FODBOLDAFDELINGEN 8. april REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 8. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FODBOLDAFDELINGEN 8. april 2013. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 8. april 2013"

Transkript

1 FODBOLDAFDELINGEN 8. april 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 8. april 2013 Deltagere: Bo Rømer Ottenheim, Bent Fabricius, Anders Højlund, Peter Pico Geerdsen og Peter Hjorth Dagsorden: 1. Siden sidst 2. Bestyrelsens fokusområder 3. Økonomi 4. Sportslige forhold 5. Camps mv. 6. Forbedringsinitiativer i Hørsholm Idrætspark i forhold til fodbolden 7. Dommerkonflikt 8. Dommeruddannelse 9. DBU street tour den 18. maj 10. C-licens kursus i HUI 11. Seniorfodboldens fremtid 12. SBU lokalråd. Temaer 13. Sponsorater 14. Eventuelt 1. Siden sidst Generalforsamling gennemført på tilfredsstillende vis. Bestyrelsen drøftede generalforsamlingens pkt. vedr. valg til bestyrelsen. Formanden tager punktet op på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde med henblik på en vedtægtsændring, således anmeldelse af kandidater skal fremsendes til bestyrelsen senest samtidigt med terminen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Opstartsmøde med den nye NKF bestyrelse afholdt med et tilfredsstillende resultat. Samarbejdet mellem de to klubber ser ud til at fortsætte i samme positive og konstruktive ånd som hidtil. Fitness for kvinder er startet under ledelse af Tina Wickers. For tiden er der mellem deltagere. Ser ud til at være kommet godt for start. Næste skridt er registrering i Klub Office og herefter kontingentopkrævning. Kontingentet er fastsat til 250 halvårligt. Vaskemaskiner og tørretumblere. 2 vaskemaskiner og 2 tørretumblere er anskaffet. De resterende vaskemaskiner og tørretumblere (2 af hver) udskiftes senere. 1

2 Anskaffelsen har kostet knapt og var ikke indlagt i HUI budget. HUIs Venner og Hovedbestyrelsen har hver især besluttet at yde støtte med 25% af anskaffelsesprisen. Årgang Informationsmøde med forældrene blev afholdt onsdag den 6. april. På mødet meldte tre trænere sig, således der er grundlag for at starte et, måske to hold medio april. Materialemand: Rasmus Fabricius er stoppet. Indtil videre er der ingen materialemand. Henvendelser rettes til formanden eller kassereren. HUI fodbold er blevet anmodet om at revurdere/omformulere ansøgning til Kommunen om mål, overdækning af tilskuerpladser ved Kunstbanen, vaskemaskiner mv. 2. Bestyrelsens fokusområder. HUI drøftede bestyrelsens fokusområder i 2013: I erkendelse af at vil man alting, når man ingenting. Derfor vil bestyrelsen fokusere på Fastholdelse af medlemmer i U5 U12 Fokus på tilvejebringelse af trænere Opgavefordeling i klubben 3. Økonomi Til bestyrelsen uddeltes kontoudskrifter for 1. kvartal. Kontingent. o Kontingentopkrævning udsendt med betaling den 8/ Første rykker er udsendt med betalingsdato 3. marts. Pr. 3. april udestår 164 debitorer til et samlet beløb på o 14 fakturaer retur pga. forkert adresse. Ganske få i forhold til tidligere. o Ved udgangen af marts måned er der indbetalt ca mere end i 2012, hvilket er positivt. Økonomi. o Regnskabstallene viser ikke de store overraskelser, idet tilskud er større end budgetteret, hvilket skyldes tilskud fra Vennerne til vaskemaskinerne. På udgiftssiden slår anskaffelse af vaskemaskinerne igennem. Endvidere bemærkes, at kursusbudgettet snart er forbrugt, hvilket skyldes afholdelsen af et B1 og B2 klubkursus. Endvidere bemærkes, at materialeområdet har forbrugt mere end budgetteret. Området følges nøje. o Sammenfattende giver regnskabet ikke anledning til yderligere bemærkninger. Likviditet o Klubben har gennem flere år haft en mindre tilfredsstillende likviditet i månederne maj og juni. Intet tyder på, at det bliver anderledes i år. 4. Sportslige forhold Bestyrelsen drøftede materialer til HUI holdene. For at optimere forholdene besluttede bestyrelsen at anskaffe farvede bolde, således hver årgang har en bestemt farve. Det skulle lette oprydningen efter træning og dermed reducere omkostningerne i form af et mindre spild. Boldene anskaffes under hensyntagen til økonomien. Der anskaffes 100 bolde. 2

3 Knud Lundquist er blevet årgangstræner for U Camps mv. Vejret er ikke optimalt for pigecampen, hvilket gav anledning til en drøftelse om den sportslige værdi af campen kontra den økonomiske indtjening. Campens fremtid tages op på næste møde. Bestyrelsen drøftede anskaffelse af en kølecontainer til de mange forskellige camps, der afholdes i HUI regi. Da kølecontaineren kan være til glæde for hele HUI undersøges, hvorvidt Hovedbestyrelsen vil stå for en sådan anskaffelse. 6. Forbedringsinitiativer i Hørsholm Idrætspark i forhold til fodbolden Formanden har anmodet Idrætsparken om tilladelse til brug af floorball lokalet, som de kun benytter to gange årligt. Ligeledes er der drøftelse om brug af Atletik Hjortens lokaler som et fitness rum. Behandles i Idrætsparken. 7. Dommerkonflikt Med baggrund i parternes udmeldinger ses den egentlige baggrund for dommerkonflikten at ligge i DBUs ønske om at få dommerne ind i eget hus. Anledningen hertil blev DFUs ønske om en regulering af dommertaksten for en 90 minutters kamp fra 200 til 218. Hidtil har dette ikke være muligt, idet Skat har haft en grænse på 200 maksimalt for en kamp. Denne grænse er nu hævet til 250, hvilket åbner mulighed for en regulering, hvilket DFU, jf. samarbejdsaftalen med DBU har benyttet sig af. Da parterne ikke kunne blive enige, anbefalede DFU deres dommere, at de ikke skulle dømme kampe inden for DBU familien. DBUs skridt var at hente dommerne over i deres regi gennem et tilbud på 207 pr. kamp og samtidigt udelukke alle DFU dommere for bestandigt. Sammenlagt drejer det sig i alt om ca dommere, der om nødvendigt skulle skifte fra DFU til DBU såfremt, der skulle være tilstrækkeligt med dommere til DBU/lokalunionernes kampe. Alternativt skulle DBU selv opbygge et dommerkorps, hvilket vil vare adskillelige år. Gennem forskellige møder i lokalunionerne har klubberne generelt meget kraftigt opfordret DBU til atter at sætte sig til forhandlingsbordet, idet klubberne var utilfredse med at blive gidsler i et spil mellem to parter, hvor DBU ikke fandtes at varetage klubbernes interesser. Resultatet er blevet en genforhandling i fredags og dommerkonflikten er nu afblæst. 8. Dommeruddannelse HUI har for år tilbage besluttet at deltage i en bedring af dommersituationen, hvorfor klubben har betalt medlemmernes dommeruddannelse. Det har betydet, at følgende har fået betalt en dommeruddannelse: Jo Varsted i 2009 Thomas Tranberg i 2010 Anders Myken i 2011 René Nisse Christensen i 2012 Mark Moritz Andersen er under uddannelse for nuværende. Prisen for uddannelsen var i 2011 og For 2013 har DBU øget prisen til Samtidigt har DBU besluttet, at klubberne skal medfinansiere dommeruddannelsen, hvorfor alle klubber pålægges et gebyr på 5 kr. pr. dommer (triokampe = 15 kr). For HUI vil denne udgift give en øget omkostning på mellem kr. årligt. 3

4 Spørgsmålet er nu, om HUI fortsat skal betale medlemmernes dommeromkostninger, idet dette nu med den højere pris vil give klubben en meromkostning på ca årligt Det skal nævnes at HUI har stor glæde af de uddannede dommere, idet de dømmer en hel del klubkampe, hvilket giver klubben en besparelse, idet de får 250 pr. kamp. En sort dommer til en 7-mands veterankamp kan hurtigt komme op på Bestyrelsen besluttede fortsat at betale uddannelsen, idet fordelene indtil videre skønnedes at ville overstige omkostningerne. Bestyrelsen fandt dog, at DBU/SBU udmelding i relation til dommerkonflikten om at holde klubbernes omkostninger i ro var utroværdige, når de samtidigt både hævede prisen for dommeruddannelsen, opkrævede gebyr på 5 kr. pr kamp og samtidigt var begyndt at kræve betaling for brug af Klub Office. Bestyrelsen ville fremføre disse synspunkter for SBU og samtidigt bede om at se et regnskab udvisende SBU/DBU omkostninger til drift af dommerområdet og Klub Office. 9. DBU street tour den 18. maj i Hørsholm DBU har ansøgt kommunen om tilskud, at Hørsholm igen i år kan være værtsby ved afholdelse af DBU Tour Kommunen har bevilget det ansøgte tilskud på , som dækker leje af parkeringsplads, mobile toiletfaciliteter samt strøm i forbindelse med arrangementet. Touren gennemføres i 15 byer i Danmark og indeholder udover Street Challenge turneringen en større fodboldpakke, bl.a Kvindelandsholdets EM deltagelse Der spilles i fire rækker i turneringen: U15 piger, U15 drenge, U18 piger og U18 drenge. Vinderne i hver by kvalificerer sig til finalestævnet i København. I Hørsholm afholdes stævnet på parkeringsarealet ved Hørsholm Allé. DBU har bedt om at HUI stiller med 9 hjælpere til nogle opgaver. Opgaverne er bl.a.: konkurrenceafviklere på aktiviteter fx driblebane, fartmåler, panna bane, standby som indmad i maskot. Hjælperne får adidas t-shirt, sweatshirt, shorts, bukser og frokost. Derudover kan HUI deltage med et gratis hold i hver af de fire street rækker hvis de ikke er fyldt. Endvidere er HUI velkommen til at opstille en salgsbod, såfremt kommunen godkender dette. 10. C-licens i HUI regi SBU har forespurgt, om HUI vil være værtsklub for kurset øvelsesgeneratoren som er en del af C-licens kursusrækken. Baggrunden for forespørgslen er drøftelserne på lokalrådsmødet, hvor tilstedeværende klubber drøftede et samarbejde omkring kursusafholdelse. For at styrke netværkerne i området vil DBU Sjælland kick starte med at tilbyde kurset: øvelsesgeneratoren 2 steder Nordsjælland. Kurset kan modtage 24 deltagere og SBU ønsker selvfølgelig, at deltagerne er spredt på så mange klubber som muligt, men erkender også at det er hyggeligt og nyttigt at være to af sted fra hver klub. Såfremt der er yderligere pladser er HUI selvfølgelig velkomne til at fylde op. DBU Sjælland betaler regningen og udarbejder invitation mv. HUI finder dato (gerne afvikling så hurtigt som muligt) og stiller lokaler, bane og redskaber til rådighed. 4

5 Bestyrelsen fandt, at HUI skal stille faciliteter til rådighed og at der snarest findes en dato for kurset samt at der findes to kursister med henblik på at optimere HUI forhold til SBU. Dog bør SBU besvare de stillede spørgsmål, der er fremsendt til SBU, idet der her rejses tvivl om muligheden for at opnå en C-licens. 11. Senior fodboldens fremtid DBU efterlyser bl.a. HUI holdning til seniorfodboldens fremtid på Sjælland. Den 12. november 2012 afholdt SBU et dialogmøde med klubberne om seniorstrukturen. Med baggrund heri blev strukturen tillige drøftet på delegeretmødet i januar Jyllinge FC havde til delegeretmødet stillet forslag om en ændring af seniorstrukturen, således serie 4 blev en helårsturnering og senior 5 fortsatte som en halvårsturnering med op- og nedrykningsspil i lighed med det nuværende i serie 4. Med baggrund i en høring i Sportsudvalget og hos Thomas Henriksen ønskede HUI at støtte det fremlagte forslag. Jylling FC trak imidlertid forslaget, idet SBU ønskede yderligere debat omkring seniorstrukturen, hvilket der nu lægges op til på de kommende dialogmøder, der afholdes i Holbæk den 29. april, Køge den 6. maj og Hillerød den 13. maj. Da seniorfodbold er en del af FCØ samarbejdet, bør emnet drøftes i Sportsudvalget sammen med Bjørn Rasmussen og Thomas Henriksen og en af sidstnævnte bør deltage i et dialogmøde på vegne af HUI og NKF. 12. SBU lokalråd. HUI deltog i mødet den 26. februar. Formålet med lokalrådene er bl.a. Etablere ekstra stævner/turneringen inden for eksisterende rammer Prøvestævner med nye spilleformer Koordinere uddannelse i lokalområdet. Klubberne har faktisk vide rammer inden for den Røde Tråd. Deltagelse i møderne bør prioriteres, idet der udover indflydelse tillige netværkes, hvilket er ønskværdigt set i lyset af DBU/SBU håndtering af dommerkonflikten. Næste møde er 26. juni kl i Helsinge. Deltagelse fra HUI er uafklaret. 13. Sponsorater Der er ikke etableret et selvstændigt HUI sponsorudvalg, idet alene FCØ sponsorudvalg eksisterer. Udvalgets formand er Lisbeth Fabricius fra HUI. Af hensyn til sponsormulighederne i HUI ungdomsafdeling, bør det overvejes hvorledes det bedst muligt organiseres. Således findes det hensigtsmæssigt om der i FCØ og HUI anvendes det samme sponsormateriale dog tilpasset HUI fsva ungdomsafdelingen. FCØ sponsorudvalgs absolut største problem er det egentlige salg af sponsorater. Strukturering af sponsorarbejdet er på plads, men det kniber med egentlige sælgere. Det bør overvejes, om flere skal tilknyttes arbejdet, evt. mod en andel af værdien af sponsoraterne. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Omkring et holds salg af reklamer på de små mål fandt bestyrelsen, at et fem mands mål kan give holdet et tilskud på 1000 kr. til stævner/rejser og et 7-mands mål Eventuelt 5

6 32 børneattester er fremsendt til politiet i 1. kvartal Forslag til mødedatoer: o 6. maj kl o 3. juni kl o 1. juli kl o 12. august kl (alternativt 5. august) o FCØ samarbejdsudvalgsmøde 26. august kl For referatet Bent Fabricius 6

HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND Fodboldafdelingen 2. maj 2015 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN den 26. februar 2015 Uddrag af referat 1. I generalforsamlingen deltog 21 personer. 2. Dagsorden: Formanden aflægger beretning. Kassereren

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION.

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG ALLERØD IDRÆTS-UNION. BESTYRELSENS BERETNING 2010: 1. INDLEDNING: Bestyrelsens beretning vil, som sædvanlig, bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med deres

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni 2015

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni 2015 Bestyrelsen: Næste bestyrelsesmøde er Onsdag. 5 august. Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr juni 2015: 820 medlemmer dækker over 117

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset

Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Kolding Boldklub generalforsamling referat d. 24. Februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset Generalforsamlingens referat er følgende: 1) Valg af dirigent a. Charlotte Szocska bliver valgt som dirigent b. General

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere