REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK"

Transkript

1 SEPTEMBER 2011 REFORMEN AF EU S FÆLLES FISKERIPOLITIK WWF KOMMENTARER TIL EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EN NY FÆLLES FISKERIPOLITIK, OFFENTLIGGJORT DEN 13. JULI 2011 Europæiske fiskebestande har i flere år været i tilbagegang og er fortsat under alvorligt pres. Ifølge EU-kommissionen betragtes over 70 % af de europæiske fiskebestande nu som overfisket. Overfiskeriet påvirker fiskebestande, havmiljø og økosystemer, såvel som økonomi og levegrundlag for fiskeriafhængige samfund og industri. En analyse af fiskeripolitikken viste for nylig, at kun 9 % af bestandene vil være bæredygtige i 2022, hvis status quo fortsætter. Med andre ord er der brug for en gennemgribende reform af fiskeripolitikken for at ændre situationen. Europa-kommissionen offentliggjorde den 13. juli sit forslag til en ny, fælles fiskeripolitik, og det forventes at reformen forhandles på plads i WWF er af den opfattelse, at forslaget indeholder mange gode elementer og forbedringer, selvom der også er mange mangler blandt andet med henblik på mere konkrete tiltag, ansvar og tidsfrister. WWF opfordrer derfor til at kommissionens udspil bruges som udgangspunkt, og at der fortsat arbejdes med at skabe en mere solid forvaltningsramme for de europæiske fiskerier. WWF har nedenfor opstillet mere specifikke kommentarer i forhold til de centrale dele af kommissionens forslag.

2 KOMMENTARER TIL EU-KOMMISSIONENS FORSLAG 1. MÅLSÆTNINGER FOR ET BÆREDYGTIGT FISKERI Den nye fiskeripolitik bør klart prioritere miljømæssige hensyn, således at hensynet til kortsigtede økonomiske fordele ikke længere truer fiskebestande eller havmiljø. Med det nye forslag har EU-kommissionen nu bevæget sig mod en tilgang, hvor miljøet gennem en række vigtige målsætninger har fået en mere fremtrædende rolle. Alligevel mener WWF, at der stadig er behov for, at integrationen af miljøhensyn bliver mere central, og mere operationel i reguleringen af fiskeriet, hvis miljø i sandhed skal blive et bærende fundament Kommissionen har i forslaget opstillet en række vigtige centrale målsætninger, som det er vigtigt bibeholdes: WWF er positiv over for målet i Artikel 2(2) om at genoprette og bevare bestandene over det niveau som kan producere det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY) i senest 2015, samt den efterfølgende inddragelse af MSY-mål i de flerårige planer, de tekniske foranstaltninger og under den eksterne politik (Artikel 10, 11, 14, 39 og 41). WWF er positiv over for, at der skal gennemføres en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning og begrænsning af fiskeriets påvirkning på det marine miljø i henhold til Artikel 2(3), og at der skal sikres integration med EU s miljølovgivning under Artikel 2(4). I Artikel 12 refereres til forpligtelser i henhold til beskyttede områder under EU s miljølovgivning, og tildelingen af beføjelser under Artikel 12(2) er vigtig for at lette gennemførslen af foranstaltninger. Artikel 12 refererer til forpligtelserne under EU s miljølovgivning, men på nuværende tidspunkt refereres kun til beskyttede områder under EU s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv (og referencen til disse i havstrategidirektivets Artikel 13). WWF anser dette som for begrænset. WWF mener at der bør henvises specifikt til de overordnede forpligtelser i henhold til EU s havstrategidirektiv der forpligter til at opnå god miljøtilstand (dvs. havstrategidirektivets Artikel 1). WWF mener endvidere, at der i Artikel 12 ikke kun bør henvises til beskyttede områder, men overordnet til sårbare arter og habitater. Der bør især henvises til Habitatdirektivets Artikel 12(4) om beskyttelse af visse dyrearter. Der bør også henvises til beskyttede områder under de regionale og internationale aftaler og konventioner (såsom OSPAR) som EU har tilsluttet sig. WWF foreslår, at integration af miljøhensyn i fiskeriforvaltningen og god miljøtilstand i vid udstrækning kan opnås gennem de flerårige planer. Dette vil give medlemsstaterne mulighed for operationelt at forvalte fiskeriet i overensstemmelse med en økosystembaseret tilgang. En vurdering af de effekter som fiskeriet har på miljøet bør indgå i de flerårige forvaltningsplaner se yderligere under Afsnit 2. For at sikre en økosystembaseret tilgang til alle fiskeripolitikkens områder, bør Artikel 2 også referere til Akvakultur, feks.: Artikel 2(2) The Common Fisheries Policy shall apply the precautionary approach to fisheries and aquaculture management ; og Artikel 2(3) The Common Fisheries Policy shall implement the ecosystem-based approach to fisheries and aquaculture management to ensure that the impacts of fishing and aquaculture activities on the ecosystem are limited

3 2. FLERÅRIGE FORVALTNINGSPLANER WWF er yderst positive over for etableringen af flerårige forvaltningsplaner, der nu skal fungere på fiskeriniveau. WWF anser forvaltningsplaner som det centrale middel der skal til for at opfylde fiskeripolitikkens centralt fastsatte mål, herunder kravet om maksimalt bæredygtigt udbytte inden WWF er dog skuffet over manglen på detaljer omkring hvem der skal udarbejde planerne og hvornår og hvordan dette skal foregå. Ligeledes mener WWF at inddragelse af interessenter og co-management (mellem medlemsstater, fiskeri, forarbejdningsindustri, kontrolagenturer, NGO er og videnskabsfolk) bør spille en central rolle i forbindelse med planerne. Denne rolle er for nuværende uklar. Der er behov for en klar tidsramme for udarbejdning af flerårige planer. Uden dette er der en reel risiko for inerti. WWF anbefaler, at planerne skal være aftalt og underskrevet senest i juli WWF foreslår, at integration af miljøhensyn i fiskeriforvaltningen i vid udstrækning kan opnås gennem de flerårige planer. Artikel 11(b) bør kræve overensstemmelse med Artikel 12 (den ændrede version som WWF foreslår ovenfor), for at løse de miljømæssige forpligtelser. De flerårige planer bør indeholde strategier til at imødegå de centrale målsætninger, f.eks. for miljø og kravet om god miljøtilstand. Planerne bør især indeholde krav om vurderinger af flådekapaciteten og af miljøbelastning for det pågældende fiskeri, i henhold til havstrategidirektivets mål og deskriptorer. Hver plan bør have en række delmål og indikatorer, der vil spore fremskridt og hjælpe med at identificere de nødvendige forvaltningsforanstaltninger. Forslaget bør klargøre, hvilken rolle interessenter har i processen med de flerårige planer. WWF anser inddragelsen af interessenter som vigtig for udviklingen og implementeringen af planer, og bør foregå i samarbejde med repræsentanter for alle med interesse i fiskeriet, herunder medlemsstater, fiskeri, forarbejdningsindustri, kontrolagenturer, NGO er og videnskabsfolk. Artikel 19 fastlægger, at Kommissionen til enhver tid kan revurdere de foranstaltninger, der anvendes i henhold til de flerårige planer. En klar tidsramme for evaluering og forbedring af planer samt hvem der skal revidere dem, bør være fastlagt. Efterhånden som nye oplysninger bliver tilgængelige, bør planerne forbedres i overensstemmelse hermed. Det er sandsynligt, at der vil være overgangsperioder, hvor flerårige planer er fraværende. Under sådanne omstændigheder vil det være afgørende at vejlede medlemsstaterne om vedtagelsen af foranstaltninger, for eksempel vedrørende regulering af flåden, og kravene i henhold til Artikel 34 (1) om balance mellem kapacitet og fiskerimuligheder (dette kan omfatte kapacitetslofter, entry-exitmekanismer og især bør det indgå at subsidier ikke må forøge kapacitet eller indsats). Der vil for nogle fiskerier være akut behov for at tildele kvoter eller indsats før man kan opnå konsensus om en flerårig plan, og der er behov for at indføje bestemmelser for at løse sådanne scenarier. WWF mener, at rettigheder og adgang til fiskeri bør rangeres og anvendes ud fra bæredygtighedskriterier (redskabers selektivitet, kulstofemissioner, påvirkning af havbund, osv.).

4 3. ALT SKAL MED I LAND WWF er positive over for Kommissionens hensigt med at stoppe udsmid inden for en given tidsramme (Artikel 15). Vi bifalder også hensigten med bl.a. at løse problemet gennem tekniske foranstaltninger under de flerårige planer (Artikel 11). WWF vil dog gerne fremhæve, at målet bør være at undgå de uønskede fangster i første omgang, og er bekymrede for, at kommissionen frem for at finde løsninger på udsmid og bifangst vil kommercialisere undermålsfisk med henblik på at bruge det til fiskemel og dyrefoder (Artikel 15(2)). Eliminering af udsmid og bifangster bør tackles på fiskeriniveau (f.eks. inden for rammerne af de flerårig planer) med vedtagelsen af mere selektive foranstaltninger, såsom selektive fangstmetoder, realtidslukninger, mm. Eliminering af udsmid og minimering af bifangster bør også omfatte en effektiv overvågning af fangster gennem eksempelvis brug af observatørordninger og kameraovervågning. Der bør skabes bedre sammenhæng mellem eliminering af udsmid, øget selektivitet, de tekniske foranstaltninger og flerårige planer. Eliminering af udsmid bør tages op på fiskeri-niveau og forordningen skal skabe en klar proces, der fører til målrettede strategier for at nedbringe antallet af uønskede dyr der fanges. Der bør være effektiv overvågning, kontrol og minimering af bifangster, for eksempel gennem brug af observatørordninger og indbyggede kameraer. Fiskere bør være forpligtet til at anvende de mest selektive redskaber til effektivt at reducere udsmid og bifangster. Artikel 11(h) kræver, at flerårige planer skal sikre 'minimering af virkningerne af fiskeri på økosystem. For at opfylde dette krav skal der være en klar forståelse af fiskeriets indvirkning på havmiljøet. Derfor bør Artikel 11 indeholde et specifikt krav for hvert fiskeri at vurdere virkningerne af fiskeri på det marine miljø, hvilket også vil omfatte bifangster (se også under Afsnit 2, om flerårige planer). Fangster af undermålsfisk, eller fisk uden for kvoten bør ikke føre til økonomisk overskud for fiskeindustrien og undermålsfisk bør ikke henvises til brug i fiskemelsindustrien. En bedre balance mellem ressourcer og flådekapacitet bør desuden automatisk reducere den indledende fangst af uønskede fisk (se yderligere i Afsnit 2 og 5, om flerårige planer og om overkapacitet). 4. REGIONALISERING Det er hensigten at reguleringen under fiskeripolitikken i fremtiden skal udføres gennem en højere grad af regionalisering. Derfor ser WWF positivt på, at det i Artikel 17 (tilsyneladende) er intentionen, at de flerårige planer skal være et centralt middel til at levere en regionalisering. Men en afklaring af denne proces med klare ansvar og tidsfrister, det vil sige hvem skal gøre hvad og hvornår, mangler. I forslagets preambel stk 10 hedder det udtrykkeligt, at "The successful management of the Common Fisheries Policy also depends on a clear definition of responsibilities at Union, national, regional and local levels and on the mutual compatibility and consistency of the measures taken with other Union policies." Alligevel mangler dette niveau af detaljer i forslaget. WWF er skuffet over den generelle mangel på retningslinjer for, hvem der skal udarbejde de flerårige planer, og i særdeleshed mangler man at fastslå, hvilken rolle

5 interessenter har i processen med udviklingen og gennemførelsen af planerne. En bæredygtig forvaltning af EU s fiskeriet kræver en reel, regional inddragelse af interessenter. Der er behov for en mere eksplicit forpligtelse til at de flerårige planer skal medvirke til at levere regionalisering, og der bør være information om hvordan dette skal foregå. Det bør fremstå klart, hvem der udarbejder planerne, og der bør være klare tidsfrister for gennemførslen af planerne, og strenge sanktioner for manglende overholdelse. WWF mener, at den regionale inddragelse af interessenter vil være essentiel. Udviklingen og gennemførslen af de flerårige planer på fiskeriniveau bør ske gennem en co-management proces, der inkluderer repræsentanter for alle med en interesse i fiskeriet. 5. OVERKAPACITET OG ADGANGEN TIL RESSOURCER Et af de vigtigste elementer der skal løses for at opnå et bæredygtigt europæisk fiskeri, er den vedvarende overkapacitet i den europæiske fiskeflåde. Desværre er det eneste værktøj EU-kommissionen foreslår, indførelsen af såkaldt omsættelige fiskekoncessioner (transferable fishing concessions, TFC s). Dette indebærer, at alle lande inden udgange af 2013 skal indføre et system der bygger på omsættelighed, for alle fartøjer over 12 m, og for de fartøjer under 12 m der fisker med slæbende redskaber. De omsættelige fiskekoncessioner i EU s forslag står alene, uden tilknytning til den øvrige forvaltningsramme eller målsætninger, og uden hensyn til den bredde vifte af forskellige typer der findes i Europa. Dette er en af grundene til, at WWF finder forslaget problematisk, og WWF mener, at der fortsat mangler en klar vision for tilpasning af flåden. Rettigheden til at fiske er en nødvendig del af forvaltningen af fiskeriet for at der kan være en regulering og begrænsning af adgangen til ressourcer. En rettighedsbaseret forvaltning, såsom fiskekonsessioner, bør derfor forstås som et system med privilegier og ansvar, der tildeles til fiskeriet, men som også indeholder klare forpligtelser. Dernæst er det vigtigt at forstå, at Europas fiskerier er forskellige, og har brug for flere muligheder end et enkelt værktøj, der hedder fiskekoncessioner. Regulering af kapacitet bør indeholde en kapacitetsvurdering af hvert fiskeri i forhold til ressourcerne, og målsætninger og foranstaltninger i forhold til at reducere en eventuel overkapacitet afstemmes derefter - se også under Flerårige Planer i Afsnit 2. Det bør indgå at subsidier ikke må forøge kapacitet eller indsats. Se også Afsnit 2 (om flerårige planer). Omsættelighed bør ikke være obligatorisk Vejledning om brug af forskellige rettighedsbaserede systemer bør indgå og sådanne systemer bør være fiskeri-specifikke, indlejret i flerårige planer, og co-designet af interessenter. Dette vil give mulighed for mere skræddersyede løsninger. En sådan værktøjskasse skal indeholde løsninger, der passer til både input og output-baserede

6 systemer, bør gælde for alle typer fartøjer, og afpasses til enten individer eller grupper/samfund. Et system bør have klare sikkerhedsforanstaltninger, der giver mulighed for tilbagekaldelse eller anden intervention, der skønnes nødvendig af biologiske, sociale eller økonomiske grunde, og ikke kun årsager relateret til overholdelse (som det lige nu er fastsat i forslagets Artikel 28). Sikkerhedsforanstaltninger bør også effektivt forhindre koncentration af rettigheder. Rettighedsbaserede forvaltningssystemer og rettighedernes eventuelle økonomiske værdier bør være transparente og offentligt tilgængelige. 6. DET VIDENSKABELIGE GRUNDLAG Solid videnskab skal danne grundlag for den nye fælles fiskeripolitik. Derfor ser WWF positivt på, at Artikel harmoniserer kravene til medlemsstaterne om at indsamle data med henblik på at støtte bæredygtig forvaltning af fiskeriet. En effektiv og rettidig levering af disse data er nødvendig for sikre, at der sker en forbedring af den nuværende proces. WWF er imidlertid bekymret over den manglende henvisning til enten STECF eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, til at undersøge og overvåge europæisk videnskab. Fiskeridata skal støtte og fremme bæredygtig forvaltning af fiskeriet. I betragtning af, at et centralt middel til at styre EU s fiskeri vil være vedtagelse af flerårige planer, skal der være nogle henvisninger til at data, der skal understøtte planerne (og de miljøvurderinger og kapacitetsvurderinger der ifølge WWF bør indgå som del heraf) skal leveres rettidigt. WWF mener, at der skal være krav om at et uafhængigt videnskabeligt organ gennemgår og overvåger europæisk videnskab der understøtter forvaltningen af fiskeriet. 7. DEN EKSTERNE DIMENSION WWF ser yderst positivt på, at den eksterne dimension er inkluderet i kommissionens forslag. Forpligtelsen til at EU skal deltage i internationale organisationer og specifikt regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFMO'er), i overensstemmelse med internationale forpligtelser og med målene i Artikel 2 og 3, er i særdeleshed positiv. Der er dog mulighed for at styrke EU s eksterne rolle, og forpligte EU til at fremme god praksis, både med hensyn til videnskabelig viden og rådgivning og med hensyn til administration og håndhævelse. Med hensyn til fiskeriaftalerne er det positivt med inklusionen af målsætninger for bæredygtigt fiskeri, f.eks. MSY, og at kun overskudsfisk må fanges af EU s fartøjer, selvom der er problemer med at definere denne mængde. Der vil også være behov for større hensyntagen til miljømæssige og socioøkonomiske forhold i 3.landene og sikre en god regeringsførelse og forvaltningsprocess. WWF anerkende, at EU s eksterne politik gennemgår en udvikling, men vil gerne fremhæve at EU allerede er en af de største spillere indenfor globalt fiskeri og forbrug af

7 fiskeprodukter. Kommissionen fremførte sine målsætninger for den eksterne dimension i Grønbogen i 2001, efterfulgt af kommissionens kommunikation i 2002, og Rådskonklusionerne for Fiskeripartnerskabsaftaler i Siden da har globalt fiskeri og fiskebestande fortsat været i støt tilbagegang. Derfor ser WWF frem til udarbejdelsen af detaljerede og forpligtende mekanismer, der vil gøre hensigterne i forslaget operationelle, og at de efterfølgende vil blive implementeret og monitoreret. WWF finder det essentielt, at forslagets Artikel 39 vedbliver. Artikel 39(1) kan dog styrkes ved at inkludere, at Unionen skal deltage aktivt i de regionale fiskeriforvaltnings-organisationer (RFMO er) og her arbejde for et indhold på linje med fiskeripolitikkens målsætninger og internationale forpligtelser (ligesom det står i forslagets Explanatory Memorandum, s 8). Derved vil unionen være forpligtet til at arbejde for fiskeripolitikkens principper i sine eksterne aktiviteter. WWF anbefaler styrkelse af Artikel 42, om den finansielle støtte under fiskeriaftalerne, ved at anføre at al finansiel støtte bør være målrettet en forbedring af 3.landes regeringsførelse og forvaltningen af de naturlige ressourcer. Ligeledes er WWF glade for, at støtten skal betinges en opnåelse af resultater (Artikel 42 (1b)), selvom sproget bør styrkes. Vedrørende Artikel 42(1a), er WWF af den klare opfattelse, at omkostningerne til adgangsrettigheder i fremtiden skal overgå til flådeejere. Der er fortsat behov for at udvikle den eksterne politik med detaljerede og forpligtende mekanismer, og med hensyn til en god beslutningsprocess og et hensyn til socioøkonomiske forhold og politisk kohærens. 8. AKVAKULTUR WWF anerkender betydningen af akvakultur for imødekommelsen af den stigende efterspørgsel i EU, og af den grund glæder vi os over inddragelsen af akvakultur i den fælles fiskeripolitik. Men WWF synes, at forslaget i langt højere grad bør sikre, at akvakultur udvikles på en måde, der er bæredygtig, og med minimal indvirkning på miljøet. Nogle former for akvakultur er bedre end andre i denne henseende, og bør støttes aktivt som sådan. Alle aspekter af den fælles fiskeripolitik bør være baseret på miljømæssig ansvarlighed og minimering af påvirkninger på biodiversiteten. Dette bør for eksempel gøres klart i Artikel 43 (1) ved at kræve, at akvakultur skal være i overensstemmelse med Artikel 2 og 3 (der ligeledes bør indeholde særlige henvisninger til akvakultur). Under Artikel 43 (1) bør der skabes overensstemmelse med Artikel 2 og 3, det vil sige hensyn til miljø og økosystemer. Ligeledes bør Artikel 2 (2) og 2 (3) indeholde henvisninger til akvakultur (se Afsnit 1 om Generelle Målsætninger). For hvad angår kravet i Artikel 43 (2) om at medlemsstater skal udarbejde flerårige strategiske planer for akvakultur inden 2014, mener vi det bør fremgå klart, at dette kun skal være obligatorisk for de medlemsstater, der allerede har akvakulturaktiviteter, eller de der står med ønske om at udvikle akvakultur. WWF finder det afgørende, at disse strategiske planer udtrykkeligt er baseret på en økosystemtilgang, der tager hensyn til økosystemerne og er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterier (det være sig hav-eller ferskvand).

8 COMMON FISHERIES POLICY WWF.EU/FISH ERIES Kommissionen skal ifølge Artikel 43(1) inden 2013 implementere strategiske retningslinjer for udvikling af akvakulturaktiviteter. WWF forventer at retningslinjerne sikrer en integration af følgende elementer i de nationale strategiske planer: - en garanti for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd og sundhed; - et krav om at anvende bæredygtigt foder, og muligheden for at bruge animalske biprodukter og en udvikling af alternativer til fiskemel og -olie; - sammenhæng med VVM-direktivets krav, for at reducere miljøbelastningen; - en garanti for integration med EU s strategi for bæredygtig akvakultur, EU s miljøpolitikker (havstrategidirektivet, habitatdirektivet og vandrammedirektivet), samt at løse problemer med integration af akvakultur i maritim fysisk planlægning og beskyttede områder; - behovet for forskning og udvikling der skal understøtte en bæredygtig udvikling; - behovet for fælles aftaler om standarder inden for produktion og mærkning WWF mener, at et rådgivende råd for akvakultur er et positivt skridt, og at en velbalanceret repræsentation af interessenter i dette skal sikres. 9. REVISION Der er i øjeblikket ingen process eller tidsramme for revision af selve forordningen, hvilket formentlig bør medtages. REFORM OF THE For mere information: Mette Blæsbjerg WWF Programmedarbejder WWF Danmark Svanevej København NV Danmark 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) WWF is a WWF Registered Trademark.

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 870 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om selektiviteten i trawlfiskeriet efter torsk i Østersøen RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning-

K T A. Der laves arbejdsgruppe-rapporter, p som bliver sendt til de rådgivende komiteer i Den rådgivende komite for fiskeriforvaltning- 54 EU, diverse Internationale fiskerikommissioner og nationale regeringer beder hvert år Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at give en status over fiskebestandene. Forvaltningen af de fleste

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2009 KOM(2009) 368 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Utilsigtet fangst af hvaler ved fiskeri:

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning 28.8.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 257/135 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0216 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0216 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0216 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT til EU-MILJØSPECIALUDVALGET Skov- og Naturstyrelsen 26. juni 2006 Naturområdet J.nr.: SNS-406-33359 Miljøministeriet EJJ/SNS-LAND Ledelsessekretariatet,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 16. maj 2008 (19.05) (OR. fr) 9298/08 PECHE 99

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 16. maj 2008 (19.05) (OR. fr) 9298/08 PECHE 99 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. maj 2008 (19.05) (OR. fr) 9298/08 PECHE 99 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. maj 2008 Vedr.: Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere