Valmets adfærdskodeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valmets adfærdskodeks"

Transkript

1 Valmets adfærdskodeks

2 Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner, team og som en virksomhed. Formålet med kodeksen er at beskytte Valmets virksomhed ved at oplyse alle Valmets medarbejdere, såvel som vores partnere og leverandører, om virksomhedens krav og forventninger. Valmet driver virksomhed i et meget konkurrencepræget erhvervsklima, og vi bliver af og til presset hårdt til at udvide vores fleksibilitet for at imødegå omgivelsernes krav. Personer kan også aktivt forsøge at overtale os til at handle på en måde, som ville være i strid med vores adfærdskodeks. For Valmet er den eneste måde at handle på imidlertid den ærlige og sandfærdige måde, hvilket også er den eneste bæredygtige måde. Derudover ser mennesker op til os med vores mere end 200 års branchehistorie og et omdømme som en global leder på vores forretningsområder. Den respekt er et meget værdifuldt aktiv for Valmet som en virksomhed og hver enkelt af os som enkeltpersoner, og vi ønsker at sikre, at vi også i fremtiden kan leve op til alles tillid og forventninger. Med grund i vores værdier er adfærdskodeksen vores primære værktøj og vejledning til at sikre dette. Denne brochure indeholder en sammenfatning af kodeksen, og den fungerer som en påmindelse om, hvad vi gør og ikke gør, når vi arbejder for Valmet. Valmets adfærdskodeks gælder i alle dele af vores virksomhed, overalt i verden og hver dag. Der er inden undtagelser fra den. Vores adfærdskodeks bliver sendt ud til alle kroge af Valmets verden vores medarbejdere, vores partnere, leverandører og forretningskontakter. Det er blevet tid for os alle til at lære om den, efterleve den og gøre den til en del af vores daglige arbejde. For Valmet er den eneste måde at handle på imidlertid den ærlige og sandfærdige måde, hvilket også er den eneste bæredygtige måde. PASI LAINE Præsident og administrerende direktør Valmet 2

3 Indholdsfortegnelse Forretningsprincipper 5 Integritet Overholdelse af love og regulativer Produkt og servicekvalitet Fair konkurrence og overholdelse af antitrust-lovgivningen Gennemskuelighed og åbenhed Immateriel ejendom og virksomhedens aktiver Afvisning af korruption og bestikkelse Bæredygtig forsyningskæde Mennesker og samfund 13 Menneskerettigheder Lige muligheder og ingen diskrimination Respektfuldt og chikanefrit arbejdsmiljø Sundhed, sikkerhed og trivsel Lokalt engagement og sponsorater Miljømæssigt ansvar 19 Miljøstyring Bæredygtige produkter og tjenester Indberetning af overtrædelser 22 3

4 Vores værdier Valmets delte værdier udgør grundlaget for alt, hvad vi gør hos Valmet, og de er en vigtig bærende del af vores adfærdskodeks. Vores værdier styrer og former vores adfærd, og de knytter os til vores mission, strategi, must-wins og vision Valmets vej fremad. Kunder Fornyelse Excellence Mennesker Vi leder vores kunders performance fremad. Vi fremmer nye ideer for at skabe fremtiden. Vi forbedrer os hver dag for at skabe resultater. Vi arbejder sammen for at gøre en forskel. Da vores værdier blev formet indefra, så efterlever vi dem også indefra i vores egne roller og opgaver. Udfordr dig selv til at finde ud af, hvad vores værdier betyder i dit eget daglige arbejde, og udfordr dine kolleger til at efterleve dem! 4

5 Forretningsprincipper 5

6 Integritet Vi respekterer vores løfter og forpligtelser. Integritet er grundlaget for alle vores handlinger, erklæringer og rapporteringer, og den er et vigtigt aspekt i bæredygtighed. Vi er ærlige og fair i alle vores handlinger. For Valmet betyder integritet ærlighed og strenge moralske principper. 6

7 Overholdelse af love og regulativer Vi er alle forpligtet til fuld overholdelse af alle gældende nationale og internationale love og regulativer. Vi forventer, at vores forretningspartnere fuldt ud overholder alle gældende love og regulativer. Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller åbne for fortolkning, vil vi opsøge og rådføre os med den bedste tilgængelige ekspertise. Produkt og servicekvalitet Vi bestræber os altid på at levere den kvalitet, vi har lovet. Vi er også forpligtet til kontinuerlig forbedring af vores produkters og tjenesters kvalitet og pålidelighed. Vi forventer også et højt kvalitetsniveau i vores interne arbejde og i samspillet med vores medarbejdere. Hvad vi gør og ikke gør: Du leverer den lovede kvalitet. Accepter ikke dårlig kvalitet. 7

8 Fair konkurrence og overholdelse af antitrust-lovgivningen Vi går ind for og bestræber os på fair konkurrence, og vi afviser derfor at gå indgå i forhandlinger eller aftaler med konkurrenter med hensyn til prissætning, markedsdeling og andre lignende aktiviteter. Vi indgår ikke i forretningsforhold, der kan føre til interessekonflikter. Hvad vi gør og ikke gør: Overhold lovgivningen om konkurrence i det land, vi driver virksomhed i, og følg vores retningslinjer for international konkurrence. Gør dig fortrolig med alle muligheder for relevant e-læring. Gennemskuelighed og åbenhed Vi oplyser vores aktionærer om status og resultater samtidigt og på samme måde, gennemskueligt og åbent, uden præference eller favorisering for nogen gruppe eller enkeltpersoner og i overensstemmelse med loven, reglerne og regulativerne om aktiehandel og den accepterede praksis for markeder for egen- og fremmedkapital. Vi fremmer en kultur af gennemskuelighed og åbenhed i den måde, vi arbejder på. Hvad vi gør og ikke gør: Brug ikke insider-oplysninger direkte eller indirekte i handel med aktier. Stå frem med dine synspunkter, og opfordr andre til at sige deres mening. Samarbejd kontinuerligt med autoriteter og ikke-statslige organisationer for at udvikle og bevare åben og direkte kontakt med samfundet. 8

9 9

10 Immateriel ejendom og virksomhedens aktiver Vi værdsætter skabelsen og beskyttelsen af viden og immateriel ejendom. Vi handler for at beskytte Valmets immaterielle ejendom, og vi tillader ikke uautoriseret adgang til den. Vi respekterer andre parters immaterielle ejendom, og vi forsøger ikke at skaffe os adgang til den på ulovlig vis. Vi opmuntrer og støtter medarbejderne i deres engagement i, indsats for og bidrag til forøgelse af vores immaterielle ejendom. Vi sikrer fortrolige oplysninger, informationssystemer og teknologi såvel som Valmets fysiske aktiver mod tab, tyveri og misbrug. Vi bruger elektronisk kommunikationsteknologi på en ansvarlig og professionel måde. Hvad vi gør og ikke gør: Behandl alle slags følsomme eller fortrolige oplysninger med varsomhed. Brug det elektroniske udstyr, som Valmet har stillet til rådighed til virksomhedens forretningsaktiviteter. Brug ikke elektronisk udstyr, som Valmet har stillet til rådighed, uansvarligt. Overvej grundigt, inden du offentliggør, gemmer, transmitterer, downloader eller distribuerer indhold eller materiale, om det på nogen måde kan betragtes truende, krænkende, injurierende eller uanstændigt. Gør dig fortrolig med politikken for brug af IT. 10

11 Afvisning af korruption og bestikkelse Vi tolererer absolut ingen form for korruption eller bestikkelse. Vi er forpligtet til at udføre vores aktiviteter i overensstemmelse med alle gældende antikorruptionslove. Vi har ikke noget forretningssamarbejde med konsulenter, agenter, leverandører eller andre parter, som ikke fuldt ud overholder antibestikkelseslove og -regulativer. Hvad vi gør og ikke gør: Gør dig fortrolig med vores antikorruptionspolitik. Bliv ikke involveret i forretningsforhold, der kan føre til interessekonflikter. Accepter ikke gaver fra forretningspartnere, som overstiger den normale standard for høflighed. Hvis accepten af en gave eller en tjeneste udgør den mindste mulighed for en interessekonflikt, skal du altid drøfte situationen med ledelsen på forhånd. Betal eller giv ikke bestikkelser eller illegale betalinger for at få eller bevare forretningsaftaler. Du må ikke direkte eller indirekte give eller acceptere gaver i form af kontanter eller svarende til kontanter, f.eks. værdikuponer. Du må ikke betale for at fremme gunstige afgørelser eller tjenester fra myndighederne. Afvis at deltage i eller fremme enhver form for hvidvask af penge i vores virksomhedsdrift i hele verden. 11

12 Ansvarlig forsyningskæde Vi forventer, at vores leverandører og kontrahenter udviser høj etisk standard, og at de overholder vores politik om bæredygtig forsyningskæde. Vi overvåger aktivt vores leverandørers overholdelse af bæredygtighed. Sammen med vores leverandører bestræber vi os på at minimere forsyningskædens miljømæssige fodspor. Hvad vi gør og ikke gør: Forvent, at alle partnere og leverandører overholder Valmets politik for bæredygtig forsyningskæde. Vurder leverandører med hensyn til deres potentielle risikoniveau for Valmet. 12

13 Mennesker og samfund 13

14 Menneskerettigheder Vi støtter og respekterer beskyttelsen af menneskerettigheder som defineret i FNs erklæring om menneskerettigheder, og vi er forpligtet med hensyn til FNs rammer for beskyttelse, respekt og afhjælpning og de relaterede vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder. Som arbejdsgiver støtter Valmet de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som angivet af International Labor Organization (ILO): Foreningsfrihed, reel anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger, afskaffelse af tvangsarbejde og lige muligheder og behandling. Vi bruger ikke børnearbejde, og vi samarbejder ikke med underleverandører, der gør det. Hvad vi gør og ikke gør: Respekter lokale kulturer, sædvaner og værdierne hos de lokale befolkninger overalt, hvor vi driver virksomhed. Deltag aktivt i dialogen med lokale aktionærer. 14

15 Lige muligheder og ingen diskrimination Vi fremmer lige muligheder, diversitet og inklusion. Vi vælger og udpeger medarbejdere baseret på deres personlige kvalifikationer og viden i forhold til jobbet. Vi praktiserer eller støtter ikke diskrimination i nogen af vores praksisser for ledelse eller personalepolitik, hverken med hensyn til køn, alder, race, religion, etnisk eller national oprindelse, status for ægteskab eller partnerskab, seksualitet eller førlighed. Vi værdsætter diversitet i vores medarbejderes baggrund, talent, uddannelse og erfaring, og vi mener, at dette bidrager til vores succes og bæredygtighed ved at styrke nyudvikling, fleksibilitet og muligheden for at kommunikere med vores aktionærer. Hvad vi gør og ikke gør: Gør dig fortrolig med vores politik for lige muligheder og diversitet. Sammensæt team af personer med forskellig baggrund og viden. Du må ikke diskriminere nogen medarbejder på grund af vedkommendes køn, alder, race, religion, etnisk eller national oprindelse, status for ægteskab eller partnerskab, seksualitet eller førlighed. 15

16 Respektfuldt og chikanefrit arbejdsmiljø Vi værdsætter teamwork som en vigtig del af vores virksomheds succes. I samarbejdet vil vi behandle hinanden respektfuldt, høfligt og retfærdigt. Vi sikrer vores ret til at arbejde i et miljø, der er fri for chikane. Vi tolererer ikke nogen adfærd fra nogen medarbejder eller person med tilknytning til vores forretningsaktiviteter, der chikanerer, truer, afbryder eller forstyrrer en anden persons arbejdsindsats eller skaber et intimiderende, stødende, krænkende eller fjendtligt arbejdsmiljø. Hvad vi gør og ikke gør: Respekter andre menneskers synspunkter i dit daglige arbejde. Respekter kulturelle forskelligheder. Tolerer ikke nogen form for chikane, herunder vold, sexchikane eller overgreb af nogen art. 16

17 Sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdet Vi er forpligtet til at tilbyde et sikkert, sundt og godt ledet arbejdsmiljø og fokusere på kontinuerlig forbedring af sikkerhedssystemer i arbejdet, mens vi eliminerer farer i henhold til bedste praksis. Vi tror på, at ulykker, personskader og sygdom på arbejdspladsen kan forebygges og elimineres. Vores mål er nul skader, uanset hvor vi arbejder. Vi forventer at vores medarbejdere tager ansvar for deres egen sikkerhed og sikkerheden for deres kolleger. Hvad vi gør og ikke gør: Overhold gældende love og regulativer vedrørende sundhed og sikkerhed samt vores politik for sundhed, sikkerhed og miljø og minimumsstandarder og procedurer for sikkerhed. Brug personligt sikkerhedsudstyr som anvist, og sørg for, at du får den pågældende sikkerhedsuddannelse for dit job. Arbejd på en sikker måde uden risiko for dig selv, andre eller miljøet. Foretag ingen usikker handling eller handling, som du ikke er uddannet til, og underret din overordnede, hvis du bliver bedt om det. Du må ikke være i besiddelse af eller indtage ulovlige stoffer, og du må ikke være påvirket af alkohol på arbejdet. Indberet alle ulykker, farlige hændelser og risici for sundhed, sikkerhed og miljø. 17

18 Lokalt engagement og sponsorater Vi opmuntrer alle vores enheder og alle vores medarbejdere til at deltage i lokale programmer, der fremmer det fælles bedste. Vi støtter programmer med relation til ungdomsaktiviteter, videnskab og forskning, kultur, miljøbeskyttelse og naturbevarelse. Vi betaler eller donerer ikke til politiske partier eller individuelle politikere. Hvad vi gør og ikke gør Overhold vores politik for sponsorater. Støt projekter, som er alment accepteret og respekteret. Støt ikke aktiviteter, som er i konflikt med principperne for bæredygtig udvikling. Støt ikke projekter eller initiativer med relation til politik, religion eller andre ideologiske organisationer, der er kontroversielle. Støt ikke nationale eller internationale konkurrencer eller professionel sport. 18

19 Miljømæssigt ansvar 19

20 Miljøstyring Vi er forpligtet til at udøve vores aktiviteter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vi fokuserer på kontinuerlig forbedring af vores aktiviteters effektivitet, mens vi reducerer vores miljømæssige påvirkning i henhold til bedste praksis. Vi optræder som ansvarlige borgere og forvaltere ved at overholde miljølove og -regulativer, og vi forventer, at vores leverandører og kontrahenter gør det samme. Vi udarbejder og overholder miljømæssigt fornuftige politikker og praksisser i produktdesign, konstruktion og produktion. Hvad vi gør og ikke gør : Vi overholder vores politik for sundhed, sikkerhed og miljø og andre relaterede politikker. Giv dit bidrag til vores miljømæssige mål og den bæredygtige brug af naturressourcer via din egen adfærd. Indberet miljømæssige farer og ulykker. 20 Diskuter aktivt med leverandører, kunder og andre partnere, hvordan vi kan reducere de miljømæssige påvirkninger i vores drift og værdikæde. Overtræd ikke miljølove og -regulativer.

21 Bæredygtige produkter og tjenester Vi er forpligtet til at levere sikre og pålidelige produkter til vores kunder. Vi bestræber os på aktivt at identificere vores kunders behov og øge produktionens effektivitet og arbejdssikkerheden, udvide råvarebasen, forbedre færdigvarers kvalitet og bæredygtighed og skabe enestående nyudviklinger. På vores teknologicentre forbedrer vi kontinuerligt vores løsningers energieffektivitet. Vi tilbyder vores kunder support i produkternes levetid, som sikrer den bedste miljømæssige langtidseffekt. Vi uddanner og opfordrer vores kunder til at bruge de produkter, de køber hos os, på miljømæssigt ansvarlige måder. Vi opmuntrer alle vores medarbejdere til at deltage for at nyudvikle og finde metoder til at reducere vores produkters og tjenesters miljømæssige påvirkning. Hvad vi gør og ikke gør : Arbejd hver dag på at tilbyde vores kunder løsninger, der kræver mindre vand, energi, affald og råvarer, og inddrag brugen af genbrugelige ressourcer. Involver dig og samarbejd aktivt med vores kunder, forespørg institutioner og universiteter for at indsamle oplysninger om kundernes behov for bæredygtighed og for at udvikle nye løsninger til markedet. 21 Fokuser på at forbedre effektiviteten og omkostningseffektiviteten for den eksisterende produktportefølje. Lyt aktivt til kundernes signaler om fremtidige behov, og hjælp dem med at udvikle nye metoder.

22 Indberetning af overtrædelser Vi opfordrer vores medarbejdere til at stå frem med deres alvorlige bekymringer. Medarbejderne opfordres til at kontakte deres overordnede, ledere eller andre relevante medarbejdere, når de er i tvivl om den bedste fremgangsmåde i en bestemt situation. Spørg, før du handler. Medarbejderne skal indberette alle eventuelle overtrædelser af vores adfærdskodeks til deres overordnede, personaleafdelingen eller til intern revision. Valmet tilbyder en anonym, webbaseret kanal til indberetning af overtrædelser af vores adfærdskodeks. Den giver Valmets medarbejdere og andre aktionærer mulighed for at indberette anonymt og på deres eget sprog. Man kan også kontakte et call center. Den webbaserede kanal drives af en ekstern part, og den er designet til at garantere anonymitet. Alle indberettede sager bliver taget alvorligt, undersøgt og løst på en hensigtsmæssig måde. Vi tolererer ingen form for repressalier mod personer, som står frem med deres bekymringer, eller som bidrager i efterforskningen af eventuelle overtrædelser. Vi vil sikre fortrolighed for alle, der indberetter mistanke om overtrædelser. Der bliver ingen gengældelse eller straf til nogen person, som i god tro indberetter en mistanke om overtrædelse. Personer, der konstateres at have overtrådt vores politikker og/eller denne adfærdskodeks, samt de, der kan have undladt at registrere eller indberette situationen, vil modtage passende disciplinære sanktioner frem til og med deres afskedigelse. 22

23 Denne adfærdskodeks er for alle, overalt, hver dag.

24 Valmet er den førende leverandør af teknologi, automation og services til pulp- og papir-industrien. Vores specialister arbejder tæt sammen med vores kunder, og vi er fokuseret på at sikre fremdridt i vores kunders performance hver dag. Valmet Corporation, 08/2015 DA

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust Regelsæt for god forretningsetik The most important thing we build is trust Meddelelse fra den Administrerende Direktør MEDDELELSE FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR...3 INTRODUKTION...4 1.1. Hvis man undlader

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer

ADFÆRDSKODEKS. Living Our Values. Opretholdelse af de højeste etiske standarder. Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer ADFÆRDSKODEKS Living Our Values Omsorg Globalt teamwork Kontinuerlige forbedringer Opretholdelse af de højeste etiske standarder EN MEDDELELSE FRA VORES FORMAND, DIREKTØR OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR C

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

ETIK MÅDEN VI ARBEJDER PÅ

ETIK MÅDEN VI ARBEJDER PÅ ETIK MÅDEN VI ARBEJDER PÅ 2007 INDHOLD L ORÉAL KULTUREN FORORD af Sir Lindsay Owen-Jones og Jean-Paul Agon FORORD af koncernledelsen SÅDAN ANVENDES DENNE KODEKS RESPEKT FOR DEN ENKELTE, RESPEKT FOR LOVEN

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDE AKTIVER OG OPLYSNINGER KORREKT Vores forpligtelse 3 Vores formål og værdier 4 Personer, som dette kodeks er gældende for 5 Medarbejdernes

Læs mere

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier Kodeks for etik og forretningsskik Meddelelse fra Richard Reese, CEO Hos Iron Mountain sætter vi lige så meget pris på vores omdømme i forbindelse med ærlighed og integritet

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere