Valmets adfærdskodeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valmets adfærdskodeks"

Transkript

1 Valmets adfærdskodeks

2 Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner, team og som en virksomhed. Formålet med kodeksen er at beskytte Valmets virksomhed ved at oplyse alle Valmets medarbejdere, såvel som vores partnere og leverandører, om virksomhedens krav og forventninger. Valmet driver virksomhed i et meget konkurrencepræget erhvervsklima, og vi bliver af og til presset hårdt til at udvide vores fleksibilitet for at imødegå omgivelsernes krav. Personer kan også aktivt forsøge at overtale os til at handle på en måde, som ville være i strid med vores adfærdskodeks. For Valmet er den eneste måde at handle på imidlertid den ærlige og sandfærdige måde, hvilket også er den eneste bæredygtige måde. Derudover ser mennesker op til os med vores mere end 200 års branchehistorie og et omdømme som en global leder på vores forretningsområder. Den respekt er et meget værdifuldt aktiv for Valmet som en virksomhed og hver enkelt af os som enkeltpersoner, og vi ønsker at sikre, at vi også i fremtiden kan leve op til alles tillid og forventninger. Med grund i vores værdier er adfærdskodeksen vores primære værktøj og vejledning til at sikre dette. Denne brochure indeholder en sammenfatning af kodeksen, og den fungerer som en påmindelse om, hvad vi gør og ikke gør, når vi arbejder for Valmet. Valmets adfærdskodeks gælder i alle dele af vores virksomhed, overalt i verden og hver dag. Der er inden undtagelser fra den. Vores adfærdskodeks bliver sendt ud til alle kroge af Valmets verden vores medarbejdere, vores partnere, leverandører og forretningskontakter. Det er blevet tid for os alle til at lære om den, efterleve den og gøre den til en del af vores daglige arbejde. For Valmet er den eneste måde at handle på imidlertid den ærlige og sandfærdige måde, hvilket også er den eneste bæredygtige måde. PASI LAINE Præsident og administrerende direktør Valmet 2

3 Indholdsfortegnelse Forretningsprincipper 5 Integritet Overholdelse af love og regulativer Produkt og servicekvalitet Fair konkurrence og overholdelse af antitrust-lovgivningen Gennemskuelighed og åbenhed Immateriel ejendom og virksomhedens aktiver Afvisning af korruption og bestikkelse Bæredygtig forsyningskæde Mennesker og samfund 13 Menneskerettigheder Lige muligheder og ingen diskrimination Respektfuldt og chikanefrit arbejdsmiljø Sundhed, sikkerhed og trivsel Lokalt engagement og sponsorater Miljømæssigt ansvar 19 Miljøstyring Bæredygtige produkter og tjenester Indberetning af overtrædelser 22 3

4 Vores værdier Valmets delte værdier udgør grundlaget for alt, hvad vi gør hos Valmet, og de er en vigtig bærende del af vores adfærdskodeks. Vores værdier styrer og former vores adfærd, og de knytter os til vores mission, strategi, must-wins og vision Valmets vej fremad. Kunder Fornyelse Excellence Mennesker Vi leder vores kunders performance fremad. Vi fremmer nye ideer for at skabe fremtiden. Vi forbedrer os hver dag for at skabe resultater. Vi arbejder sammen for at gøre en forskel. Da vores værdier blev formet indefra, så efterlever vi dem også indefra i vores egne roller og opgaver. Udfordr dig selv til at finde ud af, hvad vores værdier betyder i dit eget daglige arbejde, og udfordr dine kolleger til at efterleve dem! 4

5 Forretningsprincipper 5

6 Integritet Vi respekterer vores løfter og forpligtelser. Integritet er grundlaget for alle vores handlinger, erklæringer og rapporteringer, og den er et vigtigt aspekt i bæredygtighed. Vi er ærlige og fair i alle vores handlinger. For Valmet betyder integritet ærlighed og strenge moralske principper. 6

7 Overholdelse af love og regulativer Vi er alle forpligtet til fuld overholdelse af alle gældende nationale og internationale love og regulativer. Vi forventer, at vores forretningspartnere fuldt ud overholder alle gældende love og regulativer. Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller åbne for fortolkning, vil vi opsøge og rådføre os med den bedste tilgængelige ekspertise. Produkt og servicekvalitet Vi bestræber os altid på at levere den kvalitet, vi har lovet. Vi er også forpligtet til kontinuerlig forbedring af vores produkters og tjenesters kvalitet og pålidelighed. Vi forventer også et højt kvalitetsniveau i vores interne arbejde og i samspillet med vores medarbejdere. Hvad vi gør og ikke gør: Du leverer den lovede kvalitet. Accepter ikke dårlig kvalitet. 7

8 Fair konkurrence og overholdelse af antitrust-lovgivningen Vi går ind for og bestræber os på fair konkurrence, og vi afviser derfor at gå indgå i forhandlinger eller aftaler med konkurrenter med hensyn til prissætning, markedsdeling og andre lignende aktiviteter. Vi indgår ikke i forretningsforhold, der kan føre til interessekonflikter. Hvad vi gør og ikke gør: Overhold lovgivningen om konkurrence i det land, vi driver virksomhed i, og følg vores retningslinjer for international konkurrence. Gør dig fortrolig med alle muligheder for relevant e-læring. Gennemskuelighed og åbenhed Vi oplyser vores aktionærer om status og resultater samtidigt og på samme måde, gennemskueligt og åbent, uden præference eller favorisering for nogen gruppe eller enkeltpersoner og i overensstemmelse med loven, reglerne og regulativerne om aktiehandel og den accepterede praksis for markeder for egen- og fremmedkapital. Vi fremmer en kultur af gennemskuelighed og åbenhed i den måde, vi arbejder på. Hvad vi gør og ikke gør: Brug ikke insider-oplysninger direkte eller indirekte i handel med aktier. Stå frem med dine synspunkter, og opfordr andre til at sige deres mening. Samarbejd kontinuerligt med autoriteter og ikke-statslige organisationer for at udvikle og bevare åben og direkte kontakt med samfundet. 8

9 9

10 Immateriel ejendom og virksomhedens aktiver Vi værdsætter skabelsen og beskyttelsen af viden og immateriel ejendom. Vi handler for at beskytte Valmets immaterielle ejendom, og vi tillader ikke uautoriseret adgang til den. Vi respekterer andre parters immaterielle ejendom, og vi forsøger ikke at skaffe os adgang til den på ulovlig vis. Vi opmuntrer og støtter medarbejderne i deres engagement i, indsats for og bidrag til forøgelse af vores immaterielle ejendom. Vi sikrer fortrolige oplysninger, informationssystemer og teknologi såvel som Valmets fysiske aktiver mod tab, tyveri og misbrug. Vi bruger elektronisk kommunikationsteknologi på en ansvarlig og professionel måde. Hvad vi gør og ikke gør: Behandl alle slags følsomme eller fortrolige oplysninger med varsomhed. Brug det elektroniske udstyr, som Valmet har stillet til rådighed til virksomhedens forretningsaktiviteter. Brug ikke elektronisk udstyr, som Valmet har stillet til rådighed, uansvarligt. Overvej grundigt, inden du offentliggør, gemmer, transmitterer, downloader eller distribuerer indhold eller materiale, om det på nogen måde kan betragtes truende, krænkende, injurierende eller uanstændigt. Gør dig fortrolig med politikken for brug af IT. 10

11 Afvisning af korruption og bestikkelse Vi tolererer absolut ingen form for korruption eller bestikkelse. Vi er forpligtet til at udføre vores aktiviteter i overensstemmelse med alle gældende antikorruptionslove. Vi har ikke noget forretningssamarbejde med konsulenter, agenter, leverandører eller andre parter, som ikke fuldt ud overholder antibestikkelseslove og -regulativer. Hvad vi gør og ikke gør: Gør dig fortrolig med vores antikorruptionspolitik. Bliv ikke involveret i forretningsforhold, der kan føre til interessekonflikter. Accepter ikke gaver fra forretningspartnere, som overstiger den normale standard for høflighed. Hvis accepten af en gave eller en tjeneste udgør den mindste mulighed for en interessekonflikt, skal du altid drøfte situationen med ledelsen på forhånd. Betal eller giv ikke bestikkelser eller illegale betalinger for at få eller bevare forretningsaftaler. Du må ikke direkte eller indirekte give eller acceptere gaver i form af kontanter eller svarende til kontanter, f.eks. værdikuponer. Du må ikke betale for at fremme gunstige afgørelser eller tjenester fra myndighederne. Afvis at deltage i eller fremme enhver form for hvidvask af penge i vores virksomhedsdrift i hele verden. 11

12 Ansvarlig forsyningskæde Vi forventer, at vores leverandører og kontrahenter udviser høj etisk standard, og at de overholder vores politik om bæredygtig forsyningskæde. Vi overvåger aktivt vores leverandørers overholdelse af bæredygtighed. Sammen med vores leverandører bestræber vi os på at minimere forsyningskædens miljømæssige fodspor. Hvad vi gør og ikke gør: Forvent, at alle partnere og leverandører overholder Valmets politik for bæredygtig forsyningskæde. Vurder leverandører med hensyn til deres potentielle risikoniveau for Valmet. 12

13 Mennesker og samfund 13

14 Menneskerettigheder Vi støtter og respekterer beskyttelsen af menneskerettigheder som defineret i FNs erklæring om menneskerettigheder, og vi er forpligtet med hensyn til FNs rammer for beskyttelse, respekt og afhjælpning og de relaterede vejledende principper for erhverv og menneskerettigheder. Som arbejdsgiver støtter Valmet de grundlæggende arbejdstagerrettigheder som angivet af International Labor Organization (ILO): Foreningsfrihed, reel anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger, afskaffelse af tvangsarbejde og lige muligheder og behandling. Vi bruger ikke børnearbejde, og vi samarbejder ikke med underleverandører, der gør det. Hvad vi gør og ikke gør: Respekter lokale kulturer, sædvaner og værdierne hos de lokale befolkninger overalt, hvor vi driver virksomhed. Deltag aktivt i dialogen med lokale aktionærer. 14

15 Lige muligheder og ingen diskrimination Vi fremmer lige muligheder, diversitet og inklusion. Vi vælger og udpeger medarbejdere baseret på deres personlige kvalifikationer og viden i forhold til jobbet. Vi praktiserer eller støtter ikke diskrimination i nogen af vores praksisser for ledelse eller personalepolitik, hverken med hensyn til køn, alder, race, religion, etnisk eller national oprindelse, status for ægteskab eller partnerskab, seksualitet eller førlighed. Vi værdsætter diversitet i vores medarbejderes baggrund, talent, uddannelse og erfaring, og vi mener, at dette bidrager til vores succes og bæredygtighed ved at styrke nyudvikling, fleksibilitet og muligheden for at kommunikere med vores aktionærer. Hvad vi gør og ikke gør: Gør dig fortrolig med vores politik for lige muligheder og diversitet. Sammensæt team af personer med forskellig baggrund og viden. Du må ikke diskriminere nogen medarbejder på grund af vedkommendes køn, alder, race, religion, etnisk eller national oprindelse, status for ægteskab eller partnerskab, seksualitet eller førlighed. 15

16 Respektfuldt og chikanefrit arbejdsmiljø Vi værdsætter teamwork som en vigtig del af vores virksomheds succes. I samarbejdet vil vi behandle hinanden respektfuldt, høfligt og retfærdigt. Vi sikrer vores ret til at arbejde i et miljø, der er fri for chikane. Vi tolererer ikke nogen adfærd fra nogen medarbejder eller person med tilknytning til vores forretningsaktiviteter, der chikanerer, truer, afbryder eller forstyrrer en anden persons arbejdsindsats eller skaber et intimiderende, stødende, krænkende eller fjendtligt arbejdsmiljø. Hvad vi gør og ikke gør: Respekter andre menneskers synspunkter i dit daglige arbejde. Respekter kulturelle forskelligheder. Tolerer ikke nogen form for chikane, herunder vold, sexchikane eller overgreb af nogen art. 16

17 Sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdet Vi er forpligtet til at tilbyde et sikkert, sundt og godt ledet arbejdsmiljø og fokusere på kontinuerlig forbedring af sikkerhedssystemer i arbejdet, mens vi eliminerer farer i henhold til bedste praksis. Vi tror på, at ulykker, personskader og sygdom på arbejdspladsen kan forebygges og elimineres. Vores mål er nul skader, uanset hvor vi arbejder. Vi forventer at vores medarbejdere tager ansvar for deres egen sikkerhed og sikkerheden for deres kolleger. Hvad vi gør og ikke gør: Overhold gældende love og regulativer vedrørende sundhed og sikkerhed samt vores politik for sundhed, sikkerhed og miljø og minimumsstandarder og procedurer for sikkerhed. Brug personligt sikkerhedsudstyr som anvist, og sørg for, at du får den pågældende sikkerhedsuddannelse for dit job. Arbejd på en sikker måde uden risiko for dig selv, andre eller miljøet. Foretag ingen usikker handling eller handling, som du ikke er uddannet til, og underret din overordnede, hvis du bliver bedt om det. Du må ikke være i besiddelse af eller indtage ulovlige stoffer, og du må ikke være påvirket af alkohol på arbejdet. Indberet alle ulykker, farlige hændelser og risici for sundhed, sikkerhed og miljø. 17

18 Lokalt engagement og sponsorater Vi opmuntrer alle vores enheder og alle vores medarbejdere til at deltage i lokale programmer, der fremmer det fælles bedste. Vi støtter programmer med relation til ungdomsaktiviteter, videnskab og forskning, kultur, miljøbeskyttelse og naturbevarelse. Vi betaler eller donerer ikke til politiske partier eller individuelle politikere. Hvad vi gør og ikke gør Overhold vores politik for sponsorater. Støt projekter, som er alment accepteret og respekteret. Støt ikke aktiviteter, som er i konflikt med principperne for bæredygtig udvikling. Støt ikke projekter eller initiativer med relation til politik, religion eller andre ideologiske organisationer, der er kontroversielle. Støt ikke nationale eller internationale konkurrencer eller professionel sport. 18

19 Miljømæssigt ansvar 19

20 Miljøstyring Vi er forpligtet til at udøve vores aktiviteter på en miljømæssig forsvarlig måde. Vi fokuserer på kontinuerlig forbedring af vores aktiviteters effektivitet, mens vi reducerer vores miljømæssige påvirkning i henhold til bedste praksis. Vi optræder som ansvarlige borgere og forvaltere ved at overholde miljølove og -regulativer, og vi forventer, at vores leverandører og kontrahenter gør det samme. Vi udarbejder og overholder miljømæssigt fornuftige politikker og praksisser i produktdesign, konstruktion og produktion. Hvad vi gør og ikke gør : Vi overholder vores politik for sundhed, sikkerhed og miljø og andre relaterede politikker. Giv dit bidrag til vores miljømæssige mål og den bæredygtige brug af naturressourcer via din egen adfærd. Indberet miljømæssige farer og ulykker. 20 Diskuter aktivt med leverandører, kunder og andre partnere, hvordan vi kan reducere de miljømæssige påvirkninger i vores drift og værdikæde. Overtræd ikke miljølove og -regulativer.

21 Bæredygtige produkter og tjenester Vi er forpligtet til at levere sikre og pålidelige produkter til vores kunder. Vi bestræber os på aktivt at identificere vores kunders behov og øge produktionens effektivitet og arbejdssikkerheden, udvide råvarebasen, forbedre færdigvarers kvalitet og bæredygtighed og skabe enestående nyudviklinger. På vores teknologicentre forbedrer vi kontinuerligt vores løsningers energieffektivitet. Vi tilbyder vores kunder support i produkternes levetid, som sikrer den bedste miljømæssige langtidseffekt. Vi uddanner og opfordrer vores kunder til at bruge de produkter, de køber hos os, på miljømæssigt ansvarlige måder. Vi opmuntrer alle vores medarbejdere til at deltage for at nyudvikle og finde metoder til at reducere vores produkters og tjenesters miljømæssige påvirkning. Hvad vi gør og ikke gør : Arbejd hver dag på at tilbyde vores kunder løsninger, der kræver mindre vand, energi, affald og råvarer, og inddrag brugen af genbrugelige ressourcer. Involver dig og samarbejd aktivt med vores kunder, forespørg institutioner og universiteter for at indsamle oplysninger om kundernes behov for bæredygtighed og for at udvikle nye løsninger til markedet. 21 Fokuser på at forbedre effektiviteten og omkostningseffektiviteten for den eksisterende produktportefølje. Lyt aktivt til kundernes signaler om fremtidige behov, og hjælp dem med at udvikle nye metoder.

22 Indberetning af overtrædelser Vi opfordrer vores medarbejdere til at stå frem med deres alvorlige bekymringer. Medarbejderne opfordres til at kontakte deres overordnede, ledere eller andre relevante medarbejdere, når de er i tvivl om den bedste fremgangsmåde i en bestemt situation. Spørg, før du handler. Medarbejderne skal indberette alle eventuelle overtrædelser af vores adfærdskodeks til deres overordnede, personaleafdelingen eller til intern revision. Valmet tilbyder en anonym, webbaseret kanal til indberetning af overtrædelser af vores adfærdskodeks. Den giver Valmets medarbejdere og andre aktionærer mulighed for at indberette anonymt og på deres eget sprog. Man kan også kontakte et call center. Den webbaserede kanal drives af en ekstern part, og den er designet til at garantere anonymitet. Alle indberettede sager bliver taget alvorligt, undersøgt og løst på en hensigtsmæssig måde. Vi tolererer ingen form for repressalier mod personer, som står frem med deres bekymringer, eller som bidrager i efterforskningen af eventuelle overtrædelser. Vi vil sikre fortrolighed for alle, der indberetter mistanke om overtrædelser. Der bliver ingen gengældelse eller straf til nogen person, som i god tro indberetter en mistanke om overtrædelse. Personer, der konstateres at have overtrådt vores politikker og/eller denne adfærdskodeks, samt de, der kan have undladt at registrere eller indberette situationen, vil modtage passende disciplinære sanktioner frem til og med deres afskedigelse. 22

23 Denne adfærdskodeks er for alle, overalt, hver dag.

24 Valmet er den førende leverandør af teknologi, automation og services til pulp- og papir-industrien. Vores specialister arbejder tæt sammen med vores kunder, og vi er fokuseret på at sikre fremdridt i vores kunders performance hver dag. Valmet Corporation, 08/2015 DA

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 2 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1 Side 1 Side 2 > Vores grundlov Hos Brdr. Møller A/S har vi formuleret en grundlov, der indeholder de helt basale værdier, som vi gerne vil være kendt for, og som vi ubetinget forudsætter som grundlaget

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Leveregler Indholdsfortegnelse

Leveregler Indholdsfortegnelse Leveregler 2 Leveregler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Leveregler 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. God distributionspraksis 6 3. PHOENIX-koncernens kunder, leverandører og konkurrenter

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13.

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13. CODE OF CONDUCT Denne Code of Conduct beskriver og angiver de etiske principper for forretninger udført af og med JBS Undertøjet A/S. Alle leverandører og underleverandører (når de tillades og godkendes

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere