Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr af 8. november 2011 (VE-loven), Dette administrationsgrundlag for tilskud til grøn ordning er udarbejdet til brug for Energinet.dk s administration af tilskud til den grønne ordning. Endvidere henvender administrationsgrundlaget sig til kommunerne i forbindelse med administration af ansøgninger til grøn ordning. Administrationsgrundlaget er udarbejdet, jf. Bekendtgørelse nr. 400 af 26. maj 2009 om administration af tilskud til grøn ordning. 1. Definitioner i dette administrationsgrundlag. Nye vindmøller. En ny vindmølle efter denne ordning skal være nettilsluttet 21. februar 2008 eller senere. Udbetalingsramme. Når nye vindmøller er nettilsluttet i kommunen bliver der af Energinet.dk beregnet en udbetalingsramme gældende for denne kommune og nye nettilsluttede vindmøller. En kommunalbestyrelse kan, med udgangspunkt i kommunens offentliggjorte forslag til kommuneplan, forslag til kommuneplantillæg eller forslag til lokalplan om opstilling af nye vindmøller, ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud til aktiviteter omfattet af 18, stk. 3 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Ved behandling af ansøgning om tilsagn om tilskud beregner Energinet.dk en ramme inden for hvilken, kommunen kan få tilsagn. Denne ramme kaldes i det følgende "tilsagnsrammen". Tilsagnsrammen udgøres af vindmøller nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere og planlagte vindmøller. For ansøgning om tilsagn om tilskud på baggrund af allerede nettilsluttede vindmøller (i perioden den 21. februar 2008 til den 1. juni 2009) er der ikke krav om planforslag. Energinet.dk beregner såvel tilsagnsramme som udbetalingsramme efter VE-lovens 19, stk. 2 ud fra fuldlasttimer for den nye vindmølle ganget med vindmøllens installerede effekt (fx kw el. 1 MW) og ganget med 0,4 øre/kwh, jf. VE-lovens 18, stk. 1. En ny vindmølle på 1 MW vil således opnå en ramme på ,00 kr. 2. Energinet.dk udarbejder hver måned en opgørelse over den tilsagnsramme, inden for hvilken hver kommune kan ansøge om tilsagn om tilskud. Tilsagnsrammen er beregnet ud fra; planlagte og nettilsluttede vindmøller i kommunen og tilskud i medfør af lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

2 Tilsagnsrammen for alle landets kommuner publiceres på Energinet.dk's hjemmeside. 3. Energinet.dk udarbejder hver måned en opgørelse over den udbetalingsramme hver kommune har dispositionsmulighed over til aktiviteter under grøn ordning. Udbetalingsrammen er beregnet ud fra nettilsluttede nye vindmøller i kommunen med fradrag af beløb, som kommunen allerede måtte have fået i tilskud, i medfør af lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Udbetalingsrammen for alle landets kommuner publiceres på Energinet.dk's hjemmeside. 4. Kommunalbestyrelsen kan ansøge om tilsagn om tilskud til aktiviteter omfattet af 18, stk. 3 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Ansøgningen indgives ved at udfylde et ansøgningsskema [Formular A]. Ansøgningen skal være bilagt 1) projektbeskrivelse af aktiviteterne, 2) specificeret budget og 3) kommunens offentliggjorte forslag til kommuneplan, forslag til kommuneplantillæg eller forslag til lokalplan om opstilling af nye vindmøller, såfremt ansøgning indgives i forbindelse med behandling af ansøgning om opstilling af vindmøller i medfør af lov om planlægning. I tilfælde, hvor en kommunalbestyrelse ansøger på baggrund af allerede nettilsluttede vindmøller (i perioden den 21. februar 2008 til den 1. juni 2009), er det tilstrækkeligt, at specificeret budget og projektbeskrivelse er bilagt. Ansøgningen indsendes til Energinet.dk på adressen 5. Kommunalbestyrelsen kan ansøge om tilsagn om tilskud til et projekt, hvis budgetterede omkostninger kan afholdes inden for kommunens aktuelle tilsagnsramme. Der kan ikke meddeles tilsagn om tilskud til påbegyndte aktiviteter. 6. Tilskudsberettigede anlægsprojekter og aktiviteter er nærmere defineret i henhold til 18, stk. 3, nr. 1 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Af bemærkningerne til forslag til lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi nr. 55, 18, stk. 3 fremgår: "Der kan gives tilsagn om tilskud til anlægsarbejder, som vurderes at kunne styrke landskabelige eller rekreative værdier i kommunen, såsom landskabspleje, bygningsrenovering, idrætsanlæg m.v. Tilsagnet kan herunder anvendes til arealerhvervelser, bygge- og anlægsarbejder og renovering af bestående anlæg m.v. Der vil også kunne anvendes midler til formidling etc. af pågældende arbejder. Der kan gives tilsagn til anlægsarbejder overalt i kommunen efter kommunalbestyrelsens valg, og arbejderne skal således ikke have tilknytning til den enkelte vindmølle. Ved opstillingen af flere vindmøller i kommunen kan

3 kommunalbestyrelsen ansøge om tilsagn til et større, samlet projekt, hvor midlerne fra flere vindmøller kan anvendes under ét. Det påhviler kommunen eller den, der i øvrigt ejer det tilskudsberettigede anlæg, at vedligeholde anlægget. Der kan gives tilsagn om tilskud til aktiviteter på bygninger og anlæg, som ejes af kommunen, og bygninger og anlæg, som ejes af en forening eller lignende og benyttes til offentlige formål. Endvidere kan der gives tilsagn om tilskud til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Der vil kunne gives tilsagn om tilskud til en bred vifte af aktiviteter i disse foreningers regi, forudsat at aktiviteten i bred forstand vurderes at skabe forståelse og accept af vindmølleopstillingerne. Det forudsættes, at der er tale om en defineret og afgrænset aktivitet, således at tilskuddet ikke kan gives generelt til en ubestemt kreds af aktiviteter i en forening. Der kan - afhængig af projektets art og omfang - gives tilsagn om hel eller delvis dækning af kommunens omkostninger til udførelse af anlægsprojekter som omtalt ovenfor. Kommunen vil kunne tilvejebringe medfinansiering fra anden side". 7. Energinet.dk behandler ansøgningen om tilsagn om tilskud og sikrer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kriterier i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Ved eventuelle fejl eller mangler i ansøgningen vil Energinet.dk vejlede den ansøgende kommune med henblik på at bringe ansøgningen i overensstemmelse med bekendtgørelsen om administration af tilskud til grøn ordning. 8. Energinet.dk meddeler kommunalbestyrelsen skriftligt tilsagn [Formular B] om tilskud med angivelse af tilskuddets størrelse og det navngivne projekt. 9. Energinet.dk vil reducere en kommunes tilsagnsramme, såfremt planlagte vindmøller ikke opstilles og nettilsluttes i helt eller delvist omfang, jf. VElovens 18, stk. 4, inden 3 år efter at tilladelse til opstilling er givet. Til grund for denne reduktion vil Energinet.dk anvende tidsfristen i henhold til lov om planlægning 56, eller når kommunen orienterer Energinet.dk om at planlagte opstillinger og nettilslutninger af nye vindmøller ikke bliver realiseret. 10. I henhold til grøn ordning bærer kommunalbestyrelsen risikoen for at igangsatte projekter gennemføres i henhold til tilsagn om tilskud meddelt af Energinet.dk inden for tilsagnsrammen. 11. Kommunalbestyrelsen skal ansøge Energinet.dk om udbetaling af tilskud. Tilskud udbetales som udgangspunkt kun til endeligt gennemførte aktiviteter. Såfremt der er tale om aktiviteter af særlig omfattende karakter, afgrænset ved meddelt tilsagn om tilskud på kr. eller derover, kan der ske a conto udbetaling, jf. 2, stk. 2 i bekendtgørelsen om administration af tilskud til grøn ordning.

4 Ansøgningen skal ske med anvendelse af ansøgningsskema [Formular C]. Skemaet skal være underskrevet af kommunalbestyrelsen eller formanden for kommunalbestyrelsen. Ansøgningen skal være bilagt 1) tilsagn om tilskud, 2) dokumentation for endelig eller delvist gennemførte aktiviteter 3) dokumentation for opfyldelse af vilkår i meddelelsen af tilsagn om tilskud 4) regnskab for aktiviteten udarbejdet af kommunen og forsynet med revisorerklæring. Revisionen skal være udført af en statsautoriseret, registreret revisor eller af kommunalt revisionsorgan. Ansøgning om udbetaling indsendes til Energinet.dk på adressen 12. Energinet.dk kan kun udbetale tilskud, der kan rummes inden for kommunens udbetalingsramme. Såfremt en aktivitets samlede udgifter i henhold til godkendt ansøgning om udbetaling overskrider kommunens udbetalingsramme, kan kommunens tilgodehavende først udbetales af Energinet.dk, når kommunens udbetalingsramme er forøget ved nettilslutning af vindmøller. 13. Energinet.dk meddeler kommunalbestyrelsen skriftligt tilsagn [Formular D] om udbetaling med angivelse af udbetalingens størrelse og det navngivne projekt. 14. Kommunalbestyrelsen fremsender slutteligt en kort rapport over projektet, gerne med billeder. Rapporten indsendes til Energinet.dk på adressen og bliver publiceret på Energinet.dk's hjemmeside. 15. Energinet.dk kan efter 3 i bekendtgørelsen om administration af tilskud til grøn ordning træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, hvis 1) kommunen har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud. 2) vilkår for at meddele tilsagn om tilskud ikke opfyldes. Ved bortfald af tilsagn skal kommunen tilbagebetale udbetalte tilskud til Energinet.dk. 16. Energinet.dk kan meddele kommunalbestyrelser afslag på ansøgninger om tilsagn om tilskud efter grøn ordning, såfremt ansøgningen ikke opfylder VElovens 18, stk. 3. Afslag sker begrundet og skriftligt [Formular E].

5 Dok.nr /10_v3 Formular A Ansøgning om tilsagn om tilskud til aktiviteter efter grøn ordning Hermed ansøger [kommunalbestyrelse] om tilsagn om tilskud til aktiviteter efter grøn ordning, jf. 18 i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011 om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Der ansøges om tilsagn om tilskud på i alt DKK [beløb] Det ansøgte tilsagn om tilskud skal anvendes til dækning af omkostninger til følgende aktiviteter: [fyldestgørende beskrivelse af aktiviteterne, herunder henvisning til eventuelle bilag] Som specifikation af omkostningerne vedlægges kopi af budget for den påtænkte aktivitet: [budget] Ansøgningen vedlægges kopi af kommunalbestyrelsens offentliggjorte forslag til kommuneplan, kommuneplantillæg eller forslag til lokalplan om opstilling af nye vindmøller. Sted: Dato: Underskrift/underskrifter [navn]

6 Dok.nr /09_v3 Formular B Tilsagn vedrørende grøn ordning Vi har modtaget jeres brev af [dato], hvor I har fremsendt ansøgning om tilsagn om tilskud fra grøn ordning, jf. 18 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr af 8. november 2011 (VE-loven). Vi har gennemgået materialet, og skal hermed meddele, at vi kan give tilsagn om at give tilskud på DKK [beløb] Vi gør opmærksom på, at udbetaling af tilskuddet er betinget af, at projektet realiseres som beskrevet i ansøgningen herunder, at vindmøllerne er nettilsluttet. Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde, hvis 1) kommunen har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller udeladt op lysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud. 2) vilkår for at meddele tilsagn om tilskud ikke opfyldes. Energinet.dk vil reducere en kommunes tilsagnsramme, såfremt planlagte vindmøller ikke opstilles og nettilsluttes i helt eller delvist omfang, jf. VE-loven 18, stk. 4, inden 3 år efter at tilladelse til opstilling er givet. Til grund for denne reduktion vil Energinet.dk anvende tidsfristen i henhold til lov om planlægning 56, eller når kommunen orienterer Energinet.dk om at planlagte opstillinger og nettilslutninger af nye vindmøller ikke bliver realiseret. Ved bortfald af tilsagn skal kommunen tilbagebetale udbetalte tilskud til Energinet.dk. Efter afholdelse af udgifterne skal I ansøge om udbetaling af tilskudsbeløbet. Ansøgningsskemaet kan findes på vores hjemmeside. På Energinet.dk's hjemmeside offentliggøres jeres ansøgning som inspiration til andre kommuner. Hvis I har spørgsmål i sagen eller ikke ønsker jeres ansøgning offentliggjort, skal I kontakte De Fire Vindmølleordninger på eller tlf.: Med venlig hilsen Susanne Sørensen

7 Dok.nr /10_v4 Formular C Ansøgning om udbetaling af tilskud efter grøn ordning Hermed ansøger [Kommune] om udbetaling af tilskud efter grøn ordning, jf. 19 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi nr af 8. november 2011 (VE-loven). Der ansøges om et beløb på i alt DKK [beløb] for endelig gennemførte aktiviteter. Der ansøges om et a conto beløb på i alt DKK [beløb] for delvis gennemførelse af aktiviteten. Udbetaling af a conto beløb kan kun ske i projekter af særlig karakter afgrænset ved meddelt tilsagn om tilskud på eller derover. Det ansøgte beløb skal anvendes til dækning af udgifter afholdt til følgende aktiviteter: [fyldestgørende beskrivelse af aktiviteterne, herunder henvisning til eventuelle bilag]. Som dokumentation for, at udgifterne er afholdt, vedlægges kopi af: [beskrivelse af dokumentation]. Sted: [Sted] Dato: [Dato] Underskrift/underskrifter [navn]

8 Dok.nr /09_v3 Formular D Godkendelse af udbetaling af tilskud fra grøn ordning Vi har modtaget jeres brev af [dato], hvor I har fremsendt anmodning om udbetaling af tilskud fra grøn ordning, jf. 19 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr af 8. november 2011 (VE-loven). Vi har gennemgået materialet, og skal hermed meddele, at vi kan godkende udbetaling af tilskud på DKK [beløb] For at få udbetalt tilskuddet bedes I sende os en elektronisk faktura med indkøbsordrenr. [indkøbsordrenr.]. For en nærmere beskrivelse af vores elektroniske fakturahåndtering, se venligst Energinet.dks Hjemmeside, Om os, Indkøb og udbud, Praktiske oplysninger. Har I spørgsmål i sagen, kan I kontakte De Fire Vinmølleordninger på eller tlf Med venlig hilsen Susanne Sørensen

9 Dok.nr /09_v2 Formular E Afslag om tilskud Ved brev af [dato] ansøgte I, jf. 19 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi (VE-loven), lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011 om udbetaling af DKK [beløb] fra grøn ordning som tilskud til dækning af udgifter afholdt til [aktiviteter]. Afgørelse Vi skal hermed meddele jer, at vi ikke kan imødekomme jeres ansøgning/ at vi delvist kan imødekomme jeres ansøgning med udbetaling af DKK [beløb]. [der vælges afhængig af om der gives helt eller delvist afslag] Faktiske omstændigheder I har oplyst at [beskrivelse af de faktiske omstændigheder] Vurdering og begrundelse Ud fra de faktiske oplysninger i sagen, er det vores vurdering at [vurdering og begrundelse] Hjemmelgrundlag Vores afgørelse er truffet med hjemmel i 18, stk. 3, i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr af 8. november 2011 (VE-loven). Klagevejledning Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. 20, stk. 1, i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr af 8. november 2011 (VE-loven). Med venlig hilsen

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere