BORGERERKLÆRING OM FREMTIDENS BY (Resume)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERERKLÆRING OM FREMTIDENS BY (Resume)"

Transkript

1 BORGERERKLÆRING OM FREMTIDENS BY (Resume) Vi er en gruppe på 26 europæere fra forskellige lande, aldersgrupper og beskæftigelse. Vi er ikke fagfolk i bæredygtig udvikling, men lægfolk, der bor og arbejder i forskellige europæiske byer. Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Forskning, bad os om at give udtryk for vores visioner om og forhåbninger til byers fremtid og vores mening om EU's forskningsprogram "Fremtidens by. For første gang nogen sinde har Europa- Kommissionen aktivt opsøgt de europæiske borgeres mening om EU's politik gennem det såkaldte Raise -tiltag. Vi tog udgangspunkt i konkrete emner, der blev forelagt i en række workshops, sammenlignede dem med vores egne erfaringer og arbejdede med vores egne meninger om disse emner: Byforvaltning Bæredygtig transport Bæredygtigt bygningsmiljø Kulturarv På baggrund af vores drøftelser besluttede vi, at et femte tema, oplysning, er altafgørende for, at de andre kan lykkes. Generelle konklusioner For det første, hvilken konklusion kunne vi drage af vores undersøgelser af de fire områder, vi vurderede: Borgernes stemme, også de tidligere marginaliseredes stemmer, skal inddrages i byforvaltning i både de gamle og nye EU-medlemsstater. Tillid kan kun trives, hvis den er gensidig; kun hvis vores ledere er villige til at lytte til og respektere vores meninger, vil folk gøre gengæld og føle sig ansvarlig for deres egne handlinger. Der er behov for en radikal ændring i transportvaner for at fremme overgangen til en mere bæredygtig transportanvendelse: tekniske løsninger vil ikke i sig selv løse problemerne omkring bæredygtighed. Mere bæredygtigt bygningsmiljø afhænger af, om vi kommer ud over et forbrugsdrevent samfund, hvor nyt altid er bedre end gammelt. Vi må lære værdien af at genbruge det, vi allerede har, frem for at kassere for at få nyt, uanset om det betyder renovering af eksisterende boliger, sanering af industrigrunde, bevaring og reparation af forbrugsgoder eller genanvendelse af materialer. Vi skal ligeledes koncentrere os om bæredygtig integrering af kulturarven i dagligdagen, tilskynde folk til at føle sige som ejere af, og påskønne betydningen af, vores forskelligartede og fælles kulturarv. For det andet, hvad er her og nu vigtigt i praksis på tværs af områderne: Det er absolut nødvendigt med en mere udbredt bevidstgørelse om og oplysning i bæredygtighed og konsekvenserne, hvis vi fortsætter med at følge den nuværende ubæredygtige kurs. Vores valg træffes ofte på grundlag af utilstrækkelige oplysninger uden forståelse for vores handlingers skjulte omkostninger. Hvis vi har 1

2 indflydelse på spørgsmål og gives et tydeligt billede af konsekvenserne af vores valg, kan folk træffe sådanne valg for at gøre en forskel i hverdagen. Det er ofte de mest lokale og små tiltag, der lykkes bedst, for de inddrager folk i og hjælper dem til at indgå en forpligtelse til at frembringe synlige forbedringer i deres hverdag. Mottoet: Tænk globalt, gør noget lokalt er ikke bare en kliché. Erfaringer fra ét område kan omvendt ofte anvendes på andre områder. På tværs af samfundet råder vi over en enorm række erfaringer og viden om, hvad der virker, og ikke virker. Hvis denne viden ikke formidles videre, går vi glip af chancen for forbedringer. Konklusioner vedrørende byforvaltning Dårlig byforvaltning giver dårlige resultater. Vi ser det bl.a. i den diffuse byspredning, de uoverkommelige boligpriser, de uintegrerede transportsystemer og ødelæggelsen af grønne områder. Vi anser byforvaltning for et instrument til at strukturere forholdet mellem byen og borgerne med. Det omfatter også partnerskaber mellem offentligheden og private og alle andre aktører i byen. Den forskning, vi har gennemgået, drejer sig hovedsagelig om at få alle folk engageret. En nøglesektor blev efter vores mening ikke i tilstrækkelig grad taget i betragtning. Det drejer sig om marginaliserede grupper og særlig udsatte personer, såsom de unge, de ældre og de forarmede, indvandrere, eneforældre, hjemløse og rejsende. Vi anbefaler derfor, at fremtidig EU-støttet forskning i højere grad bør være fokuseret på inddragelse af marginaliserede grupper og deres integrering i byforvaltningen. Vi foreslår, at der udføres forskning i forskellene mellem de nye og gamle medlemsstater, hvad angår offentlighedens inddragelse, med henblik på udveksling af god praksis, f.eks. lære fra sig og samtidig lære og fostre demokratisk fornyelse. For at borgerne kan deltage fuldt ud i deres lokalsamfund og måden, hvorpå det styres, er det nødvendigt at råde over tilstrækkelige ressourcer for at fremme denne indsats. Politikere bør også motiveres til at fremme denne proces. Uafhængigt eller frivilligt arbejde er ikke svaret. Byforvaltning bør ske gennem offentligt tilgængelige i stedet for lukkede beslutningsprocesser. Politikere bør sammen med borgerne give flere penge ud til: formidling af oplysninger afholdelse af møder offentlige høringer udarbejdelse af nytænkende styringsværktøjer og -metoder overvindelses- og oplysningskampagner om forvaltningsforanstaltninger og andre måder til at inddrage borgerne i beslutningstagningsprocessen. Konklusioner vedrørende bæredygtig transport Mobilitet er et vigtigt spørgsmål i vores dagligdag, og også en af de væsentligste kilder til vores problemer. Den påvirker vores liv på forskellige måder: miljømæssigt, økonomisk og samfundsmæssigt. I denne henseende er der en række problemer 2

3 tilknyttet livskvalitet, som vi anser for vigtige i forbindelse med transport: forurening (og dets følger for menneskers sundhed), trafikophobning (med de hertil knyttede tidsmæssige og pengemæssige omkostninger) og ulykker (over dræbte og mange flere sårede på de europæiske veje hvert år). EU's forskning har behandlet adskillige aspekter af de nævnte problemer. Vi ved, at der i vores samfund og i forskningen er en tendens til at foretrække teknologiske løsninger (f.eks. futuristiske robotkøretøjer), da de forekommer at tilbyde ligefremme løsninger på meget indviklede spørgsmål. Dette har ført til, og fører stadig til, bekostelige udviklinger, som kan være prestigefyldte, men som egentlig ikke tager fat om de væsentligste spørgsmål. Kun hvis man starter med at påvirke folks adfærd, motivation og behov, vil man kunne fremme bæredygtig transport. Vi er også bekymrede for den manglende effektivitet med hensyn til formidling af de bedste fremgangsmåder, som forskellige byer i Europa har udviklet. Vi foreslår, at der gøres en større indsats for at udbrede kendskabet til de gode eksempler, for at mange forskellige byer kan udnytte dem hurtigere. Vi ser positivt på de bestræbelser, der gøres for at integrere transportspørgsmålene i de første faser af byplanlægningen. Vi mener også, at de vigtigste emner for forskning og politisk handling bør være at ændre folks transportvaner på en mere kreativ måde end den måde, som spørgsmålet hidtil er blevet behandlet på (f.eks. ved hjælp af transportafgifter, delebiler osv.). Vi har set forskningsprojekter centreret om teknologiske emner vi foreslår mere forskning på det samfundsøkonomiske område, f.eks.: Motivere folk til at benytte mere miljøvenlige transportformer (såsom den kollektive trafik, cykler, delebiler osv.) eller at lade privatbilen stå og benytte bæredygtige transportmidler. Oplysninger om borgernes mobilitetsvalg (f.eks. hvilke alternativer er der til bilen? Hvordan ser omkostningsforholdene ud? Køreplaner, billetpriser, kombinerede transportformer...). Forbedring af sammenligneligheden af transportsystemer i europæiske byer, f.eks. EU-dækkende delebilsystemer, anerkendelse af andre byers transportabonnementer. Hvilke forbedringer kan bidrage til at gøre kollektiv trafik mere tiltalende for folk? (f.eks. flere infrastrukturer og tjenester i togvogne: internetforbindelse, borde, mødelokaler, sprogundervisning undervejs, aviser... ). Sundhedsfarer forårsaget af for megen trafik. Styringsmodeller til at finde effektive metoder til at fremme tilknyttede politikområder (f.eks. økonomi, beskæftigelse, regional udvikling, industri, skatteog afgiftspolitik) for at indarbejde behovet for at ændre og reducere transport. Konklusioner vedrørende bæredygtigt bygningsmiljø En mere bæredygtig fremtid for menneskeheden forudsætter en tilgang, der igen værdsætter det, der allerede anses for ubrugeligt. Genanvendelse og nyttiggørelse anses stadig for uattraktivt i vores kultur, og alt nyt anses for bedre end det genbrugte. For at gøre fremtiden bæredygtig, må denne indstilling vendes. Genbrug, genvinding og renovering bør være indsatsen for at bevare morgendagens by. Genopbygning er mere bæredygtig end nybygning, men kan ikke konkurrere med de billigere opførelsesomkostninger i de diffuse byspredningsområder. 3

4 EU-forskningsprojekter har peget på forskellige indsatsområder vedrørende bygningsmiljøet i fremtidens byer. Det drejer sig om diffus byspredning, grønne områder i byen, bygningsteknologi og forladte industrigrunde. Hvad angår diffus byspredning, har den udbredte brug af privatbiler gjort de fleste bycentre svært tilgængelige. Transport, vandforsyning, energi, kloaksystemer er udformet til at forsyne og betjene de nye boliger, men samtidig reduceres landarealerne og naturlige levesteder ødelægges. Større byområder mindsker de sociale kontakter, skaber social isolering og fremmer social opdeling og udbredt ligegladhed. Som borgere er vores henstillinger til fremtidig forskning: Lær borgerne om forholdet mellem energi og bæredygtighed og tilskynd dem til at handle derefter Gør de indre byer mere tiltrækkende ved at mindske støj og trafik og øge fodgængeres mobilitet og det offentlige rums kvalitet. Forøg genanvendelsen af eksisterende tomme bygninger. Øg skatter og afgifter på opførelse af diffus byspredning og geninvester direkte pengene i de nødvendige infrastrukturer. Grønne områder er yderst vigtige, da de opfylder mange funktioner - forbedrer luftkvaliteten, skaber levesteder for vilde dyr og planter, giver plads til sikker og sund afslapning, børneleg og sportsudøvelse, og giver i det hele taget velvære i byerne (ved at mindske stress og øge folks bevidsthed om naturen og dens kredsløb). EU-støttet forskning bør fokusere på: større artsforskellighed med henblik på en mere naturlig natur inddrage biologer i byplanlægningen anvende mindre teknologi og færre kemikalier inddrage arbejdsløse i vedligehold planlægge bedre spredning af grønne områder forbinde grønne områder for at muliggøre migration af dyre- og plantearter integrere legepladser og sportsfaciliteter formidle viden fra EU-projekter fremme grønne områder generelt: ingen by i Europa er for grøn. Bygge- og anlægsarbejder er for de flestes vedkommende langt fra at være i harmoni med naturens formåen. Nogle materialer, der stadig anvendes i udstrakt grad i Europa, såsom eksotiske træsorter, bør ikke anvendes. Valget af byggematerialer skal tage både energi- og ressourceforbrug i betragtning. Der findes bedre viden, men lobbyer i byggesektoren og dårlig oplysning af offentligheden støtter de gængse ubæredygtige metoder. Ydeevnen og anvendelsen af det bebyggede rum skal ligeledes overvejes, hvad angår termisk og støjmæssig isolering, emissioner af farlige partikler, varighed og byggeelementers genanvendelighed. Efter vores mening bør følgende dækkes af EU-forskning: Indførelse af klare og utvetydige definitioner på bæredygtighed / miljøresultater og byggematerialers og teknikkers varighed. Formidling af viden om og tilskyndelse til mere bæredygtige levemåder. Fremme af bæredygtige bygninger gennem skatter og afgifter disse bør afspejle den faktiske mængde energi og ressourcer, der anvendes i bygningsindustrien. Anvendelse i praksis af forskningsresultater vedrørende ergonomi, psykologi og velvære i almindelighed i bygninger. 4

5 Konsekvent fremme af antiseismisk byggelovgivning i lande, hvor det er nødvendigt. Bedre inddragelse af bygningsindustriens lobbyer med henblik på mere bæredygtige bygningsmetoder. Forladte industrigrunde blev tidligere anvendt til industriformål, men nu forårsager de alvorlige miljø- og sundhedsfarer. Mere EU-forskning bør dreje sig om at finde måder til at: Udvikle effektive og billigere teknikker til at rense forurenet jord og vand. Integrere sanering af forladte industrigrunde i planlægningen (skatte- og/eller afgiftsordninger bør anvendes til at finde de nødvendige ressourcer). Bestemme de bedste alternative anvendelser af genvundne områder og tilskynde investorer til at anvende dem. Formidle gode eksempler og god praksis. Konklusioner vedrørende kulturarven Det europæiske kontinent har en enorm kulturarv. Det lægger et enormt ansvar på vores lande med hensyn til bevaring af denne arv og påskønnelse af dens værdi. Ved kulturarv forstår vi både den materielle arv, såsom monumenter, bygninger eller arkæologiske objekter, og den immaterielle arv, såsom sprog, litteratur, musik, kunst, traditioner, sange, danse o. lign. Vi mener, at kulturel identitet stammer fra kulturarven. Kulturel identitet styrker lokalsamfund og byer og kan føre til mere respekt blandt de forskellige europæiske folk. På trods af alle de ressourcer, der tildeles denne sektor, er en bemærkelsesværdig del af Europas kulturarv enten ved at blive ødelagt eller i alvorlig fare. Det mest kritiske punkt heri er, at tabet af kulturarv er uigenkaldeligt hvad der mistes, kan aldrig bringes tilbage. Vi gennemgik EU-støttede projekter, der forskede i forskellige temaer, såsom virkningerne af klimaændringer, forurening og andre negative aspekter for kulturarven. Vi forstår, at disse projekter har resulteret i betydelige forbedringer af en række historiske genstande. Vi finder imidlertid, at EU bør finde ud af, hvordan den mere effektivt kan sprede de mærkbare virkninger af de forskningsprojekter, der støttes. Da kulturarvbeskyttelse desuden normalt er en sektor med begrænsede ressourcer, kunne EU yde støtte til at gøre det lettere at genanvende resultaterne fra EU-støttet forskning andre steder. Vi er imod at skille kulturarven fra dagligdagen og folk i almindelighed. Beskyttelse af kulturarven på EU-plan og på nationalt plan kan kun lykkes, hvis den støttes (eller udspringer fra) det lokale plan. EU kunne imidlertid undersøge, hvordan man kan få den enkelte borger til at få forståelse for, og bidrage til, bevaring af kulturarven. Det kunne knytte folk og kulturarv tættere sammen de ville i højere grad føle sig som en del af noget, de har hjulpet med at bevare. Det skal starte med børnene. Hvis folk ikke forstår, hvor vigtigt det er at bevare kulturarv, vil tekniske løsninger ikke alene løse problemerne. 5

6 Den forskning i kulturarv, vi fik forelagt, var meget ensidig dvs. drejede sig hovedsagelig om tekniske spørgsmål, såsom forureningens påvirkning af kulturarven, klimaændringer, osv. Vi anerkender den store betydning af forskningen i de ovennævnte emner, men vi føler, at der i yderligere forskning bør lægges større vægt på følgende emner: Erhvervsinteressers påvirkninger Migrationen af folk og forbrugersamfundets virkninger for kulturarven. Den europæiske forskning bør i højere grad fokusere på en bæredygtig integrering af kulturarven i dagligdagen. 6

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer. (forelagt af Kommissionen) {SEK(2007) 1209} Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 82 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2007 KOM(2007) 551 endelig GRØNBOG På vej mod en ny kultur for mobilitet i

Læs mere

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer Vedtaget på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed i Leipzig den 24.-25. maj 2007 PRÆAMBEL "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT

BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT BÆREDYGTIGE BYER I EUROPA ENDELIG RAPPORT EKSPERTGRUPPEN FOR BYMILJØ EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XI MILJØ, NUKLEAR SIKKERHED OG CIVILBESKYTTELSE BRUXELLES, MARTS 1996 Rapporten om bæredygtige

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

- et informationssamfund for alle

- et informationssamfund for alle - et informationssamfund for alle Meddelelse om Kommissionens initiativ op til det Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 eeurope@cec.eu.int eeurope - hvorfor netop

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.7.2008 KOM(2008) 423 endelig GRØNBOG Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU {SEK(2008) 2173}

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

STRUKTURFONDENE OG DERES SAMORDNINGMED SAMHØRIGSHEDSFONDEN. Retningslinjer for programmer for perioden 2000-2006. Meddelelse fra Kommissionen

STRUKTURFONDENE OG DERES SAMORDNINGMED SAMHØRIGSHEDSFONDEN. Retningslinjer for programmer for perioden 2000-2006. Meddelelse fra Kommissionen 1.7.1999 STRUKTURFONDENE OG DERES SAMORDNINGMED SAMHØRIGSHEDSFONDEN Retningslinjer for programmer for perioden 2000-2006 Meddelelse fra Kommissionen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...1 Formålet med retningslinjerne...1

Læs mere

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.:

En styrkelse af den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i byerne forudsætter bl.a.: BILAG: UDFORDRINGER FOR DE EUROPÆISKE BYER Der er stor forskel på Europas byer. Ca. 20% af EU s befolkning bor i storbyer med over 250.000 indbyggere, yderligere 20% i mellemstore byer med 50-250.000 indbyggere,

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Nemmere virksomhedsoverdragelse

Nemmere virksomhedsoverdragelse Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere virksomhedsoverdragelse Erhvervspolitik 3 3 Vejledningsserien Hvordan strukturfondene kan understøtte SMV-politikken Nemmere

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Verdensarvsområde Vadehavet Indholdsfortegnelse Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere