Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling"

Transkript

1 Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

2

3 Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte transportarbejdet fra privatbiler til sundere transportformer som bl.a. den kollektive trafik og cyklen. Derfor er vores forvaltning også forpligtet til at gå forrest, når det gælder om at begrænse brugen af bil, så ansatte transporterer sig til og fra arbejde på en bæredygtig måde. I og med, at kommunens bæredygtighedsarbejde er forankret i Sundhed og Bæredygtig Udvikling, har vi en forpligtigelse til at fremstå som et godt eksempel og være med til at vise løsninger på de udfordringer, vi står overfor i forhold til en klimaindsats. Det gælder både over for borgere men nok i særdeleshed over for de andre forvaltninger i kommunen. I den Grønne Køreplan kan man bl.a. se, hvordan de ansatte transporterer sig. Det er positivt, at så mange cykler til og fra arbejdet, men der er naturligvis stadig plads til forbedringer. Den Grønne Køreplan anviser nogle af de første skridt, Sundhed og Bæredygtig Udvikling tager til at gøre pendlingen grønnere. Der vil løbende blive fulgt op med planlægning af initiativer, der fortsat kan understøtte og udbygge den grønne pendling. Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Aalborg Kommune 3

4 Hvorfor er det en god idé at have en grøn køreplan? Den grønne køreplan er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra SBU og ARCHIMEDES sekretariatet. Køreplanen er Aalborg Kommunes bud på en pendlerplan for Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU). Den grønne vinkel og fokus på miljørigtig transport er forankret i EU-projektet ARCHIMEDES, der muliggør Aalborg Kommunes deltagelse. Denne køreplan er den tredje i en række af grønne køreplaner, udarbejdet til og med virksomheder i Aalborg frem til Det er vigtigt for Aalborg Kommune, at pendlerplanerne får en vis ensartethed, så der er mulighed for at de på sigt kan arbejde sammen, og at de tiltag der overvejes på én virksomhed, også vil kunne bruges på andre virksomheder. Tiltagene skal alle være med til at sikre en mere miljørigtig pendling på de involverede virksomheder. Baggrunden for Aalborg Kommunes engagement i projektet er at gå aktivt ind i arbejdet med at gøre transporten mere grøn. Herudover er der en række gode argumenter for at arbejde med at gøre transporten mere bæredygtig og miljørigtig, som både er til fordel for den enkelte ansatte, forvaltningen og byens borgere generelt. I boksen ses en række af de gode argumenter for at gå ind i arbejdet med en grøn pendlerplan. Grønne fakta Hvad kan en grøn køreplan? En god personalepolitik: - Mindre stressede medarbejdere. - Sundere medarbejdere. - Tilfredse og motiverede medarbejdere. Økonomi: - Færre sygedage pga. bedre sundhed. - Reduceret behov for parkeringspladser. Et bedre image: - Planen kan være med til at styrke virksomhedens grønne profil. - God personalepolitik gør det lettere at fastholde og tiltrække medarbejdere. Bedre miljø: - Planen kan bidrage til at afhjælpe trængselsproblemer og derved være med til at gøre nærmiljøet mere sikkert og mindre forurenet. - Mindske CO 2 -udslippet fra pendlingen til/fra arbejdspladsen. 4

5 Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) er bekliggende i Rantzausgade i Aalborg Midtby. Samlet er der 60 ansatte i forvaltningen. Forvaltningen ligger i umiddelbar tilknytning til Borgmesterens Forvaltning. For tiden er SBU lokaliseret i tre nabobygninger. SBU s beliggenhed i Aalborg Midtby gør, at den ligger centralt i forhold til kollektive trafikforbindelser. Således ligger SBU ca. 500 meter fra busterminalen og stationen og ligger desuden ca. 300 meter fra Nytorv, der er knudepunkt for mange af bybusruterne i Aalborg. Den centrale placering gør det også let for cyklister at komme til arbejdspladsen. Ved SBU har de ansatte, der cykler til arbejde mulighed for at parkere deres cykler på en cykelparkering ca. 50 meter fra indgangen. For at komme til SBU med bil sker adgangen via Danmarksgade fra enten Boulevarden eller Kjellerupsgade. Samlet råder SBU og Borgmesterens Forvaltning over 8 parkeringspladser, hvoraf 2 af pladserne er reserveret til forvaltningens firmabiler, mens 1 af pladserne er reserveret til direktøren. Dermed er der 5 parkeringspladser, som de ansatte har mulighed for at reservere gennem et bookingsystem, hvis de har brug for en bil i forbindelse med møder eller lignende. Derudover er de ansatte henvist til at skulle parkere på de offentlige parkeringspladser i området, der for en stor dels vedkommende er pålagt tidsbegrænsninger og/eller betaling. De ansatte har naturligvis mulighed for at købe p-abonnement til de offentlige parkeringspladser, hvor de nærmeste er Sauers Plads og Aalborg Kongres- og Kulturcenter. I august 2009 blev der udsendt et spørgeskema til samtlige ansatte. I alt blev spørgeskemaet besvaret af 37 ansatte, med 33 fuldt besvarede. Dermed havde spørgeskemaundersøgelsen en svarprocent på 66 % med udgangspunkt i antallet af fuldt besvarede spørgeskemaer. Deltagelsen vurderes at være acceptabel og giver et godt datagrundlag til kortlægning af transportadfærden i virksomheden. 5

6 Kortlægning af transportadfærden Kortlægningen af transportvanerne i virksomheden tager udgangspunkt i en generel kortlægning af, hvordan de ansatte transporterer sig. Herefter ses der nærmere på ønskerne ift. at gøre transportadfærden mere bæredygtig. Samlet set danner de to dele udgangspunktet for planens tredje del en liste med initiativer, der gør transporten mere bæredygtig. Transportvaner Næsten halvdelen af de adspurgte har cyklen som det mest anvendte transportmiddel til/fra arbejde, mens yderligere 9 % går til/fra arbejde. 9 % bruger kollektiv transport, mens 31 % transporterer sig i bil enten som fører eller passager. Ud af de 19 % som transporterer sig i bil kører de 14 % alene i bilen. Det er primært ift. disse 14 % at pendlerplanen skal forsøge at påvirke deres adfærd i en mere bæredygtig retning. Modalsplit hos SBU Modalsplit for ture i Aalborg 14% 3% 14% 9% 3% 48% Cykel Kollektiv transport I bil alene I bil med passagerer Bilpassager Gående Andet 12% 22% 3% 18% 6% Cykel Kollektiv transport Bilfører Bilpassager Gående Andet TU Data % 39% Sammenlignes modal split hos SBU med modal split i Aalborg generelt ses det, at det især er brugen af cykel, der ligger væsentligt højere hos SBU. Den høje brug af cyklen er naturligvis et positivt resultat set i forhold til denne plans fokus på bæredygtig og miljørigtig transport. Andelen af brugere af kollektiv transport på 9 % er dog ikke særlig høj, taget i betragtning af, at SBU ligger centralt placeret i forhold til offentlige transportmuligheder, det er dog 3 procentpoint højere end Aalborg generelt 6

7 Grønne fakta om transportvanerne hos SBU - De ansatte ved SBU benytter i høj grad cykel som deres daglige transportmiddel. - Godt 30 % transporterer sig i bil til/fra arbejde - heraf hovedparten med flere. Transportmiddel og transportafstand Afstanden mellem hjemmet og arbejdspladsen er afgørende for valget af transportmiddel. Umiddelbart står bilen som det foretrukne transportmiddel stærkere på længere strækninger, mens cykel og gang dominerer på de kortere strækninger. Dette mønster kan også genfindes i transportvanerne hos de ansatte hos SBU. I tabellen nedenfor ses den gennemsnitlige afstand og transporttid til/fra arbejdspladsen. I tabellen ses det, at det er gruppen af bilbrugere, der i gennemsnit pendler til/fra arbejde. Denne gruppe pendler i gennemsnit 15,8 km til/fra arbejde, samtidig med, at de bruger knap 30 minutter på transporten. Gruppen af kollektiv transportbrugere har i gennemsnit 4,7 km til deres arbejdsplads og bruger 25 minutter på denne transport. Transportmiddel Gennemsnitlige afstand til/fra arbejdspladsen Gennemsnitlig transporttid til/fra arbejdspladsen Bil 15,8 km 28,2 minutter Cykel 3,2 km 18,9 minutter Gang 0,8 km 8,7 minutter Kollektiv Transport 4,7 km 25,0 minutter Andet - - Cyklisterne er sammen med de gående de grupper, der har kortest til arbejdspladsen og samtidig bruger den korteste tid på transport. På grafen næste side ses kørselsafstandene fordelt på transportmidler. På grafen ses det, at cyklen hovedsageligt anvendes ved ture på max. 5 km. Bussen anvendes også i høj grad på de kortere ture under 5 km, men også i høj grad på de mellemlange ture på mellem 6-20 km. For bilisternes vedkommende er næsten 70% af turene på mere end 20 km. Af de resterende ture er langt største delen dog under 10 km. 7

8 Kørselsafstande fordelt på transportmidler 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bil Cykel Gang Bus Over 60 km km km km km km 6-10 km 0-5 km Grønne fakta kørselsafstand og transportmidler hos SBU Det mest anvendte transportmiddel er cyklen med 48 % af turene til/fra arbejde. Kollektiv transport anvendes af 9 % af de ansatte. Lidt over 30 % transporterer sig i bil til/fra arbejde, heraf 14 % alene. 8

9 Transportdage Helt at undgå transporten til arbejdspladsen er den mest effektive måde, at få mindsket transporten på. Derfor er en væsentlig del af kortlægningen af transportadfærden også at undersøge antallet af dage, som de ansatte er til stede på arbejdspladsen. Brugen af hjemmearbejde afhænger af en række faktorer både praktiske, organisatoriske og sociale. På det praktiske niveau kræver hjemmearbejde mulighed for på tilfredsstillende måde at løse sine arbejdsopgaver herunder ligger eksempelvis adgang til computer, de nødvendige programmer og mulighed for at koble sig op på sin . Rent organisatorisk kræver hjemmearbejde godkendelse fra ledelsens side, samtidig med, at rammerne for hjemmearbejde også skal være fastlagt eksempelvis hvordan kollegaer, der arbejder hjemmefra kan kontaktes. Endvidere har det sociale miljø også betydning for mulighederne og lysten til at arbejde hjemmefra. Generelt er hjemmearbejde ikke anvendt hos SBU. Som grafen nedenfor viser er der næsten ingen af de ansatte, der bruger hjemmearbejde. Dette kan skyldes forskellige faktorer som nævnt ovenfor. Til spørgsmålet om, hvorvidt de er interesserede i flere hjemmearbejdsdage angiver næsten 40 %, at de ville være interesserede i at arbejde mere hjemmefra. Af disse 40 % angiver 9 %, at det afhænger af forskellige forhold herunder er det især betinget af, at det er opgavetyper, der kan løses hjemmefra. Antal ugentlige hjemmearbejdsdage 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ansatte hos SBU

10 Antal medarbejdere interesseret i flere hjemmearbejdsdage 14% 29% Ja, Ja, men afhænger af. Nej 48% 9% Ved ikke Med næsten 40 % af de ansatte som viser interesse for mere hjemmearbejde anses det som et muligt indsatsområde. Grønne fakta Transportdage hos SBU - Hjemmearbejde eksisterer stort set ikke hos SBU - Af de ansatte angiver knap 40% at de kunne være interesserede i, i højere grad at arbejde hjemmefra. 10

11 Transportadfærd og holdninger Holdningsændringer kan være første skridt i retning af at ændre transportadfærden i en mere bæredygtig retning. Derfor ses der i dette afsnit nærmere på respondenternes holdning til, og begrundelse for, at anvende de forskellige transportformer, samt deres ønsker til hvad der kan være med til at gøre deres transportadfærd mere bæredygtig. Respondenterne havde i spørgeskemaundersøgelsen mulighed for at vælge mellem en række foruddefinerede grunde til, deres valg af transportmiddel. Respondenterne havde mulighed for at vælge flere svarkategorier. I det følgende ses nærmere på henholdsvis bilisterne, brugerne af kollektiv transport og cyklisternes holdninger til transport. På grund af det forholdsvis lille datasæt skal resultaterne dog tages mere som indikatorer på nogle af de holdninger, som eksisterer hos SBU end et egentligt billede af de ansattes holdning. Bilisterne Et vigtigt aspekt for bilisterne er, at bilen giver fleksibilitet og frihed. Endvidere er der også en stor del af bilbrugerne, som angiver, at de anvender bilen, fordi den giver den korteste rejsetid, og fordi de bruger bilen i forbindelse med ærinder. Hvorfor anvender du bilen? Antal Respondenter Procent af bilbrugerne Kortest rejsetid 4 33,3 % Bruger bil til ærinder 4 33,3 % Komfort 1 8,3 % Offentlig transport er for dyrt, når jeg har en bil 1 8,3 % Offentlig transport er for besværligt, f.eks. skiftene 1 8,3 % Bilen giver fleksibilitet og frihed 5 41,7 % Andet 2 16,7 % Bilbrugerne blev også spurgt til, hvad der kunne få dem til at overveje at bruge andre transportmidler. Også her havde de mulighed for at vælge blandt en række foruddefinerede valgmuligheder, der er givet i tabellen næste side. 11

12 Ville følgende kunne få dig til at skifte transportmiddel? Antal Respondenter Procent af bilbrugerne Hurtigere transporttider 2 16,7 % Billigere offentlig transport 1 8,3 % Højere benzinpriser 1 8,3 % Forbedrede cykelvilkår 0 0,0 % Andet 2 16,7 % Som det ses går hurtigere transporttider igen, som det væsentligste argument for at anvende bilen. Endvidere er bilbrugerne også blevet spurgt til deres brug af samkørsel og deres holdning til, om de kunne tænke sig at køre sammen med en kollega til/fra arbejdspladsen. Til dette svarede 2 af de 11 bilbrugere, at de allerede kører sammen med en kollega, mens yderligere 2 var interesserede i at finde en kollega at køre sammen med. Alle medarbejderne er også blevet spurgt om, hvordan de vurderer forholdene for bilparkering ved arbejdspladsen. Som det ses på figuren vurderer langt de fleste bilparkeringsforholdene ved arbejdspladsen som dårlige. Dette skal selvfølgelig ses i forhold til SBU s centrale placering i Aalborg midtby og den beskrevne parkeringssituation ved SBU. Set i perspektivet af denne grønne køreplan kan parkeringsforholdene være med til at motivere medarbejderne til at prøve alternative transportformer. Vurdering af forholdene for bilparkering Antal personer Gode Middel Dårlige Ved ikke/bruger ikke 12

13 Brugere af kollektiv transport Gruppen af kollektiv transportbrugere er hos SBU så lille, at der ikke er grundlag for at komme med vurderinger af de kollektive trafikbrugeres holdning til transport. Som beskrevet ovenfor er det kun omkring 9 % af de ansatte, som bruger kollektiv transport til/fra arbejde som det primære transportmiddel, hvilket set ift. antallet af ansatte svarer til omkring 4-5 personer i alt. Cyklister/Gående Cyklisterne og de gående er også blevet spurgt om baggrunden for deres valg af primær transportmiddel. I tabellen ses udbredelsen af de otte foruddefinerede valgmuligheder. Den mest udbredte grund til at cykle/gå er, at man får motion og at transporttiden er den korteste. Lidt over halvdelen af cyklisterne/gående angiver også, at det for dem er afgørende, at de bor meget tæt på arbejdspladsen. Hvorfor cykler/går du primært til/fra arbejdspladsen? Antal Respondenter Procent af cykelisterne Det er den billigste transportform 4 23,5 % Det er sundt med motion 15 88,2 % Transporttiden er kortest 11 64,7 % Der er for mange biler på vejene 2 11,8 % Jeg bor meget tæt på 9 52,9 % Afgangstiderne for den offentlige transport er ikke optimale for mig 0 0,0 % Der er for mange skift involveret i at tage offentlig transport 1 5,9% Der er miljømæssige fordele ved det 5 29,4% Andet 2 11,8 % Næsten en tredjedel af gruppen af cyklister og gående angiver, at det for dem også er afgørende, at der er miljømæssige fordele ved disse transportformer. Dette indikerer, at der i hvert fald er en gruppe af ansatte, som er optagede af, hvordan deres transport påvirker miljøet. Alle ansatte er også blevet spurgt til deres vurdering af cykelparkeringsforholdene. Som det ses på figuren næste side vurderer den største gruppe parkeringsforholdene som middel. Næsten lige store grupper vurderer forholdene som dårlige eller gode. Figuren indikerer ikke klart, om der er behov for forbedringer på cykelparkeringsområdet, men kan ses som en indikation på, at det er et område, som behøver yderligere afdækning for at kunne vurdere om en indsats er nødvendig. 13

14 Antal personer Vurdering af forholdene for cykelparkering Gode Middel Dårlige Ved ikke/bruger ikke Grønne fakta Transportdage hos SBU - Bilisterne lægger vægt på transporttid og det, at det er let/fleksibelt at anvende bilen. - Generelt er det kun hurtigere alternative transportmidler eller dyrere biltransport, der kan få bilbrugerne til at skifte transportmiddel. - To af bilbrugerne angiver, at de er interesserede i at køre sammen med en kollega til/fra arbejde. - Cyklisterne fremhæver, at de ser cyklen som en transportform der giver motion og samtidig har den korteste rejsetid. Samtidig angiver næste 1/3 af cyklisterne, at det for dem er afgørende, at cyklen har miljømæssige fordele. Dette vidner om, at der er en gruppe af medarbejdere, der interesserer sig form de miljømæssige konsekvenser af deres trans portadfærd. - Vurderingen af cykelparkeringsforholdene giver ikke en klar indikation af om forholdene er tilfredsstillende. Der kunne arbejdes videre med en undersøgelse af, om det er muligt at forbedre forholdene. 14

15 Hvad gør vi? I det følgende vil den pakke af tiltag, som er udarbejdet på baggrund af transportadfærden og transportønskerne blive beskrevet. Pakkens tiltag er blevet udarbejdet i en arbejdsgruppe med deltagelse af ansatte hos SBU. Med den høje andel af cyklister er SBU allerede nået langt i forhold til en grøn pendlingsadfærd blandt de ansatte. Dette er naturligvis et positivt resultat, der skal bygges videre på. Tiltagene er udarbejdet som en værktøjskasse, som skal ses som en samlet pakke af anbefalinger, der skal være med til at gøre pendlingen grønnere. For at understrege vigtigheden af en samlet indsats, er der udarbejdet en årsplan, der opsummerer aktiviteterne. Pakken forudsættes igangsat i løbet af det næste år. SBU er selv ansvarlige og står selv for gennemførelse af de foreslåede tiltag, men vil kunne modtage vejledning og støtte til udarbejdelse af informationsmateriale mv. Ved at arbejde med en målrettet indsats det første år efter udarbejdelse af planen er forventningen, at der kan skabes opmærksomhed omkring processen og målbare resultater. Derved er ønsket, at den grønne køreplan får et solidt fundament, idet det er vigtigt, at planen og tiltagene løbende revideres også efter det første år. Fokus på det gode udgangspunkt kommunikation både internt og eksternt Indhold/Baggrund: En central del af arbejdet med den grønne køreplan har været at sørge for, at der skabes opmærksomhed omkring arbejdet med transportadfærd. Derfor er det også vigtigt at sørge for, at den grønne køreplans kortlægning af den grønne transportadfærd kommunikeres videre til forvaltningens ansatte. Derved vil der skabes opmærksomhed omkring arbejdet med transportadfærd og den gode pendlingskultur vil styrkes. Samtidig vurderes budskabet om SBU s grønne pendling til også at kunne anvendes til at præsentere SBU udadtil. Idet forvaltningens fokusområder er bæredygtighed og sundhed, vil resultaterne kunne bruges til at promovere SBU som en grøn forvaltning. Handling: Den grønne køreplans resultater skal formidles videre til de ansatte og kan anvendes som et led af forvaltningens kommunikation ud af til. Følgende tiltag foreslås iværksat: Resultaterne fra kortlægningen tages med videre og præsenteres på et personalemøde. Til de ansatte ved SBU udsendes information om kortlægningen af transportadfærden, sammen med information om hvilke tiltag, der forventes iværksat som resultat af den grønne køreplan. De gode resultater fra SBU foreslås, at indgå som en del af en samlet pressemeddelelse omkring grønne køre planer udsendt som en del af grøn køreplans projektet. Etablering af en luftpumpestation til brug for cyklister. 15

16 Hjemmearbejde Indhold/Baggrund: Hjemmearbejde anvendes i megen lille udstrækning hos SBU i dag kun en meget lille del af de ansatte angiver, at de i løbet af en uge har haft en hjemmearbejdsdag. Vurderingen fra ansatte hos SBU er, at brugen af hjemmearbejde kunne udvikles yderligere, idet en del af de ansattes arbejdsopgaver vurderes til at kunne løses hjemmefra. Samtidig angiver knap 40 %, at de kunne være interesserede i, i højere grad at arbejde hjemmefra. Derfor vurderes udbredelsen af hjemmearbejde at udgøre et indsatsområde. Handling: Mulighederne for hjemmearbejde tages op på ledelsesniveau og i de relevante samarbejdsarbejdsudvalg med henblik på at udarbejde retningslinjer, der kan indgå i velkomstmappen til nye medarbejdere. Ud over indarbejdelse af gode råd i velkomstmappen kunne et virkemiddel være udarbejdelsen af en folder med gode råd omkring hjemmearbejde. Rådene skal fokusere på både hvordan hjemmearbejde udnyttes mest effektivt, og hvordan det praktisk og organisatorisk kan lade sig gøre. Cykelparkeringsforholdene Indhold/Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen afslørede, at de ansatte vurderer cykelparkeringsforholdene til at være middel. Arbejdsgruppen vurderer dog, at det er et indsatsområde, som kan forbedres. Særligt kunne cykelparkeringsstandarden forbedres ift. også at kunne tilbyde cyklisterne aflåst og overdækket cykelparkering. Samtidig skal der sættes fokus på mulighederne for også at kunne tilbyde cykelparkering tæt på indgangen. Handling: Mulighederne for at tilbyde de ansatte aflåst og overdækket cykelparkering skal undersøges. Samtidig skal det undersøges om der vil være mulighed og interesse for cykelparkering tættere på indgangen. Informering af nye ansatte om transportmuligheder Indhold/Baggrund: Transportadfærd handler om vaner, der kan være svære at ændre, når de først er fastlagt. Ved at udarbejde information, der er målrettet nye ansatte er målet, at de fra starten af tilegner sig en bæredygtig transportadfærd. Handling: Informationskampagne målrettet nye ansatte ved SBU. Inkludere information om, hvor nye ansatte kan finde information om transport (muligheder for kombinationsrejser, kollektiv transport etc.), og sætte fokus på, at en grøn transportadfærd er et vigtigt fokusområde for arbejdspladsen. Informationen skal være konkret omkring forholdene på SBU og introducere de ansatte om deres muligheder. 16

17 Samkørsel Indhold/Baggrund: Samkørsel er et godt miljørigtigt alternativ for de ansatte, der bor langt fra arbejdspladsen i områder med mindre regelmæssig kollektiv transport. På grund af SBU s lille størrelse vurderes det dog ikke at være relevant at etablere en samkørselsordning, der kun omfatter de ansatte hos SBU. SBU s centrale lokalisering i midtbyen, hvor der ligger mange andre arbejdspladser, gør dog, at der potentielt er mange muligheder for at finde en samkørselspartnere. Det foreslås derfor, at der arbejdes på at udbrede kendskabet til allerede eksisterende samkørselsordninger. Handling: Der arbejdes på at udbrede kendskabet til nogle af de store kendte samkørselsordninger på nettet for at give de ansatte viden om, at disse muligheder eksisterer. Firmacykler Indhold/Baggrund: En af grundene til at bruge bilen er ærinder i løbet af dagen og ifølge deltagerne i arbejdsgruppen er en stor del af disse ærinder forbundet med mødeaktivitet og andre ærinder udenfor huset. For at gøre det lettere at komme til møder i byen uden brug af bil anbefales det, at der stilles nogle cykler til rådighed som de ansatte kan bruge som transportmidler i arbejdstiden. Handling: Mulighederne for at indkøbe en flåde af firmacykler skal undersøges. Cyklerne vil skulle have til huse på forvaltningen og vil som firmabilerne kunne bookes til transport til/fra møderne. Som et supplement til de almindelige firmacykler kunne der suppleres med en enkelt elcykel. Elcykler har deres styrke på de lidt længere pendlingsafstande og samtidig vurderes elcykler at kunne være et alternativ for personer, der ellers ikke ville bruge cyklen. Der arbejdes mod, at ordningen stilles til rådighed som en del af den grønne køreplan. 17

18 Årsplan I det følgende samles op på de foreslåede aktiviteter det kommende år. Løbende: Fokus på det gode udgangspunkt og på at sætte transportadfærd og pendling på dagsordenen. Fokus på cykelparkeringsforholdene. Evaluering af planen og tiltagene Efterår 2010: Udarbejdelse af brochure med gode råd til hjemmearbejde Mulighederne for etablering af en el-cykelprøveordning undersøges Vinter 2010 Mulighederne for indkøb af firmacykler undersøges. Eventuel el-firmacykel går i drift. Forår 2011 Pjece til nye medarbejdere udarbejdes. Promovering af samkørselsordninger. 18

19 19

20 Teknik- og Miljøforvaltningen Tlf Fax

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort!

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Diskussion om at køre i bil på tjenesterejser Hovedspørgsmål Skriv to ideer til, hvad der kan få os til at bruge bilen mindre og samtidigt mere

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Aalborg. T30.1. Commuter Travel Plans in Aalborg

Aalborg. T30.1. Commuter Travel Plans in Aalborg Aalborg T30.1. Commuter Travel Plans in Aalborg Aalborg Kommune September 2009 Cleaner and better transport in cities Project no. Project Name TREN/FP7TR/218940 ARCHIMEDES ARCHIMEDES (Achieving Real Change

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Unges adfærd og holdninger til transport

Unges adfærd og holdninger til transport 2016 Unges adfærd og holdninger til transport Projekt: Fleksibel transportadfærd Det Økologiske Råd: Anne Mette Krøyer, Jeppe Juul, Lisa Bay 01-03-2016 1 Indhold Indledning... 3 Baggrundsdata... 3 Resumé...

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Københavns kommunes klimamålsætninger Formel M Netværk af virksomheder Forarbejde (hvem, hvad, hvor)

Læs mere

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune.

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Næstved Kommune Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Dette notat indeholder de væsentligste konklusioner fra spørgeskemaet: Busserne i Næstved

Læs mere

Trafikken, ven og fjende

Trafikken, ven og fjende Trafikken, ven og fjende Mulighederne for mere motion og sundhed gennem den daglige transport - kommunernes rolle Medvind på sundheden Et godt udgangspunkt Eksempler Hvor batter det? Anette Enemark Tetraplan

Læs mere

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport En værktøjskasse af tiltag for at motivere flere til at bruge kollektiv trafik Region Hovedstaden arbejder i en række sammenhænge for at fremme den

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere