I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:"

Transkript

1 Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Ferslev Borgerforening og godkendt af Ferslev Borgerforeningen med henblik på at indgå som ansøgning til puljen for "Anlægsmidler til byforskønnelse og udvikling i byer i landdistriktet i Aalborg Kommune". 2. Ny sti fra Ferslev til Svenstrup 2.1 Formål Ferslev Borgerforening anser det for væsentligt, at borgerne i Ferslev sikres forbedrede muligheder for bl.a. adgang til friluftsaktiviteter og nabobyerne. Derfor ønsker Ferslev Borgerforening at etablere en ny kombineret gang- og cykelsti, som skal forløbe fra Ferslev til Svenstrup. Forslaget til en gang- og cykelsti er tidligere fremkommet fra en række borgere i Ferslev i forbindelse med udarbejdelse af en samlet visionsplan for Ferslev i Den foreslåede sti indgår som et element i den samlede visionsplan for Ferslev. I Kommuneplan09 er stien mellem Svenstrup og Ferslev planlagt som en rekreativ stiforbindelse. I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: at sikre bedre adgang for oplevelser i naturen. at fremme cykeltrafikken at forbedrede rammer/vilkår for motion i det frie rum. at udnytte sammenhængen med bestående stisystemer/bedre adgang til nabobyer. at sikre, at "Transporten/adgangen" sker på en sikker og miljømæssig neutral måde. at kombinere en motionssti med information om fremtidens energiforsyning og klimaændringer.

2 En sti fra Ferslev til Svenstrup vil ligeledes være et godt aktiv for borgerne i de omkringliggende landsbyer og borgerne i Svenstrup og Dall Villaby, idet stien følgelig også vil kunne benyttes af borgere fra disse byer. Stien vil ligeledes kunne udvides/udbygges i form af en forlængelse til Mjels, Volsted og Ellidshøj, hvilket vil skabe en endnu større sammenhæng og værdi af de bestående stisystemer. Stien vil således genere forbedrede forhold for flere borgeres adgang til naturen og brug som motionssti mv. - ikke bare for borgere i Ferslev men et aktiv for borgerne i Svenstrup, Dall Villaby, Mjels, Volsted og Ellidshøj. 2.2 Etablering af gang- og cykelsti Borgerforeningen i Ferslev har lavet en indledende forundersøgelse af stien med hensyn til forventet forløb, udformning mv. og dette forventes i hovedtræk at omfatte følgende: 1) Stien starter for enden af en bestående grøn kile i den centrale del af Ferslev. Herfra forløber stien videre langs vandløb og eksisterende kørespor og Skråvejen. Motorvejen passeres via en en eksisterende bro. Herefter forløber stien via eksisterende markvej frem til Østerå. Krydsning af åen tænkes gennemført med en træbro. Fra åen forløber stien via eksisterende markveje frem til Svenstrup Banesti. Det foreløbige tracé for stien er skitseret på vedhæftede kortbilag. For hovedtracéet gælder, at den samlede strækning er ca m. Heraf er ca m bestående grusvej, som umiddelbart vil kunne indgå i stien uden ændringer. Endvidere er der ca m, der forløber i en eksisterende markvej og endelig er der en delstrækning på ca. 950 m, hvor der skal etableres et helt nyt stitracé. 2) Stien påregnes etableres med en bredde på ca. 2 m og med kørefast/stabilt underlag, der sikrer optimale betingelser for såvel gående, motionister, cyklister mv. Stien forventes at have samme udformning som eksempelvis den af Aalborg Kommune anlagte sti mellem Dall Villaby og Svenstrup. Med den beskrevne udformning sikres størst muligt brugerpotentiale. Stien forudsættes ligeledes tilgængelig og brugbar for handicappede. 2.3 Information om energiforsyning og vandmiljø/klimaforandringer Som det ses af det vedhæftede forslag til et forløb for stien, vil stien forløbe parallelt med Energinet.dk s hovedtransformerstation ved Bonderupvej. Endvidere vil stien krydse Østerå, lavtbunds- og vådområder og passere forbi eksisterende regnvandsbassiner vest for Østerå. Disse markante elementer har givet anledning til at stien også med rette kan etableres som en "informations-sti. Ferslev Borgerforening har i første omgang valgt at have fokus på energiforsyning og vandmiljø/klimaforhold. Håndtering af energiforsyning og vandmiljø/klimaforhold er meget vitale emner, og disse vil i høj grad påvirke den fremtidige udvikling, både set fra den lokale borger i Ferslev og omegn, men også som borger i Danmark og i den internationale verden, vil disse emner i høj påvirke og ændre vores adfærd fremover.

3 Indledningsvist har vi tænkt os, at visualisere og beskrive energiforsyningen i fortiden, nutiden og fremtiden. Der vil blive beskrevet det historiske forløb frem til i dag. For den nutidige og fremtidige energiforsyning vil der være fokus på el-produktion, ændring af fyringsmedier, elproduktion fra vand- og vindkraft, anvendelse af biomasse osv. Endvidere vil der være fokus på, hvordan den enkelte borger selv kan medvirke og påvirke udviklingen ved at ændre adfærd. En tilsvarende visualisering og beskrivelse vil der blive udført for vandmiljø/klimaforhold. For at eksemplificere, hvad vore foreløbige planer går ud på, har vi for hvert hovedemne skrevet nogle indholdspunkter, som skal viderebearbejdes. Energiforsyning Tænkes bl.a. at indeholde: Historisk forløb m. energiforsyning Nutidens og fremtidens el-produktion, produktionsformer mv. Nationale og internationale krav til fremtidige CO 2 -reduktion Anvendelse af biomasse (kan nærliggende pileskove indgå som en del af løsningen). Kan landbruget i højere grad overgå til produktion af pileskove (vandlidende arealer mv.) Hvilke miljømæssige effekter kan forventes. Hvordan kan borgeren med enkle adfærdsændringer i hverdagen medvirke til en CO 2 -reduktion. Anvise den enkelte borger konkrete løsninger på CO 2 -reduktion. Hvilke kommercielle muligheder ligger der for lokalområdet og for Danmark. Vi påregner, at ejeren af transformerstationen Energinet.dk gerne vil indgå i dialog herunder medvirke til/levere en del af informationerne om egne anlæg - så som nutidens og fremtidens el-produktion, produktionsformer, CO 2 -reduktion. Ved at gå i dialog med Energinet.dk har vi en forventning om, at selskabet vil deltage/medvirke aktivt i forløbet. Vandmiljø og klimaforhold Tænkes bl.a. at indeholde: Baggrund for og formål med etablering af regnvandsbassin. Tidligere og nuværende praksis til bestemmelse af nedbørsmængder, bassinstørrelser. Vilkår/retningslinier for fremtidige nedbørsmængder/"monsterregn" og stigende grundvandsspejl. Visualisering af oversvømmelser, kan vi styre oversvømmelser, varsling af kraftig nedbør osv. Hvordan sikrer vi vore bygninger, veje, infrastruktur mod forøget nedbør. Hvad kan den enkelte borger bidrage med (Genbrug af regnvand, havevanding, nedsivning mv.) Anvisning af, hvorledes Østerå-dalen kan indgå i en samlet løsning. Vi forventer, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S som ejer af regnvandsbassinerne - sammen med Aalborg Kommune vil medvirke og bidrage med oplysninger og informationer til brug ved opbygning/bearbejdning af emnerne vandmiljø og klimaforhold. Endvidere vil vi kontakte AAU for indarbejdelse af deres udmeldinger vedrørende klimaforskning og klimaforandring herunder og varslingssystemer for regnvand mv.

4 Ved Energinet.dk s transformer og ved Aalborg Forsyning, Kloak A/S s regnvandsbassin forventes der etableret en større og overdækket informationstavle-/rum, hvor ovenstående gengives på en visuel og letlæselig måde. 3. Fremtidsperspektiv og udviklingspotentiale Etablering af den beskrevne sti og med de tilhørende informationstavler mv. for energiforsyning og vandmiljø/klimaforhold forventer vi at kunne bidrage med følgende: 1) at flere borgere i Ferslev og omegn vil lade bilen stå til fordel for cyklen, når der er tale om mindre indkøb, arbejde, idræt, kørsel til letbane mv. Herved opnås der betydelige miljømæssige gevinster i form af reduceret udledning af tungmetaller, CO 2 mv. til naturen. 2) at stien vil medvirke til at fremme/forøge cykeltrafikken for borgere i Ferslev og omegn inkl. i Svenstrup. Det skitserede tracé vil ligeledes indebære en meget trafiksikker cykelsti. 3) at forbedre rammerne for borgernes adgang til oplevelser i naturen herunder at lade stien indgå i kulturelle og undervisningsmæssige sammenhænge. 4) at forbedre vilkårene for borgernes adgang til at dyrke motion (gang, løb og cykling) og dermed medvirke til, at den generelle folkesundhed kan højnes. 5) Ved at kombinere motion mv. med oplysninger om energiforsyning og vandmiljø/klimaforhold opnås en generel forøget fokus på disse emner samt en bevidsthedsgørelse/adfærdsændring hos borgerne, der bl.a. vil kunne resultere i mindre/færre belastninger på miljøet. Generelt vurderes en kombineret gang- og cykelsti at have stor betydning for borgerne i Ferslev og omegn. Ved at lade stien starte for enden af den grønne kile (hvor også trampestien har sin begyndelse) i den vestlige del af Ferslev, sikres dels en rimelig central placering i byen, hvor mange i forvejen færdes. Ved en mulig ombygning/inddragelse af det nuværende bassinareal bag det gamle mejeri -til et rekreativt opholdsareal (der foregår pt. forhandling mellem Park & Natur med Aalborg Forsyning om en forskønnelse af dette område) vil der skabes endnu større grundlag for flere brugere af området. 4. Projektøkonomi På nuværende grundlag har vi ikke foretaget en opgørelse af de forventede anlægsomkostninger. Mht. etablering af overdækkede informationstavler mv. forventes disse ligeledes finansieret under projektet - evt. med et "sponsorat" fra Energinet.dk og Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Der er pt. ikke foretaget en vurdering af de aktuelle fonde, hvor det vil være relevant at søge om mulige tilskud. Det forventes afklaret i samråd med SBU i en senere fase. 5. Organisering Som anført i kommissoriet forventes projektet gennemført med forvaltningen for Sundhed og Bærebygtig Udvikling som tovholder - og i samarbejde med bl.a. Teknik- og Miljøforvaltningen.

5 I forbindelse med "Vision Ferslev" blev der i 2009 etableret en styregruppe, der bl.a. repræsenteres af Borgerforeningen, Spejderne, Ferslev Skole, Samråd Syd m.fl. - det vil sige et bredt udsnit af Ferslevborgerne er repræsenteret heri. Styregruppen har bl.a. været igangsætter for flere afholdte kulturarrangementer, etablering af Ferslev Trampesti, etablering af Pitstop ved trampestien. I forbindelse med gennemførelse af de enkelte projekter, har gruppen selv forestået al myndighedsbehandling, lodsejeraftaler/-forhandling, søgning af midler til projekternes finansiering og derigennem opnået en god viden og indsigt indenfor de nævnte områder. Gruppen er aktiv med afholdelse af koordinerende møder 6-8 gange pr. år. Ved en organisering af stiprojektet, vil vi foreslå, at 2-3 personer fra styregruppen sammen med yderligere 2-3 interesserede borgere - og sammen med repræsentanter fra SBU kan indgå i en "endelig organisering". 6. Afslutning Vi håber hermed at have redegjort for vore ideer og tanker i forbindelse med etablering af en ny kombineret gang- og cykelsti fra Ferslev til Svenstrup. Har SBU spørgsmål til vor beskrivelse eller ønsker om supplerende oplysninger, kan disse indhentes ved at kontakte Ove Kjærsgaard, Traverbakken 1 på tlf. nr eller Benny W. Jepsen, Nordøstvej 18 på tlf. nr På vegne af Ferslev Borgerforening Ove Kjærsgaard/Benny W. Jepsen

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

program 2 april 2010

program 2 april 2010 program 2 april 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Erfaringer fra fase 1 Bæredygtig byomdannelse og byudvikling Processen for fase 2 i konkurrencen om byudvikling af Køge Kyst Bæredygtig byomdannelse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16. Maj 2013

VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16. Maj 2013 VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16 Maj 2013 FORORD INDHOLD Roskilde Byråd har med Strategi for Vand og Klimatilpasning sat kommunens samlede vandkredsløb på dagsordenen. Med de forventede

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013.

I dette notat sammenfattes alle høringssvarene. Notatet er opdateret efter byrådets vedtagelse af kommuneplanen den 18. december 2013. Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 213006 Brevid. 1819859 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar til forslag til Kommuneplan 2013 22. december 2013 Forslag

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere