt mere sprøjtegift på GMO-beplantede marker frem for konventionelle beplantede marker. 14 Dette ses også i den vedlagte kilde, hvor Professor Charles Benbrook fra Washington State University, har lanceret en undersøgelse, der viser, at der bruges mere sprøjtemiddel til genmodificerede afgrøder, end til traditionelt dyrkede afgrøder. Han mener, at den øgede brug af glyphosat, kan medvirke i, at der bliver behov for andre sprøjtegifte, der kan være mere skadelige for mennesket og miljøet, end hvad de nuværende er. Det samme sker for de insektresistente planter, hvor Charles Benbrook mener, at også insekterne snart vil blive resistente overfor det aktive stof Bt-toxin. Hvis insekterne bliver resistente overfor den genmodificerede plante, vil det betyde, at landmændene er nødt til at finde andre virksomme stoffer, de kan sprøjte med, for at holde insekterne væk fra afgrøderne. Det får forbruget af sprøjtemidler til at stige, og også her bliver Bt-toxiner erstattet med skrappere midler, som ellers var ved at blive udfaset. 15 Charles Benbrook fremhæver det uundgåelige forbrug af stærkere sprøjtegifte, som landmændene i USA, vil være nødsaget til at tage i brug, for at kunne holde ukrudt og insekter væk fra markerne, og bekymrer sig om de konsekvenser, det kan medføre. Disse ældre herbicider udgør en markant større risiko for både mennesker og miljø end glyphosat- 2,4-D og dicamba 16 Et øget forbrug af sprøjtegifte vil betyde en påvirkning af miljøet, bl.a. ved øget nedsivning af sprøjtemidler til grundvandet, samt en større påvirkning af de fødevarer, der kommer fra de behandlede marker. Dette vil medføre at vores fødevarer, vil have været udsat for større mængder af stofferne inden, maden i sidste ende når ud til forbrugeren. 17 Analyse (uddrag): (Hentet fra opgave i historie B og Samf C) Man forsøgte derfor at gøre noget ved efterspørgselen. Der blev givet hjælp til de arbejdsløse, for at forbedre deres købekraft. NRA stod for forhandlinger mellem arbejdere og arbejdsgivere og fik bl.a. indført minimumslønninger og nedsat arbejdstid, samt en række andre tiltag. Man opfandt Den Blå Ørn, som arbejdsgivere der accepterede kravene, kunne få lov at fremvise. 18 Man kan sammenligne det lidt med nutidens smiley-ordning, der er et mål for hygiejnestandarden hos virksomheder der arbejder med levnedsmidler. Blå Ørn kampagnen 13 Bilag 1, side 1 øverst. 14 Damsgaard, Christian. Gen-modificerede planter.s Benbrook, Charles: vedlagt bilag. 16 Benbrook, Charles: vedlagt bilag. 17 Jensen, Gitte Høj.»Økologisk jordbrug og genmodificerede afgrøde s USA i 1930 erne, s

9 forklares af NRA leder, Hugh Johnson, han siger bl.a.: alt hvad der er nødvendigt for at forstå præsidentens plan, er at vide, at enhver arbejdsgiver der kan fremvise den blå ørn, allerede har hævet lønningerne og skaffet nye jobs. 19. Han er naturligvis ude på, at gøre det til normen for husmoderen, at vælge den blå ørn, når hun foretager indkøb. Hvis hun kun vil handle med virksomheder der har dette bevis, falder efterspørgselen hos de virksomheder der ikke har. På den måde sikrer han, at flere virksomheder vil indgå aftaler med NRA. Han forklarer, at 80 % af alle indkøb foretages af kvinder, så det er ikke mærkeligt, at han målretter sit budskab til netop dem. Artiklen som helhed afspejler perfekt den måde, hvorpå man forsøgte at sætte gang i hjulene, og denne udtalelse repræsenterer det meget godt: Køb! Køb nu! Køb med omtanke hvad du har brug for og så længe har nægtet dig selv 20. Analyse (uddrag). (Hentet fra en opgave i historie B og Samf C) Grafen i fig viser, hvordan en bølge af bankfallitter skyllede over landet. Fra ca. 650 i 1929 til ca i Når en bank gik konkurs, bredte det sig hurtigt til andre banker. Folk frygtede at miste deres opsparing, og alle ville pludselig hæve deres indestående. Banker ligger ikke inde med reserver svarende til kundernes indlån, kapitalen anvendes til investeringer. Et bank run havde derfor katastrofale virkninger. Virksomhedernes produktion faldt samtidig fra indeks 97 i 1929, til indeks 52 i 1932, hvilket skulle vise sig, at blive det laveste. Når produktionen falder, er der ikke brug for lige så meget arbejdskraft. Derfor er udviklingen i tabellen i fig. 3, 22 helt naturlig. Arbejdsløsheden stiger fra 3,2 % i 1929 til 24,9 % i Det er en fjerdedel af arbejdsstyrken. Det afspejles også i lønningerne. Som tabellen i fig. 5 viser, er der lønnedgang over hele linjen fra Det er en helt naturlig udvikling, som igen handler om udbud og efterspørgsel. Arbejdsgivernes efterspørgsel på arbejdskraft falder, og der sker massefyringer, dvs. arbejdsudbuddet stiger. Dette presser lønnen ned. Den republikanske regering holdt fast i, at lade økonomien passe sig selv og lagde vægt på, at recession var en nødvendighed. Analyse: (uddrag) (Hentet fra en opgave i samfundsfag og historie) Det er derfor ikke svært at forstå, at Sverige var et land, der levede i frygt. Sverige ville gøre alt for at undgå, at det næste store slag i denne unge europæiske krig, fandt sted i Sverige. Sverige forsatte derfor med at eksportere den vigtig jernmalm til Tyskland og Sverige hjalp finske repræsentanter til Moskva for at forhandle fred med Stalin. På denne måde blev den forestående konflikt undgået. Denne form for svensk underkastelse blev der set lidt ilde på andre steder i Europa. En nær medarbejder af Churchill, beskriver i april 1940 i sin dagbog viceminister Butlers holdning til Sverige: "Svenskerne er for enhver pris besluttede på at undgå ild og sværd. De vil hellere sælge deres land og deres sjæle til nazisterne (hvis det kan ske uden blodsudgydelser) end 19 USA i 1930 erne, s. 31 (kilde 7) 20 USA i 1930 erne, s. 31 (kilde 7) 21 Bilag 7 22 Bilag 2

10 slås for deres overbevisning og deres selvstændighed. De vil hellere invitere Tyskland til at besætte landet end risikere en væbnet invasion." 23 Her kommer det tydeligt frem, at dette er skrevet af en frustreret englænder. England, som er en stolt krigsnation og som i mange år har ført den engelske fane højt i hele verden, står nu overfor en ubevæbnet "fjende", som de ikke må røre. England ved, at de kan stoppe Hitler, hvis de kan stoppe transporten af jernmalm. Churchill og England må dog se i øjnene, at de denne gang ikke kan tage det første træk. Vurdering af ligheder og forskelle: (uddrag) (eksempel hentet fra opgave i hi B og samf C) Depressionen i 30 erne og recessionen i 00 erne er de to værste kriser i et århundrede. De opstod på hver deres måde, men har også visse lighedstræk. I 20 erne steg aktiekurserne mere eller mindre konstant, og det blev der lagt mærke til. Lønninger fulgte ikke med den generelle velstand, og almindelige arbejdere begav sig ud på aktiemarkedet. Her kunne der tjenes store penge. De finansielle institutioner kom med diverse tiltag, for at fremme spekulation. Børsen krakkede, og det fik alvorlige konsekvenser for økonomien. Boligboblen i 00 erne blev også drevet af spekulation, i dette tilfælde med obligationer. Til forskel fra 20 ernes spekulation, var det ikke såkaldte almindelige mennesker, der spekulerede denne gang. Det var forskellige finansielle institutioner og investorer. Da boblen sprang, sendte det verdensøkonomien i recession, præcis som da Wall Street krakkede. Forinden havde Federal Reserve forøget pengemængden i begge tilfælde, ved at sænke renten. Virksomhederne blev hårdt ramt i begge tilfælde, hvilket førte til øget arbejdsløshed. Der hvor kriserne for alvor adskiller sig fra hinanden, er deres håndtering. I 20 erne og starten af 30 erne var det politisk dagsorden, at lade økonomien passe sig selv. Senere i 30 erne blev reguleringen intensiveret, men det var stadig et mål, at få de offentlige budgetter til at balancere. I 00 erne lod man ikke økonomien køre sit eget løb. Man tyede straks til økonomisk stimuli ved at forsøge at sætte gang i efterspørgselen. Dette skabte et enormt underskud på de offentlige budgetter, som man aldrig ville have drømt om i 30 erne. Regeringens bestræbelser tog toppen af konjunkturnedgangen. BNP faldt slet ikke i samme omfang, og arbejdsløsheden steg ikke nær så meget denne gang. Til gengæld er gælden vokset i ekstrem grad. Der er således både forskelle og ligheder mellem de to kriser, hvor den største forskel kommer til udtryk i håndteringen. Perspektivering (Hentet fra en opgave i kemi B og samf C) Miljøbevidste borgere At der kræves en adfærdsændring af befolkningen, må betyde at adfærden ikke er tilstrækkelig miljøvenlig endnu. Spørgsmålet er om befolkningens nuværende adfærd tillader et 23 (Thorsell, 2007) side 109

11 erstatningsprodukt for benzin og diesel. For at finde ud af dette, skal vi se nærmere på om bioethanol ændrer nogle private forhold, mht. ydeevne af transport. I en artikel fra DR, Juni 2010 skriver morgenavisen Jyllands-posten at fra i dag af, bliver benzinen blandet op med bioethanol i forholdet 1:20, dvs. 5 % ethanol. 24 Umiddelbart har dette ikke påvirket nogen form for forringet kørsel, og selvom befolkningen muligvis ikke tænker miljøvenligt, har man praktisk talt ikke noget at skulle have sagt. Kravene fra EU om reducering af CO2-udledningen, tvinger nærmest befolkningen til at leve mere bæredygtig. Udledningen af CO2 fra transport i Danmark er stigende, samtidig med at udledningen af CO2 i landbruget er faldende. Jeg mener det derfor kunne være smart at satse på biobrændsler, og igangsætte en således produktion. De kræver dog at virksomheder har interesse i dette og kan se den økonomiske vækst. Hvis Becks teori om en ny fremkomst af miljøbevidste borgere kommer til realitet, ser vi en større efterspørgsel på miljørigtige produkter. Det vil naturligvis sætte gang i produktionen hos virksomheder, hvis det altså kan betale sig (se bilag 4). Konklusion Når du når til konklusionen, skal de spørgsmål, der blev rejst i opgaveformuleringen, være besvaret. Du skal have fundet en løsning på din opgaveformulering. Konklusionen skal være fagligt baseret. Den skal altså, med udgangspunkt i opgaveformuleringen, kort og klart fortælle læseren, hvad du er nået frem til som svar på de spørgsmål, du stillede. En konklusion skal ikke fortælle, hvad du selv har fået ud af opgaven, om du synes, det har været spændende at skrive opgaven, eller hvad du mener om noget en konklusion er en faglig opsamling på det, du har lavet. Eksempel (uddrag): (Eksempel på konklusion, hentet i opgave i biologi) Udviklingen af gensplejsning er stadig i fremdrift, og mulighederne for brug af gensplejsningsteknologien er meget stor. Der er derfor rigtig mange muligheder for brugen af gensplejsning i hele verden i dag. Ud fra analyse og diskussion, kan det konkluderes, at vi i dag bruger gensplejsningen til at tilføre afgrøder nye egenskaber, der ellers ikke har været mulige før, og derved påvirke de enzymaktiviteter, der foregår i planten. Dette gøres for at skabe udvikling indenfor landbruget, så produktionen bliver større og billigere, og mindre belastende for mennesket og miljøet. Dette har dog ikke kunne lade sig gøre i praksis, da konsekvenserne af dyrkning af genmodificerede afgrøder, i visse tilfælde har medført et øget forbrug af sprøjtemidler, der både er dyre og mere skadelige for mennesket og miljøet. Anvendelsen af gensplejsede afgrøder skaber mange problemstillinger. Ud fra diskussionen og vurderingen ovenfor, kan det konkluderes, at brug af gensplejsede afgrøder, giver risici for genforurening af nært beslægtede arter, hvilket kan medføre et overforbrug af sprøjtegifte. Det større forbrug af sprøjtegifte betyder en øget nedsivning til grundvandet og påvirkning af 24

12 fødevarerne, hvilket giver en øget sundhedsrisiko for mennesket, da glyphosat er sundhedsskadeligt og har vist en øget risiko for kræft. Den fremtidig brug af gensplejsede afgrøder, står derfor overfor nogle store udfordringer, da der er mange risici forbundet med at dyrke disse, og i Europa vil det kræve et ændret syn fra forbrugeren på genmodificerede varer. Der er dog rigtig mange muligheder for udvikling indenfor genmodificerede organismer, der kan videreudvikles i fremtiden, og derved ændre den brug af GMO vi har i dag. Opgavens dokumentation Litteraturhenvisning/fodnoter Det er meget vigtigt, at din opgave er dokumenteret det er det, der gør den til en faglig opgave og ikke bare noget, du mener. Du låner/overtager store dele af din viden fra andre det er derfor nødvendigt at henvise til steder i litteraturen, hvor du har lånt. Hver gang du låner centrale oplysninger, en anden forfatters konklusioner eller vigtige taloplysninger, skal du henvise til det nøjagtige sted, du har lånt det, så din læser kan finde det. Fodnoter sættes til slut i et givent afsnit. Et eksempel på, hvorledes lobbyisme virker, kunne være, da den tidligere regering i 2010 kom med et lovforslag, der ville ændre folkeoplysningsloven. Normalt havde det været sådan, at mindst 65 % af et lokaletilskud skulle dækkes af kommunen. Regeringen lagde op til, at kommunerne selv måtte administrere hvordan lokaletilskuddet til frivillige foreninger skulle styres. Et forslag som blandt andet Det Danske Spejderkorps (DDS) mente ville have påvirkning på mindre og svage spejdergrupper 25. Her gik DDS i dialog med regeringen 26 og arbejdede bl.a. sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd om at få ændret forslaget, sådan at de 65 % i lokaletilskud blev bevaret. Det lykkedes 27. Citater Når du bruger citater, er det vigtigt, at du er 100 % præcis i gengivelsen af den, du citerer. Citater skal ALTID have en fodnote eller henvisning i parentes umiddelbart efter citatets afslutning og det er en rigtig god idé at sætte citater i kursiv det letter læsningen

13 Norges daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, formand for FN's verdenskomission for miljø og udvikling, udtalte: En bæredygtig udvikling er en udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 28 Forklarende noter En note kan også bruges til at forklare noget, du synes ikke passer ind i selve opgaven, men som dog er så vigtigt, at du lige vil indskyde en bemærkning i forhold til forståelsen af et ord eller en sætning. Parlamentarisk styringskæde Når man snakker om parlamentarismen er det naturligt at nævne den parlamentariske styringskæde. Den parlamentariske styringskæde er en model for samspillet mellem vælgerne, Folketinget 29, regeringen og forvaltningen og hvordan disse kan holde kontrol med hinanden. Figur 1: Den parlamentariske styringskæde. 28 "s. 51 citat fra FN-rapporten. 29 Vær opmærksom på at på tegningen hedder folketinget: parlamentet

14 Film Bruger du film, skal du lave en meget præcis angivelse af, nøjagtig hvor i filmen du har dine informationer fra. 1 Årgang , afsnit 3, minuttal 4:22 Illustrationer Illustrationer skal have en funktion i opgaven, dvs. du skal anvende dem og kommentere dem ellers er de uinteressante. Der skal også litteraturhenvisning til alle illustrationer. Figur Denne graf viser indvandring til de nordiske lande fra Her ses det virkelig hvor massivt et antal af indvandrere Sverige modtager, sammenlignet med resten af Norden. Det er ikke svært at forstå, at et land som Sverige er ved at se en politisk ændring. I følge målinger vil procentdelen af indvandrere i landet, som lige nu ligger på de ca. 17,5 %, stige eksponentielt de kommende år. 32 Kilde- og litteraturliste ALT det materiale, du benytter, skal skrives i alfabetisk rækkefølge i litteraturlisten med angivelse af forfatter, fuld titel, evt. udgave, udgivelsessted og årstal samt præcis adresse og dato for besøg, hvis du bruger kilder fra Internettet. 30 (Myter om Invandringen, 2012) Indvandring til Nordiske lande 31 (Myter om Invandringen, 2012) Indvandring til Nordiske Lande 32 (Myter om Invandringen, 2012) Andel af befolkning med udenlandskbaggrund

15 Når du bruger materiale fra nettet, skal du indledningsvis angive, hvad siden handler om, enten ved at skrive sidens titel eller emne og meget gerne angive afsenderen på siden. Litteratur Galbraith, John Kenneth: Det store krak udg. Gyldendals Uglebøger, (Bog) Nielsen og Thorsen, Kim og Niels: USA i 1930'erne. 1. udg. Gyldendal, (Bog) Frederiksen, Peter m.fl.: I: Grundbog til historie Verdenshistorien udg. Systime, side (USA fra vækst til krise. Afsnit i bog) Syskind, Casper og Bo Söderberg: I: Det 20. århundredes verdenshistorie. 5. udg. Systime, side (Konjunkturer og kriser Afsnit i bog) Internet EH.net: The U.S. Economy in the 1920s. Udgivet af Economic History Association. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) EH.net: Economic Recovery in the Great Depression. Udgivet af Economic History Association. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) Cato.org: 1920s Income Tax Cuts Sparked Economic Growth and Raised Federal Revenues. Udgivet af Cato Institute. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) Før du afleverer Det er vigtigt, at man får læst korrekturer på opgaver, inden man afleverer. Det bør gøres af flere omgange. Du bør læse opgaven igennem selv med kritiske øjne, og du kan få en til at læse opgaven igennem og rette stave- og tegnsætningsfejl og sproglige uklarheder. Når opgaven er printet ud, skal du se den igennem igen. Ser den ud som på skærmen? Er der sidetal på? Er billeder og eventuelle formler, som de skal være?

16 Plagiat/snyd Fodnoter er en vigtig del af ikke at plagiere skrive af /snyde men hvordan sikrer du dig mod det? Når du læser og tager noter så husk citationstegn omkring alle de citater, som du kopierer direkte over i dine noter, og som du måske vil bruge senere. Og husk at notere, hvilken side det stod på. Ellers er det svært at finde bagefter, når du skal lave henvisningen. Når du skriver, er det bedst at skubbe dine bøger og papirer væk. Ellers smitter sproget i kilden let af, så det bliver en blanding af dit eget og noget mere eller mindre lånt og det er altid noget rod. Husk at det ikke kun er formuleringerne du ikke må plagiere. Det gælder også struktur, argumenter, illustrationer og data formidlingogmetode.files.wordpress.com/2011/11/apa-modellen.ppt

Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRP pa Svendborg Gymnasium og HF I 3.g skriver alle gymnasieelever studieretningsprojekt. Som navnet antyder, skal studieretningsfagene indgå. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside

Læs mere

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formalia historieopgave på HF

Formalia historieopgave på HF Formalia historieopgave på HF På SG skal alle HF-kursister skrive en større, skriftlig opgave i historie i slutningen af 1. hf. Formålet med opgaven er at træne kursisternes skriftlige kompetencer samt

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 92

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 92 Titelblad Uddannelse Uddannelsessted Gruppemedlemmer Kursus Emne Eksaminator Samfundsøkonomi Cand. Oecon. Aalborg Universitet Tanja B. Gravesen og Mai-Britt Beith Speciale 10. semester Den finansielle

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

AFT Hvorfor, hvorfor ikke?

AFT Hvorfor, hvorfor ikke? 2013 AFT Hvorfor, hvorfor ikke? Samfundsvidenskabelige Basisstudier 4. Semester Gruppe: Bo J. Jeppesen, Nanna Borgen, Pernille Huno, Rasmus S. Skovgaard og Therese C. Nielsen. Vejleder: Mogens Refsgaard

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Afleveringsdato 2. juni 2009. Erik Haller Pedersen. Censor. Institut for Regnskab og Revision. Cand. Merc. Fir

Afleveringsdato 2. juni 2009. Erik Haller Pedersen. Censor. Institut for Regnskab og Revision. Cand. Merc. Fir Afleveringsdato 2. juni 2009 Vejleder Censor Erik Haller Pedersen Stine Louise Johansen Nikolai Saxil Jørgensen Institut for Regnskab og Revision Cand. Merc. Fir Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary

Læs mere

Revisors udfordringer med en revisionsproces

Revisors udfordringer med en revisionsproces Copenhagen Business School 2010 Institut for revision og regnskab Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Afleveringsdato: 4. august 2010 Revisors udfordringer med en revisionsproces Af: Lise Mølbak

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe. Abstract This project concerns loudspeakers. How is it possible to make them more sustainable? And what are the possibilities and limitations for marketing such loudspeakers? We visited two danish manufacturers

Læs mere

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e 1 Rygning og Fedme: Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion:... 4 1.1 Rygning:... 5 1.2 Fedme:... 7 1.3 Problemformulering:... 10 2. Projektdesign:... 10 3. Metoder:... 11 3.1 Afgrænsning:... 11 3.2 kvalitativ

Læs mere

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden Lotte Ruegaard Petersen, Jonas Dannevang, Mette Buhr Olsen, Niklas Lynge Gruppe 20 2. semester, 2012 En langtidsholdbar løsning for Limfjorden A Long lasting solution for the Limfjord - Stop ploven og

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. semester Hus: 19.1 Projekttitel: Loven om statsligt kapitalindskud

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 20.1 Projekttitel: Tv-overvågning i udsatte boligområder Projektvejleder: Esben Holm Nielsen Gruppenr.: 6 Studerende (fulde

Læs mere

Håndtering af bankkriser i Danmark og Sverige

Håndtering af bankkriser i Danmark og Sverige HD Finansiel Rådgivning Afsluttende hovedopgave Håndtering af bankkriser i Danmark og Sverige - En analyse af fordele og ulemper ved de to modeller Udarbejdet af Christen Sode Jørgensen Vejleder Torben

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Empirivalg og metodologiske overvejelser... 4 Kapitel 2...

Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Empirivalg og metodologiske overvejelser... 4 Kapitel 2... Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Empirivalg og metodologiske overvejelser... 4 Kapitel 2... 5 2.1 Bankpakkerne... 5 2.2 Bankpakke I... 5 2.3 Bankpakke

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Bankkrakket i Island

Bankkrakket i Island Bankkrakket i Island 5. maj 2009 Kirstine A. Knudsen Bankkrakket i Island Her går det godt, send flere penge! 1 BA projekt d. 5. maj 2009 Kirstine Arbjørn Knudsen Vejleder: Palle Bruus, Europas Økonomiske

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Regulering af den finansielle sektor anno 2009

Regulering af den finansielle sektor anno 2009 Regulering af den finansielle sektor anno 2009 Af: Jacob Suk Grau Anders Harder Rosenberg Kerim Gönen Britta Ohlsen & Casper Høgh Jacobsen Vejleder: Søren Jagd Roskilde Universitet, Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere