København, den 10. april 2015 Sagsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København, den 10. april 2015 Sagsnr.:"

Transkript

1 København, den 10. april 2015 Sagsnr.: Høringsnotat vedrørende Udkast til ændringsbekendtgørelser på frøområdet. Ændringsbekendtgørelse om sædekorn, Ændringsbekendtgørelse om markfrø og Ændringsbekendtgørelse om grønsagsfrø Modtagne høringssvar NaturErhvervstyrelsen har modtaget 528 høringssvar i høringsperioden 4. februar 2015 til 4. marts Samtlige høringssvar er lagt ud og kan læses på Høringsportalen, hvorfor der ikke fremgår en liste over høringsparter af dette notat. Høringssvarene er afgivet af privatpersoner, organisationer og myndigheder. Bemærkninger til ændringsbekendtgørelserne Ændringerne i bekendtgørelserne bliver generelt hilst velkommen. Dog fremgår det af mange høringssvar, at ændringerne ikke er tilstrækkelige. I det følgende gennemgås de væsentlige fællestræk i høringssvarene. Af hensyn til overskueligheden opdeles gennemgangen af de indkomne høringssvar i grupper. Det bemærkes, at en del af høringssvarene vedrører forslag og bemærkninger til andet og mere end udkastene til ændring af bekendtgørelserne. Dette høringsnotat kommenterer primært de bemærkninger, der vedrører udkastet til ændring af bekendtgørelserne. 1. Organisationer og foreninger Foreningen Frøsamlerne tilslutter sig ændringerne. Det ønskes, at lovgivningen sætter så få begrænsninger som muligt for borgerne for at fremme den dyrkede biodiversitet. Det bemærkes, at bevarings-og hobbysorter ifølge dansk fortolkning af EU s frølovgivning skal godkendes og registreres på den nationale sortsliste for at kunne sælges i Danmark. I andre lande har man valgt andre fortolkninger. Med en lempeligere fortolkning ville det blive nemmere at markedsføre visse sorter i Danmark og at få flere sorter på den nationale sortsliste. De udgifter, der i Danmark er forbundet med at få en bevaringssort optaget på sortslisten er ganske betydelige, og for den enkelte avler er der ingen fordele forbundet hermed hverken økonomisk eller praktisk. Derimod er der fordele ved eventuelt at optage specialafgrøder på listen. Det foreslås, at Danmark iværksætter en politik, som fremmer opformering af bevarings-og hobbysorter i et dynamisk in-situ-miljø. Det bør være muligt frit at bytte/udveksle plantemateriale, som ikke er beskyttet af ophavsrettigheder. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Tel DK-1780 København V Fax

2 Frøsamlerne foreslår at oprette et Landsudvalg til at gennemføre langsigtet og kvalificeret politik og strategi. Samtidig opfordres der til, at den nordiske genbank Nordgen støttes økonomisk og politisk. Frie Bønder- Levende Land udtrykker tilfredshed med, at det viser sig, at der er uudnyttede muligheder for fortolkning af reglerne for sædekorn, grønsagsfrø og markfrø i de gældende EU-direktiver. Det foreslås derfor blandt andet, at lejligheden benyttes til at lette vilkår for små landbrug, hvor man arbejder ud fra principper om mangfoldighed, bæredygtighed og udstrakt indflydelse på hvad og hvordan man producerer, såvel som hvordan produktionen forarbejdes og fordeles videre. Det anføres, at Danmark ikke lever op til bestemmelserne i FAO s internationale traktat om plantegenetiske ressourcer, som forpligter til at bevare og sikre bæredygtig udnyttelse af de genetiske ressourcer i de danske fødevareplanter og deres vilde slægtninge. Sikring af de genetiske ressourcer er forudsætningen for at kunne udvikle plantesorter til fremtidige behov f.eks. af hensyn til tilpasning til klimaændringer. Det beskrives, at Ny Nordisk Mad samt voksende interesse for økologi og bæredygtighed har bevirket, at forbrugerne efterspørger specialprodukter, f.eks. indenfor mel (ølandshvede, svedjerug m. fl.). Det foreslås videre, at kravene til sorternes selvstændighed, ensartethed og stabilitet (SES)bør lempes for bevarings- og hobbysorter og nye sorters udvikling af meget små forædlere. Disse sorter har netop deres styrke i variationen. Afgifterne for godkendelse og optagelse på listen bør også reduceres, evt. helt fjernes. Der udtrykkes støtte for forslag fremsat af Frøsamlerne. Endelig ønskes det, at det bliver lovligt at dyrke og sælge de gamle og heterogene kornsorter på kommerciel basis, som det i praksis er i dag. Slow Food i Danmark påskønner bekendtgørelsesændringen. Det anføres, at landmænd og små forædlingsvirksomheder bør have lov til at opformere frø af gamle sorter af korn og andre nytteplanter med et kommercielt formål. Der konstateres, at vores fødevarer produceres af stadig færre arter af planter og dyr, hvilket betyder, at den kulinariske og smagsmæssige diversitet er forringet. Samtidig er ejerskabet til genmaterialet koncentreret på færre og større virksomheder. Der opfordres til, at den danske frølovgivning følger FN s traktat om plantegenetiske ressourcer samt fremme af biodiversiteten og den kulinariske diversitet gennem frivillig og gratis sortsregistrering. Økologiens Have har noteret sig, at det nu bliver lovliggjort at frøbytte mellem private. Det ønskes, at det også lovliggøres, at små steder som Økologiens Have kan dyrke og sælge egne frø. Det er vigtigt med vide rammer for særligt de bevaringsværdige sorter. Der ønskes yderligere, at der tages initiativ til mere langsigtet planlægning for biodiversitet samt bevaringsarbejdet for ældre og bevaringsværdige sorter. Det konkluderes, at det vil være til stor gavn for både biodiversiteten og bevarelse af gamle sorter. Og det vil bringe Danmark på niveau med lande, vi gerne sammenligner os med på dette område samt traktatmæssige forpligtelser internationalt. 2

3 Haveselskabet bemærker, at grænsen for kommerciel udnyttelse er flydende og bør præciseres. Den indsats, som amatørforædlere, foreninger og mindre virksomheder kan gøre for bevaring af gamle sorter samt videreudvikling af dem, støtter op om behovet for udvidet genetisk diversitet. Det bør ikke begrænses af krav om omfattende og bekostelig registrering på EU s sortsliste. Det konkretiseres, at amatørforædlere bør have adgang til at forædle krydsningspopulationer, som ikke er registreret på EU s sortsliste, og bør have mulighed for at krydse gamle sorter, som bevares i genbanker, med moderne sorter. Der er behov for videreudvikling af havesorter med f.eks. sygdomsresistens og højt udbytte. Der fremkommes med diverse opfordringer omkring amatørforædleres mulige fremtidige registrering og mærkning af deres frø, nogle samfundsmæssige gevinster opridses sammen med gevinster for professionelle forædlere og grønsagsproducenter. Biodiversitetsgårde i Danmark konstaterer, at den nationale indsats med biodiversitetsgårde bidrager til at implementere Danmarks forpligtelser til in-situ-bevarelse ved den internationale plantetraktat. Det forklares, hvordan de seneste bekendtgørelsesændringer eksempelvis påvirker ønsket om oprettelse af Biodiversitetsgårde i Danmark. Det anføres, at gamle danske plantesorter indenfor alle afgrøder af både grønsager, frugt, foder- og konsumafgrøder, vil bidrage med at øge biodiversiteten og erstatte monokulturer. Ingen af de gamle plantesorter eller blandinger, som er relevante for arbejdet, er optaget på sortslisten og vil således ikke være lovlige at anvende. Det konstateres, at ændringsbekendtgørelserne giver mulighed for at udveksle frø og såsæd, hvis hensigten ikke er kommerciel. Bekendtgørelserne synes ikke at kunne anvendes på Biodiversitetsgårde, da sigtet er bevarelse af gamle sorter, herunder salg af specialprodukter af særlig kvalitet. Det foreslås at tilføje samt salg af frø og sædekorn fra egen høst til en anden primærproducent af sorter, som ikke er omfattet af plantenyhedsbeskyttelse. i ændringsbekendtgørelsernes 1, stk. 1. Det fastslås, at en yderligere ændring af bekendtgørelserne er nødvendig for at Danmark lever op til de internationale traktater på området. Det anføres, at traktaternes ord og især hensigt er, at de kontraherende parter har en forpligtelse til at standse faldet i biodiversitet, og herunder særligt at fremme den bæredygtige udnyttelse af plantegenetiske ressourcer. Landbrugernes lovlige udveksling af frø og såsæd er en forudsætning for at en bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer kan realiseres i Danmark og dermed opfylde traktaternes forpligtelser hertil. Københavns Fødevarefællesskab er meget glade for, at det bliver lovligt at bytte ucertificeret grønsagsfrø, markfrø og grønsagsfrø. Der ønsker dog yderligere ændringer af lempeligere karakter, da der ikke skal skelnes skarpt mellem kommerciel og ikkekommerciel. Det anføres, at bevaringsarbejdet er vigtigt for at bevare en stor variation af kulturplanter, hvorfra nye sorter kan forædles. Forædling er til stadighed vigtig, sådan at landmænd kan udvikle frø med egenskaber, der kan overleve nye sygdomme, nye klimabe- 3

4 tingelser og ikke mindst fremavle nye ernæringsmæssige og smagsmæssige egenskaber samt endelig nedsættelse af behovet for sprøjtning. Der bør indføres en bagatelgrænse for produktion af ucertificeret frø med handel for øje. Det konstateres, at sortslisten ikke fungerer. Det foreslås, at foreninger som Frøsamlerne, Fødevarefællesskaber samt offentlige biblioteker og lignende institutioner der ikke primært har kommercielle interesser, men primært varetager bevaringsarbejde og laver folkeoplysning bør undtages og ikke anses som kommercielle selv om de både køber og sælger frø i større mængder. Det anføres, at ansvaret for bevaring ikke udelukkende bør påhvile private, ud over genbanker og forskningsinstitutter, da de i praksis ikke kan løfte hele ansvaret for plantearven. Der peges på, at der er behov for, at bevaringsarbejdet kan indgå som en del af det kommercielle marked, hvor det både kan være miljømæssigt bæredygtigt og økonomisk attraktivt. Det konkluderes, at biodiversitet og økologi spiller en central rolle sammen med sundhed og smag. In situ on-farm bevaring må understøttes, således at den danske lovgivning bliver mindre restriktiv overfor landmænd, der ønsker at handle med ucertificeret såsæd. Det beskrives, at frømarkedet i dag er centraliseret på få hænder, der understøttes af lovgivningen. Det fremhæves, at en bredere tilgang til og forvaltning af frølovgivningen, forskellige muligheder for fortolkning af skellet mellem kommerciel og privat produktion, bagatelgrænser, fritagelse fra registrering og åbning for kommerciel salg af frø, der ikke er underlagt kravene om selvstændighed, ensartethed og stabiliget (SES) bør være fokuspunkter. Eftersom klimaet ændres, bør opformering understøttes, således at plantefrø, der har været i Nordisk Genbank også kan anvendes efter hensigten i fremtiden. Der ønskes en ny lovgivning i forhold til grønsagsfrø, at lempeligere regler med udgangspunkt i EU-regler og internationale forpligtelser tilgodeses, således at en mindre restriktiv dansk lovgivning kan skabes på området. 2. Private høringsparter inspireret af Frie Frø I denne gruppe af høringssvar har langt hovedparten af høringssvarene fra de private høringsparter (over 480 stk.) enslydende indhold, som er inspireret af Kampagnen Frie Frø. Af de private høringssvar fremgår generelt, at artsdiversiteten må beskyttes og fremmes. Det er vigtigt, at de gamle sorter ikke blot opbevares på et lager i NordGen men får mulighed for at gro i vores haver og repræsentere den artsdiversitet, som er naturlig. Det bør være nemt at dyrke mange forskellige, sjove, gamle og bevaringsværdige sorter. Måske er det netop denne genetiske bredde, som redder fødevareproduktionen i fremtiden. I en verden med klimaforandringer kan de lokale sorter hurtigt få langt større betydning, end man oprindeligt troede. Der er behov for et langsigtet perspektiv, så biodiversiteten bevares. Registrering af frø er af stor vigtighed for landmanden - men reglerne rammer alt for bredt. Derfor bør 4

5 gamle bevaringsværdige sorter kunne registreres gratis eller fritages for registrering, således at det er muligt at sælge disse sorter i små mængder. Det må være muligt at lempe reglerne. Danmark bør begynde at overholde den Internationale Plantetraktat- ITPGRFA og Nagoya- protokollen. Fødevaresikkerhed er et vigtigt emne, men for at der er reel fødevaresikkerhed, må artsdiversitet, bæredygtighed og retten til at dyrke egen mad vægte langt tungere i lovgivningen, end den gør i dag. Det nævnes også i høringssvaret, at det er yderst problematisk og meget uholdbart, at man ikke kan bytte frø og dermed udforske muligheder og nye sorter. Diversitet i vores kulturplanter og landbrugsafgrøder øger den naturlige modstand mod skadedyr og plantesygdomme, og er derved bedre tilpasset klimaforandringer, således at brugen af sprøjtemidler, gødning mv. kan nedjusteres og gøres mere bæredygtigt. Det burde være tilladt at sælge både registrerede og uregistrerede frø. Det vil fremme biodiversiteten og reducere bureaukratiet. Såsæd og frø må ikke være monopoler forbeholdt de store firmaer. Derfor er det afgørende nødvendigt, at lovgivningen ændres, så det bliver lovligt for enhver at dyrke, så, sælge og forære frø af egen avl væk. 3. Private høringsparter med individuelt indhold Der opfordres til, at der arbejdes på at lovliggøre hobbyinteresser i udveksling med frø. Det anføres, at det er svært at forstå, at det er en ulovlig handling at bytte frø. Der er mange, der har stor passion for at bevare sorter in situ såvel frøformerede som vegetativ formerede sorter. Derved sikres den danske have- og landbrugskulturarv, og denne dyrkning er en betingelse for, at NordGen på længere sigt kan fungere. Som samfund skal vi forpligte os til at deltage aktivt i at udvikle muligheder for at dyrke egen føde, og ikke mindst vegetabilske økologiske fødeemner, som er en livsvigtig kilde til næring. Det at have havejord eller deles om jord og afgrøder kan være en livsnødvendig livsstil i fremtiden. Det er vigtigt, at der i den kommende frølovgivning skelnes mellem mindre landbrug, haveejere og industrielle landbrug. Industrielle landbrug har brug for ensartethed og sikkerhed for de frø, men det skal ikke være industrien, der styrer Danmarks frøpolitik. Vores plantearv er afhængig af konstant vedligeholdelse og tilpasning til de skiftende klimaforhold. Det gøres ikke alene ved at opbevare genmateriale hos NordGen, men ved at dyrke den. Det er en opgave, som mindre landbrug og haveejere tidligere har taget del i, og som der derfor også bør gives plads til i den kommende lovgivning. Det anses for problematisk, at bekendtgørelsen besværliggør bevarelsen af gamle frøsorter, der på nuværende tidspunkt ikke er sikret gennem kommercielle interesser. Bevaring er i dag baseret på hobbybrug (idealisme og naturalieøkonomi). Dette fordi 5

6 sorterne i dag/på den korte bane ikke repræsenterer nogen betragtelig værdi, fordi de ikke passer til de forbrugsmønstre, markedet har i dag. Lovgivningen bør sætte så få begrænsninger som muligt for borgernes muligheder for at fremme den dyrkede biodiversitet. Danmark synes ikke at have fortolket EU's lovgivning lige som andre lande, hvilket kan betragtes som en overimplementering af Danmark. Det nævnes, at in situ og on farm bevaring vil bidrage til Danmarks forpligtelser i forhold til internationale traktater om vedligeholdelse af den biologiske diversitet. Det foreslås, at krav og betaling for anvendelse af frø fra sortslisten bør lempes og tilpasses, således at det bliver lettere for amatørforædlere at videreudvikle eksempelvis bevaringsværdige frø med egenskaber fra moderne sorter med højere sygdomsresistens eller udbytte. Der udtrykkes bekymring for, at de tekniske, økonomiske og bureaukratiske forhindringer for at kunne certificere planteformeringsmateriale i Europa begrænser udbuddet og diversiteten af planter og skaber alvorlige problemer for innovation diversitet i fødevaresektoren. Det anbefales, at der indføres fri registrering, en langsigtet plan for bevaring af bevaringsværdige sorter og en plan for ikke blot bevaring men udbygning af genpuljen. Mindre forhandlere eller andre, som opformerer en frøægte sort, er stadig i klemme i lovgivningen. Det konstateres, at vi lever i et samfund, som priser små iværksættere for deres virketrang, men på frøområdet er det kun store firmaer, som har ret til at drive virksomhed. Det anføres, at det først og fremmest drejer sig om fødevareforsyning. Resultatet af lovgivningen er imidlertid, at jordbruget har mistet sin diversitet, som skal være stødpude mod klimaforandringer og andre fremtidige udfordringer. Det konstateres, at Danmark har tiltrådt konventionen om biologisk diversitet, hvori vi forpligter os til at bevare den nationale biologiske mangfoldighed i såvel naturen som i jordbruget. I disse internationale forpligtelser er nævnt en række tiltag til at fremme udnyttelse af den biologiske mangfoldighed, som ikke involverer kommercielle forædleres deltagelse, men som ikke kan lade sig gøre i Danmark på grund af sorts- og frølovgivningen. 4. Myndigheder Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) bemærker, at bekendtgørelsesudkastene medfører administrative lettelser for erhvervslivet. TER vurderer, at de administrative lettelser ikke overstiger 4 mio. kr. på samfundsniveau årligt. De bliver derfor ikke kvalificeret yderligere. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme støtter ønsket om, at museer skal kunne udveksle og sælge historiske og bevaringsværdige sorter. Der opfordres til, at der indarbejdes en generel dispensation i de her præsenterede regler i relation til historiske- og bevaringsværdige sorter, så der kan ske gratis sortsregistering af gamle og bevaringsværdige sorter samt gives tilladelse til, at bevaringsværdige sorter kan sælges frit af alle. 6

7 Fødevareministeriets bemærkninger til høringssvarene De forslag og bemærkninger, som relaterer sig til bekendtgørelsesændringerne vil blive inddraget i det videre arbejde. Vi kan nævne, at NaturErhvervstyrelsen på baggrund af bekendtgørelsesændringen har indkaldt Dialogforum om EU sortslovgivning for at drøfte kommende praksis. Dialogforum består af både små og store aktører på området. Der blev afholdt et møde 20. marts 2015, og der er indkaldt til møde igen inden sommerferien. På mødet i marts drøftede Dialogforum et oplæg om løsninger i forhold til definitioner af kommerciel og ikke-kommerciel brug, bagatelgrænser for udveksling af frø og sædekorn mellem f.eks. landmænd, mulighed for beløbsgrænser for hvornår handel med et ikke-kommercielt sigte kan undtages fra markedsdirektiverne, samt præcisering af at privat til privat overdragelse af frø er undtaget af reglerne. Der arbejdes nu med en række løsningsforslag for, hvordan ønsker i høringssvarene kan imødekommes i den kommende forvaltning af EU-lovgivningen. I arbejdet med at finde en brugbar definition på kommerciel og ikke-kommerciel brug arbejdes der på at undtage virksomheder fra reglerne, så længe salget sker med henblik på ikke-kommerciel udnyttelse og/eller ligger under en beløbsgrænse. Der er også lagt op til at indføre bagatelgrænser så det bliver muligt at udveksle såsæd og frø i mindre mængde, uden at materialet skal gennem certificering mv. Derudover arbejdes der på at udbygge den danske sortsliste i forhold til bevarings- og hobbysorter (grønsagsfrø uden egentlig kommerciel produktionsværdi). Endelig kan styrelsen af høringssvarene se, at der er behov for at kommunikere klart om reglerne og herunder også om, hvem der er undtaget af reglerne. Derfor overvejer NaturErhvervstyrelsen at gennemføre en kommunikationsindsats med det formål at understøtte de mange aktører på frøområdet herunder særligt arbejdet med bevarings- og hobbysorter. 7

Biodiversitetsgårde i Danmark

Biodiversitetsgårde i Danmark NaturErhvervstyrelsen, Center for Planter & Landbrugslov, Nyropsgade 30 1780 København V Biodiversitetsgårde i Danmark Foreningen for bæredygtig udnyttelse af landbrugets ge Formand: Holger Jessen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 286 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 2. afd., 2. kt Sags.nr.: PD 1031/EU1-6 Den 10. april 2007 LBO/MEB/LHD/HIP/DKR/TAER/HLAN

Læs mere

Kommentarer til EU kommissionens forslag til Lovgivning om planteformeringsmateriale

Kommentarer til EU kommissionens forslag til Lovgivning om planteformeringsmateriale NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug Planter 27. maj 2013 Kommentarer til EU kommissionens forslag til Lovgivning om planteformeringsmateriale Økologisk Landsforening har gennemgået udkastet til forordning

Læs mere

FRIE FRØ ET PLANTEMANIFEST

FRIE FRØ ET PLANTEMANIFEST FRIE FRØ ET PLANTEMANIFEST med politiske anbefalinger Må frit kopieres og distribueres Offentliggjort 9. februar 2015, 1. udkast Dette er en foreløbig udgave af plantemanifestet. Manifestet vil blive diskuteret

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 25. maj 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 25. maj 2005 Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. maj 2005 Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Fødevareministeriets grundnotat

Læs mere

Høringssvar til sagsnr. 15-31020-000003

Høringssvar til sagsnr. 15-31020-000003 1 Til NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. Høringssvar til sagsnr. 15-31020-000003 Høring over udkast til ændringsbekendtgørelser på frøområdet Udarbejdet af medlemmer i: Københavns

Læs mere

Redegørelse for økologisk landbrugs adgang til egnede plantesorter og Danmarks internationale forpligtelser til at bevare og udvikle den bæredygtige udnyttelse af plantegenetiske ressourcer Forord ØkologiVision

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Hvilke sorter skal der vokse på marken?

Hvilke sorter skal der vokse på marken? Hvilke sorter skal der vokse på marken? En temadag om EU-sortslovgivningens betydning for det økologiske og konventionelle jordbrug Tirsdag den 6. november 2012 kl. 10-15 i NaturErhvervstyrelsen Moderator:

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i )

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) I medfør af 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 og 8, jf. 1 stk. 1, i lov om frø, kartofler

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1)

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1) BEK nr 943 af 11/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000004 Senere

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Ændringsskema Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn NaturErhvervstyrelsen Planter Den 03. november 2016 Sagsnr.: 16-0114-000014 KRBA (Ændring af gældende BEK nr. 941 af 11. 8.2015) Ændringsskema Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Referat af mødet i Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer den 1. september 2011 i Plantedirektoratet

Referat af mødet i Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer den 1. september 2011 i Plantedirektoratet Plantedirektoratet Frø og Planter Den 12. oktober 2011 J.nr.: PD 06-160-000003 LBO/div.medlemmer Referat af mødet i Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer den 1. september 2011 i Plantedirektoratet I

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Planter/SOTHJO/LBO/SVP/AKMA Sagsnr.: 13-3261-000001 Dato: 14-01-2014 Fødevareministeriets positionspapir

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Den sikre vej for nye sorter og udsæd TystofteFonden. Gerhard Deneken

Den sikre vej for nye sorter og udsæd TystofteFonden. Gerhard Deneken Den sikre vej for nye sorter og udsæd TystofteFonden Gerhard Deneken +45 5080 8451 gde@tystofte.dk Snitflade mellem NaturErhvervstyrelsen og TystofteFonden per 1. jan 2017 Offentlige myndigheder Ikke-offentlig

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V planter@naturerhverv.dk 27. maj 2013 Bemærkninger til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af

Læs mere

Strategi for jordbrugets plantegenetiske ressourcer

Strategi for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Strategi for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2017-2020 August 2017 Strategi for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2017-2020 Udgiver: Landbrugsstyrelsen Redaktion: Miljø & Biodiversitet Foto:

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-31020-000020 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 194 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 31. marts 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

På vej mod ny EU lovgivning om. plantesundhed frø og planteformeringsmateriale

På vej mod ny EU lovgivning om. plantesundhed frø og planteformeringsmateriale På vej mod ny EU lovgivning om plantesundhed frø og planteformeringsmateriale Evaluering 2010-11 af EU plantesundhedsordningen og markedsføringsreglerne Sikker fødevareforsyning Natur og landskabsværdier

Læs mere

MATPLANTER BIOLOGISK MANGFOLD I LANDBRUKETS TJENESTE

MATPLANTER BIOLOGISK MANGFOLD I LANDBRUKETS TJENESTE MATPLANTER BIOLOGISK MANGFOLD I LANDBRUKETS TJENESTE Morten Rasmussen SEMINAR: TIRSDAG 1. SEPTEMBER KL. 14.00 18.00, LITTERATURHUSET I OSLO Arrangør: Oikos Økologisk Norge, med støtte av Landbruksdirektoratet

Læs mere

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder

Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Vejledning for udbydere af kurser i dyrkning og håndtering af GM- afgrøder Oktober 2016 Tekst og redaktion: NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn Lovtidende A Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 25 i lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Gruppearbejde Sortsblandinger: Hvordan kommer vi fra teori til praksis?

Gruppearbejde Sortsblandinger: Hvordan kommer vi fra teori til praksis? Gruppearbejde Sortsblandinger: Hvordan kommer vi fra teori til praksis? 11.15 Introduktion og dannelse af grupper af 5-6 personer 11.20 Individuel refleksion over spørgsmål og svar 11.25 Drøftelse i grupperne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 31455 Sagsnr.: 2015-29-22-01056 Den 1. september 2015 MFVM 416

Læs mere

Kære. Med venlig hilsen. Lila Towle. Foreningen Frøsamlerne Drøwten 9, Lindum 8830 Tjele

Kære. Med venlig hilsen. Lila Towle. Foreningen Frøsamlerne Drøwten 9, Lindum 8830 Tjele Kære Jeg er formand for Frøsamlerne, en forening bestående af ca. 150 medlemmer - "ildsjæle" - hvoraf flertallet i landdistrikterne, der arbejder for at bevare den plantegenetiske arv og mangfoldighed

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Fra genbank til spisebord

Fra genbank til spisebord Fra genbank til spisebord Fødevareministeriets handlingsplan 2011-13 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Fra genbank til

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 142 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Kolofon Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Denne strategi er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Til adressaterne på vedlagte liste Den 19. december 2013 Sagsnr.: 13-31020-000010 KSJ Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Bekendtgørelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-104

ÆNDRINGSFORSLAG 1-104 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 4.12.2013 2013/2099(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-104 Udkast til betænkning Marit Paulsen (PE504.032v01-00) Planteforædling: muligheder

Læs mere

Certificering af frø under den kommende EU-frølov. Merete Buus

Certificering af frø under den kommende EU-frølov. Merete Buus Certificering af frø under den kommende EU-frølov Merete Buus Certificering af frø hvorfor det? Certificering af frø under den kommende EU-frølov / Merete Buus 2 Certificering af frø hvorfor det? Garanti

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

GMO. - regler og godkendelse. GMO konference 2011. Danmarks Landboungdom. Af Bruno Sander Nielsen

GMO. - regler og godkendelse. GMO konference 2011. Danmarks Landboungdom. Af Bruno Sander Nielsen GMO - regler og godkendelse GMO konference 2011 Danmarks Landboungdom Af Bruno Sander Nielsen GMO er gennemreguleret Der må i EU ikke markedsføres en GMO eller produkter produceret herfra med mindre der

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til nye

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./ 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-24-03184/Dep. sagsnr. 12817 Den 5. december 2011 FVM 967 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0262 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/NaturErhvervstyrelsen Sagsnr.: 19930 Den 18. juni 2013 FVM 158 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn BEK nr 941 af 11/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000005 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26518 Den 16. juni 2014 FVM 293 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om skovfrø og -planter

Høring over udkast til bekendtgørelse om skovfrø og -planter Til høringsparterne på vedlagte liste Center for Jordbrug Sagsnr.: 13-0114-000005 Dato: 22. november 2013 Høring over udkast til bekendtgørelse om skovfrø og -planter Med henblik på bemærkninger fremsender

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Strategi for det danske arbejde med jordbrugets plantegenetiske ressourcer

Strategi for det danske arbejde med jordbrugets plantegenetiske ressourcer Strategi for det danske arbejde med jordbrugets plantegenetiske ressourcer Plantedirektoratet og Danmarks JordbrugsForskning September 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord...... 6 Kommissorium......

Læs mere

Sortsudvikling i økologisk jordbrug

Sortsudvikling i økologisk jordbrug Oplæg til diskussion om fremtidens Sortsudvikling i økologisk jordbrug Notat med fokus på korn af Anders Borgen Marts 2010 Notatets vurderinger er ikke nødvendigvis dækkende for den officielle holdning

Læs mere