Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice"

Transkript

1 Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side 5 Hvem kan få hjemmehjælp? side 6 Hvem kan få madservice? side 7 Hvor henvender du dig? side 7 Sådan vurderes dit behov for hjælp side 8 Bisidder side 9 Hvad omfatter hjælpen personlig pleje og praktisk hjælp? side 10 Personlig pleje og praktisk hjælp omfatter ikke side 13 Hvem kan levere hjælpen? side 14 Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp side 17 Hvad omfatter hjælpen madservice? side 18 Madservice omfatter ikke side 18 Hvem kan levere hjælpen side 19 Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp side 20 Hjemmejournal (dokumentationsmateriale) side 21 Fleksibel hjemmehjælp side 21 Længerevarende og midlertidig hjælp side 23 Hvad koster det? side 23 Hvordan sikrer vi kvaliteten af hjælpen? side 24 Et godt samarbejde side 25 Dit hjem personalets arbejdsplads side 26 Ændringer i aftalen erstatningshjælp side 28 Hvis hjælpen udebliver side 29 Hvis hjælperen beskadiger noget i dit hjem side 29 Hvis du ikke er tilfreds med hjælpen klagevejledning side 30 Persondataloven side 30 Hvad siger loven? side 31 Adresse og telefonnummer på Visitationsenheden på Rådhuset - se bagsiden - 3 -

3 Forord Kære borger Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om hjemmehjælpen og madservice i Herning Kommune. I folderen kan du bl.a. læse om, hvordan du bliver godkendt til hjemmehjælp og madservice, samt hvilke former for hjælp du kan få tildelt. I Herning Kommune arbejder vi løbende på at udvikle og nytænke vores tilbud. Vores fokus er hjælp til selvhjælp. Derfor tilbyder vi vejledning i nye måder at håndtere de daglige gøremål på, og alternativt tilbyder vi hjælp til træning. Målet er, at du bliver bedre i stand til at klare dig selv, så du får højere livskvalitet i hverdagen. Når du er bevilget madservice, praktisk hjælp eller personlig pleje, kan du frit vælge mellem Herning Kommunes godkendte leverandører. Du kan læse mere om mål og rammer for madservice og hjemmehjælp i vores kvalitetsstandarder. Her kan du også finde information om dine rettigheder og pligter. Du finder kvalitetsstandarderne på Herning Kommunes hjemmeside: Du kan også få oplysning om kvalitetsstandarderne ved at ringe til Visitationsenheden på tlf God læselyst! Anne Marie Søe Nørgaard Formand for Social- og Sundhedsudvalget Herning Kommune - 4 -

4 Formål med Serviceloven 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte 1. Tilbuddene bliver givet ud fra et helhedssyn og bliver tilrettelagt, så de er til stede, når behovene opstår. Grundlag for bevilling Herning Kommunes overordnede værdigrundlag føres ud i livet vedrørende dit behov for madservice og hjemmehjælp på følgende måde: 1 Servicelovens

5 Grundlaget for bevilling er, at du hjælpes til at være mest muligt uafhængig af hjælp og i stand til at leve godt med en eventuel funktionsnedsættelse. Dette inkluderer en målrettet indsats i forhold til træning og indlæring af kompenserende metoder, så du kan klare dig selv. Derfor har Herning Kommune fokus på hjælp til selvhjælp. Visitationsenheden vil altid foretage en individuel helhedsvurdering med henblik på rådgivning, undervisning og potentiale for træning før bevilling af ydelser. Hvem kan få hjemmehjælp? Det kan borgere, der vurderes at have behov for pleje og/eller praktisk hjælp til nødvendige opgaver i hjemmet. Du kan få hjælp midlertidigt eller i længere perioder. Det sker efter en individuel, konkret vurdering. Det er Herning Kommunes visitatorer, der foretager denne vurdering. Du skal betragte hjælpen som hjælp til selvhjælp. Dvs. som supplerende hjælp eller støtte til opgaver, du efter råd, vejledning og evt. træning enten er ude af stand til at udføre på egen hånd, eller har meget vanskeligt ved

6 Dvs. at personalets vigtigste opgave er at støtte dig i at gøre mest muligt selv, og hjælpe dig med det, du ikke kan. Eksempel: Du vil få hjælp/støtte til den del af en plejeopgave, som du ikke selv kan klare. Resten af opgaven skal du selv klare, enten mens hjælperen er der, eller efter at denne er gået. Hvem kan få madservice? Det kan borgere, som ikke i tilstrækkelig grad kan skaffe eller fremstille ernæringsrigtig middagsmad. Visitation til at modtage madservice sker efter en individuel, konkret vurdering. Det er Herning Kommunes visitatorer, der foretager vurderingen. Hvis en borger er visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje, har vedkommende dog automatisk mulighed for at benytte sig af madserviceordningen. Hvor henvender du dig? Hvis du får brug for hjælp i hjemmet, kan du selv, din læge, din familie, din nabo eller sygehuset kontakte Visitationsenheden, Herning Kommune. En visitator vil så sammen med dig og eventuelle pårørende eller en bisidder vurdere dit behov for hjælp

7 Visitatoren vurderer dit behov for hjælp til pleje inden for 5 hverdage, og dit behov for hjælp til praktiske opgaver og madservice inden for 4 uger. Der vil herefter blive udarbejdet en afgørelse. Det fremgår af afgørelsen, hvilke ydelser du har fået bevilget, og hvad målet er med ydelsen samt hvilke ydelser du ikke er bevilget i forhold til din anmodning om hjælp. Alle bevillinger og afslag skal begrundes. Formålet og perioden for pleje og praktisk hjælp fremgår også af afgørelsen. Hjælpen/støtten begynder efter nærmere aftale med leverandøren. Afgørelsen indeholder en klagevejledning. Sådan vurderes dit behov for hjælp Kommunens visitator bedømmer dit behov for hjælp/støtte ud fra din samlede situation. På den baggrund vurderes dit konkrete behov for hjælp/støtte. I vurderingen tages hensyn til: Din mulighed for selv at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet via rådgivning eller alternativt via træning. Om der er en ægtefælle/samlever eller andre i hjemmet, som kan hjælpe til. Som udgangspunkt bliver der ikke givet - 8 -

8 støtte til madlavning, rengøring, tøjvask og andre praktiske gøremål, hvis der er en ægtefælle eller andre i hjemmet, der kan gøre dette. Om der er familie i nærheden, som kan og vil hjælpe. Dine boligforhold, herunder boligens størrelse, og om toiletog badeforhold er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til din situation. Det bliver vurderet, om hjælpemidler eller en ændret indretning af boligen kan betyde, at du selv kan klare de daglige gøremål. Dit behov for hjælp bliver revurderet ca. én gang om året, eller efter behov, af en visitator fra kommunen. Visitatoren vil kontakte dig forud for et besøg for at aftale tidspunktet for besøget. Hjælperne vil derudover løbende følge dit behov for hjælp. Bisidder Hvis du ønsker det, kan du vælge at have en bisidder med, når dit behov for hjemmehjælp skal drøftes. Det er helt op til dig, hvem du vælger. Det kan være en pårørende, en kontaktperson, en hjemmevejleder eller en god ven

9 Hvis familie eller venner ikke bor i nærheden, kan du i stedet vælge at have en frivillig bisidder med til samtalen. Ældrerådet i Herning Kommune har udpeget to medlemmer, der tilbyder at være til stede under samtalen. Du kan få yderligere oplysninger om frivillige bisiddere i Visitationsenheden. Hvad omfatter hjælpen personlig pleje og praktisk hjælp? Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Herning Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og pleje. Disse afspejler de politiske beslutninger, der er taget i Herning Kommunes Byråd. I disse kvalitetsstandarder beskrives målgruppen, grundlaget for bevilling med mere. Ligeledes præciseres det i den enkelte kvalitetsstandard, hvilke opgaver der indgår i ydelsen, og hvilke opgaver der ikke indgår i ydelsen. Kvalitetsstandarderne er grundlaget for sagsbehandlerne, når de træffer afgørelser på baggrund af en ansøgning om hjælp

10 Hvis du er bevilget hjemmehjælp, kan du se, hvor meget støtten kan indeholde, ved at læse den kvalitetsstandard, der svarer til din bevilling. Målet med støtten er at gøre dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt. Du og medarbejderen vil derfor arbejde sammen om de forskellige opgaver, så du i videst muligt omfang deltager aktivt og dermed har størst mulig indflydelse på opgaveudførelsen. Kvalitetsstandarderne er herudover også et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed på ældreområdet. Kvalitetsstandarderne skal i Herning Kommune være: Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens faktiske serviceniveau. Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter. En forudsætning for, at borgerne kan deltage i den lokale demokratiske debat om mål og indhold i ydelserne, og et redskab for borgerne til at vurdere, om serviceydelserne er i overensstemmelse med de politiske beslutninger

11 Personlig pleje vil typisk være: Hjælp til opgaver, som du er bevilget, og som du til stadighed ikke selv kan klare. Hjælp til personlig hygiejne, f.eks. af- og påklædning og morgen-/aftentoilette. Hjælp/støtte ved spisesituationer. Hjælp/støtte til at komme i og op af sengen. Støtte til træning. Støtte, vejledning og omsorg. Praktisk hjælp vil typisk være: Rengøring af de rum, som anvendes dagligt, typisk soveværelse, badeværelse, entré/gang, opholdsstue og køkken. Rengøringen kan f.eks. omfatte støvsugning, at støve af, gulvvask, rengøring af toilet og bad samt skift af sengetøj. Rengøring vil, efter en konkret vurdering, som oftest blive tildelt hver 3. uge eller hver 2. uge. I særlige tilfælde kan der tildeles hjælp en gang om ugen. Uanset hvor tit du er bevilget rengøring, så svarer én rengøring typisk til en 2-værelses lejlighed. Tøjvask (egen vaskemaskine/fællesvaskeri). Hjælp til at bestille varer og/eller sætte varer på plads

12 Hvis du ikke selv kan bære varer hjem fra forretningen, og du ikke har pårørende, der kan hjælpe dig med at handle ind, kan du ansøge Herning Kommune om hjælp til at få bragt dagligvarer ud. Personlig pleje og praktisk hjælp omfatter ikke: Indkøb ved hjemmehjælper. Udvendig og indvendig vinduespudsning. Hovedrengøring. Oprydning og opvask efter gæster. Ekstra tid til pasning af dyr. Pudsning af kobber- og sølvtøj. Rengøring efter håndværkere og ved flytning. Snerydning. Bagning. Syltning. Tilberedning af varm mad. Tøjvask uden for eget hjem (møntvask). Stryge tøj. Kvartalsydelser. Du kan dog, efter aftale med din leverandør, bytte dig til de af ovennævnte ydelser, der foregår i hjemmet. Du kan læse mere

13 om denne mulighed i afsnittet Fleksibel hjemmehjælp side 21. Hvem kan levere hjælpen? Du skal vælge, om du vil have hjælpen ydet fra den kommunale leverandør eller ét af de private firmaer, som kommunen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget vil du få udleveret informationsmateriale om de godkendte leverandører. Informationsmaterialet giver dig en præsentation af hver enkelt leverandør. NB: Frit valg gælder ikke, hvis du bor på plejehjem eller i plejehjemslignende bolig. Årsagen til, at beboerne på plejehjem og i plejehjemslignende boliger ikke er omfattet af fritvalgsordningen, er, at disse beboere har særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet og koordineret indsats, hvor leverandøren har base under boligenhedens tag. Det vil derfor i disse tilfælde kun være den kommunale leverandør, der yder hjemmehjælp

14 Visitationsenheden sikrer, at informationsmaterialet løbende bliver opdateret. Herved sikrer vi, at du har et godt grundlag at træffe dit valg af leverandør ud fra. Såvel de private som de kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du ønsker at ændre dit valg af leverandør, skal du henvende dig til Visitationsenheden. Du har dog tidligst ret til at overgå til ny leverandør én måned efter udgangen af den måned, hvor du har anmodet Visitationsenheden om at skifte leverandør. Du kan få yderligere oplysninger om fritvalgsordningen hos Visitationsenheden. Ud over den kommunale hjemmehjælp og de godkendte private firmaer er der følgende valgmuligheder med hensyn til leverandør:

15 Egen hjælper (Servicelovens 94). NB: Ordningen gælder ikke for beboere på plejehjem og i plejehjemslignende boliger (se evt. nederst på side 12). Du har mulighed for selv at udpege én person til at hjælpe dig med pleje og/eller praktisk hjælp. Herning Kommune skal godkende den person, du vælger. Hvis personen kan godkendes, bliver vedkommende ansat af Herning Kommune efter gældende overenskomst og arbejdsmiljøregler. Arbejdsfunktionen kan vedrøre let pleje og/eller praktisk hjælp. Kontant tilskud til hjælp, som modtageren selv antager (Servicelovens 95, stk. 2) (retten gælder for hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere). Borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje samt hjælp til løsning af praktiske opgaver har ret til at få udbetalt et kontant tilskud til køb af den hjælp, de er berettiget til. Retten gælder for personer: Som selv vil kunne være arbejdsleder. Som efter kommunens vurdering har behov for personlig hjælp og pleje, og for støtte til løsning af

16 nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen. Visitationsenheden kan oplyse dig nærmere om ordningerne vedrørende egen hjælper og kontant tilskud. Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp Hjælpen bliver kun udført, når du selv er til stede i hjemmet. Hvis du ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, er det vigtigt, at du giver besked til dit områdekontor eller det private firma. Af hensyn til planlægningen er rettidig aflysning for hjælp i dagtimerne kl dagen før hjælpen i dagvagt skulle have været leveret. For leverandører af pleje om aftenen og pleje om natten er tidspunktet for rettidig aflysning kl samme dag, som vagten begynder. Aflysningen skal meddeles direkte til leverandøren. Såfremt du modtager midlertidig hjemmehjælp og ikke melder fra rettidigt, kan kommunen opkræve betaling for den ikke leverede hjælp. Har du ikke meldt afbud til bevilget hjælp/dagligvareudbringning, og der ikke lukkes op hos dig, vil personalet af hensyn til din sikkerhed kontakte pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil personalet efter nøje

17 overvejelser rekvirere en låsesmed. Dette sker for at sikre, at du ikke ligger hjælpeløs i dit hjem. Du skal selv betale udgiften til låsesmeden. Pleje kan udføres på alle tidspunkter af døgnet og på alle ugens dage. Praktisk hjælp udføres kun i dagtimerne på hverdage. Tidspunkterne for hjælpens udførelse aftales mellem dig og leverandøren. Hvad omfatter hjælpen - madservice? Levering af alm. fuldkost. Efter en uddybende faglig vurdering, fra læge eller sygeplejerske, kan der leveres særlig diætmad, f.eks. ernæringstæt kost og diabeteskost. Råd og vejledning Mulighed for at købe gæstemad Madservice omfatter ikke: Opvarmning af den leverede kølemad Dække bord Opvask Køleskab Mikroovn

18 Hvem kan levere hjælpen? Du skal vælge, om du vil have hjælpen ydet fra den kommunale leverandør eller ét af de private firmaer, som kommunen har godkendt. I forbindelse med visitationsbesøget vil du få udleveret informationsmateriale om de godkendte leverandører. Informationsmaterialet giver dig en præsentation af hver enkelt leverandør. NB: Frit valg gælder ikke, hvis du bor på plejehjem eller i plejehjemslignende bolig. Årsagen til, at beboerne på plejehjem og i plejehjemslignende boliger ikke er omfattet af fritvalgsordningen, er, at disse beboere har særlige plejebehov, der bedst varetages ved en samlet og koordineret indsats, hvor leverandøren har base under boligenhedens tag. Det vil derfor i disse tilfælde kun være den kommunale leverandør, der yder madservice. Visitationsenheden sikrer, at informationsmaterialet løbende bliver opdateret. Herved sikrer vi, at du har et godt grundlag at træffe dit valg af leverandør ud fra

19 Såvel de private som de kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve Byrådets kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du ønsker at ændre dit valg af leverandør, skal du henvende dig til Visitationsenheden. Du har dog tidligst ret til at overgå til ny leverandør én måned efter udgangen af den måned, hvor du har anmodet Visitationsenheden om at skifte leverandør. Du kan få yderligere oplysninger om fritvalgsordningen hos Visitationsenheden. Hvornår udføres hjælpen? / Afmelding af aftalt hjælp Modtageren skal være hjemme på leveringsdagen i et tidsrum på 2 timer, som i forvejen oplyses af leverandøren eller lave en aftale med chaufføren om at stille maden uden for døren Når maden leveres ifølge aftale uden for døren, er holdbarheden ikke længere leverandørens ansvar. Der vil i disse tilfælde være en seddel i kassen, hvorpå der står, hvornår maden er leveret

20 Afbestilling af madservice skal ske senest kl , 3 hverdage før leveringen skulle have fundet sted. Samme frist gælder, hvis du ønsker at melde dig helt ud af madservice-ordningen. Du er selv ansvarlig for at afmelde maden, uanset årsag. Hjemmejournal (dokumentationsmateriale) I hjemmejournalen, som ligger i dit hjem, findes oplysninger om dine stamdata, leverandør og medicin-lister. Pr. 1. januar 2014 sker al dokumentation elektronisk. Fleksibel hjemmehjælp Du har efter lov om fleksibel hjemmehjælp ret til at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, du er visiteret til, og også ret til at bytte mellem pleje og praktisk hjælp. Bytteretten skal holdes inden for den tid, der normalt anvendes i dit hjem til den visiterede hjælp. Hvis du alene modtager praktisk hjælp, kan du ikke bytte til ydelser inden for personlig pleje. En visiteret ydelse, der byttes, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Leverandøren har pligt til at dokumentere anvendelse af fleksibel hjemmehjælp i hjemmejournalen/den elektroniske

21 hjemmejournal. Hvis du gentagne gange fravælger den samme ydelse, skal leverandøren sikre, at der sker en revurdering med henblik på at få hjælpen justeret. Det er leverandørens ansvar, at du får den nødvendige hjælp. I praksis er det derfor leverandørens medarbejdere, der skal vurdere, om det er forsvarligt helt eller delvist at fravælge de tildelte ydelser til fordel for andre ønsker. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre ydelser, skal leverandøren tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og yde hjælp i overensstemmelse med dennes ordlyd. Uanset hvilken ydelse medarbejderen udfører i dit hjem, skal Arbejdsmiljølovens regler overholdes. Du har, som nævnt, mulighed for helt eller delvist at vælge en anden hjælp end den, der er truffet aftale om. Det kan f.eks. være at bytte støvsugning ud med en gåtur. Det kan evt. også være at bytte rengøring af de arealer, du plejer at få rengjort. I stedet kan du så, for en enkelt gangs skyld, få rengjort andre arealer efter aftale med din leverandør

22 Længerevarende og midlertidig hjælp Når visitatoren kigger på din ansøgning om hjemmehjælp, bliver der taget stilling til, om dit behov for hjælp er midlertidigt eller af længere varighed. Der er ikke fastsat grænser for, hvor lang tid der kan fås midlertidig hjælp. Du kan derfor få midlertidig hjælp, indtil visitatoren skønner, at du er i stand til selv at klare de opgaver, du har fået midlertidig hjælp til. 2 Hvad koster det? Længerevarende hjemmehjælp er gratis. Ved midlertidig hjemmehjælp opkræves en indkomstafhængig egenbetaling. Såfremt betalingen for midlertidig hjemmehjælp samlet udgør mindre end 71 kr. pr. kvartal (2013 takst), opkræves der ikke betaling

23 Prisen for madservice udgør (2013 takst): Hovedret: 42,00 kr. Biret: 11,00 kr. Udbringning: 6,00 kr. pr. portion Hvordan sikrer vi kvaliteten af hjælpen? Kvaliteten af, og borgernes tilfredshed med, den udførte hjemmehjælp og madservice bliver løbende evalueret i forbindelse med revisiteringerne. Når du får besøg af en visitator, vil vedkommende ikke alene vurdere dit nuværende behov for hjælp eller støtte, men ligeledes udføre en kvalitetskontrol af den hjælp eller støtte, du får. Desuden vil der i nogle tilfælde også kunne blive tale om et uanmeldt besøg fra en visitator, hvor besøget har til formål at belyse, om du får den hjælp eller støtte, du er berettiget til. I forbindelse med en evaluering af kvaliteten af den hjælp eller støtte, som du får, vil der desuden ca. hvert andet år blive lavet en borgerundersøgelse. Denne undersøgelse vil typisk ske i form af et spørgeskema, der bliver uddelt til de borgere, der modtager hjemmehjælp og madservice. 2 Se evt. i Vejledning om hjælp og støtte efter Serviceloven. Det er Vejledning nr. 13 af 15. februar Du kan læse om midlertidig/varig hjælp i punkt 41. Du kan evt. finde vejledningen på

24 Et godt samarbejde Hjælpen bygger på et gensidigt tillidsforhold mellem dig og hjælperne. Uanset om hjælpen bliver givet af Herning Kommune eller af et privat firma, gælder det, at: Personale til personlig pleje har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Du får en ny hjælper, hvis det viser sig efter flere besøg, at du og hjælperen ikke kan samarbejde. Alternativt har du mulighed for at skifte leverandør. Hjælperen har tavshedspligt. Hjælperen bærer ID-kort. Hjælpere har forevist straffeattest i forbindelse med ansættelsen. Omvendt forventer vi, at du respekterer: At hjælperen har tavshedspligt. At hjælperen ikke må modtage gaver og pengebeløb. At hjælperen ikke må købe personlige effekter hos dig. At hjælperen har til opgave at støtte dig i at kunne mest muligt selv

25 At hjælperen har pligt til at fortælle visitatoren om forhold, der har betydning for den bevilgede hjælp. Det kan f.eks. være ændringer i din helbredstilstand. At hunde skal være afskærmet fra arbejdspladsen. At der ikke ryges i hjemmet, mens hjælpen/støtten udføres, og at der luftes godt ud forinden. At du ikke har gæster, mens du får hjælp eller støtte. At adgangsforhold til din dør er i orden (dvs. god belysning, sne er ryddet, osv.). Dit hjem personalets arbejdsplads Hjælperne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, når de arbejder i dit hjem. Det betyder, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der vil derfor blive foretaget en vurdering af dit hjem som arbejdsplads. Arbejdspladsvurderingen skal sikre, at eksempelvis hjælpemidler, el-ledninger, el-apparater mv., som personalet skal bruge, er i orden. Der skal være de nødvendige rengøringsmidler og arbejdsredskaber i dit hjem. Du skal selv stille rengøringsmidler og arbejdsredskaber til rådighed. For at sikre et godt arbejdsmiljø, skal redskaberne, herunder

26 rengøringsmidlerne, være i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Kropsplejemidler skal også være miljøvenlige, og du skal selv stille dem til rådighed. Desuden kan det være nødvendigt, at du stiller f.eks. en lille kommode eller et sengebord til rådighed til opbevaring af eksempelvis vaskefad og handsker. Det kan være nødvendigt både for din og hjælperens skyld at ommøblere, fjerne tæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Tekniske hjælpemidler kan være plejeseng, toiletstol, lift mv. Da hjemmeplejen også fungerer som uddannelsessted, kan hjælperen være ledsaget af elever, som i perioder også vil udføre den aftalte hjælp. Det er desuden meget væsentligt, at der stilles krav til, at hunde skal være afskærmet fra arbejdsområdet i de tidsrum, hvor hjemmehjælperen er til stede. Dette kan ske ved at binde hunden via halsbånd eller lignende eller ved simpelt hen at lukke hunden inde i et rum, en hundegård eller lignende

27 Hvis en hjemmehjælper oplever sig truet eller chikaneret i dit hjem, har vedkommende ret til at forlade hjemmet, efter at have begrundet årsagen over for dig. Såfremt de specifikke krav, som er beskrevet i denne folder, samt generelle krav i Arbejdsmiljøloven, ikke overholdes i dit hjem, da vil leverandøren være fuldt berettiget til ikke at levere den hjælp, du ellers ville være berettiget til. Ændringer i aftalen erstatningshjælp Der kan ske ændringer i aftalen i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom blandt andre hjemmehjælpsmodtagere eller hos hjælperne. Ved ændringer til dagen bliver du kontaktet af leverandøren senest samme dags morgen. Ved akut opståede problemer i løbet af dagen, som medfører forsinkelse, vil du blive kontaktet så hurtigt som muligt. Du bliver tilbudt erstatningshjælp, hvis der opstår uforudsete situationer, hvor det er nødvendigt at flytte hjælpen. Hjælp til pleje skal gives. Hvis hjælpen undtagelsesvis ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, vil du blive tilbudt

28 erstatningshjælp samme dag. Du kan også aftale et andet tidspunkt, hvis det passer dig bedre. Du vil blive kontaktet telefonisk, hvis et besøg må flyttes mere end ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt. Hvis hjælpen udebliver I første omgang anbefaler vi, at du kontakter din leverandør. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Visitationsenheden. Visitationsenhedens telefonnummer står i afgørelsesbrevet og på bagsiden af denne serviceinformation. Hvis hjælperen beskadiger noget i dit hjem Du kan IKKE få økonomisk godtgørelse, hvis hjælperen ved et hændeligt uheld kommer til at beskadige noget i dit hjem. Du vil heller ikke få økonomisk godtgørelse, hvis den beskadigede ting har reduceret værdi som følge af slitage og ælde. Du kan derimod få erstatning for det ødelagte, hvis det skyldes en fejl begået af hjælperen. Et hændeligt uheld kan f.eks. være, at hjælperen i forbindelse med støvsugning kommer til at vælte en vase. En fejl kan

29 f.eks. være at hjælperen kommer til at kogevaske dine bukser og bluser så de krymper. Ved uheld skal du kontakte din leverandør, som tager stilling til eventuel erstatningspligt. Hvis du ikke er tilfreds med hjælpen klagevejledning Vi håber naturligvis, at du bliver tilfreds med hjælpen. Skulle der opstå problemer omkring udførelsen af hjælpen, eller der er problemer med at samarbejde med hjælperen, er det bedst, at du først henvender dig til distriktslederen ved den kommunale leverandør i dit område eller til det private firma, hvis du har valgt at få hjælp fra et privat firma. Du er altid velkommen til at kontakte Visitationsenheden, som vil vejlede dig omkring en evt. klage. Klagemulighed vil være beskrevet i afgørelsesbrevet. Persondataloven Efter optagelse i hjemmehjælpsordningen vil der blive registreret nogle personlige data om dig

30 Herning Kommune anser det for nødvendigt at videregive oplysninger om navn, adresse og CPR-nr. til leverandørerne. Derfor skal du være opmærksom på, at Herning Kommune videregiver disse personlige oplysninger til den leverandør, du vælger, jf. persondatalovens 8, stk. 2, 4. Herning Kommune er dataansvarlig, og det er derfor et krav, at leverandøren databehandler i henhold til persondataloven. Af Persondatalovens fremgår det, at borgere skal oplyses om, hvilke personlige data der elektronisk er registreret om dem. Du få oplyst, hvilke data der er / vil blive registreret ved at henvende dig til Visitationsenheden. Hvad siger loven? I Lov om Social Service (Serviceloven) 83 står bl.a.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje. 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice

31 Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Lov om Social Service 94 beskriver: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed, samt om betaling mv. Lov om Social Service 94a om fleksibel hjemmehjælp: Personer, der modtager hjælp efter 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. En tilkendt ydelse, der fravælges, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Lov om Social Service 95, stk. 2 vedrørende kontant tilskud: En person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i

32 hjemmet i mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager

33 Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Adresse og telefonnummer Visitationsenheden Torvet, 7400 Herning Træffetider Mandag og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere