Notat. Direktørgruppen Godkendelse. Kopi til: Bilag 5. Den 16. november Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Direktørgruppen Godkendelse. Kopi til: Bilag 5. Den 16. november 2010. Århus Kommune"

Transkript

1 Notat Til: Til: Kopi til: Direktørgruppen Godkendelse Bilag 5 Den 16. november 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Opdrag I forbindelse med indgåelse af Forliget om budgettet for 2011 med overslagsårene blev det af forligsparterne besluttet, at der skulle igangsættes et analysearbejde med henblik på i videst muligt omfang at overgå til forudbetaling, når borgere og virksomheder handler med Århus Kommune. Det fremgår således af Forliget om budgettet for 2011 med overslagsårene at: Med inspiration fra Kolding Kommune ønsker forligspartierne at igangsætte et analysearbejde med henblik på i videst muligt omfang at gå over til forudbetaling, når borgere og virksomheder handler med kommunen. Erfaringerne fra Kolding viser, at man herved kan nedbringe antallet af restancesager, der er dyre at administrere og til tider må afskrives. Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2010/03087 Sagsbehandler Vivi Knudsgaard Helstrup Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Forligspartierne ønsker også, at analysen vurderer mulighederne for ligesom Kolding at oprette en web-butik, hvor borgere og virksomheder i endnu videre omfang end tilfældet er i dag, kan handle digitalt med kommunen. Baggrund Der har med baggrund i forligspartiernes beslutning været nedsat en midlertidig tværmagistratslig arbejdsgruppe med repræsentanter for samtlige magistratsafdelinger med henblik på at afdække et eventuelt potentiale ved øget brug af forudbetaling.

2 I henhold til regnskabet for 2009 for Århus Kommune, har Århus Kommune følgende indtægter: I mio. kr. Indtægt Betalingsprincip Egne huslejeindtægter 326 Á conto Betalinger fra stat og kommuner 697 Bagudrettet*** Salg af produkter og ydelser - BA - Social- og beskæftigelsesområdet (MSB) - Forsyningsvirksomhed (MTM) - Forsyningsvirksomhed øvrige (MTM)* - Vand (MTM)** - Ældreboliger m.v. (MSO) - MKB - Dagtilbud m.v. (MBU) Á Conto/forudbetaling Á conto/forudbetaling Bagudrettet Á conto/forudbetaling Á conto/forudbetaling Á conto/forudbetaling Á conto/forudbetaling Øvrige indtægter - BA - MSB - MTM - MSO - MKB - MBU Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Forud-/bagudrettet Anlæg 255 I alt * Der ikke korrigeret for dobbelt salg i relation til varmeplan. **Fra og med 2010 er aktiviteterne vedrørende vand udskilt i et separat selskab. ***Dog modtager MSB årligt á conto betalinger fra regionerne for ca. 21 mio. kr. år vedrørende respiratorbrugere. En gennemgang af Århus Kommunes indtægter (regnskabsåret 2009) viser, at der for mindst 85% af Århus Kommunes indtægter er etableret en systemunderstøttet opkrævning. Når der ses bort fra de mellemkommunale og statslige betalinger vurderes det, at der for størstedelen af de systemunderstøttede indtægter er opkrævningen digitaliseret, automatiseret med automatisk procedure for 1. og 2. rykker. Endvidere vurderes det, at der for størstedelen af disse indtægtskate- Side 2 af 14

3 gorier tillige er knyttet et betalingsprincip, som indebærer á conto og/eller forudbetaling. De mellemkommunale betalinger er hovedsagligt systemunderstøttede og opkræves i alt overvejende grad bagud med 30 dages betalingsfrist. Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge, som håndterer størstedelen af de mellemkommunale betalinger vurderer, at en omlægning til forudbetaling vil medføre en betydelig forøgelse af ressourceforbruget til håndtering af efterreguleringer. Endvidere er der ikke tab på mellemkommunale betalinger og en ændret opkrævningspraksis til forudbetaling vil formentlig betyde, at andre kommuner vil overgå til, at opkræve forudbetaling hos Århus Kommune. Opkrævningsfunktionen i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice varetager de af Århus Kommunes opkrævninger, der håndteres via Debitorsystemet. Opkrævningsfunktionen varetager således hele eller dele af opkrævningen for hovedparten af magistratsafdelingerne. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager egne opkrævninger, dog er det alene Opkrævningsfunktionen, som varetager overførelsen af Århus Kommunes tilgodehavender til inddrivelse hos SKAT. Der er af Opkrævningsfunktionen udarbejdet særskilt notat om restancemassen i Århus Kommune. I nærværende notat gengives alene enkelte hovedtal. I september 2010 havde Opkrævningsfunktionen en restancemasse på ca. 622 mio. kr. fordelt på godt ca debitorforhold. Af restancemassen på ca. 662 mio. kr. udgør eksempelvis underholdsbidrag ca. 415 mio. kr. og bistand ca. 75 mio. kr. En betydelig del af restancemassen vedrører forhold, hvor der er hel eller delvis statslig refusion af kommunens tab. Opkrævningsfunktionen har således videresendt ca. 525 mio. kr. af restancemassen til opkrævning hos SKAT. Opkrævningsfunktionen bruger ca. 10 årsværk til indbetaling og betalingskontrol, opkrævning af restancer samt overdragelse af restancer. Der er i Århus Kommune et igangværende analysearbejde med henblik på at afdække mulighederne ved at samle alle opkrævningsfunktionerne i Århus Kommune dette emne er således ikke fokus for nærværende notat. Århus Kommunes indtægter består således for størstedelens vedkommende af en række indtægtskategorier (husleje, varme, ejendomsskatter m.v.) hvor det ved lov er fastlagt, at der opkræves á Side 3 af 14

4 conto og/eller forudbetaling samt en række mellemkommunale og statslige betalinger. Det er ikke opkrævningen vedrørende disse indtægtskategorier, som er i fokus i nærværende analyse. Den resterende del af Århus Kommunes indtægter, der udgør fokus for denne analyse, har hovedsagligt et bagudrettet betalingsprincip og omfatter indtægtskategorier som udleje af lokaler, salg og servicering af brandmateriel etc. De resterende indtægter opkræves hovedsagligt systemunderstøttet via Opus. Endvidere bliver der for de resterende indtægter i et vist omfang anvendt forudbetaling men det skal bemærkes, at en betydelig del af disse indtægter er genereret ved forbrugsafhængige engangssalg eller lejlighedsvise salg af varer, ydelser og lignende, hvor magistratsafdelingerne har vurderet, at det for en dels vedkommende vil være vanskeligt at indføre forudbetaling. Nedenfor gennemgås hovedpunkterne for de enkelte magistratsafdelingers øvrige indtægter, afskrivninger m.v. men henblik på at vurdere hvorvidt magistratsafdelingerne øvrige indtægter med fordel kan omlægges til forudbetaling eventuelt via en NetButik. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at en del af magistratsafdelingerne har oplyst, at de teknisk set ikke har haft mulighed for at opgøre restancemassen aktuelt eller historisk. Borgmesterens Afdeling Borgmesterens afdeling (BA) udsender alene et beskedent antal eksterne fakturaer. Den 30. juni 2010 havde BA således alene 8 eksterne tilgodehavender, hvoraf de 4 havde en offentlig debitor. BA har ikke haft afskrivninger/tab på debitorer i de seneste 3 år. En omlægning af BA s fakturaer til forudbetaling forventes ikke at kunne bidrage til lavere ressourceforbrug til restancehåndtering og/eller færre restancer. Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) har oplyst, at magistratsafdelingen i 2009 havde øvrige ikke forudbetalte eksterne indtægter i 2009 på ca. 22 mio. kr. vedrørende momsregistreret virksomhed ved produktion af varer ved jobprøvning i Beskæftigelsesforvaltningen og aktivitetstilbud til psykisk og fysisk handicappede i Socialforvaltningen. Derudover har MSB indtægter ved kursus- Side 4 af 14

5 aktiviteter, forældrebetaling af kost m.v., aktivitetsbetalinger og salg af ydelser i ca. 50 institutioner. I henhold til regnskabet for 2009 har MSB i 2009 afskrevet ca. 12,7 mio. kr., hvoraf magistratsafdelingen oplyser, at alene 0,2 mio. kr. kan henføres til handler mellem borgere/virksomheder og Århus Kommune. Primært som følge af konkurs hos handelspartnere. MSB har gennemgået magistratsafdelingens øvrige eksterne indtægter (ikke mellemkommunale afregninger) og foreslår på den baggrund, at der kan arbejdes videre med omlægning fra bagudrettet til forudbetaling for så vidt angår følgende: Opkrævning af fleksbidrag Kursusaktiviteter i CSU opkræves i dag primært forud via faktura Forældrebetalinger af kost m.v. Deltagerbetalinger ved aktiviteter Indtægterne udgør imidlertid en samlet set beskeden andel af magistratsafdelingens samlede indtægter, hvorfor omlægningen ikke kan kvantificeres til et egentligt besparelsespotentiale. MSB vurderer imidlertid, at der bør ligger en mindre ressourcebesparelse ved anvendelse af Netbutik, idet MSB har stor nærhed til debitorer, som ofte betaler direkte til institutionerne, som så efterfølgende skal registrere korrekt i debitorsystemet. Derudover vil det være stor en lettelse for mange debitorer. MSB anvender aktuelt ca. 2,0 årsværk til alle opgaver efter dannelse af fakturaerne, det vil sige kontrol, afstemninger, fejlrettelser, debitorhenvendelser primært fra andre kommuner, rykkere m.v. Vedrørende kommunale/regionale opkrævninger anvendes 1,3 årsværk samt 0,7 årsværk vedrørende øvrige eksterne opkrævninger (heraf 0,3 centralt). Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM) har oplyst, at magistratsafdelingen i 2010 forventer samlet set at have øvrige ikke forudbetalte eksterne indtægter i størrelsesorden 584 mio. kr. (De 222 mio. kr. som fremgår af tabellen ovenfor er eksklusiv det takstfinansierede område de 584 mio. kr. er inklusiv dele af det takstfinansierede område). De øvrige eksterne indtægter vedrører for hovedpartens vedkommende salg af varer og tjenesteydelser herunder salg af el, salg af Side 5 af 14

6 varme til varmeværker udenfor Århus Kommune, p-indtægter, retableringsarbejder m.v. hvor betalingen er bagudrettet. I henhold til regnskabet for 2009 har MTM i 2009 afskrevet ca. 0,4 mio. kr., hvilket primært er et resultat af forgæves inddrivelse af flytte- og forbrugsopgørelse i ejendomsforvaltningen samt uerholdelige tilgodehavender vedrørende miljøgebyrer og miljøvagtssager. MTM har gennemgået betalingsprincipperne for magistratsafdelingens øvrige indtægter, og foreslår på den baggrund, at der kan arbejdes videre med omlægning fra bagudrettet til hel eller delvis forudbetaling for så vidt angår følgende eksterne indtægter: Stilladsreklamer* Salg af P-kort* Arrangementsindtægter* Kursusaktiviteter og brandøvelser* Udlejning af kursuslokaler* Modtagestation for farligt affald Klinisk risikoaffald Erhvervskonsulenter Erhvervsgebyr, Genbrugsstation Samt følgende eksterne indtægter, hvor der muligvis kan laves aftaleændring til hel eller delvis forudbetaling for så vidt angår følgende eksterne indtægter: Leasing af vejbelysningsanlæg Drift af snesmeltningsanlæg Pasning af grønne områder Salg og servicering af brandmateriel Salg og eftersyn af nøglebokse Samlet set forventer MTM, at indtægterne fra de indtægtskategorier, som MTM anbefaler, at der arbejdes videre med, udgør ca. 70 mio. kr. i De resterende indtægtskategorier med bagudrettet betaling har MTM vurderet, at det ikke vil være muligt at omlægge til forudbetaling, primært fordi størrelsen af betalingerne opgøres efter forbrug. For så vidt angår de med * markerede indtægtskategorier (svarende til en forventet indtægt i 2010 på knap 8 mio. kr.) vurderer MTM, at disse med fordel kan forudbetales via en NetButik. MTM arbejder kon- Side 6 af 14

7 kret med etablering af en systemløsning for så vidt angår salg af P- kort. Magistratsafdelingen vurderer, at forudbetaling ikke er mulig for de øvrige eksterne indtægter, da indtægtskravet i langt de fleste tilfælde ikke kan forudses før leveringen af ydelsen. De udvalgte indtægtskategorier belaster kun i begrænset omfang MTM s tab og afskrivninger, hvorfor en omlægning fra bagudrettet til forudbetaling ikke skønnes at ville reducere tab og afskrivninger i MTM mærkbart, men en eventuel omlægning må forventes at kunne resultere i en mindre ikke umiddelbart kvantificerbar reduktion i ressourceanvendelsen vedrørende håndtering af eventuelle restancer. Hertil kommer at et salg af ydelserne med * markering via en NetButik må forventes at kunne resultere i en mindre ikke umiddelbar kvantificerbar reduktion i ressourceanvendelsen vedrørende fakturaudskrivning. MTM har opgjort, at magistratsafdelingens samlede restancemasse pr. 30. juni 2010 udgjorde ca. 70 mio. kr. Heraf vedrører de ca. 35 mio. kr. indtægtskategorier, hvor der ikke bliver anvendt forudbetaling eller á conto afregning. Restancemassen vedrørende fakturaer udsendt via Opus er ikke korrigeret for fakturaer, hvor betalingsfristen ligger efter 30. juni MTM oplyser, at magistratsafdelingen anvender i alt 6,5 årsværk til varetagelse af magistratsafdelingens indbetalinger og betalingskontrol samt, 3 årsværk til opkrævning af restancer. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplyst, at magistratsafdelingen har øvrige ikke forudbetalte eksterne indtægter i størrelsesorden 20 mio. kr. årligt. De øvrige eksterne indtægter vedrører forskellige indtægtskategorier herunder ophold på Saxild Strand (300 stk.) og fakturering vedrørende Byens Mad (400 stk.) samt svømning (250 stk.). I henhold til regnskabet for 2009 har MSO i 2009 afskrevet ca. 5,5 mio. kr. i uerholdelige tilgodehavender, hvilket er et resultat af forgæves inddrivelse via incassoafdelingen samt et lovmæssigt krav om, at uerholdelige tilgodehavender afskrives efter et givet antal år, såfremt debitors betalingsevne ikke er indtrådt eller i forbindelse med døds- Side 7 af 14

8 fald. Afskrivningerne vedrører hovedsagligt lån (rente- og afdragsfri), boligsikring, beboerindskud, boligydelse m.v. MSO har gennemgået magistratsafdelingens øvrige eksterne indtægter (ikke mellemkommunale afregninger) og har på den baggrund vurderet, at det ikke vil være relevant at omlægge fra bagudrettet til forudbetaling. Svømning faktureres bagud. De fleste pensionister trækkes over pensionen. Resten af pensionisterne faktureres for de antal gange de møder op til svømning. Magistratsafdelingen vurderer, at hvis der var forud betaling, vil der blive meget administrativt arbejde ved tilbagebetaling for de antal gange hvor de ikke møder op. Herudover opretter aktivitetsafdelingen svømmediagnosehold, som alene oprettes, hvis der er fyldt op på holdet. Visiterede ophold på Saxild Stand (ca. 300 stk. pr. halvår) bliver faktureret den dag borgeren ankommer på opholdet. På dette område kunne man godt forud fakturere, men i øjeblikket skrives fakturaen, når borgeren møder op til opholdet. Magistratsafdelingen vurderer, at der vil komme mange rettelser og administrativt arbejde ved afbud, da det er ældre mennesker, der kommer, og hvis de er syge eller på hospitalet, bliver man ikke faktureret. Byens Mad faktureres bagud (ca. 400 stk. pr. halvår). Bestillinger sendes elektronisk til Opkrævningen i Århus Kommune, som så fakturerer borgerne for maden. Borgeren modtager fakturaen, når maden er leveret. Magistratsafdelingen oplyser, at der ikke anvendes forud fakturering, da der kan være rettelser i deres leveringer og det vil give mere administrativt arbejde. MSO vurderer, at ovennævnte fakturaer ikke umiddelbart egner sig til opkrævning via NetButik. MSO oplyser, at magistratsafdelingen anvender i alt knap 50 timer årligt til håndtering af magistratsafdelingens restancer. Ressourcerne til håndtering af mellemkommunale betalinger indgår ikke i opgørelsen af ressourceforbruget. Magistratsafdelingen oplyser at håndteringen af mellemkommunale betalinger er meget ressourcekrævende. Side 8 af 14

9 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice(MKB), har oplyst, at magistratsafdelingen i 2009 havde øvrige ikke forudbetalte eksterne indtægter i størrelsesorden 45 mio. kr. De øvrige eksterne indtægter, som ikke er forudbetalt, vedrører for hovedpartens vedkommende endelig opkrævning hos arrangører og lejere i Musikhuset, gebyrer for udlejning af kommunale idrætsanlæg, der stilles til rådighed for blandt andet idrætsforeninger samt rykkergebyrer, gebyrer for biblioteksbøder og diverse regningskrav. I henhold til regnskabet for 2009 har MKB i 2009 afskrevet ca. 1,1 mio. kr. i uerholdelige tilgodehavender, hvilket er et resultat af forgæves inddrivelse af erstatninger og bøder (bibliotekerne), fakturasalg til forestillinger under konkurs, lokaleudlån og kulturelle arrangementer m.v. MKB har foretaget en vurdering af, om hele eller dele af magistratsafdelingens øvrige ikke forudbetalte indtægter med fordel kan omlægges til forudbetaling, og magistratsafdelingen kan på den baggrund anbefale, at der arbejdes videre med omlægning fra bagudrettet til forudbetaling vedrørende: Gebyrindtægter for enkeltdagsbookinger af kommunale idrætsanlæg og lokaler. Indtægten for enkeltdagsbookinger udgør ca. 2 mio. kr. årligt. MKB vurderer, at der ikke vil være en væsentligt ressourcebesparelse for kommunen ved en sådan overgang, men det kunne være, at det var en administrativ lettelse for brugerne. En sådan løsningen kunne udmærket være via en fælles Net-Butik for kommunen som helhed. Det skal oplyses at der ikke væsentlige restancer på området. Restancerne vedr. gebyrer for Lokaleudlejning ligger i størrelsesordenen kr. i alt, eller derunder(inkl. sæsonbookinger) MKB har vurderet, at de øvrige indtægter med bagudrettet betaling, ikke kan omlægges til forudbetaling, fordi der er tale om; Bøder Gebyrer ved for sen betaling Betalinger som opgøres efter forbrug (blandt andet Musikhuset og sæsonbookinger af idrætslokaler og andre lokaler) Side 9 af 14

10 MKB oplyser endvidere, at langt hovedparten af magistratsafdelingens tilgodehavender bliver betalt til tiden. MKB (ekskl. opkrævningsafdelingen) bruger ca. 0,26 årsværk til indbetaling og betalingskontrol, samt opkrævning af restancer. Det bemærkes at rykkerprocedure kører automatisk i debitorsystem med første og anden rykkerskrivelse. Magistratsafdelingen for Børn og Unge I henhold til regnskabet for 2009 har Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) øvrige eksterne indtægter i størrelsesorden 24 mio. kr. vedrørende: Mindre kursusvirksomhed, regning fremsendes forud Manglende aflevering af bøger i folkeskolen, kan ikke opkræves forud I beskedent omfang udlejning af lokaler (25-40 stk. årligt), opkræves bagudrettet pga. tillæg for forbrug, tilkaldevagt m.v. I relation til eksterne indtægter (inklusiv mellemkommunale betalinger m.v.) oplyser MBU, at magistratsafdelingen har en restancemasse på 19,9 mio. kr., hvoraf de 99% har anden kommunal debitor. Herudover har MBU en restancemasse på 16,1 mio. kr. primært vedrørende forventet bod i forbindelse med arbejdsnedlæggelserne. Restancerne vedrører således alene i meget beskedent omfang handel mellem Århus Kommune og borgerne. I henhold til regnskabet for 2009 har MBU i 2009 afskrevet ca. 0,05 mio. kr. i uerholdelige tilgodehavender, primært vedrørende manglende indbetaling af kreditnotaer. MBU har gennemgået magistratsafdelingens øvrige eksterne indtægter (ikke mellemkommunale afregninger) og har på den baggrund vurderet, at det ikke vil være relevant at omlægge yderligere indtægter fra bagudrettet til forudbetaling idet hovedparten er forudbetalt. MBU håndterer imidlertid en række forældrebetalinger vedrørende skolefester, lejerskoler, ungdomsskolekurser m.v., hvor forældrene vurderes at ville opfatte etableringen af en NetButik som en serviceforbedrende modernisering. For visse områder et der allerede etableret NetButik (eksempelvis skolemælk, frugt m.v.). Side 10 af 14

11 MBU har i dag en skolebutik, hvor der årligt er netsalg for ca. 4,4 mio. kr. Netsalget er forudbetalt med mindst et kvartal, og i visse tilfælde betaler forældrene for vand, mælk og frugt et helt år forud. Hertil kommer salg i kantinerne på 4 forsøgsskoler via BUkort dk. Her har MBU mange forudbetalinger for skolemad MBU har ca kr. stående i forudbetaling vedrørende de 4 skoler, der indtil videre er med i forsøgsordningen. Systemet omkring disse BUKort vurderes af MBU at ville kunne bruges mange steder eksempelvis, svømmehaller, biblioteker og andre steder, hvor der er installeret dankortterminal. Såfremt systemet skal udbygges og indføres på flere skoler m.v., forudsætter det afholdelse af udbud som følge af størrelsen af udgiften til anskaffelse af programmel og udstyr til kantinerne i skolerne. MBU forventer at afholde udbud i foråret 2011 og magistratsafdelingen planlægger i nærmeste fremtid at afdække mulighederne for tværgående samarbejde med blandt andet MKB. Selve kortet er ikke dyrt og børnene/de unge kan anvende kortet alle de steder Århus Kommune giver tilladelse. NetButik i Århus Kommune I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende analyse er der foretaget en meget overordnet afdækning af igangværende initiativer i Århus Kommune i relation til etablering af NetButik. I den forbindelse er der blevet identificeret flere initiativer i magistratsafdelingerne herunder eksempelvis kommende netbutik vedrørende knallertkørekort og ungdomsskolekurser, skolebutik og forsøg med BUkort i MBU samt P-tilladelser i MTM. Det vurderes umiddelbart, at det vil være en fordel for såvel borgerne og virksomhederne som Århus Kommune at arbejdet med udvikling af NetButikker i Århus Kommune samles ét sted (Kanalstrategi) således, at der etableres én samlet fælles NetButik for Århus Kommune. Det vurderes blandt andet med baggrund i erfaringerne fra Kolding Kommune at det vil være en relevant serviceforbedrende modernisering for borgere og virksomheder at lade etableringen af én fælles NetButik for Århus Kommune være en del af den fremtidige generelle eksterne digitalisering af Århus Kommune (for borgere og virksomheder). Det kan overvejes at sammentænke en eventuel etablering af en NetButik for Århus Kommune med Århus Kommunes hjemmeside herunder driften. Side 11 af 14

12 Erfaringer fra Kolding Kommune Kolding Kommune er efter en 2-årig implementeringsfase meget langt med implementering af en NetButik. Erfaringerne fra Kolding viser, at det ikke har været muligt at kvantificere og indregne en besparelse som følge af den i organisationen oplevede effekt af en NetButik men, at tilbagemeldingerne fra såvel borgerne som internt i Kolding Kommunes organisation er meget positive. De oplevede effektiviseringselementer består af en række mindre og spredte decentrale forbedringer blandt andet som følge af, at der anvendes mindre tid på restance-, opkrævning og fakturahåndtering vedrørende en lang række småsalg. Endvidere har NetButikken blandt andet medvirket til på længere sigt at muliggøre en eventuel reduktion af åbningstiderne samt overflødiggjort opbevaringen af større kontantbeløb på eksempelvis skolerne i forbindelse med skolefester, lejerskoler m.v. Kolding Kommune oplyser, at driften af en NetButik har været en tillægsydelse fra deres hjemmeside leverandør til en pris i størrelsesorden kr. årligt hertil kommer i sagens natur et ikke opgjort ressourceforbrug internt i Kolding Kommune. Konklusion En gennemgang af Århus Kommunes indtægter (regnskabsåret 2009) viser, at der for mindst 85% af Århus Kommunes indtægter er etableret en systemunderstøttet opkrævning. Når der ses bort fra de mellemkommunale og statslige betalinger vurderes det, at der for størstedelen af de systemunderstøttede indtægter er opkrævningen digitaliseret, automatiseret med automatisk procedure for 1. og 2. rykker. Endvidere vurderes det, at der for størstedelen af disse indtægtskategorier tillige er knyttet betalingsprincip, som indebærer á conto og/eller forudbetaling. Magistratsafdelingerne har gennemgået de øvrige eksterne indtægter og vurderet, at en betydelig del af de indtægter, som har et bagudrettet betalingsprincip, er baseret på en forbrugsafhængige engangssalg eller lejlighedsvise salg af varer, ydelser og lignende, som vanskeliggør anvendelse af forudbetaling. Magistratsafdelingernes gennemgang af de øvrige eksterne indtægter har imidlertid givet anledning til at pege på et antal indtægtskategorier for hvilke det vil være relevant at arbejde videre med en omlægning fra bagudrettet til forudbetaling. Som eksempel på områder hvor det vil være relevant at arbejde videre med omlægning til forudbetaling kan nævnes: Opkrævning af fleksbidrag, Kursusaktiviteter i CSU, Forældrebetalinger af kost m.v., Deltagerbetalinger ved aktiviteter, Stilladsreklamer, Salg af P-kort, Side 12 af 14

13 Arrangementsindtægter, Kursusaktiviteter og brandøvelser, Udlejning af kursuslokaler, Modtagestation for farligt affald, Klinisk risikoaffald, Erhvervskonsulenter, Erhvervsgebyr, Genbrugsstation, Leasing af vejbelysningsanlæg, Drift af snesmeltningsanlæg, Pasning af grønne områder, Salg og servicering af brandmateriel, Salg og eftersyn af nøglebokse, Gebyrindtægter for enkeltdagsbookinger af kommunale idrætsanlæg og lokaler. I lighed med de seneste 2 års erfaringer fra Kolding Kommune er det imidlertid ikke muligt umiddelbart at kvantificere og indregne et eventuelt besparelsespotentiale ved omlægning af disse indtægtskategorier fra bagudrettet til forudbetaling. En omlægning må imidlertid forventes at kunne give anledning til en række mindre effektiviseringer i den decentrale organisation i de berørte afdelinger. For så vidt angår spørgsmålet om en eventuel etablering af en NetButik for Århus Kommune, så vurderes det umiddelbart som relevant at etablere en NetButik i tilknytning til Århus Kommunes hjemmeside med henblik på forbedret og moderniseret virksomheds- og borgerservice. Det kan overvejes at forankre en NetButik i Borgerservice, som sammentænkes med en eventuel samling af opkrævningsfunktionerne i Århus Kommune. Etablering af et tilbud til den decentrale organisation om anvendelse af en NetButik vil formentlig gøre det muligt for de decentrale institutioner at realisere et effektiviseringselement ved anvendelse af forudbetaling via NetButik. Effektiviseringselementet kan ikke umiddelbart kvantificeres, da det må forventes at bestå af en lang række mindre forbedringer spredt i store dele af den decentrale organisation. Etablering af en NetButik forventes at kunne medvirke til, at: Betalbare ydelser og services leveret af Århus Kommune så vidt muligt købes via en NetButik med forudbetaling Borgerne/virksomhederne oplever bedre service og én fælles NetButik for Århus Kommune vil sikre, at brugerne/borgerne og virksomhederne oplever en ensartet tilgang til NetButikken med de samme skærmbilleder når borgeren/virksomheden anvender Århus Kommunes NetButik Minimere tab på små tilgodehavender indenfor de ovennævnte indtægtskategorier Minimere ressourceanvendelsen forbundet med opkrævning og restancehåndtering Reducere fakturaudskrivning og fakturahåndtering Minimere anvendelsen af lokale indsamlingskasser Side 13 af 14

14 For så vidt angår spørgsmålet om hvorvidt en eventuel etablering af en NetButik på længere sigt vil give en besparelse, er dette ikke muligt at besvare entydigt på det foreliggende grundlag. Det skal endvidere bemærkes, at en eventuel udgift/ressourceforbrug internt i Århus Kommune til etablering af en NetButik vil skulle afholdes inden de forventede fordele vil kunne høstes. Fordele som formentlig vil bestå af en lang række mindre forbedringer (mindre administrative besparelser) spredt i store dele af den decentrale organisation. Anbefalinger: Det anbefales, at Magistratsafdelingerne arbejder videre med så vidt muligt at omlægge bagudrettede betalingsprincipper for øvrige indtægter til forudbetaling Det videre arbejde med en eventuel etablering af én fælles NetButik i Århus kommune indgår som en del af Eksterne digitaliseringstiltag i det videre arbejde med udmøntning af de tværgående besparelser og forankres i den tværgående arbejdsgruppe for Borgerservice. Side 14 af 14

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7C Oversigt over saldo afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014 Bilag 7C Oversigt

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato 04-08-2015 Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere