Valmets adfærdskodeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valmets adfærdskodeks"

Transkript

1 Valmets adfærdskodeks

2 Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner, team og som en virksomhed. Formålet med kodeksen er at beskytte Valmets virksomhed ved at oplyse alle Valmets medarbejdere, såvel som vores partnere og leverandører, om virksomhedens krav og forventninger. Valmet driver virksomhed i et meget konkurrencepræget erhvervsklima, og vi bliver af og til presset hårdt til at udvide vores fleksibilitet for at imødegå omgivelsernes krav. Personer kan også aktivt forsøge at overtale os til at handle på en måde, som ville være i strid med vores adfærdskodeks. For Valmet er den eneste måde at handle på imidlertid den ærlige og sandfærdige måde, hvilket også er den eneste bæredygtige måde. Derudover ser mennesker op til os med vores mere end 200 års branchehistorie og et omdømme som en global leder på vores forretningsområder. Den respekt er et meget værdifuldt aktiv for Valmet som en virksomhed og hver enkelt af os som enkeltpersoner, og vi ønsker at sikre, at vi også i fremtiden kan leve op til alles tillid og forventninger. Med grund i vores værdier er adfærdskodeksen vores primære værktøj og vejledning til at sikre dette. Denne brochure indeholder en sammenfatning af kodeksen, og den fungerer som en påmindelse om, hvad vi gør og ikke gør, når vi arbejder for Valmet. Valmets adfærdskodeks gælder i alle dele af vores virksomhed, overalt i verden og hver dag. Der er inden undtagelser fra den. Vores adfærdskodeks bliver sendt ud til alle kroge af Valmets verden vores medarbejdere, vores partnere, leverandører og forretningskontakter. Det er blevet tid for os alle til at lære om den, efterleve den og gøre den til en del af vores daglige arbejde. For Valmet er den eneste måde at handle på imidlertid den ærlige og sandfærdige måde, hvilket også er den eneste bæredygtige måde. PASI LAINE Præsident og administrerende direktør Valmet 2

3 Indholdsfortegnelse Forretningsprincipper 5 Integritet Overholdelse af love og regulativer Produkt og servicekvalitet Fair konkurrence og overholdelse af antitrust-lovgivningen Gennemskuelighed og åbenhed Immateriel ejendom og virksomhedens aktiver Afvisning af korruption og bestikkelse Bæredygtig forsyningskæde Mennesker og samfund 13 Menneskerettigheder Lige muligheder og ingen diskrimination Respektfuldt og chikanefrit arbejdsmiljø Sundhed, sikkerhed og trivsel Lokalt engagement og sponsorater Miljømæssigt ansvar 19 Miljøstyring Bæredygtige produkter og tjenester Indberetning af overtrædelser 22 3

4 Vores værdier Valmets delte værdier udgør grundlaget for alt, hvad vi gør hos Valmet, og de er en vigtig bærende del af vores adfærdskodeks. Vores værdier styrer og former vores adfærd, og de knytter os til vores mission, strategi, must-wins og vision Valmets vej fremad. Kunder Fornyelse Excellence Mennesker Vi leder vores kunders performance fremad. Vi fremmer nye ideer for at skabe fremtiden. Vi forbedrer os hver dag for at skabe resultater. Vi arbejder sammen for at gøre en forskel. Da vores værdier blev formet indefra, så efterlever vi dem også indefra i vores egne roller og opgaver. Udfordr dig selv til at finde ud af, hvad vores værdier betyder i dit eget daglige arbejde, og udfordr dine kolleger til at efterleve dem! 4

5 Forretningsprincipper 5

6 Integritet Vi respekterer vores løfter og forpligtelser. Integritet er grundlaget for alle vores handlinger, erklæringer og rapporteringer, og den er et vigtigt aspekt i bæredygtighed. Vi er ærlige og fair i alle vores handlinger. For Valmet betyder integritet ærlighed og strenge moralske principper. 6

7 Overholdelse af love og regulativer Vi er alle forpligtet til fuld overholdelse af alle gældende nationale og internationale love og regulativer. Vi forventer, at vores forretningspartnere fuldt ud overholder alle gældende love og regulativer. Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller åbne for fortolkning, vil vi opsøge og rådføre os med den bedste tilgængelige ekspertise. Produkt og servicekvalitet Vi bestræber os altid på at levere den kvalitet, vi har lovet. Vi er også forpligtet til kontinuerlig forbedring af vores produkters og tjenesters kvalitet og pålidelighed. Vi forventer også et højt kvalitetsniveau i vores interne arbejde og i samspillet med vores medarbejdere. Hvad vi gør og ikke gør: Du leverer den lovede kvalitet. Accepter ikke dårlig kvalitet. 7

8 Fair konkurrence og overholdelse af antitrust-lovgivningen Vi går ind for og bestræber os på fair konkurrence, og vi afviser derfor at gå indgå i forhandlinger eller aftaler med konkurrenter med hensyn til prissætning, markedsdeling og andre lignende aktiviteter. Vi indgår ikke i forretningsforhold, der kan føre til interessekonflikter. Hvad vi gør og ikke gør: Overhold lovgivningen om konkurrence i det land, vi driver virksomhed i, og følg vores retningslinjer for international konkurrence. Gør dig fortrolig med alle muligheder for relevant e-læring. Gennemskuelighed og åbenhed Vi oplyser vores aktionærer om status og resultater samtidigt og på samme måde, gennemskueligt og åbent, uden præference eller favorisering for nogen gruppe eller enkeltpersoner og i overensstemmelse med loven, reglerne og regulativerne om aktiehandel og den accepterede praksis for markeder for egen- og fremmedkapital. Vi fremmer en kultur af gennemskuelighed og åbenhed i den måde, vi arbejder på. Hvad vi gør og ikke gør: Brug ikke insider-oplysninger direkte eller indirekte i handel med aktier. Stå frem med dine synspunkter, og opfordr andre til at sige deres mening. Samarbejd kontinuerligt med autoriteter og ikke-statslige organisationer for at udvikle og bevare åben og direkte kontakt med samfundet. 8

9 9

10 Immateriel ejendom og virksomhedens aktiver Vi værdsætter skabelsen og beskyttelsen af viden og immateriel ejendom. Vi handler for at beskytte Valmets immaterielle ejendom, og vi tillader ikke uautoriseret adgang til den. Vi respekterer andre parters immaterielle ejendom, og vi forsøger ikke at skaffe os adgang til den på ulovlig vis. Vi opmuntrer og støtter medarbejderne i deres engagement i, indsats for og bidrag til forøgelse af vores immaterielle ejendom. Vi sikrer fortrolige oplysninger, informationssystemer og teknologi såvel som Valmets fysiske aktiver mod tab, tyveri og misbrug. Vi bruger elektronisk kommunikationsteknologi på en ansvarlig og professionel måde. Hvad vi gør og ikke gør: Behandl alle slags følsomme eller fortrolige oplysninger med varsomhed. Brug det elektroniske udstyr, som Valmet har stillet til rådighed til virksomhedens forretningsaktiviteter. Brug ikke elektronisk udstyr, som Valmet har stillet til rådighed, uansvarligt. Overvej grundigt, inden du offentliggør, gemmer, transmitterer, downloader eller distribuerer indhold eller materiale, om det på nogen måde kan betragtes truende, krænkende, injurierende eller uanstændigt. Gør dig fortrolig med politikken for brug af IT. 10

11 Afvisning af korruption og bestikkelse Vi tolererer absolut ingen form for korruption eller bestikkelse. Vi er forpligtet til at udføre vores aktiviteter i overensstemmelse med alle gældende antikorruptionslove. Vi har ikke noget forretningssamarbejde med konsulenter, agenter, leverandører eller andre parter, som ikke fuldt ud overholder antibestikkelseslove og -regulativer. Hvad vi gør og ikke gør: Gør dig fortrolig med vores antikorruptionspolitik. Bliv ikke involveret i forretningsforhold, der kan føre til interessekonflikter. Accepter ikke gaver fra forretningspartnere, som overstiger den normale standard for høflighed. Hvis accepten af en gave eller en tjeneste udgør den mindste mulighed for en interessekonflikt, skal du altid drøfte situationen med ledelsen på forhånd. Betal eller giv ikke bestikkelser eller illegale betalinger for at få eller bevare forretningsaftaler. Du må ikke direkte eller indirekte give eller acceptere gaver i form af kontanter eller svarende til kontanter, f.eks. værdikuponer. Du må ikke betale for at fremme gunstige afgørelser eller tjenester fra myndighederne. Afvis at deltage i eller fremme enhver form for hvidvask af penge i vores virksomhedsdrift i hele verden. 11

12 Ansvarlig forsyningskæde Vi forventer, at vores leverandører og kontrahenter udviser høj etisk standard, og at de overholder vores politik om bæredygtig forsyningskæde. Vi overvåger aktivt vores leverandørers overholdelse af bæredygtighed. Sammen med vores leverandører bestræber vi os på at minimere forsyningskædens miljømæssige fodspor. Hvad vi gør og ikke gør: Forvent, at alle partnere og leverandører overholder Valmets politik for bæredygtig forsyningskæde. Vurder leverandører med hensyn til deres potentielle risikoniveau for Valmet. 12

13 Mennesker og samfund 13

14 Menneskerettigheder Vi støtter og respekterer beskyttelsen af menneskerettigheder som defineret i FNs erklæring om menneskerettigheder, og vi er forpligtet med hensyn til FNs rammer for beskyttelse, respekt og afhjælpning og de relaterede vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder. Som arbejdsgiver støtter Valmet de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som angivet af International Labor Organization (ILO): Foreningsfrihed, reel anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger, afskaffelse af tvangsarbejde og lige muligheder og behandling. Vi bruger ikke børnearbejde, og vi samarbejder ikke med underleverandører, der gør det. Hvad vi gør og ikke gør: Respekter lokale kulturer, sædvaner og værdierne hos de lokale befolkninger overalt, hvor vi driver virksomhed. Deltag aktivt i dialogen med lokale aktionærer. 14

15 Lige muligheder og ingen diskrimination Vi fremmer lige muligheder, diversitet og inklusion. Vi vælger og udpeger medarbejdere baseret på deres personlige kvalifikationer og viden i forhold til jobbet. Vi praktiserer eller støtter ikke diskrimination i nogen af vores praksisser for ledelse eller personalepolitik, hverken med hensyn til køn, alder, race, religion, etnisk eller national oprindelse, status for ægteskab eller partnerskab, seksualitet eller førlighed. Vi værdsætter diversitet i vores medarbejderes baggrund, talent, uddannelse og erfaring, og vi mener, at dette bidrager til vores succes og bæredygtighed ved at styrke nyudvikling, fleksibilitet og muligheden for at kommunikere med vores aktionærer. Hvad vi gør og ikke gør: Gør dig fortrolig med vores politik for lige muligheder og diversitet. Sammensæt team af personer med forskellig baggrund og viden. Du må ikke diskriminere nogen medarbejder på grund af vedkommendes køn, alder, race, religion, etnisk eller national oprindelse, status for ægteskab eller partnerskab, seksualitet eller førlighed. 15

16 Respektfuldt og chikanefrit arbejdsmiljø Vi værdsætter teamwork som en vigtig del af vores virksomheds succes. I samarbejdet vil vi behandle hinanden respektfuldt, høfligt og retfærdigt. Vi sikrer vores ret til at arbejde i et miljø, der er fri for chikane. Vi tolererer ikke nogen adfærd fra nogen medarbejder eller person med tilknytning til vores forretningsaktiviteter, der chikanerer, truer, afbryder eller forstyrrer en anden persons arbejdsindsats eller skaber et intimiderende, stødende, krænkende eller fjendtligt arbejdsmiljø. Hvad vi gør og ikke gør: Respekter andre menneskers synspunkter i dit daglige arbejde. Respekter kulturelle forskelligheder. Tolerer ikke nogen form for chikane, herunder vold, sexchikane eller overgreb af nogen art. 16

17 Sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdet Vi er forpligtet til at tilbyde et sikkert, sundt og godt ledet arbejdsmiljø og fokusere på kontinuerlig forbedring af sikkerhedssystemer i arbejdet, mens vi eliminerer farer i henhold til bedste praksis. Vi tror på, at ulykker, personskader og sygdom på arbejdspladsen kan forebygges og elimineres. Vores mål er nul skader, uanset hvor vi arbejder. Vi forventer at vores medarbejdere tager ansvar for deres egen sikkerhed og sikkerheden for deres kolleger. Hvad vi gør og ikke gør: Overhold gældende love og regulativer vedrørende sundhed og sikkerhed samt vores politik for sundhed, sikkerhed og miljø og minimumsstandarder og procedurer for sikkerhed. Brug personligt sikkerhedsudstyr som anvist, og sørg for, at du får den pågældende sikkerhedsuddannelse for dit job. Arbejd på en sikker måde uden risiko for dig selv, andre eller miljøet. Foretag ingen usikker handling eller handling, som du ikke er uddannet til, og underret din overordnede, hvis du bliver bedt om det. Du må ikke være i besiddelse af eller indtage ulovlige stoffer, og du må ikke være påvirket af alkohol på arbejdet. Indberet alle ulykker, farlige hændelser og risici for sundhed, sikkerhed og miljø. 17

18 Lokalt engagement og sponsorater Vi opmuntrer alle vores enheder og alle vores medarbejdere til at deltage i lokale programmer, der fremmer det fælles bedste. Vi støtter programmer med relation til ungdomsaktiviteter, videnskab og forskning, kultur, miljøbeskyttelse og naturbevarelse. Vi betaler eller donerer ikke til politiske partier eller individuelle politikere. Hvad vi gør og ikke gør Overhold vores politik for sponsorater. Støt projekter, som er alment accepteret og respekteret. Støt ikke aktiviteter, som er i konflikt med principperne for bæredygtig udvikling. Støt ikke projekter eller initiativer med relation til politik, religion eller andre ideologiske organisationer, der er kontroversielle. Støt ikke nationale eller internationale konkurrencer eller professionel sport. 18

19 Miljømæssigt ansvar 19

20 Miljøstyring Vi er forpligtet til at udøve vores aktiviteter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vi fokuserer på kontinuerlig forbedring af vores aktiviteters effektivitet, mens vi reducerer vores miljømæssige påvirkning i henhold til bedste praksis. Vi optræder som ansvarlige borgere og forvaltere ved at overholde miljølove og -regulativer, og vi forventer, at vores leverandører og kontrahenter gør det samme. Vi udarbejder og overholder miljømæssigt fornuftige politikker og praksisser i produktdesign, konstruktion og produktion. Hvad vi gør og ikke gør : Vi overholder vores politik for sundhed, sikkerhed og miljø og andre relaterede politikker. Giv dit bidrag til vores miljømæssige mål og den bæredygtige brug af naturressourcer via din egen adfærd. Indberet miljømæssige farer og ulykker. 20 Diskuter aktivt med leverandører, kunder og andre partnere, hvordan vi kan reducere de miljømæssige påvirkninger i vores drift og værdikæde. Overtræd ikke miljølove og -regulativer.

21 Bæredygtige produkter og tjenester Vi er forpligtet til at levere sikre og pålidelige produkter til vores kunder. Vi bestræber os på aktivt at identificere vores kunders behov og øge produktionens effektivitet og arbejdssikkerheden, udvide råvarebasen, forbedre færdigvarers kvalitet og bæredygtighed og skabe enestående nyudviklinger. På vores teknologicentre forbedrer vi kontinuerligt vores løsningers energieffektivitet. Vi tilbyder vores kunder support i produkternes levetid, som sikrer den bedste miljømæssige langtidseffekt. Vi uddanner og opfordrer vores kunder til at bruge de produkter, de køber hos os, på miljømæssigt ansvarlige måder. Vi opmuntrer alle vores medarbejdere til at deltage for at nyudvikle og finde metoder til at reducere vores produkters og tjenesters miljømæssige påvirkning. Hvad vi gør og ikke gør : Arbejd hver dag på at tilbyde vores kunder løsninger, der kræver mindre vand, energi, affald og råvarer, og inddrag brugen af genbrugelige ressourcer. Involver dig og samarbejd aktivt med vores kunder, forespørg institutioner og universiteter for at indsamle oplysninger om kundernes behov for bæredygtighed og for at udvikle nye løsninger til markedet. 21 Fokuser på at forbedre effektiviteten og omkostningseffektiviteten for den eksisterende produktportefølje. Lyt aktivt til kundernes signaler om fremtidige behov, og hjælp dem med at udvikle nye metoder.

22 Indberetning af overtrædelser Vi opfordrer vores medarbejdere til at stå frem med deres alvorlige bekymringer. Medarbejderne opfordres til at kontakte deres overordnede, ledere eller andre relevante medarbejdere, når de er i tvivl om den bedste fremgangsmåde i en bestemt situation. Spørg, før du handler. Medarbejderne skal indberette alle eventuelle overtrædelser af vores adfærdskodeks til deres overordnede, personaleafdelingen eller til intern revision. Valmet tilbyder en anonym, webbaseret kanal til indberetning af overtrædelser af vores adfærdskodeks. Den giver Valmets medarbejdere og andre aktionærer mulighed for at indberette anonymt og på deres eget sprog. Man kan også kontakte et call center. Den webbaserede kanal drives af en ekstern part, og den er designet til at garantere anonymitet. Alle indberettede sager bliver taget alvorligt, undersøgt og løst på en hensigtsmæssig måde. Vi tolererer ingen form for repressalier mod personer, som står frem med deres bekymringer, eller som bidrager i efterforskningen af eventuelle overtrædelser. Vi vil sikre fortrolighed for alle, der indberetter mistanke om overtrædelser. Der bliver ingen gengældelse eller straf til nogen person, som i god tro indberetter en mistanke om overtrædelse. Personer, der konstateres at have overtrådt vores politikker og/eller denne adfærdskodeks, samt de, der kan have undladt at registrere eller indberette situationen, vil modtage passende disciplinære sanktioner frem til og med deres afskedigelse. 22

23 Denne adfærdskodeks er for alle, overalt, hver dag.

24 Valmet er den førende leverandør af teknologi, automation og services til pulp- og papir-industrien. Vores specialister arbejder tæt sammen med vores kunder, og vi er fokuseret på at sikre fremdridt i vores kunders performance hver dag. Valmet Corporation, 08/2015 DA

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Fra koncerndirektøren Caverions historie som en selvstændig koncern er forholdsvis kort. Rødderne kommer fra forskellige selskaber, der blev bragt sammen under ét Caverion

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Brev fra ledelsen For Caverion er det vigtigt at udvikle forretningen på lang sigt. Vi skal ikke tjene penge for enhver pris. I stedet tror vi på, at vores succes afhænger

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Forretningsområdechef for NIBE Energy Systems Vores værdier Vores vision om at skabe bæredygtige energiløsninger i verdensklasse indebærer et samspil mellem økonomi, sociale faktorer og miljø. For at give dig vejledning i disse spørgsmål har vi Vores

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere