Fag og 5 læringsforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fag og 5 læringsforløb"

Transkript

1 Grundforløbskursus på Grindsted Landbrugsskole Fag og 5 læringsforløb Oversigt Læringsforløb/fag Antal lektioner Kompetanceafklaring kursus 8 Grundkursus Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 16 Ergonomi 10 EDB 4 Idræt 38 Teoritimer traktorkørekort 16 Regning og privat økonomi 34 Medborgerskab 26 Biologi 60 Malketeori 16 Løbende evalueringer (Realkompetancevurdering) 20 Eksamen 22 A. Intro til bedriften 58 B. Jorden som vokseplads 62 C. Arbejdsdagen i husdyrbedriften 116 D. Fra Jord til Foderbord 88 E. Fra Foder til køledisk (første del) 72 I alt ovenstående 684

2 26-kursus. Gennemføre kursus og bestå prøve. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Formål Grundkursus i førstehjælp Formålet med faget er, at eleverne - er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over - opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. Elementær brandbekæmpelse Formålet med faget er, at eleverne - ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse - opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. Varighed: ca. 16 lektioner Målpinde: Førstehjælp: kan anvende: - førstehjælpens 4 hovedpunkter - trinvis førstehjælp til en bevidstløs - førstehjælpen til en sprøjtende blødning - førstehjælpen til chok har forståelse af: - håndgreb til nødflytning - årsager til standset eller nedsat vejrtrækning - årsager til chok - psykisk førstehjælp har kendskab til: - luftvejenes anatomi - blodkredsløbets opbygning - placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen - ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller chok er orienteret om: - pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed - pludselig sygdom som årsag til chok.

3 Elementær brandbekæmpelse: - brandteori - grundlæggende slukningsteori - slukke en mindre brand - alarmeringsprocedure har forståelse for - aktiv brandsikringsprincipper - passiv brandsikringsprincipper har kendskab til særlig brand- og eksplosionsrisici, herunder - brandfarlige væsker - elbrande - køkkenfag (brand i fedt og aftrækskanaler Arbejdsmiljø & Ergonomi Formål Formålet med faget er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Faget skal give eleverne forudsætninger for at erhverve sig viden om arbejdsmiljø samt forudsætninger for at medvirke til varetagelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Undervisningen tager udgangspunkt i landbrugsrelevante problemstillinger. Varighed: ca. 10 timer Målpinde: - har kendskab til og forståelse for betydningen af sin egen krop og dens funktion. - forstår betydningen af at udvikle, træne og bevare en så stor fysisk modstandsevene og en god arbejdsteknik, der kan sikre ham / hende mange år i erhvervet uden væsentlige belastningsskader. - kender de mange risikomomenter, der er forbundet med arbejdet med dyrene, farlige kemikalier, støv, støj, maskiner og redskaber, og kan beskytte sig selv mod skader og ulykker. - kan bidrage til at skabe det bedst mulige arbejds- og psykiske miljø på lærestedet gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV). EDB: - logge på internt og eksternt netværk - åbne og gemme filer (eks. Office filer) - søge informationer på Internettet - på grundlæggende niveau anvende Office programmer

4 Idræt: Ugentlig ca. 2 timer. Traktorkørekort Formål: Formålet er, at eleven skal tage traktorkørekort. Varighed: ca. 45 lektioner, heraf skemalagt teori: ca. 15 lektioner Målpinde: skal: - Besidde et helbred der kan godkendes til kørekort Kategori B. - Bestå en færdselsrelateret 1. hj. kursus på min. 7 lektioner eller et tilsvarende godkendt kursus. - Bestå en teoriprøve der omhandler færdselslære, læren om traktorens udstyr og indretning samt endelig lovkrav om registrering og brugen af traktoren. - Bestå en praktisk køreprøve der godtgør elevens trafikforståelse samt betjeningen af traktoren på en trafiksikker måde. skal udover kørekort kunne håndtere traktoren på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, samt har prøvet at af og påsætning af et redskab. Regning og privatøkonomi: - udføre simple beregninger vedrørende geometri, mål og vægt - omskrive mellem brøktal, procenttal og decimaltal - udføre simple procentberegninger, herunder også korntørring - beregne gennemsnit og afvigelser fra gennemsnit - aflæse og tegne diagrammer - Medborgerskab: Biologi: kan redegøre for: - Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer her er fokus på anatomiens ydrelære (eksteriør) - Opbygningen af virus, bakterier og svampe og hvordan de fungerer - Mikroorganismernes betydning for jordbundens struktur og omsætning af organisk stof. - de almindelige organers funktioner - husdyrenes naturlige adfærd - mikroorganismernes fysiologi og deres betydning i husdyrproduktionen

5 - anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser - principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten. - fotosyntesen og dens betydning for udnyttelse af solenergien til energi for planter og dyr - udvalgte stoffers kredsløb i naturen, herunder vand-, fosfor- og kvælstofkredsløb. - anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde - redegøre for biologisk tankegang og metode - udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg - dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg - forholde sig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen og samfundet - redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet Malketeori: - redegøre for yverets opbygning, mælkeproduktion og nedlægningsproces - redegøre for malkemaskiner/robotters betydning for skånsom malkning - redegøre for, hvordan nedkøling af mælken påvirker mælkens sammensætning og hygiejniske kvalitet A. Intro til bedriften: Formål: Formålet med læringsforløbet er, at klæde eleverne på til skoleopholdet og til den efterfølgende praktik, ved at få klarhed over nogle begreber omkring landbrug. Varighed: ca. 58 lektioner Indhold Kvæg: Svin: Teknik: Planter: 14 lektioner 14 lektioner 12 lektioner 12 lektioner Målpinde: Husdyr (kvæg og svin)

6 - nævne almindelige fagudtryk, der bruges til at karakterisere husdyr - redegøre for de forskellige husdyrracer og deres anvendelse. Herunder dyrenes betydning i Danmark/verden Teknik: har: - en grundlæggende forståelse af sikkerhed m.v. i forbindelse med traktorkørsel Planter: Plantekendskab - kan kende og benævne de almindeligt dyrkede danske landbrugsafgrøder - har kendskab til anvendelsen af de almindelige afgrøder - har fornemmelse af arealstørrelser (hvad er en ha) Jordbundslære - kender de forskellige danske jordtyper samt har kendskab til deres dyrkningsegenskaber - har kendskab til forskellen mellem sandjord, lerjord og humusjord - kan forstå et markkort Plantedyrkning kan - under instruktion læse og forstå en dyrkningsplan - læse og forstå en udbytteoversigt B. Jorden som vokseplads Formål: Formålet med læringsforløbet er, at eleven forstår jordens og jordbehandlingens indflydelse på afgrødeproduktionen samt praktisk behersker grundlæggende teknikker vedrørende jordbehandling og såning. Varighed: ca. 62 lektioner Indhold Jordbund: Plantearter/sorter: Teknik/markmaskiner: teori og praktik: 8 lektioner 20 lektioner 24 lektioner

7 Planteavl: Jordbundslære - har kendskab til de forskellige danske jordbundstypers dannelse - kan redegøre for de forskellige danske jordtyper samt have kendskab til deres dyrkningsegenskaber - kan redegøre for hvad begreberne tekstur, struktur, strukturskader, dræningstilstand, pløjelag og vanding (grundlæggende) dækker over - kan redegøre for hvilke krav der stilles til et såbed Plantens bygning og funktion - kan redegøre for rødders bygning og funktion, stængelens bygning og funktion, bladets bygning og funktion herunder fotosyntese og respiration, blomstens bygning, frødannelsen - kan redegøre for planternes opdeling i familier og de vigtigste plantefamilier - kan redegøre for planters livscyklus - kan redegøre for hvorledes planter optager vand og næringsstoffer Planteernæring - kan nævne de vigtigste makro- og mikronæringsstoffer - har fornemmelse for hvilke mængder af de 3 hovednæringsstoffer, de forskellige landbrugsplanter har brug for - har kendskab til næringsstofindholdet i husdyrgødning og handelsgødning Teknik: Mark og markmaskiner kan - påsætte/aftage markredskaber - indstille plov, harve, såmaskine, marksprøjte - køre med markredskaber - udføre mindre reparationer har kendskab til - markmaskiners opbygning og funktion - vedligehold af markmaskiner Værkstedslære - bore - skære - svejse har kendskab til: - brug af almindeligt håndværktøj, svejseværktøj og elværktøj. - materialelære samt fagudtryk omkring de materialer, der bruges i et værksted

8 C. Arbejdsdagen i husdyrbedriften Formål: Formålet med læringsforløbet er, at eleven bliver forberedt til praktiske arbejdsrutiner, således at de er velforberedte til at lære mere og til at udføre arbejdsopgaver i den efterfølgende praktiske uddannelsesperiode. Varighed: ca. 116 lektioner Indhold Husdyr generelt: Adfærd Reproduktion: Brunstkontrol: cyklus, brunsttegn Normal og unormal fødselsforløb Sundhed og sygdom: Smittebeskyttelse og hygiejne Sygdomstegn Produktionsstyring: Mærkning af dyr Håndtering af foder og foderrutiner Huldvurdering og foderniveau Kvæg Praktik på kvægejendom: Teknik: bobcat, malkerobot etc: teori og praktik: Svin Praktik på svineejendom: Teknik: fodringsanlæg, ventilation etc.: Medicineringskursus Teknik 20 lektioner 16 lektioner 8 lektioner 16 lektioner 8 lektioner 8 lektioner 40 lektioner Målpinde

9 Adfærd: kan redegøre for: - normal og unormal adfærd, udpege eksempler på unormal adfærd samt betydningen heraf i moderne produktion Reproduktion: kan - redegøre for forløbet af brunstcyklus og hundyrenes reproduktionscyklus - vurdere, hvornår et hundyr er i brunst - udføre brunstkontrol og registrere omløbere - vurdere og reagere på normalt og unormalt fødselsforløb - redegøre for forskellige metoder og muligheder ved tapning, opbevaring og anvendelse af sæd Sundhed og sygdom: - redegøre for de mest almindelige sygdomme, deres symptomer, forebyggelse og behandling - vurdere tegn på sygdom og efter instruktion kunne udføre førstehjælp eller behandling Produktionsstyring: - efter instruktion anvende en foderplan - efter vejledning udføre arbejdsrutiner som f. eks. øremærkning Teknik: har kendskab til: - brug og vedligeholdelse af tekniske anlæg i staldene, såsom malkeanlæg, strømaskiner, udmugningsanlæg, foderanlæg og ventilation - de mest almindelige staldindretninger og de fagudtryk, der bliver anvendt om staldsystemer Medicineringskursus: : - kan redegøre for forhold vedrørende forsvarlig anvendelse af medicin i husdyr- og pelsdyrhold - har grundlæggende kendskab til lovgivningen D. Fra Jord til Foderbord Formål: Formålet med læringsforløbet er, at eleven får overblik over åerts gang i marken samt håndtering, opbevaring og udfodring af afgrøderne. Varighed: ca. 88 lektioner Indhold Planteavl: dyrkning, høst og opbevaring: (inkl. marktest) 18 lektioner

10 Foder: Teknik/traktor: teori og praktik: Malkeprøver 24 lektioner 38 lektioner 8 lektioner Målpinde Planteavl: Plantedyrkning - kan redegøre for de grundlæggende dyrkningsprincipper for korn, græs og majs - kan, under instruktion, læse og forstå en dyrkningsplan - kan redegøre for udviklingsskalaer for landbrugsafgrøder - kan redegøre for forskellen på konventionelle og økologiske dyrkningsprincipper Planteernæring - kan nævne de vigtigste makro- og mikronæringsstoffer - har fornemmelse for hvilke mængder af de 3 hovednæringsstoffer, de forskellige landbrugsplanter har brug for - har kendskab til næringsstofindholdet i husdyrgødning og handelsgødning Økologi - har kendskab til naturens kredsløb, samt til plantedyrkningens udnyttelse og påvirkning af dette Foder: - redegøre for høst, bjergning og opbevaring af fodermidler samt betydningen heraf for dyrenes sundhed og trivsel. Herunder skal eleven kunne komme med forslag til afhjælpning af eventuelle problemer ved foderet Teknik: Markmaskiner - lave starteftersyn af traktor har kendskab til: - traktorens opbygning og funktion - traktorens funktioner (kørecomputer, lift, hydraulik, elsystem, instrumenter m.m.) Værksted: - bore - skære - svejse har kendskab til:

11 - brug af almindeligt håndværktøj, svejseværktøj og elværktøj. - materialelære samt fagudtryk omkring de materialer, der bruges i et værksted Malkeprøve, kvæg: - udføre en korrekt malkning - tage de nødvendige hygiejniske forholdsregler af hensyn til koens sundhed og mælkens kvalitet E. Fra Foder til køledisk Formål: Formålet med læringsforløbet er, at eleven opnår en grundlæggende forståelse af: - fysiologiske processer vedrørende foderomsætning - vigtige forudsætninger for at fremstille fødevarer af høj kvalitet. Varighed: ca. 72 lektioner Indhold Produktionsrapporter og styringssystemer (EDB-programmer): Fodring: Fødevarekvalitet Planter og husdyr: 16 lektioner 16 lektioner 32 lektioner Målpinde Produktionsstyring: skal - efter vejledning kunne reagere ud fra produktionsrapporter samt være bekendt med håndbøger - være bekendt med forskellige styringssystemer Fodring: kan - redegøre for dyrenes fordøjelsessystemer og funktionen af disse (grundfag: anatomi) - redegøre for hvordan dyrenes behov udvikler sig i forhold til dyrets alder, reproduktionsstatus, laktationstidspunkt og nummer - vurdere dyrenes huld og betydningen heraf for fodertildelingen - redegøre for forskellige, almindelige fodermidler og deres foderværdi i forhold til dyrenes sundhed, fordøjelse og behov - efter instruktion, anvende en foderplan - efter instruktion, forestå den praktiske fodring under hensyntagen til dyrenes huld og perioder/laktationstidspunkt (skolepraktik) Fødevarekvalitet:

12 kan inddrage grundlæggende viden om dyrenes anvendelse i produktion af fødevarer. Herunder skal eleven kunne: - kende til udvælgelse af avlsdyr og redegøre for nogle af de faktorer, der er betydende for fødevarernes egenskaber - kende til mejeri- og slagteriafregninger, kvalitetsanalyser, foderanalyser, sundhedsrapporter og redegøre for hvordan vi i produktionen kan påvirke indholdet i disse - deltage i diskussioner omkring produktionsmæssige kvalitetsopfattelser hos forbrugerne, herunder også økologisk husdyrproduktion skal kunne medvirke ved tilsyn med husdyr herunder være opmærksom på - betydningen af korrekt hygiejne i forbindelse med foderanlæg og gyllehåndtering, herunder håndtering af højtryksrensere og desinfektion.

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri

Landbrug og Gartneri. Indholdsplan 2015-2016 Landbrug og Gartneri Linjens Formål: at eleven bidrager til fællesskabet og opnår viden om, at den enkeltes indsats er nødvendig og værdifuld. at eleven udvikler viden og forståelse for linjens betydning for forholdet mellem

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet: Ungdomsuddannelsen og voksenuddannelsen Planen er gældende fra august 2007 Uddannelsescentret

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

TronsøSkolen. Indholdsplan

TronsøSkolen. Indholdsplan TronsøSkolen Indholdsplan August 2013 Indhold OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB:... 4 KOSTSKOLEN:... 4 UNDERVISNINGSFORM:... 4 KOMPETANCEGIVENDE FORLØB:... 4 KURSUSTERMIN: 4. AUGUST 2013

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - december 2004 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning

Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning Biodynamisk behandling af fast og flydende gødning Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Udgivet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug Den biodynamiske behandling af husdyrgødningen tager udgangspunkt

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - marts 2003 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 3 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen 3 1.2 Værdigrundlag 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR GARTNERIER BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere