Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling"

Transkript

1 Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

2

3 Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte transportarbejdet fra privatbiler til sundere transportformer som bl.a. den kollektive trafik og cyklen. Derfor er vores forvaltning også forpligtet til at gå forrest, når det gælder om at begrænse brugen af bil, så ansatte transporterer sig til og fra arbejde på en bæredygtig måde. I og med, at kommunens bæredygtighedsarbejde er forankret i Sundhed og Bæredygtig Udvikling, har vi en forpligtigelse til at fremstå som et godt eksempel og være med til at vise løsninger på de udfordringer, vi står overfor i forhold til en klimaindsats. Det gælder både over for borgere men nok i særdeleshed over for de andre forvaltninger i kommunen. I den Grønne Køreplan kan man bl.a. se, hvordan de ansatte transporterer sig. Det er positivt, at så mange cykler til og fra arbejdet, men der er naturligvis stadig plads til forbedringer. Den Grønne Køreplan anviser nogle af de første skridt, Sundhed og Bæredygtig Udvikling tager til at gøre pendlingen grønnere. Der vil løbende blive fulgt op med planlægning af initiativer, der fortsat kan understøtte og udbygge den grønne pendling. Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Aalborg Kommune 3

4 Hvorfor er det en god idé at have en grøn køreplan? Den grønne køreplan er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra SBU og ARCHIMEDES sekretariatet. Køreplanen er Aalborg Kommunes bud på en pendlerplan for Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU). Den grønne vinkel og fokus på miljørigtig transport er forankret i EU-projektet ARCHIMEDES, der muliggør Aalborg Kommunes deltagelse. Denne køreplan er den tredje i en række af grønne køreplaner, udarbejdet til og med virksomheder i Aalborg frem til Det er vigtigt for Aalborg Kommune, at pendlerplanerne får en vis ensartethed, så der er mulighed for at de på sigt kan arbejde sammen, og at de tiltag der overvejes på én virksomhed, også vil kunne bruges på andre virksomheder. Tiltagene skal alle være med til at sikre en mere miljørigtig pendling på de involverede virksomheder. Baggrunden for Aalborg Kommunes engagement i projektet er at gå aktivt ind i arbejdet med at gøre transporten mere grøn. Herudover er der en række gode argumenter for at arbejde med at gøre transporten mere bæredygtig og miljørigtig, som både er til fordel for den enkelte ansatte, forvaltningen og byens borgere generelt. I boksen ses en række af de gode argumenter for at gå ind i arbejdet med en grøn pendlerplan. Grønne fakta Hvad kan en grøn køreplan? En god personalepolitik: - Mindre stressede medarbejdere. - Sundere medarbejdere. - Tilfredse og motiverede medarbejdere. Økonomi: - Færre sygedage pga. bedre sundhed. - Reduceret behov for parkeringspladser. Et bedre image: - Planen kan være med til at styrke virksomhedens grønne profil. - God personalepolitik gør det lettere at fastholde og tiltrække medarbejdere. Bedre miljø: - Planen kan bidrage til at afhjælpe trængselsproblemer og derved være med til at gøre nærmiljøet mere sikkert og mindre forurenet. - Mindske CO 2 -udslippet fra pendlingen til/fra arbejdspladsen. 4

5 Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) er bekliggende i Rantzausgade i Aalborg Midtby. Samlet er der 60 ansatte i forvaltningen. Forvaltningen ligger i umiddelbar tilknytning til Borgmesterens Forvaltning. For tiden er SBU lokaliseret i tre nabobygninger. SBU s beliggenhed i Aalborg Midtby gør, at den ligger centralt i forhold til kollektive trafikforbindelser. Således ligger SBU ca. 500 meter fra busterminalen og stationen og ligger desuden ca. 300 meter fra Nytorv, der er knudepunkt for mange af bybusruterne i Aalborg. Den centrale placering gør det også let for cyklister at komme til arbejdspladsen. Ved SBU har de ansatte, der cykler til arbejde mulighed for at parkere deres cykler på en cykelparkering ca. 50 meter fra indgangen. For at komme til SBU med bil sker adgangen via Danmarksgade fra enten Boulevarden eller Kjellerupsgade. Samlet råder SBU og Borgmesterens Forvaltning over 8 parkeringspladser, hvoraf 2 af pladserne er reserveret til forvaltningens firmabiler, mens 1 af pladserne er reserveret til direktøren. Dermed er der 5 parkeringspladser, som de ansatte har mulighed for at reservere gennem et bookingsystem, hvis de har brug for en bil i forbindelse med møder eller lignende. Derudover er de ansatte henvist til at skulle parkere på de offentlige parkeringspladser i området, der for en stor dels vedkommende er pålagt tidsbegrænsninger og/eller betaling. De ansatte har naturligvis mulighed for at købe p-abonnement til de offentlige parkeringspladser, hvor de nærmeste er Sauers Plads og Aalborg Kongres- og Kulturcenter. I august 2009 blev der udsendt et spørgeskema til samtlige ansatte. I alt blev spørgeskemaet besvaret af 37 ansatte, med 33 fuldt besvarede. Dermed havde spørgeskemaundersøgelsen en svarprocent på 66 % med udgangspunkt i antallet af fuldt besvarede spørgeskemaer. Deltagelsen vurderes at være acceptabel og giver et godt datagrundlag til kortlægning af transportadfærden i virksomheden. 5

6 Kortlægning af transportadfærden Kortlægningen af transportvanerne i virksomheden tager udgangspunkt i en generel kortlægning af, hvordan de ansatte transporterer sig. Herefter ses der nærmere på ønskerne ift. at gøre transportadfærden mere bæredygtig. Samlet set danner de to dele udgangspunktet for planens tredje del en liste med initiativer, der gør transporten mere bæredygtig. Transportvaner Næsten halvdelen af de adspurgte har cyklen som det mest anvendte transportmiddel til/fra arbejde, mens yderligere 9 % går til/fra arbejde. 9 % bruger kollektiv transport, mens 31 % transporterer sig i bil enten som fører eller passager. Ud af de 19 % som transporterer sig i bil kører de 14 % alene i bilen. Det er primært ift. disse 14 % at pendlerplanen skal forsøge at påvirke deres adfærd i en mere bæredygtig retning. Modalsplit hos SBU Modalsplit for ture i Aalborg 14% 3% 14% 9% 3% 48% Cykel Kollektiv transport I bil alene I bil med passagerer Bilpassager Gående Andet 12% 22% 3% 18% 6% Cykel Kollektiv transport Bilfører Bilpassager Gående Andet TU Data % 39% Sammenlignes modal split hos SBU med modal split i Aalborg generelt ses det, at det især er brugen af cykel, der ligger væsentligt højere hos SBU. Den høje brug af cyklen er naturligvis et positivt resultat set i forhold til denne plans fokus på bæredygtig og miljørigtig transport. Andelen af brugere af kollektiv transport på 9 % er dog ikke særlig høj, taget i betragtning af, at SBU ligger centralt placeret i forhold til offentlige transportmuligheder, det er dog 3 procentpoint højere end Aalborg generelt 6

7 Grønne fakta om transportvanerne hos SBU - De ansatte ved SBU benytter i høj grad cykel som deres daglige transportmiddel. - Godt 30 % transporterer sig i bil til/fra arbejde - heraf hovedparten med flere. Transportmiddel og transportafstand Afstanden mellem hjemmet og arbejdspladsen er afgørende for valget af transportmiddel. Umiddelbart står bilen som det foretrukne transportmiddel stærkere på længere strækninger, mens cykel og gang dominerer på de kortere strækninger. Dette mønster kan også genfindes i transportvanerne hos de ansatte hos SBU. I tabellen nedenfor ses den gennemsnitlige afstand og transporttid til/fra arbejdspladsen. I tabellen ses det, at det er gruppen af bilbrugere, der i gennemsnit pendler til/fra arbejde. Denne gruppe pendler i gennemsnit 15,8 km til/fra arbejde, samtidig med, at de bruger knap 30 minutter på transporten. Gruppen af kollektiv transportbrugere har i gennemsnit 4,7 km til deres arbejdsplads og bruger 25 minutter på denne transport. Transportmiddel Gennemsnitlige afstand til/fra arbejdspladsen Gennemsnitlig transporttid til/fra arbejdspladsen Bil 15,8 km 28,2 minutter Cykel 3,2 km 18,9 minutter Gang 0,8 km 8,7 minutter Kollektiv Transport 4,7 km 25,0 minutter Andet - - Cyklisterne er sammen med de gående de grupper, der har kortest til arbejdspladsen og samtidig bruger den korteste tid på transport. På grafen næste side ses kørselsafstandene fordelt på transportmidler. På grafen ses det, at cyklen hovedsageligt anvendes ved ture på max. 5 km. Bussen anvendes også i høj grad på de kortere ture under 5 km, men også i høj grad på de mellemlange ture på mellem 6-20 km. For bilisternes vedkommende er næsten 70% af turene på mere end 20 km. Af de resterende ture er langt største delen dog under 10 km. 7

8 Kørselsafstande fordelt på transportmidler 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bil Cykel Gang Bus Over 60 km km km km km km 6-10 km 0-5 km Grønne fakta kørselsafstand og transportmidler hos SBU Det mest anvendte transportmiddel er cyklen med 48 % af turene til/fra arbejde. Kollektiv transport anvendes af 9 % af de ansatte. Lidt over 30 % transporterer sig i bil til/fra arbejde, heraf 14 % alene. 8

9 Transportdage Helt at undgå transporten til arbejdspladsen er den mest effektive måde, at få mindsket transporten på. Derfor er en væsentlig del af kortlægningen af transportadfærden også at undersøge antallet af dage, som de ansatte er til stede på arbejdspladsen. Brugen af hjemmearbejde afhænger af en række faktorer både praktiske, organisatoriske og sociale. På det praktiske niveau kræver hjemmearbejde mulighed for på tilfredsstillende måde at løse sine arbejdsopgaver herunder ligger eksempelvis adgang til computer, de nødvendige programmer og mulighed for at koble sig op på sin . Rent organisatorisk kræver hjemmearbejde godkendelse fra ledelsens side, samtidig med, at rammerne for hjemmearbejde også skal være fastlagt eksempelvis hvordan kollegaer, der arbejder hjemmefra kan kontaktes. Endvidere har det sociale miljø også betydning for mulighederne og lysten til at arbejde hjemmefra. Generelt er hjemmearbejde ikke anvendt hos SBU. Som grafen nedenfor viser er der næsten ingen af de ansatte, der bruger hjemmearbejde. Dette kan skyldes forskellige faktorer som nævnt ovenfor. Til spørgsmålet om, hvorvidt de er interesserede i flere hjemmearbejdsdage angiver næsten 40 %, at de ville være interesserede i at arbejde mere hjemmefra. Af disse 40 % angiver 9 %, at det afhænger af forskellige forhold herunder er det især betinget af, at det er opgavetyper, der kan løses hjemmefra. Antal ugentlige hjemmearbejdsdage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ansatte hos SBU

10 Antal medarbejdere interesseret i flere hjemmearbejdsdage 14% 29% Ja, Ja, men afhænger af. Nej 48% 9% Ved ikke Med næsten 40 % af de ansatte som viser interesse for mere hjemmearbejde anses det som et muligt indsatsområde. Grønne fakta Transportdage hos SBU - Hjemmearbejde eksisterer stort set ikke hos SBU - Af de ansatte angiver knap 40% at de kunne være interesserede i, i højere grad at arbejde hjemmefra. 10

11 Transportadfærd og holdninger Holdningsændringer kan være første skridt i retning af at ændre transportadfærden i en mere bæredygtig retning. Derfor ses der i dette afsnit nærmere på respondenternes holdning til, og begrundelse for, at anvende de forskellige transportformer, samt deres ønsker til hvad der kan være med til at gøre deres transportadfærd mere bæredygtig. Respondenterne havde i spørgeskemaundersøgelsen mulighed for at vælge mellem en række foruddefinerede grunde til, deres valg af transportmiddel. Respondenterne havde mulighed for at vælge flere svarkategorier. I det følgende ses nærmere på henholdsvis bilisterne, brugerne af kollektiv transport og cyklisternes holdninger til transport. På grund af det forholdsvis lille datasæt skal resultaterne dog tages mere som indikatorer på nogle af de holdninger, som eksisterer hos SBU end et egentligt billede af de ansattes holdning. Bilisterne Et vigtigt aspekt for bilisterne er, at bilen giver fleksibilitet og frihed. Endvidere er der også en stor del af bilbrugerne, som angiver, at de anvender bilen, fordi den giver den korteste rejsetid, og fordi de bruger bilen i forbindelse med ærinder. Hvorfor anvender du bilen? Antal Respondenter Procent af bilbrugerne Kortest rejsetid 4 33,3 % Bruger bil til ærinder 4 33,3 % Komfort 1 8,3 % Offentlig transport er for dyrt, når jeg har en bil 1 8,3 % Offentlig transport er for besværligt, f.eks. skiftene 1 8,3 % Bilen giver fleksibilitet og frihed 5 41,7 % Andet 2 16,7 % Bilbrugerne blev også spurgt til, hvad der kunne få dem til at overveje at bruge andre transportmidler. Også her havde de mulighed for at vælge blandt en række foruddefinerede valgmuligheder, der er givet i tabellen næste side. 11

12 Ville følgende kunne få dig til at skifte transportmiddel? Antal Respondenter Procent af bilbrugerne Hurtigere transporttider 2 16,7 % Billigere offentlig transport 1 8,3 % Højere benzinpriser 1 8,3 % Forbedrede cykelvilkår 0 0,0 % Andet 2 16,7 % Som det ses går hurtigere transporttider igen, som det væsentligste argument for at anvende bilen. Endvidere er bilbrugerne også blevet spurgt til deres brug af samkørsel og deres holdning til, om de kunne tænke sig at køre sammen med en kollega til/fra arbejdspladsen. Til dette svarede 2 af de 11 bilbrugere, at de allerede kører sammen med en kollega, mens yderligere 2 var interesserede i at finde en kollega at køre sammen med. Alle medarbejderne er også blevet spurgt om, hvordan de vurderer forholdene for bilparkering ved arbejdspladsen. Som det ses på figuren vurderer langt de fleste bilparkeringsforholdene ved arbejdspladsen som dårlige. Dette skal selvfølgelig ses i forhold til SBU s centrale placering i Aalborg midtby og den beskrevne parkeringssituation ved SBU. Set i perspektivet af denne grønne køreplan kan parkeringsforholdene være med til at motivere medarbejderne til at prøve alternative transportformer. Vurdering af forholdene for bilparkering Antal personer Gode Middel Dårlige Ved ikke/bruger ikke 12

13 Brugere af kollektiv transport Gruppen af kollektiv transportbrugere er hos SBU så lille, at der ikke er grundlag for at komme med vurderinger af de kollektive trafikbrugeres holdning til transport. Som beskrevet ovenfor er det kun omkring 9 % af de ansatte, som bruger kollektiv transport til/fra arbejde som det primære transportmiddel, hvilket set ift. antallet af ansatte svarer til omkring 4-5 personer i alt. Cyklister/Gående Cyklisterne og de gående er også blevet spurgt om baggrunden for deres valg af primær transportmiddel. I tabellen ses udbredelsen af de otte foruddefinerede valgmuligheder. Den mest udbredte grund til at cykle/gå er, at man får motion og at transporttiden er den korteste. Lidt over halvdelen af cyklisterne/gående angiver også, at det for dem er afgørende, at de bor meget tæt på arbejdspladsen. Hvorfor cykler/går du primært til/fra arbejdspladsen? Antal Respondenter Procent af cykelisterne Det er den billigste transportform 4 23,5 % Det er sundt med motion 15 88,2 % Transporttiden er kortest 11 64,7 % Der er for mange biler på vejene 2 11,8 % Jeg bor meget tæt på 9 52,9 % Afgangstiderne for den offentlige transport er ikke optimale for mig 0 0,0 % Der er for mange skift involveret i at tage offentlig transport 1 5,9% Der er miljømæssige fordele ved det 5 29,4% Andet 2 11,8 % Næsten en tredjedel af gruppen af cyklister og gående angiver, at det for dem også er afgørende, at der er miljømæssige fordele ved disse transportformer. Dette indikerer, at der i hvert fald er en gruppe af ansatte, som er optagede af, hvordan deres transport påvirker miljøet. Alle ansatte er også blevet spurgt til deres vurdering af cykelparkeringsforholdene. Som det ses på figuren næste side vurderer den største gruppe parkeringsforholdene som middel. Næsten lige store grupper vurderer forholdene som dårlige eller gode. Figuren indikerer ikke klart, om der er behov for forbedringer på cykelparkeringsområdet, men kan ses som en indikation på, at det er et område, som behøver yderligere afdækning for at kunne vurdere om en indsats er nødvendig. 13

14 Antal personer Vurdering af forholdene for cykelparkering Gode Middel Dårlige Ved ikke/bruger ikke Grønne fakta Transportdage hos SBU - Bilisterne lægger vægt på transporttid og det, at det er let/fleksibelt at anvende bilen. - Generelt er det kun hurtigere alternative transportmidler eller dyrere biltransport, der kan få bilbrugerne til at skifte transportmiddel. - To af bilbrugerne angiver, at de er interesserede i at køre sammen med en kollega til/fra arbejde. - Cyklisterne fremhæver, at de ser cyklen som en transportform der giver motion og samtidig har den korteste rejsetid. Samtidig angiver næste 1/3 af cyklisterne, at det for dem er afgørende, at cyklen har miljømæssige fordele. Dette vidner om, at der er en gruppe af medarbejdere, der interesserer sig form de miljømæssige konsekvenser af deres trans portadfærd. - Vurderingen af cykelparkeringsforholdene giver ikke en klar indikation af om forholdene er tilfredsstillende. Der kunne arbejdes videre med en undersøgelse af, om det er muligt at forbedre forholdene. 14

15 Hvad gør vi? I det følgende vil den pakke af tiltag, som er udarbejdet på baggrund af transportadfærden og transportønskerne blive beskrevet. Pakkens tiltag er blevet udarbejdet i en arbejdsgruppe med deltagelse af ansatte hos SBU. Med den høje andel af cyklister er SBU allerede nået langt i forhold til en grøn pendlingsadfærd blandt de ansatte. Dette er naturligvis et positivt resultat, der skal bygges videre på. Tiltagene er udarbejdet som en værktøjskasse, som skal ses som en samlet pakke af anbefalinger, der skal være med til at gøre pendlingen grønnere. For at understrege vigtigheden af en samlet indsats, er der udarbejdet en årsplan, der opsummerer aktiviteterne. Pakken forudsættes igangsat i løbet af det næste år. SBU er selv ansvarlige og står selv for gennemførelse af de foreslåede tiltag, men vil kunne modtage vejledning og støtte til udarbejdelse af informationsmateriale mv. Ved at arbejde med en målrettet indsats det første år efter udarbejdelse af planen er forventningen, at der kan skabes opmærksomhed omkring processen og målbare resultater. Derved er ønsket, at den grønne køreplan får et solidt fundament, idet det er vigtigt, at planen og tiltagene løbende revideres også efter det første år. Fokus på det gode udgangspunkt kommunikation både internt og eksternt Indhold/Baggrund: En central del af arbejdet med den grønne køreplan har været at sørge for, at der skabes opmærksomhed omkring arbejdet med transportadfærd. Derfor er det også vigtigt at sørge for, at den grønne køreplans kortlægning af den grønne transportadfærd kommunikeres videre til forvaltningens ansatte. Derved vil der skabes opmærksomhed omkring arbejdet med transportadfærd og den gode pendlingskultur vil styrkes. Samtidig vurderes budskabet om SBU s grønne pendling til også at kunne anvendes til at præsentere SBU udadtil. Idet forvaltningens fokusområder er bæredygtighed og sundhed, vil resultaterne kunne bruges til at promovere SBU som en grøn forvaltning. Handling: Den grønne køreplans resultater skal formidles videre til de ansatte og kan anvendes som et led af forvaltningens kommunikation ud af til. Følgende tiltag foreslås iværksat: Resultaterne fra kortlægningen tages med videre og præsenteres på et personalemøde. Til de ansatte ved SBU udsendes information om kortlægningen af transportadfærden, sammen med information om hvilke tiltag, der forventes iværksat som resultat af den grønne køreplan. De gode resultater fra SBU foreslås, at indgå som en del af en samlet pressemeddelelse omkring grønne køre planer udsendt som en del af grøn køreplans projektet. Etablering af en luftpumpestation til brug for cyklister. 15

16 Hjemmearbejde Indhold/Baggrund: Hjemmearbejde anvendes i megen lille udstrækning hos SBU i dag kun en meget lille del af de ansatte angiver, at de i løbet af en uge har haft en hjemmearbejdsdag. Vurderingen fra ansatte hos SBU er, at brugen af hjemmearbejde kunne udvikles yderligere, idet en del af de ansattes arbejdsopgaver vurderes til at kunne løses hjemmefra. Samtidig angiver knap 40 %, at de kunne være interesserede i, i højere grad at arbejde hjemmefra. Derfor vurderes udbredelsen af hjemmearbejde at udgøre et indsatsområde. Handling: Mulighederne for hjemmearbejde tages op på ledelsesniveau og i de relevante samarbejdsarbejdsudvalg med henblik på at udarbejde retningslinjer, der kan indgå i velkomstmappen til nye medarbejdere. Ud over indarbejdelse af gode råd i velkomstmappen kunne et virkemiddel være udarbejdelsen af en folder med gode råd omkring hjemmearbejde. Rådene skal fokusere på både hvordan hjemmearbejde udnyttes mest effektivt, og hvordan det praktisk og organisatorisk kan lade sig gøre. Cykelparkeringsforholdene Indhold/Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen afslørede, at de ansatte vurderer cykelparkeringsforholdene til at være middel. Arbejdsgruppen vurderer dog, at det er et indsatsområde, som kan forbedres. Særligt kunne cykelparkeringsstandarden forbedres ift. også at kunne tilbyde cyklisterne aflåst og overdækket cykelparkering. Samtidig skal der sættes fokus på mulighederne for også at kunne tilbyde cykelparkering tæt på indgangen. Handling: Mulighederne for at tilbyde de ansatte aflåst og overdækket cykelparkering skal undersøges. Samtidig skal det undersøges om der vil være mulighed og interesse for cykelparkering tættere på indgangen. Informering af nye ansatte om transportmuligheder Indhold/Baggrund: Transportadfærd handler om vaner, der kan være svære at ændre, når de først er fastlagt. Ved at udarbejde information, der er målrettet nye ansatte er målet, at de fra starten af tilegner sig en bæredygtig transportadfærd. Handling: Informationskampagne målrettet nye ansatte ved SBU. Inkludere information om, hvor nye ansatte kan finde information om transport (muligheder for kombinationsrejser, kollektiv transport etc.), og sætte fokus på, at en grøn transportadfærd er et vigtigt fokusområde for arbejdspladsen. Informationen skal være konkret omkring forholdene på SBU og introducere de ansatte om deres muligheder. 16

17 Samkørsel Indhold/Baggrund: Samkørsel er et godt miljørigtigt alternativ for de ansatte, der bor langt fra arbejdspladsen i områder med mindre regelmæssig kollektiv transport. På grund af SBU s lille størrelse vurderes det dog ikke at være relevant at etablere en samkørselsordning, der kun omfatter de ansatte hos SBU. SBU s centrale lokalisering i midtbyen, hvor der ligger mange andre arbejdspladser, gør dog, at der potentielt er mange muligheder for at finde en samkørselspartnere. Det foreslås derfor, at der arbejdes på at udbrede kendskabet til allerede eksisterende samkørselsordninger. Handling: Der arbejdes på at udbrede kendskabet til nogle af de store kendte samkørselsordninger på nettet for at give de ansatte viden om, at disse muligheder eksisterer. Firmacykler Indhold/Baggrund: En af grundene til at bruge bilen er ærinder i løbet af dagen og ifølge deltagerne i arbejdsgruppen er en stor del af disse ærinder forbundet med mødeaktivitet og andre ærinder udenfor huset. For at gøre det lettere at komme til møder i byen uden brug af bil anbefales det, at der stilles nogle cykler til rådighed som de ansatte kan bruge som transportmidler i arbejdstiden. Handling: Mulighederne for at indkøbe en flåde af firmacykler skal undersøges. Cyklerne vil skulle have til huse på forvaltningen og vil som firmabilerne kunne bookes til transport til/fra møderne. Som et supplement til de almindelige firmacykler kunne der suppleres med en enkelt elcykel. Elcykler har deres styrke på de lidt længere pendlingsafstande og samtidig vurderes elcykler at kunne være et alternativ for personer, der ellers ikke ville bruge cyklen. Der arbejdes mod, at ordningen stilles til rådighed som en del af den grønne køreplan. 17

18 Årsplan I det følgende samles op på de foreslåede aktiviteter det kommende år. Løbende: Fokus på det gode udgangspunkt og på at sætte transportadfærd og pendling på dagsordenen. Fokus på cykelparkeringsforholdene. Evaluering af planen og tiltagene Efterår 2010: Udarbejdelse af brochure med gode råd til hjemmearbejde Mulighederne for etablering af en el-cykelprøveordning undersøges Vinter 2010 Mulighederne for indkøb af firmacykler undersøges. Eventuel el-firmacykel går i drift. Forår 2011 Pjece til nye medarbejdere udarbejdes. Promovering af samkørselsordninger. 18

19 19

20 Teknik- og Miljøforvaltningen Tlf Fax

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Aalborg. T30.1. Commuter Travel Plans in Aalborg

Aalborg. T30.1. Commuter Travel Plans in Aalborg Aalborg T30.1. Commuter Travel Plans in Aalborg Aalborg Kommune September 2009 Cleaner and better transport in cities Project no. Project Name TREN/FP7TR/218940 ARCHIMEDES ARCHIMEDES (Achieving Real Change

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

DR flytter pendlertrafik til Ørestad

DR flytter pendlertrafik til Ørestad DR flytter pendlertrafik til Ørestad Jens Toft Wendelboe, stud. polyt. Simon Birkebæk, Via Trafik Claus Kirchoff Pedersen, Via Trafik INDLEDNING DR flytter pendlertrafik til Ørestad er et afgangsprojekt

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Mobility Management for virksomheder

Mobility Management for virksomheder Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport www.formelm.dk Trængsel, klima og sundhed - også virksomhedens ansvar Trængsel på vejene er ikke kun et problem for

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

Bystruktur og cykling

Bystruktur og cykling Bikeability Åbent Seminar Københavns Universitet - 26 februar 2013 Bystruktur og cykling Thomas A. Sick Nielsen; thnie@transport.dtu.dk Trine A. Carstensen; tac@life.ku.dk Anton S. Olafsson; asol@life.ku.dk

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere