Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe."

Transkript

1 Navn

2 Kære Plastmagerelev. Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Det er vigtigt at medbringer denne bog, når du skal på kursus i Ribe, da faglæreren skal notere i bogen efter endt kursus! AMU SYD s voksen plastmageruddannelse, lever op til bekendtgørelsen i den erhvervsfaglige fællesindgang for produktion og udvikling, der er udviklet af industriens udvalg. Her er der sammensat 30 kompetencemål man som elev skal kunne leve op til for at bestå en eksamen som plastmager. Disse kompetencemål er fuldstændig ens for både voksne og unge. Du kan læse om de 30 mål og se evalueringsformen ved eksamen i dette dokument. Når du går i gang med en plastmageruddannelse har du indgået en kontrakt med din virksomhed omkring en uddannelse, med mange muligheder og perspektiver for din fremtid, og det forpligtiger både dig, din virksomhed og AMU SYD. Det er dit ansvar, at du i fællesskab med din virksomhed og dine lærere på AMU syd, når målet med uddannelsen. Det betyder at du skal arbejde meget seriøst med din uddannelse, også når du ikke opholder dig på skolen. Vi anbefaler at du anskaffer dig Plastteknologibogen, som er en god og faglig bog, der kan understøtte og give forståelse for det faglige pensum i uddannelsen. Rigtig god arbejdslyst. Husk at vi vil gøre hvad vi kan, for at du kan erhverve dig en moderne, anvendelig og spændende uddannelse, i et område med konstant udvikling der er fuld af muligheder. Vi vil forsøge at lave et pilotprojekt og anvende af ipad s i undervisningen, hvilket betyder at i som virksomhed investerer i en ipad til jeres elev Med venlig hilsen AMU Syd teamet i Ribe Side 1 af 17

3 Indhold ipad som pilotprojekt... 3 De 30 kompetencemål for plastmageruddannelsen... 4 Sammenhæng mellem skole og praktik på plastmageruddannelsen... 6 Praktikvejledning og skemaer... 8 Uddannelsesplan Evalueringsgrundlag for voksne plastmagere Skriftlig vejledning i forhold til uddannelsen Egne notater Side 2 af 17

4 ipad som pilotprojekt Side 3 af 17

5 De 30 kompetencemål for plastmageruddannelsen Nedenstående kompetencemål markeret med Grøn skrift, er kompetencemål der primært arbejdes med på skolen og i virksomheden. Kompetencemål markeret med rød skrift, er kompetencemål der bør fokuseres på under praktikperioderne i virksomheden. Det ville være en ubetinget stor fordel, at virksomheden inddrager eleven i opgaver/øvelser, i henhold til praktik vejledningen, som kan relateres til kompetencemålene, og dokumenteres i denne uddannelsesbog med verifikation af elevens nærmeste leder. Eleven skal kunne; 1. anvende gængse informationsteknologiske værktøjer til udarbejdelse af dokumentation, 2. indgå i projektorganiserede arbejdsgrupper og i andre former for samarbejde med kollegaer samt kommunikere fagligt i virksomheden, 3. arbejde kvalitetsbevidst i henhold til virksomhedens normer, 4. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, 5. udvise forståelse for globaliseringens indflydelse på virksomhedens arbejdsprocesser, 6. anvende fremmedsproget teknisk dokumentation og anvende informationsteknologiske værktøjer til faglig vidensøgning i fremmedsprogede databaser og ordbøger, 7. udarbejde emnetegninger, 8. igangsætte, indkøre og afslutte et produktionsforløb af plastprodukter, herunder optimere, årsagsbestemme og afhjælpe simple fejl systematisk, planlægge og udføre fremstilling med relevant plastproduktionsprocesudstyr, ud fra specifikationer og kendskab til kemiske grundbegreber og plastrelaterede materialers egenskaber, samt identificere de i plastbranchen mest anvendte plastmaterialer, herunder også kendskab til genbrugsplast, 9. fremstille og læse simple diagrammer vedrørende styringer samt opbygge simple styringer og kender dertil hørende elementer, 10. anvende gængse måleværktøjer til plastindustriel produktion og fra en given plastproduktion udtage prøver til produktionskontrol og med relevant udstyr foretage visuel og måleteknisk kontrol, 11. udføre sammenføjning af tykvæggede plastmaterialer, 12. udvise innovative kompetencer ved arbejdet inden for uddannelsens jobområder og anvende viden om samfunds- og organisationsforhold i forbindelse med egen jobfunktion samt opnå kendskab til innovationsværktøjer og udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed, 13. instruere andre inden for eget fagområde, 14. udvise kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystemer, 15. indgå i arbejdssammenhænge hvor der anvendes produktivitetsfremmende metodikker og værktøjer i forbindelse med plastindustriel produktion, Side 4 af 17

6 16. udføre procesberegninger og anvende resultaterne herfra i produktionen (fx sprøjtetryk, eftertryk, opvarmningstid, køletid, hærdetid, anvendelsestid, cyklustid) og ud fra en given plastproduktion udføre statistisk proceskontrol, sammenholde måleresultaterne med gældende normer og standarder og kontrollere almindelige produktegenskaber, 17. anvende periferiudstyr under vejledning, herunder foretage enkel programmering af styringer samt medvirke til optimering af produktionsforløb ved anvendelse af periferi- og følgeudstyr, 18. foretage korrekt håndtering og bearbejdning af plast til genbrug ud fra kendskab til de enkelte plasttypers karakteristika og produktkrav samt ud fra en miljømæssig korrekt vurdering af materialets genanvendelighed (bæredygtighed), 19. udvælge og forbehandle råvarer til en konkret plastproduktion, 20. anvende relevant laboratorieudstyr til en given kvalitetskontrol, 21. medvirke ved design og konstruktion af ukomplicerede værktøjer til produktion af hærdeplastemner, termoformede emner og sprøjtestøbte emner, 22. udføre kalkulation af omkostninger i forbindelse med plastindustriel produktion samt udføre procesoptimerende beregninger ved plastindustriel produktion, 23. udføre afprøvning, indkøring og optimering af værktøjer i plastindustriel produktion, 24. medvirke ved plastindustriel produktion ved brug af avancerede materialer og processer, 25. styre og gennemføre enkle emneudviklingsprojekter samt samarbejde om emneoptimering ud fra produktions- og anvendelsesmæssige parametre, 26. gøre sig fagligt forståelig på engelsk i forhold leverandører, kunder, kollegaer og andre samarbejdspartnere, 27. styrke relevante faglige færdigheder inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder termoplast- hærdeplastproduktionsprocesserne, 28. udvise forståelse for det valgte fagområdes teknologiske muligheder, 29. medvirke ved løsning af komplicerede problemstillinger inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder termoplast- og hærdeplastproduktionsprocesserne, 30. fremstille komplicerede produkter inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder termoplast- og hærdeplastproduktionsprocesserne. Side 5 af 17

7 Sammenhæng mellem skole og praktik på plastmageruddannelsen Plastmageruddannelsen veksler mellem skoleundervisning og oplæring i en virksomhed. Skolens opgave er primært at give uddannelsen bredde og give eleven en teoretisk plastfaglig viden, mens virksomheden skal give eleven en praktisk og konkret oplæring i de kompetencer, der kendetegner en plastmager. Det er vigtigt for elevens læring, at der er sammenhæng mellem de ting eleven lærer på henholdsvis skolen og i virksomheden eleven skal på den ene side kunne bruge den teori, der læres på skolen, til at løse konkrete opgaver hjemme i virksomheden, og på den anden side skal eleven kunne anvende sin praktiske viden fra virksomheden som udgangspunkt for at forstå de mere abstrakte ting i skoleundervisningen. For at øge sammenhængen mellem skole og praktik på plastmageruddannelsen har Industriens Uddannelser i samarbejde med plastskolerne udarbejdet denne vejledning, hvor det anbefales, hvilke kompetencer eleven bør arbejde med i de enkelte praktikperioder kombineret med en oversigt over hvad de forskellige skoleperioder indeholder. Bagerst i vejledningen findes et planlægnings- og vurderingsskema, som anvendes til at vurdere om eleven har nået det enkelte praktikmål eller dele af det. Flere skemaer kan downloades fra eller fra skolernes hjemmesider. Det anbefales, at virksomheden følger vejledningen, så vidt det er praktisk muligt, når den planlægger elevens praktikforløb og i samarbejde med eleven udfylder planlægnings- og vurderingsskemaskemaerne her i dokumentet. Med de udfyldte skemaer har skolen mulighed for at tilrettelægge skoleundervisningen med udgangspunkt i den enkelte elev, under hensyntagen til den overordnede planlægning. Eleven medbringer de udfyldte skemaer på skoleopholdene, så de lettere kan indgå i den løbende dialog mellem skole og virksomhed. Det er dog vigtigt at fastslå, at de praktikmål, der fremgår af de følgende sider, blot er en vejledende udfoldning og konkretisering af de officielle praktikmål. Det er altså ikke et krav, at alle de her anbefalede praktikmål nås i praktikperioderne. Målene for plastmageruddannelsen er officielt fastlagt gennem de, førnævnte 30 kompetencemål, som er omsat i en stribe undervisningsfag og en stribe praktikmål for uddannelsen. Side 6 af 17

8 Praktikmålene, som praktikvirksomhederne forpligter sig til at oplære plastmagereleverne i ser således ud: Praktikmål for trin 1, plastmedhjælper (kompetencemål 1-15) Gennemførsel af plastproduktion: Eleven kan på begynderniveau medvirke ved opstilling og gennemførsel af en plastproduktion inden for mindst en af uddannelsens kerneområder. Eleven kan medvirke ved daglig vedligehold på produktionsudstyr. Vurdering af skader og fejl: Eleven kan medvirke ved vurdering af skader og fejl i forme og værktøjer. Eleven kan medvirke ved rapportering om fejl i forme og værktøjer. Kvalitetsvurdering: Eleven kan under vejledning visuelt bedømme kvalitet og færdige produkter. Eleven kan under vejledning ved brug af inspektions- og måleudstyr bedømme kvaliteten af færdige produkter. Praktikmål for trin 2, plastmager (kompetencemål 1-30) Kalkulation og gennemførelse af plastproduktion: Eleven kan medvirke ved forkalkulation Eleven kan opstille, indkøre optimere og gennemføre en plastproduktion inden for mindst et af uddannelsens kerneområder. Eleven kan udføre daglig vedligehold på produktionsudstyr. Eleven kan indgå i de arbejdsorganisatoriske sammenhænge som praktikstedet anvender. Eleven kan medvirke ved systematisk proceskontrol samt udnytte resultater heraf i den daglige produktion. Vurdering af skader og fejl: Eleven kan selvstændigt vurdere skader og fejl i forme og værktøjer. Eleven kan selvstændigt rapportere om fejl i forme og værktøjer. Kvalitetsvurdering: Eleven kan visuelt bedømme kvalitet af færdige produkter. Eleven kan ved brug af inspektions- og måleudstyr bedømme kvalitet af færdige produkter. Eleven kan løbende kvalitetsvurdere råvarer, produktion og færdigvarer. Side 7 af 17

9 Praktikvejledning og skemaer På det særlige 2½ årige voksenuddannelsesforløb for plastmagerelever over 25 år består skoleundervisningen af en række AMU-kurser, som er særligt sammensat ud fra elevens valgte profil. Målene for de enkelte AMU kurser kan også ses her Sammenhængen mellem skolens teoretiske undervisning og den praktiske oplæring på virksomheden er også meget vigtig for de voksne elever. Derfor er det vigtigt at både skolen og virksomheden er opmærksomme på at tilrettelægge elevens personlige uddannelsesplan sådan, at der opnås størst mulig sammenhæng mellem rækkefølgen af kurser og de opgaver og arbejdsprocesser eleven arbejder med i praktikken. På de næste sider er der skemaer for opnåelse- og evaluering af de kompetencer der bør opnås i praktikforløbene. Side 8 af 17

10 Side 9 af 17

11 Side 10 af 17

12 Side 11 af 17

13 Side 12 af 17

14 Uddannelsesplan Uge nr./år AMU kursus Bestået karakter Materialelære-, styring- og IT forløb Sprøjtestøbeforløb Ekstruderingsforløb Termoformforløb Svejseforløb Hærdeplast forløb Materialelære-, styring- og IT forløb Anvendelse af termoplastmaterialer Materialevalg ved plast produktion Anvendelse af nye og avancerede plastmaterialer Plastmagertilrettet Styring/Robot/Solidworks Plastmager tilrettet IT/MS Office/Rapportskrivning Sprøjtestøbeforløb Betjening af sprøjtestøbemaskiner Montage og indstilling af sprøjtestøbeforme Optimering af sprøjtestøbeanlæg Fastlægning af driftsparametre ved sprøjtestøbning Sys. indkøring af nye sprøjtestøbeforme og 2K Fejlretning på sprøjtestøbte emner Styring og fejlfinding på sprøjtestøbeanlæg Ekstruderingsforløb Betjening af enkle ekstruderanlæg Drift af ekstruderanlæg Indkøring af ekstruderingsanlæg Optimering af ekstruderingsanlæg Systematisk indkøring og optimering Termoformforløb Betjening af termoformmaskiner Drift af termoformanlæg Svejseforløb Svejsning af tykvæggede plastmaterialer Plastsvejsning (UVE) Plastsvejsning (USME) Hærdeplast forløb Sikkerhed ved polyesterstøbning Personlig sikkerhed ved epoxy og isocyanater Fremstilling af formværktøjer Side 13 af 17

15 45436 Støbning af glasfiberarmeret polyesteremner Støbning af epoxykompositemner RTM vakuumstøbning af glasfiberemner RTM vakuumstøbning af epoxykompositter Håndoplagt glasfiberstøbning Finish og reparation af polyesteremner Finish og reparation af epoxyemner Støbning af epoxy prepregemner Limning, epoxy og polyesterkompositter Reparation og finish af støbeforme til hærdeplast Støbning af avancerede epoxy prepregemner Formstøbning højtemperatur Formstøbning med polyester Polyurethanstøbning Polyurethanstøbning, opstilling og indkøring Avanceret reparation af bjælke- og vingestrukturer Side 14 af 17

16 Evalueringsgrundlag for voksne plastmagere På hvert forløb skal der gives en karakter, når man uddanner sig til plastmager. Denne karakter gives af faglæreren, der suverænt vurderer prøveafholdelsesmetoden (praktisk/teoretisk prøve, projektopgave, differentierede prøver osv.) Teorikarakteren der vægter 20 %, gives for opnåede kompetencer indenfor det teoretiske område, i forhold til målbeskrivelsen på kurset. Evalueringsgrundlaget ses i figuren til højre. Dette kan foregå ved: En skriftlig teoriprøve Lærerens vurdering af det kvalitetsmæssige teoretiske indhold i en projektrapport Lærerens vurdering af elevens teoretiske kompetencer i forhold til målbeskrivelsen. Karakter fejl i % ekstra , , ,5 Praktikkarakteren der vægter 30 %, gives for opnåede kompetencer indenfor det praktiske område, i forhold til målbeskrivelsen på kurset. Dette kan foregå ved: En praktisk prøve. Lærerens vurdering af det praktisk udførte arbejde i et projekt. Lærerens vurdering af elevens praktiske kompetencer i forhold til målbeskrivelsen. Periodekarakteren der vægter 50 %, er faglærerens vurdering af elevens engagement, samarbejdsevne, indsats og stabilitet i gennem kursusforløbet. Karakteren skrives på lærerens mødejournal og bør noteres, af eleven i denne uddannelsesbog, under det specifikke AMU-kursus. Side 15 af 17

17 Skriftlig vejledning i forhold til uddannelsen Side 16 af 17

18 Egne notater Side 17 af 17

PLAST - SPRØJTESTØBNING

PLAST - SPRØJTESTØBNING Plastuddannelser på AMU SYD i Ribe PLAST - SPRØJTESTØBNING Innovation er resultatet af en kreativ proces, hvor man ser muligheder, får en ide, afprøver den, gennemfører den og skaber værdi i et fagligt,

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet holdes hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg Plan for dagen: 10.00-10.30 Velkomst

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Analyserapport Maj 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Plastspecialist. Informations møde 5. Februar 2011. www.hadstents.dk. Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen

Plastspecialist. Informations møde 5. Februar 2011. www.hadstents.dk. Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen Plastspecialist Informations møde 5. Februar 2011 Informationsmøde om plastspecialistuddannelsen Dagens Program. Præsentation, baggrund, forventninger Indhold i skoledelen og de enkelte moduler. Forventninger

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere