Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012"

Transkript

1 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Den 28. november 2012 J.nr.: PWR/BILU- Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen Deltagere: Formand: Peter Esbjerg (KU, Life) Ernst Harder (Danmarks Biavlerforening) Ejvind Rasmussen (Danske Biavleres Landsforening) Ditlev Bluhme (Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere) Poul Larsen (Dronningeavlerforeningen af 1921) Keld Brandstrup (ErhvervsBiavlerne) Asger Søgaard Jørgensen (Danmarks Naturfredningsforening) Thomas Holst (Frøsektionen) Stig Mellergaard (FVST) Jørgen B. Jespersen (AU) Axel Michelsen (AU) Sekretariat: Per Kryger (AU), Birgitte Lund, Kristine Riskær, Anne-Kathrine Mandrup, Pia Wolf Rasmussen (NaturErhvervstyrelsen) Afbud fra: Hans Erik Svart (Naturstyrelsen) Barthold Feidenhans (Landbrug og Fødevarer) Punkt 1. Velkommen Formanden bød velkommen til nye i nævnet. Punkt 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt som følger: 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser 4. Danmarks nationale biavlsprogram 5. Fødevareministeriets biavlsstrategi Fælles punkt fra organisationerne a. Generel drøftelse af NaturErhvervstyrelsens biavlsprojekter og specielt inddragelsen af organisationer i disse 7. Grøn Vækst orientering a. Central BigårdsRegistrering (CBR) og muligheden for at integrere Beetight med CBR b. Udvikling af Basiskursus i biavl 8. Autorisation af dronningeavlere 9. Arbejdsvilkår for biinspektørerne 10. Erstatningsstørrelse i forbindelse med aflivning af bifamilier i pestramte bigårde

2 11. Brun Læsøbi status 12. Sprøjtemidlet Biscaya forklaring af status 13. Giftige plantearter: Brandbæger 14. Orientering om mulighederne for økologisk biavl i Danmark 15. Eventuelt 16. Næste møde Der var kritik af den sene udsendelse af dagsorden til dette møde. NaturErhvervstyrelsen beklagede og lovede, at dagsorden bliver sendt ud i passende tid fremover. 2 Punkt 3. Meddelelser NaturErhvervstyrelsen orienterede: Der er p.t.23 renparringsområder for honningbier, i år er Barsø og Endelave (brun bi) oprettet som nye parringsområder og der er netop kommet ansøgning om endnu et område. Fødevarestyrelsen orienterede: EU s Food and Veterinary Office (FVO) har været på besøg, og de koncentrerede sig om honning og restkoncentrationer deri. FVO pointerede, at der skal være et register over alle honningproducenter, som skal indeholde både erhvervs- og hobbybiavlere. Der vil blive arbejdet hen imod at udbygge CBR til at indeholde dette register. Det blev besluttet, at indkalde til et specifikt møde senere, for at diskutere obligatorisk registrering af alle biavlere og bigårde på baggrund af udmeldinger fra EU. Det blev igen pointeret, at grænsehandel med dronninger og bier i EU og med 3. lande kræver, at der bliver udstedt TRACES certificate. Aktion: Biavlsorganisationerne blev bedt om i deres respektive medlemsblade, at informere vedrørende krav om handelsdokumenter ved grænsehandel med bier herunder dronninger. Fødevarestyrelsens rejsehold har modtaget en anmeldelse vedrørende fordring af bier samtidig med, at der blev høstet honning i bistader placeret på Randbøl Hede. Den ene bigård var ikke mærket med ejers navn og blev flyttet hen over natten. Den anden bigård var mærket og her blev der taget prøver fra, som har vist, at der var honningforfalskning. Biavleren har fået en indskærpelse og sagen er afsluttet. Det blev oplyst, at rejseholdet agerer på anmeldelser. Aktion: Biavlsorganisationerne blev opfordret til at sætte en notits i deres medlemsblade med oplysning om, at det ikke er tilladt at fodre sine bier samtidigt med, at der bliver taget honning fra. På et tidligere møde er FVST blevet bedt om at skrive vejledning til vokssmelterier, men den er ikke blevet udarbejdet. Opgaven er p.t. nedprioriteret i styrelsen, da der ikke har været et akut behov i Aarhus Universitet orienterede: Under EU s frivillige overvågningsprogram for bitab er der indsamlet materiale i 1500 bifamilier fordelt på 200 bigårde. Bierne bliver nu undersøgt for varroamider, nosema og virussygdomme. Per Kryger deltager i EFSA s udredning vedrørende risikoen for at indføre to skadegørere, den lille stadebille og tropilaelaps miden, til EU. Udredningen kan kom-

3 3 me til at danne grundlag for krav om registrering af bigårde af hensyn til at sikre sunde bier. COLOSS-netværk er ved at være afsluttet. Der er opnået mange resultater og publikationer, bl.a. en bog og artikler om forskningen med bier. Der bliver arbejdet på at fortsætte projektet. Punkt 4. Danmarks nationale biavlsprogram NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at der den 8. november blev holdt orienteringsmøde om det nye treårige nationale biavlsprogram ( ). Her var Binævnet også inviteret til at deltage. Der bliver udarbejdet en vejledning til biavlsprogrammet, som vil blive udsendt inden jul. Ansøgningsfristen er den 15. februar 2013 og herefter vil der måske blive bedt om supplerende oplysninger til ansøgningen med en tidsfrist på maksimum en uge. Der bliver nedsat et bedømmelsesudvalg på tværs af styrelsen, hvor enheden Planter vil være sekretariat. Besked om afslag på ansøgninger, vil blive udsendt tids nok til, at ansøger kan rette eventuel klage. Det samlede forslag til det danske nationale biavlsprogram vil blive afleveret til EU senest den 15. april. EU Kommissionen behandler herefter ansøgninger og melder tilbage sommer/efterår Punkt 5. Fødevareministeriets biavlsstrategi NaturErhvervstyrelsen orienterede om, at biavlsstrategien er ved at nå til ende. Der vil i starten af 2013 komme et oplæg til evaluering af strategien. Ligeledes vil der komme et oplæg til en ny strategi. Det er målet, at styrelsen vil søge mere samspil med andre ordninger. Punkt 6. Fælles punkt fra organisationerne Generel drøftelse af NaturErhvervstyrelsens biavlsprojekter og specielt inddragelsen af organisationer i disse Biavlsorganisationerne kritiserede NaturErhvervstyrelsen for ikke at inddrage dem i beslutninger omkring biavlsprojekter. Målet med biavlsuddannelsen, som oprindelig blev lagt frem af de fem biavlsorganisationer er ikke nået, da erhvervsdelen ikke er med. Der er udfordringer på biskadegører området på grund af manglende viden hos den enkelte biavler. Organisationerne opfordrede til, at NaturErhvervstyrelsen skaber de bedst mulige rammer, men at projekterne burde ligge ude i organisationerne. Biavlsorganisationerne mente, at kommunikationen er problematisk. Der er behov for øget kommunikation, idet midlerne til biavl er begrænsede og det er vigtigt, at de bliver anvendt korrekt. Der blev derfor opfodret til, at biavlsorganisationerne bliver inddraget i større grad. Hertil svarede NaturErhvervstyrelsen, at deres rolle som myndighed er som forvalter. Styrelsen har ikke intentioner om at gå i dybden med projekter, men har stor interesse i dem. Styrelsen medgav, at kommunikation er en udfordring og styrelsen har gjort flere tiltag for at bedre kommunikationen. Teamet, der arbejder på biområdet i enheden Planter

4 4 er nyt og der vil være en mere åben tilgang til projektsammenhæng, end der tidligere har været. Punkt 7. Grøn Vækst orientering a. Central BigårdsRegistrering (CBR) og muligheden for at integrere Beetight med CBR NaturErhvervstyrelsen gav status for CBR. Systemet har nu kørt i 1½ år, og Aarhus Universitet som er brugeren med det største udbytte af systemet, er tilfreds med systemet og inspektørerne er nu også indkørt i systemet og arbejder mere eller mindre i det. Styrelsen har guidet mange biavlere igennem systemet og har haft fokus på at rette akutte fejl. Netop nu er der fokus på brugervenligheden og omkring jul vil der komme en forbedret brugervejledning til systemet. På opfordring af biavlsorganisationerne, bliver der arbejdet på at få oprettet en legeplads til systemet. Det vil betyde, at biavlsorganisationerne vil få mulighed for at demonstrere CBR i undervisnings sammenhæng i lokalforeningerne. Organisationerne medgav, at CBR er et smart redskab og at det vil kunne blive brugt af de yngre biavlere. Men der skal også en indsats til for at få de ældre biavlere ind i systemet og her vil legepladsen være en stor hjælp. Der var enighed om, at udviklingen skal være fremtidssikret. Løsninger til de ældre og ikke IT kyndige må blive løst på en anden måde. En løsning kunne være en hjælpeaften ude i den lokale biavlsforening, hvor den enkelte biavler kan komme og få hjælp til at oprette sig og placere sin bigård. Styrelsen arbejder som noget nyt på at integrere systemet Beetight med CBR. Beetight er et stadeprogram til den individuelle biavler, for nemt at kunne holde styr på sine bier (udvidet logbog). Dette program vil automatisk blive tilgængeligt for de brugere, der er eller har oprettet sig i CBR. b. Udvikling af Basiskursus i biavl NaturErhvervstyrelsen startede med at fortælle, at Biavlsorganisationerne sidste år kontaktede det tidligere Plantedirektoratet med en projektansøgning om uddannelse af erhvervsog hobbybiavlere på alle niveauer. Der blev nedsat en styregruppe. Dalum Landbrugsskole blev kontaktet, da den er kursusudbyder af lignende kurser. Dalum Landbrugsskole ville have retten til at udbyde uddannelsen i et par år. Der blev nedsat en projektgruppe, som har udviklet uddannelsesforløbet. Styregruppen har givet accept undervejs, i forhold til det udarbejdede program og til undervisere. Der blev opstillet er forslag til Basiskursus i biavl hen over sommeren 2012 (program udleveret på mødet). Første del af kurset skulle have været afholdt den november 2012 og anden del den 24. og 25. november 2012 med et omfang på undervisning i 37 timer. Biavlsorganisationerne indstillede dog til at aflyse det planlagte kursus et par dage før kursusstart på grund af for få tilmeldte. På det tidspunkt var der 8 tilmeldte kursister og 16 havde givet interessetilkendegivelse. NaturErhvervstyrelsen fremførte, at de meget gerne ser, at Basiskursus i biavl bliver afholdt, da det er en del af strategien. En række nævnsmedlemmer finder, at programmet er for omfattende: der mangler et mere kyndigt samspil mellem projektgruppen og foredragsholderne og der skal sorteres i hvad kursusprogrammet skal indeholde.

5 5 Styregruppen skulle afholde møde i direkte forlængelse af nævnsmødet. Her ville der blive arbejdet videre med et kursusprogram. Punkt 8. Autorisation af dronningeavlere Dronningeavlerne blev sidste år opfordret til at beskrive en mulig certificeringsordning på området. De har nu revurderet behovet og mener, at der er andre udfordringer lige nu, som er mere vigtige, så emnet vil blive taget op igen på et senere tidspunkt. Det blev diskuteret, hvordan sundheden bliver sikret ved salg af bier. Danmark har et højt sundhedsniveau og det skal der støttes op om. Måske skal der kræves syn ved dronningesalg. Det blev besluttet, at på næste binævnsmøde, skal punktet vedrørende sikring af sundhed ved salg tages op. Samtidigt skal der ses på hvorvidt en mulig stramning på området, vil skade arbejdet for parringsområderne. Punkt 9. Arbejdsvilkår for biinspektørerne Biavlsorganisationerne mener stadig ikke, at arbejdet omkring biinspektørerne fungerer. Der var tre punkter, der blev berørt: Arbejdsredskabet for biinspektørerne. Her kunne der eventuelt blive lavet en bedre vejledning til det skema som biinspektørerne bruger i dag, hvis de støder på problemer. Konflikthåndtering og myndighedsrollen. Sammensætningen af biinspektører. Det blev nævnt, at der måske er for mange biinspektører, så den enkelte ikke når at blive klædt ordentlig på til opgaverne. Hertil svarede AU, at sammensætningen blev diskuteret, da den ny lov om bier blev behandlet, og på det tidspunkt var ønsket at bevare den store flok af biinspektører, da lokalkendskabet har stor betydning. Det blev besluttet, at skemaet til biinspektørerne bliver sendt ud sammen med referatet. Herefter kan nævnet gå det igennem forud for næste møde. Det blev dog nævnt, at hvis der bliver ændret på det fysiske skema vil det medføre, at der tilsvarende skal ske ændringer i CBR, så det har en økonomisk konsekvens. Aktion: Emnet vil blive taget op på næste møde. Samtidigt vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, som i andet halvår af 2013 kan arbejde videre med en løsning til forbedring. Biinspektørerens skemaer er vedlagt i Bilag. Punkt 10. Erstatningsstørrelse i forbindelse med aflivning af bifamilier i pestramte bigårde På nuværende tidspunkt er erstatningen fordelt således, at der bliver udbetalt: 310 kr. pr. tilintetgjort angrebet bifamilie kr. pr. tilintetgjort ikke-angrebet bifamilie Det blev diskuteret om beløbet er for lavt i forhold til at skulle anskaffe en ny bifamilie. Det blev også nævnt at syge bifamilie intet er værd, derfor burde der ikke blive ydet

6 6 erstatning. Konklusionen blev, at der ikke bliver rørt ved erstatningsstørrelsen, fordi erstatningen betyder, at myndighederne bliver orienteret om, hvor der findes bipest. Endvidere blev der rejst et problem, at nogle gartnere bruger humlebier til bestøvning og smider derefter stadet ud i naturen, hvor der så kan flyve bier ind, som spreder smitte. Aktion: Vedrørende dette problem findes der allerede bestemmelser, og NaturErhvervstyrelsen vil bringe sagen videre til gartnerierhvervet. Punkt 11. Brun Læsøbi status NordGen har nedsat en ad hoc arbejdsgruppe for den brune bi, og AU deltager i gruppen. Aarhus Universitet orienterede om, at den brune bi på Læsø har det uforandret, men der kommer desværre ikke nye biavlere til foreningen. Der findes endnu ikke tal for, hvordan det er gået i år. Der er begyndende indavl på Læsø og der er behov for en indsprøjtning til den brune Læsøbi fra de andre nordiske lande. Det vil derfor blive forsøgt at udveksle gener mellem landene efter afprøvning af bierne og i samråd med biavlerne af de brune bier på Læsø. Herved vil generne fra Læsøbien blive bevaret sammen med gener udefra. Det betyder, at en stor del af den oprindelige brune genpulje bliver bevaret. Arbejdet på Anholt med den brune bi går langsomt fremad. Endelave er blevet parringsområde for brune bier. Punkt 12. Sprøjtemidlet Biacaya forklaring af status Bilag sendt ud inden mødet. Formanden orienterede om, at der i Norge er en standard forordning om, at insekticider skal mærkes som bigiftige. Derfor har alle norske etiketter et sådant mærke. Miljøministeriet er opmærksom på problemet og der blev henvist til tidligere møde med denne styrelse og Binævnet. Punkt 13. Giftige plantearter: Brandbæger Bilag sendt ud inden mødet. Formanden orienterede om, at der ikke findes noget litteratur, der dokumenterer, at brandbæger er giftig overfor insekter, så der er ikke hold i mistanken. Der er p.t. ikke dokumentation for overskridelse af grænseværdier under danske forhold, hverken for bier eller mennesker. Punkt 14. Orientering om mulighederne for økologisk biavl i Danmark Rasmus Nimgaard fra NaturErhvevstyrelsens enhed for Økologi deltog i dette punkt. Danmarks Biavlerforening meddelte, at status er, at de er i dialog med Landbrug & Fødevarer omkring den forskellige tolkning af forordningen mht. til afstandskrav.

7 7 Punkt 15. Eventuelt Intet til dette punkt. Punkt 16. Næste møde Tirsdag den 19. marts 2012 kl. 10:00 hos NaturErhvervstyrelsen. Derudover kommer der et møde i oktober/november 2013.

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion

Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen, Økologi & Landbrugslov Den 27. juni 2014 Sagsnr.: 14-60013-000003 TINRAV Referat af møde den 3. juni 2014 i Udvalget for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion Tilstede: Fra erhvervet:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Udarbejdet af bestyrelsen i Landsforeningen Downs Syndrom

Udarbejdet af bestyrelsen i Landsforeningen Downs Syndrom TEMA: FAMILIEN [ Erfarings- og idékatalog fra Landsforeningen Downs Syndroms landsmøde i 2001 ] Udarbejdet af bestyrelsen i Landsforeningen Downs Syndrom Erfarings- og idékatalog er udbarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Projekt Byggerum 2001-2004

Projekt Byggerum 2001-2004 Projekt Byggerum 2001-2004 Evalueringsrapport om erfaringerne fra fire års projektarbejde med det rummelige arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægsbranchen Marts 2005 Kolofon Udgivet af: Samarbejdsparterne

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder.

Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder. Evaluering af AKT projektet: Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og Trivselsvanskeligheder Juli 2014 1 Indhold Indledning 3 Om projekt AKT-Vestegnen... 3 Målgruppen... 4 Læsevejledning

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere