Notat. Direktørgruppen Godkendelse. Kopi til: Bilag 5. Den 16. november Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Direktørgruppen Godkendelse. Kopi til: Bilag 5. Den 16. november 2010. Århus Kommune"

Transkript

1 Notat Til: Til: Kopi til: Direktørgruppen Godkendelse Bilag 5 Den 16. november 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Opdrag I forbindelse med indgåelse af Forliget om budgettet for 2011 med overslagsårene blev det af forligsparterne besluttet, at der skulle igangsættes et analysearbejde med henblik på i videst muligt omfang at overgå til forudbetaling, når borgere og virksomheder handler med Århus Kommune. Det fremgår således af Forliget om budgettet for 2011 med overslagsårene at: Med inspiration fra Kolding Kommune ønsker forligspartierne at igangsætte et analysearbejde med henblik på i videst muligt omfang at gå over til forudbetaling, når borgere og virksomheder handler med kommunen. Erfaringerne fra Kolding viser, at man herved kan nedbringe antallet af restancesager, der er dyre at administrere og til tider må afskrives. Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2010/03087 Sagsbehandler Vivi Knudsgaard Helstrup Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Forligspartierne ønsker også, at analysen vurderer mulighederne for ligesom Kolding at oprette en web-butik, hvor borgere og virksomheder i endnu videre omfang end tilfældet er i dag, kan handle digitalt med kommunen. Baggrund Der har med baggrund i forligspartiernes beslutning været nedsat en midlertidig tværmagistratslig arbejdsgruppe med repræsentanter for samtlige magistratsafdelinger med henblik på at afdække et eventuelt potentiale ved øget brug af forudbetaling.

2 I henhold til regnskabet for 2009 for Århus Kommune, har Århus Kommune følgende indtægter: I mio. kr. Indtægt Betalingsprincip Egne huslejeindtægter 326 Á conto Betalinger fra stat og kommuner 697 Bagudrettet*** Salg af produkter og ydelser - BA - Social- og beskæftigelsesområdet (MSB) - Forsyningsvirksomhed (MTM) - Forsyningsvirksomhed øvrige (MTM)* - Vand (MTM)** - Ældreboliger m.v. (MSO) - MKB - Dagtilbud m.v. (MBU) Á Conto/forudbetaling Á conto/forudbetaling Bagudrettet Á conto/forudbetaling Á conto/forudbetaling Á conto/forudbetaling Á conto/forudbetaling Øvrige indtægter - BA - MSB - MTM - MSO - MKB - MBU Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Anlæg 255 I alt * Der ikke korrigeret for dobbelt salg i relation til varmeplan. **Fra og med 2010 er aktiviteterne vedrørende vand udskilt i et separat selskab. ***Dog modtager MSB årligt á conto betalinger fra regionerne for ca. 21 mio. kr. år vedrørende respiratorbrugere. En gennemgang af Århus Kommunes indtægter (regnskabsåret 2009) viser, at der for mindst 85% af Århus Kommunes indtægter er etableret en systemunderstøttet opkrævning. Når der ses bort fra de mellemkommunale og statslige betalinger vurderes det, at der for størstedelen af de systemunderstøttede indtægter er opkrævningen digitaliseret, automatiseret med automatisk procedure for 1. og 2. rykker. Endvidere vurderes det, at der for størstedelen af disse indtægtskate- Side 2 af 14

3 gorier tillige er knyttet et betalingsprincip, som indebærer á conto og/eller forudbetaling. De mellemkommunale betalinger er hovedsagligt systemunderstøttede og opkræves i alt overvejende grad bagud med 30 dages betalingsfrist. Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge, som håndterer størstedelen af de mellemkommunale betalinger vurderer, at en omlægning til forudbetaling vil medføre en betydelig forøgelse af ressourceforbruget til håndtering af efterreguleringer. Endvidere er der ikke tab på mellemkommunale betalinger og en ændret opkrævningspraksis til forudbetaling vil formentlig betyde, at andre kommuner vil overgå til, at opkræve forudbetaling hos Århus Kommune. Opkrævningsfunktionen i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice varetager de af Århus Kommunes opkrævninger, der håndteres via Debitorsystemet. Opkrævningsfunktionen varetager således hele eller dele af opkrævningen for hovedparten af magistratsafdelingerne. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager egne opkrævninger, dog er det alene Opkrævningsfunktionen, som varetager overførelsen af Århus Kommunes tilgodehavender til inddrivelse hos SKAT. Der er af Opkrævningsfunktionen udarbejdet særskilt notat om restancemassen i Århus Kommune. I nærværende notat gengives alene enkelte hovedtal. I september 2010 havde Opkrævningsfunktionen en restancemasse på ca. 622 mio. kr. fordelt på godt ca debitorforhold. Af restancemassen på ca. 662 mio. kr. udgør eksempelvis underholdsbidrag ca. 415 mio. kr. og bistand ca. 75 mio. kr. En betydelig del af restancemassen vedrører forhold, hvor der er hel eller delvis statslig refusion af kommunens tab. Opkrævningsfunktionen har således videresendt ca. 525 mio. kr. af restancemassen til opkrævning hos SKAT. Opkrævningsfunktionen bruger ca. 10 årsværk til indbetaling og betalingskontrol, opkrævning af restancer samt overdragelse af restancer. Der er i Århus Kommune et igangværende analysearbejde med henblik på at afdække mulighederne ved at samle alle opkrævningsfunktionerne i Århus Kommune dette emne er således ikke fokus for nærværende notat. Århus Kommunes indtægter består således for størstedelens vedkommende af en række indtægtskategorier (husleje, varme, ejendomsskatter m.v.) hvor det ved lov er fastlagt, at der opkræves á Side 3 af 14

4 conto og/eller forudbetaling samt en række mellemkommunale og statslige betalinger. Det er ikke opkrævningen vedrørende disse indtægtskategorier, som er i fokus i nærværende analyse. Den resterende del af Århus Kommunes indtægter, der udgør fokus for denne analyse, har hovedsagligt et bagudrettet betalingsprincip og omfatter indtægtskategorier som udleje af lokaler, salg og servicering af brandmateriel etc. De resterende indtægter opkræves hovedsagligt systemunderstøttet via Opus. Endvidere bliver der for de resterende indtægter i et vist omfang anvendt forudbetaling men det skal bemærkes, at en betydelig del af disse indtægter er genereret ved forbrugsafhængige engangssalg eller lejlighedsvise salg af varer, ydelser og lignende, hvor magistratsafdelingerne har vurderet, at det for en dels vedkommende vil være vanskeligt at indføre forudbetaling. Nedenfor gennemgås hovedpunkterne for de enkelte magistratsafdelingers øvrige indtægter, afskrivninger m.v. men henblik på at vurdere hvorvidt magistratsafdelingerne øvrige indtægter med fordel kan omlægges til forudbetaling eventuelt via en NetButik. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at en del af magistratsafdelingerne har oplyst, at de teknisk set ikke har haft mulighed for at opgøre restancemassen aktuelt eller historisk. Borgmesterens Afdeling Borgmesterens afdeling (BA) udsender alene et beskedent antal eksterne fakturaer. Den 30. juni 2010 havde BA således alene 8 eksterne tilgodehavender, hvoraf de 4 havde en offentlig debitor. BA har ikke haft afskrivninger/tab på debitorer i de seneste 3 år. En omlægning af BA s fakturaer til forudbetaling forventes ikke at kunne bidrage til lavere ressourceforbrug til restancehåndtering og/eller færre restancer. Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) har oplyst, at magistratsafdelingen i 2009 havde øvrige ikke forudbetalte eksterne indtægter i 2009 på ca. 22 mio. kr. vedrørende momsregistreret virksomhed ved produktion af varer ved jobprøvning i Beskæftigelsesforvaltningen og aktivitetstilbud til psykisk og fysisk handicappede i Socialforvaltningen. Derudover har MSB indtægter ved kursus- Side 4 af 14

5 aktiviteter, forældrebetaling af kost m.v., aktivitetsbetalinger og salg af ydelser i ca. 50 institutioner. I henhold til regnskabet for 2009 har MSB i 2009 afskrevet ca. 12,7 mio. kr., hvoraf magistratsafdelingen oplyser, at alene 0,2 mio. kr. kan henføres til handler mellem borgere/virksomheder og Århus Kommune. Primært som følge af konkurs hos handelspartnere. MSB har gennemgået magistratsafdelingens øvrige eksterne indtægter (ikke mellemkommunale afregninger) og foreslår på den baggrund, at der kan arbejdes videre med omlægning fra bagudrettet til forudbetaling for så vidt angår følgende: Opkrævning af fleksbidrag Kursusaktiviteter i CSU opkræves i dag primært forud via faktura Forældrebetalinger af kost m.v. Deltagerbetalinger ved aktiviteter Indtægterne udgør imidlertid en samlet set beskeden andel af magistratsafdelingens samlede indtægter, hvorfor omlægningen ikke kan kvantificeres til et egentligt besparelsespotentiale. MSB vurderer imidlertid, at der bør ligger en mindre ressourcebesparelse ved anvendelse af Netbutik, idet MSB har stor nærhed til debitorer, som ofte betaler direkte til institutionerne, som så efterfølgende skal registrere korrekt i debitorsystemet. Derudover vil det være stor en lettelse for mange debitorer. MSB anvender aktuelt ca. 2,0 årsværk til alle opgaver efter dannelse af fakturaerne, det vil sige kontrol, afstemninger, fejlrettelser, debitorhenvendelser primært fra andre kommuner, rykkere m.v. Vedrørende kommunale/regionale opkrævninger anvendes 1,3 årsværk samt 0,7 årsværk vedrørende øvrige eksterne opkrævninger (heraf 0,3 centralt). Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM) har oplyst, at magistratsafdelingen i 2010 forventer samlet set at have øvrige ikke forudbetalte eksterne indtægter i størrelsesorden 584 mio. kr. (De 222 mio. kr. som fremgår af tabellen ovenfor er eksklusiv det takstfinansierede område de 584 mio. kr. er inklusiv dele af det takstfinansierede område). De øvrige eksterne indtægter vedrører for hovedpartens vedkommende salg af varer og tjenesteydelser herunder salg af el, salg af Side 5 af 14

6 varme til varmeværker udenfor Århus Kommune, p-indtægter, retableringsarbejder m.v. hvor betalingen er bagudrettet. I henhold til regnskabet for 2009 har MTM i 2009 afskrevet ca. 0,4 mio. kr., hvilket primært er et resultat af forgæves inddrivelse af flytte- og forbrugsopgørelse i ejendomsforvaltningen samt uerholdelige tilgodehavender vedrørende miljøgebyrer og miljøvagtssager. MTM har gennemgået betalingsprincipperne for magistratsafdelingens øvrige indtægter, og foreslår på den baggrund, at der kan arbejdes videre med omlægning fra bagudrettet til hel eller delvis forudbetaling for så vidt angår følgende eksterne indtægter: Stilladsreklamer* Salg af P-kort* Arrangementsindtægter* Kursusaktiviteter og brandøvelser* Udlejning af kursuslokaler* Modtagestation for farligt affald Klinisk risikoaffald Erhvervskonsulenter Erhvervsgebyr, Genbrugsstation Samt følgende eksterne indtægter, hvor der muligvis kan laves aftaleændring til hel eller delvis forudbetaling for så vidt angår følgende eksterne indtægter: Leasing af vejbelysningsanlæg Drift af snesmeltningsanlæg Pasning af grønne områder Salg og servicering af brandmateriel Salg og eftersyn af nøglebokse Samlet set forventer MTM, at indtægterne fra de indtægtskategorier, som MTM anbefaler, at der arbejdes videre med, udgør ca. 70 mio. kr. i De resterende indtægtskategorier med bagudrettet betaling har MTM vurderet, at det ikke vil være muligt at omlægge til forudbetaling, primært fordi størrelsen af betalingerne opgøres efter forbrug. For så vidt angår de med * markerede indtægtskategorier (svarende til en forventet indtægt i 2010 på knap 8 mio. kr.) vurderer MTM, at disse med fordel kan forudbetales via en NetButik. MTM arbejder kon- Side 6 af 14

7 kret med etablering af en systemløsning for så vidt angår salg af P- kort. Magistratsafdelingen vurderer, at forudbetaling ikke er mulig for de øvrige eksterne indtægter, da indtægtskravet i langt de fleste tilfælde ikke kan forudses før leveringen af ydelsen. De udvalgte indtægtskategorier belaster kun i begrænset omfang MTM s tab og afskrivninger, hvorfor en omlægning fra bagudrettet til forudbetaling ikke skønnes at ville reducere tab og afskrivninger i MTM mærkbart, men en eventuel omlægning må forventes at kunne resultere i en mindre ikke umiddelbart kvantificerbar reduktion i ressourceanvendelsen vedrørende håndtering af eventuelle restancer. Hertil kommer at et salg af ydelserne med * markering via en NetButik må forventes at kunne resultere i en mindre ikke umiddelbar kvantificerbar reduktion i ressourceanvendelsen vedrørende fakturaudskrivning. MTM har opgjort, at magistratsafdelingens samlede restancemasse pr. 30. juni 2010 udgjorde ca. 70 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 35 mio. kr. indtægtskategorier, hvor der ikke bliver anvendt forudbetaling eller á conto afregning. Restancemassen vedrørende fakturaer udsendt via Opus er ikke korrigeret for fakturaer, hvor betalingsfristen ligger efter 30. juni MTM oplyser, at magistratsafdelingen anvender i alt 6,5 årsværk til varetagelse af magistratsafdelingens indbetalinger og betalingskontrol samt, 3 årsværk til opkrævning af restancer. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplyst, at magistratsafdelingen har øvrige ikke forudbetalte eksterne indtægter i størrelsesorden 20 mio. kr. årligt. De øvrige eksterne indtægter vedrører forskellige indtægtskategorier herunder ophold på Saxild Strand (300 stk.) og fakturering vedrørende Byens Mad (400 stk.) samt svømning (250 stk.). I henhold til regnskabet for 2009 har MSO i 2009 afskrevet ca. 5,5 mio. kr. i uerholdelige tilgodehavender, hvilket er et resultat af forgæves inddrivelse via incassoafdelingen samt et lovmæssigt krav om, at uerholdelige tilgodehavender afskrives efter et givet antal år, såfremt debitors betalingsevne ikke er indtrådt eller i forbindelse med døds- Side 7 af 14

8 fald. Afskrivningerne vedrører hovedsagligt lån (rente- og afdragsfri), boligsikring, beboerindskud, boligydelse m.v. MSO har gennemgået magistratsafdelingens øvrige eksterne indtægter (ikke mellemkommunale afregninger) og har på den baggrund vurderet, at det ikke vil være relevant at omlægge fra bagudrettet til forudbetaling. Svømning faktureres bagud. De fleste pensionister trækkes over pensionen. Resten af pensionisterne faktureres for de antal gange de møder op til svømning. Magistratsafdelingen vurderer, at hvis der var forud betaling, vil der blive meget administrativt arbejde ved tilbagebetaling for de antal gange hvor de ikke møder op. Herudover opretter aktivitetsafdelingen svømmediagnosehold, som alene oprettes, hvis der er fyldt op på holdet. Visiterede ophold på Saxild Stand (ca. 300 stk. pr. halvår) bliver faktureret den dag borgeren ankommer på opholdet. På dette område kunne man godt forud fakturere, men i øjeblikket skrives fakturaen, når borgeren møder op til opholdet. Magistratsafdelingen vurderer, at der vil komme mange rettelser og administrativt arbejde ved afbud, da det er ældre mennesker, der kommer, og hvis de er syge eller på hospitalet, bliver man ikke faktureret. Byens Mad faktureres bagud (ca. 400 stk. pr. halvår). Bestillinger sendes elektronisk til Opkrævningen i Århus Kommune, som så fakturerer borgerne for maden. Borgeren modtager fakturaen, når maden er leveret. Magistratsafdelingen oplyser, at der ikke anvendes forud fakturering, da der kan være rettelser i deres leveringer og det vil give mere administrativt arbejde. MSO vurderer, at ovennævnte fakturaer ikke umiddelbart egner sig til opkrævning via NetButik. MSO oplyser, at magistratsafdelingen anvender i alt knap 50 timer årligt til håndtering af magistratsafdelingens restancer. Ressourcerne til håndtering af mellemkommunale betalinger indgår ikke i opgørelsen af ressourceforbruget. Magistratsafdelingen oplyser at håndteringen af mellemkommunale betalinger er meget ressourcekrævende. Side 8 af 14

9 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice(MKB), har oplyst, at magistratsafdelingen i 2009 havde øvrige ikke forudbetalte eksterne indtægter i størrelsesorden 45 mio. kr. De øvrige eksterne indtægter, som ikke er forudbetalt, vedrører for hovedpartens vedkommende endelig opkrævning hos arrangører og lejere i Musikhuset, gebyrer for udlejning af kommunale idrætsanlæg, der stilles til rådighed for blandt andet idrætsforeninger samt rykkergebyrer, gebyrer for biblioteksbøder og diverse regningskrav. I henhold til regnskabet for 2009 har MKB i 2009 afskrevet ca. 1,1 mio. kr. i uerholdelige tilgodehavender, hvilket er et resultat af forgæves inddrivelse af erstatninger og bøder (bibliotekerne), fakturasalg til forestillinger under konkurs, lokaleudlån og kulturelle arrangementer m.v. MKB har foretaget en vurdering af, om hele eller dele af magistratsafdelingens øvrige ikke forudbetalte indtægter med fordel kan omlægges til forudbetaling, og magistratsafdelingen kan på den baggrund anbefale, at der arbejdes videre med omlægning fra bagudrettet til forudbetaling vedrørende: Gebyrindtægter for enkeltdagsbookinger af kommunale idrætsanlæg og lokaler. Indtægten for enkeltdagsbookinger udgør ca. 2 mio. kr. årligt. MKB vurderer, at der ikke vil være en væsentligt ressourcebesparelse for kommunen ved en sådan overgang, men det kunne være, at det var en administrativ lettelse for brugerne. En sådan løsningen kunne udmærket være via en fælles Net-Butik for kommunen som helhed. Det skal oplyses at der ikke væsentlige restancer på området. Restancerne vedr. gebyrer for Lokaleudlejning ligger i størrelsesordenen kr. i alt, eller derunder(inkl. sæsonbookinger) MKB har vurderet, at de øvrige indtægter med bagudrettet betaling, ikke kan omlægges til forudbetaling, fordi der er tale om; Bøder Gebyrer ved for sen betaling Betalinger som opgøres efter forbrug (blandt andet Musikhuset og sæsonbookinger af idrætslokaler og andre lokaler) Side 9 af 14

10 MKB oplyser endvidere, at langt hovedparten af magistratsafdelingens tilgodehavender bliver betalt til tiden. MKB (ekskl. opkrævningsafdelingen) bruger ca. 0,26 årsværk til indbetaling og betalingskontrol, samt opkrævning af restancer. Det bemærkes at rykkerprocedure kører automatisk i debitorsystem med første og anden rykkerskrivelse. Magistratsafdelingen for Børn og Unge I henhold til regnskabet for 2009 har Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) øvrige eksterne indtægter i størrelsesorden 24 mio. kr. vedrørende: Mindre kursusvirksomhed, regning fremsendes forud Manglende aflevering af bøger i folkeskolen, kan ikke opkræves forud I beskedent omfang udlejning af lokaler (25-40 stk. årligt), opkræves bagudrettet pga. tillæg for forbrug, tilkaldevagt m.v. I relation til eksterne indtægter (inklusiv mellemkommunale betalinger m.v.) oplyser MBU, at magistratsafdelingen har en restancemasse på 19,9 mio. kr., hvoraf de 99% har anden kommunal debitor. Herudover har MBU en restancemasse på 16,1 mio. kr. primært vedrørende forventet bod i forbindelse med arbejdsnedlæggelserne. Restancerne vedrører således alene i meget beskedent omfang handel mellem Århus Kommune og borgerne. I henhold til regnskabet for 2009 har MBU i 2009 afskrevet ca. 0,05 mio. kr. i uerholdelige tilgodehavender, primært vedrørende manglende indbetaling af kreditnotaer. MBU har gennemgået magistratsafdelingens øvrige eksterne indtægter (ikke mellemkommunale afregninger) og har på den baggrund vurderet, at det ikke vil være relevant at omlægge yderligere indtægter fra bagudrettet til forudbetaling idet hovedparten er forudbetalt. MBU håndterer imidlertid en række forældrebetalinger vedrørende skolefester, lejerskoler, ungdomsskolekurser m.v., hvor forældrene vurderes at ville opfatte etableringen af en NetButik som en serviceforbedrende modernisering. For visse områder et der allerede etableret NetButik (eksempelvis skolemælk, frugt m.v.). Side 10 af 14

11 MBU har i dag en skolebutik, hvor der årligt er netsalg for ca. 4,4 mio. kr. Netsalget er forudbetalt med mindst et kvartal, og i visse tilfælde betaler forældrene for vand, mælk og frugt et helt år forud. Hertil kommer salg i kantinerne på 4 forsøgsskoler via BUkort dk. Her har MBU mange forudbetalinger for skolemad MBU har ca kr. stående i forudbetaling vedrørende de 4 skoler, der indtil videre er med i forsøgsordningen. Systemet omkring disse BUKort vurderes af MBU at ville kunne bruges mange steder eksempelvis, svømmehaller, biblioteker og andre steder, hvor der er installeret dankortterminal. Såfremt systemet skal udbygges og indføres på flere skoler m.v., forudsætter det afholdelse af udbud som følge af størrelsen af udgiften til anskaffelse af programmel og udstyr til kantinerne i skolerne. MBU forventer at afholde udbud i foråret 2011 og magistratsafdelingen planlægger i nærmeste fremtid at afdække mulighederne for tværgående samarbejde med blandt andet MKB. Selve kortet er ikke dyrt og børnene/de unge kan anvende kortet alle de steder Århus Kommune giver tilladelse. NetButik i Århus Kommune I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende analyse er der foretaget en meget overordnet afdækning af igangværende initiativer i Århus Kommune i relation til etablering af NetButik. I den forbindelse er der blevet identificeret flere initiativer i magistratsafdelingerne herunder eksempelvis kommende netbutik vedrørende knallertkørekort og ungdomsskolekurser, skolebutik og forsøg med BUkort i MBU samt P-tilladelser i MTM. Det vurderes umiddelbart, at det vil være en fordel for såvel borgerne og virksomhederne som Århus Kommune at arbejdet med udvikling af NetButikker i Århus Kommune samles ét sted (Kanalstrategi) således, at der etableres én samlet fælles NetButik for Århus Kommune. Det vurderes blandt andet med baggrund i erfaringerne fra Kolding Kommune at det vil være en relevant serviceforbedrende modernisering for borgere og virksomheder at lade etableringen af én fælles NetButik for Århus Kommune være en del af den fremtidige generelle eksterne digitalisering af Århus Kommune (for borgere og virksomheder). Det kan overvejes at sammentænke en eventuel etablering af en NetButik for Århus Kommune med Århus Kommunes hjemmeside herunder driften. Side 11 af 14

12 Erfaringer fra Kolding Kommune Kolding Kommune er efter en 2-årig implementeringsfase meget langt med implementering af en NetButik. Erfaringerne fra Kolding viser, at det ikke har været muligt at kvantificere og indregne en besparelse som følge af den i organisationen oplevede effekt af en NetButik men, at tilbagemeldingerne fra såvel borgerne som internt i Kolding Kommunes organisation er meget positive. De oplevede effektiviseringselementer består af en række mindre og spredte decentrale forbedringer blandt andet som følge af, at der anvendes mindre tid på restance-, opkrævning og fakturahåndtering vedrørende en lang række småsalg. Endvidere har NetButikken blandt andet medvirket til på længere sigt at muliggøre en eventuel reduktion af åbningstiderne samt overflødiggjort opbevaringen af større kontantbeløb på eksempelvis skolerne i forbindelse med skolefester, lejerskoler m.v. Kolding Kommune oplyser, at driften af en NetButik har været en tillægsydelse fra deres hjemmeside leverandør til en pris i størrelsesorden kr. årligt hertil kommer i sagens natur et ikke opgjort ressourceforbrug internt i Kolding Kommune. Konklusion En gennemgang af Århus Kommunes indtægter (regnskabsåret 2009) viser, at der for mindst 85% af Århus Kommunes indtægter er etableret en systemunderstøttet opkrævning. Når der ses bort fra de mellemkommunale og statslige betalinger vurderes det, at der for størstedelen af de systemunderstøttede indtægter er opkrævningen digitaliseret, automatiseret med automatisk procedure for 1. og 2. rykker. Endvidere vurderes det, at der for størstedelen af disse indtægtskategorier tillige er knyttet betalingsprincip, som indebærer á conto og/eller forudbetaling. Magistratsafdelingerne har gennemgået de øvrige eksterne indtægter og vurderet, at en betydelig del af de indtægter, som har et bagudrettet betalingsprincip, er baseret på en forbrugsafhængige engangssalg eller lejlighedsvise salg af varer, ydelser og lignende, som vanskeliggør anvendelse af forudbetaling. Magistratsafdelingernes gennemgang af de øvrige eksterne indtægter har imidlertid givet anledning til at pege på et antal indtægtskategorier for hvilke det vil være relevant at arbejde videre med en omlægning fra bagudrettet til forudbetaling. Som eksempel på områder hvor det vil være relevant at arbejde videre med omlægning til forudbetaling kan nævnes: Opkrævning af fleksbidrag, Kursusaktiviteter i CSU, Forældrebetalinger af kost m.v., Deltagerbetalinger ved aktiviteter, Stilladsreklamer, Salg af P-kort, Side 12 af 14

13 Arrangementsindtægter, Kursusaktiviteter og brandøvelser, Udlejning af kursuslokaler, Modtagestation for farligt affald, Klinisk risikoaffald, Erhvervskonsulenter, Erhvervsgebyr, Genbrugsstation, Leasing af vejbelysningsanlæg, Drift af snesmeltningsanlæg, Pasning af grønne områder, Salg og servicering af brandmateriel, Salg og eftersyn af nøglebokse, Gebyrindtægter for enkeltdagsbookinger af kommunale idrætsanlæg og lokaler. I lighed med de seneste 2 års erfaringer fra Kolding Kommune er det imidlertid ikke muligt umiddelbart at kvantificere og indregne et eventuelt besparelsespotentiale ved omlægning af disse indtægtskategorier fra bagudrettet til forudbetaling. En omlægning må imidlertid forventes at kunne give anledning til en række mindre effektiviseringer i den decentrale organisation i de berørte afdelinger. For så vidt angår spørgsmålet om en eventuel etablering af en NetButik for Århus Kommune, så vurderes det umiddelbart som relevant at etablere en NetButik i tilknytning til Århus Kommunes hjemmeside med henblik på forbedret og moderniseret virksomheds- og borgerservice. Det kan overvejes at forankre en NetButik i Borgerservice, som sammentænkes med en eventuel samling af opkrævningsfunktionerne i Århus Kommune. Etablering af et tilbud til den decentrale organisation om anvendelse af en NetButik vil formentlig gøre det muligt for de decentrale institutioner at realisere et effektiviseringselement ved anvendelse af forudbetaling via NetButik. Effektiviseringselementet kan ikke umiddelbart kvantificeres, da det må forventes at bestå af en lang række mindre forbedringer spredt i store dele af den decentrale organisation. Etablering af en NetButik forventes at kunne medvirke til, at: Betalbare ydelser og services leveret af Århus Kommune så vidt muligt købes via en NetButik med forudbetaling Borgerne/virksomhederne oplever bedre service og én fælles NetButik for Århus Kommune vil sikre, at brugerne/borgerne og virksomhederne oplever en ensartet tilgang til NetButikken med de samme skærmbilleder når borgeren/virksomheden anvender Århus Kommunes NetButik Minimere tab på små tilgodehavender indenfor de ovennævnte indtægtskategorier Minimere ressourceanvendelsen forbundet med opkrævning og restancehåndtering Reducere fakturaudskrivning og fakturahåndtering Minimere anvendelsen af lokale indsamlingskasser Side 13 af 14

14 For så vidt angår spørgsmålet om hvorvidt en eventuel etablering af en NetButik på længere sigt vil give en besparelse, er dette ikke muligt at besvare entydigt på det foreliggende grundlag. Det skal endvidere bemærkes, at en eventuel udgift/ressourceforbrug internt i Århus Kommune til etablering af en NetButik vil skulle afholdes inden de forventede fordele vil kunne høstes. Fordele som formentlig vil bestå af en lang række mindre forbedringer (mindre administrative besparelser) spredt i store dele af den decentrale organisation. Anbefalinger: Det anbefales, at Magistratsafdelingerne arbejder videre med så vidt muligt at omlægge bagudrettede betalingsprincipper for øvrige indtægter til forudbetaling Det videre arbejde med en eventuel etablering af én fælles NetButik i Århus kommune indgår som en del af Eksterne digitaliseringstiltag i det videre arbejde med udmøntning af de tværgående besparelser og forankres i den tværgående arbejdsgruppe for Borgerservice. Side 14 af 14

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 83 - Afskrivning

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 75 - Afskrivning

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 93 - Afskrivning

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Notat om kommunale restancer

Notat om kommunale restancer Notat om kommunale restancer Til Byrådets medlemmer Kommunale restancer Emne: Restancer i Aarhus Kommune Dato 7. maj 2012 Kommunale restancer og initiativer til effektivisering af opkrævningsarbejdet 1.

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. marts 2016 Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 1. Resume Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

Læs mere

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 16 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2015 Emne: Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Til: Aarhus Byråd

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune BESVARELSE AF 10 DAGES FORESPØRGSEL FRA GERT BJERRE- GAARD, V, OM ØKOLØFT Side 1 af 5 Gert Bjerregaard, V, har i e-mail af 1. marts 2016 til Borgmesteren sendt en forespørgsel om Økoløft. Forespørgslen

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Huslejemodellen. 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Evaluering af Huslejemodellen. 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport.

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering. A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013. Den 8.

Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering. A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013. Den 8. Den 8. maj 2014 Aarhus Kommune Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering Borgmesterens Afdeling A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013 B5.1 Uerholdelige tilgodehavender

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsproces Borgmesterens Afdeling har udarbejdet indstilling til Magistraten om Aarhus Kommunes tilslutning

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Socialudvalget har ønsket en halvårlig opgørelse af antallet af udsættelsessager.

Socialudvalget har ønsket en halvårlig opgørelse af antallet af udsættelsessager. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering 10. oktober Side 1 af 6 Udsættelsessager pr. Socialudvalget har ønsket en halvårlig opgørelse af antallet af udsættelsessager. En udsættelsessag opstår,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Indstilling. Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste

Indstilling. Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 22. december 2016 1. Resume I forlængelse af beslutning i budgetforlig 2017-2020 indstilles det, at der gennemføres

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration 1. Konklusion SF har fremsat forslag om, at Byrådet vedtager en grænse for, hvor stor en andel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget

Notat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget ++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling

Læs mere

Bilag 16. Aarhus Kommune. Den

Bilag 16. Aarhus Kommune. Den Bilag 16 Emne: Til: Kopi: til: Konsekvenser på ydelsesbudgettet samt budgettet til IT systemer som følge af udmøntning af lov om etablering af Udbetaling Danmark. Lars Mark Christensen, Finn Bruun Ravnsbæk,

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud

Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud Borgmesterens afdeling Den 25.06.2013 Aarhus Kommune HovedMedUdvalget Sundhed og Omsorg Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud Borgmesterens afdeling har via magistraten

Læs mere

Kommentarerne har givet anledning til en enkelt præcisering i indstillingen, se til sidst i nærværende notat.

Kommentarerne har givet anledning til en enkelt præcisering i indstillingen, se til sidst i nærværende notat. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Aarhus Byråd Orientering Bemærkninger til høringssvar til Byrådsindstilling om Energiledelse i Aarhus Kommune Udkast til byrådsindstilling har været i høring blandt magistratsafdelingerne

Læs mere

Kommunernes administrationsbygninger

Kommunernes administrationsbygninger Notat: Kommunernes administrationsbygninger - August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Metode... 5 4 Analyseresultater... 9 4.1 Kommunernes administrative bygningsmasse...

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. april 2017 Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen.

Notat. Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar Indledning. Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen. Notat Til: Fra: Styreforms- og strukturudvalget Direktørgruppen Aarhus Kommune Den 15. januar 2013 Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde d. 10. januar 2013 Borgmesterens

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion

Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) MSB overfører skal-opgaver vedrørende udvendig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af

Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af 1 of 6 Artskonto S9995003 og S9995009 - afskrivninger over balancen Artskonto S9995003 - afskrivninger på balancen 31.12.2015 Beløb Afskrivninger af restancer/tilgodehavender på grund af Konkurs Afskrevet

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Benchmarkanalyse på personlige tillæg Borgerservice - 2013. 1. november 2013. 1. Udvælgelse af tillæg til benchmarkanalysen på personlige tillæg

Benchmarkanalyse på personlige tillæg Borgerservice - 2013. 1. november 2013. 1. Udvælgelse af tillæg til benchmarkanalysen på personlige tillæg Direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling Ramsherred 5 5700 Svendborg Benchmarkanalyse på personlige tillæg Borgerservice - 2013 Tlf. 62 23 30 00 Fax. www.svendborg.dk 1. november 2013 1. Udvælgelse

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012 Specifikation af saldokorrektioner - 1 - Magistratsafdelingen

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere