Fortsat syg hjælp til at komme videre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortsat syg hjælp til at komme videre"

Transkript

1 Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension

2 Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår. I pjecen kan du læse om betingelser, regler og muligheder for revalidering, fleksjob og førtidspension. Alle ordningerne administreres af kommunen. Du kan også orientere dig om klageregler, forholdet til DSA og hjælpemuligheder i pensionskassen PKA. Socialrådgivningen i DSA kan vejlede dig telefonisk ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp. Du kan også selv hente informationer på vores hjemmeside dsa.dk, hvor du finder Guide til syge. Pjecen indeholder også relevante oplysninger for selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller. Før du søger om hjælp i kommunen, bør du finde ud af, om dine arbejdsmæssige problemer kan løses på din nuværende arbejdsplads. Kontakt din faglige organisation for at høre om arbejdsfastholdelse. Har du spørgsmål om løn - og ansættelsesforhold, herunder opsigelsesregler, skal du også kontakte din faglige organisation. 3

3 Indholdsfortegnelse FLEKSJOB, REVALIDERING ELLER FØRTIDSPENSION Indledning 5 Hent hjælp i kommunen 6 Sagsbehandling i kommunen 7 Revalidering 8 Fleksjob 15 Førtidspension 22 Retssikkerhed 26 Klagemuligheder 27 Hjælpemuligheder i pensionskassen PKA 28 Selv om din arbejdsevne er nedsat, er der forskellige muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet. En af dem er revalidering. Det betyder, at du kan få hjælp til at blive eller komme tilbage på arbejdsmarkedet fx i form af virksomhedspraktik eller uddannelse. En anden mulighed er fleksjob. I et fleksjob er du ansat hos en arbejdsgiver på vilkår, der tager hensyn til din nedsatte arbejdsevne. Du har mulighed for at få fleksjob, når hverken behandling eller revalidering kan forbedre din arbejdsevne. Endelig er der mulighed for førtidspension. Det kræver, at din arbejdsevne er så nedsat, at du hverken kan revalideres eller varetage et fleksjob. Det er den kommune, du bor i, der behandler og bestemmer, om du har ret til revalidering, fleksjob og førtidspension. 4 5

4 HENT HJÆLP I KOMMUNEN SAGSBEHANDLING I KOMMUNEN Hvis du er sygemeldt og får løn under din sygdom, eller du får sygedagpenge, vil du sandsynligvis allerede være i kontakt med kommunen. Du kan derfor aftale et møde med din sagsbehandler for at drøfte dine muligheder. Er du ikke i kontakt med kommunen, kan du få en aftale med en sagsbehandler. Du kan godt søge om revalidering og fleksjob, selv om du ikke er sygemeldt i dit arbejde. Kommunen er forpligtet til at vurdere din ansøgning om fx fleksjob i forhold til alle hjælpemuligheder. Vi anbefaler, at du tager dit cv med til mødet med kommunen og også gerne konkrete eksempler på, hvilke arbejdsopgaver du kan udføre, og hvilke du ikke magter. Efter samtalen vil sagsbehandleren hente de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning. Det kan være oplysninger fra læge, speciallæge, hospital, din faglige organisation og a-kassen. Mens sagen behandles, kan der blive behov for fx en statuserklæring fra din læge eller en speciallægeundersøgelse. Der også være behov for at holde en eller flere rundbordssamtaler. Det sker for at afklare, om du kan blive på din arbejdsplads. Deltagerne i en rundbordssamtale vil typisk være dig selv, din nærmeste leder, kommunens sagsbehandler og din faglige organisation fx din tillidsrepræsentant. Formålet er at få lavet en løsning, så du kan genoptage arbejdet, hvor job og helbred passer sammen. Har du behov for at kende jobmulighederne inden for dit fag, kan du kontakte jobformidlingen i DSA. Arbejdsevne og ressourceprofil For at vurdere din arbejdsevne skal kommunen udarbejde en ressourceprofil. Ressourceprofilen beskriver dine ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Ressourceprofilen skal laves sammen med dig, og din egen opfattelse af forholdene skal skrives ind i profilen. Hvis konklusionen i ressourceprofilen er, at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan varetage arbejde på almindelige vilkår, er næste skridt at finde ud af, om du har ret til revalidering, fleksjob eller førtidspension. Du kan læse mere om arbejdsevne og ressourceprofil på minarbejdsevne.dk 6 7

5 REVALIDERING Målet med revalidering er at fastholde dig på eller bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet og til helt eller delvist at forsørge dig selv. Ret til revalidering Retten til at få revalidering er knyttet til din arbejdsevne. Arbejdsevnen skal være så begrænset af helbredsmæssige eller sociale årsager, at revalidering er nødvendig for, at du kan fastholde eller få et arbejde. Begrænsningen skal have en vis længde, og arbejdsevnen må ikke kunne genskabes gennem behandling eller erhvervsrettede aktiviteter. Du har ikke nødvendigvis ret til revalidering, fordi du ikke længere kan arbejde med det, du er uddannet til. Der skal foretages en bred vurdering af dine muligheder for at arbejde også uden for dit faglige område. skal tage udgangspunkt i hvad, der realistisk og på kortest mulig tid kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Retten til revalidering er uafhængig af din egen og din ægtefælles/samlevers formueforhold. Revalideringens indhold Revalideringstilbuddet skal tilrettelægges sammen med dig og kan bestå af en eller flere af følgende aktiviteter: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Hjælp til selvstændig virksomhed Vejledning og opkvalificering Her er der tale om korte afklarings- og vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb og almindelige uddannelser. Et uddannelsestilbud kan bestå af en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse. Hvilken afgøres ud fra en vurdering af, hvilket tilbud der hurtigst og realistisk kan bringe dig tilbage på arbejdsmar- Hvis du har ret til revalidering, skal der laves en jobplan, der beskriver indhold og tidsramme for revalideringen. Den kedet. 8 9

6 REVALIDERING Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik bruges til at afklare om: Du kan genoptage dit sædvanlige arbejdsområde. Du bør skifte til et andet fagområde. Det er nødvendigt med yderligere revalidering, fx ansættelse med løntilskud eller uddannelse. Du skal have tilbud om fleksjob. Der skal rejses sag om førtidspension. Når virksomhedspraktik indgår i jobplanen, fastsættes længden efter en vurdering af dit behov. Løntilskudsjob For at sikre, at du kan arbejde på almindelige vilkår, kan det være nødvendigt med en egentlig faglig oplæring eller genoptræning eventuelt suppleret med kurser. Løntilskudsjob kan oprettes både hos offentlige og private arbejdsgivere. Selvstændig erhvervsdrivende For at få hjælp til at etablere en selvstændig virksomhed skal du have faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden. Det er også en betingelse, at denne form for revalidering, frem for andre, fører til, at du kan forsørge dig selv. Revalidering hvor længe Revalidering skal gennemføres på kortest mulig tid og som udgangspunkt i højst fem år. For nogle kan en kortvarig revalidering, eksempelvis en virksomhedspraktik, være tilstrækkelig til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. For andre vil det være nødvendigt med et længere forløb med fx virksomhedspraktik, adgangsgivende kurser eller videreuddannelse. ØKONOMIEN UNDER REVALIDERING Ydelse forrevalidering Du bevarer din hidtidige forsørgelse, fx sygedagpenge, mens du er under forrevalidering. For-revalidering er de afklarende aktiviteter, som du gennemfører forud for en jobplan. Ydelse revalidering Når din jobplan er fastlagt, starter du på den egentlige revalidering. Under revalideringen får du revalideringsydelse. For personer over 25 år svarer det til den højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Ydelsen udbetales typisk månedsvis bagud. Se den aktuelle sats på dsa.dk. Ydelse løntilskudsjob Er du ansat med løntilskud, får du som minimum den mindste overenskomstmæssige løn (inkl. pensionsbidrag). Er du på nedsat tid, reduceres lønnen tilsvarende. Ydelse selvstændig virksomhed Der gælder helt særlige regler for revalideringshjælp som selvstændig erhvervsdrivende. Du kan få oplysningerne i kommunen. Transport Overstiger den daglige transport 24 km, kan du få dækket transportudgifterne udover de 24. Kommunen betaler hele transportudgiften, hvis udgiften er en følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Bøger og hjælpemidler Du kan få dækket nødvendige udgifter til bøger, kursusafgifter, undervisningsmaterialer m.m. Du kan desuden få hjælp til arbejdsredskaber, personlig assistance og mentorordning, hvis det er nødvendigt for, at du kan gennemføre revalideringen. En ansættelse med løntilskud kan også Fradrag i revalideringsydelsen være relevant efter en virksomhedspraktik. Du må som udgangspunkt ikke have Især hvis der er tale om et nyt andet arbejde, mens du er i gang med område eller speciale inden for dit fag. I særlige situationer kan kommunen Arbejdsgiveren udbetaler lønnen, som revalidering. Din kommune kan dog dispensere for femårsgrænsen. kommunen giver tilskud til. godkende, at du arbejder, hvis det pas

7 REVALIDERING ser med jobplanen. Har du arbejde, skal du derfor oplyse det til kommunen. Tjener du over kr. brutto pr. år trækkes det fra revalideringsydelsen. Indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger og løbende udbetalinger af erhvervsevnetabserstatning bliver trukket fra i reva lide ringsydelsen, hvis de sammen med ydelsen overstiger den løn, du havde, før du begyndte din revalidering. Feriepenge fra tidligere arbejde og overskydende skat berører ikke revalideringsydelsen. Opfølgning For at sikre at jobplanen følges og gennemføres, skal din kommune følge op på jobplanen hver tredje måned. Du bevarer revalideringsydelsen under graviditet, barsel og adoption, når du fastholder jobplanen. Revalideringsperioden og femårsfristen kan så forlænges med fraværsperioden. Ændringer i revalideringen Det kan være nødvendigt at ændre jobplanen eller afbryde den, hvis der sker ændringer i dine personlige forhold eller på arbejdsmarkedet. I så fald er det vigtigt, at du i god tid taler med din sagsbehandler, så ressourceprofilen kan blive ajourført. Det er vigtigt, at ændringerne sker, mens du får revalideringsydelsen. Afbryder du revalideringen, kan kommunen standse udbetalingen. Hvis du må opgive jobplanen på grund af dårligt helbred, kan din dagpengeret i DSA være eneste mulighed for at få sygedagpenge. Medlemskabet kan være en fordel, hvis du flytter til anden a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. Hvis du melder dig ud, risikerer du at miste retten til dagpenge og efterløn. Du bør derfor kontakte DSA, inden du melder dig ud. Arbejdsløshedsdagpenge efter revalidering Er du blevet ledig, efter du har afbrudt eller afsluttet din revalidering, kan du søge om arbejdsløshedsdagpenge, hvis du er medlem af DSA. For at have ret til arbejdsløshedsdagpenge skal du som fuldtidsforsikret have løntimer inden for de seneste tre år. For deltidsforsikrede er kravet løntimer. Timer i revalidering, fx i et løntilskudsjob, tæller ikke med. sager, kan revalideringsperioden tælle med. Er du ledig efter revalideringsperioden, skal du opfylde beskæftigelseskravet for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge. Har du tidligere fået udbetalt dagpenge fra DSA, kan der gælde andre regler for at genoptjene dagpengeretten. For at få dagpenge skal du også være aktivt arbejdssøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Er du fuldtidsforsikret medlem af DSA, skal du kunne og ville tage arbejde i 37 timer pr. uge. Som deltidsforsikret er kravet op til 30 timer pr. uge. Det er DSA, der vurderer, om du har ret til arbejdsløshedsdagpenge. Statens Voksen Uddannelsesstøtte Sygdom og barsel Treårsperioden kan forlænges med op SVU Du kan fortsætte med at få revalideringsydelse til to år, hvis du har fået syge- eller bar- Er du i arbejde, kan et alternativ til reva- under afbrydelser som fx Medlem af DSA seldagpenge i treårsperioden. Revalilidering være Statens Voksen Uddan- sygdom i op til seks måneder. Det er en Vi anbefaler, at du bevarer dit medlemskab dering kan som udgangspunkt ikke nelsesstøtte. Støtten gives til bestemte betingelse, at afbrydelsen ikke betyder af DSA, mens du er under revali- forlænge treårsperioden. Er revalide- efteruddannelser og videre uddannelser. noget for jobplanens mål og indhold. dering. ringen bevilget af helbredsmæssige år- Læs mere på svu.dk 12 13

8 FLEKSJOB Et fleksjob er en særligt tilrettelagt stilling på en offentlig eller privat arbejdsplads, hvor der tages hensyn til dine begrænsninger i arbejdsevnen. Det kan være, at du har behov for mindre belastende arbejdsopgaver, pauser eller færre arbejdstimer. Fleksjob kan også oprettes for selvstændige erhvervsdrivende, så man kan fastholdes i sin egen virksomhed. På clh.dk kan du finde en pjece om fleksjob, som udførligt beskriver reglerne. Ret til et fleksjob For at have ret til et fleksjob, skal din arbejdsevne af helbredsmæssige eller sociale årsager være både varigt og væsentligt begrænset i forhold til alle erhverv. Det betyder, at du ikke kan udføre et arbejde på normale vilkår. Hvis fx lægebehandling eller revalidering kan gøre, at du kan klare et almindeligt lønnet arbejde, kan du ikke få fleksjob. Søge et fleksjob Når kommunen har godkendt dig til fleksjob, skal du og kommunen i samarbejde finde et fleksjob. Fleksjobbet kan oprettes på din tidligere, nuværende eller en helt anden arbejdsplads. Du kan søge job på samme måde som andre jobsøgende. Se mere om jobsøgning og ledige jobs på Fleksjobbevis Når du er godkendt til fleksjob, skal kommunen udstede et fleksjobbevis, hvis du ønsker det. Formålet er at gøre det lettere at bevise, at du er godkendt til et fleksjob og til at søge det. Løn og arbejdsvilkår i fleksjob Et fleksjob følger de overenskomstmæssige ansættelsesvilkår på arbejdspladsen. Løn og arbejdsvilkår skal aftales i samarbejde mellem dig, kommunen, arbejdsgiveren og din faglige organisation. Nedsættelsen af din arbejdsevne skal være dokumenteret i ressourceprofilen. Se side

9 FLEKSJOB Du skal som minimum have den mindste overenskomstmæssige timeløn for ansættelsesområdet. Din arbejdsgiver og din faglige organisation kan aftale en højere løn og tillæg for fx anciennitet eller kvalifikationer. Har du i din seneste ansættelse forud for fleksjobbet arbejdet mere end 30 timer pr. uge, har du ret til et fleksjob med løn svarende til fuldtid. Har dit tidligere arbejde været på 30 timer eller derunder fastsættes lønnen ud fra timetallet. Du kan alligevel have ret til løn for fuldtid, hvis: Du kan dokumentere, at deltidsansættelsen skyldes de samme forhold, der er årsag til fleksjobbet eller Du bliver separeret, skilt eller oplever andre ændringer, som kommunen vurderer giver ret til fleksjob på fuldtid, så du kan forsørge dig selv. Arbejdsvilkårene aftales også med udgangspunkt i overenskomsten. Det er vigtigt, at dine arbejdsopgaver og skå

10 FLEKSJOB nebehov, fx behov for fravær og hvilepauser, beskrives i aftalen. Løntilskud Når du er i fleksjob, får din arbejdsgiver et tilskud til din løn fra kommunen. Tilskuddet afhænger af din arbejdsevne i forhold til den konkrete stilling. Det udgør enten halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. For fleksjob oprettet efter 1. juli 2006, er der fastsat et loft for tilskudsdelen. Opfølgning i fleksjobbet Kommunen skal følge op på fleksjobbet senest seks måneder efter, det er oprettet. Herefter er det hver 12. måned. Opfølgningen sker for at vurdere, om du stadig har ret til fleksjobbet, om tilskuddet til din arbejdsgiver er korrekt og for at afklare, om du har behov for anden hjælp fx arbejdsredskaber eller revalidering. Rettigheder under sygdom og barsel Du har ret til løn under sygdom efter overenskomstens regler, og din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra første sygedag. Ledighedsydelse Hvis du ikke kan starte i et fleksjob umiddelbart efter, du er godkendt til et, har du mulighed for at få ledighedsydelse. Det er en betingelse, at du enten får sygedagpenge (eller ville være berettiget) eller revalideringsydelse på det tidspunkt, kommunen godkender dig til fleksjob. Ledighedsydelsen udbetales af kommunen frem til, du starter i fleksjobbet. Ledighedsydelsen kan højst udgøre 91 pct. af den maksimale arbejdsløshedsdagpengesats og skal mindst udgøre 82 pct. Se aktuel sats på dsa.dk. Ledighedsydelse mellem fleksjob Du kan få ledighedsydelse, hvis du bliver ledig, efter du har været ansat i et fleksjob. Du skal fortsat opfylde betingelserne for at få et fleksjob, og du må ikke selv være skyld i, at du er ledig. Opfølgning ved ledighed Kommunen skal som minimum have en samtale med dig hver gang, du har modtaget ledighedsydelse eller særlig ydelse i sammenlagt tre måneder. Inden for de første 12 måneders ledighed kan du uddanne dig i op til seks uger. Kommunen kan oplyse om, hvilke uddannelser det gælder. Hjælpemidler Du kan få hjælp til fx personlig assistance, mentorordning, arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger Bliver du gravid eller skal adoptere, Har du indtægter, skal de modregnes i Hvis hverken du eller kommunen har og kortvarige kurser, når: gælder de samme regler for barselorlov ledighedsydelsen. Ydelser fra PKAs bi- fundet et fleksjob til dig efter seks må- Du skal ansættes eller er ansat i som ved en almindelig ansættelse. standsfond modregnes ikke. neder, kan kommunen henvise dig til an- fleksjob. den aktør, fx en privat organisation. De Arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen Ferie Særlig ydelse skal så hjælpe med at finde et fleksjob. kompenserer dine Du optjener ret til ferie med løn efter Hvis du ikke har ret til ledighedsydelse, begrænsninger i arbejdsevnen. overenskomstens regler. Har du ikke kan du få en særlig ydelse, der svarer Fleksydelse Hjælpen har afgørende betydning for, optjent ferie med løn, kan du søge til ikke-forsørgerbeløbet på kontanthjælpbagetrækningsydelse Fleksydelse er en efterlønslignende til- at du kan fastholde eller blive ansat i kommunen om ledighedsydelse under for personer, der et fleksjob. ferie. er godkendt til et fleksjob

11 FLEKSJOB Fleksydelse kan udbetales fra efterlønsalderen og frem til folkepensionsalderen. Fleksydelsen svarer som udgangspunkt til 91 pct. af den maksimale dagpengesats. Se sats på dsa.dk. Du kan læse mere om fleksydelse i en pjece om fleksydelse på kl.dk. Medlem af DSA Når du er godkendt til fleksjob, kan du ikke længere få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn fra DSA. Der er derfor ikke længere grund til at være medlem. Når du har fået den endelige tilmelding til fleksydelsesordningen fra kommunen, kan du sende en kopi af brevet til DSA. Herefter vil du blive meldt ud med virkning fra den dato, hvor vi har modtaget til din udmeldelse. Hvis du ikke ønsker at være med i fleks ydelsesordningen, skal du sende din skriftlige udmeldelse til DSA, når du er godkendt til fleksjob. Du er først udmeldt den dag, vi modtager din skriftlige udmeldelse. Når kommunen har godkendt dig til fleksjob, bliver du automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen. Kommunen sender et skema, hvor du skal oplyse om din anciennitet i a-kasse(r) og efterlønsordningen. Du skal sende skemaet til DSA, som attesterer eller udfylder skemaet. Du skal samtidig vedlægge din skriftlige udmeldelse af DSA

12 FØRTIDS- PENSION For at få ret til førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv, så du ikke kan forsørge dig selv. Du kan derfor ikke få førtidspension, hvis du kan varetage et fleksjob. Som hovedregel skal alle relevante muligheder for at forbedre din arbejdsevne være afprøvet i praksis. Det skal således dokumenteres, at din arbejdsevne ikke varigt kan forbedres. Læs om arbejdsevne i afsnittet om ressourceprofil side 7. Sagens start En førtidspensionssag starter den dag, hvor kommunen afgør, at der er tilstrækkelig med dokumentation for, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. Det præcise tidspunkt skal fremgå af sagen, og du skal have besked om det. sammen med oplysningerne i din ressourceprofil. Det vil sige, at kommunen ikke indhenter nye oplysninger hos fx læge eller sygehus. Det er vigtigt, at du får udførlig vejledning i kommunen om konsekvenserne af selv at søge førtidspension. Afgørelse Kommunen skal senest tre måneder efter, at sagen er startet, træffe en afgørelse om din ret til førtidspension. Kan fristen ikke overholdes, skal kommunen orientere dig om årsagen og om, hvornår du får afgørelsen. Hvor stor er førtidspensionen? Førtidspension består af én ydelse, som er skattepligtig. Er du enlig, svarer beløbet til de maksimale arbejdsløshedsdagpenge. Er du gift, er det 85 pct. af dagpengeniveauet. Se aktuel sats på dsa.dk. du indtægter af en vis størrelse, reduceres pensionen. Er du gift eller samlevende, indgår både din og din ægtefælles/samlevers indtægt i beregningen. For konkret vejledning kan du kontakte din kommune. Du kan også selv beregne pensionen på Medlem af DSA Det er som udgangspunkt en god idé at være medlem af DSA, indtil kommunen har afgjort, om du kan få førtidspension. Får du bevilget pensionen, kan du sende din udmeldelse til DSA vedlagt kopi af bevillingsskrivelsen. Hvis du får dagpenge eller efterløn fra DSA og samtidig søger om førtidspension, skal du huske at orientere DSA, fordi der så gælder særlige regler. Kontakt DSA for konkret vejledning. Du kan også selv søge om førtidspension. Vær opmærksom på, at kommunen Kommunen skal orientere DSA, når en så træffer afgørelse ud fra de op- Niveauet for førtidspensionen er af- pensionssag begynder, og når den er lysninger, der allerede er i din sag hængig af dine øvrige indtægter. Har afgjort

13 FØRTIDS- PENSION NYTTIGE OPLYSNINGER OM FØRTIDSPENSION Boligstøtte Du kan søge om boligstøtte til leje-, andels- og ejerboliger. Ejendomsskat Du kan låne i kommunen til at betale ejendomsskatterne. Feriepenge Du kan få attesteret dit feriekort fra tidligere arbejdsgiver i kommunen. Feriepengene indgår som hovedregel ikke i beregningsgrundlaget for førtidspensionen. Lønmodtagernes Dyrtidsfond Du kan få dit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond udbetalt, når du har fået bevilget førtidspension. Det gælder også, hvis du får tjenestemandspension. ATP Kommunen indbetaler bidrag til ATP. Du betaler selv en tredjedel af bidraget. Du har desuden mulighed for at betale bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension. Arbejde og førtidspension Du må gerne arbejde nogle timer om ugen, selv om du får førtidspension. Det er vigtigt, at du rådfører dig med kommunen om omfanget og om indtægtens betydning for pensionen. Hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår, er der mulighed for, at kommunen kan tilbyde dig et job med løntilskud. Du kan læse mere om job med løntilskud på Center for Ligebehandling af Handicappedes hjemmeside, clh.dk. Tjenestemandspension For at få tilkendt kvalificeret svagelighedspension skal din erhvervsevne være nedsat med mindst to tredjedele. Pensionen er ikke betinget af, om du får førtidspension fra kommunen. Størrelsen af den kvalificerede svagelighedspension fastsættes ud fra den pensionsalder, som du ville opnå, hvis du blev ved med at arbejde, indtil du normalt ville stoppe på grund af alder. Du kan kontakte din faglige organisation for nærmere oplysninger om tjenestemandspension. Udbetaling Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning senest tre måneder efter, sagen er begyndt

14 RETSSIKKERHED KLAGEMULIGHEDER Retssikkerhedsloven indeholder en række regler om, hvordan myndighederne skal behandle din sag. Loven skal bl.a. sikre dine rettigheder og indflydelse, mens din sag bliver behandlet i kommunen. Den skal også sikre en tidlig og helhedsorienteret hjælp. Senest to uger før en erhvervsrettet foranstaltning stopper, fx sygedagpenge eller revalidering, skal kommunen tage stilling til, om du har brug for anden hjælp. Inden kommunen afgør din sag, skal der være en partshøring. Det betyder, at du skal have mulighed for at kontrollere og kommentere de oplysninger, som kommunen træffer afgørelsen ud fra. Det skal ske, inden kommunen træffer den endelige afgørelse. Hvis der ikke har været partshøring, kan en ankeinstans erklære afgørelsen for ugyldig. Mener du, at kommunens afgørelse er forkert, kan du klage til Beskæftigelsesankenævnet. Du har ret til at få en skriftlig afgørelse med begrundelse for beslutningen. Inden du klager, kan det være hensigtsmæssigt at få aktindsigt. Klagefristen er fire uger, fra du har modtaget afgørelsen. Du skal sende klagen til kommunen, der herefter revurderer sagen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Beskæftigelsesankenævnet. Beskæftigelsesankenævnets afgørelse er endelig. Ankestyrelsen kan dog behandle din sag, hvis den er af principiel eller generel betydning. Du har altid mulighed for at få aktindsigt i din sag i kommunen

15 HJÆLPEMULIGHEDER I PENSIONSKASSEN PKA Ved sygdom Bidragsbetaling Hvis du bliver syg, og af den grund mister dit arbejde, bliver der ikke indbetalt flere bidrag til din pensionsordning. I den situation kan du søge PKA om at betale dit pensionsbidrag, så betalingen fortsætter. Dermed bevarer du dine rettigheder i PKA. Bidragsbetalingen begynder tidligst, når du ikke længere får løn og har været syg i mere end tre måneder. Som hovedregel kan du få bidragsbetaling i to år. Supplerende bidragsbetaling Får du nedsat din arbejdstid på grund af sygdom, kan du søge PKA om supplerende bidragsbetaling. På den måde fortsætter pensionsopsparingen uændret. Den supplerende bidragsbetaling gives for et år ad gangen og kan i løbet af medlemskabet som udgangspunkt samlet gives i tre år. Bistandsfondsydelse Du kan søge om økonomisk hjælp fra bistandsfonden, hvis pensionskassen betaler pensionsbidraget. Hvor stor hjælpen er, afhænger af din økonomiske situation samt øvrige hjælpemuligheder. Bemærk! Hvilende medlemmer i PKA og medlemmer, der er med i en opsparingsordning, kan ikke få ovennævnte ydelser. Sum ved visse kritiske sygdomme Bliver du alvorligt og livstruende syg, inden du fylder 65 år, kan du få udbetalt en særlig sum. Beløbet svarer til 25 pct. af din sum ved død. Er diagnosen stillet før 1. januar 2005, er summen mindre. Se listen over sygdommene på pka.dk Siden 1. juli 2006 er det muligt at få udbetalt sum ved bestemte kritiske sygdomme to gange, hvis du får stillet to uafhængige diagnoser. Ved revalidering PKA kan bevilge såvel bidragsbetaling som bistandsfondsydelse under revalideringsforløb. Sum ved visse kritiske sygdomme udbetales Ved fleksjob ikke til hvilende medlemmer af Hvis du får ledighedsydelse, kan du PKA. søge bidragsbetaling og bistands fondsydelse i PKA, frem til dit fleksjob er etableret. Kommer du i fleksjob hos din nuværende arbejdsgiver, skal pensionsbidraget indbetales uændret, hvis lønnen i fleksjobbet bliver mindre.

16 HJÆLPEMULIGHEDER I PENSIONSKASSEN PKA Bliver du ansat i et fleksjob hos en ny arbejdsgiver med en lavere løn, kan du søge om supplerende bidragsbetaling fra PKA, så længe du er ansat i fleksjobbet. Hvis fleksjobbet er inden for et andet fagområde og en anden pensionsordning, kan du vælge at forsætte med at indbetale til PKA. Dermed bevarer du din hidtidige pensionsordning. Hvis pensionsbidraget er mindre, kan du også søge om supplerende bidragsbetaling fra PKA, så længe du er ansat i fleksjobbet. Ved førtidspension Du kan få førtidspension fra PKA, hvis du: Ikke modtager alderspension. Er under 65 år, når ansættelsen med bidragsindbetaling er ophørt. Har fået bevilget førtidspension i kommunen efter 1. juli Har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom. Førtidspensionen fra PKA bevilges fra samme tidspunkt som førtidspensionen fra kommunen dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du ikke længere får løn. Størrelsen kan du se på den årlige pensionsoversigt, du får fra PKA. Indtægten fra førtidspensionen fra PKA tæller med i indkomstopgørelsen, når den offentlige førtidspension beregnes. Sum ved førtidspension Får du førtidspension fra PKA, inden du fylder 60 år, kan du få udbetalt en sum. Summen nedsætter din sum ved død med 25 pct. Sum ved førtidspension kan ikke udbetales til hvilende medlemmer af pensionskassen. Du kan få flere oplysninger om hjælpemulighederne i PKA på tlf.nr eller på pka.dk, hvor du også kan finde ansøgningsskemaer

17 udgivelse juli 2010 DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLØSHEDSKASSE SANKT ANNÆ PLADS 30 POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere