Fortsat syg hjælp til at komme videre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortsat syg hjælp til at komme videre"

Transkript

1 Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension

2 Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår. I pjecen kan du læse om betingelser, regler og muligheder for revalidering, fleksjob og førtidspension. Alle ordningerne administreres af kommunen. Du kan også orientere dig om klageregler, forholdet til DSA og hjælpemuligheder i pensionskassen PKA. Socialrådgivningen i DSA kan vejlede dig telefonisk ud fra princippet om hjælp-til-selvhjælp. Du kan også selv hente informationer på vores hjemmeside dsa.dk, hvor du finder Guide til syge. Pjecen indeholder også relevante oplysninger for selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller. Før du søger om hjælp i kommunen, bør du finde ud af, om dine arbejdsmæssige problemer kan løses på din nuværende arbejdsplads. Kontakt din faglige organisation for at høre om arbejdsfastholdelse. Har du spørgsmål om løn - og ansættelsesforhold, herunder opsigelsesregler, skal du også kontakte din faglige organisation. 3

3 Indholdsfortegnelse FLEKSJOB, REVALIDERING ELLER FØRTIDSPENSION Indledning 5 Hent hjælp i kommunen 6 Sagsbehandling i kommunen 7 Revalidering 8 Fleksjob 15 Førtidspension 22 Retssikkerhed 26 Klagemuligheder 27 Hjælpemuligheder i pensionskassen PKA 28 Selv om din arbejdsevne er nedsat, er der forskellige muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet. En af dem er revalidering. Det betyder, at du kan få hjælp til at blive eller komme tilbage på arbejdsmarkedet fx i form af virksomhedspraktik eller uddannelse. En anden mulighed er fleksjob. I et fleksjob er du ansat hos en arbejdsgiver på vilkår, der tager hensyn til din nedsatte arbejdsevne. Du har mulighed for at få fleksjob, når hverken behandling eller revalidering kan forbedre din arbejdsevne. Endelig er der mulighed for førtidspension. Det kræver, at din arbejdsevne er så nedsat, at du hverken kan revalideres eller varetage et fleksjob. Det er den kommune, du bor i, der behandler og bestemmer, om du har ret til revalidering, fleksjob og førtidspension. 4 5

4 HENT HJÆLP I KOMMUNEN SAGSBEHANDLING I KOMMUNEN Hvis du er sygemeldt og får løn under din sygdom, eller du får sygedagpenge, vil du sandsynligvis allerede være i kontakt med kommunen. Du kan derfor aftale et møde med din sagsbehandler for at drøfte dine muligheder. Er du ikke i kontakt med kommunen, kan du få en aftale med en sagsbehandler. Du kan godt søge om revalidering og fleksjob, selv om du ikke er sygemeldt i dit arbejde. Kommunen er forpligtet til at vurdere din ansøgning om fx fleksjob i forhold til alle hjælpemuligheder. Vi anbefaler, at du tager dit cv med til mødet med kommunen og også gerne konkrete eksempler på, hvilke arbejdsopgaver du kan udføre, og hvilke du ikke magter. Efter samtalen vil sagsbehandleren hente de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning. Det kan være oplysninger fra læge, speciallæge, hospital, din faglige organisation og a-kassen. Mens sagen behandles, kan der blive behov for fx en statuserklæring fra din læge eller en speciallægeundersøgelse. Der også være behov for at holde en eller flere rundbordssamtaler. Det sker for at afklare, om du kan blive på din arbejdsplads. Deltagerne i en rundbordssamtale vil typisk være dig selv, din nærmeste leder, kommunens sagsbehandler og din faglige organisation fx din tillidsrepræsentant. Formålet er at få lavet en løsning, så du kan genoptage arbejdet, hvor job og helbred passer sammen. Har du behov for at kende jobmulighederne inden for dit fag, kan du kontakte jobformidlingen i DSA. Arbejdsevne og ressourceprofil For at vurdere din arbejdsevne skal kommunen udarbejde en ressourceprofil. Ressourceprofilen beskriver dine ressourcer, udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Ressourceprofilen skal laves sammen med dig, og din egen opfattelse af forholdene skal skrives ind i profilen. Hvis konklusionen i ressourceprofilen er, at din arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan varetage arbejde på almindelige vilkår, er næste skridt at finde ud af, om du har ret til revalidering, fleksjob eller førtidspension. Du kan læse mere om arbejdsevne og ressourceprofil på minarbejdsevne.dk 6 7

5 REVALIDERING Målet med revalidering er at fastholde dig på eller bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet og til helt eller delvist at forsørge dig selv. Ret til revalidering Retten til at få revalidering er knyttet til din arbejdsevne. Arbejdsevnen skal være så begrænset af helbredsmæssige eller sociale årsager, at revalidering er nødvendig for, at du kan fastholde eller få et arbejde. Begrænsningen skal have en vis længde, og arbejdsevnen må ikke kunne genskabes gennem behandling eller erhvervsrettede aktiviteter. Du har ikke nødvendigvis ret til revalidering, fordi du ikke længere kan arbejde med det, du er uddannet til. Der skal foretages en bred vurdering af dine muligheder for at arbejde også uden for dit faglige område. skal tage udgangspunkt i hvad, der realistisk og på kortest mulig tid kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Retten til revalidering er uafhængig af din egen og din ægtefælles/samlevers formueforhold. Revalideringens indhold Revalideringstilbuddet skal tilrettelægges sammen med dig og kan bestå af en eller flere af følgende aktiviteter: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Hjælp til selvstændig virksomhed Vejledning og opkvalificering Her er der tale om korte afklarings- og vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb og almindelige uddannelser. Et uddannelsestilbud kan bestå af en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse. Hvilken afgøres ud fra en vurdering af, hvilket tilbud der hurtigst og realistisk kan bringe dig tilbage på arbejdsmar- Hvis du har ret til revalidering, skal der laves en jobplan, der beskriver indhold og tidsramme for revalideringen. Den kedet. 8 9

6 REVALIDERING Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik bruges til at afklare om: Du kan genoptage dit sædvanlige arbejdsområde. Du bør skifte til et andet fagområde. Det er nødvendigt med yderligere revalidering, fx ansættelse med løntilskud eller uddannelse. Du skal have tilbud om fleksjob. Der skal rejses sag om førtidspension. Når virksomhedspraktik indgår i jobplanen, fastsættes længden efter en vurdering af dit behov. Løntilskudsjob For at sikre, at du kan arbejde på almindelige vilkår, kan det være nødvendigt med en egentlig faglig oplæring eller genoptræning eventuelt suppleret med kurser. Løntilskudsjob kan oprettes både hos offentlige og private arbejdsgivere. Selvstændig erhvervsdrivende For at få hjælp til at etablere en selvstændig virksomhed skal du have faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden. Det er også en betingelse, at denne form for revalidering, frem for andre, fører til, at du kan forsørge dig selv. Revalidering hvor længe Revalidering skal gennemføres på kortest mulig tid og som udgangspunkt i højst fem år. For nogle kan en kortvarig revalidering, eksempelvis en virksomhedspraktik, være tilstrækkelig til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. For andre vil det være nødvendigt med et længere forløb med fx virksomhedspraktik, adgangsgivende kurser eller videreuddannelse. ØKONOMIEN UNDER REVALIDERING Ydelse forrevalidering Du bevarer din hidtidige forsørgelse, fx sygedagpenge, mens du er under forrevalidering. For-revalidering er de afklarende aktiviteter, som du gennemfører forud for en jobplan. Ydelse revalidering Når din jobplan er fastlagt, starter du på den egentlige revalidering. Under revalideringen får du revalideringsydelse. For personer over 25 år svarer det til den højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Ydelsen udbetales typisk månedsvis bagud. Se den aktuelle sats på dsa.dk. Ydelse løntilskudsjob Er du ansat med løntilskud, får du som minimum den mindste overenskomstmæssige løn (inkl. pensionsbidrag). Er du på nedsat tid, reduceres lønnen tilsvarende. Ydelse selvstændig virksomhed Der gælder helt særlige regler for revalideringshjælp som selvstændig erhvervsdrivende. Du kan få oplysningerne i kommunen. Transport Overstiger den daglige transport 24 km, kan du få dækket transportudgifterne udover de 24. Kommunen betaler hele transportudgiften, hvis udgiften er en følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Bøger og hjælpemidler Du kan få dækket nødvendige udgifter til bøger, kursusafgifter, undervisningsmaterialer m.m. Du kan desuden få hjælp til arbejdsredskaber, personlig assistance og mentorordning, hvis det er nødvendigt for, at du kan gennemføre revalideringen. En ansættelse med løntilskud kan også Fradrag i revalideringsydelsen være relevant efter en virksomhedspraktik. Du må som udgangspunkt ikke have Især hvis der er tale om et nyt andet arbejde, mens du er i gang med område eller speciale inden for dit fag. I særlige situationer kan kommunen Arbejdsgiveren udbetaler lønnen, som revalidering. Din kommune kan dog dispensere for femårsgrænsen. kommunen giver tilskud til. godkende, at du arbejder, hvis det pas

7 REVALIDERING ser med jobplanen. Har du arbejde, skal du derfor oplyse det til kommunen. Tjener du over kr. brutto pr. år trækkes det fra revalideringsydelsen. Indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger og løbende udbetalinger af erhvervsevnetabserstatning bliver trukket fra i reva lide ringsydelsen, hvis de sammen med ydelsen overstiger den løn, du havde, før du begyndte din revalidering. Feriepenge fra tidligere arbejde og overskydende skat berører ikke revalideringsydelsen. Opfølgning For at sikre at jobplanen følges og gennemføres, skal din kommune følge op på jobplanen hver tredje måned. Du bevarer revalideringsydelsen under graviditet, barsel og adoption, når du fastholder jobplanen. Revalideringsperioden og femårsfristen kan så forlænges med fraværsperioden. Ændringer i revalideringen Det kan være nødvendigt at ændre jobplanen eller afbryde den, hvis der sker ændringer i dine personlige forhold eller på arbejdsmarkedet. I så fald er det vigtigt, at du i god tid taler med din sagsbehandler, så ressourceprofilen kan blive ajourført. Det er vigtigt, at ændringerne sker, mens du får revalideringsydelsen. Afbryder du revalideringen, kan kommunen standse udbetalingen. Hvis du må opgive jobplanen på grund af dårligt helbred, kan din dagpengeret i DSA være eneste mulighed for at få sygedagpenge. Medlemskabet kan være en fordel, hvis du flytter til anden a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. Hvis du melder dig ud, risikerer du at miste retten til dagpenge og efterløn. Du bør derfor kontakte DSA, inden du melder dig ud. Arbejdsløshedsdagpenge efter revalidering Er du blevet ledig, efter du har afbrudt eller afsluttet din revalidering, kan du søge om arbejdsløshedsdagpenge, hvis du er medlem af DSA. For at have ret til arbejdsløshedsdagpenge skal du som fuldtidsforsikret have løntimer inden for de seneste tre år. For deltidsforsikrede er kravet løntimer. Timer i revalidering, fx i et løntilskudsjob, tæller ikke med. sager, kan revalideringsperioden tælle med. Er du ledig efter revalideringsperioden, skal du opfylde beskæftigelseskravet for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge. Har du tidligere fået udbetalt dagpenge fra DSA, kan der gælde andre regler for at genoptjene dagpengeretten. For at få dagpenge skal du også være aktivt arbejdssøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Er du fuldtidsforsikret medlem af DSA, skal du kunne og ville tage arbejde i 37 timer pr. uge. Som deltidsforsikret er kravet op til 30 timer pr. uge. Det er DSA, der vurderer, om du har ret til arbejdsløshedsdagpenge. Statens Voksen Uddannelsesstøtte Sygdom og barsel Treårsperioden kan forlænges med op SVU Du kan fortsætte med at få revalideringsydelse til to år, hvis du har fået syge- eller bar- Er du i arbejde, kan et alternativ til reva- under afbrydelser som fx Medlem af DSA seldagpenge i treårsperioden. Revalilidering være Statens Voksen Uddan- sygdom i op til seks måneder. Det er en Vi anbefaler, at du bevarer dit medlemskab dering kan som udgangspunkt ikke nelsesstøtte. Støtten gives til bestemte betingelse, at afbrydelsen ikke betyder af DSA, mens du er under revali- forlænge treårsperioden. Er revalide- efteruddannelser og videre uddannelser. noget for jobplanens mål og indhold. dering. ringen bevilget af helbredsmæssige år- Læs mere på svu.dk 12 13

8 FLEKSJOB Et fleksjob er en særligt tilrettelagt stilling på en offentlig eller privat arbejdsplads, hvor der tages hensyn til dine begrænsninger i arbejdsevnen. Det kan være, at du har behov for mindre belastende arbejdsopgaver, pauser eller færre arbejdstimer. Fleksjob kan også oprettes for selvstændige erhvervsdrivende, så man kan fastholdes i sin egen virksomhed. På clh.dk kan du finde en pjece om fleksjob, som udførligt beskriver reglerne. Ret til et fleksjob For at have ret til et fleksjob, skal din arbejdsevne af helbredsmæssige eller sociale årsager være både varigt og væsentligt begrænset i forhold til alle erhverv. Det betyder, at du ikke kan udføre et arbejde på normale vilkår. Hvis fx lægebehandling eller revalidering kan gøre, at du kan klare et almindeligt lønnet arbejde, kan du ikke få fleksjob. Søge et fleksjob Når kommunen har godkendt dig til fleksjob, skal du og kommunen i samarbejde finde et fleksjob. Fleksjobbet kan oprettes på din tidligere, nuværende eller en helt anden arbejdsplads. Du kan søge job på samme måde som andre jobsøgende. Se mere om jobsøgning og ledige jobs på Fleksjobbevis Når du er godkendt til fleksjob, skal kommunen udstede et fleksjobbevis, hvis du ønsker det. Formålet er at gøre det lettere at bevise, at du er godkendt til et fleksjob og til at søge det. Løn og arbejdsvilkår i fleksjob Et fleksjob følger de overenskomstmæssige ansættelsesvilkår på arbejdspladsen. Løn og arbejdsvilkår skal aftales i samarbejde mellem dig, kommunen, arbejdsgiveren og din faglige organisation. Nedsættelsen af din arbejdsevne skal være dokumenteret i ressourceprofilen. Se side

9 FLEKSJOB Du skal som minimum have den mindste overenskomstmæssige timeløn for ansættelsesområdet. Din arbejdsgiver og din faglige organisation kan aftale en højere løn og tillæg for fx anciennitet eller kvalifikationer. Har du i din seneste ansættelse forud for fleksjobbet arbejdet mere end 30 timer pr. uge, har du ret til et fleksjob med løn svarende til fuldtid. Har dit tidligere arbejde været på 30 timer eller derunder fastsættes lønnen ud fra timetallet. Du kan alligevel have ret til løn for fuldtid, hvis: Du kan dokumentere, at deltidsansættelsen skyldes de samme forhold, der er årsag til fleksjobbet eller Du bliver separeret, skilt eller oplever andre ændringer, som kommunen vurderer giver ret til fleksjob på fuldtid, så du kan forsørge dig selv. Arbejdsvilkårene aftales også med udgangspunkt i overenskomsten. Det er vigtigt, at dine arbejdsopgaver og skå

10 FLEKSJOB nebehov, fx behov for fravær og hvilepauser, beskrives i aftalen. Løntilskud Når du er i fleksjob, får din arbejdsgiver et tilskud til din løn fra kommunen. Tilskuddet afhænger af din arbejdsevne i forhold til den konkrete stilling. Det udgør enten halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. For fleksjob oprettet efter 1. juli 2006, er der fastsat et loft for tilskudsdelen. Opfølgning i fleksjobbet Kommunen skal følge op på fleksjobbet senest seks måneder efter, det er oprettet. Herefter er det hver 12. måned. Opfølgningen sker for at vurdere, om du stadig har ret til fleksjobbet, om tilskuddet til din arbejdsgiver er korrekt og for at afklare, om du har behov for anden hjælp fx arbejdsredskaber eller revalidering. Rettigheder under sygdom og barsel Du har ret til løn under sygdom efter overenskomstens regler, og din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra første sygedag. Ledighedsydelse Hvis du ikke kan starte i et fleksjob umiddelbart efter, du er godkendt til et, har du mulighed for at få ledighedsydelse. Det er en betingelse, at du enten får sygedagpenge (eller ville være berettiget) eller revalideringsydelse på det tidspunkt, kommunen godkender dig til fleksjob. Ledighedsydelsen udbetales af kommunen frem til, du starter i fleksjobbet. Ledighedsydelsen kan højst udgøre 91 pct. af den maksimale arbejdsløshedsdagpengesats og skal mindst udgøre 82 pct. Se aktuel sats på dsa.dk. Ledighedsydelse mellem fleksjob Du kan få ledighedsydelse, hvis du bliver ledig, efter du har været ansat i et fleksjob. Du skal fortsat opfylde betingelserne for at få et fleksjob, og du må ikke selv være skyld i, at du er ledig. Opfølgning ved ledighed Kommunen skal som minimum have en samtale med dig hver gang, du har modtaget ledighedsydelse eller særlig ydelse i sammenlagt tre måneder. Inden for de første 12 måneders ledighed kan du uddanne dig i op til seks uger. Kommunen kan oplyse om, hvilke uddannelser det gælder. Hjælpemidler Du kan få hjælp til fx personlig assistance, mentorordning, arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger Bliver du gravid eller skal adoptere, Har du indtægter, skal de modregnes i Hvis hverken du eller kommunen har og kortvarige kurser, når: gælder de samme regler for barselorlov ledighedsydelsen. Ydelser fra PKAs bi- fundet et fleksjob til dig efter seks må- Du skal ansættes eller er ansat i som ved en almindelig ansættelse. standsfond modregnes ikke. neder, kan kommunen henvise dig til an- fleksjob. den aktør, fx en privat organisation. De Arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen Ferie Særlig ydelse skal så hjælpe med at finde et fleksjob. kompenserer dine Du optjener ret til ferie med løn efter Hvis du ikke har ret til ledighedsydelse, begrænsninger i arbejdsevnen. overenskomstens regler. Har du ikke kan du få en særlig ydelse, der svarer Fleksydelse Hjælpen har afgørende betydning for, optjent ferie med løn, kan du søge til ikke-forsørgerbeløbet på kontanthjælpbagetrækningsydelse Fleksydelse er en efterlønslignende til- at du kan fastholde eller blive ansat i kommunen om ledighedsydelse under for personer, der et fleksjob. ferie. er godkendt til et fleksjob

11 FLEKSJOB Fleksydelse kan udbetales fra efterlønsalderen og frem til folkepensionsalderen. Fleksydelsen svarer som udgangspunkt til 91 pct. af den maksimale dagpengesats. Se sats på dsa.dk. Du kan læse mere om fleksydelse i en pjece om fleksydelse på kl.dk. Medlem af DSA Når du er godkendt til fleksjob, kan du ikke længere få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn fra DSA. Der er derfor ikke længere grund til at være medlem. Når du har fået den endelige tilmelding til fleksydelsesordningen fra kommunen, kan du sende en kopi af brevet til DSA. Herefter vil du blive meldt ud med virkning fra den dato, hvor vi har modtaget til din udmeldelse. Hvis du ikke ønsker at være med i fleks ydelsesordningen, skal du sende din skriftlige udmeldelse til DSA, når du er godkendt til fleksjob. Du er først udmeldt den dag, vi modtager din skriftlige udmeldelse. Når kommunen har godkendt dig til fleksjob, bliver du automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen. Kommunen sender et skema, hvor du skal oplyse om din anciennitet i a-kasse(r) og efterlønsordningen. Du skal sende skemaet til DSA, som attesterer eller udfylder skemaet. Du skal samtidig vedlægge din skriftlige udmeldelse af DSA

12 FØRTIDS- PENSION For at få ret til førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv, så du ikke kan forsørge dig selv. Du kan derfor ikke få førtidspension, hvis du kan varetage et fleksjob. Som hovedregel skal alle relevante muligheder for at forbedre din arbejdsevne være afprøvet i praksis. Det skal således dokumenteres, at din arbejdsevne ikke varigt kan forbedres. Læs om arbejdsevne i afsnittet om ressourceprofil side 7. Sagens start En førtidspensionssag starter den dag, hvor kommunen afgør, at der er tilstrækkelig med dokumentation for, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. Det præcise tidspunkt skal fremgå af sagen, og du skal have besked om det. sammen med oplysningerne i din ressourceprofil. Det vil sige, at kommunen ikke indhenter nye oplysninger hos fx læge eller sygehus. Det er vigtigt, at du får udførlig vejledning i kommunen om konsekvenserne af selv at søge førtidspension. Afgørelse Kommunen skal senest tre måneder efter, at sagen er startet, træffe en afgørelse om din ret til førtidspension. Kan fristen ikke overholdes, skal kommunen orientere dig om årsagen og om, hvornår du får afgørelsen. Hvor stor er førtidspensionen? Førtidspension består af én ydelse, som er skattepligtig. Er du enlig, svarer beløbet til de maksimale arbejdsløshedsdagpenge. Er du gift, er det 85 pct. af dagpengeniveauet. Se aktuel sats på dsa.dk. du indtægter af en vis størrelse, reduceres pensionen. Er du gift eller samlevende, indgår både din og din ægtefælles/samlevers indtægt i beregningen. For konkret vejledning kan du kontakte din kommune. Du kan også selv beregne pensionen på Medlem af DSA Det er som udgangspunkt en god idé at være medlem af DSA, indtil kommunen har afgjort, om du kan få førtidspension. Får du bevilget pensionen, kan du sende din udmeldelse til DSA vedlagt kopi af bevillingsskrivelsen. Hvis du får dagpenge eller efterløn fra DSA og samtidig søger om førtidspension, skal du huske at orientere DSA, fordi der så gælder særlige regler. Kontakt DSA for konkret vejledning. Du kan også selv søge om førtidspension. Vær opmærksom på, at kommunen Kommunen skal orientere DSA, når en så træffer afgørelse ud fra de op- Niveauet for førtidspensionen er af- pensionssag begynder, og når den er lysninger, der allerede er i din sag hængig af dine øvrige indtægter. Har afgjort

13 FØRTIDS- PENSION NYTTIGE OPLYSNINGER OM FØRTIDSPENSION Boligstøtte Du kan søge om boligstøtte til leje-, andels- og ejerboliger. Ejendomsskat Du kan låne i kommunen til at betale ejendomsskatterne. Feriepenge Du kan få attesteret dit feriekort fra tidligere arbejdsgiver i kommunen. Feriepengene indgår som hovedregel ikke i beregningsgrundlaget for førtidspensionen. Lønmodtagernes Dyrtidsfond Du kan få dit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond udbetalt, når du har fået bevilget førtidspension. Det gælder også, hvis du får tjenestemandspension. ATP Kommunen indbetaler bidrag til ATP. Du betaler selv en tredjedel af bidraget. Du har desuden mulighed for at betale bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension. Arbejde og førtidspension Du må gerne arbejde nogle timer om ugen, selv om du får førtidspension. Det er vigtigt, at du rådfører dig med kommunen om omfanget og om indtægtens betydning for pensionen. Hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår, er der mulighed for, at kommunen kan tilbyde dig et job med løntilskud. Du kan læse mere om job med løntilskud på Center for Ligebehandling af Handicappedes hjemmeside, clh.dk. Tjenestemandspension For at få tilkendt kvalificeret svagelighedspension skal din erhvervsevne være nedsat med mindst to tredjedele. Pensionen er ikke betinget af, om du får førtidspension fra kommunen. Størrelsen af den kvalificerede svagelighedspension fastsættes ud fra den pensionsalder, som du ville opnå, hvis du blev ved med at arbejde, indtil du normalt ville stoppe på grund af alder. Du kan kontakte din faglige organisation for nærmere oplysninger om tjenestemandspension. Udbetaling Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning senest tre måneder efter, sagen er begyndt

14 RETSSIKKERHED KLAGEMULIGHEDER Retssikkerhedsloven indeholder en række regler om, hvordan myndighederne skal behandle din sag. Loven skal bl.a. sikre dine rettigheder og indflydelse, mens din sag bliver behandlet i kommunen. Den skal også sikre en tidlig og helhedsorienteret hjælp. Senest to uger før en erhvervsrettet foranstaltning stopper, fx sygedagpenge eller revalidering, skal kommunen tage stilling til, om du har brug for anden hjælp. Inden kommunen afgør din sag, skal der være en partshøring. Det betyder, at du skal have mulighed for at kontrollere og kommentere de oplysninger, som kommunen træffer afgørelsen ud fra. Det skal ske, inden kommunen træffer den endelige afgørelse. Hvis der ikke har været partshøring, kan en ankeinstans erklære afgørelsen for ugyldig. Mener du, at kommunens afgørelse er forkert, kan du klage til Beskæftigelsesankenævnet. Du har ret til at få en skriftlig afgørelse med begrundelse for beslutningen. Inden du klager, kan det være hensigtsmæssigt at få aktindsigt. Klagefristen er fire uger, fra du har modtaget afgørelsen. Du skal sende klagen til kommunen, der herefter revurderer sagen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Beskæftigelsesankenævnet. Beskæftigelsesankenævnets afgørelse er endelig. Ankestyrelsen kan dog behandle din sag, hvis den er af principiel eller generel betydning. Du har altid mulighed for at få aktindsigt i din sag i kommunen

15 HJÆLPEMULIGHEDER I PENSIONSKASSEN PKA Ved sygdom Bidragsbetaling Hvis du bliver syg, og af den grund mister dit arbejde, bliver der ikke indbetalt flere bidrag til din pensionsordning. I den situation kan du søge PKA om at betale dit pensionsbidrag, så betalingen fortsætter. Dermed bevarer du dine rettigheder i PKA. Bidragsbetalingen begynder tidligst, når du ikke længere får løn og har været syg i mere end tre måneder. Som hovedregel kan du få bidragsbetaling i to år. Supplerende bidragsbetaling Får du nedsat din arbejdstid på grund af sygdom, kan du søge PKA om supplerende bidragsbetaling. På den måde fortsætter pensionsopsparingen uændret. Den supplerende bidragsbetaling gives for et år ad gangen og kan i løbet af medlemskabet som udgangspunkt samlet gives i tre år. Bistandsfondsydelse Du kan søge om økonomisk hjælp fra bistandsfonden, hvis pensionskassen betaler pensionsbidraget. Hvor stor hjælpen er, afhænger af din økonomiske situation samt øvrige hjælpemuligheder. Bemærk! Hvilende medlemmer i PKA og medlemmer, der er med i en opsparingsordning, kan ikke få ovennævnte ydelser. Sum ved visse kritiske sygdomme Bliver du alvorligt og livstruende syg, inden du fylder 65 år, kan du få udbetalt en særlig sum. Beløbet svarer til 25 pct. af din sum ved død. Er diagnosen stillet før 1. januar 2005, er summen mindre. Se listen over sygdommene på pka.dk Siden 1. juli 2006 er det muligt at få udbetalt sum ved bestemte kritiske sygdomme to gange, hvis du får stillet to uafhængige diagnoser. Ved revalidering PKA kan bevilge såvel bidragsbetaling som bistandsfondsydelse under revalideringsforløb. Sum ved visse kritiske sygdomme udbetales Ved fleksjob ikke til hvilende medlemmer af Hvis du får ledighedsydelse, kan du PKA. søge bidragsbetaling og bistands fondsydelse i PKA, frem til dit fleksjob er etableret. Kommer du i fleksjob hos din nuværende arbejdsgiver, skal pensionsbidraget indbetales uændret, hvis lønnen i fleksjobbet bliver mindre.

16 HJÆLPEMULIGHEDER I PENSIONSKASSEN PKA Bliver du ansat i et fleksjob hos en ny arbejdsgiver med en lavere løn, kan du søge om supplerende bidragsbetaling fra PKA, så længe du er ansat i fleksjobbet. Hvis fleksjobbet er inden for et andet fagområde og en anden pensionsordning, kan du vælge at forsætte med at indbetale til PKA. Dermed bevarer du din hidtidige pensionsordning. Hvis pensionsbidraget er mindre, kan du også søge om supplerende bidragsbetaling fra PKA, så længe du er ansat i fleksjobbet. Ved førtidspension Du kan få førtidspension fra PKA, hvis du: Ikke modtager alderspension. Er under 65 år, når ansættelsen med bidragsindbetaling er ophørt. Har fået bevilget førtidspension i kommunen efter 1. juli Har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom. Førtidspensionen fra PKA bevilges fra samme tidspunkt som førtidspensionen fra kommunen dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du ikke længere får løn. Størrelsen kan du se på den årlige pensionsoversigt, du får fra PKA. Indtægten fra førtidspensionen fra PKA tæller med i indkomstopgørelsen, når den offentlige førtidspension beregnes. Sum ved førtidspension Får du førtidspension fra PKA, inden du fylder 60 år, kan du få udbetalt en sum. Summen nedsætter din sum ved død med 25 pct. Sum ved førtidspension kan ikke udbetales til hvilende medlemmer af pensionskassen. Du kan få flere oplysninger om hjælpemulighederne i PKA på tlf.nr eller på pka.dk, hvor du også kan finde ansøgningsskemaer

17 udgivelse juli 2010 DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLØSHEDSKASSE SANKT ANNÆ PLADS 30 POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE VEJLEDNING OM REVALIDERING, FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSION 2 VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse under ferie

Pjece om ledighedsydelse under ferie Pjece om ledighedsydelse under ferie Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Version 2.0 - august 2014 Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd fleksjob11.p65 1 Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere