REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK"

Transkript

1 SEPTEMBER 2011 REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK WWF KOMMENTARER TIL EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EN NY FÆLLES FISKERIPOLITIK, OFFENTLIGGJORT DEN 13. JULI 2011 Europæiske fiskebestande har i flere år været i tilbagegang og er fortsat under alvorligt pres. Ifølge EU-kommissionen betragtes over 70 % af de europæiske fiskebestande nu som overfisket. Overfiskeriet påvirker fiskebestande, havmiljø og økosystemer, såvel som økonomi og levegrundlag for fiskeriafhængige samfund og industri. En analyse af fiskeripolitikken viste for nylig, at kun 9 % af bestandene vil være bæredygtige i 2022, hvis status quo fortsætter. Med andre ord er der brug for en gennemgribende reform af fiskeripolitikken for at ændre situationen. Europa-kommissionen offentliggjorde den 13. juli sit forslag til en ny, fælles fiskeripolitik, og det forventes at reformen forhandles på plads i WWF er af den opfattelse, at forslaget indeholder mange gode elementer og forbedringer, selvom der også er mange mangler blandt andet med henblik på mere konkrete tiltag, ansvar og tidsfrister. WWF opfordrer derfor til at kommissionens udspil bruges som udgangspunkt, og at der fortsat arbejdes med at skabe en mere solid forvaltningsramme for de europæiske fiskerier. WWF har nedenfor opstillet mere specifikke kommentarer i forhold til de centrale dele af kommissionens forslag.

2 KOMMENTARER TIL EU-KOMMISSIONENS FORSLAG 1. MÅLSÆTNINGER FOR ET BÆREDYGTIGT FISKERI Den nye fiskeripolitik bør klart prioritere miljømæssige hensyn, således at hensynet til kortsigtede økonomiske fordele ikke længere truer fiskebestande eller havmiljø. Med det nye forslag har EU-kommissionen nu bevæget sig mod en tilgang, hvor miljøet gennem en række vigtige målsætninger har fået en mere fremtrædende rolle. Alligevel mener WWF, at der stadig er behov for, at integrationen af miljøhensyn bliver mere central, og mere operationel i reguleringen af fiskeriet, hvis miljø i sandhed skal blive et bærende fundament Kommissionen har i forslaget opstillet en række vigtige centrale målsætninger, som det er vigtigt bibeholdes: WWF er positiv over for målet i Artikel 2(2) om at genoprette og bevare bestandene over det niveau som kan producere det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY) i senest 2015, samt den efterfølgende inddragelse af MSY-mål i de flerårige planer, de tekniske foranstaltninger og under den eksterne politik (Artikel 10, 11, 14, 39 og 41). WWF er positiv over for, at der skal gennemføres en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning og begrænsning af fiskeriets påvirkning på det marine miljø i henhold til Artikel 2(3), og at der skal sikres integration med EU s miljølovgivning under Artikel 2(4). I Artikel 12 refereres til forpligtelser i henhold til beskyttede områder under EU s miljølovgivning, og tildelingen af beføjelser under Artikel 12(2) er vigtig for at lette gennemførslen af foranstaltninger. Artikel 12 refererer til forpligtelserne under EU s miljølovgivning, men på nuværende tidspunkt refereres kun til beskyttede områder under EU s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv (og referencen til disse i havstrategidirektivets Artikel 13). WWF anser dette som for begrænset. WWF mener at der bør henvises specifikt til de overordnede forpligtelser i henhold til EU s havstrategidirektiv der forpligter til at opnå god miljøtilstand (dvs. havstrategidirektivets Artikel 1). WWF mener endvidere, at der i Artikel 12 ikke kun bør henvises til beskyttede områder, men overordnet til sårbare arter og habitater. Der bør især henvises til Habitatdirektivets Artikel 12(4) om beskyttelse af visse dyrearter. Der bør også henvises til beskyttede områder under de regionale og internationale aftaler og konventioner (såsom OSPAR) som EU har tilsluttet sig. WWF foreslår, at integration af miljøhensyn i fiskeriforvaltningen og god miljøtilstand i vid udstrækning kan opnås gennem de flerårige planer. Dette vil give medlemsstaterne mulighed for operationelt at forvalte fiskeriet i overensstemmelse med en økosystembaseret tilgang. En vurdering af de effekter som fiskeriet har på miljøet bør indgå i de flerårige forvaltningsplaner se yderligere under Afsnit 2. For at sikre en økosystembaseret tilgang til alle fiskeripolitikkens områder, bør Artikel 2 også referere til Akvakultur, feks.: Artikel 2(2) The Common Fisheries Policy shall apply the precautionary approach to fisheries and aquaculture management ; og Artikel 2(3) The Common Fisheries Policy shall implement the ecosystem-based approach to fisheries and aquaculture management to ensure that the impacts of fishing and aquaculture activities on the ecosystem are limited

3 2. FLERÅRIGE FORVALTNINGSPLANER WWF er yderst positive over for etableringen af flerårige forvaltningsplaner, der nu skal fungere på fiskeriniveau. WWF anser forvaltningsplaner som det centrale middel der skal til for at opfylde fiskeripolitikkens centralt fastsatte mål, herunder kravet om maksimalt bæredygtigt udbytte inden WWF er dog skuffet over manglen på detaljer omkring hvem der skal udarbejde planerne og hvornår og hvordan dette skal foregå. Ligeledes mener WWF at inddragelse af interessenter og co-management (mellem medlemsstater, fiskeri, forarbejdningsindustri, kontrolagenturer, NGO er og videnskabsfolk) bør spille en central rolle i forbindelse med planerne. Denne rolle er for nuværende uklar. Der er behov for en klar tidsramme for udarbejdning af flerårige planer. Uden dette er der en reel risiko for inerti. WWF anbefaler, at planerne skal være aftalt og underskrevet senest i juli WWF foreslår, at integration af miljøhensyn i fiskeriforvaltningen i vid udstrækning kan opnås gennem de flerårige planer. Artikel 11(b) bør kræve overensstemmelse med Artikel 12 (den ændrede version som WWF foreslår ovenfor), for at løse de miljømæssige forpligtelser. De flerårige planer bør indeholde strategier til at imødegå de centrale målsætninger, f.eks. for miljø og kravet om god miljøtilstand. Planerne bør især indeholde krav om vurderinger af flådekapaciteten og af miljøbelastning for det pågældende fiskeri, i henhold til havstrategidirektivets mål og deskriptorer. Hver plan bør have en række delmål og indikatorer, der vil spore fremskridt og hjælpe med at identificere de nødvendige forvaltningsforanstaltninger. Forslaget bør klargøre, hvilken rolle interessenter har i processen med de flerårige planer. WWF anser inddragelsen af interessenter som vigtig for udviklingen og implementeringen af planer, og bør foregå i samarbejde med repræsentanter for alle med interesse i fiskeriet, herunder medlemsstater, fiskeri, forarbejdningsindustri, kontrolagenturer, NGO er og videnskabsfolk. Artikel 19 fastlægger, at Kommissionen til enhver tid kan revurdere de foranstaltninger, der anvendes i henhold til de flerårige planer. En klar tidsramme for evaluering og forbedring af planer samt hvem der skal revidere dem, bør være fastlagt. Efterhånden som nye oplysninger bliver tilgængelige, bør planerne forbedres i overensstemmelse hermed. Det er sandsynligt, at der vil være overgangsperioder, hvor flerårige planer er fraværende. Under sådanne omstændigheder vil det være afgørende at vejlede medlemsstaterne om vedtagelsen af foranstaltninger, for eksempel vedrørende regulering af flåden, og kravene i henhold til Artikel 34 (1) om balance mellem kapacitet og fiskerimuligheder (dette kan omfatte kapacitetslofter, entry-exitmekanismer og især bør det indgå at subsidier ikke må forøge kapacitet eller indsats). Der vil for nogle fiskerier være akut behov for at tildele kvoter eller indsats før man kan opnå konsensus om en flerårig plan, og der er behov for at indføje bestemmelser for at løse sådanne scenarier. WWF mener, at rettigheder og adgang til fiskeri bør rangeres og anvendes ud fra bæredygtighedskriterier (redskabers selektivitet, kulstofemissioner, påvirkning af havbund, osv.).

4 3. ALT SKAL MED I LAND WWF er positive over for Kommissionens hensigt med at stoppe udsmid inden for en given tidsramme (Artikel 15). Vi bifalder også hensigten med bl.a. at løse problemet gennem tekniske foranstaltninger under de flerårige planer (Artikel 11). WWF vil dog gerne fremhæve, at målet bør være at undgå de uønskede fangster i første omgang, og er bekymrede for, at kommissionen frem for at finde løsninger på udsmid og bifangst vil kommercialisere undermålsfisk med henblik på at bruge det til fiskemel og dyrefoder (Artikel 15(2)). Eliminering af udsmid og bifangster bør tackles på fiskeriniveau (f.eks. inden for rammerne af de flerårig planer) med vedtagelsen af mere selektive foranstaltninger, såsom selektive fangstmetoder, realtidslukninger, mm. Eliminering af udsmid og minimering af bifangster bør også omfatte en effektiv overvågning af fangster gennem eksempelvis brug af observatørordninger og kameraovervågning. Der bør skabes bedre sammenhæng mellem eliminering af udsmid, øget selektivitet, de tekniske foranstaltninger og flerårige planer. Eliminering af udsmid bør tages op på fiskeri-niveau og forordningen skal skabe en klar proces, der fører til målrettede strategier for at nedbringe antallet af uønskede dyr der fanges. Der bør være effektiv overvågning, kontrol og minimering af bifangster, for eksempel gennem brug af observatørordninger og indbyggede kameraer. Fiskere bør være forpligtet til at anvende de mest selektive redskaber til effektivt at reducere udsmid og bifangster. Artikel 11(h) kræver, at flerårige planer skal sikre 'minimering af virkningerne af fiskeri på økosystem. For at opfylde dette krav skal der være en klar forståelse af fiskeriets indvirkning på havmiljøet. Derfor bør Artikel 11 indeholde et specifikt krav for hvert fiskeri at vurdere virkningerne af fiskeri på det marine miljø, hvilket også vil omfatte bifangster (se også under Afsnit 2, om flerårige planer). Fangster af undermålsfisk, eller fisk uden for kvoten bør ikke føre til økonomisk overskud for fiskeindustrien og undermålsfisk bør ikke henvises til brug i fiskemelsindustrien. En bedre balance mellem ressourcer og flådekapacitet bør desuden automatisk reducere den indledende fangst af uønskede fisk (se yderligere i Afsnit 2 og 5, om flerårige planer og om overkapacitet). 4. REGIONALISERING Det er hensigten at reguleringen under fiskeripolitikken i fremtiden skal udføres gennem en højere grad af regionalisering. Derfor ser WWF positivt på, at det i Artikel 17 (tilsyneladende) er intentionen, at de flerårige planer skal være et centralt middel til at levere en regionalisering. Men en afklaring af denne proces med klare ansvar og tidsfrister, det vil sige hvem skal gøre hvad og hvornår, mangler. I forslagets preambel stk 10 hedder det udtrykkeligt, at "The successful management of the Common Fisheries Policy also depends on a clear definition of responsibilities at Union, national, regional and local levels and on the mutual compatibility and consistency of the measures taken with other Union policies." Alligevel mangler dette niveau af detaljer i forslaget. WWF er skuffet over den generelle mangel på retningslinjer for, hvem der skal udarbejde de flerårige planer, og i særdeleshed mangler man at fastslå, hvilken rolle

5 interessenter har i processen med udviklingen og gennemførelsen af planerne. En bæredygtig forvaltning af EU s fiskeriet kræver en reel, regional inddragelse af interessenter. Der er behov for en mere eksplicit forpligtelse til at de flerårige planer skal medvirke til at levere regionalisering, og der bør være information om hvordan dette skal foregå. Det bør fremstå klart, hvem der udarbejder planerne, og der bør være klare tidsfrister for gennemførslen af planerne, og strenge sanktioner for manglende overholdelse. WWF mener, at den regionale inddragelse af interessenter vil være essentiel. Udviklingen og gennemførslen af de flerårige planer på fiskeriniveau bør ske gennem en co-management proces, der inkluderer repræsentanter for alle med en interesse i fiskeriet. 5. OVERKAPACITET OG ADGANGEN TIL RESSOURCER Et af de vigtigste elementer der skal løses for at opnå et bæredygtigt europæisk fiskeri, er den vedvarende overkapacitet i den europæiske fiskeflåde. Desværre er det eneste værktøj EU-kommissionen foreslår, indførelsen af såkaldt omsættelige fiskekoncessioner (transferable fishing concessions, TFC s). Dette indebærer, at alle lande inden udgange af 2013 skal indføre et system der bygger på omsættelighed, for alle fartøjer over 12 m, og for de fartøjer under 12 m der fisker med slæbende redskaber. De omsættelige fiskekoncessioner i EU s forslag står alene, uden tilknytning til den øvrige forvaltningsramme eller målsætninger, og uden hensyn til den bredde vifte af forskellige typer der findes i Europa. Dette er en af grundene til, at WWF finder forslaget problematisk, og WWF mener, at der fortsat mangler en klar vision for tilpasning af flåden. Rettigheden til at fiske er en nødvendig del af forvaltningen af fiskeriet for at der kan være en regulering og begrænsning af adgangen til ressourcer. En rettighedsbaseret forvaltning, såsom fiskekonsessioner, bør derfor forstås som et system med privilegier og ansvar, der tildeles til fiskeriet, men som også indeholder klare forpligtelser. Dernæst er det vigtigt at forstå, at Europas fiskerier er forskellige, og har brug for flere muligheder end et enkelt værktøj, der hedder fiskekoncessioner. Regulering af kapacitet bør indeholde en kapacitetsvurdering af hvert fiskeri i forhold til ressourcerne, og målsætninger og foranstaltninger i forhold til at reducere en eventuel overkapacitet afstemmes derefter - se også under Flerårige Planer i Afsnit 2. Det bør indgå at subsidier ikke må forøge kapacitet eller indsats. Se også Afsnit 2 (om flerårige planer). Omsættelighed bør ikke være obligatorisk Vejledning om brug af forskellige rettighedsbaserede systemer bør indgå og sådanne systemer bør være fiskeri-specifikke, indlejret i flerårige planer, og co-designet af interessenter. Dette vil give mulighed for mere skræddersyede løsninger. En sådan værktøjskasse skal indeholde løsninger, der passer til både input og output-baserede

6 systemer, bør gælde for alle typer fartøjer, og afpasses til enten individer eller grupper/samfund. Et system bør have klare sikkerhedsforanstaltninger, der giver mulighed for tilbagekaldelse eller anden intervention, der skønnes nødvendig af biologiske, sociale eller økonomiske grunde, og ikke kun årsager relateret til overholdelse (som det lige nu er fastsat i forslagets Artikel 28). Sikkerhedsforanstaltninger bør også effektivt forhindre koncentration af rettigheder. Rettighedsbaserede forvaltningssystemer og rettighedernes eventuelle økonomiske værdier bør være transparente og offentligt tilgængelige. 6. DET VIDENSKABELIGE GRUNDLAG Solid videnskab skal danne grundlag for den nye fælles fiskeripolitik. Derfor ser WWF positivt på, at Artikel harmoniserer kravene til medlemsstaterne om at indsamle data med henblik på at støtte bæredygtig forvaltning af fiskeriet. En effektiv og rettidig levering af disse data er nødvendig for sikre, at der sker en forbedring af den nuværende proces. WWF er imidlertid bekymret over den manglende henvisning til enten STECF eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, til at undersøge og overvåge europæisk videnskab. Fiskeridata skal støtte og fremme bæredygtig forvaltning af fiskeriet. I betragtning af, at et centralt middel til at styre EU s fiskeri vil være vedtagelse af flerårige planer, skal der være nogle henvisninger til at data, der skal understøtte planerne (og de miljøvurderinger og kapacitetsvurderinger der ifølge WWF bør indgå som del heraf) skal leveres rettidigt. WWF mener, at der skal være krav om at et uafhængigt videnskabeligt organ gennemgår og overvåger europæisk videnskab der understøtter forvaltningen af fiskeriet. 7. DEN EKSTERNE DIMENSION WWF ser yderst positivt på, at den eksterne dimension er inkluderet i kommissionens forslag. Forpligtelsen til at EU skal deltage i internationale organisationer og specifikt regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFMO'er), i overensstemmelse med internationale forpligtelser og med målene i Artikel 2 og 3, er i særdeleshed positiv. Der er dog mulighed for at styrke EU s eksterne rolle, og forpligte EU til at fremme god praksis, både med hensyn til videnskabelig viden og rådgivning og med hensyn til administration og håndhævelse. Med hensyn til fiskeriaftalerne er det positivt med inklusionen af målsætninger for bæredygtigt fiskeri, f.eks. MSY, og at kun overskudsfisk må fanges af EU s fartøjer, selvom der er problemer med at definere denne mængde. Der vil også være behov for større hensyntagen til miljømæssige og socioøkonomiske forhold i 3.landene og sikre en god regeringsførelse og forvaltningsprocess. WWF anerkende, at EU s eksterne politik gennemgår en udvikling, men vil gerne fremhæve at EU allerede er en af de største spillere indenfor globalt fiskeri og forbrug af

7 fiskeprodukter. Kommissionen fremførte sine målsætninger for den eksterne dimension i Grønbogen i 2001, efterfulgt af kommissionens kommunikation i 2002, og Rådskonklusionerne for Fiskeripartnerskabsaftaler i Siden da har globalt fiskeri og fiskebestande fortsat været i støt tilbagegang. Derfor ser WWF frem til udarbejdelsen af detaljerede og forpligtende mekanismer, der vil gøre hensigterne i forslaget operationelle, og at de efterfølgende vil blive implementeret og monitoreret. WWF finder det essentielt, at forslagets Artikel 39 vedbliver. Artikel 39(1) kan dog styrkes ved at inkludere, at Unionen skal deltage aktivt i de regionale fiskeriforvaltnings-organisationer (RFMO er) og her arbejde for et indhold på linje med fiskeripolitikkens målsætninger og internationale forpligtelser (ligesom det står i forslagets Explanatory Memorandum, s 8). Derved vil unionen være forpligtet til at arbejde for fiskeripolitikkens principper i sine eksterne aktiviteter. WWF anbefaler styrkelse af Artikel 42, om den finansielle støtte under fiskeriaftalerne, ved at anføre at al finansiel støtte bør være målrettet en forbedring af 3.landes regeringsførelse og forvaltningen af de naturlige ressourcer. Ligeledes er WWF glade for, at støtten skal betinges en opnåelse af resultater (Artikel 42 (1b)), selvom sproget bør styrkes. Vedrørende Artikel 42(1a), er WWF af den klare opfattelse, at omkostningerne til adgangsrettigheder i fremtiden skal overgå til flådeejere. Der er fortsat behov for at udvikle den eksterne politik med detaljerede og forpligtende mekanismer, og med hensyn til en god beslutningsprocess og et hensyn til socioøkonomiske forhold og politisk kohærens. 8. AKVAKULTUR WWF anerkender betydningen af akvakultur for imødekommelsen af den stigende efterspørgsel i EU, og af den grund glæder vi os over inddragelsen af akvakultur i den fælles fiskeripolitik. Men WWF synes, at forslaget i langt højere grad bør sikre, at akvakultur udvikles på en måde, der er bæredygtig, og med minimal indvirkning på miljøet. Nogle former for akvakultur er bedre end andre i denne henseende, og bør støttes aktivt som sådan. Alle aspekter af den fælles fiskeripolitik bør være baseret på miljømæssig ansvarlighed og minimering af påvirkninger på biodiversiteten. Dette bør for eksempel gøres klart i Artikel 43 (1) ved at kræve, at akvakultur skal være i overensstemmelse med Artikel 2 og 3 (der ligeledes bør indeholde særlige henvisninger til akvakultur). Under Artikel 43 (1) bør der skabes overensstemmelse med Artikel 2 og 3, det vil sige hensyn til miljø og økosystemer. Ligeledes bør Artikel 2 (2) og 2 (3) indeholde henvisninger til akvakultur (se Afsnit 1 om Generelle Målsætninger). For hvad angår kravet i Artikel 43 (2) om at medlemsstater skal udarbejde flerårige strategiske planer for akvakultur inden 2014, mener vi det bør fremgå klart, at dette kun skal være obligatorisk for de medlemsstater, der allerede har akvakulturaktiviteter, eller de der står med ønske om at udvikle akvakultur. WWF finder det afgørende, at disse strategiske planer udtrykkeligt er baseret på en økosystemtilgang, der tager hensyn til økosystemerne og er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterier (det være sig hav-eller ferskvand).

8 COMMON FISHERIES POLICY WWF.EU/FISH ERIES Kommissionen skal ifølge Artikel 43(1) inden 2013 implementere strategiske retningslinjer for udvikling af akvakulturaktiviteter. WWF forventer at retningslinjerne sikrer en integration af følgende elementer i de nationale strategiske planer: - en garanti for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd og sundhed; - et krav om at anvende bæredygtigt foder, og muligheden for at bruge animalske biprodukter og en udvikling af alternativer til fiskemel og -olie; - sammenhæng med VVM-direktivets krav, for at reducere miljøbelastningen; - en garanti for integration med EU s strategi for bæredygtig akvakultur, EU s miljøpolitikker (havstrategidirektivet, habitatdirektivet og vandrammedirektivet), samt at løse problemer med integration af akvakultur i maritim fysisk planlægning og beskyttede områder; - behovet for forskning og udvikling der skal understøtte en bæredygtig udvikling; - behovet for fælles aftaler om standarder inden for produktion og mærkning WWF mener, at et rådgivende råd for akvakultur er et positivt skridt, og at en velbalanceret repræsentation af interessenter i dette skal sikres. 9. REVISION Der er i øjeblikket ingen process eller tidsramme for revision af selve forordningen, hvilket formentlig bør medtages. REFORM OF THE For mere information: Mette Blæsbjerg WWF Programmedarbejder WWF Danmark Svanevej København NV Danmark 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) WWF is a WWF Registered Trademark.

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt København 12. april 2013 Til fødevareminister Mette Gjerskov, Folketingets fødevareudvalg samt Europaudvalget Vedr. rådsmøde den 22 23. april. Fremtidens

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Vedr. Bestanden af torsk i den vestlige Østersø og de berørte kystfiskerier.

Vedr. Bestanden af torsk i den vestlige Østersø og de berørte kystfiskerier. FORENINGEN FOR SKÅNS OMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 3051 0503 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 5. sep 16 Til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen cc.

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 28. januar 2013

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 28. januar 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3216 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 17. januar 2013 FVM 108 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

På vej mod naturskånsomt fiskeri

På vej mod naturskånsomt fiskeri På vej mod naturskånsomt fiskeri På vej mod naturskånsomt fiskeri Hvorfor naturskånsomt fiskeri? Amindelige fiskeredskaber i Europa Den marine biodiversitet er hastigt faldende, og fiskeriet er en vigtig

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2015 COM(2015) 579 final 2015/0264 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2016 af fiskerimulighederne

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Fiskeri: Omfang, forvaltning og bæredygtighed - en perspektivering på Einars oplæg

Fiskeri: Omfang, forvaltning og bæredygtighed - en perspektivering på Einars oplæg Fiskeri: Omfang, forvaltning og bæredygtighed - en perspektivering på Einars oplæg IDA, 23. oktober 2013 Troels J. Hegland, PhD Adjunkt, Innovative Fisheries Management, AAU tjh@plan.aau.dk 1 Dagsorden

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 12. juni 2012

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 12. juni 2012 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3174 landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 31. maj 2012 FVM 033 SAMLENOTAT Rådsmøde

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

ARBETSPROGRAM 2005 - MIFI

ARBETSPROGRAM 2005 - MIFI ARBETSPROGRAM 2005 - MIFI SKEMA til rapportering af arbejdsprogram 1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi s aktiviteter i 2005 vil ligge indenfor følgende tre hovedområder: 1) Akvatisk biologisk mangfoldighed

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2015 (OR. en) 10789/05 ADD 1 DCL 1 PECHE 136 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. juli 2005 ny status: Vedr.: 10789/05 ADD 1 RESTREINT UE Offentlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. november 2002 PE 319.376/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 319.376) Patricia McKenna Akvakultur

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 19.-20. marts 2012

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 19.-20. marts 2012 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3155 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 7. marts 2012

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Indikatorer for inkluderende vurderinger

Indikatorer for inkluderende vurderinger Indikatorer for inkluderende vurderinger Indledning Ved anvendelsen af inkluderende vurderinger i det almene skolesystem skal politikker og praksis være udformet så de i videst muligt omfang fremmer læringen

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) 10088/16 PECHE 212 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2011/0206(COD) 9.2.2012 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Fiskeriudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere