REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK"

Transkript

1 SEPTEMBER 2011 REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK WWF KOMMENTARER TIL EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EN NY FÆLLES FISKERIPOLITIK, OFFENTLIGGJORT DEN 13. JULI 2011 Europæiske fiskebestande har i flere år været i tilbagegang og er fortsat under alvorligt pres. Ifølge EU-kommissionen betragtes over 70 % af de europæiske fiskebestande nu som overfisket. Overfiskeriet påvirker fiskebestande, havmiljø og økosystemer, såvel som økonomi og levegrundlag for fiskeriafhængige samfund og industri. En analyse af fiskeripolitikken viste for nylig, at kun 9 % af bestandene vil være bæredygtige i 2022, hvis status quo fortsætter. Med andre ord er der brug for en gennemgribende reform af fiskeripolitikken for at ændre situationen. Europa-kommissionen offentliggjorde den 13. juli sit forslag til en ny, fælles fiskeripolitik, og det forventes at reformen forhandles på plads i WWF er af den opfattelse, at forslaget indeholder mange gode elementer og forbedringer, selvom der også er mange mangler blandt andet med henblik på mere konkrete tiltag, ansvar og tidsfrister. WWF opfordrer derfor til at kommissionens udspil bruges som udgangspunkt, og at der fortsat arbejdes med at skabe en mere solid forvaltningsramme for de europæiske fiskerier. WWF har nedenfor opstillet mere specifikke kommentarer i forhold til de centrale dele af kommissionens forslag.

2 KOMMENTARER TIL EU-KOMMISSIONENS FORSLAG 1. MÅLSÆTNINGER FOR ET BÆREDYGTIGT FISKERI Den nye fiskeripolitik bør klart prioritere miljømæssige hensyn, således at hensynet til kortsigtede økonomiske fordele ikke længere truer fiskebestande eller havmiljø. Med det nye forslag har EU-kommissionen nu bevæget sig mod en tilgang, hvor miljøet gennem en række vigtige målsætninger har fået en mere fremtrædende rolle. Alligevel mener WWF, at der stadig er behov for, at integrationen af miljøhensyn bliver mere central, og mere operationel i reguleringen af fiskeriet, hvis miljø i sandhed skal blive et bærende fundament Kommissionen har i forslaget opstillet en række vigtige centrale målsætninger, som det er vigtigt bibeholdes: WWF er positiv over for målet i Artikel 2(2) om at genoprette og bevare bestandene over det niveau som kan producere det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY) i senest 2015, samt den efterfølgende inddragelse af MSY-mål i de flerårige planer, de tekniske foranstaltninger og under den eksterne politik (Artikel 10, 11, 14, 39 og 41). WWF er positiv over for, at der skal gennemføres en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning og begrænsning af fiskeriets påvirkning på det marine miljø i henhold til Artikel 2(3), og at der skal sikres integration med EU s miljølovgivning under Artikel 2(4). I Artikel 12 refereres til forpligtelser i henhold til beskyttede områder under EU s miljølovgivning, og tildelingen af beføjelser under Artikel 12(2) er vigtig for at lette gennemførslen af foranstaltninger. Artikel 12 refererer til forpligtelserne under EU s miljølovgivning, men på nuværende tidspunkt refereres kun til beskyttede områder under EU s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv (og referencen til disse i havstrategidirektivets Artikel 13). WWF anser dette som for begrænset. WWF mener at der bør henvises specifikt til de overordnede forpligtelser i henhold til EU s havstrategidirektiv der forpligter til at opnå god miljøtilstand (dvs. havstrategidirektivets Artikel 1). WWF mener endvidere, at der i Artikel 12 ikke kun bør henvises til beskyttede områder, men overordnet til sårbare arter og habitater. Der bør især henvises til Habitatdirektivets Artikel 12(4) om beskyttelse af visse dyrearter. Der bør også henvises til beskyttede områder under de regionale og internationale aftaler og konventioner (såsom OSPAR) som EU har tilsluttet sig. WWF foreslår, at integration af miljøhensyn i fiskeriforvaltningen og god miljøtilstand i vid udstrækning kan opnås gennem de flerårige planer. Dette vil give medlemsstaterne mulighed for operationelt at forvalte fiskeriet i overensstemmelse med en økosystembaseret tilgang. En vurdering af de effekter som fiskeriet har på miljøet bør indgå i de flerårige forvaltningsplaner se yderligere under Afsnit 2. For at sikre en økosystembaseret tilgang til alle fiskeripolitikkens områder, bør Artikel 2 også referere til Akvakultur, feks.: Artikel 2(2) The Common Fisheries Policy shall apply the precautionary approach to fisheries and aquaculture management ; og Artikel 2(3) The Common Fisheries Policy shall implement the ecosystem-based approach to fisheries and aquaculture management to ensure that the impacts of fishing and aquaculture activities on the ecosystem are limited

3 2. FLERÅRIGE FORVALTNINGSPLANER WWF er yderst positive over for etableringen af flerårige forvaltningsplaner, der nu skal fungere på fiskeriniveau. WWF anser forvaltningsplaner som det centrale middel der skal til for at opfylde fiskeripolitikkens centralt fastsatte mål, herunder kravet om maksimalt bæredygtigt udbytte inden WWF er dog skuffet over manglen på detaljer omkring hvem der skal udarbejde planerne og hvornår og hvordan dette skal foregå. Ligeledes mener WWF at inddragelse af interessenter og co-management (mellem medlemsstater, fiskeri, forarbejdningsindustri, kontrolagenturer, NGO er og videnskabsfolk) bør spille en central rolle i forbindelse med planerne. Denne rolle er for nuværende uklar. Der er behov for en klar tidsramme for udarbejdning af flerårige planer. Uden dette er der en reel risiko for inerti. WWF anbefaler, at planerne skal være aftalt og underskrevet senest i juli WWF foreslår, at integration af miljøhensyn i fiskeriforvaltningen i vid udstrækning kan opnås gennem de flerårige planer. Artikel 11(b) bør kræve overensstemmelse med Artikel 12 (den ændrede version som WWF foreslår ovenfor), for at løse de miljømæssige forpligtelser. De flerårige planer bør indeholde strategier til at imødegå de centrale målsætninger, f.eks. for miljø og kravet om god miljøtilstand. Planerne bør især indeholde krav om vurderinger af flådekapaciteten og af miljøbelastning for det pågældende fiskeri, i henhold til havstrategidirektivets mål og deskriptorer. Hver plan bør have en række delmål og indikatorer, der vil spore fremskridt og hjælpe med at identificere de nødvendige forvaltningsforanstaltninger. Forslaget bør klargøre, hvilken rolle interessenter har i processen med de flerårige planer. WWF anser inddragelsen af interessenter som vigtig for udviklingen og implementeringen af planer, og bør foregå i samarbejde med repræsentanter for alle med interesse i fiskeriet, herunder medlemsstater, fiskeri, forarbejdningsindustri, kontrolagenturer, NGO er og videnskabsfolk. Artikel 19 fastlægger, at Kommissionen til enhver tid kan revurdere de foranstaltninger, der anvendes i henhold til de flerårige planer. En klar tidsramme for evaluering og forbedring af planer samt hvem der skal revidere dem, bør være fastlagt. Efterhånden som nye oplysninger bliver tilgængelige, bør planerne forbedres i overensstemmelse hermed. Det er sandsynligt, at der vil være overgangsperioder, hvor flerårige planer er fraværende. Under sådanne omstændigheder vil det være afgørende at vejlede medlemsstaterne om vedtagelsen af foranstaltninger, for eksempel vedrørende regulering af flåden, og kravene i henhold til Artikel 34 (1) om balance mellem kapacitet og fiskerimuligheder (dette kan omfatte kapacitetslofter, entry-exitmekanismer og især bør det indgå at subsidier ikke må forøge kapacitet eller indsats). Der vil for nogle fiskerier være akut behov for at tildele kvoter eller indsats før man kan opnå konsensus om en flerårig plan, og der er behov for at indføje bestemmelser for at løse sådanne scenarier. WWF mener, at rettigheder og adgang til fiskeri bør rangeres og anvendes ud fra bæredygtighedskriterier (redskabers selektivitet, kulstofemissioner, påvirkning af havbund, osv.).

4 3. ALT SKAL MED I LAND WWF er positive over for Kommissionens hensigt med at stoppe udsmid inden for en given tidsramme (Artikel 15). Vi bifalder også hensigten med bl.a. at løse problemet gennem tekniske foranstaltninger under de flerårige planer (Artikel 11). WWF vil dog gerne fremhæve, at målet bør være at undgå de uønskede fangster i første omgang, og er bekymrede for, at kommissionen frem for at finde løsninger på udsmid og bifangst vil kommercialisere undermålsfisk med henblik på at bruge det til fiskemel og dyrefoder (Artikel 15(2)). Eliminering af udsmid og bifangster bør tackles på fiskeriniveau (f.eks. inden for rammerne af de flerårig planer) med vedtagelsen af mere selektive foranstaltninger, såsom selektive fangstmetoder, realtidslukninger, mm. Eliminering af udsmid og minimering af bifangster bør også omfatte en effektiv overvågning af fangster gennem eksempelvis brug af observatørordninger og kameraovervågning. Der bør skabes bedre sammenhæng mellem eliminering af udsmid, øget selektivitet, de tekniske foranstaltninger og flerårige planer. Eliminering af udsmid bør tages op på fiskeri-niveau og forordningen skal skabe en klar proces, der fører til målrettede strategier for at nedbringe antallet af uønskede dyr der fanges. Der bør være effektiv overvågning, kontrol og minimering af bifangster, for eksempel gennem brug af observatørordninger og indbyggede kameraer. Fiskere bør være forpligtet til at anvende de mest selektive redskaber til effektivt at reducere udsmid og bifangster. Artikel 11(h) kræver, at flerårige planer skal sikre 'minimering af virkningerne af fiskeri på økosystem. For at opfylde dette krav skal der være en klar forståelse af fiskeriets indvirkning på havmiljøet. Derfor bør Artikel 11 indeholde et specifikt krav for hvert fiskeri at vurdere virkningerne af fiskeri på det marine miljø, hvilket også vil omfatte bifangster (se også under Afsnit 2, om flerårige planer). Fangster af undermålsfisk, eller fisk uden for kvoten bør ikke føre til økonomisk overskud for fiskeindustrien og undermålsfisk bør ikke henvises til brug i fiskemelsindustrien. En bedre balance mellem ressourcer og flådekapacitet bør desuden automatisk reducere den indledende fangst af uønskede fisk (se yderligere i Afsnit 2 og 5, om flerårige planer og om overkapacitet). 4. REGIONALISERING Det er hensigten at reguleringen under fiskeripolitikken i fremtiden skal udføres gennem en højere grad af regionalisering. Derfor ser WWF positivt på, at det i Artikel 17 (tilsyneladende) er intentionen, at de flerårige planer skal være et centralt middel til at levere en regionalisering. Men en afklaring af denne proces med klare ansvar og tidsfrister, det vil sige hvem skal gøre hvad og hvornår, mangler. I forslagets preambel stk 10 hedder det udtrykkeligt, at "The successful management of the Common Fisheries Policy also depends on a clear definition of responsibilities at Union, national, regional and local levels and on the mutual compatibility and consistency of the measures taken with other Union policies." Alligevel mangler dette niveau af detaljer i forslaget. WWF er skuffet over den generelle mangel på retningslinjer for, hvem der skal udarbejde de flerårige planer, og i særdeleshed mangler man at fastslå, hvilken rolle

5 interessenter har i processen med udviklingen og gennemførelsen af planerne. En bæredygtig forvaltning af EU s fiskeriet kræver en reel, regional inddragelse af interessenter. Der er behov for en mere eksplicit forpligtelse til at de flerårige planer skal medvirke til at levere regionalisering, og der bør være information om hvordan dette skal foregå. Det bør fremstå klart, hvem der udarbejder planerne, og der bør være klare tidsfrister for gennemførslen af planerne, og strenge sanktioner for manglende overholdelse. WWF mener, at den regionale inddragelse af interessenter vil være essentiel. Udviklingen og gennemførslen af de flerårige planer på fiskeriniveau bør ske gennem en co-management proces, der inkluderer repræsentanter for alle med en interesse i fiskeriet. 5. OVERKAPACITET OG ADGANGEN TIL RESSOURCER Et af de vigtigste elementer der skal løses for at opnå et bæredygtigt europæisk fiskeri, er den vedvarende overkapacitet i den europæiske fiskeflåde. Desværre er det eneste værktøj EU-kommissionen foreslår, indførelsen af såkaldt omsættelige fiskekoncessioner (transferable fishing concessions, TFC s). Dette indebærer, at alle lande inden udgange af 2013 skal indføre et system der bygger på omsættelighed, for alle fartøjer over 12 m, og for de fartøjer under 12 m der fisker med slæbende redskaber. De omsættelige fiskekoncessioner i EU s forslag står alene, uden tilknytning til den øvrige forvaltningsramme eller målsætninger, og uden hensyn til den bredde vifte af forskellige typer der findes i Europa. Dette er en af grundene til, at WWF finder forslaget problematisk, og WWF mener, at der fortsat mangler en klar vision for tilpasning af flåden. Rettigheden til at fiske er en nødvendig del af forvaltningen af fiskeriet for at der kan være en regulering og begrænsning af adgangen til ressourcer. En rettighedsbaseret forvaltning, såsom fiskekonsessioner, bør derfor forstås som et system med privilegier og ansvar, der tildeles til fiskeriet, men som også indeholder klare forpligtelser. Dernæst er det vigtigt at forstå, at Europas fiskerier er forskellige, og har brug for flere muligheder end et enkelt værktøj, der hedder fiskekoncessioner. Regulering af kapacitet bør indeholde en kapacitetsvurdering af hvert fiskeri i forhold til ressourcerne, og målsætninger og foranstaltninger i forhold til at reducere en eventuel overkapacitet afstemmes derefter - se også under Flerårige Planer i Afsnit 2. Det bør indgå at subsidier ikke må forøge kapacitet eller indsats. Se også Afsnit 2 (om flerårige planer). Omsættelighed bør ikke være obligatorisk Vejledning om brug af forskellige rettighedsbaserede systemer bør indgå og sådanne systemer bør være fiskeri-specifikke, indlejret i flerårige planer, og co-designet af interessenter. Dette vil give mulighed for mere skræddersyede løsninger. En sådan værktøjskasse skal indeholde løsninger, der passer til både input og output-baserede

6 systemer, bør gælde for alle typer fartøjer, og afpasses til enten individer eller grupper/samfund. Et system bør have klare sikkerhedsforanstaltninger, der giver mulighed for tilbagekaldelse eller anden intervention, der skønnes nødvendig af biologiske, sociale eller økonomiske grunde, og ikke kun årsager relateret til overholdelse (som det lige nu er fastsat i forslagets Artikel 28). Sikkerhedsforanstaltninger bør også effektivt forhindre koncentration af rettigheder. Rettighedsbaserede forvaltningssystemer og rettighedernes eventuelle økonomiske værdier bør være transparente og offentligt tilgængelige. 6. DET VIDENSKABELIGE GRUNDLAG Solid videnskab skal danne grundlag for den nye fælles fiskeripolitik. Derfor ser WWF positivt på, at Artikel harmoniserer kravene til medlemsstaterne om at indsamle data med henblik på at støtte bæredygtig forvaltning af fiskeriet. En effektiv og rettidig levering af disse data er nødvendig for sikre, at der sker en forbedring af den nuværende proces. WWF er imidlertid bekymret over den manglende henvisning til enten STECF eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, til at undersøge og overvåge europæisk videnskab. Fiskeridata skal støtte og fremme bæredygtig forvaltning af fiskeriet. I betragtning af, at et centralt middel til at styre EU s fiskeri vil være vedtagelse af flerårige planer, skal der være nogle henvisninger til at data, der skal understøtte planerne (og de miljøvurderinger og kapacitetsvurderinger der ifølge WWF bør indgå som del heraf) skal leveres rettidigt. WWF mener, at der skal være krav om at et uafhængigt videnskabeligt organ gennemgår og overvåger europæisk videnskab der understøtter forvaltningen af fiskeriet. 7. DEN EKSTERNE DIMENSION WWF ser yderst positivt på, at den eksterne dimension er inkluderet i kommissionens forslag. Forpligtelsen til at EU skal deltage i internationale organisationer og specifikt regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFMO'er), i overensstemmelse med internationale forpligtelser og med målene i Artikel 2 og 3, er i særdeleshed positiv. Der er dog mulighed for at styrke EU s eksterne rolle, og forpligte EU til at fremme god praksis, både med hensyn til videnskabelig viden og rådgivning og med hensyn til administration og håndhævelse. Med hensyn til fiskeriaftalerne er det positivt med inklusionen af målsætninger for bæredygtigt fiskeri, f.eks. MSY, og at kun overskudsfisk må fanges af EU s fartøjer, selvom der er problemer med at definere denne mængde. Der vil også være behov for større hensyntagen til miljømæssige og socioøkonomiske forhold i 3.landene og sikre en god regeringsførelse og forvaltningsprocess. WWF anerkende, at EU s eksterne politik gennemgår en udvikling, men vil gerne fremhæve at EU allerede er en af de største spillere indenfor globalt fiskeri og forbrug af

7 fiskeprodukter. Kommissionen fremførte sine målsætninger for den eksterne dimension i Grønbogen i 2001, efterfulgt af kommissionens kommunikation i 2002, og Rådskonklusionerne for Fiskeripartnerskabsaftaler i Siden da har globalt fiskeri og fiskebestande fortsat været i støt tilbagegang. Derfor ser WWF frem til udarbejdelsen af detaljerede og forpligtende mekanismer, der vil gøre hensigterne i forslaget operationelle, og at de efterfølgende vil blive implementeret og monitoreret. WWF finder det essentielt, at forslagets Artikel 39 vedbliver. Artikel 39(1) kan dog styrkes ved at inkludere, at Unionen skal deltage aktivt i de regionale fiskeriforvaltnings-organisationer (RFMO er) og her arbejde for et indhold på linje med fiskeripolitikkens målsætninger og internationale forpligtelser (ligesom det står i forslagets Explanatory Memorandum, s 8). Derved vil unionen være forpligtet til at arbejde for fiskeripolitikkens principper i sine eksterne aktiviteter. WWF anbefaler styrkelse af Artikel 42, om den finansielle støtte under fiskeriaftalerne, ved at anføre at al finansiel støtte bør være målrettet en forbedring af 3.landes regeringsførelse og forvaltningen af de naturlige ressourcer. Ligeledes er WWF glade for, at støtten skal betinges en opnåelse af resultater (Artikel 42 (1b)), selvom sproget bør styrkes. Vedrørende Artikel 42(1a), er WWF af den klare opfattelse, at omkostningerne til adgangsrettigheder i fremtiden skal overgå til flådeejere. Der er fortsat behov for at udvikle den eksterne politik med detaljerede og forpligtende mekanismer, og med hensyn til en god beslutningsprocess og et hensyn til socioøkonomiske forhold og politisk kohærens. 8. AKVAKULTUR WWF anerkender betydningen af akvakultur for imødekommelsen af den stigende efterspørgsel i EU, og af den grund glæder vi os over inddragelsen af akvakultur i den fælles fiskeripolitik. Men WWF synes, at forslaget i langt højere grad bør sikre, at akvakultur udvikles på en måde, der er bæredygtig, og med minimal indvirkning på miljøet. Nogle former for akvakultur er bedre end andre i denne henseende, og bør støttes aktivt som sådan. Alle aspekter af den fælles fiskeripolitik bør være baseret på miljømæssig ansvarlighed og minimering af påvirkninger på biodiversiteten. Dette bør for eksempel gøres klart i Artikel 43 (1) ved at kræve, at akvakultur skal være i overensstemmelse med Artikel 2 og 3 (der ligeledes bør indeholde særlige henvisninger til akvakultur). Under Artikel 43 (1) bør der skabes overensstemmelse med Artikel 2 og 3, det vil sige hensyn til miljø og økosystemer. Ligeledes bør Artikel 2 (2) og 2 (3) indeholde henvisninger til akvakultur (se Afsnit 1 om Generelle Målsætninger). For hvad angår kravet i Artikel 43 (2) om at medlemsstater skal udarbejde flerårige strategiske planer for akvakultur inden 2014, mener vi det bør fremgå klart, at dette kun skal være obligatorisk for de medlemsstater, der allerede har akvakulturaktiviteter, eller de der står med ønske om at udvikle akvakultur. WWF finder det afgørende, at disse strategiske planer udtrykkeligt er baseret på en økosystemtilgang, der tager hensyn til økosystemerne og er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterier (det være sig hav-eller ferskvand).

8 COMMON FISHERIES POLICY WWF.EU/FISH ERIES Kommissionen skal ifølge Artikel 43(1) inden 2013 implementere strategiske retningslinjer for udvikling af akvakulturaktiviteter. WWF forventer at retningslinjerne sikrer en integration af følgende elementer i de nationale strategiske planer: - en garanti for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd og sundhed; - et krav om at anvende bæredygtigt foder, og muligheden for at bruge animalske biprodukter og en udvikling af alternativer til fiskemel og -olie; - sammenhæng med VVM-direktivets krav, for at reducere miljøbelastningen; - en garanti for integration med EU s strategi for bæredygtig akvakultur, EU s miljøpolitikker (havstrategidirektivet, habitatdirektivet og vandrammedirektivet), samt at løse problemer med integration af akvakultur i maritim fysisk planlægning og beskyttede områder; - behovet for forskning og udvikling der skal understøtte en bæredygtig udvikling; - behovet for fælles aftaler om standarder inden for produktion og mærkning WWF mener, at et rådgivende råd for akvakultur er et positivt skridt, og at en velbalanceret repræsentation af interessenter i dette skal sikres. 9. REVISION Der er i øjeblikket ingen process eller tidsramme for revision af selve forordningen, hvilket formentlig bør medtages. REFORM OF THE For mere information: Mette Blæsbjerg WWF Programmedarbejder WWF Danmark Svanevej København NV Danmark 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) WWF is a WWF Registered Trademark.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Indhold 1. Indledning 5 2. Vision

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 267 final 2013/0141 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere {SWD(2013) 168

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Dagsorden 1. Kommissionens forslag om ændring af Brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC)

Dagsorden 1. Kommissionens forslag om ændring af Brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 129 Offentligt SAMLENOTAT Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 6. februar 2013 Rådsmøde (energi) den 22. februar 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education Indikatorer udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport indgår i et projekt støttet af EU s handlingsprogram

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3342 - miljø Bilag 2 Offentligt MILJØMINISTERIET 13. oktober 2014 EU og Internationalt Samlenotat til FEU og MIU Kommenteret dagsorden til miljørådsmøde den 28. oktober 2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 348/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere